Page 1

/ MOTIE De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op maart 2013, ter bespreking van het agendapunt " Windturbines in de regio" :

2l

Neemt in overweging:

-

dat er plannen bestaan tot het plaatsen van windturbines in polder Nieuwland op grondgebied van de gemeente Alblasserdam; dat aan deze plannen c.q. &u: de realisatie ervan bezwaren kleven, met name waarhet gaat om de hieraan verbonden aantasting van het leef- en woonmilieu van mens en dier; dat dezebezwaren gezien hun grensoverschrijdend karakter zich ook zullen voordoen binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht; dat overigens dezebezwaren zo ingrijpend zijn dat deze niet zullen opwegen tegen de vermeende voordelen van bijv. een duurzame wijze van opwekking van energie, sterker nog: dat deze er los van zullen moeten worden bezien; dat er een halt dient te worden toegeroepen aan deze plannen en dat dit met alle mogelijke middelen bereikt zal dienen te worden en dat er ter zake op geen enkele wijze sprake mag zijn van enig meegaan met en/of een (onherroepelijke) juridische gebondenheid voor de gemeente Papendrecht in deze, van welke aard enlof omvang dan ook; de beraadslagingen van hedenavond;

En spreekt uit:

-

dat de voornoemde plannen dienen te worden stopgezet;

En roept het college op:

-

om te dezer zake alle mogelijke middelen in te zetten om de verwezenlijking van voornoemde plannen in welke vorm enlof omvang dan ook, stop te zefren om op geen enkele wijze mee te gaan c.q. in te stemmen met deze plannen als hierboven afrngegeven; om op geen enkele wijze mee te gaan c.q. in te stemmen met eventueel toekomstige planvorming voor plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht om de gemeenteraad ter zake onvoorwaardelijk, volledig en tijdig op de hoogte te blijven houden van de inspanningen en vorderingen van het college ter uitvoering van deze motie;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van D66,

fractie

Lammers, ă‚Œ

van de Christen Unie,

Windturbines motie polder nieuwland  
Windturbines motie polder nieuwland  
Advertisement