Page 1

E K R E ST , N E R O I N SE E K R E ST G N I V E L N E SAM Sterker Vlaanderen, Sterker land


“Sterke senioren, S Beste, Zestigplussers zijn actief betrokken bij het maatschappelijk gebeuren. De moderne senior inspireert, voert mee beleid uit, maakt tijd voor een sterke samenleving. Met de CD&V-senioren scheppen wij kansen om dit actief burgerschap dagelijks in de praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat wij rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke en sterke leefomgeving. Door intergenerationele samenwerking aan te moedigen.

Sterke samenleving In deze brochure geven wij u graag mee wat wij belangrijk vinden om in de komende jaren als houvast te hebben binnen onze samenleving. Wij brengen binnen het CD&V-verhaal tien accenten naar voor die wij cruciaal achten voor een sterkere samenleving.

Sterke ontmoetingen We nemen u verder graag mee op pad in onze werking om kennis te maken met ons op één of meerdere van onze activiteiten. Als actieve beweging geloven we in het verbinden en versterken van elkaar. Hierbij staat ontmoeting centraal. Door samen te komen maken we ons verhaal concreet en verrijken we elke dag het maatschappelijk debat.

2


, Sterke samenleving� Sterke kandidaten Ten slotte stellen we u graag onze ploeg kandidaten voor die de komende weken en dagen voor onze punten zullen strijden. Omdat we geloven in hen. In hun visie, ervaring en talenten. Op deze manier kunnen we doorheen beeld en vertrouwen, hoop en veerkracht onze stem in de samenleving laten klinken. Een stem die aanstekelijk werkt. Samen gaan we voor een Sterker Vlaanderen in een sterker land.

AN HERMANS Algemeen voorzitter CD&V-senioren 10e plaats Europese lijst


4

N E R O I N E S E STERK VOOR N E G R O Z K R E T S EEN EREN D N A A VL


N

Omdat we de partij zijn met: • Sterke ervaringen • De sterkste visie op de maatschappij • De sterkste en meeste senioren • De sterkste seniorenvertegenwoordiging mét een sterke seniorenvoorzitter

5


10

PRIORITEITENEN VOOR SENIOR

1

Sterke én welvaartsvaste pensioenen We streven naar de welvaartsvastheid van de pensioenen. Sterke pensioenen betekenen ook het optrekken van de oudste en laagste pensioenen & een gelijke ontwikkeling van de eerste en tweede pijler. We kiezen uitdrukkelijk voor een pensioenloopbaan, meer dan voor een pensioenleeftijd. Wat telt is het aantal jaren dat iemand werkt en bijdraagt. We willen streven naar volledige car-

6

rières van 45 loopbaanjaren. We behouden de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Gelijkstellingen in de pensioenopbouw helpen ook om langere effectieve loopbanen te bereiken. We willen wél de periodes van werkonderbreking in het kader van de combinatie van zorg en werk vrijwaren.


2

Sterke woonomgeving Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dat is ons doel. Wij willen de samenleving inspireren met de verdere uitbouw van nieuwe woonvormen: aanpasbaar bouwen, kangoeroewoningen en serviceflats. Zodat, over de leeftijden heen, iedereen op maat van zijn/haar noden kan wonen.

Bij de bouw van gemeenschapsvoorzieningen, zoals scholen en culturele centra, streven we naar de integratie van woongelegenheden. Een school of kantoorgebouw moet later tot woongelegenheden kunnen omgebouwd worden en nog later eventueel evolueren naar serviceflats of een RVT.

7


10

PRIORITEITENEN VOOR SENIOR

3

Sterke gezondheid Een goede gezondheid voorkomt ziektes en zorgt voor een beter en sterker leven. Actief en gezond ouder worden is een permanente dimensie in de hele levensloop. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie krijgt de bovenhand. Daarom willen we meer investeren in preventie en in gezondheidspromotie (gezond eten, genoeg bewegen). Door ziekte te voorkomen of tijdig op te sporen,

4

8

vermijden we later hogere kosten. We pleiten voor aandacht voor gezond leven: een leven lang. De CD&V-senioren willen ruimte scheppen voor mensen die het moeilijk hebben. We willen een eind stellen aan armoede en eenzaamheid. Door geconcentreerde maatregelen, meer toegankelijkheid en verbondenheid in de leefomgeving.

Sterk vrijwilligerswerk Wij waarderen iedereen die actief participeert aan de samenleving. Die samen met anderen hefbomen creĂŤert voor de ontwikkeling van ons land en haar inwoners. Ondersteuning voor hen die zich engageren in de sociaal-culturele organisaties. Over de

leeftijdsgrenzen heen. De CD&V-senioren willen het plafond voor btw-vrijstelling voor vzw’s optrekken tot 25.000 euro. Dat is goed voor onze verenigingen en stimuleert vrijwilligerswerk


5

Sterke woonomgeving Verzorging behoort nu eenmaal tot het ouder worden. Levenswaardig ouder worden, dat willen we allemaal zelf. Dus gunnen we dat ook aan onze medemensen. Wij willen geen bevriezing van de zorgbudgetten. De vermaatschappelijking van de zorg is geen toverformule. Maar naast deze hefboom kijken wij naar nieuwe vormen van curatieve zorg. Mensen die zorg op zich nemen voor hun familie, vrienden, buren (de man-

telzorgers) en vrijwilligers moeten zich, meer dan nu het geval is, ondersteund en gewaardeerd weten. We willen binnen Vlaanderen een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten in het leven roepen. CD&V-senioren willen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare verzekeringen, inclusief personen met een chronische ziekte of handicap.

9


10

PRIORITEITENEN VOOR SENIOR

6

Sterke mobiliteit Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Maar met een hedendaagse visie op mobiliteit willen we verbindingen leggen tussen de verschillende mogelijkheden van verplaatsing. Zo kunnen we iedereen, over de leeftijdsgrenzen heen, aan zijn/haar mobiliteitsverwachtingen een antwoord geven.

Aandacht voor de kwetsbare groepen onder de zwakke weggebruikers, met name kinderen en senioren.

Een betere spreiding van de reizigers gedurende de dag door een gedifferentieerd, sturend tarievenbeleid.

Een verdere verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van stations, perrons, haltes en voertuigen voor minder mobiele personen.

Verder investeren in aangepast en betaalbaar deur-tot-deur-vervoer en centrale aanspreekpunten voor personen met een mobiele beperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar halte-tot-haltevervoer.

CD&V-senioren willen:

10

Een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk voor woon-werk-, voor woon-schoolverkeer en voor recreatief gebruik.

Doelgroepgerichte cursussen om zich veilig in het verkeer te begeven, stimuleren voor jong en oud (bv. cursussen elektrisch fietsen voor senioren en defensief rijden voor motorrijders).


7

Sterke participatie De moderne senior inspireert, voert mee beleid uit, maakt tijd voor een sterke samenleving. Wij willen dat senioren op alle beleidsniveaus verder mee betrokken worden en betrokkenheid tonen. Informatie is een voorwaarde tot participatie.

Initiatieven zoals buurtinformatienetwerken (BIN’s), winkelinformatienetwerken (WIN’s) en andere ‘antennes’ van lokale coordinatie aanmoedigen en sterker laten begeleiden door de lokale politie.

CD&V-senioren willen:

Een meer projectmatig gebruik van de mogelijkheden van directe communicatie met de stadsbewoners, o.a. via sociale media. Nu blijft men nog te vaak steken in een steriele vraag en antwoord. Buurtcomités, belangengroepen en afzonderlijke burgers moeten meer inspraakplatformen krijgen, op maat van de stadskernen. Zo ontstaat in stedelijke context een moderne vorm van inspraak en dialoog van en met lokale gemeenschappen.

Een veiligheidsbeleid dicht bij de mensen. De rol van de wijkpolitie moet worden versterkt met het oog op conflictpreventie. Hij of zij moet het aanspreekpunt zijn voor burgers en andere diensten die samen onze wijken leefbaar en veilig houden.

11


10

PRIORITEITENEN VOOR SENIOR

8

Sterke toegankelijkheid

9

Een toegankelijke samenleving is niet enkel een samenleving waar het vervoer goed is. Maar een samenleving waarbij we verbonden zijn met elkaar. Op maat van de noden, talenten en kansen van eenieder. Een warm onthaal, een open deur, een glimlach…

Sterke publieke ruimte Op het vlak van ruimte voor wonen wensen CD&V-senioren duurzaam en zuinig om te springen met de beperkte ruimte in Vlaanderen. CD&V-senioren willen: •

Streven naar maximale toegankelijkheid van de groene omgeving, met alleen een verbod waar de vrije toegang de draagkracht zou kunnen overschrijden;

Kansen geven aan experimenten die nieuwe doelgroepen in contact brengen met groen, bv. jongeren, personen met een handicap, bedrijfsleven, senioren en zorgbehoevenden;

CD&V-senioren willen: •

12

Een verzorgde uitstraling en een kwaliteitsvolle omgeving van mobiliteitsknooppunten. We verminderen het onveiligheidsgevoel in stations, aan haltes en op treinen CD&V-senioren willen de digitale kloof wegwerken. Ook kwetsbare doelgroepen moeten voldoende mediatoegang hebben en mediageletterd zijn.


10 Sterke solidariteit Solidariteit is het basisprincipe in het concrete samenleven met elkaar. Het is hĂŠt koepelbegrip waarmee elk van bovenstaande punten samengevat is: solidariteit tussen de verschillende generaties. Rekening houden met elkaar en elkaars verwachtingen, kansen en talenten zorgt voor een sterke samenleving. Een sterke samenleving in een sterk land. In het algemeen willen we een modernisering van de successie- en schenkingsrechten. De familiale solidariteit geldt als centraal principe. Daartoe willen de CD&V-senioren een evenwicht zoeken tussen het dwingend erfrechtelijk voorbehouden deel voor de kinderen en de langstlevende echtgenoot enerzijds, en een verruiming van het beschikbaar gedeelte waarvoor een testament kan opgesteld worden anderzijds. We willen het voorbehouden deel van de langstlevende echtgenoot

uitbreiden naar de wettelijk samenwonende partner. Verder willen de CD&V-senioren dat de reserve van de kinderen kan worden beperkt tot de helft van de nalatenschap in alle gevallen. Zo kan desgevallend ingespeeld worden op de wensen van de erflater. •

Vermindering van successierechten voor een huurwoning, indien ze gedurende ten minste negen jaar verder verhuurd wordt;

•

Intergenerationeel samenwonen zoals zorgwonen opnemen in nieuwe huisvestingsprojecten en stadsontwikkelingsplannen. De nog resterende administratieve hinderpalen die deze nieuwe woonvormen in de weg staan (bv. wat de toekenning van aparte huisnummers betreft) werken we weg. 13


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN Deze sterke ploeg kandidaten gaat de komende weken en dagen de strijd aan om uw belang te verdedigen. Om te ijveren voor onze tien prioriteiten. Een stem op hen is een stem voor een sterke samenleving. Want Sterke senioren zorgen voor een Sterk Vlaanderen

ANTWERPEN KAMER MIA MOORTGAT

KAMER

18

BERNADETTE DE CAT

Gemeenteraadslid, kunstminnaar en verliefd op Hongarije “Ongeacht rang of stand, kunnen en kennen, mijn respect krijg je.”

Voorzitter gemeenteraad Heist-op-den-Berg “Mijn leven staat in teken van liefde en warmte. Dat is mijn politieke meerwaarde.”

VLAAMS-PARLEMENT

VLAAMS-PARLEMENT

STANNY TUYTELEERS

9

LEO NYS

Raadslid met levenservaring, gelukkig getrouwd, papa en opa “Verbinden, versterken, verzoenen & vertrouwen zijn mijn werkwoorden.”

14

r

Raadslid en oud-burgemeester Beerse “Een luisterend oor, actief in sociaal engagement & vrijwilligerswerk.”

15 lg e

STAF WILLEMSENS

Op vo

VLAAMS-PARLEMENT

Voormalig burgemeester, positivist met gezonde dosis levensvreugde “Senioren vertegenwoordigen: een sterke groep verdient een sterke stem.”

21

30


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

VLAAMS-BRABANT KAMER

3

Secretaris en vertegenwoordiger Vlaams Parlement met 30 jaar ervaring “Ik blijf strijden tegen holle populistische slogans.”

Schepen na carrière als Secretaris-Generaal Welzijn, Volksgezondheid en Gezondheid “Iedereen moet erop vooruitgaan.”

VLAAMS-PARLEMENT

KAMER MONIQUE SWINNEN

12

MARC MORRIS

15

3

MICHEL DOOMST

Gedeputeerde Vlaams-Brabant “Van innovatie tot ambachtelijk witloof: Vlaams-Brabant is een kruispunt van vele werelden.”

Burgemeester Gooik en oud-volksvertegenwoordiger “7 dagen op 7 midden de mensen. Vlaams-Brabant sterker op de politieke kaart zetten.”

VLAAMS-PARLEMENT

VLAAMS-PARLEMENT

JAN LAURYS

20

Vlaams Parlementslid & burgemeester Diest “Parlementair werk verruimt mijn inzicht en netwerk. Deze vaardigheden herinvesteer ik in mijn stad.”

Voorzitter provincieraad Vlaams-Brabant, voorzitter CD&V-senioren en voorzitter Europese Seniorenunie “Een Sterk Europa met een sociaal beleid betrekt alle generaties.”

10

Schepen en oprichter minder mobiele centrale “Mijn dochter is mijn drijfveer. Ondanks een beperking staat ze positief in het leven.”

EUROPA AN HERMANS

HILDA VANDEVELDE

Op vo lg er

ERIC VAN ROMPUY

KAMER

EUROPA

10

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS

12

Christendemocraat, Europeaan en in verwachting van een zesde kleinkind “We hebben zoveel te winnen bij een sterk Europa”. 15


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

BRUSSEL KAMER

4

KAMER

r r

Jette “Samen met de 60-plussers een goede steun vormen voor de jongeren.”

lg e

r lg e Op vo

Stad Brussel “Solidariteit en rechtvaardigheid creëren tussen de verschillende klassen.”

7

RAYMONDE OPDECAM

Op vo

6

ABDERRAHIM NIMYESSE

KAMER

8

VLAAMS-PARLEMENT AGNES VANDEN BREMT Sint-Agatha-Berchem , Schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden “Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle zorg & kwalilteitsvol onderwijs.”

9

5

VLAAMS-PARLEMENT HUGO WECKX Stad Brussel, voormalig minister “Uitbouw van de zorg op maat, ook voor de talrijke senioren uit Brussel.”

r lg e

Stad Brussel “IJveren voor een sterke zorgzame stad.”

Op vo

lg e

r

GUIDO GHEKIERE

Op vo

Sint-Agatha-Berchem “Jeugd kansen geven. Zorg dragen voor ouderen.”

16

lg e

KAMER

KAMER

ROLAND VAN DEN EYNDE

Sint-Lambrechts-Woluwe “Aandacht voor onderwijs, huisvesting & zorg. Oog voor wie het minder goed heeft.”

Op vo

r lg e

Sint-Jans-Molenbeek “Luisterbereidheid tonen & na het bereiken van consensus daadkracht tonen.”

5

LIEVE LIPPENS

Op vo

CHRISTIAAN BOONE

KAMER

6


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

BRUSSEL BRUSSEL

5

1

BRIGITTE GROUWELS Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, Haven van Brussel en Informatica & VGC collegelid “Ik droom van een stad waar iedereen, jong en minder jong, zich thuis voelt: een stad met hoogwaardige seniorenvoorzieningen.”

BRUSSEL

7

BRUSSEL

8

MARINA DEHINGVAN DEN BROECK

BRUSSEL WALTER VANDENBOSSCHE

BRUSSEL

17

MYRIAM HENDRICKX

lg e Op vo r

Watermaal-Bosvoorde “Oog voor jong én oud.”

10 lg e

JEANNINE KEMPENEERS

Sint-Jans-Molenbeek “Sterke Zorg, Sterke Senioren.”

Op vo

6

10 r

1ste ondervoorzitter Brussels Parlement, gemeenteraadslid Anderlecht “Duwkracht voor Brussel.”

BRUSSEL

10

Sint-Lambrechts-Woluwe “Samen toekomst maken. Samenwerken over de generaties heen.”

Ganshoren, gemeenteraadslid “Mensen verbinden, mensen versterken.”

9

GEORGES DE SMUL

17


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

OOST-VLAANDEREN KAMER

KAMER

8

ODETTE VAN HAMME

ROLAND UYTTENDAELE

40 jaar meewerkende echtgenoot in zelfstandig beroep en voltijds vrijwilliger “Ik maak mij sterk voor ondernemend talent.”

Burgemeester Lede en kersvers opa van Louis “Creëer een warme thuis in woon- en zorgcentra voor ouderen.”

VLAAMS-PARLEMENT

VLAAMS-PARLEMENT

2

JOS DE MEYER Vlaams Parlementslid, gemeenteraadslid en oud-directeur “Minder politieke koppen op TV en meer neuzen in dossiers.”

Gedeputeerde, advocaat en actieve senior “Ik geloof rotsvast dat de christendemocratie hét beste is voor alle Vlamingen.”

VLAAMS-PARLEMENT

8

18

Op vo

lg e

r

LILIANE DE NIJS-BAUWENS OCMW-raadslid, zorgverantwoordelijke Woon- en Zorgcentrum en literatuurliefhebber “Politiek voeren op niveau is mijn stijl.”

JOZEF DAUWE

18

26


STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

WEST-VLAANDEREN KAMER

VLAAMS-PARLEMENT Burgemeester Ieper, parlementslid en voorzitter Hogeschool West-Vlaanderen. “Een gelukkige samenleving is er één met visie.”

r

1 lg e

Kamer- en gemeenteraadslid met 26 jaar ervaring “Actief meewerken aan een warme samenleving, waar niemand achterblijft.”

JAN DURNEZ

Op vo

6

GERDA MYLLE

EUROPA

lg e

Gewezen gouverneur, burgemeester, kamerlid en Vlaams minister. Commissaris-Generaal Herdenking W.O.I “Een verenigd Europa is de beste garantie om de vrede te bevorderen”

r

7 Op vo

PAUL BREYNE

STERKE KANDIDATEN, STERKE SENIOREN

LIMBURG

DIRK DE VIS

14

Burgemeester Ham en trotse senior met levenswijsheid “Een zestiger kent de problemen en de zorgen van ouderen.”

r

Burgemeester Bilzen en semiprofessioneel vogelspotter “Betere fiets-, weg- en spoorverbindingen met respect voor de natuur.”

16

lg e

JOHAN SAUWENS

VLAAMS-PARLEMENT

Op vo

VLAAMS-PARLEMENT

19


N E R O I N E S V & D C N E E R O O V N E IJVER A P O R U E R E K R E ST

Sinds meer dan zestig jaar bouwen we aan de Europese Unie. De eerste bouwsteen was een Economische Gemeenschap, als een voorwaarde voor het behoud van de prille vrede na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Welvaart, vrede en veiligheid waren doelstellingen, gevestigd op vrijheid en verantwoordelijkheid, respect voor ieder mens, democratie. Die waarden willen we behouden in de sociale markteconomie, in de monetaire Unie en in de politieke Unie. Ook in de aanpak van tal van hedendaagse uitdagingen: een steeds ouder wordende bevolking, innovaties in het economisch leven, klimaatsveranderingen‌ Toekomstgericht ons leven & het samenleven uitbouwen is een zaak van iedereen. Daarom mag ook het Europees beleid niet alleen een kwestie zijn van staatshoofden en regeringsleiders.

20


GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS lijstduwer

12

PAUL BREYNE opvolger

7

AN HERMANS

10

effectieven

Maar ook van burgers en sociale bewegingen. De CD&V-senioren willen ijveren voor positieve participatie. Mensen moeten zich betrokken voelen bij het beleid, bij de beslissingen die hen aanbelangen. Betrokkenheid bij het sociale en maatschappelijke leven vinden wij als ademen om in leven te blijven‌ Het toekomstig Europees beleid moet naast het economisch en monetair beleid extra aandacht hebben voor het sociaal beleid. Zo kan het beleid op alle beleidsniveaus op een transparante en democratische wijze elkaar versterken. Dan zullen mensen weten dat het Europees beleid hun dagelijks leven beïnvloedt en hun welvaart, hun vrijheid, hun sociale bescherming bevordert. Alleen dan is er een toekomst voor Europa. Dan zorgt een Sterker Europa tegelijk voor een Sterker land & een Sterker Vlaanderen.

21


STERK SENIORENAANBOD, STERKE ACTIVITEITEN

22


CD&V-senioren komen geregeld samen en organiseren tal van activiteiten op verschillende niveaus. Ook lokaal. Iedereen is er van harte welkom! Kent u 60+-ers in uw omgeving die interesse hebben voor de werking van de CD&V-senioren? Laat hen dan ook kennis maken met onze beweging. Zo kunnen ook zij kennis maken met de initiatieven van de CD&V-senioren en deelnemen aan onze activiteiten. Een kleine bijdrage van 1€ naast het lidgeld van CD&V drukt het engagement voor de CD&V-senioren uit. Via Ampersand, schriftelijke en elektronische communicatie en de e-nieuwsbrief kan men onze activiteiten volgen en eraan deelnemen. Wenst u actiever betrokken te zijn bij de seniorenwerking van CD&V? Neem dan gerust contact op met het algemeen secretariaat CD&V-senioren, Wetstraat 89 – 1040 Brussel. Telefonisch via 02 238 38 11 of via mail naar senioren@cdenv.be. U kan ook contact opnemen met uw provinciale voorzitter, uw regiovoorzitter of de lokale bestuursleden van de CD&V-senioren.

Of kom gewoon even langs op één van onze vele activiteiten. Een overzichtje kan u vinden op

www.senioren.cdenv.be/agenda 23


ACTIVITEITJEANAR DOOR HET Een greep uit het aanbod van onze activiteiten:

8 MEI

EUROPESE FEESTDAG van 14 tot 17 uur CD&V-senioren Provinciehuis Vlaams-Brabant in Leuven www.senioren.cdenv.be/europa-leuven

8 MEI

INITIATIE I-PAD/I-PHONE

8

MET VALERIE TAELDEMAN ‘ON TOUR’. SLEIDINGE

MEI

10 MEI

om 14 uur

CD&V-senioren Knokke Info : lambert.daniel@telenet.be

CD&V-senioren Oost-Vlaanderen meer info : janwillaert@skynet.be

NACHT VAN DE KANDIDATEN MET HILDE CREVITS om 20 uur CD&V West-Vlaanderen & CD&V-senioren Torhout, zaal De Mast

13

REIS NAAR CALAIS om 8 uur

MEI

CD&V-senioren Hoofdstedelijke Afdeling Brussel Info : lichtert@skynet.be

13 MEI

OP DE KOFFIE MET STEVEN VANACKERE om 13u30 CD&V-senioren Meetjesland – Het Leen, Eeklo info : gaston.roeygens@telenet.be

24

DEKEN RENAAT DESMEDT TE GAST


15 MEI

15 MEI 18 MEI 18 MEI

19 MEI 23 MEI

27 MEI

VOORSTELLING KANDIDATEN VOOR DE VERKIEZINGEN van 11 tot 15 uur

CD&V-senioren Hoofdstedelijke Afdeling Brussel CD&V-secretariaat, Wetsraat 89, Brussel Info : lichtert@skynet.be

’10 JAAR GUIMARDSTRAAT’ MET MIEKE VAN HECKE om 14 uur CD&V-senioren Hoofdstedelijke Afdeling Brussel

KRIS PEETERS FEEST vanaf 10 uur CD&V & CD&V-Senioren - Park Noord in Antwerpen

VERKIEZINGSETENTJE MET DE KANDIDATEN VOOR EUROPA EN OOST-VLAANDEREN. vanaf 12 u 30 CD&V-senioren regio Dender met o.m. Marianne Thyssen, Joke Schauvliege & Pieter De Crem inschrijven noodzakelijk (0475/96 08 38)

STEVEN VANACKERE GASTSPREKER. “HET EUROPA VAN MORGEN” om 14 uur CD&V –senioren Sleidinge Inschrijven: janwillaert@skynet.be

VOORSTELLING BRUGSE KANDIDATEN & JONGERENVOORZITTER TOM VANDENKENDELAERE (1STE OPV EUROPA) om 14 u30 CD&V-senioren Brugge: Provinciaal Secretariaat, Gistelsesteenweg 253, Brugge Meer info : arnaud.roets@telenet.be

DAGUITSTAP NAAR BEVEREN, KALLO, DOEL EN LAND VAN SAEFTINGHE om 8 uur CD&V-senioren Zottegem, vertrek aan Bevegemse Vijvers, terugkeer rond 19 uur; inschrijven bij Roger De Middeleer, secretaris 25


30 MEI 30

HERDENKING WERELDOORLOG I DOOR ERE-GOUWERNEUR PAUL BREYNE. CD&V-senioren Lochristi

NABESPREKING VERKIEZINGEN MET ARIANNE VAN DOORNE , VOORZITTER CD&V ANTWERPEN om 14 uur

MEI

CD&V-senioren regio Antwerpen Kabinet Philippe Heylen

10 JUN

THEMADAG ‘DE KEUZE VAN DE KIEZER om 11 uur

27 JUN

POLITIEK DISCUSSIEFORUM OVER ABBEY FIELD EN ANDERE VORMEN VAN SAMENWONEN

27

BEZOEK RED STAR LINE OLV SCHEPEN PHILIPPE HEYNEN

JUN

20 NOV

CD&V-senioren Wetstraat 89, 1040 Brussel | meer info: senioren@cdenv.be

CD&V-senioren Brugge

CD&V-senioren Regio Antwerpen

BEZOEK RUST- & WOONZORGCENTRUM ‘DE MAASPOORTE” IN MAASEIK CD&V senioren Maaseik meer info bij jean-pierre@hotmail.com

www.senioren.cdenv.be

www.esu-epp.eu

https://facebook.com/esu.eu

Volg de werking van de CD&V-senioren ook online 26


N AL 12.000 LEDE OREN VAN CD&V SENI F WORD LID EN GEE DE SENIOREN EEN STEM! Voor maar 1€ extra sluit je je aan bij de CD&V senioren! Schrijf ons via leden@cdenv.be of bel ons op 02/238 38 32.

Lid worden van CD&V: • Samen met 60.000 anderen bouwen aan een sterker Vlaanderen in een sterker land! • Kies voor economische groei mét sociale vooruitgang • Ontmoeting staat centraal

WAT KOST LID WORDEN VAN CD&V? Familie tarief Dit is een all-in formule. Kies je voor het familietarief dan zijn jij en alle gezinsleden onder jouw dak lid van CD&V. Makkelijk zeg. Je geeft enkel nog aan welke geledingen je wil steunen. Een lidmaatschap bij JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij en CD&V senioren is in deze formule GRATIS. Je dient deze wel te verkiezen door ze aan te duiden.

De prijs van dit pakket?

€25

individueel lidmaatschap Hoofdlid

€12 of €6 Bijlid €6

Indien je voor het eerst lid, 75-plusser of -26 jaar bent.

27 MEI

Een extra lidmaatschap op hetzelfde adres.

Geledingen Steun onze geledingen. Kiezen voor geledingen is gratis indien je het familietarief verkiest.

JONGCD&V

€2,5

Vrouw & Maatschappij CD&V senioren

€1

€2,5

Prijzen zijn niet van toepassing wanneer je kiest voor het familietarief


UW STEM BEPAALT IN WELK VLAANDEREN U MORGEN LEEFT. STEM OP ONZE SENIOREN De CD&V-Lijsttrekkers staan garant voor een goede intergenerationele samenwerking voor Sterkere Brusselaars, een Sterker Vlaanderen & een Sterker land!

Sterker Vlaanderen, Sterker land v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Verkiezingsdrukwerk 25 mei 2014 - Vlaamse, Federale & Europese verkiezingen

Sterke senioren, Sterke Samenleving  

Verkiezingen 25 mei 2014 : Stem ook op de CD&V-senioren-kandidaten die zich willen inzetten voor de 10 prioriteiten van CD&V voor de senior...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you