Page 1

. Todos os obxectos do Universo están formados por materia. A súa vez a materia está formada por átomos.


A materia posĂşe propiedades: as xerais e as caracterĂ­sticas. Xerais:son a masa e o volume.

CaracterĂ­sticas: a densidade.


A MASA A masa é a cantidade de materia que teñe o obxecto .

Midense en gramos ou en Kg. Para saber canto pesa a masa utilizamos a balanza

Este obxecto ten moita masa .

E este outro ten pouca.


O VOLUME ●

O volume é o que ocupa o obxecto midese en litros e en mililitros Para elo utilizanse recipientes marcados

Isto ocupa moito

E isto pouco


É unha propiedade física .que é característica das sustancias puras e é considerada como unha propiedade intensiva, xa que é independente ao tamaño da mostra.

A densidade defínese como a relación que existe entre o volume e a masa dun http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v= obxecto ou sustancia.


A mat er ia pr esént ase como: substancias puras E as mEsturas: podEn sEr hEtEroxénEas ou homoxénEas


Fusión Solidificación TIPOS DE CAMBIOS DE ESTADO

Vaporización Condensación Sublimicación Sublimicación inversa

S

Ebullición Evaporización


A FUSIÓN ●

.

A fusión consiste nun cambio físico de estado sólido a estado líquido.


.

A solidificaci贸n e o mesmo pero o contrario , por exemplo:un iceberg se o metemos nun sitio quente pasa a ser auga.


A vaporificaci贸n de duas partes: a embullici贸n e a vaporizaci贸n


A VAPORIZACIÓN É cando a auga pasa a ser gas . Pode ocorrer de duas formas distintas : Ebullición :Produce se cando a auga chega a un punto no que pasa a ser gas.

Evaporación :Ocorre cando a auga chega a un punto maís baixo que a ebullición .


A condensación é o paso de gas a líquido .


A SUBLIMICACIÓN ●

A sublimicación é o paso de gas a líquido.

Ocorre cand

A materia  

materia.........

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you