Page 1

ČERVENÝ RYBNÍK ZVANÝ ČERVEŇÁK

Tento malý rybník o výměře 0.5 ha, se nachází v těsné blízkosti slánské plovárny. V roce 1937 na podnět Jindřicha Skorkovského se sešlo několik rybářů, kteří se dohodli, že založí ve Slaném Rybářský kroužek. Od města Slaného se jim podařilo získat právě Červený rybník.Ustavující schůze Rybářského kroužku se konala (14. Listopadu 1937) v hostinci "Na plovárně", který se nacházel přímo u Červeného rybníka. První členská schůze byla svolána 16. Listopadu 1937. Na této schůzi byl schválen návrh stanov a sportovní řád. Členský roční příspěvek byl stanoven na 20 Kč a příspěvek na zarybňování 180 Kč. Zakládajících členů bylo jedenáct. Předsedou byl zvolen Jindřich Skorkovský. V minulých letech nebyla pověst Červeňáku právě nejlepší, ale díky rekonstrukci v roce 2010 se podařilo jeho vzhled i zarybnění zlepšit. Rybníčku dominují mohutné topoly. Budova hostince stále stojí…zadíváte-li se směrem ke dvěma největším topolům nebudete na pochybách, o který objekt se jedná. Oprava a odbahnění Červeného rybníka ve Slaném

1. Stručný popis akce: Objem vody v nádrži Červeného rybníka byl značně redukován nánosy splavenin. Cílem projektu bylo zvětšit průměrnou hloubku a kapacitu nádrže a vytvořit lepší podmínky pro zvýšení kvality vody tak, aby kladně ovlivnila i místní faunu a flóru vázanou na vodní prostředí. Celkový technický stav tohoto vodního díla byl zlepšen odtěžením zachyceného nánosu. 2. Celkové náklady na akci: 2 896 167 vč. DPH 3. Finanční zdroj: Operační program Životní prostředí 4. Harmonogram: 01-07/2010 V současné době je již rybník dobře zarybněn a procházka kolem něho již skýtá mnoho pěkných pohledů na faunu i floru


PLOVÁRNA VE SLANÉM Slánská plovárna vznikla v dobách Rakouska-Uherska jako klasická, dřevěná, secesní plovárna. Na začátku šedesátých let minulého století dostala současnou podobu. Změnil se velký bazén a přibyl bazének pro děti. V devadesátých letech nechali představitelé města kompletně vyměnit a obnovit technologie.

Městské venkovní koupaliště provozují Technické služby Slaný. Plovárna je každoročně ztrátová v průměru 400 000 Kč. Město Slaný z větší části dotuje tuto ztrátu, zbytek pak doplácí Technické služby. Ztrátovost má na vině malá návštěvnost, způsobená zejména nepříznivým, studeným a deštivým létem, jaké v posledních letech zažíváme.


HABEŠ Odkud se vzal nápis "Habeš Vás vítá" na viaduktu? Co znamená? Snažili jsme se vypátrat historii názvu, případně nápisu. Nedostávali jsme však uspokojivé odpovědi a mysleli si, že už nebudeme moci nabídnout informace. Poslední co jsme udělali byl dotaz na slánské muzeum. V krátké odpovědi jsme se dozvěděli, co jsme potřebovali. Tento pomístní název vznikl díky obchodním aktivitám bývalého majitele přádelny Ferdinanda Přibyla, který dovážel bavlnu z různých koutů světa.

Podle míst, odkud odebíral bavlnu pojmenoval i některé části na území našeho města. Ve Slaném můžete od starousedlíků žijících v blízkosti bývalé přádelny ještě dnes slyšet " šel jsem kolem hospody Na Taiwanu, ubytovna Na Mexiku, paní Anýžová, která bydlela Na Giblartaru". Za určení polohy Taiwanu a Gibraltaru vděčíme manželům Holcovým ze Slaného.

Část týmu P.I.A.F. u viaduktu při tvorbě letterboxu I CESTA MŮŽE BÝT CÍL..zleva: Filip, Adam (hoopik)


LOKALITA NA VYHLÍDCE (DŘÍVE NA VEJROVNĚ) V nejbližším okolí se to archelologickými nálezy jen hemží. Vystoupáte-li až na konec schodů, podívejte se směrem k bílým bytovkám a nechte průchod své fantazii. Toto místo, ač tomu nic nenapovídá má zajímavou historii. Byly zde evidovány nálezy z mladší a pozdní doby kamenné a doby bronzové. Z těchto pravěkých nálezu stojí za zmínku především zahloubené sídlištní objekty a kůlové jámy, z jejichž rozmístění se dá předpokládat původní půdorys domu. To že tato lokalita bývala ( a stále je…copak tu asi najdou jednou po nás ) používána po celé věky svedčí jednak starší průzkumy, ale i poměrně nedávný archeologický záchraný výzkum, při kterém zde bylo odkryto několik desítek kostrových hrobů z přelomu 9. a 10. století . Nalezli se zde typické středověké šperky (záušnice), keramika , velké množství milodarů, barevné skleněné korálky, hroty šípů, železná sekera, nádoby, ocílka, nůž…

Jak vypadala raně středověká pohřebiště? Hroby mívaly kamenné nebo dřevěné obložení (na této lokalitě se je však najít nepodařilo). Zda byly hroby nějak označené je otázka. Z nejstaršího období nejsou známé žádné náhrobníky, ale nějaké rozlišení zde patrně bylo. Nejspíše si to můžeme představit jako místo, kde byly drobné skupinky vyvýšených rovů, které mohli být označené třeba dřevem nebo sloupem, u kterého se obětovalo. Na tomto nalezišti byla také objevena dětská lebka nesoucí pozůstatky tzv. trepanace, tedy „odborně“ provedený otvor do dutiny lebeční, kdy se odstranila kůže, vylomila nebo vyvrtala se kost a rána byla nějakým způsobem zaléčena, aby člověk přežil.. Zákrok byl uskutečněný možná za účelem snížení nitrolebního tlaku vzniklého zřejmě v důsledku úrazu nebo jako metoda při léčbě duševní choroby. Rána na lebce „kvíčského“ dítěte byla vyhojena a dokazuje, že zákrok byl relativně úspěšný a dítě ještě poměrně dlouhou dobu žilo. Až se vrátíte zase do 21.století Seběhněte schody zpět dolů a pokračujte dále cestou podél zahrádek.


VELKÝ SLÁNSKÝ RYBNÍK Pokud si Novas chcete prohlédnout, jděte vlevo…není to daleko…naše cesta vede však zpět směrem k trati. Koncem 15. stol. byly ve Slaném a jeho nejbližším okolí desítky rozsáhlých rybníků. Cech rybářský byl pak ve městě vedle cechu vinařského jedním z nejbohatších. Výlovy bývaly událostí přitahující lidi z širokého okolí. Ryby, zvláště kapři, štiky a pstruzi se často ocitaly až na královské tabuli. První ránu rybníkům zasadila třicetiletá válka. Tehdy jich vzalo mnoho za své - nebylo sil, ani peněz na udržování hrází a voda začala zaplavovat úrodnou půdu. Po bitvě na Bílé hoře pak zasadil rybníkům poslední ránu hrabě Jaroslav Bořita z Martinic, který rušil další.

Během 240 let zanikla sláva slánských rybníkářů úplně. Celkem bylo zrušeno 97 rozsáhlých rybníků. V okolí Slaného není tekoucích vod, kromě několika malých potoků, ve kterých nejsou ryby. Sportovní rybáři jezdili na řeky Ohři, Berounku, Vltavu či Labe, jenž ovšem byly daleko a tehdejším rozšířeným dopravním prostředkem byl jen vlak, aut bylo málo. Proto se v roce 1937 na podnět Jindřicha Skorkovského sešlo několik rybářů, kteří se dohodli, že založí ve Slaném Rybářský kroužek. V roce 1951 byl mezi obcí Studeněves a Slaným vybudován Velký slánský rybník - Nový rybník - zvaný „Přehrada“ později „Novas“, který sloužil jako retenční nádrž pro město Slaný. Jelikož hráz rybníka propouštěla, musela být několikrát opravována a rybník byl osazován rybami až od roku roku 1954. Oficiálně byl slánský rybník předán do užívání až v roce 1956. (text převzatý z www.meuslany.cz).


ČERVENÝ POTOK Červený potok odvodňuje zejména Slánsko Do města přitéká od jihozápadu a opouští ho na severovýchodě. Jeho délka je téměř 24 km. Pramení v Čanovicích (Malíkovice) ve výšce 345 m.n.m. a ústí do Bakovského potoka ve Velvarech ve výšce 188m.n.m..Při svém plynutí protéká těmito obcemi:

Čanovice (Malíkovice), Řisuty, Studeněves, Slaný, Blahotice,Vítov, Žižice, Luníkov, Ješín a Velvary Červený potok napájí mnoho rybníků. Jsou to: Řisutský rybník, Cukrovarský rybník, Nový Studeněveský rybník, Velký slánský rybník, Červený rybník, Blahotický rybník I., Blahotický rybník II. a Žižický rybník. Do Červeného potoka se ve Slaném vlévá Šternberský potok. .

I cesta muze byt cil letterbox  
I cesta muze byt cil letterbox  

To co jste mohli najít a přečíst po cestě ve fyzických schránkách

Advertisement