Page 1

KJMV KontaKt

KlassieKe Japanse Motorfietsen Vereniging


Colofon Voorzitter    

WOESTHOFF 045 5456680 joscreusen @planet.nl

Jos Creusen Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade

Secretaris 020 6451432 Documentatie r.witbraad @ziggo.nl

Rob Witbraad Branding 20 1186 DH Amstelveen

Penningmeester045 5326214 Ledenadm. bolledennis @home.nl

Dennis Martin Prickeleenstraat 33 6372 GH Landgraaf

Redactie  

0344 621558  otten.meijers  @planet.nl

Paul Otten Ophemertsedijk 1  4001 PA Tiel

inzenden   artikelen foto's

    KJMV@2smic.com kjmvfoto@gmail.com 

Activiteiten  

0594 511911 Mariekeknot @home.nl

Marieke Aalders-Knot Auwemalaan 45 9351 NA Leek

Webmaster  

0320 260955 theo @atderooij.nl

Theo deRooij Brederode 98 8226 TS Lelystad

Lidmaatschap Inschrijfgeld   Rabobank 1170.62.332

€ 27,00 per jaar € 3,00 KJMV / Landgraaf

Internet Periodiek

www.kjmv.nl www.kjmv-hyves,nl KJMV-Kontakt

  4x per jaar

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

    Foto Voorpagina: Van 18 tm 21 februari waren de Vier Machtige Motordagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de KJMV had een stand op deze beurs, de traditionele start van het motorseizoen. Trekpleister was de prachtig gerestaureerde Benley van Frans van Doorn. Op de foto geeft Frans (rood vest) uitleg aan bezoekers van de stand. Verschillende nieuwe leden heben zich tijdens de Motordagen aangemeld.

Aan dit nummer werkten mee: Jos Creusen, Paul Otten, Theo de Rooij, Klaas Poutsma, Fred Appelman, Jan verheij

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste Mensen Deze keer valt het mij wat makkelijker om het beste mensen te schrijven. Alhoewel de winterstop er met zijn witte pracht voor heeft gezorgd dat veel klassieke Japanners maar ook de nodige nieuwerwetse tweewielers noodgedwongen tijdelijk het straat beeld dienden te verlaten zal er bij menigeen veel zijn gebeurd. Ook het bestuur heeft niet stilgezeten. Een van de zaken die jullie misschien gemist zullen hebben is de acceptgirokaart. Vorige algemene ledenvergadering is aangekondigd dat de acceptgirokaarten,mede door een lobby van de banken ten behoeve van het internetbankieren, op termijn zullen gaan verdwijnen. Ook als vereniging ontkomen wij hier niet aan.   Even een toelichting. Zoals jullie weten zijn we afgelopen jaar weggegaan bij de toenmalige Postbank en hebben nu een rekening bij de Rabo­ bank. De keus voor de Rabobank was gebaseerd op twee gronden. Mocht in de toekomst weer eens van penningmees­ ter worden gewisseld, dan is er altijd een fysiek aanspreekpunt in de buurt. Ook het kostenplaatje voor het gebruik van de vereningsrekening is gezien de gebruiksverwachting zonder meer concurrerend. Op jaarbasis zijn tot 1000 opdrachten tot inning via machtiging zijn gratis. De penningmeester geeft de lijst aan de Rabobank welke dan voor inning van contributie zorg draagt. Er van uitgaande dat de ledenlijst correct is zou je dus geen probleem mogen verwachten. Mocht toch iemand vergeten zijn zich af te melden dan kan hij dat tot 30 dagen na de afschrijving bij de bank dat zelfstandig regelen, maar ook de penningmeester kan daarvoor zorg dragen. Makkelijk en het kost weinig tijd.   Zouden wij op de oude manier door willen gaan met het innen van de contributie komen de volgende kosten en werkzaam­ heden op de vereniging en de bestuursleden af. Voor elk lid een brief drukken met daaraan een acceptgiro (€ 0,25), een enveloppe kopen en bedrukken (€ 0,20) verzenden (€ 0,44) verwerking bij de bank (€ 0,21) en dan praat je nog niet over de tijd van verwerking (enveloppen vullen en bij houden wie wanneer betaald) door bestuursleden. Daarenboven komt nog het herinneren van die leden die de contributie vergeten waren. Al met al veel kosten en veel tijd. Als je bedenkt dat 1/3 van de leden uit eigen initiatief reeds de contributie heeft voldaan zijn de nodige brieven sowieso niet noodzakelijk en dus weggegooid geld. De kosten voor een dergelijke boeking zijn € 0,07.   Contributiebetaling Mijn verzoek aan jullie kijk even na of je de contributie reeds zelfstandig hebt betaald. Is dit niet het geval dan verzoek ik jullie tot 1 april 2010 de contributie ad € 27,00 op onze bank­ rekening over te maken. Daarna moeten wij weer gaan herin­ neren en tijd vrijmaken en onnodige kosten maken.   Machtiging Tevens vraag ik eenieder of hij een machtiging aan onze pen­ ningmeester (kan ook middels een email) ingaande het vere­ nigingsjaar 2011 wil verstrekken voor het per 1 februari jaarlijks

innen van de contributie. Op de algemene ledenvergadering zal het bestuur toestemming vragen om de verwerkingskosten van contributie via acceptgiro bij die leden in rekening te brengen die zulks doen. Gedacht wordt aan € 2,00 tot € 2,50 op jaarbasis; geld waar de vereniging niets aan heeft. Email-adres Van de helft van de leden is een email-adres bekend. Veel adressen zijn reeds lange tijd geleden opgegeven. Menig adres is door bijv. overgang naar een andere provider niet meer ac­ tueel. Op het moment dat het bestuur middels mail contact wenst op te nemen wordt de mail steeds frequenter geretour­ neerd. Ook hier vraagt het bestuur om indien je dit wenst, dit door te geven aan de ledenadministratie.   Ledenlijst Een van de doelstellingen van de vereniging is om leden met elkander in contact te laten komen. Nieuwe leden geven op dit moment zonder uitzondering toestemming voor openbaring van hun lidmaatschap aan andere leden. Desondanks is er nog een behoorlijk grote groep die nog steeds geen toestemming heeft gegeven. Binnen afzienbare tijd zal alleen aan die leden toestemming worden gegeven voor het inzien van de ledenlijst welke zelf ook zichtbaar zijn. Dus zelf niet op de ledenlijst, dan krijg je hem ook niet in handen. Ook verzoeken aan het bestuur over adres of telefoonnummer van een lid zal niet worden gehonoreerd.     Suzuki GS-owner club In de afgelopen tijd ben ik in contact met de voorzitter van de Suzuki GS-owner club. Deze club heeft leden in Nederland en het Nederlands sprekende gedeelte van België. Mede door deze samenstelling en de grootte beschikken zij niet over een eigen zelfstandig clubblad. Jullie voelen hem al aan komen. Het huidige KJMV-Kontakt dat trouwens KJMV-Kontakt blijft zou aangevuld kunnen worden met maximaal 4 pagina's van de GS-owner club. Er van uitgaande dat alles voor de KJMV kosten neutraal blijft en het feit dat het gedachtegoed van de Suzuki GS-owner club vergelijkbaar is als dat van de KJMV en door de Belgische leden van Suzuki GS-owner club ook de KJMV in Belgie meer bekendheid krijgt wil het bestuur dit met een positief advies aan de algemene ledenvergadering voorleg­ gen.   De Suzuki GS-owner club nodigt alle KJMV-leden uit voor hun clubevenement. Het bestuur van de GS-owner club heeft dui­ delijk aangegeven dat dit evenement niet is voorbehouden aan GS'sen. Iedere bij voorkeur oudere Japanner is welkom. Mocht deze tegen alle verwachtigingen kapot zijn, dan ben je ook welkom op een niet-Japanner.   Ik wens jullie allen voor de komende periode veilige kilometers en hoop menigeen op het een of andere clubevenement te mogen begroeten.     Jos Creusen  

3


Vacature Secretaris

Vacature Bestuurslid PR

Nadat hij gedurende een periode van bijna 6 jaar met veel plezier de functie van Secretaris van onze Vereniging heeft vervuld, heeft Rob Witbraad te kennen gegeven zich niet her­ kiesbaar te stellen. Om die reden is ons Bestuur op zoek naar een nieuwe               Secretaris KJMV   Werkzaamheden -De Secretaris vormt samen met de Voorzitter het dagelijks bestuur van de Vereniging. -Het bewaken en versterken van de belangen van onze club. -Contacten onderhouden met instanties, waaronder de Kamer van Koophandel en de FEHAC (overkoepelende vereniging klassieke voertuigen). -Opstellen agenda voor bestuursvergaderingen. -Notuleren en uitwerking notulen  bestuursvergaderingen en de ALV (Algemene Ledenvergadering). -Indien nodig assisteren andere bestuursleden.   Competenties -Doorzettingsvermogen -Affiniteit met het gedachten-goed  van de KJMV in de breedte en niet speciaal op één merk en/of type motorfiets -De wensen van de Algemene Ledenvergadering respecteren

Na het overlijden van John Schermer Voest in oktober vorig jaar, missen wij hem binnen onze club niet alleen als lid en vriend maar ook als Bestuurlid Public Relations. Het Bestuur is daarom op zoek naar een   Bestuurslid KJMV met aandachtsgebied Public Relations.   Werkzaamheden -Contacten leggen en onderhouden binnen en buiten de ver­ eniging. -Vormgeven van de PR-functie van onze club. -Het bewaken en versterken van de belangen van onze club samen met de andere bestuursleden. -Deelname aan bestuursvergaderingen en de ALV (algemene ledenvergadering).   Competenties -Doorzettingsvermogen. -Affiniteit met het gedachten goed  van de KJMV in de breedte en niet speciaal één merk en/of type motorfiets. -De wensen van de Algemene Ledenvergadering respecteren.

Belangstelling? Interesse? Meld je bij een van de bestuursleden, liefst vóór de Algemene Ledenvergadering van 21 maart a.s..

Grote markt in onderdelen, motoren en accessoires

4


De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 21 maart 2010 a.s. vanaf 13.00 uur bij restaurant de Mauritshoeve te Bilthoven. Dit adres is al weer enkele jaren de vaste stek. Het bestuur hoopt mede door de centrale ligging, dat de nodige leden zich de moeite nemen om samen met het bestuur van gedachten te wisselen over het wel en wee van de vereniging.

Er is ruimte voor een “schone� onderdelen markt. Om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen is de zaal reeds geopend vanaf 12.00 uur. Er wordt verzocht versnaperingen vooraf aan de vergadering of tijdens de pauze te bestellen.

Bilthoven 21 maart 2010 om 13.00 uur Opening Mededelingen Notulen 2009 Jaarverslag 2009 Verslag activiteiten 2009 Financieel verslag 2009 Beoogde activiteiten 2010/2011 Verkiezing secretaris

Adres: Restaurant Mauritshoeve Maartensdijkseweg 9 3723 MC Bilthoven 0346-212018

(Rob Witbraad is niet herkiesbaar)

Verkiezing Bestuurslid PR (Betreft opengevallen functie van John Schermer Voest

Redactie KJMV-Kontakt Paul Otten uit Tiel heeft dit op zich genomen)

Suzuki GS-owners club Rondvraag Sluiting

5


6


Brasemerrit

Kaboutertoer 2010

              Op zondag 18 april wordt de Brasemerrit weer verreden. De start zal om 11.00 uur plaatsvinden vanuit café “Ys de Jong”, Huigsloterdijk 3 te Weteringbrug. Dit is ongeveer 2 kilometer vanaf de Leimuiderbrug verder rijden langs het water. De lengte van de rit is ongeveer 85 km. Onderstaand schetsje geeft aan waar het vertrekpunt gelegen is.   Beste Kabouteraars, het gonsde al een tijdje door de geledin­ gen van de KJMV…….. Wat gaat er dit jaar gebeuren tijdens de Kaboutertoer???   Nu, bij deze komt er een eind aan deze onzekerheid. De Kaboutertoer gaat dit jaar weer op reis, en wel naar de mooie Veluwe!   Zoals inmiddels gebruikelijk is, moest er een interessant reis­ doel voor onze geliefde Kabouters gevonden worden. En heeft uw schrijvert en toerorganisator (zoals inmiddels ook al weer gebruikelijk) de afgelopen periode zijn hersens gebroken met nadenken over een leuke bestemming. Want maak het ieder­ een maar eens naar de zin! Nu is het altijd zo dat wanneer de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. In dit geval via onze voorzitter in ruste en gewaardeerd clublid Peter Halbersma die precies op het goede moment in gesprek kwam met de direc­ teur van London Exhaust Technology in Heerde.   Want wat wij mogen beleven is een ontvangst en rondleiding bij de firma London die uitlaatsystemen produceert voor een zeer groot aantal verschillende merken en modellen motorfiet­ sen. Deze systemen worden gemaakt naar origineel model en zijn van goede kwaliteit. Lange tijd bestond het assortiment uit modellen voor overwegend Europese merken, maar sinds de overname van het bedrijf door de huidige eigenaar wordt het productpalet steeds meer uitgebreid met uitlaten naar origi­ neel model voor de diverse merken Japanse motoren. En daar gaat onze warme belangstelling natuurlijk naar uit!   Na de ontvangst en bezichtiging van de fabriek zal de toer verreden worden door de mooie omgeving van de Veluwe, een landschap dat altijd garant staat voor mooie wegen en fraai uitzicht.   Datum: De Kaboutertoer zal dit jaar worden verreden op zon­ dag 9 mei 2010 Tijd: Aanvang van de dag is gepland om 10.30 uur Lokatie: London Exhaust Technology B.V. Adres: Molenweg 1a, 8181 BJ Heerde

  Voor inlichtingen: Johan v.d. Veer, tel: 071-3316576  

7


Oude motoren

8


9


Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl

Minicamping VASTHI-hoeve RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  35,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 Camping@vasthihoeve.nl

www.vasthihoeve.nl

10


Rikuo Met de eerste import van Honda motorfietsen in Nederland in1959 werd, bij het grote publiek bekent dat Japan een land was waar ook motorfietsen geproduceerd werden. Nagenoeg onbekend was en bleef dat reeds ruim voor de 2e wereldoorlog in het Japanse keizerreijk meerdere motormerken bestonden Voor de meesten is het echter ook niet van beland. Er werd namelijk niets naar het buitenland verkocht. Onbekend maak­ te toen ook al onbemind. Een van motorfietsmerken welke direkt na de eerste wereld­ oorlog het levenslicht aanschouwde was Rikuo. Dit klopt niet helemaal, daar Rikuo niet altijd Rikuo heeft geheten. Maar dat word je in de loop van het verhaal wel duidelijk.   Het Begin In tegenstelling tot het gerezen vermoeden begint deze ge­ schiedenis niet in Japan, doch in de USA. Ondanks, sedert 1917, goede exportresultaten van Indian, de concurrent van Harley-­ Davidson durfde deze fabriek het pas in 1924 om een deugde­ lijke export naar Japan te starten. Ondanks een mislukte start in 1922 middels de firma Nippon Jodoshe K.K., welke door Charles Cable, zijdens Harley-Davidson was uitgezocht. De import in Japan werd vanaf 1924 uitgevoerd door de firma Sankyo Seiyaku Pharmaceutical Company (een firma voor fa­ bricage van medicinale apparatuur). Richard A. Child, een fana­ tische Harley-rijder was verantwoordelijk voor het ontslag van Cable en de overgang naar Sankyo. Vermeldenswaardig is dat Child altijd zelfstandige was en nimmer een arbeidsverhouding met Harley had.   Mede door de geslaagde doorstart werd Child algemeen direc­ teur bij Sankyo en het duurde niet lang en het Japanse Leger, in het bijzonder de marine en politie werden, mede door het goede verkoopnet van Sankyo werden in grote getale voorzien van Harley's. Werden in het begin volledige motorfietsen geïmporteerd. Vanaf 1929 werden als gevolg van de giganti­ sche devaluatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Japanse Yen, om invoerrechten te sparen de Harley's in onder­ delen ingevoerd. De assemblage gebeurde bei Sankyo Seiyaku.  

11


De assemblage betrof nagenoeg uitsluitend de H-D 1200VL zijklepper.Daarenboven kregen deze motoren nog een additi­ oneel kenteken: VFE. Deze afkorting stond voor “Vehicle of Far East”. Door de Japanse assemblage kon de Harley terrein goed maken ten opzichte van andere Japanse merken. Desondanks bleef de Harley vrij duur. Ook bij Harley in de USA liep als gevolg van de reses­ sie de productie hard ach­ teruit. In 1932 wist Child het bestuur van Harley te be­ wegen de licensies aan Japan te verkopen. Met de blauwdrukken en mallen van 350, 500, 750 en 1200cc modellen in bezit, de hulp van verkoopleider Harry Devine van Harley en een niet kleine financiële injec­ tie van Sankyo Seiyaku stichtte Child een motorfa­ briek in de plaats Shinaga­ wa. Deze dochteronderneming van Sankyo Seiyaku kreeg de naam Sankyo Nainenki. Gestart werd met de licentieproductie van de H-D 120VL en de H-D 750R.    De samenwerking tussen Sankyo Nainenki en Child stopte in 1935 toen Child de overname van de licenties van de met vele kinderziekten bekendstaande H-D Knucklehead probeerde door te duwen. Child startte daarop een eigenverkoopfirma genaamd Nichiman Harley-Davidson Sales inTokyo. Vanaf dat moment voelde Sankyo zich niet maar aan de naam Harley-Da­ vidson gebonden. De naam Rikuo was geboren. Over Child valt nog te vermelden dat deze in 1937 met een gouden handdruk door de Japanse regering indringend werd verzocht Japan te verlaten.   De naam Rikuo is een samenvoeging van 2 simbolen uit het Japanse Kangi-schrift.

In 1937 werd als gevolg van een gigantisch order van het Ja­ panse leger een deel van de productie ondergebracht bij de firma's Jidosha en Mazda (juist, ja de autofirma). Nagenoeg alle motorfietsen van Rikuo werden in de aanloop naar de oorlog verkocht aan het leger en de politie. Tijdens de oorlog mocht in het geheel geen Rikuo aan de normale consu­ ment verkocht worden. Alles diende de mobilisering te wijken. Nagenoeg de gehele productie van Rikuo's tijdens de Tweede Wereldoorlog had drie wielen, zij het als zijspancombinatie of als zogenaamde service-car de 750RD. Momenteel zou je trike zeggen. Alle modellen hadden een achteruit-versnelling. Naast de motorenproductie maakte Sankyo Nainenki tijdens de oorlog ook torpedo's. Ten gunste van de torpedofabricage werd in 1941 de motorfietsproductie stilgelegd.   Na de oorlog lag de infrastructuur van Japan kompleet in puin. De roep naar goedkoop transport (twee- en driewielers met motor) was gigantisch. Mede door dit gegeven werd door Sankyo de productie in 1947 van Rikuo weer ter hand genomen. Na een productie van een minimale productie van 300 motor­ fietsen werd de naam Rikuo alsmede alle mallen en montage­ apparatuur in 1950 overgenomen door Showa Aircraft.   Daar Japan verliezer was, mochten zij in de na-oorlogse jaren geen oorlogtuig meer fabriceren. Showa Aircraft had een lege fabriek en een grote groep gekwalificeerd personeel echter geen werk. Zij zagen er wel brood in. Sankyo heeft ondanks de verkoop van Rikuo nog een korte tijd motorfietsen geprodu­ ceerd en wel onder de naam Sankyo.   Onder Showa vlag werd in 1950 de Rikuo 1200VFD met springer voorvork, alsmede de zijspan-uitvoering 1200VFD-LTS gelan­ ceerd. In 1952 ziet een 750RO met zijklepmotor het daglicht. Deze wordt in 1953 afgelost door de 750RQ met aluminium cilinderkoppen en een hydraulische voorvork (gelijk aan de HD Hydra Glide uit 1948).

Uitgesproken als “Riku” betekent land en uitgesproken als “Oh” betekent Koning. De totale betekenis is te lezen als Koning van het Land. Vermeldenswaardig is dat ik mij uit de beginjaren 70 nog een folder herinner van Harley met de slogan: „Harley, King of the Road“. Nu is duidelijk dat niet alleen Japanners alles af­ kijken en verbeteren.   Terug naar de geschiedenis. Op basis van de H-D 1200VL verscheen in 1937 onder leiding van chef-ingenieurs Sakurai, een eerste eigen ontwikkeling, weliswaar met een onveranderd motorblok, genaamd 97. Opvallend waren het zeer zware frame en en een grotere voorvork. De grondspeling was duidelijk groter geworden. Het model was onmiskenbaar, samen met het door Sakurai ontwik­ kelde zijspan ontwikkeld voor de oorlogsvoering.

12


De Rikuo 97, let op de hoge grondspeling Een nieuw model 750RT met kompleet aluminium motorblok en dry-sump smeringwerd vanaf 1954 gebouwd. Een kopie van de H-D Duo Glide genaamd 750RX werd zonder de noodzake­ lijke licenties vanaf 1955 geproduceerd.   In het begin kon Rikuo zich op de Japanse markt door de goede kwaliteit goed handhaven. Zij waren zelfs beter als de Harley's die op dat moment in de USA werden gebouwd. Doch uitein­ delijk bleek de dure Rikuo te duur voor de naar goedkoop transport zoekende Japanner. Ook de overgang naar de zoge­ naamde Baby-modellen, genaamd Glory met 250 (F en FB) en 350cc (A, AB en AC) konden het tij niet meer keren.

Alle Glory-modellen waren kopieën van BMW mono-modellen. Of Rikua (Shiwa) hiervoor licenties had heb ik niet kunnen vinden. Andere motorfietsproducenten, soms niet groter als een garagebox konden veel goedkoper produceren. De paral­ lel-twin zou in die jaren de Japanse markt definitief overnemen. Eind 1958 stopte de productie van onderdelen. Uit de bestaan­ de voorraad konden tot 1960 nog een paar nieuwe Rikuo's gemaakt worden voordat de poorten in 1960 definitief sloten.   Sankyo Seiyaku Pharmaceutical Company is ondertussen ge­ fusseerd met de toenmalige concurrent Daichii en is weer terug bij de oorsprong waar zij goed in waren: de productie van machines en preparaten voor medicinaal gebruik. Website: www.daiichi-sankyo.nl/site_de/index.php?node_id=2247 Showa Aircraft bestaat heden ten dage ook nog. Zij bauwen echter geen vlichtuigen meer , doch bedrijfsautos en pakwa­ gen gespecialiseerd voor gebruikop vliegvelden. Website: www.showa-aircraft.co.jp/en/index.html   Jos Creusen  

13


Oude Honda films

John Schermer Voest zette ze op DVD

B

este clubleden. De club is in het bezit gekomen van oude Honda films welke op DVD gezet zijn. John heeft de mogelijheden gehad om deze oude 35 en 16 mm film om te laten zetten naar een schijfje wat wij allemaal op onze tv en PC kunnen aanschouwen…, wat een fijn iets is dit. Tevens heeft hij nog vóór zijn overlijden een aantal films van 35 mm kunnen laten omzetten voor een derde DVD. Uiteraard zijn we John daar erg dankbaar voor. Ook u kunt deze in het bezit krijgen én… het is tevens een mooie herinnering aan hem.

1

Het betreft een tweetal DVD’s met als titel: ‘The History of Honda’ deel 1 ‘The History of Honda’ deel 2 Het betreft één DVD met als titel: ‘Honda reclame’ waaronder een aantal Honda reclamefilmpjes en de TT Assen 1961. De club stelt deze aan de leden ter beschikking voor een bedrag van €10,-/stuk exclusief verzendkosten. Voor niet leden wordt dit €15,-/stuk. De verzendkosten bedraagt niet meer dan €2,-. Als iemand deze wil hebben dient hij/zij dit bedrag over te maken op het Rabo banknummer 1170.62.332 van de club met vermelding van Honda DVD’s/Honda reclame. Ik krijg dan door dat dit betaald is en zal deze dan opsturen aan de besteller. Stuur tevens een mail naar mij toe (met uw gegevens) zodat ik weet waar ik deze naar toe moet opsturen. Menigeen heeft reeds de portemonnee getrokken en de bestelling geplaatst. Leuk voor de donkere dagen in de winter en/of momenten van rust op de bank Peter (petervdzon@quicknet.nl)

Honda Motorcycle History part 1 and 2

www.kjmv.nl

Honda Motorcycle History part 1 and 2 DVD-inlegvel.indd 1

05-01-2009 09:21:27

14


15


16


17


OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt voor uw auto, motor etc., bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! WANT: - Een taxatierapport dat voldoet aan de door de FEHAC gestelde normen, opgemaakt door een taxateur die sinds 1970 door verzekeraars wordt erkend, kost inderdaad niet meer dan € 80,00 (incl. btw) en is nodig voor een oldtimerverzekering op basis van artikel 960 BW nr. 7. - Een afspraak voor een taxatie op locatie, waar ook in Nederland, is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers, fax of E-mail. Met kantoortijden hoeft u geen rekening te houden. - Mijn naam is Outjert Dol, ik ben sinds 1962 schade-expert (expertise-bureau Rijnders, Dol + Mandema B.V.) en sinds 1970 erkend taxateur van oldtimers. Voorts ben ik lid van het notarieel geregistreerde EXPERTISE-TEAM TAXATEURS, waarvan de leden minimaal 30 jaar taxatie ervaring hebben.

070 404 29 22 - M 06 51387903 F 070 404 29 23 E info@oldtimertaxateur.nl T

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Een gebouw vol… Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Adres en route: Bellstraat 3A 4004 JN Tiel (A 15 afrit 33, ri Maurik, ná grote kruising met stoplichten 1e rechts, 2e rechts. Derde gebouw rechts (we voeren op het pand geen naam meer omdat de gemeente daarvoor €1185,- per jaar (‘reklamebelasting’) wenst te roven.

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

18


19


Honda CB77 Restauratie (4)

20


21


www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

Tel.: 0595 41 35 53 Fax: 0595 41 31 00 Adres: Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN Exclusieve import Electrex motorfietselectro HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

 Postorderservice  Stators, regelaars, startmotoren etc.  Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt.  Jama uitlaatsystemen.  Gevraagd: sloop en schade motorfietsen,  Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

22

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


Op een Royal Enfield naar het dak van de wereld (deel 2) Een avontuurlijke motorreis van 19 juli t/m 18 augustus 2008 door Kees Terlouw en Jan Verheij.

Jan gaat, ondanks dat Yamaha zijn huismerk is, steeds meer het beperkte vermogen, het hoge koppel en de handelbaarheid van de Enfield waarderen, hij geeft toe dat het, gezien de om­ standigheden, een juiste keuze is geweest, ook het geluid van deze motoren doet een ieder omkijken, het is een karakteristiek geplof en als het gas wordt dichtgegaan en je remt op de motor geeft de Enfield een heel mooi en zwaar geluid, soms is toete­ ren niet nodig!

Dinsdag 22 juli 2008 Rishikesh – Mussoorie 150 km. We vertrekken wat aan de late kant, we moeten beiden nog even wennen aan India en daarnaast was het gisteren een erg stevige dag qua rijafstand en de vele indrukken maar vooral het intensieve rijden in dit land maakt het extra inspannend en heel boeiend. We hebben een route van 100 km. uitgestippeld naar het “hillstation” Mussoorie, een plaats die ik nog nooit heb bezocht, een hillstation is een “vakantieoord” uit de tijd van de Britse overheersing. De route is werkelijk prachtige, we rijden door wouden vol apen en regelmatig over ridges, dit zijn verbindin­ gen tussen heuveltoppen met aan beiden zijden diepe afgron­ den, er is hier veel akkerbouw en de terrassen zijn door de eeuwen aangelegd, deze geven een bijzondere uitstraling aan het landschap. We gebruiken de claxons wellicht wat veel voor ons gevoel maar als je dit niet doet dan ben je een gevaar voor jezelf en een ander. Men steekt zo over, inhalen doe ja na het gebruik van de toeter etc. Veel vee op de weg wat meest­ al niet op- of omkijkt als je passeert, de dieren denken wellicht ook; je rijdt me toch niet aan en dat is ook zo. De route blijkt, ondanks de redelijke wegen, toch vele uren te vergen, een gemiddelde snelheid van 20 km. is iets waar we hier al rekening mee moeten gaan houden. We tanken net voor het dorp de Enfields vol en komen tot de ontdekking dat ze 1:38 ltr hebben verbruikt, het is dus geen wonder dat deze motoren zo populair zijn in India. Voor veel mensen zijn ze achter aan de dure kant, lichte Japanse moto­ ren zoals Hero Honda, Bajai (Kawasaki), Yamaha en Suzuki leveren een nog betere (ver­ bruiks)prestatie en zijn veel goedkoper, een Honda Hero 105 cc. kost nieuw in de promo­ tie 900 Euro en er wordt een verbruik geclaimd van 1:55 ltr. Dit zijn nog eens zuinige machines, maar ja, weinig pk’s, licht in gewicht, geen turbo, injectie of wat dan ook, dat scheelt erg veel.

We naderen Mussoorie over steile wegen en rijden de wolken in, het is volop moesson wat betekent dat vaak aan het einde van de dag er stevige maar korte buien vallen, het is hier be­ duidend koeler dan in Rishikesh en we vinden al snel net buiten de drukte een uit 1900 daterend hotelletje met krakende traptreden, daar kom ik voor. We parkeren onze trouwe twee­ wielers voor de deur en kijken terug op een ongemeen mooie dag op de Enfields, wat een feest, op deze manier door India trekken is toch een heel directe manier, je ben zo vrij als een vogel. In de avond eten we natuurlijk Indiaas en ook Jan begint de keuken te waarderen, uiteraard is het wennen en zoek ik niet te scherpe gerechten uit, het Indiase eten heeft altijd invloed op de “gemakkelijke” stoelgang, het eten is meer gekruid, je drink veel meer als thuis, minimaal 3- 4 liter vocht per dag, er wordt geen vlees gegeten. Als we in een restaurantje zitten begint het tropisch te hozen en de straten veranderen in brede stromen, menig Indiër laat zich doorweken, paraplu’s zijn alleen voor de betere klasse. Woensdag 23 juli 2008 Mussoorie - Chakrata – Nahan 200 km.   We hebben op de kaart een route uitgetippeld, over “witte” wegen richting Shimla (twee dagen), deze witte wegen blijken achteraf erg smalle en soms maar deels geasfalteerde BCD wegen te zijn. De route voert al snel de voor-Hymalaya in en de uitzichten zijn prachtig, het weer is zonnig maar het wordt wel snel behoorlijk warm, na een paar stevige bergruggen over een mooie asfaltweg te zijn overgestoken komen we over een brug en na een stevige klim van 20% ++ volgt de afslag naar Chakra­ ta (richting Shimla), de weg wordt steeds smaller en we komen regelmatig veehouders tegen met kudden geiten en runderen. Iedereen zwaait vriendelijk maar kijkt ons wat vragend na. Onderweg genieten we van een uitermate spectaculair pano­ rama, in de vallei waar we opkijken, kringelt in de diepte met grote bogen een glinsterende bruine rivier, we zijn zeker 500

23


meter gestegen en de weg stijgt maar door. We zien vele gieren die tegen de middag op thermiek uit het dal stijgen, vanaf de bergruggen stromen dikken plukken wolken het dal weer in, wat een spektakel. We komen zelden nog verkeer tegen en nu en dan begin er asfalt te ontbreken, we steken bruisende beken over waarbij het water soms tegen het motorblok komt, avontuur om elke hoek. Na 3 uur sturen en 60 km. verder komen we in een dorp aan waar we voor de zekerheid 10 liter brandstof kopen, de brandstof wordt met de hand overgepompt uit een vat en is duur wat uiteraard logisch is. We betalen in plaats van 52, 80 roepies per liter, we durven het niet aan om met halflege tanks verder te rijden. We eten wat simpels; rijst met een groenten prutje en een paar chapatti’s, dunne pannenkoekach­ tige flapjes die je kunt gebruiken als bestek. Er komt een jongeman aan en die zegt dat we niet verder

borden heb gemist”. Nou, die borden zullen er wel hebben gestaan maar dan in het Hindi, en de gemiddelde snelheid van 20 km. per uur is nou niet zo flitsend waardoor we de borden over de kop hebben gezien. De commandant voegt er nog aan toe dat we blij mogen zijn dat er geen rapport wordt opge­ maakt bij de politie. We vertrekken met een vriendelijke groet, de soldaten excuseren zich en we nemen na een kilometer of 30 een andere weg de bergen uit, het kan helaas niet anders. Na 3 uur slingeren over modderpaden en langs diepe afgron­ den waarbij we verschillende snelstromende beken moeten doorkruisen rijden we de warmte van de vlakten weer in. Jan gaat bij het oversteken van een haast kniediepe rivier haast onderuit op de rolkeien, wat een avontuur, een cursus trail had voor mij geen kwaad gekund, Jan heeft een de opleiding wel gevolgd en er van. Motorervaring en voertuigbeheersing zijn hier echt een pre, deze trip is zoals het er nu naar uit gaat zien niet voor beginners! Een prachtige weg voert ons uiteindelijk naar het plaatsje Nahan, onderweg wijst de thermometer bij een tankstation 38.5 C aan, we zijn weer op de snikhete vlakten aan de voet van de Hymalaya, we hadden vanmorgen niet kunnen be­ denken hier te komen maar dat is het avontuur, tevens is het een leer voor de volgende keer om “witte” wegen te mijden, er zijn te veel onverwachte situa­ ties, we hadden nu goed weer maar stel je eens voor als de moesson ineens haar verraderlijke hoeveelheid water laat vallen, bruggen, wegen enzovoorts veranderen in gevaarlijke obstakels. Modderstromen en aardverschuivingen zijn geen uitzondering en voor je het weet beland je in een situatie die je niet meer kunt overzien. We vinden een simpel hotel en vanaf “ons” terras kijken we naar jeugd die vol overgave de nationale sport cricket speelt. We eten Palak Paneer (spinazie met Indiase kaas) in een lokaal tentje, de kakkerlakken hebben echter vrij spel in de keuken, trap je nr. 1 dood dan komen er veel op de begrafenis. Het eten is prima maar wel erg gekruid, zelfs ik krijg hier branderige lippen van, zoete thee na of komijn met suiker zijn prima ma­ nieren om de brand te verdoezelen. De volgende morgen heb je het feestje in iets mindere mate nog een keer.

kunnen rijden omdat we militair gebied ingaan, we zijn echter een half uur geleden een Duitser tegengekomen (hij had een gebroken gaskabel maar kon provisorisch verder rijden) die uit dit gebied kwam, we besluiten om verder te rijden tot aan de checkpost. We passeren een 20-tal gieren die zich, samen met een hond, tegoed doen aan een karkas van een rund, de gieren zijn enorm, de vleugel spanwijdte is meer dan 2 meter, als we naderen vliegen ze op of huppen met volle magen met ons mee. Door de laaghangende bewolking kunnen we niet zien hoe diep de ravijnen zijn, wellicht maar goed ook, door de kwaliteit van het wegdek moeten we soms vlak langs de afgrond sturen, ik knijp de billen nogal eens samen, vlagen bewolking komen over de smalle burgruggen waaien en het zicht is soms minder dan 20 meter. Na 10 km. moeten we stoppen bij een Ghurka wachtpost (eli­ tekorps van Nepali oorsprong), een rode baret, hij zegt dat we niet verder mogen, ik laat de kaart zien en na wat gepraat laat hij ons wat verward doorrijden. We komen na een paar kilome­ ter aan bij de echte militaire post en daar houdt het dus op, we mogen niet verder, uiter­ aard krijg ik de commandant aan de telefoon die dit beveelt. Mijn opmerking dat er onder­ weg geen borden stonden met opschrift “no foreigners allowe­ d” samen met het verhaal van de Duitser wordt door de com­ mandant weggewuifd. “In de haast om hier te komen heb je zo hard gereden dan je de

Donderdag 24 juli 2008 Nahan - Shimla 150 km.       Ik kom bij mijn motor en …..een lege achterband, we hebben de band al in Delhi moeten oppompen dus het moest er een keer van komen, met de voetpomp breng ik de band weer op 2.0 bar, genoeg spanning om rijdend een bandenplakker te zoeken in het dorp. We laden de boel in de vroegte op, het is

24


nu nog redelijk koel, en vinden na een kwartiertje een man met een elektrische pomp, ik check het binnenventiel, met behulp van een beetje spuug merk ik dat het ventiel iets lucht verliest, die zit dus los. Als de band koud wordt neemt de spanning af en loopt de band langzaam leeg. Binnenventiel aangedraaid, op 2.8 bar gebracht en roef, daar gaan we weer. Ik laat en passant mijn pukkel met camera staan maar gelukkig kom ik daar na een paar kilometer achter, met een glimlach wordt deze door de bandplakker weer gegeven; vriendelijke en eerlijke mensen. De weg wordt al snel erg slecht, we hebben weer een witte verbindingsweg te pakken maar het is hier erg fraai, weer rijden we de voor-Hymalaya met haar nevelwouden in, apen en Nepali ogende mensen kijken ons na, overal fraaie uitzich­ ten, wat wil een motorrijder nog meer. De weg is erg beroerd, overal gaten en linke toestanden, het heeft hier geen nut om met een dikke BMW of Yamaha rond te rijden, wat meer pk’s zou wel leuk zijn maar de gemiddelde snelheid gaat zeker niet om­ hoog. De hemel gaat er steeds dreigender uitzien en de eerste druppels vallen al voor de mid­ dag, we trekken onze jacks en regenkleding aan maar na een kwartiertje en over de volgen­ de bergrug is het weer droog; kleding weer uit, door de warmte en luchtvochtigheid wordt je natter van zweet dan van regen, het zal het laatste buitje wel niet zijn. We hopen dat de rugzakken niet doorregenen, de meeste spullen in mijn rugzak zijn wel in plastic zakken verpakt maar bij Jan is dat niet het geval en onderweg kunnen we ook niets vinden wat we om de rugzakken kunnen wikkelen, we hopen er het beste van. We naderen de National Highway naar Shimla, de weg is wel beter maar is zelfs geen vergelijk met een provinciale in Neder­ land, het gedrag van de medeweggebruiker is heftig, inhalen in blinde bochten, 3-breed en alles wat God, Allah of Shiva heeft verboden wordt hier in het verkeer uitgehaald. We zien in de diepe afgronden regelmatig het resultaat van overmoed, door bestuurder of een ander veroorzaakt. Het is geen wonder dat je dagelijks berichten in de krant leest zoals; “Lorry drops from brigde, 40 people killed”, zware verkeersongelukken zijn aan de orde van de dag. Als je een claxonsignaal achter je hoort; maak ruimte of maak jezelf zo breed dat het voertuig niet kan passeren, men rijdt “meestal” wel wat behoudender als men ziet dat je een buitenlander bent maar ik gok het er niet op. Je wordt vanzelf wat vrijer in het verkeer maar het blijft een Indi­ ase roulette. We passeren meerdere malen een smalspoor wat heel ingeni­ eus is aangelegd, haast meer tunnellengte dan open spoor, de lijn dateert uit begin 1900 en is uiteraard door de Engelsen aangelegd naar het hillstation Shimla, nog steeds rijden hier treinen, stapvoets, op stoom of diesel, kruipen of dalen deze kleine treintjes over het kronkelende spoor. We naderen het tegen steile bergwanden gebouwde stadje Shimla, in het centrum van het stadje, wat grotendeels auto­ vrij is, staat de witte Anglicaan­ se kerk, een bijzonder gezicht in dit overwegend Hindoestaan­

se land. We duiken door de Victoriatunnel en komen aan de noordkant uit, ik ben hier meerdere malen geweest en wil zo hoog mogelijk tegen de rigde overnachten, we zien een nauw straatje en geven de Enfields de sporen, op het laatst is het zo steil dat we de motoren een handje moeten helpen, de laatste 50 meter is zeker 35% +, het bleek achteraf ook een voetpad te zijn en we komen met grof kabaal en slippende koppeling boven, de meiden hebben hun best gedaan. Een klein hotel voor 300 Rps (5 Euro) met mooi uitzicht richting de hoge Hy­ malaya (helaas nog steeds erg bewolkt) heeft een kamer vrij. Een goedkoop hotel; alle waar naar zijn geld, Jan stoort zich aan de druppelende stortbak en steekt direct de handen uit de mouwen, inventief als hij is wordt er een kan op zijn kant onder de lekkage gezet; opgelost. Ik waarschuw Jan er wel voor niet te veel reparaties uit te voeren, bijna alles is namelijk kapot in India, blanke stroomdraden met de spanning er nog op in een badkamer zijn niet ongebruikelijk. De ramen op de kamer mogen niet open blijven staan in ver­ band met opdringerige apen, een paar jaar terug hebben ze er honderden gevangen en geëxporteerd naar het Centraal Azië, de apen worden vaak door toeristen gevoerd wat verboden is, maar ja, aapjes, kinderen op vakantie etc., als de krengen niet voldoende te eten krijgen dan regelen ze het zelf wel, menig kraamhouder heeft een ferme bamboestok om zijn zaken ter plekke te beschermen. De dieren vertonen ook nog een sterk menselijk gedrag, overal moeten ze aanzitten, ze maken veel kapot en het publiekelijk voorplanten is een geliefde bezigheid van de menselijke ondersoort. We wandelen in de avond over de Mall, een autovrije en brede boulevard waar iedereen in het verleden gezien moest worden en verboden terrein was voor de Indiër (Engelse tijd), het is tegenwoordig gelukkig anders maar ook in de huidige Indiase maatschappij zijn grote tegen­ stelling en de verschillen tussen rijk en arm worden de laatste jaren alleen maar groter. Veel gebouwen en winkels da­ teren uit de Charles Dickens tijd wat heel nostalgisch aandoet, een verademing om hier te zijn; zonder verkeer en getoeter.  (red: dit was het tweede gegeelte van het reisverslag van Jan door het dak van de wereld. Binnenkort zal het gehele verhaal met nog meerdere foto's als PDF via de KJMV-site te lezen zijn.)

25


“Ernst Hagen Motoren� Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Ver koop,r es t aur at i eenonder houd v ankl as s i ekemot or en

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @het net . nl 0638894304 26


Bringing back the shine Jarenlang heb ik mijn eigen aluminiumdelen opgepoetst. In het begin extreem veel werk en een succes van: Nou, ja. Mo­ menteel gaat het steeds beter. Het gehele proces vergt wat tijd en geduld maar kan heel wat geld besparen dat je in een ander deel van het restauratieproject kunt inzetten. Als het te behan­ delen deel in kwestie een duidelijke kapotte laag van één of andere soort vernis heeft moet deze als eerste worden verwij­ derd. In het verleden heb ik verfafbijtmiddel. Alvorens dit toe te passen zorg ervoor dat alle andere spullen zijn verwijderd. Plastic of rubber delen zullen waarschijnlijk beschadigd wor­ den als deze niet verwijderd zijn. Volg de handleiding en fat­ soenlijke afbijtmiddel bestendige handschoenen en gebruik een keukensponsje om onnodige krassen te voorkomen. Als de beschermende laag duidelijk nog intact maar dof of vergeeld wil een behandeling met commandant 4 wel goede resultaten geven. Ervan uitgaande dat de vernis verwijderd is moet je opzoek naar krassen andere zaken welke moeten worden geëgaliseerd. Kleine probleemgebieden kunnen wor­ den verwijderd door nat schuurpapier te gebruiken met een korreldikte van 400. Ik hoef denk ik niet te vertellen dat het te behandelen stuk steeds nat moet zijn. Ik denk ook dat het lo­ gisch is dat als het de behandelen stuk 3mm dik niet moet gaan proberen om een kras van 2mm uit te schuren; ga dan op zoek dan naar een vervangend deel.. Schuur geen gebieden waar een pakking of een verbinding moeten worden geplaatst. In­ dien alle krassen naar behoren zijn verwijderd ga dan via nat schuurpapier met een korreldikte van 600, 800 naar 1000. Be­ steed uiteraard meer als gebruikelijke zorg aan de reeds met schuurpapier behandelde gedeeltes. Uit eindelijk dien je te het met nat schuurpapier met een korrel dikte van 1500 af te werken.

Wanneer je tevreden met het schuur resultaat bent, komt het punt om de definitieve glans aan te brengen. Met een polijst middel kom je nu heel makkelijk tot een mooi resultaat. Om het even welke gebieden je met het polijstwiel niet kan bereiken moeten door hand worden opgepoetst of misschien met  een speciaal oppoetsend uiteinde voor de boor of dremel. Uiteindelijk werk je het af met een aluminium/chroompoets­ middel. Ik heb goede ervaringen met de merken : Never Dull "(dit zijn watten en hebben hetzelfde effect zoals de koper­ poetsmiddelen van oma) Chrome Magic en Aluminium Magic zijn vergelijkbaar. Autosol geeft zeer zeker een langdurige bescherming. Maar ik denk dat bij een goede voorbereiding elk kwaliteits metaalpoetsmiddel goede resultaten zal geven. De kwaliteit van de afwerking hangt voor het grootste gedeel­ te af van het natte schuren. Hoe meer zorg en tijd, hoe beter het eindresultaat..

hoever nog ???

27


Voor alles wat klassiek is op twee wielen! Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. Dat alles in authentiek zwart-wit, afgewisseld met sprankelende kleurenreportages! En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,25 (België € 5,75). Jaarabonnement (6 nrs.) € 26,00 (buitenland v.a. € 31,00) door overmaking op ING-rekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL23INGB0000005135, BIC code: INGBNL2A. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

28

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!


Francorchamps 11-13 juni

GEZOCHT door leden

Liefhebbers van klassieke racemotoren en fameuze Grand Prix coureurs kunnen het weekend van 11 tot en met 13 juni reser­ veren voor een bezoek aan de Bikers’ Classics op het circuit van Spa-Francorchamps in België. De organisatie van het toonaangevende klassieke motoreve­ nement in Europa heeft er alles aan gedaan om een zo gunstig mogelijke datum voor de Bikers’ Classics te verkrijgen, met als prettig gevolg dat deze achtste editie dit jaar niet samenvalt met een MotoGP of WK Superbike. Op deze wijze zijn meer GPrijders beschikbaar en kunnen de fans hun weg wat makkelijker vinden naar het circuit in de Ardennen. Vele kampioenen uit het verleden zijn de laatste jaren al te gast geweest in Spa-Francorchamps en in het weekend van 11 tot en met 13 juni zal dat weer zo zijn. Daarnaast worden vele beroemde racemotoren uitgestald, waarbij altijd een aantrek­ kelijke thema de leidraad is. Grote vedetten als Giacomo Agostini en Luigi Taveri zijn al benaderd om aan de start te komen, maar deze keer wordt ook aan de zijspanklasse gedacht. De voornaamste wereldkampi­ oenen van de laatste drie decennia worden met hun motoren in de parade verwacht. De 4 Hours of Spa Classic Endurance staat eveneens op het programma, evenals het circuitrijden met oude motoren voor 700 particuliere deelnemers. Kortom, een niet te missen datum !

Gezocht voor Honda CX650E Ik ben op zoek een Bar End met schroefbout voor mijn Honda cx 650 E. Ik ben dat op een van mijn ritten verloren. Een Bar End is een gewichtje aan het uiteinde van het stuur.  Theo van Doorn. Tel. 0297-870066 / 06-16948136.

Activiteitenkalender Datum Plaats

Activiteit

Beurs

Toerrit Even.

Race

11-13 dec 16-17 jan 6-7 feb 18-21 febr 5-7 mrt 21 mrt 27 mrt 18 april april 23-25 april 9 mei 11-13 juni 11-13 juni 24-26 juni 2-4 juli 27-29 aug 3-5 sept 19 sept sept 25 sept 2 okt 21 nov nov 17-19 dec

Vehikel Onderdelenbeurs MotorRetroWieze Motorbeurs Vehikel ALV Motormarkt Brasemerrit Horsepowerrun WK Superbikes Kaboutertoer Drielandenweekend Bikers Classics TT races Zeeland Weekend Vehikel Clubweekend Lek&Graafstroomrit Bomberdag NVT Motormarkt Clubdag Flowerdome Vehikel

x KJMV x KJMV x   x                 x       x x   KJMV x

             KJMV     KJMV KJMV     KJMV   KJMV KJMV KJMV          

                x     x x                    

Utrecht Rosmalen Wieze Utrecht Utrecht Bilthoven Hardenberg Burgerveen Leek Assen n.n.b. Kerkrade Francochamps Assen Zaamslag Utrecht Gersloot Groot-Ammers Schagen Woerden Hardenberg Alkmaar Eelde Utrecht

29

         KJMV     x     KJMV x   KJMV   KJMV   KJMV x   KJMV    


30


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

31


32

Profile for Peter van der Zon

KJMV-KONTAKT 1-2010  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT 1-2010  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement