Page 1

√ ′ ″

ih ristenUnie 柵 淵翼誦 1脚 留鷺

=蹴

卵:躙鮒

威い “ l鑢

Jitsluitend betrekking hebben op het proiect

Noordoevers: lemen voor de Flnanciё le consequenties van 可ect Noordoevers- Transfomatiezone; )huidige business-case Noordoevers―

丁ransforFnatie20ne Zun ondersclleiden voo『 100%af wil dekken: ● dat de gemeente hiertoe binnen haar weerstandsvermogen maximaal C l,2 milioen reserveert op basis van netto contante waarde met betrekking tot Noordoevers- Transforrnatiezone;

●   dat de gemeente Papendrecht samen rnet de gemeente Dordrecllt het opdrachtnemerschap veⅣ u性 ;

.  dat het ttsi∞ Op eenF■ Ogelり ke overschttding Van de bovengenoemde C l,2 rniloen in de

toekomst niet kan wOrden uitgesloten:

止 計 ∥

I」1「]]Fξ]」 ]F[}l aanzien van de bestuFing in de ro!van opdrachtnemerte trefFen,dat de raad bl de eerste signa:en van een rnogeluke OVerschruding Van het afgedekte risicO van C l,2 Fni10en,a∥ e rnogeluke opties die dan openstaan rnet hun consequenties k『 lgt voOrgelegd,waaЮ nder expliciet de optie van beeindiging van deelname aan de dooЮ nNvikke∥ ng van het prolect Noordoevers- Transforrnatiezone.

:壼 :Fttlそ :借

en gaat over tot de orde van de dagDe fractie van de ChristenUnie De fractie van het CDA De fractie van D66 De fractie van het PAB De fractie van de WD


λ ´

司 哩 量 議 ヽ h71Ste了 lUnle ⊂ MOTIE 2

Ee gem.erteraad van Papendrecht in vetgadering biieen d.d.05 maart 2012'ter behandeling yan het voorctel van het college van burgemeester en wethoudtrs met ats ondetwerp ROil-D en proiect NoordoevenE GEZIEN HET GESTELDE ONDER 4 en 5 Waarin de raad voorshands slechts kennis neemt van de verkenningen over programmatische solidariteit in de Drechtsteden, waarbij blijvend recht moet worden gedaan aan de lokale bevoegdheden van de gemeente;

.

NEEMT IN OVERWEGING: Oat Oe ontwikkelingen rondom het project Noordoevers, gelet op de hieraan

.

o

verbonden grote fiiranciele consequenties, vragen om een algemene herijking van de besluiVoming inzake de aanwijzing van projecten met een regionale status en een daaraan gekoppelde regionale financiering Dat er sprake is van een trajec't van herijking van het Regionale Meerjarenprog ramma van de Drechtsteden

EN SPREEKT UIT:

. o . . o

dat die(rtqnieuwde) aanwijzing moet zijn gebaseerd op een door de individuele gemeenteraden genomen besluit dat de economische situatie van dit moment in ieder geval vraagt om een scherpere prioritering en fasering van regionale proiecten dat aan elk regionaal project een actuele en sluitende business-case ten grondslag moet liggen dat in heigeval geen sprake is van een sluitende business-case het project als regionaal p.i"A wordt geschrapt danwel verder in de tiid wordt gezet dat de raad van Papendrecht tevens van oordeel is dat het aanwijzen en medefinancieren van regionale projecten moet passen binnen het kader van de door de gemeenteraad van Papendrecht nog vast te stellen Msie op intergemeentelijke samenwerking

VEMOEKT HET COLLEGE: Deze uitspraken mee te nemen in de discussie binnen het Drechtstedenbestuur en mee te nemen in de voorbereiding van de door de gemeenteraad vast te stellen Visie op intergemeentelijke samenwerking en gaat over tot de orde van de dag. EN

.

De fractie van de ChristenUnie:

De fradie van het CDA De fractie van het PAB De fractie van D'66

De fractie van de VVD

`シ

レ イ


J ち

hristenUnie

MOTIE 3 De gemeenteraad van Papendrccht, in vergadering biieen d.d.05 maart 2012,tpr behlndeling van het voonstel van het college van burgemeester en wethoudlrs met als ondetwerp RO[{) en proiect Noordoevets

GEZIEN HET GESTELDE ONDER 6 Waarln papendrecht actief invloed wil hebben op de besluifuorming over de toekomst van ROM/D;

.

′`` ヽ

NEEMT.IN OVERWEGING:

ffiRoM.Dalleoptiesinbeginselopenzijnindienzindat: o Als minimale variant op regionaal niveau behoefte is aan promotie en acquisitie

.

. 夕`ロ

ロや 、、

richting het bedrijfsleven, waarbij in de uitwerking wel de vraag aan de orde moet komen of hiervoor nog een ROM-D nodig is of dat deze activiteit in bureau Drechtsteden kan woiden ondergebracht, waarmee forse regionale besparing in uitvoeringsorganisatie kan worden bereikt Een variant van doorontwikkeling van ROM-D als regionale ontwikkelingsmaatschappij voorbedrijfsteneinen ook denkbaar en bespreekbaar kan zijn, miar dan in de uitwerking aan de voorkant moet worden gewaarborgd dat all-een sluitende business-cases worden ingebracht en dat eventuele tekorten ook in de toekomst worden afgedekt door de inbrengende gemeenten. Dat projec{en slechts op regionaal niveau moeten kunnen worden ingebracht na accordering van alle individuele gemeenten om het regionaal belang te toetsen en te onderschrijven.

EN SPREEKT UIT:

ffiorontwikkelingvanRoM/Dallevariantenopenmoetenzijn

.

Dan in de uitwerking te allen tijde zal moeten worden voorkomen dat er voor de deelnemende gemeente een nieuw scenario zoals Noordoevers kan ontstaan

EN

VEMOEKT HET COLLEGE:

@ussievoorbereidingalleoptiesafgewogentebekijkenenin het eindvoorctel aan de gemeenteraden deze opties voor te leggen

en gaat overtot de orde van De fractie van de ChristenUnie:

De fractie van het CDA De fractie van het PAB De fractie van D'66 De fractie van de VVD

″ ・ ジ "′ ―

/1

r

み 1″

Pab noordoevers 3 aangenomen moties  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you