Page 1

CZYM JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ? Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

CZEMU MA SŁUŻYĆ DZIAŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO? 1. Zintegrowaniu działań instytucji lokalnych 2. Zwiększeniu efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

ADRESACI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności: 1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka. 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywione, brak im opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp. 3. Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek. 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd. 5. Rodziny, w których są osoby niepełnosprawne. 6. Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu. 7. Rodziny

zastępcze

i

adopcyjne,

które

przeżywają

wychowywaniem powierzonych dzieci. 8. Rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

problemy

związane

z


ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO? I. Uruchomienie działań Uruchomienie pierwszego etapu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na: 1. Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny. 2. Prośbę dziecka. 3. Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej. 4. Informacje uzyskane z placówek oświatowych. 5. Informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych). II. Zwołanie pierwszego spotkania W reakcji na uzyskane przez koordynatora Zespołu informacje dotyczące potrzeby podjęcia działań wobec konkretnej rodziny/podopiecznego, do członków Zespołu zostanie dostarczona informacja o miejscu i czasie zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób prowadzenia pierwszego spotkania: 1. Jeśli zgłoszenie nie było anonimowe, osoba zgłaszająca do koordynatora istniejący problem omawia sytuację podopiecznego/rodziny i przedstawia swoje oczekiwania w stosunku do zaproszonych specjalistów 2. Następuje wymiana informacji o rodzinie i określenie wstępnej wielospecjalistycznej diagnozy, która w zależności od sytuacji może być opracowana w ramach jednego lub kilku spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby rodziny i środowiska lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i barier. 3. Ustalenie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy odnoszącej się do istniejących problemów, trudności oraz przewidzianych ram czasowych ich rozwiązania 4. Podział ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu 5. Wyznaczenie terminu następnego spotkania


Z każdego spotkania Zespołu sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące wieloaspektowej diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu, ponadto termin następnego spotkania. III. Przebieg następnych spotkań: 1. Osoby wykonujące ustalone prace referują ich wykonanie i osiągnięte skutki. 2. Zbierane są informacje z różnych stron dotyczące stosunku rodziny do rozwiązywania problemów oraz do osób pomagających, sposoby realizacji zadań ukierunkowanych na rozwiązywanie trudności przez rodzinę, nowe fakty rzutujące na ocenę sytuacji rodziny itd. 3. Dokonywanie ewaluacji (oceny diagnozy) na podstawie zebranych doświadczeń, między jednym i drugim spotkaniem zespołu przez osoby zaangażowane w różne zadania na rzecz rodziny. 4. Dokonywanie ewentualnych zmian w ocenie, diagnozie i w planie pracy socjalnej. IV. Zakończenie prac Zespołu Interdyscyplinarnego Zakończenie następuje z usamodzielnieniem się podopiecznego, rodziny w realizacji potrzeb życiowych, a także wtedy, gdy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są zgodni, że osiągnięto taki etap pracy z rodziną, iż możliwe jest prowadzenie jej samodzielnie przez określonego członka Zespołu (pracownika socjalnego, pedagoga, itd.), który będzie sprawował kontrolę nad efektami pracy Zespołu.

informacja  
informacja  

CZEMU MA SŁUŻYĆ DZIAŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO? ADRESACI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO CZYM JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ?...