Page 1

A pesca fluvial en Galicia 2013 GuĂ­a informativa


XUNTA DE GALICIA Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Orde do 14 de decembro de 2012 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2013 (DOG nº 245 do 26/12/2012, e correción de erros no DOG nº 38 do 22/2/2013)

Depósito Legal:


ÍNDICE Autorizacións para a pesca en augas continentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tipos e prezos das licenzas e recargas de pesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Modalidades de pesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Horarios de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Xornadas inhábiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Períodos hábiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Masas de auga de montaña en que a tempada da troita comeza o 1 de maio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dimensións mínimas do anzol para a pesca con engado natural. . . . . . . . . . . . . 10 Engados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Masas de auga nas que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo de 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dimensións mínimas e cotas de captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Morfoloxía dos peixes e xeito de determinar o tamaño mínimo de captura. . . . . 13 Masas de auga con dimensión mínima da troita de 21 centímetros e cota de captura de 8 exemplares por persoa e xornada (sen prexuízo da normativa específica dos anexos X, XI e XII) . . . . . . . . . . . . . . . 14 Principais masas de auga habitadas polo salmón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Diferenzas básicas entre as crías de salmón e troita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Principais masas de auga habitadas polo reo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zonas de desembocadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Réxime especial de encoros autorizados todo o ano para a pesca de ciprínidos e/ou perca negra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Réxime especial de encoros con normativa específica nos cales non se autoriza a pesca todo o ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tramos libres de pesca sen morte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Normativa de coutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Casas expedidoras de permisos de pesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Normativa que afecta os coutos compartidos co Principado de Asturias . . . . . . 53

3


AUTORIZACIÓNS PARA A PESCA EN AUGAS CONTINENTAIS Salmón ou reo Licenza de pesca fluvial + recarga de reo e salmón. TROITA E DEMAIS ESPECIES Licenza de pesca fluvial. PESCA A FLOTE 1. autorización para a navegación do organismo de conca. 2. licenza de pesca fluvial + recarga de pesca a flote + licenza de embarcación. COUTOS DE PESCA Salmón ou reo: licenza de pesca fluvial + recarga + permiso de pesca. Troita: licenza de pesca fluvial + permiso de pesca. ZONAS DE DESEMBOCADURA Saboga: licenza de pesca fluvial. Especies de esteiro: licenza de pesca fluvial ou licenza de pesca marítima.

4


TIPOS E PREZOS DAS LICENZAS E RECARGAS DE PESCA Clave

Clase

Tipo

Importe

30.14.01

Clase A

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos)

18,77 €

30.14.02

Clase A.1

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos) (15 días)

2,93 €

30.14.03

Clase B

Estranxeiros non residentes

37,47 €

30.14.04

Clase B-1

Estranxeiros non residentes (15 días)

3,76 €

30.14.05

Clase C

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos)

9,39 €

30.14.06

Clase C-1

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos) (15 días)

2,93 €

30.14.07

Clase D

Para pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro

46,85 €

30.14.08

Clase E

Para embarcacions e artefactos flotantes

14,08 €

30.14.09

RECARGA

Para pesca de reo e salmón

5,87 €

30.14.10

RECARGA

Para pesca a flote

2,93 €

MODALIDADES DE PESCA Como regla xeral, e para todas as especies, só se autoriza a pesca con cana, sen perxuicio da regulamentación específica da lamprea, cangrexo vermello americano e cangrexo sinal. - Prohíbese o aparello coñecido como “de ninfa” e calquera outro semellante, (que estea composto por máis dunha ninfa ou perdigón) lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo. - Para a pesca en tramos de ríos só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros, e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar. - Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, autorizándose un máximo de tres canas por embarcación, aínda que o número de persoas embarcadas sea maior. - Nas zonas de desembocadura e nos encoros, autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros. - Pesca a flote: Só se poderá pescar desde embarcacións ou artefactos boiantes nas zonas de desembocadura e naquelas masas de auga expresamente autorizadas. - Pesca sen morte: Autorízase unicamente a a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña cun só anzol e sen arponcillo, quedando prohibido a todos os efectos o engado natural. Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción agás os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), que poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin cota de captura. Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo agás o suposto contemplado no párrafo anterior. Os mércores poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas, solicitadas por entidades interesadas na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente, podéndose ampliar o número máximo de permisos por causas xustificadas.

5


HORARIOS DE PESCA Só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois da posta. As horas oficiais serán establecidas na páxina WEB de MeteoGalicia (http://meteogalicia.es/galego/predicción/orto/orto.asp) debéndose tomar como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando. Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

HORARIOS DE PESCA DO REO PARA TODOS OS RÍOS DE GALICIA Apertura

Peche

Do 1 de maio ao 15 de maio

Datas

6,06 H.

22,53 H.

Do 16 de maio ao 31 de maio

5,53 H.

23,08 H.

Do 1 de xuño ao 15 de xuño

5,49 H.

23,17 H.

Do 16 de xuño ao 30 de xuño

5,53 H.

23,20 H.

Do 1 de xullo ao 15 de xullo

5,54 H.

23,20 H.

Do 16 de xullo ao 31 de xullo

6,03 H.

23,14 H.

Do 1 de agosto ao 15 de agosto

6,19 H.

22,58 H.

Do 16 de agosto ao 31 de agosto

6,34 H.

22,40 H.

Do 1 de setembro ao 15 de setembro

6,51 H.

22,12 H.

Do 16 de setembro ao 30 de setembro

7,06 H.

21,47 H.

XORNADAS INHÁBILES Serán inhábiles para a pesca os luns, agás festivos nacionais ou autonómicos. Nos coutos de pesca serán tamén inhábiles os xoves, agás festivos nacionais ou autonómicos. Nos tramos do río Navia compartidos con Asturias serán inhábiles os xoves, agás festivos nacionais. Nas zonas de desembocadura e mais nos encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (Anexo VII), serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos. Nos coutos conveniados con sociedades colaboradoras de pescadores poderase pescar os xoves na modalidade de pesca sen morte ata o 30 de setembro.

¡LEMBRE!

Para a pesca do salmón e do reo, así como para pesca desde embarcacións, ademais do prezo da licenza é preciso pagar unha recarga.

6


PERÍODOS HÁBILES (I) SALMÓN MASA DE AUGA Río Tramo Couto da Pontenova (lotes 1, 2 e 3) Eo Eo Couto de Salmeán Eo Coutos compartidos co Principado de Asturias. Couto de San Tirso, lote 1 (Piago Maior): vedado Lérez Couto de Monteporreiro Mandeo Couto de Betanzos Masma Couto de Celeiro Miño Couto de Frieira Ulla Coutos de Couso, Sinde e Ximonde Outras masas de auga

Cota Anual 10 -

TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATE 1 maio 31 xullo 1 maio 31 xullo 1 maio 15 xullo

8 1 maio 31 xullo 5 1 maio 31 xullo 15 1 maio 31 xullo 8 1 maio 31 xullo 35 (1) 1 maio 31 xullo Non se autoriza a captura do salmón

Poderá adiantarse o remate da tempada en función das cotas de captura que se establecen mais adiante. Nos coutos do río Ulla, entre o remate anticipado da tempada e o 31 de xullo, poderá practicarse a pesca sen morte do salmón. Cota de captura por persoa e xornada: 1 exemplar. (1) Cóa captura dos 25 primeiros salmóns, finalizarase a tempada no couto de Ximonde, permanecendo hábiles os coutos de Couso e Sinde para a captura dos 10 salmóns restantes.

REO MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

Río Tramo Eume Couto de Ombre Lambre Couto de Lambre Landro Couto de Viveiro (lotes 2 e 3) Grande Couto de A Ponte do Porto Lérez Couto de Monteporreiro Mandeo Couto de Betanzos Masma Couto de Celeiro (lotes 2 e 3) Mera Couto de Noval Sor Couto de Ribeiras e Segade Tambre Couto Noia Umia Ponte Arnelas Ulla Coutos de Couso, Sinde e Ximonde Xubia Couto de Xubia Outras masas de auga Zonas de desembocadura

COMEZO REMATE 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 15 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 30 setembro 1 maio 31 xullo Non se autoriza a captura do reo

TROITA MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

COMEZO REMATE Coutos de pesca intensiva 17 marzo 30 setembro Coutos e tramos de pesca sen morte 17 marzo 30 setembro Coutos e tramos de pesca sen morte en masa de augas salmoneiras, 1 maio 30 setembro masas de auga de reo ou cabeceiras de ríos de montaña Masas de auga salmoneiras e masas de auga de reo (Anexos II e III) 1 maio 31 xullo Cabeceiras de ríos de montaña (Anexo IV) 17 marzo 31 xullo Tramo do río Navia compartido con Asturias 1 maio 31 xullo Tramo do río Bibei compartido con Zamora, encoro de San Sebastián) 31 marzo 31 agosto Tramo do río Bibei entre encoros de Pías e San Sebastián 28 abril 31 agosto Encoro de Pías 28 abril 31 agosto Outras masas de auga 17 marzo 31 xullo Zonas de desembocadura Non se autoriza a pesca da troita común (Salmo trutta)

Nos coutos consorciados coas sociedades colaboradoras de pesca, prolongaráse a tempada de pesca ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen norte.

7


PERÍODOS HÁBILES (II) CIPRÍNIDOS E PERCA NEGRA MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

COMEZO Masas de auga salmoneiras e masas de auga de reo (Anexo II Y III) 1 maio Cabeceiras de ríos de montaña (Anexo IV) 1 maio Enconos autorizados (Anexo VII) Outras masas de auga 17 marzo

REMATE 31 xullo 31 xullo Todo o ano 31 xullo

SABOGA (Aloxa fallax) MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

Río Ulla: entre a presa de Couso e a desembocadura Outras masas de auga

COMEZO 1 maio

REMATE 10 xuño Non se autoriza

ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza,muxo, solla…) MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA COMEZO 1 maio 1 maio

Masas de auga salmoneiras e de reo (Anexo II y III) Coutos de reo e salmón con ampliación de tempada Zonas de desembocadura Outras masas de auga

17 marzo

REMATE 31 xullo 30 septembro Todo o ano 31 xullo

CANGREXO VERMELLO AMERICANO E DO CANGREXO SINAL MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

COMEZO REMATE Río Xallas: entre a presa de Ventín e a presa do encoro da Fervenza, 17 marzo 31 xullo incluindo o tramo vedado augas abaixo da presa de Ventín Encoro de Sabón, As Forcadas e Cecebre (agás tramos vedados) Todo o ano Ríos Sil e Bebei Todo o ano Ríos Furnia, Hospital e Pego (afluentes do Baixo Miño) augas abaixo Todo o ano da estrada PO-552 (Vigo-Tuy) Canles e charcas da antita lagoa de Antela, charcas dos Milagres (Maceda), charcas de Rioseco (Paderne de Allariz), charcas de NiñoTodo o ano daguia (Xunqueira de Espadanedo) e graveiras de Oimbra (Oimbra) Enconos de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime Todo o ano especial de encoros (Anexo VII) Outras masas de auga No se autoriza

ANGUÍA Védase a pesca deportiva da anguía en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma e en todas as fases do ciclo vital da especie, incluindo en todo caso os exemplares denominados comunmente como como angula ou meixón. Exceptúase deste réxime a pesca de interese etnográfico autorizada no río Miño nos concellos de Portomarín, Páramo, Paradela e Guntín.

ESPECIES VEDADAS Védase en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus), sábalo (Alosa alosa) e anguía (Anguilla anguilla).

8


MASAS DE AUGA DE MONTAÑA EN QUE A TEMPADA DA TROITA COMEZA O 1 DE MAIO (I) Nas masas de auga delimitadas neste anexo o comezo da tempada da troita aprázase ata o 1 de maio. Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VI e VII desta orde e os límites de coutos son os que se fixan no anexo X. Noutros límites, inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan.

Provincia de Lugo Bacía do Eo Río Rodil

Augas arriba da confluencia do río Pontigón, incluído este (A Fonsagrada)

Bacía do Miño Río Neira

Augas arriba do límite superior do couto de Baralla

Bacía do Navia Río Navia Río Cancelada Río Ser Río Rao Río Agüeira

Bacía do Sil Río Selmo Río Lor Río Lóuzara Río Cabe Río Mao Río Soldón

Augas arriba do límite superior do couto das Nogais Augas arriba do límite inferior do couto de Doiras, incluído este Augas arriba da ponte de Vilaquinte (Cervantes) Augas arriba da Ponte das Veigas (Navia de Suarna) Toda a bacía na comunidade autónoma, incluídas as dos seus afluentes Allonca e Candesa (A Fonsagrada)

Toda a bacía na comunidade autónoma (Folgoso do Courel e Quiroga) Augas arriba do límite inferior do couto do Courel, incluído este Augas arriba da ponte de Santalla de Abaixo (Samos) Augas arriba da ponte de Santalla de Trascastro (O Incio) Augas arriba da estación de captura de Goó (O Incio) Augas arriba da ponte da estrada de Rugando a Vilarmel (Quiroga)

Provincia de Ourense (I) Bacía do Douro. Río Abredo ou do Pereiro Río de Cádavos Río Pentes/Ribeira Río da Ribeiriña Río Parada Río Mente

Augas arriba da confluencia do río Pontigón, incluído este (A Fonsagrada) Toda a bacía na comunidade autónoma, incluída a do rego das Veigas (A Mezquita) Augas arriba da confluencia do regueiro do Fontao, incluído este (A Gudiña) Augas arriba da confluencia do rego de Boelle, incluído este (A Gudiña) Augas arriba da confluencia do rego da Ribeira Grande, incluído este (A Gudiña) Augas arriba da presa do Papeleiro (Riós)

Bacía do Limia Río Caldo Río de Vilameá (afluente do Caldo) Río de Lobios Río Cabaleiro Río Salas Río Mao (afluente do Salas) Río das Mestas ou Fírbeda Río Nocedo ou Airoa Río de Faramontaos Río Agro Río Montaña ou Pacín (afluente do Agro) Río Fragoso Río Cadós

Augas arriba da xunta co corgo da Fecha do Curro, incluído este (Lobios) Augas arriba da ponte de Porta Paredes (Lobios) Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios) Augas arriba da xunta do río do Chao de Requeixo co corgo da Carballa (Lobios) Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este Augas arriba da xunta coa corga da Poza, incluída esta (Lobios) Augas arriba da xunta co río da Ponte Maior (Calvos de Randín) Augas arriba da confluencia co regato de Guntín, incluído este (Os Blancos) Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar) Augas arriba da xunta coa corga dos Bois ou de Guxinde, incluída esta (Entrimo) Augas arriba da xunta coa corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios) Augas arriba da xunta co rego dos Pedrouzos (Lobeira) Augas arriba do límite superior do couto de Cadós (Bande)

9


MASAS DE AUGA DE MONTAÑA EN QUE A TEMPADA DA TROITA COMEZA O 1 DE MAIO (II) Provincia de Ourense (II) Bacía do Miño Río Tuño (afluente do Arnoia) Río Ourille (afluente do Arnoia) Río Deva Grande Río de Crespos ou Gorgúa

Augas arriba da confluencia do río de Cexo, incluído este (Celanova) Augas arriba da Ponte de San Pedro (Verea) Augas arriba da Ponte Retortoiro (Quintela de Leirado) Augas arriba da Ponte de Freáns (Padrenda)

Bacía do Sil Ríos Galir e Malvela Río Farelos Río Leira Río Sotillo Río Casoio Regueiro de Candís Río Bibei Ríos de San Miguel, de San Lázaro, Cabalar, Fiscaíño e Cernado Río Xares Río das Azoreiras Río Navea Río Edo Río dos Vaos Río Mao

Augas arriba de Robledo da Lastra (Rubiá) Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios) Augas arriba da xunta do río do Chao de Requeixo co corgo da Carballa (Lobios) Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este Augas arriba da xunta coa corga da Poza, incluída esta (Lobios) Augas arriba da xunta co río da Ponte Maior (Calvos de Randín) Augas arriba da confluencia co regato de Guntín, incluído este (Os Blancos) Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar) Augas arriba da xunta coa corga dos Bois ou de Guxinde, incluída esta (Entrimo) Augas arriba da xunta coa corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios) Toda a bacía e augas que verten no encoro de Guístolas, excluído este Todas as augas arriba da confluencia dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas) Augas arriba da xunta do río de Vilariño das Uces e o regato do Carballiño (A Teixeira) Todas as augas que verten aos encoros da Hedrada e Leboreiro, excluídos estes e o couto de Montederramo (Montederramo e Parada de Sil)

DIMENSIONES MÍNIMAS DOS ANZOIS PARA A PESCA CON ENGADO NATURAL

Salmón

Outras especies

a b

10

a = 13 mm b = 14 mm a = 6 mm b = 6,5 mm


ENGADOS SALMÓN ENGADOS AUTORIZADOS Artificiais Mosca artificial Culleriña Peixes artificiais ou semellantes Naturais Miñoca e quisquilla Prescrións especiais

LIMITACIÓNS Do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderán ter un anzol simple. Para a pesca sen morte no río Ulla autorízanse unicamente a mosca artificial con anzol sen arponcillo. Dimensións mínimas do anzol (a=13 mm., b=14 mm.) As capturas accidentais, as capturas fora da tempada hábil, as capturas de exemplares de menos de 40 cm. e máis as capturas en tramos de pesca sen morte terán que ser devoltas a auga con rapidez, mantendo ao peixe na auga mentres se libera do engado poidéndose valer dunha sacadeira, nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándolle pola cola, e de ser preciso, procederase a cortar a sedela para liberar o peixe. En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromarcas mágneticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados. Dado que os salmóns micromarcados proceden das repobacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repobación.

ENGADOS AUTORIZADOS Artificiais Mosca artificial Culleriña Risco Peixes artificiais ou semellantes Naturais Todos (1)

LIMITACIÓNS EN MASAS DE AUGAS SALMONEIRAS Do 1 de xuño ata a fin de tempada os engados artificiais só poderán ter un anzol simple agás o risco. Culleriña: 6,5 cm de tamaño máximo (entre a argola superior e a curvatura do anzol)

REO E TROITA

Dimensións mínimas do anzol (a=6 mm., b=6,5mm.) Queda prohibido o uso de cebos naturais agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

(1) Agás todo tipo de ovas de peixe e o peixe natural.

CIPRÍNIDOS E PERCA NEGRA Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, peixes artificiais, engados de superficie (comúnmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comúnmente coñecidos vinilos). Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensions maiores ou iguais cás que se sinalan no anexo I . Con carácter xeral, prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohíbidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período. Ciprínidos: permitese cebar as augas con engados vexetais ou pensos nos encoros autorizados todo o ano. Cando se trate de entrenamentos e campeonatos oficiais poderase empregar o asticot con autorización expresa do servicio provincial de Conservación da Natureza correspondiente. A partir do 31 de xullo, nos encoros do anexo VII e nos tramos autorizados todo o ano poderanse empregar anzois de calquera tamaño para a captura de ciprínidos con engados vexetais, quedando prohibidos outros engados. No mesmo período, para a captura de perca negra poderanse empregar, ademais dos anteriores, peixes artificiais, engados de superficie (comúnmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comúnmente coñecidos como vinilos).

SABOGA

Prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período.

ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla,….)

Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp), pulga de mar ou miolo de pan. Así mesmo, autorízase a pesca deportiva de cefalópodos con poteira.

11


MASAS DE AUGA NAS QUE SE PROHIBE O ENGADO NATURAL A PARTIR DO 1 DE XULLO 2013 Provincia da Coruña Río Furelos

Couto de Furelos

Río Asma e afluentes

Entre o nacemento (concello de Carballedo) e a desembocadura no encoro dos Peares (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 26 km. Entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 11 km.

Provincia de Lugo Rego Bieitas e afluentes Río Búbal e afluentes Río Cabe e afluentes Rego de Camporramiro Río Eo e afluentes Rego de Fondós e afluentes Río Ladra Río da Lama e afluentes Río Landro Río Loio Río Lor e afluentes

Río Lóuzara Rego de Moreda e afluentes

Entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro dos Peares (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 9 km. Desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide. Entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro dos Peares (concello de Carballedo), nunha lonxitude aproximada de 13 km. Couto de Begonte Entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 14 km. Entre a desembocadura do río das Balsadas (concello de Ourol) e a presa de Salto do Can (concellos de Ourol e Viveiro), nunha lonxitude aproximada de 3,6 km. Entre o nacemento (concellos de Sarria e Paradela) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Paradela), nunha lonxitude aproximada de 20 km. Agás no tramo comprendido entre o límite inferior do couto da Labrada e a desembocadura no río Sil, cunha lonxitude aproximada de 6,1 km, e no tramo comprendido entre A Ponte de Froxán (concello de Folgoso do Courel) e o límite superior do couto da Labrada, cunha lonxitude aproximada de 6,5 km. Entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 17 km.

Río Navia e afluentes Río Neira e afluentes

Agás no tramo autorizado para a pesca de ciprínidos, augas abaixo do couto da Pobra, no tramo do río Sarria augas abaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do río Tórdea Río da Ponte de Enviande Entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro de e afluentes Belesar (concellos de Chantada e Taboada), nunha lonxitude aproximada de 20 km. Rego de Portocelo e afluentes Entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 5 km. Río Sardiñeira e afluentes Río Sil e afluentes Toda a rede hidrográfica vertente no río Sil non incluída noutros parágrafos, coa excepción do curso principal deste Rego de Souto Varela Entre o nacemento (concello de Chantada) e a desembocadura no encoro dos e afluentes Peares (concello de Chantada), nunha lonxitude aproximada de 4 km. Rego de Vilela e afluentes Entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Taboada), nunha lonxitude aproximada de 6 km. Rego de Xamogo e afluentes Entre o nacemento (concello de Taboada) e a desembocadura no encoro de Belesar (concellos de Portomarín e Taboada), nunha lonxitude aproximada de 6 km.

Provincia de Ourense

Todas as masas de agua da provincia agás nas que a seguir se relacionan: Encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (anexo VII desta orde) Encoros de Penarrubia (río Sil), Cenza (río Cenza), Leboreiro (río Mao), San Agustín ou Pías (río Bibei) Río Miño Curso principal Río Sil Curso principal Río Avia Entre a presa de Albarellos e a desembocadura no río Miño Río Támega Entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal Río Arnoia Entre a desembocadura do río Ourille e a desembocadura no río Miño Río Arenteiro Tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño

12


DIMENSIÓNS MÍNIMAS E COTAS DE CAPTURA SALMÓN MASA DE AUGA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm.) Todas as autorizadas 40 Coutos compartidos co Principado de Asturias no río Eo 45

COTA DIARIA DE CAPTURA 1 1

REO MASA DE AUGA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm.) No tramo do río Umia comprendido entre o límite 35 superior do couto de Caldas de Reis e o límite superior da desembocadura, a Nos tramos autorizados de A Pontenova, 25 Outras masas de auga 35

COTA DIARIA DE CAPTURA 2 8 5

TROITA

MASA DE AUGA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm.) COTA DIARIA DE CAPTURA Encoros dos anexos VI e VII 23 5 Zona compartida con Asturias no río Navia 21 8 No tramo do río Umia comprendido entre o límite 19 5 superior do couto de Caldas de Reis e o límite superior da zona de desembocadura Masas de auga do anexo V 21 8 Outras masas de auga 19 10 Nunha masa de auga concreta non se poderá estar en posesión de troitas de menor tamaño có autorizado, mesmo cando fosen pescadas noutro lugar, agás no caso de que se estea de paso, con todos os aparellos e engados recollidos e, se é o caso, as canas pregadas. Nos ríos nos que haxa troita e máis reo, só se poderá capturar un número de pezas igual ó da cota da troita, sen que o número de reos supere a súa propia cota. Os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin na cota de captura incluíndose nesta excepción os coutos e tramos libres de pesca sen morte.

SABOGA

MASA DE AUGA Tramo río Ulla

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm.) 30

COTA DIARIA DE CAPTURA 5

MASA DE AUGA Tramo río Ulla

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm.) 30

COTA DIARIA DE CAPTURA 5

ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla…) Morfoloxía dos peixes e xeito de determinar tamaño mínimo de captura DIMENSIÓN MÍNIMA DE CAPTURA Opérculo

Abertura branquial

Aleta dorsal

Liña lateral

Aleta pectoral

Aleta ventral

13

Aleta anal

Aleta adiposa

Aleta caudal


MASAS DE AUGA CON DIMENSIÓN MÍNIMA DA TROITA DE 21 CENTÍMETROS E COTA DE CAPTURA DE 8 EXEMPLARES POR PERSOA E XORNADA (I)

(SEN PREXUÍZO DA NORMATIVA ESPECÍFICA DOS ANEXOS X, XI E XII) Os límites superiores de encoros son os que se fixan nos anexos VI e VII desta orde. Os límites das zonas de desembocadura son os do Decreto 282/2002. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo X desta orde. Noutros límites, inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan. Bacía Anllóns

Masa de auga Provincia Río Anllóns A Coruña

Baixo Miño Río Tea

Pontevedra

Baixo Miño Río Uma Eo Río Eo

Pontevedra Lugo

Eume

Río Eume

A Coruña

Grande

Río Grande

A Coruña

Lambre

Río Lambre

A Coruña

Landro

Río Landro

Lugo

Lérez

Río Lérez

Pontevedra

Lérez Limia

Río Maneses Río Limia

Pontevedra Ourense

Limia

Río Limia

Ourense

Mandeo

Río Mandeo

A Coruña

Masma

Río Masma

Lugo

Mero

Río Mero

A Coruña

Mero

Río Mero

A Coruña

Miño Miño Miño

Ourense Ourense Ourense

Miño Miño

Río Arnoia Río Avia Río Barbadás ou dos Muíños Río Barbantiño Río Barbaña Río Deva

Miño

Río Ladra

Lugo

Miño

Río Loña

Ourense

Miño

Río Miño

Lugo

Miño Miño Miño

Río Miño Río Miño Río Miño

Lugo Ourense Ourense

Miño

Ourense Ourense Ourense

Límite superior Límite inferior Límite superior do couto de Verdes Límite superior da zona de desembocadura Límite superior do couto de Desembocadura no Miño Mondariz (Salvaterra de Miño) Límite superior do couto de Uma Desembocadura no Tea (Ponteareas) Límite superior do couto Límite superior do couto de Vilarmide da Pontenova Presa do encoro do Eume Fronte ao km 5 da estrada (As Pontes de García Rodríguez e Pontedeume-A Alameda, límite Monfero) inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas) Presa de Castro Buxán (Vimianzo) Límite superior da zona de desembocadura Central eléctrica de Goimil A Ponte do Porco, límite superior da (Vilarmaior e Irixoa) zona de desembocadura (Miño e Paderne) Límite superior do couto de Viveiro Límite superior da zona de desembocadura Presa de Dorna Límite superior da zona (Campo Lameiro e Cotobade) de desembocadura Límite superior do couto de Cutián Desembocadura no Lérez Límite superior do couto Límite inferior do couto de Ponteliñares de Ponteliñares Presa das Conchas Límite superior do encoro de Lindoso (Lobeira e Muíños) (Lobios) Límite superior do couto Límite superior da zona de Betanzos de desembocadura Límite superior do couto Límite superior da zona de Mondoñedo de desembocadura Límite superior do couto Límite superior do encoro de Cecebre de Cecebre Presa de Cecebre (Cambre) Límite superior da zona de desembocadura Límite superior do couto de Allariz Límite superior do encoro de Frieira Xunta do río Arenteiro (Boborás) Desembocadura no Miño (Ribadavia) Xunta do rego de Santa Olaia Desembocadura no Barbaña (Barbadás) (Ourense) Ponte Mandrás, na estrada CV-101 Desembocadura no Miño (San Cristovo de Cea) (Ourense e Punxín) Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas) Desembocadura no Miño (Ourense) Límite superior do couto Límite superior do encoro da Frieira de Pontedeva Límite superior do couto Desembocadura no Miño de Begonte (Outeiro de Rei) Presa de Cachamuíña Desembocadura no Miño (Ourense) (O Pereiro de Aguiar) Límite superior do couto de Castro Límite superior do encoro de de Rei Belesar Presa de Belesar Límite superior do encoro dos Peares Presa dos Peares Límite superior do encoro de Velle Presa de Velle Límite superior do encoro de Castrelo de Miño

14


MASAS DE AUGA CON DIMENSIÓN MÍNIMA DA TROITA DE 21 CENTÍMETROS E COTA DE CAPTURA DE 8 EXEMPLARES POR PERSOA E XORNADA (II)

(SEN PREXUÍZO DA NORMATIVA ESPECÍFICA DOS ANEXOS X, XI E XII) Bacía Miño Miño Miño

Masa de auga Provincia Río Miño Ourense Río Miño Ourense e Pontevedra Río Neira Lugo

Límite superior Límite inferior Presa de Castrelo de Miño Límite superior do encoro da Frieira Límite superior do couto da Frieira Límite inferior do couto da Frieira

Miño

Río Ourille

Ourense

Miño

Río Sarria

Lugo

Miño Navia

Río Tórdea Río Navia

Lugo Lugo

Ouro

Río Ouro

Lugo

Sil

Río Bibei

Ourense

Sil

Río Cabe

Lugo

Sil

Río Lor

Lugo

Sil

Río Sil

Tambre

Río Tambre

Lugo e Ourense A Coruña

Tambre

Río Tambre

A Coruña

Tambre

Río Tambre

A Coruña

Támega Traba

Río Támega Río Traba

Ourense A Coruña

Ulla

Río Deza

Ulla

Río Sar

Ulla

Río Ulla

Verdugo

Río Oitavén

Verdugo

Río Verdugo

Xallas Xallas

Río Beba Río Xallas

Xallas

Río Xallas

Xallas

Río Xallas

Xallas

Río Xallas

Xuvia

Río Xuvia

Pontevedra Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces) A Coruña Ponte de Chave, na estrada AC-300 (Brión) A Coruña e Presa de Portodemouros (Arzúa e Pontevedra Vila de Cruces) Pontevedra Límite superior do couto de Soutomaior Pontevedra Límite superior do couto de Soutomaior A Coruña Límite superior do couto de Xallas A Coruña Presa de Castrelo (Dumbría e Mazaricos) A Coruña Presa de Santa Uxía (Dumbría e Mazaricos) A Coruña Presa da Ponte Olveira (Dumbría e Mazaricos) A Coruña Presa da Fervenza (Dumbría e Mazaricos) A Coruña Límite superior do couto de Xuvia

Límite superior do couto de Láncara Límite superior do couto de Celanova Ponte da estrada de Samos (Sarria) Límite superior do couto de Tórdea Límite superior do couto de San Martiño da Ribeira Límite superior do couto de Foz

Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo) Desembocadura no Arnoia (Celanova) Desembocadura no Neira (Láncara e O Páramo) Desembocadura no Neira (O Corgo) Límite superior do encoro de Grandas de Salime Límite superior da zona de desembocadura Presa do Vao Límite superior do encoro (Manzaneda e O Bolo) de Montefurado Límite superior do couto de Límite superior do encoro Monforte de San Pedro Ponte Baldomir, na estrada Límite superior do encoro LU-P-1901 (Folgoso do Courel) de Santo Estevo Todo o seu percorrido pola comunidade autónoma, agás encoros Ponte de Brates (Boimorto e Frades) Presa da central eléctrica de San Xoán de Fecha (Santiago de Compostela e Trazo) Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira) Xunta do río Vilaza (Verín) Límite superior do couto de Traba

15

100 m augas abaixo da Ponte Albar (Santiago de Compostela e Trazo) Límite superior do couto da Ponte Maceira Límite inferior do couto de Noia Fin do tramo internacional (Verín) Límite superior da zona de desembocadura Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces) Desembocadura no Ulla (Padrón) Límite superior da zona de desembocadura Desembocadura no Verdugo Límite superior da zona de desembocadura Desembocadura no Xallas (Mazaricos) Límite superior do encoro de Santa Uxía Desembocadura no mar Límite superior do encoro de Castrelo Límite inferior do couto do Xallas Límite superior da zona de desembocadura


PRINCIPAIS MASAS DE AUGA HABITADAS POLO SALMÓN Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo salmón. Nos límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan. En todos os casos, a masa de auga comprende o último quilómetro de todos os afluentes do tramo. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Río Deza

Límite superior Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces)

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira, límite superior do couto de Vilarmide (Ribeira de Piquín) Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

Landro Lañas Lérez Liñares Mandeo Masma Ouro Tea Ulla Valga

Salto natural de Fao (Touro) Presa da minicentral de Dorna (Cotobade e Campo Lameiro) Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada) O Tope (Coirós e Paderne) Ponte de Viloalle, límite superior do couto de Mondoñedo (Mondoñedo) Pasarela de Valmaior, límite superior do couto de Foz (Foz) Lugar de Foxaco, límite superior do couto de Mondariz (Mondariz) Presa do salto n.º 2 ou salto de Touro (Touro e Vila de Cruces) Fervenza de Raxoi ou de Pedrafita (Valga)

Límite inferior Desembocadura no río Ulla (Silleda e Vila de Cruces) Ponte do ferrocarril Ferrol–Xixón (Ribadeo e Asturias) Ponte de Portochao, límite inferior do couto de Viveiro (Viveiro) Xunta co río Ulla (Touro) Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña (Pontevedra)

km 18

Desembocadura no río Ulla (A Estrada)

4,7

Ponte Vella de Betanzos Ponte da Espiñeira na estrada N-462 (Foz e Barreiros) Ponte de Fazouro, límite inferior do couto de Foz (Foz) Desembocadura no río Miño (Salvaterra de Miño)

10 23

Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo)

80

Desembocadura no río Ulla (Valga)

8,6

53 7,5 3,1 27

8 29

Diferenzas básicas entre as crías de salmón e troita Trucha (Salmo trutta)

Salmón (Salmo salar)

6

6

4 2

1 5

7 3

0

4 1

2

3

4

Característica Aspecto xeral

Pinto de salmón Corpo máis estilizado, cabeza pequena e apuntada Cor Pouco variable. De 10 a 12 marcas verticaís, moi espaciadas e definidas, perpendiculares á liña lateral. Pintas Negras ou vermelladas, simétricamente repartidas polos flancos, nunca oceladas. Poucas e case ningunha por debaixo da liña lateral. Cabeza (1) De 1 a 3 pintas negras no opérculo. Boca (2) O maxilar non alcanza o extremo posterior do ollo Pedúnculo caudal (3) Fino Cola (4) Escote moi marcado. Aletas pectorais Longas, esténdense cara ó comenzo da dorsal Aleta adiposa (6) Cores escuras. Aleta anal (7) Branca ou amarelada

16

5 cm.

2

1

5

7 3

Troita Corpo robusto, cabeza relativamente grande e redondeada Moi variable. De 8 a 11 marcas verticaís moi espaciadas e definidas, perpendiculares á liña lateral. Vermellas e escuras, numerosas, asimetricamente repartidas, con frecuencia rodeadas dun halo esbrancuxado (ocelado) e distribuidas por riba e por debaixo da liña lateral. Máis de 3 pintas negras no opérculo. O maxilar alcanza ou excede o extremo posterior do ollo. Groso Escote pouco marcado. Relativamente curtas, non se estenden ata o comenzo da dorsal Cores avermelladas. Borde anterior branco seguido dunha franxa escura


PRINCIPAIS MASAS DE AUGA HABITADAS POLO REO ( I) Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo reo. Nos límites de cada tramo inclúense entre parénteses os concellos nos que se atopan. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a masa de auga inclúe todo o curso dos afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs» figura o texto «Afluentes»; nos demais casos, a masa de auga inclúe o último quilómetro de todos os afluentes do tramo. Río Almofrei Alvedosa Anllóns Baleo Baxoi Belelle Coroño Donas Espasante ou Callobre Esteiro Eume

Furnia Gafos Galdo ou de Bravos Granda ou da Gándara Grande Hospital Lambre Loureiro Louro Maceiras Maior Mendo

Límite superior Desembocadura do regato de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade) Nacemento (Pazos de Borbén) Ponte de Caldas (Ponteceso)

Límite inferior Desembocadura no río Lérez (Pontevedra)

Desembocadura (Redondela) Canteira de Santa Mariña (Ponteceso e Cabana) Nacemento (Ortigueira) Ponte do ferrocarril, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira) Xunta dos ríos Vilariño e Anduriña Ponte do ferrocarril, límite supe(Vilarmaior) rior da zona de desembocadura (Miño) A fervenza do Belelle (Neda e Lugar de Subarreiros, límite Fene) superior da zona de desembocadura (Neda) Nacemento (Lousame) Desembocadura no mar (Boiro) Nacemento (Negreira) Desembocadura (Outes) Nacemento (Ortigueira) Desembocadura no mar (Ortigueira) Nacemento (Ortigueira) Desembocadura no mar (Ortigueira e Mañón) Presa do encoro do Eume Fronte ao km 5 da estrada Ponte(As Pontes e Monfero) deume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas) Pontillón augas arriba do cemite- Desembocadura no río Miño rio de Amorín (Tomiño) (Tomiño) Confluencia dos ríos Tomeza e Desembocadura (Pontevedra) Marcón (Pontevedra) Ponte de Baralla (Viveiro) Desembocadura no río Landro (Viveiro) Desembocadura do río de Rons Desembocadura no río Lérez (Pontevedra) (Pontevedra) Presa de Castro Buxán (Vimianzo) Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do couto da Ponte do Porto (Camariñas) Presa da área recreativa da Pedra Desembocadura no río Miño (Tomiño) (Tomiño) Central eléctrica de Goimil Ponte do Porco, límite superior (Vilarmaior e Irixoa) da zona de desembocadura (Miño e Paderne) Ponte de Galea (Viveiro) Desembocadura no río Landro (Viveiro) Ponte de Valo (O Porriño) Desembocadura no río Miño (Tui) Nacemento (Redondela) Desembocadura no río Alvedosa (Redondela) Nacemento (Ortigueira) Muíño de liño, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira) A Ponte dos Cabalos (Coirós e Oza Desembocadura no río Mandeo dos Ríos) (Betanzos)

17

Km. Obs. 7,4 Afluentes 1 km 10 6,2

Afluentes 1 km Afluentes

22

Afluentes 1 km

8,3

Afluentes 1 km

5,4

Afluentes 1 km

13 18 12

Afluentes 1 km Afluentes 1 km Afluentes 1 km

11

Afluentes 1 km

13,3 Afluentes

1,7

Afluentes 1 km

2,6

Afluentes 1 km

1,7

Afluentes 1 km

3,8

Afluentes 1 km

8

Afluentes

2,5

Afluentes 1 km

6,3

Afluentes

1,6

Afluentes 1 km

16 7

Afluentes 1 km Afluentes 1 km

11

Afluentes 1 km

11,1 Afluentes 1 km


PRINCIPAIS MASAS DE AUGA HABITADAS POLO REO (II)

Río Mera Mero

Límite superior A Ponte de Soutochán (As Somozas e As Pontes de García Rodríguez) Presa de Cecebre (Cambre)

Mestas e Porto do Ponte da estrada AC-102 en Cabo Pontellas (Cedeira e Cerdido) e nacemento do Porto do Cabo (Moeche) Miñor Fervenza da Torre de Chaín, límite superior do couto de Gondomar (Gondomar) Oitavén Presa do encoro das Eiras (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas) Pedrafigueira Nacemento (Carnota)

Límite inferior Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira)

Km. Obs. 26 Afluentes

100 m augas abaixo da presa da 10 Barcala, límite superior da zona de desembocadura (Culleredo e Cambre) A Ponte Vella, límite superior da 18 zona de desembocadura (Cedeira e Valdoviño)

Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de Gondomar (Nigrán e Gondomar) Desembocadura no río Verdugo (Soutomaior) Desembocadura no mar (Carnota) Pego Ponte Tomiñesa, na estrada local Desembocadura no río Miño que sae de Tomiño cara ao Tornei- (Tomiño) ro (Tomiño) Río de Rois, Valei- Presa da praia fluvial de Seira Desembocadura no río Sar (Rois) rón ou Liñares (Rois) Sar Presa do muíño de Concheiro Desembocadura no río Ulla (Padrón e Rois) (Padrón) Sóñora Ponte da Parcelaria (Lousame) Muíños de Pedrachán, límite superior da zona de desembocadura (Noia) Sor Nacemento (As Pontes e Muras) Souto de Xancedo (O Vicedo e Mañón) Tambre Presa Barrié de la Maza Desembocadura do regato de (Brión e Negreira) Castro, límite inferior do couto de Noia (Noia e Outes) Tamuxe Ponte Urgal, na estrada provincial Desembocadura no río Miño que sae do Rosal cara a Valdemi- (O Rosal) ñotos (O Rosal) Té Nacemento (Dodro) Desembocadura no mar (Rianxo) Tines Ponte Sampaio Peirao do Conchido, límite supe(Outes e Mazaricos) rior da zona de desembocadura (Outes) Tollo Ponte da estrada PO-552 Desembocadura no río Miño (Tomiño e O Rosal) (Tomiño e O Rosal) Uma Nacemento (A Cañiza) Desembocadura no río Tea (Ponteareas) Umia Fervenza de Segade Ponte Estacas, na estrada C-550 (Caldas de Reis) (Ribadumia e Cambados) Vadebois Nacemento (Carnota) Desembocadura no mar (Carnota) Verdugo Presa da central do Inferno Carballeira dos Franceses, no lu(Ponte Caldelas) gar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Soutomaior e Pontevedra) Xuvia Nacemento (As Somozas) Desembocadura no mar (Narón e Neda)

18

Afluentes 1 km

Afluentes 1 km

6,9

Afluentes 1 km

8,3

Afluentes 1 km

4,5

Afluentes

3,1

Afluentes 1 km

0,8 6,7

Afluentes 1 km

15

Afluentes 1 km

55

Afluentes

8,8

Afluentes

3,6

Afluentes 1 km

12 7,8

Afluentes 1 km Afluentes 1 km

2,7

Afluentes 1 km

19

Afluentes 1 km

29

Afluentes 1 km

4,6

Afluentes

5,6

Afluentes 1 km

37

Afluentes


ZONAS DE DESEMBOCADURA Río

Límite superior

Límite inferior

Anllóns

Canteira de Santa Mariña

Baleo

Ponte do ferrocarril

Liña recta imaxinaria que une Punta Balarés (Ponteceso) con Punta Padrón (Cabana) Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño)

Baxoi

Ponte do ferrocarril

Belelle Lugar de Subarreiros Condomiñas A Ponte Nova de Cedeira Das Mestas

A Ponte Vella

Eo Eume

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón Fronte ó km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre Ponte Vella de Ferrerías

Forcadas Grande

Maior

Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do couto da Ponte do Porto A Ponte do Porco, límite inferior do couto de Lambre A Ponte de Portochao, límite inferior do couto de Viveiro Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña en Monteporreiro Muíño de Lino

Mandeo

A Ponte Vella de Betanzos

Masma Mendo

A Ponte da Espiñeira na estrada N-462 A Ponte Nova de Betanzos

Mera

Lugar de Castro-Areeira

Mero

100 m augas abaixo da presa da Barcala A Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de Gondomar A Ponte Vella de Fazouro, límite inferior do couto de Foz Muíños de Pedrachán Souto de Xancedo

Lambre Landro Lérez

Miñor Ouro Sóñora Sor Tambre Tines Ulla Umia Verdugo Xuvia Outros ríos

Liña recta imaxinaria que une Punta Bañobre (Miño) con Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda) Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Ponte dos Santos (límite Ribadeo-Asturias) Liña recta imaxinaria que une Punta Madanela (Cabanas) con Punta Sentroña (Pontedeume) Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Liña recta imaxinaria que une Punta Sandia (Camariñas) con Punta Roda (Muxía) Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo) Liña recta imaxinaria que une a punta do peirao de Celeiro co illote A Insua (Viveiro) Liñas rectas imaxinarias que unen Punta Campelo (Poio) co extremo distal do crebaondas da canle do río e este último con Punta Praceres (Pontevedra) Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño) Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo) Liña recta imaxinaria que une Punta Prados (Barreiros) coa puntada crebaondas de Foz Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo) Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño) Liña recta imaxinaria que une Punta Fiaiteira (Oleiros) co varadoiro de Oza (A Coruña) Liña recta imaxinaria que une a punta da barra da praia Ladeira (Baiona) e Punta Lourido (Nigrán) Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Foz)

Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal (Noia) Liña recta imaxinaria que une Punta do Castro (O Vicedo) con Punta do Santo (Mañón) Desembocadura do regato de Cas- Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal tro, límite inferior do outo de Noia (Noia) Peirao do Conchido, límite inferior Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal do couto de Outes (Noia) A Ponte de Catoira Liña recta imaxinaria que une Punta Seveira (Rianxo) con Punta Rebordexo e súa continuación, bordeando a illa de Cortegada, ata o faro do dique de Carril (Vilagarcia de Arousa) Ponte Estacas, na estrada C-550 Liña recta imaxinaria que une Punta San Sadurniño (Cambados) con Punta Borrelo (Cambados) Carballeira dos Franceses no lu- Liña recta imaxinaria que une Punta Ulló (Vilaboa) con Punta Muxeira gar de Comboa, na marxe dereita, (Soutomaior) e O Cafexo, na marxe esquerda A Ponte de Xuvia, límite inferior do Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda) couto de Xuvia Límite das mareas vivas Liña imaxinaria que une as puntas da embocadura en ámbalas marxes

¡LEMBRE!

As especies exóticas poñen en perigo aos nosos peixes. Non solte no río peixes de acuario, tartarugas, réptiles ou outros animais domésticos.

¡LEMBRE!

19

En zonas de desembocadura e en encoros autorízase o emprego de dúas canas desde a beira a unha distancia máxima do pescador de tres metros.


RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS AUTORIZADOS TODO O ANO PARA A PESCA DE CIPRÍNIDOS E/OU PERCA NEGRA (I) Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e/ou perca negra durante todo o ano. Cando no límite superior figure o texto «augas encoradas», considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal coma en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos asboiantes, na columna titulada «Pesca a flote» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados. Río

Encoro

Provincia

Límite superior

Límite inferior

Avia

Albarellos

Ourense

Bibei

O Vao

Ourense

Bibei

Montefurado

Lugo e Ourense

Camba

As Portas

Ourense

Limia

Conchas

Ourense

Limia

Lindoso

Ourense

Loña

Cachamuíña

Ourense

Mao Mero

Vilasouto Cecebre

Lugo A Coruña

Ponte Albarellos no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Ponte da Residencia no río Bibei, ponte de Vilariño de Conso no río Conso, ponte de Bembibre no río Camba e as augas encoradas noutros afluentes Ponte da estrada OU-636 (A Pobra de Trives-Freixido) no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Desembocadura da corga das Pías no río Camba, liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña coa desembocadura do río de Cabras nos ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas nos demais afluentes Ponte da estrada Bande-Mugueimes no río Limia, límite inferior do couto de Cadós no río Cadós e as augas encoradas noutros afluentes Ponte da estrada a Lobios e á Madalena no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Pasarela sobre o río Loña na cola do encoro e as augas encoradas nos afluentes Augas encoradas Augas encoradas

Miño

Belesar

Miño

Castrelo de Miño

Miño

A Frieira

Miño

Os Peares

Pesca desde embarcación Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada

Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada

Presa do encoro Autorizada sen motor de explosión Fronteira con Portugal

Autorizada sen motor de explosión Presa do encoro Non autorizada

Presa do encoro Non autorizada Presa do encoro Autorizada só con tubo flotador Lugo Ponte de Areas no curso principal, presa Presa do encoro Autorizada do encoro de Galego no río Ferreira e as augas encoradas no resto dos afluentes Ourense Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo Presa do encoro Autorizada do río, que une o acceso ao pantalán de sen motor de Alongos e a beira oposta no curso princiexplosión pal e as augas encoradas nos afluentes Ourense e Desembocadura do río Avia no curso Presa do encoro Autorizada Pontevedra principal e as augas encoradas nos afluentes Lugo Curso principal, marxe esquerda: ponte Presa do encoro Autorizada da antiga estrada Monforte-Chantada. Curso principal, marxe dereita: 50 m augas abaixo da desembocadura do rego de Camporramiro. Afluentes: augas encoradas

20


RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS AUTORIZADOS TODO O ANO PARA A PESCA DE CIPRÍNIDOS E/OU PERCA NEGRA (II) Río

Encoro

Provincia

Miño

Velle

Ourense

Navea

Chandrexa de Ourense Queixa Navea Guístolas Ourense Paradela Vilagudín A Coruña e Biduído Sil Pumares Ourense Sil

San Martiño

Sil

San Pedro

Sil

Santiago

Sil

Santo Estevo

Sil

Sequeiros

Ulla

Portodemouros Prada

Xares

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde embarcación Desembocadura do regato do Fontao no Presa do encoro Autorizada sen curso principal e as augas encoradas nos motor afluentes Augas encoradas Presa do encoro Autorizada Augas encoradas Augas encoradas

Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada

Ponte de Roldán no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Lugo e Desembocadura do caborco da Bioca no Ourense curso principal e as augas encoradas nos afluentes Lugo e Ponte de Barca, na estrada FerreiraOurense Luíntra, no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Ourense Desembocadura do río Leira no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Lugo e Ponte vella de San Clodio no curso prinOurense cipal e as augas encoradas nos afluentes Lugo Saída do túnel de Montefurado no curso principal, presa de Montefurado no Bibei e as augas encoradas nos afluentes A Coruña e Augas encoradas Pontevedra Ourense Ponte da estrada A Veiga-Covelo no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

21

Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada sen motor de explosión Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada Presa do encoro Autorizada


RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS CON NORMATIVA ESPECÍFICA NOS CALES NON SE AUTORIZA A PESCA TODO O ANO Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que non se autoriza a pesca durante todo o ano pero que teñen unha normativa específica no referente a número de canas, pesca desde embarcación e tamaño mínimo da troita. Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas» considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados. Río

Encoro

Provincia

Límite superior

Límite inferior

Cenza Eume Eume Forcadas Mandeo

Cenza Eume A Ribeira As Forcadas A Castellana

Ourense A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña

Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Mao Meicende Navia Pórtico de Vilasenín Rons Roufrío Salas Seixedo

Ourense A Coruña Lugo A Coruña

Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Pontevedra A Coruña Ourense A Coruña

Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas Augas encoradas

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada Non autorizada Non autorizada Autorizada

Tambre

A Hedrada Meicende Grandas de Salime San Cosmade ou de Vilasenín Pontillón de Castro Beche Salas Sabón ou de Rosadoiro Barrié de la Maza

Pesca desde embarcación Non autorizada Autorizada Autorizada Autorizada Autorizada só con tubo flotador Non autorizada Autorizada Autorizada Autorizada

A Coruña

Presa do encoro

Autorizada

Tambre

San Xoán de Fecha A Coruña

Presa do encoro

Autorizada

Xallas Xallas Xallas

Castrelo A Fervenza A Ponte Olveira

A Coruña A Coruña A Coruña

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada Autorizada Autorizada

Xallas Zamáns

Santa Uxía Zamáns

A Coruña Pontevedra

Ponte Nova, límite inferior do couto de Ponte Maceira 100 m augas abaixo da Ponte Albar Augas encoradas Augas encoradas Desembocadura do río Beba, límite inferior do couto do Xallas, e as augas encoradas noutros afluentes Augas encoradas Augas encoradas

Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada Autorizada sen motor

22


TRAMOS LIBRES DE PESCA SEN MORTE (I) Na táboa deste anexo inclúense os tramos fluviais nos que unicamente se poderá practicar a modalidade de pesca sen morte. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Río Río Anllo ou rego de Abadín Anllóns

Provincia Lugo

Concellos Abadín

A Coruña

Carballo

Arnoia

Ourense

Arnoia

Ourense

Arnoia

Ourense

Arnoia

Ourense

Cartelle e Ramirás

Asma

Lugo

Chantada

Avia

Ourense

Boborás e Leiro

Avia

Ourense

Ribadavia

Azúmara Belelle Bibei

Lugo A Coruña Ourense

Castro de Rei Neda Viana do Bolo

Cabe Camba

Lugo Ourense

Monforte de Lemos Viana do Bolo e Vilariño de Conso

Castro

A Coruña

Comezo

Lugo

Cee, Dumbría e Muxía Chantada

Deza

Pontevedra

Deza

Pontevedra

Eo Iso

Lugo A Coruña

A Pontenova Arzúa

Ladroil Lérez

Lugo Pontevedra

Guitiriz Forcarei

Lor

Lugo

Folgoso do Courel

Lor

Lugo

Quiroga

Maceda

Ourense

Baños de Molgas

Límite superior Ponte da estrada N-634

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses A Merca e Allariz Presa da minicentral da Merca (A Merca e Allariz) Baños de Molgas Ponte do campo de fútbol en Penouzos; límite inferior do couto dos Medos Baños de Molgas e Desembocadura do río Xunqueira de Ambía Ambiela (Baños de Molgas)

Silleda e Vila de Cruces Silleda e Vila de Cruces

Límite inferior Ponte da pista que parte da estrada LU-113 e vai das Regas a Gaúte Desembocadura do río de Rosende Ponte de Rubillós (A Merca)

km 4,1

Pasarela da piscina de Baños de Molgas

0,7

Desembocadura do regato da Farria (Xunqueira de Ambía) Desembocadura do regueiro A Ponte Nova de Boia Presa da captación de auga Ponte da estrada N-540 para Chantada, límite inferior do couto de Chantada Restitución da central eléc- Desembocadura do regueiro trica de Albarellos (Boborás) que nace cabo da igrexa de Serantes e se xunta co río Avia en Volta de Valfrío (Leiro) Presa da Veronza, cabo da Ponte do ferrocarril desembocadura do rego Maquiás Ponte de Barxa Desembocadura no río Miño Ponte Grande Desembocadura no mar Desembocadura do regueiro Ponte cabo da estrada de da Porta da Arca entrada ao túnel da central hidroeléctrica de San Agustín Pasarela do Clube Fluvial Presa do Cubano Presa do encoro das Portas Ponte do camiño que sae (Viana do Bolo e Vilariño de de Fornelos de Filloás cara Conso) ás Covelas e A Veiga (Viana do Bolo) Ponte de Salgueiros Ponte de Constante (Dumbría e Muxía) (Cee e Muxía) A Ponte Nova Desembocadura no río Asma, no couto de Chantada Desembocadura do río de Presa de Saídres Mera ou de Oisa 30 m. augas abaixo da resti- Desembocadura do río de tución de auga da minicen- Oza tral de Saidres Ponte da Pontenova Ponte do Pico Ponte Nova de Lema, límite Ponte Maroxo inferior do couto de Arzúa Piscina dos Sete Muíños Ponte Forxá Ponte Nova de Andón, entre Límite superior do couto de as parroquias de Aciveiro e Forcarei, en Ponte do Crego Pereira Desembocadura do río Ponte de Baldomir Lóuzara Ponte de Parada Augas encoradas, límite superior do réxime especial do encoro de Santo Estevo Presa da Luz Desembocadura no Arnoia

23

2,4 2,8

1,9 6,2 2,8 1,9

0,8 5,6 1,4 4,8

1,4 5,3

3,0 1,4 4,1 4,1 0,5 3,1 0,9 4,9 1,4 0,8 1,3


TRAMOS LIBRES DE PESCA SEN MORTE (II) Río Provincia Madanela ou Lugo Miñotelo Madanela Lugo

Concellos A Pastoriza

Mao

Ourense

A Teixeira e Parada de Sil

Masma

Lugo

Mondoñedo

Mente

Ourense

A Gudiña e Riós

Mera Miño Miño

A Coruña Lugo Lugo

Cerdido e Ortigueira Lugo Begonte, Outeiro de Rei e Rábade

Miño

Ourense

Barbadás e Ourense

Miño

Ourense

Ourense e Toén

Narla

Lugo

Friol e Outeiro de Rei

NaveaQueixa

Ourense

Chandrexa de Queixa e Montederramo

Ourille

Ourense

Celanova

Parada

Pontevedra

Fornelos de Montes

Dos Pasos Sarria

A Coruña Lugo

Ames Samos

Támega

Ourense

Verín

Támoga Trimaz

Lugo Lugo

Cospeito Vilalba

Ulla

A Estrada e Vedra

Umia

A Coruña e Pontevedra Pontevedra

Umia

Pontevedra

A Estrada

Xallas

A Coruña

Carnota, Dumbría e Mazaricos

Vilalba

A Estrada

Límite superior Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Igrexa Ponte cabo da capela da Madanela, límite inferior do couto de Vilalba 10 m augas arriba da ponte entre os concellos da Teixeira e Parada de Sil Ponte da pista que sae da estrada LU-160 cara á Cabana

Límite inferior km Desembocadura no río Miño 7,9 Xunta co río Trimaz

2,3

Desembocadura no encoro de Santo Estevo

1,3

Puente de Viloalle, límite superior do couto de Mondoñedo Ponte de Veiga, na estrada Presa do muíño de Pisón entre O Seixo e A Veiga do Seixo Presa de Pita Ponte do Cardeal Caneiro do Vilar Depuradora de augas de Lugo Presa do muíño da Trabanca Ponte da autovía A-6 (Begonte e Outeiro de Rei), (Outeiro de Rei e Rábade) aproximadamente 300 m augas abaixo da desembocadura do río Támoga Ponte do Ribeiriño, das Cal- Pasarela de Outariz das ou Novísima (Ourense) (Barbadás e Ourense) Liña imaxinaria, perpendicu- Liña imaxinaria, perpenlar ao eixo do río, situada 300 dicular ao eixo do río, que m augas arriba da desembo- une o acceso ao pantalán de cadura do regato de Alongos Alongos e a beira oposta Ponte de Cotá, na estrada Ponte das Veigas, na estrada que sae das Casas da Feira que sae de Vilalvite (estrada (estrada LU-234) cara a Cotá LU-234) cara a Bravos (Friol (Friol) e Outeiro de Rei) Desembocadura da corga Desembocadura do regato de Torneiros (Chandrexa de das Taboazas, cabo dos Queixa e Montederramo) Pasais das Taboazas (Chandrexa de Queixa) Desembocadura do rego do Ponte Ribeiro, límite supePorto Sandín rior do couto de Celanova Ponte medieval da Laxe Confluencia do camiño do antigo campo de fútbol Presa da canle de alevinaxe Desembocadura no río Sar Presa do Vizarro A Ponte Nova, na estrada LU-633 Presa de Peláez Ponte do Campo do Río en Pazos Ponte do Arco Ponte de Sistallo Ponte Trimaz Desembocadura no río Madanela Viaduto da autoestrada Desembocadura do río de AP-53 Oca no río Ulla Ponte de Ribela Tosta do muíño dos Lourenzos, aproximadamente 560 m augas arriba do límite superior do couto de Codeseda Ponte Paradola, na Penela, Presa da minicentral na límite inferior do couto de Goleta Codeseda Presa do encoro de Santa Desembocadura na ferUxía (Dumbría e Mazaricos) venza do Ézaro (Carnota e Dumbría)

24

2,7 1,1 1,6 2,3 5,2

4,1 1

2,3

2,1

3,2 1,9 0,7 2,9 1,5 0,8 3,3 1,2 2,1

2,9 1,3


NORMATIVA DE COUTOS (I) Nas táboas deste anexo inclúense os coutos de pesca fluvial da comunidade autónoma xunta coas súas normas básicas de funcionamento. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Na columna titulada «Cat.» figura a categoría dos permisos de pesca, tendo en conta que nun mesmo couto ou tramo os permisos de inferior categoría só se expiden no caso de veda da especie principal. Na columna titulada «cm. troita» figura a dimensión mínima da troita, en centímetros, que rexerá no couto. Na columna titulada «Núm. troita» figura a cota de captura de troitas por persoa e xornada. Na columna titulada «Lab.» figura o número de permisos diarios de martes a venres. Na columna titulada «S-D-F» figuran os permisos de pesca diarios os sábados, domingos ou festivos.

Provincia da Coruña Río

Couto

Anllóns

Límite inferior

km

Cat.

A Laracha A Laracha Ponte Formigueiro

A Ponte do Porto ou Ponte Pereiro

4,2

Anllóns

Carballo

Ponte Lagoa

5,8

Anllóns

Verdes

Ponte Dona, a nova (Coristanco e Ponteceso)

7,1

Troita e pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte Troita e 21 pesca sen morte

Barcala e Alvariño

Negreira

Barcala

Castro

Negreiratramo 1 Negreiratramo 2 Naraío

Deo

Vilarraso

Alvariño

Eume

Ombre

Furelos

Furelos

Grande e regato Cruz de Canle Cruz de Canle

A Ponte do Porto

Grande

Carballo

Km 28 da estrada xeral A CoruñaFisterra Carballo, Presa do Muíño Coristanco Reigoso e Ponte- (Carballo e ceso Coristanco)

A Ponte do Portotramo 1 A Ponte do Portotramo 2 Baio

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 4 8

Troita e 17 pesca sen morte Negreira

Ponte Rial

Negreira

Ponte Triáns

Neda e San Sadurniño Curtis e Aranga

Ponte Vilachán

Xunta co río Barcala A Ponte de Pielas A Ponte da (San Sadurniño) Coveluda (Neda)

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero)

Vimianzo

Central eléctrica Desembocadura de Carantoña no río Grande

Vimianzo e Camariñas Zas e Vimianzo

Desembocadura do regato Cruz de Canle Ponte Lodoso (Zas)

Ponte da Fraga (Toques)

3,8

Fronte ao km 5 da 7,7 estrada Pontedeume-A Alameda (Pontedeume e Cabanas) Ponte romana 8,3 (Melide)

0,6

Ponte da Ponte do 2,5 Porto (Camariñas) Ponte de Vadalama (Vimianzo)

25

6

12

8

8

20

10

16

16

6

6

0,9

Ponte de Cencasas (Curtis)

A Capela, Monfero, Pontedeume e Cabanas Toques e Melide

10

8,2

Desembocadura 6,4 no río Mandeo, na ponte da Castellana (Curtis e Aranga) As Pontes As Pontes Presa do encoro Presa da Fábrica 3,7 da Ribeira

Eume

Grande

Concellos Límite superior

9

Pesca sen morte Troita e 17 pesca sen morte

10

6

12

Troita e 19 pesca sen morte Reo 21

10

7

19

8

30

30

Troita e 19 pesca sen morte

10

6

15

8

10

10

10

7

16

Tramo vedado Reo e 21 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte


NORMATIVA DE COUTOS (II) Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

Iso

Arzúa

Arzúa

Troita

Lambre

Ponte Nova de Lema Ponte do Porco (Miño e Paderne)

9,1

Lambre

6,3

Reo e 21 pesca sen morte

8

20

30

Lengüelle

Boicalvo

Troita

19

10

7

19

Mandeo

Aranga

5

10

Betanzos

8

30

30

Mera

Noval

Troita e 19 pesca sen morte Salmón/ 21 reo e pesca sen morte Reo 19

10

Mandeo

Ponte de Castromil Irixoa, Central eléctrica Vilamaior, de Goimil (Irixoa Miño e e Vilamaior) Paderne Cerceda, Desembocadura Ordes e do regato Lodeiro Tordoia (Cerceda) Aranga e Desembocadura Irixoa do regato Cambás (Aranga) Coirós, O Inferniño Paderne, (Irixoa e Aranga) Aranga e Irixoa Cerdido e Ponte do Cardeal Ortigueira (Cerdido e Ortigueira)

10

7

10

Mero Mero

Cecebre Cecebretramo 1

10

5

5

Cambre

Presa da Telva

Troita e 21 pesca sen morte Pesca sen morte Troita e 21 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte

4

Cecebretramo 2 Cecebretramo 3

Presa do muíño 3,7 de Macenda (Abegondo e Betanzos) Rego do Piñeiro 2,8

8

Mero

Abegondo Ponte Limiñón e Betan- (Abegondo) zos Cambre Ponte Galiñeiros

8

4

10

6

8

14

Reo e 21 pesca sen morte Pesca sen morte

8

12

15

10

10

Reo e 21 pesca sen morte Reo 19

8

9

21

10

25

25

Mero

Rois, Rois Valeirón ou Liñares e rego de Buxán Rois, RoisValeirón ou tramo 1 Liñares Rois, RoisValeirón ou tramo 2 Liñares Buxán Roistramo 3

Rois

Rego do Piñeiro

Desembocadura 8,8 do río Biduído (Tordoia) Desembocadura 8,8 do regato do Porto (Aranga e Irixoa) Desembocadura 11 do regato Meizoso (Coirós e Paderne) Ponte de Mera (Ortigueira)

8,7

5,7

Desembocadura do rego do Ribeiriño no río Valeirón Presa da praia fluvial de Seira

Presa da praia fluvial de Seira

5,5

Desembocadura no río Sar

0,8

Rois

Desembocadura do rego do Vispeiro

Xunta co río de Rois

3,1

Presa do muíño de Concheiro (Padrón e Rois) Ponte do Carme (Padrón)

Ponte do Carme (Padrón)

4,2

Rois

Sar Sar

Padrón Padróntramo 1

Padrón e Rois

Sar

Padróntramo 2

Dodro e Padrón

Sóñora

Traba

Sor

Ribeiras

Desembocadu2,5 ra no río Ulla (Padrón) Lousame, Ponte da Parce- A Ponte de 12,6 Noia e laria (Lousame Portobravo Rois e Rois) (Lousame e Noia) Mañón e Afluente Panda Ponte das 10,6 O Vicedo ou río das Forxas Ribeiras do Sor (Lugo) (Mañón e O (Mañón) Vicedo)

26

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 10 20


NORMATIVA DE COUTOS (III) Río

Couto

Concellos Límite superior

Sor

Segade

Tambre

Chaián

Tambre

Noia

Tambre

Ponte Castro

Tambre

Ponte Maceira

Tambre Tambre

Sigüeiro Sigüeirotramo 1

Tambre

Sigüeirotramo 2

Tines

Outes

Xallas e Abuín

Santa Comba

Xallas

Santa Combatramo 1 Santa Combatramo 2 Xallas

Santa Comba

Presa da Xesteira Ponte de Truebe

Santa Comba

Ponte Pereira

Xuvia

Xallastramo 1 Xallastramo 2 San Sadurniño Xuvia

Dumbría e Presa da Mazaricos Fervenza Mazaricos Ponte de Pontenova San SaPonte de Prospes durniño Narón e Ponte Doso Neda (Narón)

Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

km Cat.

Asma

Chantada

CarbaPonte de lledo e Esmoriz Chantada (Carballedo e Chantada)

Presa da captación de auga para Chantada (Chantada)

10,5 Troita

Cabe

Monforte

Abuín Xallas e Beba Xallas Beba Xuvia

Límite inferior

km

Cat.

Mañón, Ourol (Lugo) e O Vicedo (Lugo) Santiago e Trazo

Desembocadura Muíño de Cubelas 8,3 do regato do (Mañón e Rosario (Mañón O Vicedo) e Ourol)

Reo

Muíños do Gato

A Ponte Albar

8

25

45

Brión, Noia, Negreira e Outes Vilasantar, Boimorto e Mesía Ames, A Baña e Negreira

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira) Pasos de Mezonzo (Vilasantar e Boimorto) A Ponte da Madalena-Muíño de Portochán (Ames e A Baña)

Desembocadura 8,8 do regato de Castro (Noia e Outes) Ponte As Vegas 8,5 (Mesía e Vilasantar) Ponte Nova, cola 9 do encoro de Barrié de la Maza (Ames e Negreira)

Troita e 21 pesca sen morte Reo e 21 pesca sen morte

8

30

40

Troita e 19 pesca sen morte Pesca in- 19 tensiva e pesca sen morte Troita 21

10

14

38

10

75

75

8

21

36

Carolliño de Arriba (Oroso e O Pino) Ponte de Sigüeiro, na estrada A Coruña-Santiago (Oroso e Santiago) Outes e Ponte Sampaio Mazaricos (Outes e Mazaricos)

Presa de Chan de 8,4 Castro (Oroso e Santiago) Desembocadura 2,4 do río Lengüelle

Troita e 19 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte

10

13

28

10

7

22

Pesca sen morte

10

10

Pesca sen morte Reo e 21 pesca sen morte

10

10

20

30

O Pino, Oroso e Santiago Oroso e Santiago

7,9

Peirao do Conchi- 7,7 do, enseada do Engano (Outes)

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 25 25

9,9

Xunta co río Xallas 2

Xunta do río Beba 5,2 Xunta co río Xallas 3,8 Ponte Cornide

3,9

Ponte de Xuvia, na 6,4 estrada AC-862 (Narón e Neda)

Provincia de Lugo

27

8

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 17 17


NORMATIVA DE COUTOS (IV) Río

Couto

Cabe

Monforte- A Pobra tramo 1 do Brollón e Monforte de Lemos Monforte- Monforte tramo 2 de Lemos Doiras Cervantes

Cabe

Cancelada ou das Casas Cancelada Pontes de ou Cervan- Gatín tes A PontenoEo va Eo A Pontenova-lote 1 Eo A Pontenova-lote 2 Eo A Pontenova-lote 3 Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

A Pontenova-lote 4 (O Cairo) A Pontenova-lote 5 (Pedrido)

Concellos Límite superior

km Cat.

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 21 8 16 16

Ponte da estrada Ponte da estrada 7 LU-652 (A Pobra LU-546 (Monforte do Brollón) de Lemos)

Troita e pesca sen morte

Ponte da estrada Presa do muíño LU-546 do Clube Fluvial Ponte de Doiras Ponte Cubelas

9,4

Tramo vedado Troita

17

10

5

5

Cervantes Ponte de Santa Desembocadue BeceXusta (Cervantes) ra no río Navia rreá (Becerreá)

9,4

Troita

19

10

3

3

A Pontenova A Pontenova A Pontenova

Salmón/ reo Salmón/ reo Salmón/ reo

25

8

3

3

25

8

3

3

25

8

3

3

Salmón/ reo

25

8

3

3

3

3

A Pontenova A Pontenova e Trabada

Abres Abres-lote Trabada 4 (Reiboa) Abres-lote Trabada 5 (Louside) Abres-lote Trabada 6 (Barcas)

4,1

Ponte do Pico

A Penouta

1,8

A Penouta

Ponte de Ervelle

1,7

Ponte de Ervelle Ponte do Cairo 1,5 (A Pontenova e Asturias) Ponte do Cairo Regato de 1,7 (A Pontenova e Vilaouruz (A PonAsturias) tenova e Asturias) Regato de Presa de Pé de 1,5 Vilaouruz (A Viña (Trabada e Pontenova e Asturias) Asturias) 1

A Pontenova A Pontenova

Presa de Xinzo

Trabada

Presa de Pé de Viña (Trabada e Asturias)

Estreitos (Trabada 0,7 e Asturias)

Tramo vedado

Trabada

Estreitos (Trabada e Asturias)

Antiga ponte do 1,2 ferrocarril (Trabada e Asturias)

Salmón

Trabada

Río Trabada (Trabada e Asturias) Reiboa (Trabada e Asturias) Louside (Trabada e Asturias)

Pesca sen morte

Reiboa (Trabada e Asturias) Louside (Trabada e Asturias) Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias) Ponte da Ferrería Pena de Abraido (Trabada e (Trabada e Asturias) Asturias) Pena de Abraido Presa de Abres (Trabada e (Trabada e Asturias) Asturias) Presa de Abres Pozo de Fornacho (Trabada e (Trabada e Asturias) Asturias)

Abres-lote Trabada 7 (Carballón) Abres-lote Trabada 8 (Pozón) Abres-lote 9 (Canaveiras) Salmeán Salmeánlote 1 Salmeánlote 2 San Tirso San Tirso-lote 1 (Piago Maior) San Tirsolote 2 (Estreitos)

Límite inferior

Presa de Losada

Presa de Losada Pasarela do refuxio

28

Salmón/ reo Salmón/ reo Salmón/ reo

25

8

3

3

25

8

3

3

25

8

3

3

0,8

Salmón/ reo

25

8

3

3

1,2

Salmón/ reo

25

8

3

3

0,9

Salmón/ reo

25

8

3

3

0,8

Salmón/ reo Salmón/ reo

21

8

3

3

21

8

3

3

3

3

1 0,6

1,6


NORMATIVA DE COUTOS (V) Río

Couto

Eo

San Tirso- Trabada lote 3 (Louredal) Vilarmide Ribeira de Piquín, Meira, A Pontenova e Riotorto Xinzo A Pontenova e Riotorto Ribeira de Piquín

Eo

Eo Eo e Rodil Rodil

Concellos Límite superior

Límite inferior

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias) Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín)

Salmón/ reo

Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto)

6,9

Troita e 21 pesca sen morte

8

25

25

Ponte de Vilarmi- Presa de Xinzo de (A Pontenova (A Pontenova) e Riotorto)

9,2

Reo e 21 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte

8

12

12

10

30

30

Troita

17

10

8

8

11,2 Troita

19

6

10

10

11,1 Troita e 21 pesca sen morte

8

35

35

4

4

16

16

12

12

4

4

3

3

Ribeira de Presa do muíño Piquín de Andrés

Xunta co río Eo

Ribeira de Xunta do río Piquín Rodil

Pasarela da Volta da Teixeira

Eume Ferreira

Guntín

Guntín e Palas de Rei

Ladra

Begonte

Begonte e Outeiro de Rei

Ladra

Ladra

Outeiro de Rei

Ladra

Pígara

Vilalba, Begonte e Guitiriz

Suarna e de A FonsaLamas grada Lamas A Fonsagradatramo 1 Lamas A Fonsagradatramo 2 Suarna A Fonsagrada- tramo 3 Landro Viveiro Landro Viveirolote 1

Muras

A Fonsagrada A Fonsagrada A Fonsagrada Ourol e Viveiro

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 3 3

Pasarela da Volta 0,8 (Asturias)

Ribeira de Piquíntramo 1 Ribeira de Piquíntramo 2 9,5 Muras

Eo

km Cat.

Ponte de Saamil Ponte de Casateita (O Batán) Ponte de Lousa, Ponte cabo da na pista de piscifactoría do terra que sae Ferreira (Guntín) de Carteire cara a Vilamaior de Negral (Palas de Rei) Ponte da estrada Caneiro de toma N-VI (Begonte) de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei) Caneiro de toma Desembocadura de auga de no río Miño Rábade e Outeiro de Rei Ponte de ReMuíño de bordaos, Insua Carballido (Vilalba) (Begonte)

2

9,7

1,9

Pesca sen morte

6,8

Troita e 19 pesca sen morte

Ponte de Cereixido

Ponte da estrada 2,1 entre Cereixido e Vilagocende Ponte da estrada Xunta co río 1,4 entre Cereixido e Suarna Vilagocende Xunta do río de Ponte da Ferraría 7 Lamas da Cuíña

Pesca sen morte

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

Presa de Chavín (Viveiro)

29

1,4

10

Troita

19

6

Troita

19

6

Reo

21

8


NORMATIVA DE COUTOS (VI) Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

km Cat.

Landro

Viveirolote 2

Viveiro

Presa de Chavín

2,9

Reo

Landro

Viveirolote 3

Viveiro

Cruzamento da estrada a Valcarría Ponte de Portochao

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 21 8 3 3

3,3

Reo

21

8

3

3

Landro

Viveirotramo 4

Ourol e Viveiro

Cruzamento da estrada a Valcarría Desembocadura Presa de Salto do río das do Can (Ourol e Balsadas (Ourol) Viveiro)

3,9

Troita

21

8

10

10

Landro e Xanceda Landro

Xerdiz

Troita

19

10

10

10

Troita e 21 pesca sen morte

8

21

21

Troita

19

10

10

10

Troita

19

6

10

10

Troita e 19 pesca sen morte

6

6

6

Salmón/ reo Salmón/ reo

21

8

3

3

21

8

3

3

Salmón/ 21 reo Reo e 21 pesca sen morte Troita 21

8

3

3

8

23

23

8

16

16

21

8

35

35

Troita e 21 pesca sen morte Troita 21

8

50

50

8

55

55

Xanceda Lor

Lor

Lóuzara

Madanela Masma Masma Masma Masma Masma

Ourol Xerdiztramo 1 XerdizOurol tramo 2 A Labrada A Pobra do Brollón e Quiroga

Ponte da Ferraría Presa de Piegalbo 5,2

Xunta co río 3,3 Landro Desembocadura Ponte da estrada 9,5 do regueiro de Monforte-Quiroga Loureiro en (N-120) no km 503 Paramedela (A (Quiroga) Pobra do Brollón e Quiroga) Courel Folgoso Ponte de Espe- Desembocadura 6,7 do Courel rante do regato Ferreiros de Abaixo ou rego da Veiga Santalla Samos Ponte da Retorta, Ponte de Santalla 9,8 de Lóuzara na estrada entre de Abaixo, na Gundriz e Praestrada cara á ducelo igrexa Vilalba Vilalba Ponte Nova en Ponte cabo da ca- 6,8 Lanzós pela da Madanela Celeiro Celeirolote 1 Celeirolote 2 Celeirolote 3 Mondoñedo

Miño

Castro de Rei

Miño

Cospeito

Miño

Ombreiro

Miño

Quinte

Ponte Currás

Lourenzá Ponte da Cazolga Presa da central de Pozo Capitán Lourenzá Presa da central Presa Vella e Barrei- de Pozo Capitán (Barreiros) ros (Lourenzá) Barreiros Presa Vella Pozo de Pividal Mondoñedo e Lourenzá Castro de Rei e Cospeito Castro de Rei e Cospeito Lugo e Outeiro de Rei O Corgo, Lugo, Guntín e O Páramo

3,6 2,3 1,8

Ponte de Viloalle Ponte da Cazolga 9,1 (Mondoñedo) (Lourenzá) Ponte de Outeiro Pontes de (Castro de Rei) Quintela (Castro de Rei e Cospeito) Ponte de Xustás Ponte de Ponte (Cospeito) Vilar (Castro de Rei e Cospeito) Presa de Piago Presa da Acea (Outeiro de Rei) do Rei Chiquito (Lugo) Río Chamoso Ponte de Areas (O Corgo e Lugo) (Guntín e O Páramo)

30

9,2

14,6 Troita 9,7 8,7


NORMATIVA DE COUTOS (VII) Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

Miño

Terrachá

A Pastoriza e Castro de Rei

Ponte de Condado 12,3 Troita (Castro de Rei)

Narla

A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU234) cara a Cotá Central eléctrica de Horta (Becerreá) Pontes de Gatín (ponte da estrada Becerreá-Doiras) Cervantes Becerreá Ponte de Liber A Ponte de San e Cervan- (Becerreá) Martiño (Becerreá tes e Cervantes) Navia Navia de Hortas das Límite da ComuSuarna Veigas (enlace nidade Autónoma estrada de Moia) de Galicia Penamil Navia de Desembocadura Presa da central Suarna do río Ser eléctrica de Maseiriños San Navia de Ponte de San Desembocadura Martiño da Suarna, Martiño da Ribei- do río Ser (Navia Ribeira Cervantes ra (Cervantes e de Suarna) e BeceBecerreá) rreá Baralla Baralla Ponte dos Mazos Ponte da estrada N-VI Covas Baralla e Ponte de Santo Pasarela deCarLáncara Estevo (Baralla) ballal (Láncara) Láncara Láncara- Láncara Pasarela de Presa do muíño tramo 1 Carballal de Corveira Láncara- Láncara Presa do muíño A Ponte de tramo 2 de Corveira Marzán Pobra Láncara, Ponte Grande na A Ponte de Neira O Corgo e estrada Lugo(O Corgo e O Páramo Sarria (Láncara e O Páramo) O Corgo) Valdriz Láncara e Ponte de Valdriz Ponte da estrada O Corgo (Láncara) Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo) Foz Foz-lote 1 Foz Pasarela de Ponte de Valmaior Trasmonte Foz-lote 2 Foz Ponte de TrasAntiga fábrica monte da luz Foz-lote 3 Foz Antiga fábrica Ponte de Fazouro da luz Val do Ouro

Navia Navia Navia Navia Navia Navia

Neira Neira Neira Neira Neira Neira

Neira Ouro Ouro Ouro Ouro Ouro

Ponte de Santandrea (A Pastoriza), na estrada que sae da LU-122 cara a Val de Duque Friol Friol Ponte da estrada que sae do empalme, en Prado, cara ao Outeiro e A Castronela As Nogais As Nogais Ponte da Ferrería e Bece(As Nogais) rreá Becerreá Becerreá Central eléctrica de Horta

31

km Cat.

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 19 19

13,5 Troita e 19 pesca sen morte

6

10

10

4,6

Troita

19

10

8

8

6

Troita

19

10

16

16

5

10

18

18

8

12

12

6

Troita e 19 pesca sen morte Troita e 21 pesca sen morte Troita 21

8

10

10

7,1

Troita

21

8

16

16

7,6

Troita

19

10

8

8

10,1 Troita

19

10

15

15

8

8

8

8

8

6

10

10

4,9

4,2 5,6

Pesca sen morte Troita 21

5

Troita e 21 pesca sen morte

1,7

Pesca sen morte

2

2

2,9

3

3

2,2

Pesca sen morte Reo 21

8

3

3

2,9

Reo

8

3

3

21


NORMATIVA DE COUTOS (VIII) Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

Ouro

Val do Ourotramo 1

Alfoz e O Ponte Frexulfe, Valadouro na estrada que sae de Suaigrexa cara aos lugares da Abelleira e O Leirado (O Valadouro)

Ouro

Val do Ourotramo 2

Alfoz

Presa da Galea 7,1 (Alfoz), aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro Desembocadura 2,6 do rego de Adelán

Pambre

Palas de Rei

Palas de Rei

Parga

Baamonde Guitiriz e Begonte

Parga e Ladroíl Ladroil

Parga

Sardiñeira

PargaGuitiriz tramo 1 PargaGuitiriz tramo 2 Sardiñeira O Saviñao

Sarria

Frollais

Parga

Sarria ou Oribio Sarria Támoga Tórdea Ulla

Ulla

Ulla Ulla

Presa da Galea, aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro Ponte Santar Ponte do camiño entre Pambre e Vilariño Ponte de Santo Desembocadura Alberto (Guitiriz) no río Ladra (Begonte) A Ponte de Moeiro Xunta do río Ladroil Desembocadura do río do Portiño

km Cat.

Pesca sen morte

4

Troita

19

10

12

12

7,4

Troita

19

10

14

14

Couto vedado Tramo vedado Tramo vedado Troita

19

10

4

4

19

10

12

12

19

10

20

20

21

8

7

7

1,6

Desembocadura 9,5 do rego de Pantrigal Ponte da Veiga Ponte de Fafián 11,4 Troita de Reiriz (Samos) (Sarria) Ponte da Balsa Ponte da Capela 12,2 Troita (Triacastela) do Ciprés (Samos)

Samos e Sarria Oribio Alto Triacastela e Samos Ronfe Láncara e Ponte de CéltiSarria gos (Láncara e Sarria) Támoga Cospeito Ponte de Sistallo Tórdea O Corgo Muíño de Rizo A Ulloa Antas de Presa de ParUlla e teme Monterroso Antas de Antas de Pasarela de Ulla Ulla e Toande (Antas Palas de de Ulla e Palas Rei de Rei) Monterroso Monterro- Antas de Ponte Pedriña, so-tramo 1 Ulla e na estrada N-640 Monterroso

4

9,2

Xunta co río Parga 2,3 A Ponte de Parga

Troita e pesca sen morte

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 6 6 6

Ponte do ferroca- 9,1 rril (Láncara)

Troita

Ponte de Támoga 8 Ponte de Laxes 3,7 Ponte Pedriña, na 2,6 estrada N-640

Troita 19 Troita 21 Pesca 17 intensiva

10 8 10

18 16 20

18 16 20

Límite provincial 4,2 Lugo-Pontevedra (Palas de Rei)

Troita e 19 pesca sen morte

10

20

20

Presa do Alemán

Pesca sen morte

4

4

32

1,5


NORMATIVA DE COUTOS (IX) Río

Couto

Concellos Límite superior

Ulla

Monterro- Antas Presa do Alemán so-tramo 2 de Ulla, (Antas de Ulla e Monterro- Monterroso) so e Palas de Rei

Vaos

Lourenzá

Lourenzá Ponte de Camacho, en Pereiro

Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

km Cat.

Ponte Mercé, na 7,5 desembocadura do río Pequeno ou do Estanco (Antas de Ulla e Palas de Rei) Desembocadura 8,8 no río Masma

Troita e pesca sen morte

Troita

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 16 16

19

10

20

20

Provincia de Ourense Arenteiro

O Carballiño sen morte Arenteiro e O CarbaMarañao lliño Arenteiro O Carballiño-tramo 1

O Carballiño

Límite inferior

Presa da pisciPonte de Godás factoría da Xunta de Galicia

km Cat. 1,6

19

O Carballiño, Piñor e San Cristovo de Cea O Carballi- O Carbaño-tramo lliño 2 O Carballi- O Carbaño-tramo lliño e San 3 Cristovo de Cea Allariz AllarizAllariz tramo 1

Ponte de Trigás (O Carballiño e Piñor)

Allariztramo 2 Allariztramo 3

Allariz

0,4

Allariz

Presa da acea de Viaduto da A-52 Meire Viaduto da A-52 Presa de Abuín

Arnoia

Allariztramo 4

Allariz

Presa do Buraco EDAR de Allariz

0,6

Arnoia

Allariztramo 5 Allariztramo 6

Allariz

EDAR de Allariz

Pasarela do Briñal 1,9

Allariz

Pasarela do Briñal

Desembocadura do regato Fulón

Arenteiro Marañao

Arnoia Arnoia Arnoia Arnoia

Arnoia Arnoia e Ourille Arnoia

Celanova

Arnoia

Celanova- Celanova tramo 2 Celanova- Celanova tramo 3

Ourille

Arnoia

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F Pesca sen 4 4 morte

Presa da Xesteira 9,3 (O Carballiño)

Pesca intensiva

Presa do Rexo

Troita e pesca sen morte Pesca sen morte Troita e pesca sen morte Troita e pesca sen morte Tramo vedado Troita e pesca sen morte

Celanova- A Merca e Ponte Pulido tramo 1 Celanova (A Merca) Presa do muíño das Pitas Ponte Ribeiro na estrada Celanova-Ponte Fechas

Presa do muíño das Pitas (Celanova) Xunta do río Ourille Desembocadura do Ourille no Arnoia

Os Medos

33

1,4

0,9

1

3,6 1,4 5,6

62

90

50

75

10

20

3

3

10

20

3

3

8

9

Troita e pesca sen morte

Presa da Xesteira Presa da piscifac- 3,4 toría da Xunta de Galicia Ponte de Segade Desembocadura 4,3 ou Ponte do no río Arenteiro (O Rancheiro (San Carballiño e San Cristovo de Cea) Cristovo de Cea) Presa da acea de Meire

10

Troita e pesca sen morte 25

6

25

6

25

6

25

6

Troita e 21 pesca sen morte Pesca sen morte Troita e 21 pesca sen morte

8

Troita e 19 pesca sen morte

10

8


NORMATIVA DE COUTOS (X) Río

Couto

Concellos Límite superior

Arnoia

Os Medos- Vilar de tramo 1 Barrio

Arnoia

Os Medos- Baños de tramo 2 Molgas

Avia

Ribadavia

Leiro, Cenlle, Beade e Ribadavia Barbantiño Barbantiño Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense Cadós Cadós Bande Cenza Conso Deva

Cenza sen Vilariño de morte Conso Conso Vilariño de Conso Pontedeva Pontedeva e Cortegada

Limia

Ponteliña- Bande, res Muíños e Porqueira

Mao

Miño

Montederramo Montederramotramo 1 Montederramotramo 2 Montederramotramo 3 A Frieira

Támega

Laza

Viñao

Bob orás

Xares

A Veiga

Mao Mao Mao

Límite inferior

Ponte de Parada Ponte da estrada á Eirexa Maceda-Vilar de Barrio A Ponte de Ponte do campo Froufe no camiño de fútbol en Froufe-Os MiPenouzos lagres Ponte das Presa do muíño Poldras (Leiro) de S. Cristovo (Ribadavia)

km Cat.

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F

5,6 3,9

8,1

Troita

21

8

10

15

6

6

4

6

6

6

Fervenza do Bar- Ponte da estrada 6,3 bantiño (Maside N-120 (Ourense e e Amoeiro) Punxín)

Pesca sen morte

Ponte Pereira

9

Troita

6,9 6

Pesca sen morte Troita 19

10

10

14

4,7

Troita

21

8

6

12

10,3 Troita e 21 pesca sen morte

8

14

24

20

40

4

6

Desembocadura no encoro das Conchas Presa do alto Canteira de Cenza Castiñeira Desembocadura Ponte da Edrada do regato Valboa Ponte de Entre- Ponte romana rríos, na estrada (Pontedeva e EntrerríosCortegada) Trigueira (Pontedeva) Ponteliñares, na Ponte de Bande estrada Güína Mugueimes Fontemoura (Bande e Muíños) (Bande e Porqueira)

Montede- Ponte de Touzal rramo

Ponte de Gabín

2,4

Montede- Ponte de Gabín rramo

19

10

10

Ponte Mazaira

1,2

Troita e 19 pesca sen morte Pesca sen morte

Montede- Ponte Mazaira rramo

Presa de Leboreiro

10

Padrenda 50 m augas abaixo da presa da Frieira

11,4 Troita e 19 pesca sen morte 0,37 Salmón 21

8

4

4

Troita e 19 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte Troita 19

10

5

8

10

9

13

10

6

10

Laza e Castrelo do Val O Irixo e Boborás

Ponte Pedriña (Laza)

Desembocadura do río Troncoso na marxe esquerda e a súa prolongación imaxinaria á marxe dereita Ponte de Nocedo 7 (Castrelo do Val)

Ponte de Barcia (O Irixo)

Muíño da Teixeira 9,3 (Boborás)

A Veiga

200 m augas abaixo da desembocadura do río Canda

Pozo dos Mouros

34

4,2


NORMATIVA DE COUTOS (XI) Provincia de Pontevedra Río

Couto

Concellos Límite superior

Límite inferior

Almofrei

Lagoas

Cotobade

Almofrei

Portomuíño

Pozo do Couto, na 9,6 Xesteira, augas abaixo da praia fluvial da Ponte Borela Ponte Bora 7 (Pontevedra)

Arnego

Rodeiro

Asneiro

Lalín

Cotobade Desembocadura e Ponteve- do regato de dra Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade) Rodeiro e Ponte Hospital, na Ponte Alemparte, 10,5 Lalín estrada PO-533 augas arriba da (Rodeiro) desembocadura do rego da Eirexe (Rodeiro e Lalín) Lalín Ponte da Xesta Antiga fábrica da 8,1 luz (Presa Botos)

Curantes

Rubín

Deva

Touzosas

Deza

Taboada

Lagares e afluentes Lagares

Fragoso Fragosotramo 1

Vigo

Eifonso

Vigo

Lérez

Fragosotramo 2 Fragosotramo 3 Fragosotramo 4 Bora

Lérez

Forcarei

Lérez

Monteporreiro

Barxa Comesaña

Ponte de Loureiro, na estrada PO-235

A Estrada

Ponte Bede, no camiño do Bede a Pousada A Cañiza e Pontillón de Arbo Pedrás, aproximadamente 500 m augas arriba da ponte da estrada entre As Touzosas e Pintelos (A Cañiza) Lalín e Ponte Taboada Silleda

km

Desembocadura no río Liñares

7,1

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo)

8,3

Ponte Penide, 7,4 entre a desembocadura do rego de Busto e a do río de Mera ou de Oisa

Cat. Troita e pesca sen morte

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 10 10

Couto vedado

Troita e 19 pesca sen morte

10

15

22

Troita e 19 pesca sen morte Troita e 19 pesca sen morte Troita 19

10

17

17

10

13

13

10

5

5

Troita e 19 pesca sen morte

10

16

20

Couto vedado

Vigo Vigo

Lugar de Riomao, 100 m augas arriba da desembocadura do rego de Cernades Ponte da estrada Bembrive-Beade Ponte Babío

Ponte da Fábrica 2,8 de Álvarez

Desembocadura no río Lagares Desembocadura no río Lagares Desembocadura no río Lagares Presa da Celulosa (Pontevedra)

Santo André de Comesaña Campo Desembocadura Lameiro, do regato de Cotobade Gargallóns ou e Ponteve- regato do Xorrón dra (Campo Lameiro e Cotobade) Forcarei e Ponte Loureiro ou Ponte Pego Cerdedo Ponte do Crego, (Cerdedo) na estrada entre Loureiro e Quintelas (Forcarei) Ponteve- Presa da Celulosa Embarcadoiro dra

35

3,1 3 2,1 6,3

Troita e 21 pesca sen morte

8

10

14

9,4

Troita e 19 pesca sen morte

10

16

16

3,4

Salmón/ reo

8

5

5

21


NORMATIVA DE COUTOS (XII) Río

Couto

Lérez e Castro Lérez

Cerdedo Cerdedotramo 1

Cerdedo

Castro

Cerdedotramo 2 Cutián

Cerdedo

Cutiántramo 1

Cotobade e Campo Lameiro Campo Lameiro

Lérez e Maneses Lérez Maneses

Cutiántramo 2

Liñares

Ponte Liñares

Loira e afluentes Loira

Seixo

Concellos Límite superior

A Estrada

Central eléctrica de Ponte San Xusto (Cotobade) 1 km augas arriba da desembocadura Desembocadura do regato de Tabeirós

Marín

Ponte de Neibó

Marín

Cadrelo ou de Cachadiñas Lagoa Mina Mercedes V Lagoa Mina Mercedes V

Marín

Carballeira de Rei, no paso situado 200 m augas abaixo da ponte da estrada entre Miñán e Allariz Ponte da estrada PO-313

Lagoa Mina Mercedes V

Lagoa Mina Valga Mercedes V Lagoa Mina Valga Mercedes V-tramo 1 Lagoa Mina Valga Mercedes V-tramo 2

Lagoa Mina Mercedes V

Lagoa Mina Valga Mercedes V-tramo 3

Lagoa Mina Mercedes V

Lagoa Mina Valga Mercedes V-tramo 4

Louro e Perral Louro

PorriñoMos PorriñoMos e O Mos-tramo Porriño 1

km

Cat. Troita

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 19 10 10 10

Troita

21

Muíño de Penedo Desembocadura 5,2 do regato de Quireza Pasos de Arén Xunta co río Lérez 2,3

Seixotramo 1 Miñán ou de SeixoMaceira tramo 2

Seixotramo 3

Límite inferior

8

10

10

Troita e 19 pesca sen morte

10

10

10

Troita

10

9

9

15

15

6

6

Illa Rociña 5,4 (Cotobade e Campo Lameiro) Xunta co río Lérez 1 Presa da 8,1 minicentral denominada Salto da Devesa

19

Ponte da praia de 5,6 Loira Xunta co río Loira 1,6

Xunta co río Loira 1 Pesca sen morte

Beira oeste da lagoa, entre as dúas plataformas flotantes

0,151

Beira nor-noroeste da lagoa, comeza 0,108 na plataforma flotante situada ao noroeste da lagoa e transcorre pola beira norte ata 30 m antes da esquina onde remata esta Dende o límite do tramo 2, situado 0,357 Tramo nos últimos 30 m do extremo nordés vedado da lagoa, ata o punto situado a 50 m da esquina sur da lagoa, ao longo de toda a beira leste, entre a lámina de auga e o paseo peonil que percorre toda esta beira Beira sur-suroeste da lagoa, desde o 0,183 límite do tramo 3, a 50 m da esquina sur da lagoa, ata a plataforma flotante que delimita o comezo do tramo 1 Troita Ponte Novelda, na Ponte de Valo, na 6,4 estrada que vai estrada PO-331 da N-550 cara a (O Porriño) Espaín (Mos)

36

19

10


NORMATIVA DE COUTOS (XIII) Río

Couto

Perral

PorriñoMos e O Mos-tramo Porriño 2

Miñor Oitavén e Parada Parada Oitavén

Ponte do Matadoiro, na estrada que vai da N-120 cara a Piñeiro (Mos) Gondomar Gondomar Fervenza da e Nigrán Torre de Chaín (Gondomar) As Eiras As Eirastramo 1 As Eirastramo 2

Tea

Fillaboa

Tea Tea

Mondariz Mondariztramo 1

Tea

Mondariztramo 2 Mondariztramo 3

Tea Tea

Concellos Límite superior

Fornelos de Montes Fornelos de Montes e Ponte Caldelas

Límite inferior

km

Xunta co río Louro (Mos e O Porriño)

1,9

Ponte da Xun6,9 queira (Gondomar e Nigrán)

Mondariz

Mondariz e MondarizBalneario Ponteareas Ponteareas

Tea e Alén Tea

Lougares Lougarestramo 1

Covelo e Mondariz

Alén

Lougarestramo 2

Covelo e Mondariz

Termes

As Neves

As Neves

Toxa

Toxa

Silleda

Ulla

Couso

Ulla

Sinde

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F

Troita

19

8

18

18

Troita e 19 pesca sen morte

10

36

36

Troita

21

8

4

4

2,4

Troita

21

8

7

7

0,3

Tramo vedado Pesca sen morte

4

4

Xunta co río 1 Oitavén Liña imaxinaria 6,6 que une o centro da presa de Eiras co Coto da Raposa (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas) PonteaDesembocadura Presa entre os 3,3 reas e do río Uma no Tea lugares de Rañe e Salvaterra (Ponteareas) Monte de Abaixo de Miño (Salvaterra de Miño) Mondariz

Cat.

Desembocadura do río Ventín Xunta do río Parada (Fornelos de Montes)

Lugar de Foxaco Presa do Val ou desembocadura do río Pequeno Presa do Val Ponte da Poeira Ponte da Poeira (Mondariz)

Final do Paseo 2,6 de MondarizBalneario Muíño das Pías, Ponte romana de 6,9 aproximadamente Ponteareas 1000 m augas arriba da ponte da estrada PO-253

Troita

21

8

15

15

Troita

19

10

10

10

Ponte da estrada entre Lourido e Redondo (Covelo) Ponte Caxil, na estrada entre A Carballeira e Alén Ponte da Fenteira, na estrada entre A Fenteira e A Aldea Ponte de Graba

Pasos de Tatín, en Outerelo (Mondariz) Xunta co río Tea

7,7

Desembocadura no río Miño

9

Couto vedado

Ponte Medelo

10,9

10

4

4

A Estrada e Teo

Presa de Couso

0,55

8

6

6

A Estrada e Padrón

Presa de Sinde

100 m augas abaixo da Pedra de Fernández Desembocadura do regato de Fontao

Troita e 19 pesca sen morte Salmón/ 21 reo Salmón/ reo

8

6

6

37

3,2

0,6

21


NORMATIVA DE COUTOS (XIV) Río

Couto

Concellos Límite superior

Ulla

Ximonde

A Estrada e Vedra

Uma

Uma

Umia

Caldas de Reis Caldas de Reistramo 1

Umia

Umia

Caldas de Reistramo 2

Umia

Caldas de Reis- tramo 3 Codeseda

Umia Umia

Ponte Arnelas

Vea

Souto de Vea

Verdugo

Ponte Caldelas Ponte Caldelastramo 1 Ponte Caldelastramo 2 Ponte Caldelastramo 3 Ponte Verdugo Ponte Verdugo tramo 1 Ponte Verdugotramo 2 Soutomaior

Verdugo Verdugo Verdugo Verdugo Verdugo Verdugo Verdugo e Oitavén Verdugo Oitavén

Soutomaior- tramo 1 Soutomaiortramo 2

Límite inferior

km

Cat.

200 m augas Canle de Cubelas 0,8 abaixo da presa de Ximonde PonteaPonte Alta (Salva- Presa da Man5,7 reas e terra de Miño) guiña, entre A Salvaterra Valboa e As Covas de Miño (Ponteareas)

Salmón/ reo

Caldas de Fervenza de Reis Segade

Pesca sen morte

Final da alameda 1,6 de Caldas de Reis, cabo do instituto Caldas de Final da alameda Desembocadura 0,8 Reis de Caldas de do río Bermaña Reis, cabo do instituto Caldas Desembocadura Ponte do ferro3,3 de Reis e do río Bermaña carril (Caldas de Portas (Caldas de Reis) Reis e Portas) A Estrada Presa de Lourei- Ponte Paradola, 8,2 ro, en Entrecas- na Penela trelo Meis, Ponte Baión (Meis Con de Posta 13,6 Vilanova e Vilanova de (Ribadumia) de Arousa, Arousa) Ribadumia e Cambados A Estrada Ponte Ribeira Ponte de Riba 5,2 de Vea

Ponte Caldelas

Desembocadura do río Pequeno

Ponte Caldelas

Presa da piscina fluvial (área recreativa) Presa de Parada

Ponte Caldelas

Presa da piscina fluvial (área recreativa) Presa de Parada

3

21

8

Troita

5

Reo e 19 pesca sen morte

5

4

4

Troita e 19 pesca sen morte

10

8

8

13

13

3

3

10

5

5

8

3

4

Couto vedado

10

Tramo vedado

A Lama e Cotobade

Ponte de Carrizáns (A Lama)

Presa dos muíños 3,6 de Castro Bo (A Lama e Cotobade)

Soutomaior

Central do Inferno Ponte Canal, entre Romariz e Comboa Muíño da Tereixa, Xunta co río en Aranza Verdugo (Soutomaior e (Soutomaior) Ponte Caldelas)

38

2,6

3

5

Troita e 19 pesca sen morte

Ponte de Carrizáns

3

5

Presa de Coveliño 3

Muíño das Partidas, en Abelaído

5

19

10

1,3

5

Tramo vedado

Troita e 19 pesca sen morte Pesca sen morte

A Lama

Soutomaior e Ponte Caldelas

Troita

cm. Núm. Lab. Stroita troita D-F 21 8 4 4

Troita e 19 pesca sen morte

1,6

Tramo vedado

3,4

Troita e 21 pesca sen morte


CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (I) Couto A Fonsagrada A Fonsagrada A Labrada A Labrada A Labrada A Ulloa A Veiga Allariz

Expendidora Casa Arango Bar da Fonte Casa Pacita Casa Rural O Panadeiro Hostal Río Lor Bar Parrillada Río Ulla Restaurante Parrillada Río Xares Bar Rizalla

Allariz Antas de Ulla Antas de Ulla Arzúa Arzúa As Eiras As Eiras

Bar Catro Portiñas Casa Horacio Bar A Ulloa Café-Bar Luís Café-Bar O Carballo Bar Abaille Bar Cruz

As Nogais As Pontes Baamonde Baralla Baralla Barbantiño

Bar Os Muiños Bar Las Torres Bar Guerreiro Bar Raposeira Cafetería Garrido Restaurante Don Varela

Becerreá Begonte Begonte Betanzos Betanzos Boborás Boicalvo Boicalvo Bora Cadós Caldas de Reis Caldas de Reis Carballo Castro de Rei

Bar Pistón Bar Cereixo Bar Cruz O Cruceiro Parrillada Valmarín Correos nº 80 Bar Ríos Bar Rama Bar Obelix Bar Corbelle Bar O Coxo Bar Timonel Bar A Galeguiña O Ribeirego

Castro de Rei Cecebre Cecebre Celanova Cenza (sen morte) Cerdedo Cervantes Cervantes Cervantes Chaián Chantada Conso Cospeito Cospeito Cospeito Courel

Enderezo Lamas de Moreira Rúa da Fonte, 7 Barxa de Lor Salceda Freixeiro Pontepedriña Rúa As Pozas nº 3 Rúa Emilia Pardo Bazán, 47B Emilia Pardo Bazán, 11 Santa Mariña Crta. xeral Estrada Lugo, 50 Portela-Castañeda

Lugar A Fonsagrada A Fonsagrada A Pobra do Brollón A Pobra do Brollón Quiroga Antas de Ulla A Veiga Allariz

Teléfono 982338429 982340194 982430008 982430202 982428109 982379369 988350094 988440314

Allariz Antas de Ulla Antas de Ulla Arzúa Arzúa Fornelos de Montes Pazos de Borbén

Estrada Nacional VI Avda. de Galicia, 5 Baamonde Rúa Castelao nº 3 Nacional VI Estrada Ourense-Pontevedra, nº 22 Avda. de Navia

As Nogais As Pontes Begonte Baralla Baralla Punxín

988440133 982173392 982379753 981500201 981500400 986768432 986497279 / 986497375 982364050 981440911 982398017 982363012 982363394 988280137

Queo de Abaixo-Bértoa A Ponte de Outeiro

Cerceda Cotobade Bande Caldas de Reis Caldas de Reis Carballo Castro de Rei

Bar Beira Miño Restaurante Casa Manolo Casa Alfredo Café-Bar Parrillada Bar da Ponte

Xustás A Cubela, 22 - Mabegondo Canal, 23 Pontegrande Estrada Viana, s/n

Cospeito Abegondo Cecebre Celanova Vilariño de Conso

982360064 982396300 982390024 981796274 665421877 988402016 981690022 981693161 633895609 988443142 607889259 986540840 981703930 982887658/ 600760535 982504743 981673006 981676065 988431455 988340481

Casa Sanmartín Bar Gonzalo Casa do Rucho Panadería Emilio González Bar Nieto Cafetería Manix Bar da Ponte Bar As Pontes Bar Beira Miño Café Pemar Hostal-Mesón O Mirador

San Martiño da Ribeira San Martiño da Ribeira San Martiño da Ribeira Ponte Chaián Rúa Xoan XXIII Estrada Viana, s/n Triabá Xustás Pontevilar nº 4

Cerdedo Cervantes Cervantes Cervantes Trazo Chantada Vilariño de Conso Castro de Rei Cospeito Cospeito Folgoso de Courel

986753052 982364510 982364607 982364508 981699145 982440372 988340481 982175134 982504743 982503080 982433064

Coirós de Arriba, 55 Queirís, 27 - Collantres Almuzara Santalla Calvario-Queixas Calvelo Faustino Santalices, nº 2 Godos

39

Becerreá Begonte Rabade Coirós Coirós Boborás


CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (II) Couto Courel Couso Covas Covas Cutián Doiras Doiras Doiras Fillaboa Forcarei Foz Frieira

Expendidora Bar Pombo Servizo de Conservación da Natureza Cafetería Garrido Casa Ramón Bar Tito

Casa Alejandro Mesón do Lar Mesón Ponte de Doiras Bar Vide Casa París Bar o Mariñeiro Servizo de Conservación da Natureza Frieira Bar París Friol Bar Julio Frollais Mesón A Pontenova Frollais Bar Parisien Furelos Churrería O Burato Gondomar Cafetería Hotel Cristaleiro Guntín Bar Stop Ladra Bar Cruz Lagoas Bar O Muíño Lalín Casa Manuel Failde Lalín Bar Estación Lambre Bar Brisa Láncara Bar Avenida Láncara Casa Ramón Laracha Bar O Estanco Laza Bar Blanco Lougares Bar Casa Couto Lourenzá Bar Trasgu Lourenzá Bar La Unión Lourenzá Centro de precintaxe da Cazolga Mondariz (réxi- Bar Carlos me xeral) Mondariz (sen Bar Carlos morte) Mondoñedo Casa Demetrio Monforte Bar Caricia Montederramo Bar Álvarez Montederramo Rest. Monte Meda Monteporreiro Serv. Conserv. da Natureza Monterroso Parrillada Río Ulla Muras Café Bar Santi Naraío Bar O Campo Navia Bar Recreo Negreira Casa Salvador Noia Bar Monasterio Noia Hotel Pesquería del Tambre Noia Café-Bar Suso Noval Bar O Tropezón Noval Casa Andrea O Carballiño Bar Lérida O Carballiño Mesón O Noso Lar

Enderezo Seoane do Courel, s/n Fernández Ladreda, 43

Lugar Folgoso do Courel Pontevedra

Teléfono 982433075 986805441

Nacional VI

Baralla Láncara

982363394 982538085 986752021

A Lagoa – Estrada Codeseda- Campo Lameiro Vilanova Cervantes Doiras Cervantes Doiras Cervantes Ponteareas Forcarei Fazouro Foz Rúa Paseo, 18-3º Ourense Trado-Pontedeva Avda. de Santiago, 31

982364537 982181141 982181140 986660546 986754134 982136705 988386511

Cancelo, 91-Cabo Vilaño Matamá Cernadela Travesía da Mariña Avda. do Val, 25 A Cazolga Plaza de España 7

988482028 982375059 982546003 982530491 981505417 986369095 982320017 982390024 986760161 986780382 Lalín 986780455 Paderne 981782022 A Pobra de San Xiao 982543432 Láncara 982538085 Laracha 981605228 Laza 988422243 Mondariz 986656310 Lourenzá 982106061 Lourenzá 982121028 Lourenzá 982121169 Mondariz 986656444

Plaza de España 7

Mondariz

986656444

Masma Rúa Morín, nº 63 Montederramo Alto do Rodicio, 3 Fernández Ladreda, 43

Mondoñedo Monforte de Lemos Montederramo Maceda Pontevedra Monterroso Muras Naraío Navia de Suarna Negreira Lousame Noia Noia Cerdido Ortigueira O Carballiño O Carballiño

982519496 637444637 988292027 988306013 986805441 982379369 982500026 981491248 982365036 981885312 981878404 981051620 981769691 981411020 981413000 988274203 988275074

Calvo Sotelo, 180 Cantón de S. Roque, nº 8 Manuel Losada, 8 Estrada de Santiago, 19 Rábade Pozo Negro-Rebordelo Empalme Don Ramiro Botos Ínsua-San Pantaleón Avenida Valdríz nº 16

Unión Murense, 11 O Piñeiro Avda. Generalísimo, 38 Seoane-Barcala San Xusto Santa María de Roo, s/n Ponte Nafonso A Barquera Ponte Mera Enrique Parrondo, 15 Rúa Julio Rodríguez Soto, 34

40

Pontedeva Friol Samos Sarria Melide Gondomar Guntín Rábade Cotobade


CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (III) Couto O Carballiño (sen morte) O Carballiño (sen morte) Ombre Ombreiro Ombreiro Oribio Alto Oribio Alto Oribio Alto Os Medos Os Medos

Expendidora Hotel Restaurante Baccus

Enderezo Avda. de Pontevedra, 75

Lugar O Carballiño

Teléfono 988273226

Hotel Restaurante O Xardín

Estrada Pontevedra, km 29 O Carballiño

988530208

Café-Bar Los Molinos Bar Suso Parrillada Ombreiro Mesón A Pontenova Bar Parisien Bar Peregrino Hotel Ansuíña Bar Parrillada Xuventude

Noguerosa Ombreiro Ponte, 3 - Ombreiro

981430916 982212160 982249040 982546003 982530491 982548024 988430370 988449355

Outes Padrón Palas de Rei Parga Penamil Pígara Pobra Pobra Pobra Ponteareas Ponte Arnelas Ponte Caldelas Ponte Castro

Bar Lino D`Camiño Café Bar Bar Pardellas Bar Comba Bar H-3 Casa Mariano Bar Novo Restaurante Río Neira Bar Avenida Bar Vide Boa Sasón Mesón Parada Taberna O Pico

Ponte do Porto Ponte Liñares Ponte Maceira Ponte Maceira Ponte Maceira Ponte Verdugo Ponteareas Pontedeva Pontedeva Ponteliñares Ponteliñares Porriño-Mos Quinte Quinte Ribadavia Ribadavia Ribadavia Ribeira de Piquín Rodeiro Rodeiro Rois Ronfe

Bar O Cabazo Bar As Tres Portiñas Café-Bar Troitosende Bar Rufino Taberna de Tapia Casa Florencio Bar Vide Bar París Casa Luís Araujo Bar Corbelle Bar Liñares Casa Paz Taberna Areas Casa Basilia Bar Campeón Bar Juan Bar O Pipotiño Casa Horacio

Pontedeume Lugo Lugo Samos Calvo Sotelo, 180 Sarria Triacastela Rúa S. González Movilla, 31 Baños de Molgas Rúa Vilanova, nº 38-ArVilar de Barrio nuide Praza Galicia, s/n Outes Santiago, 1 Padrón Avda. de Compostela, 2 Palas de Rei Parga Guitiriz Navia de Suarna Guitiriz Guitiriz Ponte de Neira O Corgo Ponte de Neira O Corgo Avenida Valdríz nº 16 A Pobra de San Xiao Ponteareas Ponteareas Polígono de Tremoedo Ponte Arnelas Ponte Caldelas Pico de Cumbraos - Cum- Mesía braos Ponte do Porto Camariñas A Estrada Troitosende A Baña Ponte Maceira Ames Tapia Ames Ponte Verdugo Ponteareas Trado Pontedeva Veiga Pontedeva Faustino Santalices 2 Bande Ponteliñares Bande Gándara, 101 Mos A Pontenova Guntín Cerceda O Corgo Estrada O Carballiño km 5 Beade Praza Cruceiro, nº 3 Leiro Estrada N-120 Ribadavia O Chao de Pousadoiro Ribeira de Piquín Rúa Xeral, 19 Donramiro Antequera, 25 - Samil Avda. de Valdríz, 16, A Pobra

Rodeiro Lalín Rois Láncara

986790005 670444693 981804473 982543432

San Martiño da Ribeira

A Estrada Cervantes

986570061 982364510

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364607

Bar Centro Bar Suso Bar A Lúa Bar Avenida

Rubín Bar As Tres Portiñas San Martiño da Bar Gonzalo Ribeira San Martiño da Casa do Rucho Ribeira

41

981850329 693633967 982374084 982373134 982365113 982398223 982543256 982543001 982543422 986660546 986554122 986750225 981199540 981730090 986570061 981882664 981885230 981882700 986696749 986660546 988482028 988495006 988443142 988408755 986330592 982170359 982543213 988480093 988488358 988471934 982333685


CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (IV) Couto San Martiño da Ribeira San Sadurniño Santalla de Lóuzara Sardiñeira Sardiñeira

Expendidora Panadería Emilio González

Enderezo San Martiño da Ribeira

Lugar Cervantes

Teléfono 982364508

Parrillada Riboira Parrillada Paredes

Riboira-Lamas Paredes nº 3

San Sadurniño Samos

981490157 982546167

O Saviñao O Saviñao

982162417 982452010

Segade Segade Seixo

Bar Las Torres Casa Daniel Bar Haley

As Pontes Mañón Marín

981440911 981414176 986702008

Sigüeiro

Cafetería Cortés

Oroso

981691762

Sigüeiro Sinde

Casá Mirás Servizo de Conservación da Natureza Bar As Tres Portiñas Serv. Conserv. da Natureza Bar Toxa Casa Vales Casa Antonio Bar Fonmiña O Ribeirego

Oroso Pontevedra

981694508 986805441

Fernández Ladreda, 43 Rúa X. Franco Noceda Millarada Pousada s/n A Ponte de Outeiro

A Estrada Pontevedra Silleda Silleda Cospeito A Pastoriza Castro de Rei

Maceda

O Corgo

986570061 986805441 986580111 986794035 982520304 982330545 982887658/ 600760535 982543088

A Vila, 5 Fernández Ladreda, 43 San Xusto San Pedro de Mor, 19 Correlos Avenida de Valdríz nº 16 Cances Del Molino, 26 Conde Pallarés, 2 Magdalena s/n O Chao de Pousadoiro A Castellana Calvoso, 5 Olveira s/n A Igrexa nº 3, Xerdiz Fernández Ladreda, 43

Arbo Pontevedra Lousame Alfoz

986663470 986805441 981878905 982558411

A Pobra de San Xiao Carballo Coristanco Vilalba Vilalba Ribeira de Piquín Aranga Chavín Dumbría Ourol Pontevedra

982543432 981703382 981733130 982510662 982511926 982333685 626223246 982598492 981741581 982559127 986805441

Castilla, 976 Avda. Xuvia, 29

Narón Narón

618113056 629337328

Souto de Vea Soutomaior Taboada Taboada Támoga Terrachá Terrachá Tordea Touzosas Toxa Traba Val do Ouro Valdriz Verdes Verdes Vilalba Vilalba Vilarmide Vilarraso Viveiro Xallas Xerdiz Ximonde Xuvia Xuvia

Bar Recreo Café-Bar Moderno

Estación de Servicio Os Catro Ríos Rest. Vila Serv. Conserv. da Natureza Bar Monasterio Bar Parrillada San Pedro Bar Avenida Bar Fergo Tasca A Pataca Bar Pafe Bar Playa Casa Blanco Casa Paco A Taberna do Tronco Café-Bar Higinio A Taberna de Xerdiz Servizo de Conservación da Natureza Cervecería O Paseo Mesón Ourra

Avda. de Bos Aires - Escairón Avenida de Galicia, 5 Ribeiras do Sor Doutor Otero Ulloa, 58 -Seixo Avda. Grabanxa, 5 - Sigüeiro Sigüeiro Fernández Ladreda, 43

42


VEDAS (I) Nas táboas deste anexo inclúense os tramos fluviais que permanecerán vedados durante toda a tempada de pesca. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo da presente orde; a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a veda inclúe todos os afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes »; nesta mesma columna tamén se fan constar, se é o caso, algunhas outras particularidades da veda.

Provincia da Coruña Río Río Anllóns Río Anllóns Río Anllóns Río Baa Río de Barbeira Río Bolaños ou Arteixo

Concello A Laracha

Límite superior Límite inferior Ponte a 700 m augas arriba da Ponte Formigueiro área recreativa de Gabenlle Carballo Ponte Lagoa Pasarela da área recreativa da estación de autobuses Ponteceso Presa da Saímia 50 m augas abaixo da presa da Saímia Fene e Ponte da estrada LCV-1223 Ponte da estrada AC-133 (Fene) Mugardos (Fene) Negreira e Nacemento en Pesaduira Desembocadura no río das Santa Comba (Negreira) Maroñas (Santa Comba) Arteixo Ponte de Ba Desembocadura

Rego das Brañas Mazaricos

Nacemento

Río Cádavo Fene Rego do Campo e As Pontes rego do Brixeo de García Rodríguez Encoro de Abegondo e Cecebre Betanzos

Ponte da estrada N-651 Nacemento

Encoro de Cecebre

Abegondo e Carral

Río Chamoselo

As Pontes de García Rodríguez e Xermade Vimianzo

Regato Cruz de Canle Río Eume

A Ponte Nova, na estrada AC-400, en Suevos Desembocadura Desembocadura

Km. Obs. 2,9 0,8 0,05 2,6 5,8

Afluentes

3,3

Inclúe o afluente Candame Afluentes

4,2 2,3 4,3

Liña recta imaxinaria que une 4 Agrolongo coa beira oposta, atravesando a illa existente (Abegondo) Ponte do viaduto da autoesLiña recta imaxinaria, per3,4 trada A-6 (Abegondo e Carral) pendicular á beira, que une o embarcadoiro de Carril coa beira oposta (Abegondo) Nacemento (Xermade) Desembocadura (As Pontes de 17 García Rodríguez)

Afluentes

Presa do muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos)

Central eléctrica de Carantoña

A Capela, Monfero e As Pontes de García Rodríguez Rego Fondo ou da Arzúa e Trapa Boimorto Regato Frai Monfero Bermuz Río Furelos Melide

Presa do encoro do Eume (Monfero e As Pontes de García Rodríguez)

Río Grande Río Grande, Pedrouzos ou da Martagona Rego de Lariño

Vimianzo Melide

Minicentral de Gaioso Nacemento

Carnota

Nacemento

Nacemento (Boimorto) Ponte da Feira do Dez Ponte romana (límite inferior do couto de Furelos)

Desembocadura no río Grande, 0,64 Tramo 1 no tramo 2 do couto da Ponte do couto do Porto da Ponte do Porto Barreira de retida de Caaveiro 5,6 (A Capela e Monfero), límite superior do couto de Ombre Desembocadura no río Iso (Arzúa) Desembocadura no río Eume

6,3

Afluentes

2,1

Ponte de Portochao, na estrada 1,8 que vai dende a AC-840 cara ao lugar de Piñor Presa da Furaqueira 4,2 Desembocadura no couto de 10 Furelos Desembocadura no mar

43

Afluentes

3,2

Afluentes Afluentes


VEDAS (II) Río Río das Maroñas Río Mendo Río Mera Río Mercurín (rego da Fraga) Río Mero Río das Mestas

Concello Mazaricos e Santa Comba Betanzos Ortigueira Ordes

Cambre Cedeira e Cerdido Río Millares ou de Sobrado Lamas Rego de Neiros San Sadurniño Rego de Ogas Vimianzo

Límite superior Desembocadura do río de Barbeira Ponte da estrada N-VI Ponte de Mera, límite inferior do couto de Noval Camiño entre Vilaverde e O Casal Presa de Cecebre Nacemento

Límite inferior Ponte Vella de Grille ou A Ponte de Antes Desembocadura no río Mandeo Límite da zona de desembocadura Ponte da estrada N-550

Km. Obs. 2,7

Ponte Galiñeiros Ponte de Arón

0,4 6,8

Nacemento

Desembocadura no río Rodelo

2,5

Nacemento

Afluentes

1,6 0,3

Afluentes

2,2 Afluentes

Ríos do Parque Natural de Corrubedo Río de Pedrafigueira Río de Prados ou Vello Rego de Quenxe

Ribeira

Límite do parque natural

Desembocadura no río Castro, 1,7 no couto de Naraío Desembocadura no rego de 2,8 Cambeda, na Ponte da Gándara de Osa Desembocadura

Carnota

Nacemento

Desembocadura no mar

6,0

Afluentes

Narón

Nacemento

Desembocadura no río Xuvia

4,7

Afluentes

A Laracha

Río da Rateira

Carnota

Rego Rodelo

Sobrado

Estrada AC-552, no tramo Ponte da estrada que vai da AC- 0,3 entre O Chamusco e A Telleira 552 cara á igrexa de Cabovilaño Nacemento Desembocadura no río de 5,9 Pedrafigueira Nacemento Desaugamento da lagoa de 3,5 Sobrado

Río de Santa Lucía Río Sar

Teo Padrón

Nacemento

Ponte da estrada AC-841 en Pontevea Inicio da canle de Padrón

Regato Segade ou Mañón dos Castros Río do Sisto Coristanco e Zas

Nacemento

Río das Somozas As Somozas Río Sor Mañón e O Vicedo Río Sor Mañón e O Vicedo Río Sor As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras Río Tambre Negreira e Brión Río Vadebois Carnota Río de Vimianzo Vimianzo

Nacemento Ponte de Ribeiras do Sor (Mañón) 200 m augas arriba da presa de Rafael Nacemento do rego de Tras da Serra

Río Xallas Río Xuvia

Nacemento (Coristanco)

Límite superior do couto de Noia Nacemento Ponte da estrada AC-432 na Ponterroda Santa Comba 100 m augas arriba da presa de Outeiro Narón e Neda Presa do muíño de Xuvia

44

Desembocadura no río Ulla

1,3

Desembocadura da canle no río Ulla Desembocadura no couto de Segade A Ponte do Sisto, na estrada entre A Piolla e Zas, no lugar do Sisto (Zas) Ponte da estrada AC-110 Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo) 200 m augas abaixo de Ponte Ulló Desembocadura do rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da ponte de Ambosores Desembocadura do río Corzán

2

Afluentes Afluentes e toda a superficie da lagoa

8,8

Afluentes

8,3

Afluentes

6 1,6

Afluentes

1,1 15,2 Afluentes, incluído o rego de Solloso 0,8

Desembocadura no mar 5,6 Desembocadura no río Grande 2,5 100 m augas abaixo da presa de Outeiro A Ponte de Xuvia

Afluentes

0,2 0,1

Afluentes


VEDAS (III) Provincia de Lugo Río Río Antiga Río Azúmara Rego de Barcia Río de Brego ou de Cereixedo Rego de Cabanavella ou do Salgueiro Río Cabarcos ou Pusigo Río Cabe Río Cabe

Concello Límite superior O Incio Nacemento Castro de Rei 300 m augas arriba da ponte da estrada de Castro Ribeira de Nacemento Piquín Cervantes Nacemento

Desembocadura no río Masma 8,7

Afluentes

A Pobra do Brollón Monforte de Lemos

Ponte do Agro

Ponte da estrada LU-652, límite 3,4 superior do couto de Monforte Pasarela do Club Fluvial, augas 4,1 abaixo do límite inferior do couto de Monforte Ponte do Vao, na estrada entre 5,8 Xiá e A Torre da Luz

Afluentes

Unión co río Eo no couto de 1,5 Ribeira de Piquín Desembocadura na ría de Foz 11 Desembocadura (As Pontes de 17 García Rodríguez)

Afluentes

Ponte da estrada LU-546, no couto de Monforte

Río Eo

Trabada

Regato de Feás

Lugo

Río Landro

5,5

Nacemento

Pozo de Fornacho (Trabada e Asturias), límite inferior do couto de Abres Presa de Pé de Viña (Trabada e Asturias) Nacemento

Río Landro

2,9

Afluentes

Barreiros

Ribadeo e Trabada

Río Ladroíl

1,2

Desembocadura no río das Cales

Río Eo

Río de Guisande

Xunta co río Eo no couto de Ribeira de Piquín Lugar de Deva

Nacemento

Nacemento

Rego Grande

Km. Obs. 6,8 Afluentes 0,3

Cervantes

Rego de Candaíde Friol (río Narla) Lagoa de Caque Castro de Rei ou Bardancos Rego do Castro Ribeira de Piquín Río Centiño Foz Río Chamoselo As Pontes de García Rodríguez e Xermade Rego dos Coruxos Muras Lagoa de Cospeito Cospeito Rego das Covas A Fonsagrada e Ribeira de Piquín Río Eo Baleira

Rego de Ferreira Río Figueiras

Límite inferior Desembocadura no Cabe Ponte da estrada de Castro

Afluentes, agás o río Seco Afluentes

Toda a superficie da lagoa Nacemento Nacemento Nacemento (Xermade)

Afluentes Afluentes

Nacemento Toda a superficie da lagoa Nacemento (A Fonsagrada)

Desembocadura no Landro

Nacemento

Piscifactoría Ovapiscis, en Fonteo Ponte do ferrocarril FerrolGijón (Ribadeo e Asturias)

10,3 Afluentes

Estreitos (Trabada e Asturias)

0,7

Xunta co río Rodil (A Fonsagra- 12 da e Ribeira de Piquín)

Desembocadura no río Guimarás O Valadouro Nacemento Desembocadura no río Ouro Abadín, Alfoz Nacemento (Abadín) Ponte da Coutada, na pista que e Mondoñedo vai cara á Coutada desde a estrada entre Viloalle e Figueiras (Mondoñedo) Ribeira de Nacemento Unión co río Eo no couto de Piquín Ribeira de Piquín Cospeito e Ponte de Guisande (Cospeito) Desembocadura no río Támoga Vilalba (Cospeito) Guitiriz A Ponte de Moeiro, límite Xunta co río Parga, límite superior do tramo 1 do couto inferior do tramo 1 do couto de Parga de Parga Muras Nacemento Ponte de Cabana, na estrada que sae de Cabana cara á Barreira e Fornelos Ourol e Presa de Salto do Can 250 m augas abaixo da presa de Viveiro Salto do Can

45

7,8 Afluentes

7,2

1,7

Afluentes

13,7 Afluentes 13 Afluentes

3,6 4,3 2,4 11 0,25

Afluentes


VEDAS (IV)

Río Río Landro

Concello Viveiro

Río Landro

Viveiro

Rego de Larín

Ribeira de Piquín Friol

Río Lodoso Río Lóuzara

Río Lúa

Límite superior 100 m augas arriba da presa do muíño de Landrove 100 m augas arriba da presa de Chavín Nacemento Nacemento

Nacemento (Pedrafita do Folgoso Cebreiro) do Courel, Pedrafita do Cebreiro e Samos Pol e Ribeira Nacemento (Pol) de Piquín

Río Madanela

Vilalba

Nacemento

Regueiro das Malloadas

Monforte de Lemos

Río Mao

O Incio

Rúa do Escultor Francisco Moure, no límite do Parque dos Condes Presa de Vilasouto

Límite inferior 100 m augas abaixo da presa do muíño de Landrove 100 m augas abaixo da presa de Chavín Unión co río Eo no couto de Ribeira de Piquín Ponte da estrada entre As Pardellas e Guimarei Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos)

Km. Obs. 0,2

Desembocadura no río Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín) Ponte Nova en Lanzós, límite superior do couto de Vilalba Desembocadura no río Cabe

9,4

0,2 1,9

Afluentes

3,5

Afluentes

11,2 Afluentes

9,2 0,15

200 m augas abaixo da presa de 0,2 Vilasouto Río Mao O Incio Ponte da Ribeira, na parroquia Mosteiró 1,5 de Goó Río Masma Barreiros 100 m augas arriba da presa 100 m augas abaixo da presa 0,2 de Fontela de Fontela Río Masma Lourenzá 100 m augas arriba da presa 100 m augas abaixo da presa da 0,2 da central de Pozo Capitán central de Pozo Capitán Río Mera Lugo Ponte do muíño de Mazuco Ponte nova da estrada LU-232, 1,1 na parroquia do Veral Rego de Millares Ribeira de Nacemento Xunta co río Eo no couto de 0,8 Piquín Ribeira de Piquín Río Miño Meira e A Nacemento (Meira) Ponte de Rapafoles, na estrada 5,6 Pastoriza que vai da N-640 cara ao Gruñedo (A Pastoriza) Rego de Moleiras A Fonsagrada Nacemento (A Fonsagrada) Xunta co río Rodil no couto de 8,5 e Ribeira de Ribeira de Piquín Piquín Rego de Moreda Taboada Nacemento Xunta co rego de Anguieira 16 Río Ouro Alfoz 50 m augas arriba da presa 50 m augas abaixo da presa 0,1 de Cuba de Cuba Río Ouro Alfoz 50 m augas arriba da presa 50 m augas abaixo da presa 0,1 da Galea da Galea Río Ouro Alfoz 50 m augas arriba da presa de 50 m augas abaixo da presa de 0,1 Dona Lola Dona Lola Río Ouro Alfoz 50 m augas arriba da presa de 50 m augas abaixo da presa de 0,1 Damián Damián Río Ouro Alfoz e Foz 50 m augas arriba da presa de 50 m augas abaixo da presa de 0,1 San Acisclo (Alfoz e Foz) San Acisclo (Foz) Río Ouro Alfoz e O Nacemento (Alfoz) Desembocadura do rego das 8,5 Valadouro Cancelas ou da Fraga das Leiras (Alfoz e O Valadouro) Río Ouro

O Valadouro

Rego dos Outeiros Monterroso ou de Sirgal

50 m augas arriba da presa da 50 m augas abaixo da presa da 0,1 Maciñeira Maciñeira Nacemento Desembocadura no río Ulla 10

46

Afluentes

Afluentes Afluentes Afluentes Afluentes

Afluentes, incluído o rego das Cancelas Afluentes


VEDAS (V) Río Río Parga

Concello Begonte

Río Parga

Guitiriz

Río Pequeno Río de Pol Río do Portiño Lagoa Pozos de Ollo Rego de Puza ou da Fonte Río Rato Rego das Reigadas Rego de Rendide Río de Requeixo ou Roca Rego de Riotorto

Límite superior 100 m augas arriba da presa do muíño da praia fluvial Ponte do Román

Límite inferior Ponte de Vilariño

Folgoso do Courel Pol Bóveda e O Saviñao

Ponte da estrada FolgosoSeoane Nacemento Nacemento (Bóveda)

Desembocadura no río Lor

Begonte Lugo

Toda a superficie da lagoa Nacemento

Lugo A Pontenova, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada Ribeira de Piquín Guitiriz

5,3

Afluentes

Ponte de Galegos Nacemento (A Fonsagrada)

Desembocadura no río Miño Ponte da Ferrería de Bogo (A Pontenova)

4,9 8,6

Afluentes

Nacemento

Xunta co río Eo no couto de Ribeira de Piquín Xunta co río Parga

1,6

Afluentes

Ponte Machín (Riotorto)

4,6

Afluentes

Xunta co río Eo no couto de Ribeira de Piquín Xunta co río Rodil no couto de Ribeira de Piquín Xunta do río do Portiño, límite superior do couto de Sardiñeira (O Saviñao) Presa do Vizarro Ponte da estrada de Samos Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo) 200 m augas abaixo de Ponte Ulló Desembocadura do rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da ponte de Ambosores Xunta co río Eo no couto de Ribeira de Piquín Ponte da pista que sae da estrada LU-861, na Ribeira, cara ás Mariñas Xunta co río Rodil

2,8

Afluentes

1,3

Afluentes

12

Afluentes

Nacemento (A Fonsagrada) Nacemento (Mondoñedo)

Viaduto da autovía A-6

Samos Sarria Mañón e O Vicedo Mañón e O Vicedo As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras Meira e Ribeira de Piquín Xermade

Ponte da Capela do Ciprés Ponte da rúa Castelao Ponte de Ribeiras do Sor (Mañón) 200 m augas arriba da presa de Rafael Nacemento do rego de Tras da Serra

Ribeira de Piquín A Fonsagrada e Ribeira de Piquín Mondoñedo e Abadín Cervantes

Nacemento

Rego de Valcovo Rego de Valín de Salgueiro Río Valiñadares Río da Vara ou das Cales

Rego de Vilarpan- Navia de dín ou de Corveira Suarna

1,3

Desembocadura no río Narla

Río Sarria Río Sarria Río Sor

Rego de Survial do Couso Río Trimaz

Inclúe o tramo 2 do couto de Parga Afluentes Afluentes

Nacemento (Riotorto e Mondoñedo) Nacemento

Río Sor

Ponte de Santo Alberto, límite 9,2 superior do couto de Baamonde

Desembocadura no río Azúmara 9,3 Xunta co río Sardiñeira, límite 14 superior do couto de Sardiñeira (O Saviñao)

Riotorto e Mondoñedo Rego do Salgueiro Ribeira de Piquín Rego San MaRibeira de mede Piquín Río Sardiñeira Bóveda e O Saviñao

Río Sor

Km. Obs. 0,3

Nacemento Nacemento (Bóveda)

Nacemento (Meira e Ribeira de Piquín) Nacemento

Nacemento Ponte da estrada Becerreá-Navia

47

1,0

0,3 0,8 1,6 1,1 15

3,5

Afluentes, incluído o rego de Solloso Afluentes

19

Afluentes

1,2

Afluentes

Xunta co río Rodi (Ribeira de Piquín)

8,9

Afluentes

Ponte do Pasatempo (Mondoñedo) 500 m augas abaixo da xunta co rego de Cabanavella ou do Salgueiro Desembocadura no río Navia

21

Afluentes

6,1 0,38


VEDAS (VI) Provincia de Ourense Río Regato da Abelleira

Concello A Merca, Celanova e Cartelle Río Arenteiro O Carballiño e San Cristovo de Cea Río Arnoia Allariz Río Arnoia Cartelle e Celanova Río Arnoia Vilar de Barrio Corga da Auguela Bande Río Barra Coles e A Peroxa Rego de Caldelas Leiro, Carballeda de Avia e Beade Rego de Carpazás Bande

Límite superior Nacemento (A Merca)

Límite inferior Desembocadura no río Arnoia (Celanova)

Km. Obs. 6,1

Ponte de Veneres O Carballiño e San Cristovo de Cea) EDAR de Allariz Parte inferior da presa de Varela Nacemento

Pasarela da Granxa (O Carballiño)

1,1

Pasarela do Briñal 600 m augas abaixo da presa de Varela Ponte de Prado

1,9 0,6 10

Afluentes

Nacemento A Fervenza (Coles)

Desembocadura Desembocadura no río Miño (Coles e A Peroxa) Desembocadura no río Avia (Leiro)

1,8 3,4

Afluentes

9,7

Afluentes

6,7

Afluentes

Río Cenza

Nacemento (Manzaneda)

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Estrada de circunvalación do encoro de Cenza (Chandrexa de Queixa) Desembocadura no río Támega (Laza) Desembocadura do regueiro de Valboa (Vilariño de Conso)

5,1

Afluentes

8,8

Afluentes

11

Afluentes

Nacemento Nacemento (A Bola)

Desembocadura Desembocadura (A Merca e Celanova)

4,1 8,2

Afluentes Afluentes

Nacemento (Toén)

Desembocadura no río Miño (Castrelo de Miño)

9,7

Nacemento

Desembocadura no río Mao

7,6

Río Collas ou Codias Río Conso

Rego Currelo Regato de Fechiñas Regato do Fragoso Regato de Groíl Regato de Güín

Manzaneda e Chandrexa de Queixa Castrelo do Val e Laza Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso Bande A Merca, Celanova e A Bola Castrelo de Miño, Cartelle e Toén Montederramo Bande

Nacemento en Faramontaos e Orega (Leiro e Carballeda de Avia) Nacemento

Nacemento (Castrelo do Val) Nacemento (Chandrexa de Queixa)

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Río Limia Sandiás Pozas das areeiras da Limia sinalizadas Regato de Lobios Porqueira Nacemento Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Río Maceda Xunqueira de Nacemento (Parada de Sil) Ponte da estrada OU-536 Espadanedo, (Xunqueira de Espadanedo) Esgos e Parada de Sil Río Maceda Baños de Ponte de Maceda, na estrada Presa da luz, límite superior do Molgas e cara á parroquia de Asadur tramo libre de pesca sen morte Maceda (Baños de Molgas) Río Mao Montederra- 200 m augas arriba de Ponte Ponte Mazaira, augas abaixo mo Mazaira da área recreativa de Montederramo Río Mao Montederra- Nacemento A Ponte de Touzal mo Rego Maquiás ou Carballeda Nacemento Desembocadura no río Avia da Veronza de Avia e (Carballeda de Avia) (Ribadavia) Ribadavia

48

1,6

Afluentes

1,1

Afluentes

7,6

Afluentes

3,6 0,2 9,6

Afluentes

11

Afluentes


VEDAS (VII) Río Río Marañao

Río Marañao

Concello O Carballiño, Piñor e San Cristovo de Cea O Carballiño e San Cristovo de Cea

Río Mirela

Piñor e San Cristovo de Cea Río Navea-Queixa Laza, Chandrexa de Queixa e Montederramo Celanova Río Ourille Río Pacín

Entrimo, Lobeira e Lobios Río de Puga Barbadás e Toén Corga Reigosiña Vilariño de Conso Regato de Reixa Montederramo Río Ribeira Chandrexa Grande de Queixa e Vilariño de Conso Río Ribeira Vilariño de Pequena Conso Corga do Salto do Quintela de Gato Leirado Corga de San Muíños Tomé Regato de Sever Porqueira Río Támega

Laza

Río Támega

Laza

Río Tioira Río Viñao

Maceda O Irixo

Río Viñas

Boborás

Río Rego de Abeleda

Concello Lalín

Río Almofrei

Cotobade

Río Almofrei

Cotobade e Pontevedra

Límite superior Ponte da estrada N-525 (Piñor e San Cristovo de Cea)

Límite inferior Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

Km. Obs. 1,7

Presa do Gabián, aproximadamente 200 m augas arriba do viaduto da AG-53 (San Cristovo de Cea) Ponte da estrada N-525 (Piñor)

Ponte de San Bieito ou Ponte Marañao (O Carballiño e San Cristovo de Cea)

0,6

Nacemento (Laza)

Desembocadura no río Arentei- 2,6 ro, no couto do Carballiño (San Cristovo de Cea) Desembocadura da corga de 12 Torneiros (Chandrexa de Queixa e Montederramo)

Afluentes

Matadoiro municipal na Barxiña Nacemento (Entrimo e Lobeira)

Desembocadura no río Arnoia

1,3

A Ponte Nova (Entrimo)

10

Afluentes

Nacemento (Barbadás)

13

Afluentes

Nacemento

Desembocadura no río Miño (Toén) Desembocadura no río Conso

3,4

Afluentes

Nacemento

Desembocadura no río Mao

3,4

Afluentes

Nacemento nos montes do Invernadeiro (Chandrexa de Queixa)

500 m augas abaixo da desem- 17 bocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso)

Afluentes

Nacemento nos montes do Invernadeiro Nacemento

500 m augas abaixo da desem- 11 bocadura no encoro das Portas Desembocadura no río Deva 6,2

Afluentes

Nacemento

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Nacemento Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Desembocadura do río Cabras Ponte Pedriña ou Cereixo na ponte da Veiga Nacemento Desembocadura do regato de Braxón en Tamicelas Nacemento A Ponte de Pías Ponte de Santiso Límite superior do couto de Boborás Presa situada a 1 km da Desembocadura desembocadura

Afluentes

3

Afluentes

1,2

Afluentes

1,5 6

Afluentes

9,4 1,2

Afluentes

1

Provincia de Pontevedra Límite superior Nacemento

Límite inferior Xunta do rego Valiño de Sante ou de Seixas Toma de auga da piscifactoría Presa de Pozo Negro de Carballedo Desembocadura do regato de Ponte Bora (Pontevedra) Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade)

49

Km. Obs. 7 Afluentes 0,9 7

Couto de Portomuíño


VEDAS (VIII) Río Río Arnego Río Barosa Río Borbén

Concello Agolada e Vila de Cruces Barro e Portas Ponteareas

Rego das Brañas A Estrada A Estrada, Campo Lameiro e Cotobade Río do Carrio Lalín e Vila de Cruces Regato de Casti- Marín e ñeiras Vilaboa Río Castro Cerdedo e Forcarei Lagoa ou barreira O Porriño de Centeáns Meaño, Meis Río da Chanca e Sanxenxo Río do Con Vilagarcía de Arousa Río do Con Vilagarcía de Arousa Rego das Cortes Pontevedra, Moraña e Barro Regato Cotarel ou Tui do Seixal Río dos Calvos

Río Curantes

A Estrada

Río Deique

Tui

Río Deva

A Cañiza

Río Deva Río Deza

Arbo Lalín

Río Deza

Río Deza Río Freixeira

Río Gafos

Límite superior A Frisca

Límite inferior 50 m augas abaixo da Frisca

Km. Obs. 0,05

Ponte de Búa (Barro)

Ponte da estrada N-550 1,5 (Barro e Portas) Ponte das Cortellas, na estra- Ponte de ferro, no camiño entre 2,6 da entre O Ramallal (estrada Fozara e o lugar de Maínza PO-253) e As Cortellas Nacemento Xunta co río Umia no couto de 2,3 Codeseda 9,1 Nacemento (A Estrada) Desembocadura no río Lérez (Campo Lameiro e Cotobade) Nacemento (Lalín e Vila de Cruces) Nacemento

Desembocadura no río Deza (Vila de Cruces) Lagoa de Castiñeiras

7

Afluentes Afluentes

Afluentes

0,8

Desembocadura do regato de Pasos de Arén, límite superior 3,6 Carballás (Cerdedo e Forcarei) do couto de Cerdedo (Cerdedo) Toda a superficie da lagoa Nacemento (Meis)

9,8

Afluentes

Nacemento

Desembocadura na ría de Arousa (Meaño) Presa do encoro do Con

3,1

Afluentes

Ponte da N-640

Desembocadura no mar

2,4

Nacemento (Moraña)

Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra) Nacemento no parque natural Ponte do Cotarel ou do monte Aloia do Lugariño

Ponte da estrada NogueiraVilapouca Nacemento no parque natural do monte Aloia Nacemento

Presa da praia fluvial de Arbo 300 m augas arriba da ponte da praia fluvial de Vilatuxe Lalín, Silleda Ponte Penide (Lalín e Silleda), e Vila de límite inferior do couto de Cruces Taboada

Afluentes

3,6

Afluentes (regatos Udencias, Cabanas, Tripes, Tabernas...)

Desembocadura no río Liñares 0,3 Límite territorial do parque natural do monte Aloia Presa da minicentral da Ibia

2,8

Desembocadura no río Miño 100 m augas abaixo da ponte da praia fluvial de Vilatuxe Desembocadura do río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces), límite superior do tramo libre de pesca sen morte Desembocadura no río Ulla

1 0,4

Silleda e Vila Presa de García de Cruces Cerdedo e Ponte da Porreta (Forcarei), Desembocadura no río Lérez Forcarei aproximadamente 140 m (Cerdedo) augas arriba da ponte da estrada PO-534 entre Folgoso e O Cachafeiro Pontevedra Confluencia dos ríos Tomeza Desembocadura e Marcón

50

3,1

11,7

0,13

2,4 2

2,6

Afluentes


VEDAS (IX) Río Río Gallo

Concello Cuntis

Regueiro do Inferno (río de San Simón) Río Lagares Río Lameiriña Río Lérez

Tui

Río Liñares

Vigo Marín Cotobade e Pontevedra A Estrada

Río Liñares

A Estrada

Rego de Lobeira

Cambados e Vilanova de Arousa Redondela

Río Maceiras Río de Mera ou de Oisa Lagoa Mina Mercedes V Arroio de Miñán Río Miñor

Límite superior Ponte do Candán, na estrada N-640, preto da Anllada Nacemento no parque natural do monte Aloia

Límite inferior Desembocadura no río Umia

Km. Obs. 5

Límite territorial do parque natural do monte Aloia

1,2

Afluentes

Nacemento Nacemento Ponte colgante de Calvelo

Desembocadura no mar 19 Desembocadura no mar 3,8 Presa da praia fluvial de Calvelo 0,5

Afluentes

Ponte Fouleiro

Ponte da praia fluvial do Liñares Presa da minicentral denomi- Desembocadura no río Ulla nada Salto da Devesa, límite inferior do couto de Ponte Liñares Nacemento Desembocadura no río Umia (Vilanova de Arousa) (Cambados)

0,6

Ponte do ferrocarril

2,2

Ponte entre Fortóns e O Quinteiro Desembocadura no río Deza

Silleda

Nacemento

Valga

Tramo 3 do couto de pesca

Marín Gondomar

Nacemento Ponte da estrada PO-340 TuiGondomar Nacemento Nacemento Desembocadura do río Parada

Río Muíños Rego de Neibó Río Oitavén

Nigrán Marín Fornelos de Montes Lagoa ou barreira O Porriño de Orbenlle Río de Orza Vila de Cruces Río Pequeno Soutomaior Regato de Rebor- Tui dáns Rego de Riádigos Lalín

4

9,1

Afluentes

Afluentes

0,357 Carballeira de Rei Ponte xunto á desembocadura do río Zamáns Desembocadura no mar Ponte de Neibó Ponte da estrada C-251 en Porto Vilán

1,1 0,4 7 1,9 0,3

Afluentes

Nacemento

Desembocadura no río Deza

12

Afluentes

Ponte da Cachopa Nacemento no parque natural do monte Aloia Xunta do rego de Portos

Desembocadura no río Oitavén 0,5 Límite territorial do parque 0,4 natural do monte Aloia Desembocadura no río Asneiro 2,3

Desembocadura no río Arnego 7 Desembocadura no encoro de 1,7 Pontillón de Castro Xunta do rego de Pulgán, preto 4 da praia fluvial de Sanguiñeda

Toda a superficie da lagoa

Río de Rodeiro Río Rons

Rodeiro Pontevedra

Nacemento Nacemento

Rego de Seixas

Dozón

Nacemento

Regato de SilMarín vestre Rego de Souto ou A Estrada de Fontefría Río Tea Covelo

4,7

Nacemento

Desembocadura no regato de Cadrelo Xunta co río Umia no couto de Codeseda Ponte medieval de Fofe

Nacemento Nacemento

51

Afluentes Afluentes, incluído o rego de Portos Afluentes Afluentes Afluentes, incluído o rego de Pulgán

1 6,2

Afluentes

11

Afluentes, agás Regato da Ponte Pardellas e Rio Bó


VEDAS (X) Río Río Tea Río Tea

Concello Mondariz Mondariz e Ponteareas Salvaterra de Miño

Límite superior Presa do Val Final do paseo de MondarizBalneario Ponte do ferrocarril

Límite inferior Ponte da Poeira Pasos de Porta Vilar

Km. Obs. 0,3 0,25

Desembocadura no río Miño

0,8

Río Tenorio Río Termes Barranco de Toxeira

Cotobade As Neves A Estrada

Nacemento Nacemento Nacemento

5 11 5,2

Río Ulla

A Estrada e Teo A Estrada e Vedra Vila de Cruces e Arzúa Vila de Cruces e Boqueixón A Cañiza, As Neves e Salvaterra de Miño Ponteareas A Estrada

Desembocadura do río Vea

Desembocadura no río Lérez Desembocadura no río Miño Xunta co río Umia no tramo libre de pesca sen morte augas abaixo do couto de Codeseda Ponte romana de Pontevea

Río Vea

Caldas de Reis Caldas de Reis, Cuntis e Moraña A Estrada

Río Verdugo

A Lama

Río Verdugo

Río Xabriña

Río Tea

Río Ulla Río Ulla Río Ulla Río Uma

Río Uma Río Umia

Río Umia Río Umia

Presa de Ximonde Presa de Portodemouros

Afluentes

1,8

200 m augas abaixo da presa de 0,2 Ximonde Ponte San Xusto 1,7

Tosta do Muíño do Boticario

Ponte nova interprovincial de Ponte Ledesma

0,5

Nacemento (A Cañiza)

Ponte Pomar, na estrada PO-402 (As Neves e Salvaterra de Miño)

6,7

Ponte de Angoares Tosta do muíño dos Lourenzos, límite inferior do tramo libre de pesca sen morte

Desembocadura no río Tea Ponte Paradola, na Penela, límite inferior do couto de Codeseda

1,1 8,7

Final da alameda de Caldas de Reis, cabo do instituto Ponte vella entre Vilabar de Abaixo (Cuntis) e Grixó (Moraña) Límite inferior do couto de Souto de Vea Muíño das Partidas, en Abelaído

Desembocadura do río Bermaña Presa do encoro da Baxe (Caldas de Reis)

0,8

Desembocadura no río Ulla

2,9

Ponte de Carrizáns

2,6

Ponte Caldelas e Soutomaior

Presa de Coveliño, límite inferior do couto de Ponte Caldelas

Límite superior da zona de desembocadura

9,5

Covelo, Mondariz e MondarizBalneario

Nacemento (Covelo)

Desembocadura no río Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario)

18

52

Inclúe as dúas canles polas calesdesemboca o río Afluentes

3,5

Afluentes 1 km

Afluentes 100 m. Inclúe o couto de Codeseda Afluentes 100 m

Afluentes 100 m. Tramo do couto de Ponte Verdugo Afluentes 1 km, agás Oitavén


NORMATIVA QUE AFECTA AOS COUTOS COMPARTIDOS CO PRINCIPADO DE ASTURIAS NO RIO EO-2013

SALMÓN Períodos hábiles Río Eo Couto de San Tirso, lote 1 (Piago Mayor) : vedado Dimensións mínimas Río Eo

COMEZO 1 maio

REMATE 15 xullo

DIMENSIÓN MÍNIMA 45 cm.

COTA DIARIA DE CAPTURA 1

ENGADOS AUTORIZADOS Todos os engados autorizados no artigo 1.3. Todos os engados autorizados agás a culleriña e o devón. Coutos de A Pontenova Lote 5 (Pedrido) pesca sen norte, só se autoriza a mosca artificial e a culleriña, en ambos casos cun só anzol e sen arponciño. Naturais: miñoca e quisquilla.

LIMITACIÓNS A partir do 1 de Xuño nos se poderán utilizar culleriña, o devón e o peixe artificial

Prescrións especiais

As capturas accidentais fora da tempada hábil, de exemplares de menos de 45 cm en calquer época, terán que ser devoltas a auga con rapidez, mantendo ao peixe na auga mentre se libera do engado poidéndose valer dunha sacadeira, nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándolle pola cola, e de ser preciso, procederase a cortar a sedela para liberar o peixe. En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromarcas mágneticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados. Dado que os salmóns micromarcados proceden das repobacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repobación.

Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais cás que se sinalan no Anexo I.

53


NORMATIVA QUE AFECTA AOS COUTOS COMPARTIDOS CO PRINCIPADO DE ASTURIAS NO RIO EO-2013 REO Períodos hábiles Río Eo

COMEZO 17 maio

REMATE 15 agosto

Dimensións mínimas Río Eo

DIMENSIÓN MÍNIMA 25 cm.

COTA DIARIA DE CAPTURA 8 (indistintamente troita ou reo)

ENGADOS AUTORIZADOS Artificiais

LIMITACIÓNS Do terceiro domingo de maio a fin do mesmo mes, permitense todos os engados dos artigos 2.3 e 3.3 Do 1 de xuño a 31 de xullo permitense todos os engados, a excepto a culleriña, o devon,e o peixe artificial. Do 1 o 15 de agosto permitense todos os engados excepto a culleriña, o devón e o peixe artificial e os engados naturais. Queda prohibido como engado o peixe vivo morto o as ovas.

Naturais

TROITA Períodos hábiles Río Eo Navia

COMEZO 17 maio 17 marzo

REMATE 15 agosto 31 xullo

Dimensións mínimas Río Eo Navia

DIMENSIÓN MÍNIMA 25 cm. 21 cm.

COTA DIARIA DE CAPTURA 8 (indistintamente troita ou reo) 8

ENGADOS AUTORIZADOS RÍO EO Artificiais

Naturais

LIMITACIÓNS Do terceiro domingo de maio a fin do mesmo mes, permitense todos os engados. Do 1 de xuño a 31 de xullo permitense todos os engados, a excepto a culleriña, o devon,e o peixe artificial. Do 1 o 15 de agosto permitense todos os cebos excepto a culleriña, o devón e o peixe artificial e os engados naturais. Queda prohibido como engado o peixe vivo morto o as ovas.

ENGADOS AUTORIZADOS RÍO NAVIA LIMITACIÓNS Naturais Queda prohibido como engado o peixe vivo morto o as ovas. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais cás que se sinalan no anexo 1

ESPECIES VEDADAS 2013 Perca negra; saboga e sábalo (Alosa alosa); anguía (Anguilla anguilla); lamprea; cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus).

XORNADAS HÁBILES Con carácter xeral, decláranse os xoves como inhábiles para a pesca, agás festivos nacionais. No río Navia son inhábiles os luns e mais os xoves.

54


Xefaturas territoriais da CMATI OURENSE

A CORUÑA

Rúa do Paseo, 4º-5º 32003 Ourense Tfnos.: 988 38 65 03 – 38 65 08 Licenzas: 988 38 65 11

Praza de Luis Seoane, s/n, 5ª planta 15008 A Coruña Tfnos.: 981 18 45 76 – 18 59 05 Licenzas: 981 18 22 99

PONTEVEDRA

LUGO

Rúa Fernández Ladreda, 43 36071 Pontevedra Tfnos.: 986 80 54 41 - 986 80 57 21 Licenzas: 986 80 54 67

Ronda da Muralla, 70 1º 27071 Lugo Tfno.: 982 29 45 23 Licenzas: 982 29 45 38

Subdirección Xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas San Lázaro, 83 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) Tfnos.: 981 54 61 14 – 54 61 15

Teléfonos Denuncias Infraccións: Garda Civil (SEPRONA): 062 Policía Autonómica 981 54 64 74 Policía Autonómica (Delegacións): - A Coruña: 981 15 34 10 - Lugo: 982 25 26 11 - Ourense: 988 24 12 00 - Pontevedra: 986 84 34 32

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL “Unha maneira de facer Europa”

UNIÓN EUROPEA

Folleto Pesca Galicia 2013  

normativa de pesca fluvial

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you