Page 1

MOTIE Onderwerp:geenvormingvan Drechtstad, De raadvande gemeentePapendrecht, in openbarevergadering bijeenop 8 november 2007, Constaterende dat: in - er de mediadooreenoud-PvdA-bestuurder recentelijk uitspraken zijngedaan overde in PvdA-kringen plannenom in de Drechtstedengemeenten bestaande te komentot de vormingvanéén gemeentebestuur: hetbestuurvande Drechtstad; vanwegede prominente - dezeuitspraken, vertegenwoordiging van PvdA-leden in de regionale Collegesen het Drechtstedenbestuur, geleidhebbentot onrust; van 3 oktoberjl. eenmotieis ingediend - er in de Drechtraad om die onrustwegte nemen,welkemotiedoorgeendervertegenwoordigde paÉijen,metuitzondering van ProSliedrecht en het PAB.is ondersteund: Overweqende dat: als-raadsleden in hetopenbaargeen - er nadienvanuitzowelPvdA-bestuurders enkeleuitspraak is gedaanom de gedaneuitspraken te ontzenuwen; omtrentde in alleverkiezingsprogramma's van - er behoefteis aanduidelijkheid partijengedanebeloftendat Papendrechteen zelfstandige Papendrechtse gemeentemoetblijven,waarbijvan opheffendus geensprakekanzijn; - de huidigeGemeenschappelijke regelinguitsluitend bedoeldis om regionaal te doen,wat lokaalnietkan; Spreektuit: dat de raadvande gemeentePapendrecht tegende vormingvan Drechtstad is, En gaatovertot de ordevande dag. De fractievan het Papendrechts AlgemeenBelang(PAB), H.M.vanWijngaarden N.M.Vergeer H.A.Nieuwstraten R.A.Groene

Motie geen drechtstad