Page 1

Positiv gemenskap, motivation och en känsla av sammanhang är På rätt köls ledord och är de framgångsfaktorer vi ser som viktigast för ungdomar att komma på rätt köl. Vi kan konstatera elevresultat många inte vågat drömma om. Beslutsfattare, politiker och förvaltningschefer i Umeå, är idag eniga om att vår utbildningsmodell är väl avpassad för målgruppen och att På rätt köl behöver vara kvar även efter att projekttiden går ut i juni 2013. Under perioden aug 2012 tom dec 2014 kommer vi stegvis att utöka antalet utbildningsplatser och implementera verksamheten till en reguljärt finansierad lärlingsutbildning med teknisk inriktning. Sedan starten har vår utbildningsmodell uppmärksammats medialt och vår avsikt är att skapa förutsättningar för etablering av På rätt köl i annan kommun. Kanske redan hösten 2012.


Utvärdering läsåret 2011/2012 Bakgrund Skam och hopplöshet Det viktigaste för alla barn är att fungera i skolan. Kunna lära sig, fatta vad lärarna säger, kunna vara med och leka på rasterna, ha kompisar, få bra på proven, göra mamma och pappa glada. Inte vara ett besvär, inte vara en belastning, ett problem eller någon som hela tiden misslyckas. Alla vill lyckas och vara någon att vara stolt över, inte någon att skämmas för. Ibland kan inte den traditionella skolan möta alla elever. Ibland väljer (tvingas) barn och ungdomar att stanna hemma och inte delta. Det är illa. Jag började min yrkesbana som byggnadsingenjör men bytte bana och utbildade mig till lärare. Våren 2006 träffade jag den unga Cecilia. Hon hade misslyckats totalt i skolan, ingen hade lyckats ta tillvara hennes förmåga. Hon vägrade delta i den vanliga skolan. Cecilia hade förlorat sin självkänsla och sitt självförtroende. Hon upplevde sig vara utdömd, att hon inte hade en chans. Hon hade add och social fobi. När jag frågade henne om vad hon trodde om framtiden svarade hon: Nisse, hur ska jag kunna tro på framtiden, ingen har ju någonsin trott på mig. Utslagning Cecilia riskerar utslagning redan innan hon fyller 20. Utslagning är vidrigt och innebär förutom mänskligt lidande också oerhörda kostnader för kommunen. Det finns kunskap som visar att ungdomar som inte kommer in på gymnasieutbildning eller som tidigt hoppar av sin utbildning i hög grad hamnar i långtidsarbetslöshet och bidragsystem de inte kan ta sig ur. I Umeå finns årligen ca 50 ungdomar likt Cecilia i grundskolans nionde år. De är alla i behov av kvalificerat och långsiktigt stöd för att kunna slutföra en gymnasieutbildning. Umeå skiljer sig inte från andra kommuner. Det finns tusentals Cecilia runt om i Sverige. Förstudie och idé – På rätt köl Tiden med Cecilia tände en eld hos mig. Fixa en gymnasieutbildning som kan öppna dörren till hennes egen drivkraft. Under åren 2008-2009 genomförde jag en Tilda-finansierad(Umeå kommun) förstudie där jag tillsammans med företagare, ungdomar, Umeå kommun och Umeå universitet tog fram en pedagogisk modell. Resultatet blev en unik utbildning som jag gav namnet På rätt köl; ett yrkesförberedande gymnasieäventyr som på ett nytt sätt utmanar förmågor och låter ungdomar med ADHD/ADD ta till vara hela sin potential. Under tre års tid bygger de den 16 meter långa Friheten II som tar dem på seglats över Östersjön. Båtbyggande kombineras med teoretiska studier och som förutom samarbete och vilja även utvecklar noggrannhet, hög kvalitet och lärdomen om att hålla budget och tidsplan. Utbildningen tar fasta på den energi som eleven är beredd att satsa. Och vi har kul!


Målinriktat arbete. Action! Gemenskap. Alla är betydelsefulla. Tillsammans 2009 bildade jag föreningen På rätt köl som är huvudman för verksamheten. PRK kombinerar allmännyttiga syften med näringsverksamhet. För att särskilja dem åt äger PRK På rätt köl at Sea AB. Vi tror på samverkan mellan offentliga, ideella och privata krafter för ett starkt socialt entreprenörskap med ungdomar i centrum. Jag har sedan 2007 byggt upp ett nätverk av samarbetspartners inom olika branscher. I början var vi 2, idag 22 som stöttar ungdomarna i deras arbete. Förutom med P4C har vi ett nära samarbete med Umeå kommun, Universitetet i Umeå och nätverket Innovation Pioneers. Vi arbetar ständigt för att kunna dela idéer, inspireras och lära av andra.

Vision Vi vill och kan förändra den traditionella skolan så att fler ungdomar slutför en gymnasieutbildning. Alla har rätt att vara en del av en positiv gemenskap. Med visionen att minska antalet unga vuxna i långvarigt utanförskap är På Rätt Köl en del av lösningen.


Målgrupper Idag är vi verksamma i Umeå med omnejd. Vårt arbete riktas i första hand till elever i åldern 16-19 år med adhd/add och som den traditionella skolan inte har verktyg att möta. Andra målgrupper är föräldrar, Umeå kommun och universitet, landstinget(barn- och ungdomspsykiatri samt lokalt och nationellt näringsliv. Förändringsteorikarta Vår vision anger riktningen i det vardagliga arbetet. Med hjälp av en förändringsteorikarta kan vi definiera delmål och strukturera aktiviteter för att nå mål på lång sikt. Effektmål beskriver tvåårsmål, resultatmål ettårsmål. Utfallsmål är målsättningar av aktiviteter som ska leda till resultatmål. Målen är kvantitativa och kvalitativa och beskrivs i möjligaste mån för att underlätta uppföljning och utvärdering.

Mätmetod och dokumentation Med hjälp av enkel dokumentation och formativ utvärdering ska vi på olika sätt synliggöra yttre och inre processer som kan bekräfta om satsade resurser medfört önskat resultat. Utvärderingen ska beskriva om projektet genomförts på ett bra sätt och om PRK är en arbetsmetod som är värd att satsa på i framtiden. Dokumentationen tar fasta på närvarokoll, utvecklingssamtal, observationer, studieresultat, studentuppsatser, avstämningar mot budget och tidplan, besiktningar och egenkontroll av båtbyggande, sponsorsamtal, artiklar i media och respons från studiebesök och föreläsningar.


Mål och resultat Effektmål – maj 2013 Stärkt gemenskap och känsla av sammanhang. Samtliga i På Rätt Köls testgrupp har slutfört sin gymnasieutbildning och nått kraven för betyg. De har alla utvecklat kreativitet, samarbetsförmåga, ansvarstagande och målfokusering. På Rätt Köl har utökat verksamheten till totalt 21 utbildningsplatser. Resultat – mars 2012 Efter tre terminers målinriktat arbete upplever eleverna en stark gemenskap där alla behövs för att färdigställa båten och kunna ge sig ut på den avslutande seglatsen. De är väl medvetna om att slutresultatet är viktigt när de ska ut på arbetsmarknaden. Idag ser vi att eleverna har utvecklat sin problemlösningsförmåga. De tar allt oftare egna initiativ och samarbetar för att få jobbet gjort. Eleverna tar också ansvar för teoretiska studier. De når alla högre måluppfyllelse i såväl matematik som språk. Samarbetet med Umeå kommun fungerar väl och vår avsikt är att under våren tillsammans med skolkontoret och socialtjänsten teckna avtal för stegvis utökning av utbildningsplatser och reguljär finansiering. Resultatmål – juli 2012 1. Fler anställda. Inte aktuellt förrän i juni. 2. Fungerande individuell lifecoaching. Fungerar. PRK:s ledare även kompetenta coacher. Samarbete med Svenska kyrkan vid behov. Elevernas lifecoaching fungerar bäst just-in-time och då den är relationsbetonad. Ledarnas erfarenhet och kompetens har varit underskattad. Det har visat sig att de är väl lämpade för uppgiften. Extern lifecoaching kan inte vara just-in-time. Eleverna har också negativa erfarenheter av denna typ av coachning. 3. Eleverna klarar att lösa enklare uppgifter utan handledning. Absolut! Idag kan ledarna backa tillbaka och lämna över mycket av ansvaret till eleverna. Detta är ett led i att komma på rätt köl. 4. Utföra heta arbeten på ett säkert sätt. Absolut! Alla elever är medvetna om och kan hantera heta arbeten på ett säkert sätt. Inga incidenter uppstår. Eleverna har koll på riskerna och kan skapa förutsättningar för att undvika olyckor. 5. Godkända betyg i minst två kärnämnen. Troligt är att ingen elev når betyg i två kärnämnen denna termin. Alla på god väg. Organisationsproblem vid Östra gymnasiet gjorde att undervisningen kom igång för sent. De flesta elever har stort läsmotstånd. Ingen har läsvana. Men, alla vill nå betyg.


6. 75% certifierade svetsare. Troligen. Certifiering ännu ej utförd. Alla elever har tränat svetsning under tre terminer. Det kommer att ge resultat. Organisationen för certifiering sköts av samarbetspartner. 7. Samtliga elever delaktiga i arbetet med båtbyggande. Absolut! 8. Annan kommun intresserad av etablering av PRK. Osäkert. Yrkessamma inom skola och socialtjänst mycket intresserad av att vi etablerar i deras kommun. Ingen kontakt än så länge med beslutsfattare. Påbörjas senare i vår. 9. Minst 75% närvaro. Ca 70 %. Pga av att många av eleverna varit sjuka under hösten ligger närvaron tyvärr lägre än tidigare. Är idag på uppgång. Dock är eleverna övertygade om att PRK är rätt utbildning för dem.

Många timmar av putsning.


10. Resurser för ämnesstudier och båtbyggande. Studier: avtalat stöd uteblev till stora delar under hösten 2011. Båtbygge: allt ok. Ny chef, ombyggnationer och omorganisation bland lärare vid Östra gymnasiet i Umeå gjorde att studier i engelska startade senare än planerat. Eleverna kommer därför att nå godkända betyg under hösten 2012 istället för denna vår. Båtbyggandet går enligt plan. 11. Undersökning av faktorer som gör att eleverna väljer På rätt köl. Ej påbörjat.

Utfallsmål 1. 500 000 kronor i medfinansiering. Påbörjat. Idag finns en konkret idé för hur vi ska konceptualisera På rätt köl och på så sätt hitta samarbetspartners som tillsammans ställer upp med 500 000 kr i medfinansiering till starten av ett nytt båtbygge. 2. Nätverk för individuell lifecoaching. Ja. Vi samarbetar nu med olika organisationer med olika alternativ för individuell lifecoaching. 3. Fungerande samarbete bland eleverna. Ja, men behöver fortfarande utvecklas. Alla samarbetar, bättre med vissa. Några tycker fortfarande att det är besvärligt att prata. Samarbete utan snack allra bäst. 4. Medarbetare följer studieplan. Ja. Alla arbetar i stort enligt samma plan med målet att maximera ämnes-, yrkes- och personliga kvalifikationer. 5. Nödvändig handledning inom båtbyggande. Ja. Vi kan när som helst få tillgång till spetskompetens så att bygget når önskad kvalitet och håller tidplan. 6. Minst fem kommuner har varit på studiebesök. Nej, inte än. Vi har tänkt om och kommer att arbeta mot två grannkommuner. Örnsköldsvik och Skellefteå. Vi kommer att göra detta i samarbete med Umeå kommun. Studiebesök hos oss planerat in under mars och april. 7. Starkt samarbete med samarbetspartners. Ja. Samarbetet fungerar så som önskat. Flera nya partners har på eget initiativ kontaktat oss för samarbete.


Svetsdatablad och svetsprov.

Reflektion Under perioden har vi tillsammans med eleverna lyckats bevara den positiva gemenskapen. Eleverna ger uttryck för stärkt självförtroende och självkänsla. Det visar allt oftare en tillit till sin egen förmåga och börjar förstå den potential de besitter. Vi upplever att de ändrat sin syn på framtiden. Det tycks gå upp för dem att de faktiskt kan bli något. Och att det är värt att kämpa för. De har tagit sig igenom tre terminers hårt arbete. De når krav för betyg och båtbygget håller tidsplan. Deras uthållighet har satts på prov och de har segrat. Ingen som besöker oss går härifrån utan att vara helt tagna av elevernas framgångar. Vi har skakat om i statshusets korridorer. Idag tvivlar ingen politiker eller förvaltningschef på att På rätt köls elever kan leverera resultat. Alla samarbetspartners är viktiga. Men vi hade aldrig lyckats utan eleverna. De ställer oss dagligen mot väggen och tvingar oss att tänka nytt. De är källan till att vi är på god väg att förändra synen på utbildning i Umeå. Deras vilja gör oss alla starka och motiverar oss att bli bättre och göra mer. Nils Holm, Umeå 2012-02-23


”Modebranschen är en ytlig värld. Det känns meningsfullt att få kliva ur den bubblan för att skapa något större i ett annat sammanhang. Nils Holm är en stark entreprenör och På rätt köl inspirerar och gör mig stark och glad.” Jonny Johansson, chefsdesigner Acne ”På rätt köl betyder mycket för oss. Hopp- Nils och hans elever är för oss ett bevis på att det finns värden, som med passion, engagemang och nytänkande kan lyftas fram hos alla. Resultat- Vi ser att vårt engagemang har effekt och det driver oss att vilja mer. Glädje- Vi är stolta över de resultat ungdomarna uppnår och gläder oss i att de är ledstjärnor för många andra.” Dariush Ghatan, Googol

Vänner är viktiga. De vet att det kostar att hjälpa en ung människa men det kostar betydligt mer att låta henne hamna utanför. Hela gänget på P4C, Peter, Gunnar, Håkan, Margareta och Hans på skolkontoret i Umeå, Stickan vid Umeå universitet, Maria, Niklas och Benny på Östra Gymnasiet, Lennart på Ersängskolan, Ann-Britt vid Sjöfruskolan, psykolog Bruno Hägglöf, Marine, Gunnar och Maggan på BUP, Micke på Svenska Kyrkan, Curt och Benny på VK, Ulrika på Spira, Stefan, Christer, Ann och Eva på socialtjänsten, resursedagogerna Susanne och Jessica, Micke och Magnus på Allmek och svets, Janne på JWMarindesign, Ulf på StenaStål, Marika, Malin och Evelina på Pondus, Peter och Niklas på Nyströmssvetsteknik, Andreas på Skanska, Ulf på Sweco, Rickard på CodeMill, Roland på NyströmsEl, Ville på Joyn, Jonny på Acne, hela gänget på Googol, Erik på LEMaskin, Joakim på Ernst&Young, Martin på Zirkona, Anders på LövångerBygg, Ulf och Lage på SävarSnickerier, Micke på JobLine i Umeå och alla föräldrar. Tack!

/pa_ratt_kol  

http://playingforchange.se/media/filer_public/2012/03/29/pa_ratt_kol.pdf

/pa_ratt_kol  

http://playingforchange.se/media/filer_public/2012/03/29/pa_ratt_kol.pdf

Advertisement