Page 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), oraz art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, z 2007r. Nr 127 poz.880), oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XI/57/2007 z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną, Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną. Granice terenu objętego planem jak na załączniku Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Plan składa się z następujących elementów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego: 1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały, 2) rysunku planu w skali 1:1000 jako załącznik graficzny Nr 1, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały, 3) stwierdzenia o zgodności niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gołdap, stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszej uchwały, 4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu stanowiącego załącznik Nr 3 niniejszej uchwały, 5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych miasta, stanowiącego załącznik Nr 4 niniejszej uchwały. Rozdział I § 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr XI/57/2007 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną. 2. Rysunek planu sporządzony w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązuje w następującym zakresie: 1) granic planu, 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 3) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu, 4) nieprzekraczalnych linii zabudowy. 3. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:

1


1) usługi nieuciążliwe – rozumie się przez to usługi niezwiązane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko (nie wymagające sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), lub których uciążliwość nie wykracza poza obszar własnej działki za wyjątkiem obiektów obsługi infrastruktury technicznej miasta, 2) adaptacja zabudowy – oznacza zachowanie stanu istniejącego zabudowy, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę przy spełnieniu warunków wynikających z przeznaczenia terenu, zasad zabudowy i zagospodarowania, określonych w ustaleniach niniejszej uchwały, 3) powierzchnia biologicznie czynna – oznacza powierzchnię gruntu rodzimego oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 4) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, poza którą nie można sytuować budynków, 5) wysokość zabudowy – ilość kondygnacji nadziemnych lub wysokość do kalenicy dachu od poziomu terenu. Rozdział II Przepisy ogólne dotyczące terenu objętego planem § 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów: - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, -U

- tereny usług,

- UT

- tereny usług turystycznych,

- ZP

- tereny zieleni urządzonej,

- ZI

- tereny zieleni izolacyjnej,

- KP

- ciągi pieszo-rowerowe,

- KD

- tereny dróg publicznych,

-T

- teren lokalizacji trafstacji.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Projekty dróg publicznych i zieleni urządzonej należy ująć w systemowe rozwiązania elementów małej architektury (przystanki, śmietniki, oświetlenie) oraz jednolite rozwiązania oznakowania ulic, tablic informacyjnych, ścieżek rowerowych i pieszych. 2. W granicach planu występuje zakaz tworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. § 5. Zasady ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego 1. Na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.Nr167 poz. 1399) oraz Uchwały Nr XLII/258/06 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia tymczasowego statutu uzdrowiska teren w granicach planu należy do strefy „B” ochrony uzdrowiskowej i w związku z tym zabrania się: 1) Lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących inwestycji znacząco wpływających na środowisko, a w szczególności zakładów przemysłowych, stacji paliw, skupu złomu i punktu skupu produktów rolnych z wyjątkiem elementów infrastruktury technicznej, 2) Działań inwestycyjnych, które mogłyby prowadzić do zniszczenia, ograniczenia lub zniekształcenia warunków naturalnych środowiska, 3) Prowadzenia prac budowlanych w sposób utrudniający przebywanie kuracjuszy w obszarze stref uzdrowiska, 4) Zachować istniejący drzewostan.

2


2. Na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu art.70 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 3. W granicach planu projektowane parkingi nie mogą posiadać więcej niż 50 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów. § 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego Na obszarze objętym opracowaniem planu występuje stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Ełku, oznaczone jako „Gołdap, stanowisko nr 14 (AZP13-78/12)- osada nowożytna (XVI-XVII w. oraz XIX w.)”. Lokalizację stanowiska archeologicznego przedstawia załącznik nr 1 (rysunek planu) niniejszej uchwały. Na terenie stanowiska archeologicznego należy: a) Wszelkie działania uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku, b) Prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym. § 7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji Ulice „KD” są gminnymi ulicami publicznymi, klasy dojazdowej do wszystkich projektowanych działek w granicach opracowania planu. Projektowany układ ulic połączony jest z istniejącą ulicą Konstytucji 3 Maja i ulicą Polną. § 8. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 1. W granicach planu każda z projektowanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. 2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w tym powiązań z układem zewnętrznym) w liniach rozgraniczających ulic i dojazdów jest obowiązującą zasadą, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych. 3. Zaopatrzenie w energię elektryczną i sieci telekomunikacyjne Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych na zasadach określonych przez dysponenta sieci. Sieci energetyczne i telekomunikacyjne należy wykonać jako kable doziemne prowadzone w liniach rozgraniczających dróg. 4. Zaopatrzenie w wodę Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci. 5. Kanalizacja sanitarna Odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy przewiduje się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków określonych przez dysponenta sieci, wykorzystując istniejące kolektory tłoczne i grawitacyjne zlokalizowane w granicach opracowanego planu – w pasach drogowych ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Polnej. 6. Kanalizacja deszczowa Wody opadowe z ulic należy ująć w system grawitacyjnych kolektorów deszczowych lokalizowanych w pasach drogowych zakończonych separatorami piaskowymi 7. Zaopatrzenie w ciepło Zaopatrzenie w ciepło w sposób indywidualny. Zaleca się ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii. 8. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków technicznych od dysponentów poszczególnych sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego. Rozdział III § 9. Ustalenia szczegółowe – karty terenu 1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN1 1.

Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki.

3


c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej – nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚ . Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działek budowlanych - 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN1 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD5 i KD6. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN2 Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej – nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle lub prostopadle do ulicy obsługującej daną działkę.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

1.

4


6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN2 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD4 i KD6. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN3 1.

Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej – nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle lub prostopadle do ulicy obsługującej daną działkę.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN3 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD2 i KD5. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

2.

3.

4.

8.

9.

4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN4 1.

Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

5


2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej – nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle lub prostopadle do ulicy obsługującej daną działkę.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN4 obsługuje gminna droga oznaczona na rysunku planu symbolem KD7. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN5 1.

Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej – nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle lub prostopadle do ulicy obsługującej daną działkę.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami

6


/- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2. +

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN5 obsługuje gminna droga oznaczona na rysunku planu symbolem KD7 i KD5. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN Symbol terenu MN6 1.

Przeznaczenie terenu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Na wydzielonej działce budowlanej zezwala się na lokalizację budynku mieszkalnego z dopuszczalną w parterze funkcją usługową, handlową lub rzemieślniczą nieuciążliwą oraz jednego budynku gospodarczego lub garażu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Nieprzekraczalne linie zabudowy – jeżeli na rysunku planu nie stanowi inaczej - nie mniej niż 6m od linii rozgraniczającej. Wytyczne projektowe zabudowy mieszkaniowej: d) Budynek projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. g) Główną kalenicę bryły budynku mieszkalnego projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych: h) Wysokość zabudowy gospodarczej jedna kondygnacja naziemna z poddaszem użytkowym. i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego. j) Kalenice zabudowy kształtować równolegle lub prostopadle do ulicy obsługującej daną działkę.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu MN6 obsługuje gminna droga oznaczona na rysunku planu symbolem KD5. b) Niezbędne miejsca postojowe należy projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości min. dwóch miejsc parkingowych.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

7. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U

7


Symbol terenu U1 1.

Przeznaczenie terenu

Usługi nieuciążliwe

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Zabudowa funkcją handlową, usługową lub rzemieślniczą nieuciążliwą. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych. Kąt nachylenia dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚. d) Główną kalenicę bryły obiektu projektować równolegle do drogi obsługującej daną działkę budowlaną. e) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy wynosi 6m od linii rozgraniczającej.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki – 2000m2. c) W zależności od wielkości inwestycji dopuszcza się scalenie działek. d) Minimalna szerokość frontu działki - 35m.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu U1 obsługuje gminna droga oznaczona na rysunku planu symbolem KD4. b) Miejsca parkingowe projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości niezbędnej do funkcjonowania danej usługi. c) Tereny parkingów projektować z elementami zieleni izolacyjnej. d) W przypadku stosowania nawierzchni przepuszczalnej z elementami trawnika obszar parkingu zaliczyć można do powierzchni biologicznie czynnej.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

8. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U Symbol terenu U2 1.

Przeznaczenie terenu

Usługi nieuciążliwe

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Zabudowa usługowa, handlowa lub rzemieślnicza nieuciążliwa z możliwością uzupełnienia o mieszkanie właściciela inwestycji. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych. Kąt nachylenia dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚. d) Główną kalenicę bryły obiektu projektować równolegle do drogi KD4. e) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy nie mniejsza niż 6m od linii rozgraniczającej.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 1000m2.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8


8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu U2 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD2, KD3 i KD5. b) Miejsca parkingowe projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości niezbędnej do funkcjonowania danej usługi. c) Parkingi z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnej i elementami trawnika zaliczyć można do powierzchni biologicznie czynnej.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

9. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U Symbol terenu U3 1.

Przeznaczenie terenu

Usługi nieuciążliwe

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Zabudowa usługowa, handlowa lub rzemieślnicza nieuciążliwa z możliwością uzupełnienia o mieszkanie właściciela inwestycji. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe w przypadku dachów stromych. Kąt nachylenia dachów stromych w przedziale od 35˚ do 45˚. d) Główną kalenicę bryły obiektu projektować równolegle do ulicy obsługującej daną działkę budowlaną. e) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy nie mniejsza niż 6m od linii rozgraniczającej.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Podział na działki budowlane zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami + /- 4m. b) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 1000m2. c) W zależności od wielkości inwestycji dopuszcza się scalenie działek.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

Wg § 5 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu U3 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD4, KD5 i KD1. b) Miejsca parkingowe projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości niezbędnej do funkcjonowania danej usługi. c) Parkingi z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnej i elementami trawnika zaliczyć można do powierzchni biologicznie czynnej.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

10. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U Symbol terenu U4 1.

Przeznaczenie terenu

Usługi nieuciążliwe

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Zabudowa usługowa, handlowa lub rzemieślnicza nieuciążliwa z możliwością uzupełnienia o mieszkanie właściciela inwestycji. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki. c) W przypadku modernizacji rozbudowy lub przebudowy istniejących obiektów – projekty koncepcyjne uzgodnić z architektem miasta. d) Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe. e) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. f) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy nie mniejsza niż 6m od linii rozgraniczającej. g) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35 do 45˚. h) Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

9


3. 4.

5.

6.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

a) Istniejący podział na działki adaptowany. b) Dopuszcza się nowe podziały równoległe bądź prostopadłe do istniejących podziałów. c) Minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 2000m2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Działki budowlane terenu U4 obsługują gminne drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD2, KD4 i KD5. b) W przypadku konieczności projektowania dróg wewnętrznych należy przewidzieć szerokość pasa drogowego min. 8m. W przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wykonać plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 20m x 20m. c) Miejsca parkingowe projektować wyłącznie w granicach działki danej inwestycji w ilości niezbędnej do funkcjonowania danej usługi. d) Parkingi z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnej i elementami trawnika zaliczyć można do powierzchni biologicznie czynnej. e) Na terenie dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

9.

11. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT Symbol terenu UT 1.

Przeznaczenie terenu

Usługi nieuciążliwe – obsługi turystycznej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem pensjonatu oraz niezbędnej zabudowy gospodarczej i rekreacyjnej. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 55% powierzchni działki budowlanej. c) Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe. d) Poziom posadowienia podłogi parteru nie większy niż 1,2m nad poziomem istniejącego lub projektowanego zagospodarowania terenu działki budowlanej. e) Nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy nie mniejsza niż 6m od linii rozgraniczającej z drogą KD5 i 10 m od linii rozgraniczającej z funkcją mieszkaniową MN. f) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 35˚ do 45˚. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym w kolorze czerwonym, brązowym lub pochodnymi tych kolorów. Główna kalenica dachu równoległa do ulicy.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

Wydzielenie działki zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu), przy tolerancji lokalizacji przebiegu podziałów między działkami +/- 4m.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Teren UT obsługuje gminna droga KD5. b) Miejsca parkingowe zapewnić w granicach wyznaczonej działki pod inwestycję - nie mniej niż 1stanowisko postojowe na indywidualne pomieszczenie noclegowe oraz 0,5 stanowiska postojowego na każdego pracownika. c) Tereny parkingów projektować z elementami zieleni izolacyjnej. d) W przypadku stosowania nawierzchni przepuszczalnej z elementami trawnika obszar parkingu zaliczyć można do powierzchni biologicznie czynnej.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

9.

10


12. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP Symbol terenu ZP

1.

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Projektowane przedłużenie istniejącego parku miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, służącą rekreacji oraz możliwości przemieszczania się pieszego i rowerowego w kierunku centrum miasta. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 70% powierzchni wyznaczonego terenu. c) Możliwa lokalizacja obiektów małej architektury, ciągów pieszych i pieszorowerowych. d) W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

Wydzielenie działki zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Teren ZP obsługuje gminna droga KD5.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

13. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI Symbol terenu ZI 1.

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni Izolacyjnej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Projektowany pas zieleni wysokiej i niskiej oddzielającej projektowaną obwodnicę miasta od terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w granicach opracowania planu. b) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% powierzchni wyznaczonego terenu.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

a) Teren ZI obsługują drogi oznaczone na rysunku planu symbolami KD1 i KD5.

Podział zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

b) Na wyznaczonym terenie dopuszcza się lokalizację traktów pieszych lub pieszo rowerowych. 9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

14. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP

11


Symbol terenu KP 1.

Przeznaczenie terenu

Ciąg pieszo – rowerowy

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

a) Wydzielone przejścia pieszo-rowerowe służące komunikacji między kwartałami osiedla. b) Minimalna szerokość traktu w liniach rozgraniczających 5m. c) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni terenu. d) W strefie dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady scaleń i podziału nieruchomości

Wydzielenie działki traktu pieszo-rowerowego zgodnie z załącznikiem graficznym Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Ciąg pieszo-rowerowy stanowi połączenie projektowanego układu komunikacyjnego z istniejącym targowiskiem miejskim.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

15. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD1 1.

Przeznaczenie terenu

Istniejąca droga powiatowa

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Minimalne wartości poszczególnych elementów drogi: szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Droga KD1 należy do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

16. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD2 1.

Przeznaczenie terenu

Istniejąca droga gminna klasy dojazdowej.

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Minimalne wartości poszczególnych elementów drogi: szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

12


3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Droga KD2 należy do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

17. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD3 1.

Przeznaczenie terenu

Istniejąca droga gminna klasy dojazdowej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Istniejąca droga gminna zawierająca w liniach rozgraniczających część funkcjonującego parkingu publicznego. Szerokość jezdni 6,5m z dwoma pasami ruchu i chodnikami szerokości 2m od strony północnej i 3m od strony południowej jezdni.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

9.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Połączenie drogi KD3 z układem komunikacyjnym miasta przez istniejącą ul. Polną KD2.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

18. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD4

1.

Przeznaczenie terenu

Droga gminna klasy dojazdowej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Szerokość pasa drogowego 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

Wg § 6 – zasady ogólne.

13


6.

7.

8.

9.

kultury współczesnej

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Projektowany układ dróg powiązany jest z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez ul. Polną KD2 i ul. Konstytucji 3 Maja KD1.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

19. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD5 1.

Przeznaczenie terenu

Droga gminna klasy dojazdowej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Szerokość pasa drogowego 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

9.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Projektowany układ dróg powiązany jest z układem komunikacyjnym miasta poprzez projektowane ulicę KD4 i następnie istniejącą ul. Polną KD2 lub ul. Konstytucji 3 Maja KD1.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

20. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD6 1.

Przeznaczenie terenu

Droga gminna klasy dojazdowej

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Szerokość pasa drogowego 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Istniejące podziały adaptowane.

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Projektowany układ dróg powiązany jest z układem komunikacyjnym miasta poprzez projektowane ulice KD5 i KD4 i następnie istniejącą ul. Polną KD2 lub ul. Konstytucji 3 Maja KD1.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

14


9.

21. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD Symbol terenu KD7 1.

Przeznaczenie terenu

2.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Szerokość pasa drogowego 15m, przekrój jednojezdniowy szerokości 7m o dwóch pasach ruchu. Do jezdni przylegają z obu stron pasy zieleni szerokości 2m oraz chodniki szerokości 1,5m.

3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wg § 4 – zasady ogólne.

4.

Zasady i warunki podziału nieruchomości

Wydzielenie działek drogowych zgodnie z załącznikiem Nr1 niniejszej uchwały (rysunek planu).

5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wg § 5 – zasady ogólne.

6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wg § 6 – zasady ogólne.

7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

Wg § 5 – zasady ogólne.

8.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Projektowana ulica KD7 powiązana jest z układem komunikacyjnym miasta poprzez projektowane ulice KD5 i KD4 i następnie istniejącą ul. Polną KD2 lub ul. Konstytucji 3 Maja KD1 oraz ciągiem pieszo-rowerowym oznaczonym na rysunku planu symbolem KP.

9.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Wg § 8 - zasady ogólne.

Droga gminna klasy dojazdowej

§ 10. Zadania dla realizacji celów publicznych w granicach opracowania planu. 1. W granicach planu do zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należą: a) modernizacja i budowa dróg publicznych, b) modernizacja i budowa zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. 2. Udział Miasta Gołdap w finansowaniu w/w zadań będzie określony właściwymi uchwałami Rady Miejskiej w Gołdapi w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych gminy. § 11. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych 1. Ustala się dla poszczególnych terenów następujące stawki procentowe dla ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszonej na rzecz gminy:

L.p.

Symbol i przeznaczenie terenu

Stawka procentowa opłaty

1.

MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

15 %

2.

U – tereny zabudowy usługowej

15 %

3.

UT – zabudowa usług turystycznych

15 %

4.

ZP – teren zieleni parkowej

nie ma zastosowania

5.

ZI – teren zieleni izolacyjnej

nie ma zastosowania

6.

KP – teren komunikacji pieszo-rowerowej

nie ma zastosowania

15


7.

KD – teren dróg publicznych

nie ma zastosowania

§ 12. Postanowienia końcowe 1. Burmistrz Gołdapi przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy oraz sprawuje bieżący nadzór nad przestrzeganiem i realizacją ustaleń niniejszego planu. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi Remigiusz Karpiński

16

uchwala_goldap_-_aktualna-_do_druku