Page 1

Załącznik nr 6

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Nazwa wykonawcy .................................................................................................................... Adres wykonawcy........................................................................................................................ Nr tel. ........................................, nr fax. ........................................... Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizację kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)  składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: …................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................  Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej/ że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*

...................................., dnia ............................

............................................................................ /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej