Page 1

ZA£¥CZNIK NR 1 DO UCHWA£Y NR XXVIII/161/2008 RADY MIEJSKIEJ W GO£DAPI Z DNIA 24 LISTOPADA 2008 OG£OSZONEJ W DZIENNIKU URZÊDOWYM WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NR 26 Z DNIA 19 lutego 2009r POZYCJA 480

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊŒCI MIASTA GO£DAP po³o¿onej miêdzy ul.Konstytucji 3 Maja, projektowan¹ obwodnic¹ Go³dapi a ul. Poln¹

KD3 Skala: 1 : 1 000 0m

50m

100m

KP

U2

MN5

KD 7

MN4

KD

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA GO£DAP

2

ZP

KD5

MN3

O Z N AC Z E N I A: UT MN6

GRANICA TERENU OBJÊTEGO OPRACOWANIEM

KD5

LINIE ROZGRANICZAJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU GRANICE PROJEKTOWANYCH DZIA£EK

MN1

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

U

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ

UT

TERENY US£UG TURYSTYCZNYCH

ZP

TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ

ZI

TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

KD

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

KP

TERENY KOMUNIKACJI PIESZO - ROWEROWEJ

T

OBSZAR ZAJMOWANY PRZEZ STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

T

U3

MN2

KD1

MN

U4

KD6

KD4

U1 T

TERENY LOKALIZACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH

ZI

WYKONAWCA: PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI GRUNTAMI “ TOPOZ “ OLSZTYN ul.KOPERNIKA 17 G³. Projektant: mgr in¿. Maciej Wronka Projektant: mgr in¿. Janusz Graczykowski

godap1-1000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you