Page 1


Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under första året i Playing for Changes inkubator. Vilka mål har satts upp, vad de innebär och hur har det gått med arbetet för att uppnå dem och vad har resultatet blivit. Kort sammanfattat har MulligaBarn.se haft ett framgångsrikt år där flera av målen har överträffats. MulligaBarn.se har gått från att arrangera seminarium i Stockholmsområdet med enstaka representanter från sjukvårdens överviktsenheter för barn till att vara rikstäckande med stöd av majoriteten från överviktsenheterna runt om i landet. Även media har uppmärksammat MulligaBarn.se och föräldrainitiativet har figurerat i flertalet tidningar runt om i landet samt i flertalet radioprogram. Flera samarbetspartners har också knutits till verksamheten och ger stöd i form av intäkter el. uteblivna kostnader. MulligaBarn.se fortsätter sin varumärkesplacering som källan till säker information när det gäller behandling av barn med övervikt. Tillsammans med föräldrar runt om i landet skapas på hemsidan MulligaBarn.se Sveriges största tipsbank med kvalitetssäkrade konkreta råd och tips. Här kan föräldrar som kämpar för sina barns hälsa hämta inspiration och råd utöver att delta på de seminarier som erbjuds runt om i landet. Seminarierna kommer framledes att kompletteras med s.k. ”specialseminarier” som inriktar sig på specifika ämnen som föräldrarna själva har önskat. Exempel på dessa ämnen är seminarier gällande kognitiv beteendeterapi (KBT), seminarier riktade till barn samt seminarier där andra föräldrar berättar om vad de gör för att komma tillrätta med sina barns överviktsproblem. Även hemsidan kommer att utvecklas ytterligare för att agera som ett komplement till seminarierna när det gäller information, tips och råd. Värt att notera är att Inkubatoråret ursprungligen var planerat från 1 maj 2011 till 30 april 2012. Dock blev detta reviderat till 1 maj 2011 – 31 december 2011 då Playing for Change lade om sitt verksamhetsår till kalenderår. Ytterligare värt att notera är också MulligaBarn.ses intensiva perioder med seminarier under vår och höstterminen. Seminarierna arrangeras inte under och i samband med skolloven då skolorna i form av primär kanal för att nå föräldrarna i behov ej bedriver undervisning med uteblivna föräldrakontakter (ex veckobrev från pedagog till föräldrar) som följd.

2


MulligaBarn.se har arrangerat följande seminarium under inkubatorns första år (8 månader).                 

2011-05-04 2011-05-17 2011-05-30 2011-09-13 2011-09-20 2011-09-21 2011-09-27 2011-10-04 2011-10-05 2011-10-06 2011-10-12 2011-11-23 2011-11-29 2011-11-30 2011-12-06 2011-12-07 2011-12-08

Solna, Stockholm Handen, Stockholm Uppsala Husby, Stockholm Tyresö, Stockholm Täby, Stockholm Upplands Väsby, Stockholm Göteborg Helsingborg Malmö Uppsala Tensta, Stockholm Huddinge, Stockholm Nyköping Malmö Helsingborg Göteborg

Innehållsförteckning 1. Inledning…................................................................................................4 2. Förändringsteorikarta...............................................................................5 2.1. Vision..................................................................................................5 2.2. Effektmål............................................................................................5 2.3. Resultatmål........................................................................................5 2.4. Utfallsmål...........................................................................................6 2.5. Definitioner och förklaringar............................................................6 2.6. Målgrupper........................................................................................6 2.7. Aktiviteter..........................................................................................6 2.8. Dokumentation..................................................................................7 3. Resultat och måluppfyllelse......................................................................7 3.1. Effektmål……………………………………………………………7 3.2. Resultatmål…………………………………………………………8 3.3. Utfallsmål…………………………………………………………...12 4. Analys av resultat och måluppfyllelse.....................................................15 Bilaga I – granskarens kommentarer………………………..………… 16 Bilaga II – dokumentation från live review………………...…………...17 Bilaga III – resultat och balansräkning………………………...………..18 Bilaga IV – affärsplan……………………………………………………20

3


1. Inledning Malin Agn, grundare till MulligaBarn.se är själv en del av sin målgrupp. En förälder till ett barn med övervikt som i sin jakt efter information och hjälp fann en lucka i samhällets utbud av sjukvårdsbehandling. Denna lucka berörde fetmaprevention för barn och utgör grundorsaken till att MulligaBarn.se startades. MulligaBarn.se vänder sig till föräldrar till barn med övervikt och ger dem vetenskapligt baserad utbildning i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt. Utbildningen hålls i seminarieform och erfarna läkare, sjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukhusens överviktsenheter föreläser på dessa kostnadsfria seminarier för alla föräldrar som vill få hjälp och stöd. Idag finns ca 200 000 barn i Sverige som lider av övervikt el. fetma. (Vid inkubatorårets början var den kända siffran endast 120 000 barn). Att detta problem kan ligga till grund för mobbning, utanförskap och inaktivitet känner många till men att det kan vara direkt farligt känner inte många till. Följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer förkortar livslängden med i genomsnitt 13 % för människor med sjukdomen grav fetma. Ju tidigare man tar tag i överviktsproblemen desto större chans har man att komma tillrätta med dem. Dock är behandlingsmetoderna många och fetma och övervikt ett område där många har starka personliga åsikter. Modedieter blandas med vetenskap och internet blir till en djungel som föräldrar ska försöka hitta rätt information i. Idén bakom MulligaBarn.se är enkel, den information och utbildning som föräldrar till barn med utvecklad fetma får via sjukvården ska erbjudas i ett tidigare skede till föräldrar som har barn med övervikt. På så vis förhindrar man att dessa barns övervikt utvecklas till fetma och istället återgår till normalvikt på ett säkert sätt. Hemsidan www.mulligabarn.se lanserades under julhelgen 2010 och det första seminariet hölls 12 januari 2011. MulligaBarn.se arrangerade totalt 5 seminarier innan verksamheten och Malin Agn valdes ut till Playmakers och inkubatorn startade i maj 2011.

4


2. Förändringsteorikarta Effektmål beskriver målsättningen på tre års sikt. MulligaBarn.se ska aktivt arbeta med att uppnå effektmålet och tar därigenom ansvar för att utforma aktiviteter, utfall och delmål (resultatmål) som bidrar till att effektmålet uppnås.

2.1 Vision Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt.

2.2 Effektmål 

20 procent av gruppen barn med övervikt och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt.

2.3 Resultatmål        

Har gjort behovsanalys bland föräldrar Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 70 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring 1500 föräldrar har deltagit i seminarier MulligaBarn.se har haft seminarier i minst 10 städer Har haft 20 000 träffar på sajten MulligaBarn.se Har bearbetat politiker i 10 hälso- och sjukvårdsnämnder Har fått in 100 000 kr i bidrag från externa samarbetspartners På MulligaBarn.se finns kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar

5


2.4 Utfallsmål       

Har arrangerat 38 seminarier Har hittat samarbetspartners bland experter inom sjukvården 15 mediala omnämnanden Har tagit fram marknadsföringsmaterial Har en strategi för finansiering på kort och lång sikt Ny information på sajten MulligaBarn.se Har faktagranskare till MulligaBarn.se

2.5 Definitioner och förklaringar Med livsstilsförändring menas förändringar som är vetenskapligt grundade (ex. energiåtgången är större än energiintaget) Med mediala omnämnanden menas att MulligaBarn.se nämnts i exempelvis redaktionell text, bloggar, pressmeddelanden etc (ej egen blogg eller egen social media). Med bearbeta politiker menas att skicka information och ha någon typ av personlig kontakt.

2.6 Målgrupper         

Barn med övervikt i åldrarna 6-11 år (där övervikt definieras enligt ISO-BMI) Föräldrar till barn med övervikt Landsting (politiker och beslutsfattare) Kommuner (politiker och beslutsfattare) Skolhälsa Skolor Primärvård Personal från sjukhusens överviktsenhet för barn Företag, föreningar och andra möjliga sponsorer

2.7 Aktiviteter        

Seminarier för föräldrar Mässor och kontakt med sjukvården Samarbete med PR-konsult Marknadsföring riktat till föräldrar, potentiella samarbetspartners etc. Samarbete med någon som kan copy Söka finansiering hos samarbetspartners Ta fram material till MulligaBarn.se riktat till föräldrar Söka faktagranskare till hemsidans material

6


2.8 Dokumentation • Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar • Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor • Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut • Enkäter, intervjuer • Statistik • Korrespondens • Foto, video, annan media • Framställt material • Resultat- och balansräkning

3. Resultat och måluppfyllelse 3.1 Effektmål Beskrivning av målet: 20 procent av gruppen barn med övervikt och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt.

Måluppfyllelse: Under perioden 2011-05-01 – 2011-12-31 har MulligaBarn.se haft 590 deltagare på seminarierna och 9 267 helt unika besök på hemsidan (de 590 deltagarna har varit inne på hemsidan och anmält sig till seminarierna). 20% av ca 200 000 föräldrar = 40 000 på 3 år. På 8 månader har MulligaBarn.se nått 9 267 föräldrar.

Mätmetod: Deltagarna anmäler sig via hemsidan till seminarierna. Anmäld deltagare sätts upp på en deltagarlista (samt erhåller en bokningsbekräftelse). Deltagarlistan minskas med anmälda avbokningar. Listan utgör underlag för statistik. MulligaBarn.se ligger hos hemsideleverantören Hemsida24. De mäter antalet helt unika besökare enligt: ”alla besök från samma person under det angivna datumintervallet.”.

Analys: För att vara första året och med en verksamhet under utveckling så har MulligaBarn.se ändå nått sitt delmål efter perioden 8 månader. Detta får anses som mycket positivt och effektmålet på tre år bör inte möta några svårigheter att uppfylla.

7


3.2 Resultatmål 3.2.1. Beskrivning av målet: ”Har gjort behovsanalys bland föräldrar” Efter varje genomfört seminarium skickas en enkät ut till samtliga deltagare. Enkäten innehåller i princip följande frågor (dock kan de variera något från gång till gång då det kan finnas behov av att fråga något specifikt efter ett speciellt seminarium). Den har också utvecklats under årets gång. I februari 2012 ser den ut så här):

1. Hur fick du information om MulligaBarn.se? 2. Vad var det bästa med föreläsningen? 3. Vad bör förbättras? 4. Vad vill du höra mer om? 5. Hjälper seminariet dig till en förändring (Ja/Nej)? 6. Hur kan Malin Agn göra för att sprida information om MulligaBarn.se på ett effektivt sätt? 7. Vad är du intresserad av utöver föreläsningar (inom ämnet barn och övervikt)? 8. Samarbetspartner X möjliggjorde detta kostnadsfria seminarium med sitt ekonomiska stöd. Får jag vidarebefordra din e-mailadress till dem? (Återkom innan XX, efter det så mailas listan på deltagare till samarbetspartner X) 9. Ge ditt bästa tips gällande barn och övervikt! Det spelar ingen roll om det handlar om kost, motion, samtal mm... allt är välkommet! Hjälp till att bygga upp en säker tipsbank att hämta inspiration från. Måluppfyllelse: Samtliga anmälda deltagare (ibland kommer deltagare utan att ha anmält sig) har erhållit en behovsanalys via e-mail. Mätmetod: Sparade E-mail samt vedertaget arbetsmoment sedan start. Analys: 100 % av deltagarna har erhållit en behovsanalys. Dock har inte 100 % returnerat en ifylld behovsanalys. Svarsfrekvensen har ej uppmätts.

8


3.2.2. Beskrivning av målet: ” Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 70 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring”

Måluppfyllelse: Kritiskt räknat ligger andelen idag på 75% men då har svar som "det har bekräftat att vi är på rätt väg vilket är bra" och andra otydliga svar tolkats som osäkert och är ej inräknade i "Ja" svaren. MulligaBarn.se har kategoriserat svaren som: Ja Nej Osäkert Ej svarat (men fyllt i övriga enkätfrågor) Behovsanalysen har förbättrats under året med ett tillägg om (Ja/Nej) i slutet av frågan. Trots detta innehåller svaren fortfarande till viss del långa meningar som jag får tolka som osäkra. Om även de osäkra svaren räknas in ligger andelen på 91% som svarar att seminariet har hjälpt dem till en förändring.

Mätmetod: Uträkning av antalet ja/nej/osäkert/ej svarat i de behovsanalyser som returnerats till MulligaBarn.se. Analys: Positivt även kritiskt räknat. Behovsanalysen har varit till stor hjälp i utvecklingen av verksamheten då det lätt har gått att se vad som efterfrågas mest från denna målgrupp.

3.2.3. Beskrivning av målet: ”1500 föräldrar har deltagit i seminarier” Måluppfyllelse: Målet är beräknat på ett inkubator år omfattande 12 månader. Pga omläggning av verksamhetsår har det första inkubatoråret för MulligaBarn.se endast omfattat 8 månader. Under dessa 8 månader har 590 deltagare varit på seminarierna. För de resterande 4 månaderna i det ursprungliga inkubatoråret planerades ytterligare 20 seminarier (som nu genomförs) och med ett snitt på 36 föräldrar vid varje seminarium borde MulligaBarn.se ha nått ytterligare 720 föräldrar vilket skulle ha gett ett resultat om 1310 föräldrar. Mätmetod: Deltagarlistor från samtliga seminarier Analys: Målet uppfyllt till 87 %. Det har visat sig vara svårare än beräknat att nå målgruppen. Når inte MulligaBarn.se rätt personer inom kommun/elevhälsa/bibliotek/lokaltidning uteblir verksamhetens länk till dessa deltagare och antalet besökare blir lågt. Detta är en utmaning inför kommande seminarieperioder.

9


3.2.4. Beskrivning av målet: ” MulligaBarn.se har haft seminarier i minst 10 städer” Måluppfyllelse: MulligaBarn.se har under de 8 månaderna i inkubatorn haft seminarier i följande 7 städer: Stockholm, Södertälje, Uppsala, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Nyköping. Under de resterande 4 månaderna i den ursprungliga inkubatorn planerades (och genomförs) seminarier i följande städer 9: Jönköping, Linköping, Kalmar, Växjö, Kristianstad, Luleå, Umeå, Sundsvall och Falun. Mätmetod: Städer noterade i verksamhetsplanen. Analys: MulligaBarn.se har haft seminarier i 7 eller 16 städer beroende på vilken period som räknas. Målet är uppfyllt med god marginal.

3.2.5. Beskrivning av målet: ” Har haft 20 000 träffar på sajten MulligaBarn.se” Måluppfyllelse: Under perioden 1/5-31/12 har MulligaBarn.se haft 9 267 helt unika besök på MulligaBarn.se. Under 2012 års två första månader har ytterligare 3941 unika besökare besökt hemsidan. Mätmetod: Statistik från hemsideleverantören Hemsida24 där MulligaBarn.se ligger. Analys: Målet bör ha förtydligats och definierats i enlighet med mätverktyget på Hemsida24. Perioden bör ha definierats ytterligare. Antalet unika besök på sajten MulligaBarn.se ökar stadigt och verksamheten förbättras med inriktning på att öka antalet besökare på hemsidan.

3.2.6. Beskrivning av målet: ”Har bearbetat politiker i 10 hälso- och sjukvårdsnämnder” Måluppfyllelse: Dessa politiker är mycket svåra att nå. E-mail fastnar hos registratorfunktioner och besvaras endast i undantagsfall. Telefoner kopplas till assistenter. MulligaBarn.se har även skickat vykort och brev till HSN. Mätmetod: Skickade och mottagna e-mail. Analys: Responsen (då den i undantagsfall har erhållits) är positiv. Notering: MulligaBarn.se har besökt riksdagen och haft möte med riksdagsledamot Johan Forssell gällande barns hälsa och preventiva insatser. I februari 2012 (under det ursprungliga inkubatoråret) talade MulligaBarn.se inför riksdagsledamöter i Riksdagshuset i ämnet ”preventiva insatser för att förhindra övervikt och fetma hos barn”.

10


3.2.7. Beskrivning av målet: ”Har fått in 100 000 kr i bidrag från externa samarbetspartners” Måluppfyllelse: Har under inkubatorns första 8 månader fått in 67 800 kr exkl. moms. (under den ursprungliga inkubatortiden är fakturor för ytterligare 71 960 kr (exkl. moms) godkända. Totalt resulterar det i 139 760 kr. Utöver det har MulligaBarn.se erhållit ca 18 200 kr i uteblivna kostnader (hotellnätter). Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox Analys: Målet är uppfyllt men det utgör en av de mest utmanande målen framöver.

3.2.8. Beskrivning av målet: ”På MulligaBarn.se finns kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar” Måluppfyllelse: Ja, i kategorierna: 1. Svar på centrala föräldrafrågor (faktagranskat av sjukvården) 2. Tips om mat (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 3. Tips om dryck (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 4. Tips om motion (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 5. Tips om samtal med barnet (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 6. Tips om övrigt (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 7. Tips från sjukvården (faktagranskat av sjukvården) (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 8. En förälders berättelse (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) 9. En annan förälders berättelse (i enlighet med sjukvårdens rekommendationer erhållna på seminarierna och i sjukvårdens utbildningsmaterial) Mätmetod: Hemsidan Analys: Resultatmålet uppnått med marginal då det visade sig i de utskickade behovsanalyserna att detta var en av de mest önskvärda faktorerna i föräldrarnas arbete för att förbättra sina barns hälsa. Detta ledde till att antalet tips och råd utökats och en ”tipsbank” håller på att byggas upp tillsammans med föräldrar runt om i Sverige.

11


3.3. Utfallsmål 3.3.1. Beskrivning av målet: Har arrangerat 38 seminarier Måluppfyllelse: Under inkubatorårets 8 månader arrangerades 17 seminarier. Under det ursprungliga inkubatorårets sista 4 månader planeras (och genomförs nu) ytterligare 20 seminarier. Två seminarier som planerat i april har fått ställas in då de krockade med Kick off för nytt Inkubatorår i Playing for Change. Om de genomförts hade MulligaBarn.se arrangerat 39 seminarier under det ursprungliga inkubatoråret. Mätmetod: Verksamhetsplan Analys: Målet är uppfyllt. Det blir intensiva perioder av seminarium vår och höst då MulligaBarn.se ej kan arrangera seminarium i samband med loven då den primära kanalen för att nå föräldrarna är via skolorna.

3.3.2. Beskrivning av målet: ”Har hittat samarbetspartners bland experter inom sjukvården” Måluppfyllelse: Ja, föreläsare som är experter på området barnövervikt finns till samtliga seminarier som MulligaBarn.se arrangerar. Följande personer har föreläst vid MulligaBarn.ses seminarier under inkubatorårets 8 första månader:         

Sven Klaesson, läkare och verksamhetschef på Södertälje Sjukhus överviktsenhet för barn Anna Bohlin, sjuksköterska på Södertälje Sjukhus överviktsenhet för barn Erika Forssell, legitimerad dietist på barnöverviktsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anders Forslund, läkare på Akademiska Sjukhusets överviktsenhet för barn. Åse Victorin Cederquist, läkare på barnmottagningen i Mölndal Kristina Georgiev, läkare på Hässleholms barnmottagning Ulla Börjeson Munk, barnsjuksköterska på barnöverviktsenheten region Skåne, SUS Malmö Cecilia Hedström, Leg. dietist, Centrala barnhälsovårdsenheten i Göteborg Christina Lindgren, överläkare barn och ungdomskliniken Helsingborgs lasarett

Mätmetod: Dokumenterade föreläsare på MulligaBarn.ses seminarium. Analys: MulligaBarn.se är ett positivt komplement till sjukvården och ett mycket uppskattat sådant då vi enkom förmedlar sjukvårdens rekommendationer och principfast står emot kritik från andra grupperingar i samhället som kritiserar dessa rekommendationer.

12


3.3.3. Beskrivning av målet: ”15 mediala omnämnanden” Måluppfyllelse: Uppfylldes på en dag den 4 september då TT hade MulligaBarn.se som en toppnyhet och detta spreds i landets tidningar (och texttv). Utöver det har MulligaBarn.se (verksamheten, Malin Agn i samband med verksamheten, seminarierna, tips och råd i samband med verksamheten etc.) förekommit i Helsingborgs Dagblad, Göteborgsposten, SydSvenskan, Allas Veckotidning, Radio Karlavagnen, Hemmets Journal, Amelia, Reader´s Digest, Radio P1 Kropp & Själ, Radio 1 Vintersurrarna, Universitetsuppsats, tv kanalen 24UNT mm. efter kraftig bearbetning av denna marknadsföringskanal. Mätmetod: Länkar och sparade artikelurklipp. Analys: Uppfyllt mål och betydande kostnadsfri marknadsföringskanal.

3.3.4. Beskrivning av målet: ”Har tagit fram marknadsföringsmaterial” Måluppfyllelse: Roll up framtagen. Vykort framtagna (personligt sätt att nå beslutsfattare, ex Filippa Reinfeldt). Pågående arbete med broschyr, skisser framtagna, offert från tryckeri framtagen och hjälp med layout och copy knuten till verksamheten. Bör skickas för tryck i mars månad. Mätmetod: Befintligt material Analys: Arbetet fortgår och material kommer att finnas på plats innan det ursprungliga inkubatorårets utgång.

3.3.5. Beskrivning av målet: ”Har en strategi för finansiering på kort och lång sikt” Måluppfyllelse: MulligaBarn.se har knutit till sig följande finansiärer (kort sikt) SATS, Järvalyftet, Scandic Hotels, SPP, Tyresö Kommun, Coop Medlem Norrort sedan i maj. På lång sikt så är planen att utvidga verksamheten med avgiftsbelagda specialseminarier (som komplement till de kostnadsfria grundläggande seminarierna) som skall delfinansiera verksamheten.

Pågående kraftig bearbetning av media och opinionsbildare för att stärka varumärket MulligaBarn.se och därmed dra till mig långsiktiga finansiärer inom Landsting, kommuner och näringsliv. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox samt affärsplan Analys: Detta är det målet som utgör störst utmaning för MulligaBarn.se. Strategin finns dock på plats.

13


3.3.6. Beskrivning av målet: Ny information på sajten MulligaBarn.se

Måluppfyllelse: Utifrån de enkätsvar MulligaBarn.se fått in från föräldrar som deltagit på seminarierna så framkommer det att konkreta tips och råd är det mest önskvärda. Således har jag riktat in informationen på just detta. 1) Tips gällande mat, dryck, motion, samtal och övrigt 2) Överviktsenheten region Skånes föräldraråd. 3) En förälders berättelse (min egen) 4) En annan förälders berättelse (en förälder i Göteborg) 5) Nya länkar Mätmetod: Hemsidan Analys: Målet är uppfyllt och uppskattat. Antalet besökare på hemsidan ökar.

3.3.7. Beskrivning av målet: ”Har faktagranskare till MulligaBarn.se” Måluppfyllelse: Erika Forssell, legitimerad dietist vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge har faktagranskat och reviderat den information som MulligaBarn.se själv tagit fram till hemsidan. MulligaBarn.se har även fått tillstånd av överviktsenheten region Skåne att kopiera deras egen information och ha på min hemsida. Information som ej faktagranskats har en tydlig indikering på att de är i enlighet med sjukvårdens rekommendationer. Utdrag från hemsidan: ”Här samlar vi säkra tips från Sveriges föräldrar i vårt arbete för att förbättra våra barns hälsa. Inget tips är för litet, inget tips är för dumt. Dock kommer inte några tips som inte är i enlighet med vad sjukvårdens barnöverviktsenheter rekommenderar att publiceras. Därmed säkerställer vi att vi hjälper våra barn på rätt sätt.” Mätmetod: Hemsidan Analys: Målet är uppnått.

14


4. Analys av resultat och måluppfyllelse Överlag har året i inkubatorn varit ett mycket framgångsrikt år med kraftig utveckling av verksamheten för MulligaBarn.se. Flertalet mål har uppnåtts långt över förväntningarna och många har uppfyllts tillfredsställande. Svårigheterna ligger främst i att nå målgruppen samt i att nå en hållbar ekonomisk modell. Då skolorna är MulligaBarn.ses primära kanal till föräldrarna måste bearbetningen av dessa förbättras. Personlig kontakt med samordnande skolsköterska i området bör tas i god tid för att säkerställa bra spridning av korrekt information. Bättre bearbetning av skolhälsan överlag måste genomföras för att få dem att se MulligaBarn.se som det komplement till deras egen verksamhet som det faktiskt är. Ytterligare en faktor som gör det svårt att nå målgruppen är ämnets känslighetsfaktor. Många upplever ämnet som mycket känsligt och vill inte ses i samband med det. Ett exempel på detta är försöket till en ”gilla knapp” för Facebook på hemsidan. Med den mängd besökare som hemsidan har och med det gensvar MulligaBarn.se får upplevdes det som märkligta att antalet personer som ”gillar” MulligaBarn.ses Facebooksida var så lågt. Orsaken kan anas i ett av de svar MulligaBarn.se fått in i den behovsanalys som skickats ut. Svaren löd så här och talar säkert (egen spekulation) för en stor del av målgruppen: ”Facebook är ju också effektivt men ska jag vara riktigt ärlig har jag inte själv gillat mulligabarn på fb. Känns lite känsligt att liksom "erkänna" att jag har ett mulligt barn. Kanske fånigt men det känns lite fel.” Verksamheten måste anpassas och förbättras utifrån denna input för att undanröja eventuella hinder att nå målgruppen. Dock sprider sig informationen om MulligaBarn.se vilket ses i besöksantalet på hemsidan. En annan faktor som kan göra det lättare att nå målgruppen är att MulligaBarn.se bör fokusera på mindre städer på landsbygden hellre är storstäder i de mer välbefolkade regionerna. Det är på landsbygden andelen barn med övervikt är överrepresenterade enligt mätningar som utförts. I mindre städer är det färre kanaler att bearbeta vilket kan öka kvaliteten på bearbetningen och därmed ge större genomslagskraft. En hållbar ekonomisk affärsmodell måste byggas upp för att säkerställa verksamhetens utveckling. Samarbetspartners inom det privata näringslivet kommer att bearbetas även fortsättningsvis, dock kommer fokus att riktas mot kommun och landsting för ekonomiskt samarbete på lång sikt. MulligaBarn.se kommer även att vidareutveckla sitt konkreta erbjudande för att säkerställa intäkter från den egna verksamheten.

15


Bilaga I: Granskarens kommentarer (nedan kallad Validator statement) Utvald granskare av MulligaBarn.ses Social Impact Report är Tiina Piippo Hagman. Granskaren är inte praktiskt knuten till verksamheten. Validator Statement Uttalande avser MulligaBarn.se. Referenser är MulligaBarn.se: Social Impact Report som lades fram av Malin Agn och Validator Anvisningar 2011. Uttalandet är indelat i tre delar som beskrivs i Validator Instruktioner 2011. 1. Documentation Författaren berättar i sin rapport om vilka mål MulligaBarn.se har, utfallet av dem, vilka aktiviteter som är gjorda samt analys av utfallet. Statistik, intervjuer, deltagarförteckningar och pressmaterial är accepterat materiel för att bilda grunden för en rapport och analys av dessa. Det material som presenteras och valet av blandade metoder ger läsaren av rapporten en logisk berättelse om hur MulligaBarn.se utvecklas. Det är dock viktigt att rätt del av dokumentationen används med rätt metod eller resultat för att få en korrekt bild av MulligaBarn.se. 2. Result related to vision Resultaten i rapporten visar att MulligaBarn.se har potential att nå sin vision. Seminarierna når sin målgrupp och utvecklingen av webbplatsen går i enlighet med de strategier som beskrivs i Social Impact Report. Däremot är MulligaBarn.se medveten om svårighet att nå politiker inom hälso- och sjukvård. I framtiden bör MulligaBarn.se titta på alternativa sätt att nå denna målgrupp alt bredda målgruppen. Det finns också utmaningar i att nå ut till slutmålgruppen, vilket MulligaBarn.se tar upp i rapporten. Det finns ytterligare en stor utmaning: att hitta sponsorer. Detta gör att MulligaBarn.se även bör se på alternativa finansieringsmodeller i framtiden. 3. Result and goal achievement Resultaten i rapporten visar att MulligaBarn.se har uppnått de flesta av målen för det första året. Med tanke på utvecklingen i rapportperioden pga ändring av verksamhetsår för Playing for Change, har jag i mitt uttalande reducerat alla 12 månaders mål med 33%. Med tanke på minskningen är de flesta av målen uppnådda, förutom några av de mål som är anslutna till seminarierna. Når inte MulligaBarn.se rätt person inom ex kommun/elevhälsa uteblir kommunikationen till målgruppen. Detta påverkar några av målen som är anslutna till seminarierna. 2012-02-27 Tiina Piippo Hagman

16


Bilaga II: Dokumentation från live review Live review av MulligaBarn.ses Social Impact Report ägde rum i centrala Stockholm den 28 februari 2012. På plats utöver granskare Tiina Piippo Hagman var Roger Rikkonen, Christina Bodelsdotter samt Ulrika Ekbohm. Samtliga är representanter från näringslivet, samtliga föräldrar och samtliga erfarna inom entreprenörskap, värdegrundsskapande och/eller förändringsprocesser. Deltagarna började med en spontan inledande diskussion gällande samhällets förändring och hur andelen barn med övervikt och fetma ökat som en följd av denna förändring. Egna reflektioner kring hur olika barn leker idag jämfört när vissa live review deltagare själva var små gjordes. ISO BMI förklarades som en slags utökning av vanligt BMI (body mass index) så att resultatet även kan användas för barn och ungdomar under 18 år. Effektmålet förklarades som att i april 2010 varit definierat som 20 % av 120 000 barn. Dock har denna siffra nu skrivits upp av ledande representanter inom sjukvården till 200 000 barn. Effektmålet om 20 % kvarstår dock då det har visat sig vara rimligt utifrån verksamhetens utveckling. Det diskuterades även om inte ansvariga för skolmåltider borde läggas in som en del av målgruppen. (I dagsläget nej då MulligaBarn.se i första hand vänder sig till föräldrar). I förändringsteorikartan nås effektmålet via stegen i följande ordning: Aktiviteter, Utfallsmål, Resultatmål, Effektmål. I Social Impact Report redovisas dock målen i omvänd ordning Effektmål, Resultatmål, Utfallsmål vilket anses som förvirrande. Rapportutformningen kvarstår dock då den är i enlighet med gällande mall. Svarsfrekvensen i utförd behovsanalys är ej mätt vilket anses som önskvärt. Frågan kring om utebliven närvaro vid de kostnadsfria seminarierna kan beläggas med en avgift diskuterades men den ökande administrationen gör detta inaktuellt i dagsläget. Utöver ovanstående diskuterades även frågan hur många föräldrar som kan kopplas till de 200 000 drabbade barnen. Har varje barn två föräldrar, kan de ha drabbade syskon etc.? Det ansågs som viktigt att överkomma problemet med skuldbeläggning. Det är viktigt att våga prata om problemet med övervikt. Låt MulligaBarn.ses verksamhet vara en ögonöppnare för föräldrar. Detta är början på ”en snöbollseffekt”, medvetenheten kommer att sprida sig via ”Word of mouth” och kampen mot det ohälsosamma samhällets påverkan på våra barn kommer att tas i allt större utsträckning. Avslutningsvis anses MulligaBarn.ses Social Impact Report vara lättläst. MulligaBarn.se bör fortsätta tillhandahålla kostnadsfria seminarier till viss utsträckning utefter ”givers gain” filosofin. Dock anses verksamheten gynnas av ett utökat samarbete med landstinget då avsändaren därmed får mer ”tyngd” och skapar större möjlighet till förändring i samhället.

17


Bilaga III: Resultat‐ och balansräkning MulligaBarn.se drivs av Frökapsel AB (556816-0005) som har sin första bokslutsinlämning den 6 mars efter möte hos bolagets godkända revisor. Bifogad Resultat och balansräkning får därmed ses som ett utkast. Bolaget har brutet räkenskapsår och bifogad redovisning gäller perioden 2010-08-13 - 2011-08-31

Resultaträkning

Not 2010-08-13 -2011-08-31 (13 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning

275 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

275 000

Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader

-68 133 -148 419 -2 600

1

Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

-219 152 55 848

3 55 851

Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Resultat före skatt

-14 000 41 851

Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

-11 188 30 663

18


Balansräkning

Not 2011-08-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar

3 258

Kassa och bank Kassa och bank

179 579

Summa omsättningstillgångar

182 837

SUMMA TILLGÅNGAR

182 837

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier)

50 000

Fritt eget kapital Årets resultat

30 663

Summa eget kapital

80 663

Obeskattade reserver Periodiseringsfonder

14 000

Kortfristiga skulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 188 51 957 25 029

Summa kortfristiga skulder

88 174

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

182 837

19


Bilaga IV: Affärsplan

Affärsplan Vision: Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. MulligaBarn.ses affärsidé: MulligaBarn.se erbjuder vetenskapligt grundad utbildning till föräldrar till barn med övervikt i samarbete med representanter från sjukhusens överviktsenheter för barn. Med utbildningens hjälp förhindrar föräldrarna att deras barns övervikt utvecklas till fetma och istället återgår till normalvikt på ett säkert sätt. Bakgrund: Antalet drabbade barn har tredubblats sedan 1980-talet och fetma och övervikt omnämns i termer som ”vår tids nya folksjukdom”. Målgrupp: Ca 200 000 barn i Sverige är idag drabbade av övervikt eller fetma. Kommunikationsstrategi: Målgruppen nås bl.a via internet där adwordskampanjer används. En annan viktig kommunikationskanal är skolorna. MulligaBarn.se når föräldrarna via skolsköterskor och rektorer. Ytterligare en viktig kommunikationskanal är individerna i målgruppen som har fått vetskap om MulligaBarn.se och som sprider den vidare i sin tur. MulligaBarn.se kallar dessa individer för sina ”ambassadörer”.

20


Affärsmodell: På lång sikt nås hållbarhet genom att verksamheten bär sina egna kostnader till 50% via intäkter från seminarier, litteratur och utbildningsmaterial etc. Övriga 50 % står intäkter från samarbetspartners inom näringslivet samt kommun och landsting för. Steg 1. Då MulligaBarn.se sänker sjukvårdskostnaderna på lång sikt (Kostnaden för överviktsrelaterade sjukdomar är idag 20 miljarder/år) kommer Landsting att bearbetas som de förmånstagare de är. Via kontakter i Riksdagen kommer ytterligare kontakter att knytas och kännedom om MulligaBarn.ses verksamhet att spridas. Steg 2. Till hösten 2012 utvidgas MulligaBarn.ses verksamhet och inkluderar då även avgiftsbelagda seminarium i specialämnen som har visat sig önskvärda i de behovsanalyser som utförts. Steg 3. För varje dag som går utökas kännedomen om MulligaBarn.ses verksamhet. Desto större spridning och ökat antal deltagare MulligaBarn.se får desto mer intressant är verksamheten utifrån en samarbetspartners perspektiv. Organisationen: En person arbetar i dagsläget till 100% med verksamheten. Detta kommer att utökas under kommande verksamhetstermin för att säkra verksamhetens spridning och utveckling.

Omvärldsanalys: Idag exkluderas målgruppen barn med övervikt från sjukvården. Resurser för preventiv fetmabehandling läggs på BVC och skolhälsa. Inga resurser läggs direkt på föräldrarna till dessa barn. MulligaBarn.se erbjuder dessa föräldrar rikstäckande utbildning via seminarier och hemsida som enda aktören i Sverige. Några enstaka lokala initiativ finns i delar av landet.

21


Vidareutveckling: För att uppnå en långsiktig effekt på samhället måste opinion bildas i frågan kring preventiv fetmabehandling för barn. MulligaBarn.se arbetar för att uppmärksamma målgruppen, förklara målgruppens behov samt arbeta för att sjukvårdens gränsdragningar skall ändras så att dessa barn inte exkluderas från vård utan erhåller det stöd som behövs. MulligaBarn.se kommer att utöka seminarierna med specialseminarier i specifika ämnen efterfrågade hos målgruppen. MulligaBarn.se kommer att sprida informations/utbildningsmaterial som    

marknadsför MulligaBarn.se skapar mervärde för deltagare på seminarierna ger skolhälsan något att erbjuda föräldrar i behov utbildar föräldrarna i de viktigaste stegen i deras arbete för sina barns hälsa

MulligaBarn.se kommer att fokusera på att arrangera seminarier i mindre städer och orter i glesbygd snarare än storstadsområden då detta har visat sig vara en framgångsfaktor då marknadsföringen och informationsspridningen är lättare och förekomsten av andelen drabbade barn är större.

Januari 2012

Varumärkesplaceringen av MulligaBarn.se fortskrider. Seminarier genomförs i 5 helt nya städer i södra Sverige. Planeringsarbete inför kommande seminarium sker fortlöpande vid sidan av aktuella seminarier. Nya potentiella samarbetspartners bearbetas.

Februari 2012

Varumärkesplaceringen av MulligaBarn.se fortskrider. Seminarier genomförs bl.a i nya städer i Norrland. Social Impact Report tas fram. Bokslutsarbete pågår intensivt. Planeringsarbete inför kommande seminarium sker fortlöpande vid sidan av aktuella seminarier. MulligaBarn.se framträder i Sveriges Riksdag och framhäver behovet av preventiv fetmabehandling för barn inför närvarande riksdagsledamöter och övriga intressenter.

Mars 2012

Ny samarbetsform gällande seminarier testas med tre representanter från näringslivet. MulligaBarn.se talar vid möte hos “Greater Kansas City Collaborative for Healthy Weight” och erhåller erfarenhetsutbyte och inspiration från andra liknande initiativ (ex. Healthy Hawks) i USA. Marknadsföringsmaterial färdigställs och lämnas för tryck.

22


April 2012

Varumärkesplaceringen av MulligaBarn.se fortskrider. Seminarier genomförs. Planeringsarbete inför kommande seminarium sker fortlöpande vid sidan av aktuella seminarier. Nya potentiella samarbetspartners bearbetas. MulligaBarn.se är inbjuden att tala inför ca 30 politiker på kommun-, landstingsoch riksdagsnivå samt borgarråd från hela Stockholmsregionen på ett seminarium gällande barns hälsa.

Maj 2012

Varumärkesplaceringen av MulligaBarn.se fortskrider. Seminarier genomförs i nya städer. Planeringsarbete inför kommande seminarium i höst sker fortlöpande vid sidan av aktuella seminarier. Nya potentiella samarbetspartners bearbetas. Sista seminariet inför sommaruppehållet hålls. Information om samt inbjudan till den tidiga höstens seminarier skickas ut till skolhälsan på berörda orter. Personlig kontakt tas med samordnare.

Juni 2012

Inga seminarier hålls då skolverksamheten har uppehåll och därmed kan inte kanalerna för att nå föräldrarna användas. Planerings och förbättringsarbete fortlöper.

Juli 2012

Inga seminarier hålls då skolverksamheten har uppehåll och därmed kan inte kanalerna för att nå föräldrarna användas. Planerings och förbättringsarbete fortlöper men går på lågfart pga. semester.

Augusti 2012

Inga seminarier hålls då skolverksamheten är under uppstart och därmed kan inte kanalerna för att nå föräldrarna användas i full utsträckning. Planerings och förbättringsarbete fortlöper och trappas upp.

September 2012

Seminarier genomförs. Norrland besöks bl.a igen. Arbetet med att hitta praktikanter och volontärer bland ex. studerande startas upp. Fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.

Oktober 2012

De första avgiftsbelagda specialseminarierna genomförs i Stockholm. Seminarier arrangeras i nya städer. Fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.

November 2012

Seminarier arrangeras i nya och ”gamla” städer. Fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.

December 2012

Nytt avgiftsbelagt specialseminarium genomförs. Grundläggande seminarium genomförs parallellt. Fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.

23

/mulligabarnse_  
/mulligabarnse_  

http://playingforchange.se/media/filer_public/2012/03/29/mulligabarnse_.pdf

Advertisement