Page 1

Wymagane dokumenty:  kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od

osób

fizycznych,

uzyskanym

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres świadczeniowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny,  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  oświadczenia

wszystkich

pełnoletnich

członków

rodziny

o

dochodzie

nieopodatkowanym (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego itp.),  oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażony w ha przeliczeniowych,  kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),  przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,  zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów albo oświadczenie wnioskodawcy,  zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,  informacja właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

niezbedne-dokumenty-fundusz-alimentacyjny  

odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed...

niezbedne-dokumenty-fundusz-alimentacyjny  

odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed...