Page 1

หน่วยที่ บทนำวิชาถ่ายภาพ

Photography 12-400-262

1

บทนำ : วิชาถ่ายภาพ ความหมายของ “วิชาถ่ายภาพ” วิ ช าถ่ า ยภาพ ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Photography” ซึง่ ย่อมาจากภาษากรีกว่า “phos” แปลว่า “แสงสว่าง” และ “Graphein” แปลว่า “เขียน” ดังนัน้ เมือ่ รวมคำ 2 คำนีเ้ ข้าด้วยกัน ก็ควรมีความหมายว่า “เขียนด้วยแสงสว่าง” แต่ในความหมายของวิชาถ่ายภาพในปัจจุบันนี้ หมายถึงวิชาทีว่ า่ ด้วยการทำภาพให้เกิดขึน้ โดยใช้แสงสว่างมากระทบวัสดุไวแสง การทำภาพและสร้างภาพในทีน่ ค้ี รอบคลุมเนือ้ หาไปถึงการถ่ายภาพ การ ล้างฟิลม์ การอัดขยายภาพและกระบวนการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ ใน การทีจ่ ะสร้างภาพถ่ายขึน้ มา จำเป็นต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐาน 3 ประการ คือ มีกล้องถ่ายภาพ ฟิล์มถ่ายภาพหรือวัสดุไวแสง และแสงสว่างที่ ใช้ในการถ่ายภาพ

ประโยชน์ของวิชาการถ่ายภาพ ปั จ จุ บ ั น ภาพถ่ า ยได้ เ ข้ า มามี อ ิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากมาย ในชี ว ิ ต ประจำวันของมนุษย์ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้าน การถ่ายภาพ ได้กา้ วหน้าไปอย่างมากมาย ในระยะไม่กส่ี บิ ปี มานี้ โดยบริษทั ผูผ้ ลิตกล้อง ได้พยายามออกแบบกล้องให้มวี ธิ ใี ช้งา่ ย มีระบบอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัติ ช่วยให้ถ่ายภาพได้ดีและง่ายขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางด้านฟิล์ม และอุปกรณ์การถ่ายภาพ ก้าวหน้า ไปอย่างรวดเร็ว เราจึงเห็นภาพถ่าย มี ป รากฎทั ่ ว ไป ทั ้ ง ในบ้ า นเรื อ น ตามท้ อ งถนน ในสถานที ่ ท ำงาน โดยได้นำเอาภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ในวงการต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ในวงการศึกษา สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาเขตภาคพายัพ

เชียงใหม่


หน่วยที่ บทนำวิชาถ่ายภาพ

Photography 12-400-262

1

ภาพถ่ายมีประโยชน์ดงั ต่อไปนี้ 1. ภาพถ่ า ยช่ ว ยสื ่ อ ความหมาย (Communicate) และ ถ่ายทอดข่าวสารไปยังผู้ดู ได้แก่การใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการ ทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ เช่นใช้ภาพถ่ายในการบอกข่าว สารทาง หน้าหนังสือพิมพ์ ใช้ภาพถ่ายส่งข่าวในรูปของโปสเตอร์ เป็นต้น 2. ภาพถ่ายเป็นประโยชน์ในการศึกษาและงานทางวิชาการ หมายถึงการใช้ภาพถ่าย ช่วยในการเรียนการสอนนั่นเอง กล่าวคือ ใช้ภาพประกอบการสอน การบรรยาย แทนทีจ่ ะใช้การ บรรยายอย่างเดียว เพราะคำพูดหรือตัวหนังสือมีลักษณะเป็นนามธรรมมาก ทำให้ผู้เรียน เข้าใจได้ช้า การใช้ภาพถ่ายเข้ามาช่วยจะช่วยเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ให้อยูใ่ นรูปของรูปธรรมซึง่ ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจได้งา่ ยกว่า 3. ภาพถ่ายเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เช่น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ภ าพถ่ า ย ขยายส่ ว น (Microphotography) และภาพถ่ า ยจากกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ (Microphotography) นำมา ศึกษาและวิจัย ได้แก่ ส่วนประกอบของพืชและสัตว์เล็ก ๆ ศึกษา เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์ หรือแม้แต่ในวงการแพทย์มีการ ถ่ า ยแอ็ ก ซเรย์ ล งบนฟิ ล ์ ม เพื ่ อ ตรวจสุ ข ภาพของผู ้ ป ่ ว ย ถ่ า ยภาพ อวั ย วะภายในตั ว มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ โดยใช้ เ ลนส์ ถ ่ า ยภาพขนาดเล็ ก สอดเข้ า ไปทางปากเป็ น ต้ น ปั จ จุ บ ั น นี ้ เ ทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพ เจริ ญ ไปอย่ า งรวดเร็ ว ในการสำรวจสภาพต่ า ง ๆ บนพื ้ น ผิ ว โลก นักวิทยาศาสตร์ใช้ฟิล์มอินฟราเรด (Infrared) ถ่ายภาพพื้นผิวโลก เพื่อศึกษาปริมาณและ ความหนาแน่นของป่าไม้ การถ่ายภาพทาง ดาราศาสตร์ ช ่ ว ยศึ ก ษาความเปลี ่ ย นแปลงของ กลุ ่ ม ดวงดาวต่ า ง ๆ กล้องถ่ายภาพถูกนำไปพร้อมกับมนุษย์อวกาศ ถ่ายภาพนำกลับมา ศึกษาค้นคว้า เป็นต้น การถ่ายภาพเหล่านี้ช่วยให้ นักวิทยาศาสตร์ สามารถทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำกว้างขวางและ ประหยัดเวลาได้อย่างมากมาย 4. ภาพถ่ายเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ผู้ที่มีความรู้ ทางด้านการถ่ายภาพ ดีพอสมควรก็พอจะยึดเป็นอาชีพอิสระ หรือ หารายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัวได้บ้าง หรือทำงานในบริษัท ห้างร้านที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ บางอย่างเพียงพอ ก็สามารถถ่ายภาพในงานต่าง ๆ เพื่อหารายได้ เป็นลำไพ่พเิ ศษ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาเขตภาคพายัพ

เชียงใหม่


หน่วยที่ บทนำวิชาถ่ายภาพ

Photography 12-400-262

1

5. ภาพถ่ายใช้เป็นหลักฐานในเอกสารสำคัญหลายชนิด เช่น บัตรประจำตัว บัตรประชาชน ใบสุทธิ ใบรับรอง เป็นต้น เนือ่ งจากรูปถ่าย ช่ ว ยอธิ บ ายรู ป พรรณสั ณ ฐานของบุ ค คลได้ อ ย่ า งดี และยากต่ อ การ ปลอมแปลง 6. การถ่ายภาพเป็นการแสดงออกทางศิลปะ เพราะการถ่ายภาพ เป็ น การสร้ า งสรรค์ งานศิ ล ปอี ก รู ป แบบหนึ ่ ง โดยนำความรู ้ ท าง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ให้ได้ภาพที่มีศิลปะออกมา 7. ภาพถ่ า ยช่ ว ยบั น ทึ ก ภาพในอดี ต ที ่ ผ ่ า นมากได้ ด ี ทำให้ คนรุ่นหลังได้เห็นสภาพชีวิต และสังคมของคนในสมัยก่อนภาพถ่าย จึงถือเป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี ำคัญยิง่ 8. ภาพถ่ายเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าและการโฆษณา เพือ่ เผยแพร่ ส ิ น ค้ า ของบริ ษ ั ท ให้ เ ป็ น ที ่ แ พร่ ห ลายและโน้ ม นำจิ ต ใจผู ้ ด ู ให้หนั มาซือ้ ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ 9. เพื่อความเพลิดเพลิน มีผู้ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก เพื่อ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เข้าจะรูส้ กึ พอใจต่องานการถ่ายภาพทีอ่ อกมา และมีความสุขต่อการทีไ่ ด้ทอ่ งเทีย่ วในทีต่ า่ ง ๆ พร้อมกับบันทึกภาพสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ขาได้พบเห็น เอาไว้เป็นทีร่ ะลึก หรือไว้ดกู นั ในหมูเ่ พือ่ น ๆ 10. ความรู้ในการถ่ายภาพเป็นพื้นฐานในการเรียนด้านการ ถ่ายภาพยนต์ และการผลิต รายการโทรทัศน์

การถ่ายภาพกับการสื่อความหมาย

3

ภาพถ่ายเป็นภาษาสากล กล่าวคือไม่วา่ ผูด้ ภู าพจะเป็นคนชาติใด ภาษาใด อ่านหนังสือออกหรือไม่ มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ก็สามารถเข้าใจความหมายของภาพถ่าย ได้อย่างเดียวกัน เนื่องจาก ภาพถ่ายให้ ค วามหมายในตั ว เองโดยแจ่ มแจ้งอยู่ แ ล้ว ผู้ ด ูภ าพ จึ ง สามารถเข้าใจได้ทันที ดังคำพังเพยที่ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับ คำพูดพันคำ” ถ้าพิจารณาถึงการสื่อความหมายด้านตัวหนังสือแล้วจะพบว่า ตั ว หนั ง สื อ นั ้ น เป็ น เพี ย งเครื ่ อ งหมายที ่ ใ ช้ แ ทนคำพู ด เท่ า นั ้ น ไม่ สามารถสื่อความหมายด้วยตัวเองได้ ผู้อ่านจะต้อง ใช้จินตนาการ เป็นภาพหรือความหมายขึ้นในสมองก่อน ซึ่งการตีความนั้นอาจจะตรง หรือไม่ตรงกับที่ผู้เขียนตั้งใจไว้หรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีของภาพถ่าย นั ้ น มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมมากกว่ า ผู ้ ด ู จ ะทราบความหมายจากภาพ ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งใช้จนิ ตนาการเข้ามาช่วย ภาพถ่ายจึง เป็นสือ่ ทีท่ ำให้ผดู้ ู สามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าตัวหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาเขตภาคพายัพ

เชียงใหม่

การถ่ายภาพ บทที่1  
การถ่ายภาพ บทที่1  

เนื้อหาเรื่องก่ีถ่ายภาพ

Advertisement