Page 1

ตารางการบรรยาย เวลา 08.15 – 08.50 08.50 – 09.00 09.00–10.30 10.30–10.45 10.45–12.15 1215–13.00 13.00–14.30 14.30–14.45 14.45–16.15 08.50 – 10.20 10.20 – 10.40 10.40 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 14.30 14.30 – 14.45 14.45 – 16.00

หัวขอ

ผูบรรยาย

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ลงทะเบียน ณ หองประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร. ลานนา เชียงใหม พิธเี ปด โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ. เกษม เพชรเกตุ การตรวจสอบอาคารเชิงลึก และการแกไข (1) อนุกรรมการสภาวิศวกร และ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ มทร. ลานนา พักรับประทานอาหารวาง การตรวจสอบอาคารเชิงลึก และการแกไข (2) รศ. เกษม เพชรเกตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน วิทยากรพิเศษ การประมาณราคากลางและตรวจงานโยธา (1) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน พักรับประทานอาหารวาง การประมาณราคากลางและตรวจงานโยธา (2) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ตัวอยางปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ วิทยากรพิเศษ การควบคุมงานที่ไมดี บริษัท ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด พักรับประทานอาหารวาง ตัวอยางผลการสํารวจโครงสรางสะพาน ผศ.ดร. คมสัน มาลีสี คอนกรีตในเขต กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง พักรับประทานอาหารกลางวัน สารพันปญหาคอนกรีต การปองกัน ผศ.ดร. สมิตร สงพิริยะกิจ และการแกไข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พักรับประทานอาหารวาง สาธิตผลิตภัณฑ SCG ภาคเหนือ

สําหรับทานที่มใี บประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา โปรดนําสมุดบันทึก CPD ของสภาวิศวกรมาดวย ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ……….…………………………..…………………………………………………… หมายเลขสมาชิก สคท. …..……………………………………… หนวยงาน ……………….………………...………………..…….. เลขที่ ……….… หมูที่ ………… อาคาร ……….………………. ซอย …..…………...……..….. ถนน ………………………..…… แขวง/ตําบล ………..…….….… เขต/อําเภอ ….………….…..… จังหวัด ………………….……..….. รหัสไปรษณีย …………… โทรศัพท ……….……………...…. โทรสาร ………………....……... โทรศัพทมือถือ ……………………….… E-mail …….…………………….……….…………. จํานวนเงิน................................

กรรมการวิชาการคอนกรีตและวัสดุ

สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย รวมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ขอเชิญเขารวมอบรมทางวิชาการ เรื่อง

การตรวจสอบอาคาร การประมาณราคากลาง และตรวจงานโยธา และ

การปฏิบัติงานที่ดี การปองกันและแกไขปญหา หนางานของคอนกรีต ในวันที่ 10–11 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร. ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม


หลักการและเหตุผล ปจจุบันเทคโนโลยีในการกอสราง มีความกาวหนาไป อยางรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรผูปฏิบัติงานจึงตองพัฒนาตนเอง ใหมีความรูความเขาใจ ในเทคนิคการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจน การตรวจสอบงานกอสราง ใหมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย หากผูปฏิบัติงานมีความรูไมเพียงพอ หรือมีประสบการณนอย อาจสงผลใหการกอสรางเกิดความลาชา เปนสาเหตุใหงาน เสร็จไมทันตามกําหนดเวลา และเกิดความเสียหายตอองคกร ได ในฐานะผูตรวจสอบงานกอสรางที่ดีนั้น จึงจําเปนจะตองมี ความรูความเขาใจในขั้นตอนของการกอสรางเปนอยางดี ซึ่ง จะชวยใหงานกอสรางนั้นมีคุณภาพงานดียิ่งขึ้นไปดวย โครงการอบรมทางวิชาการในเรือ่ ง การตรวจสอบอาคาร และงานคอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และดวยการสนับสนุนจาก สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย ไดจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ในเทคนิคการ ปฏิบัติงานที่ดี การตรวจสอบงานกอสราง และการพัฒนา ความรูความเขาใจดานคอนกรีตเทคโนโลยี ใหแก เจาหนาที่ ในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องคกรทองถิ่น รวมถึง ผูประกอบการอิสระ ที่เกี่ยวของกับงานดานคอนกรีต โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานมีบุคลากรที่มคี วามเขาใจ ใน เทคโนโลยีสมัยใหม ที่เกี่ยวของกับโครงสรางคอนกรีตทุก ชนิด ทั้งนี้เพื่อเปนการยืดอายุใหโครงสรางคอนกรีต ทั้งที่เปน อาคารสาธารณะ หรือสิ่งสาธารณูปโภค เชน ถนน สะพาน มี ความคงทน ไมเสื่อมสภาพไดงา ย ปลอดภัยตลอดอายุการใชงาน จังหวัดเชียงใหมนับเปนเมืองใหญ มีการกอสราง และ มีปริมาณการใชคอนกรีตมาก สมาคมคอนกรีตแหงประเทศ ไทย และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม

มีความประสงคที่จะจัดการอบรมวิชาการ ดานการตรวจสอบ อาคารและคอนกรีตเทคโนโลยี ในหัวขอ การตรวจสอบ อาคาร การประมาณราคากลาง และตรวจงานโยธา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 และ หัวขอ การปฏิบัติงานที่ดี การปองกัน และ การแกไขปญหาหนางานของคอนกรีต ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานการตรวจสอบ อาคาร และงานคอนกรีตในภูมภิ าคนี้ตอไป เนื้อหาการบรรยาย โครงการอบรมครั้งนี้ เหมาะสําหรับผูที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบงานกอสราง และงานคอนกรีตเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ ในเทคนิคการตรวจสอบงาน กอสราง และพฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีต เนื้อหาของหลักสูตรจะชวยเพิ่มความรูความเขาใจใน การตรวจสอบอาคาร การประมาณราคากลาง และตรวจงาน โยธา และใหภาพกวางๆ ของคอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องตน ซึ่ง เปนบทเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี จนถึงความรูเชิงลึกการปองกันและแกไขปญหา ที่เปนวิธี ปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อใหผูที่ผานการอบรมนี้แลว สามารถ นําความรูไปใช ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงาน กอสราง งานประมาณราคา และงานดานคอนกรีตไดอยาง ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด เวลาและสถานที่การอบรม วันที่ 10–11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 8.30–16.00 หองประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม

ติดตอสอบถามและสงใบสมัครไดที่ ดร. ฟองจันทร จิราสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มทร. ลานนา เชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร 053-921-444 ตอ 2458 หรือ คุณรพิตา กายพันธ สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 487 รามคําแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-935-6593 โทรสาร 02-935-6538 E-mail : jirasit@rmutl.ac.th

FaceBook & E-mail : thaitca@gmail.com

วิธีการชําระเงินโดย เงินสด หรือ เช็คสั่งจายในนาม สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย ชําระไดที่ สมาคมฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. □ โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-255084-3 (กรณีโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแนบสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาพรอม ใบลงทะเบียน สงทางไปรษณียห รือทางโทรสาร มาตามทีอ่ ยูของสมาคมฯ) □

คาลงทะเบียน ประเภท สมาชิก สคท ผูมีถิ่นอาศัยใน จ.เชียงใหม ขาราชการ หรือเจาหนาที่หนวยงานรัฐ อื่นๆ

ภายในวันที่ 31 ก.ค. 53 2,100 2,100 2,200 2,300

หลังวันที่ 31 ก.ค. 2553 2,500 2,500 2,600 2,700

*รวมอาหารกลางวัน อาหารวาง และเอกสารประกอบการบรรยาย **ขาราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ***นิตบิ ุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสูงสุดถึง 200% ของรายจายคาเขาอบรม ทั้งนี้เปนไปตาม พ.ร.บ. ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีเงินไดรัษฎากรฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

seminar  
seminar  

qwertyuiop