Page 1

Motie Asbestonderzoek Alblasserdam Beter Voor Dordt – Dordrecht / ABZ – Algemeen Belang Zwijndrecht / Papendrechts Algemeen Belang – Papendrecht / PRO Sliedrecht / Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht De Drechtraad in vergadering bijeen op dinsdag 15 januari 2013 tijdens de Algemene Beschouwingen Constaterende dat: Nedstaal (Ruigenhil Vastgoed B.V.) in Alblasserdam bij Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op 12 oktober 2012 een vergunningsaanvraag voor een proef tot verwerking van asbesthoudend schroot heeft ingediend - Een ieder tussen 6 december 2012 en 21 januari 2013 zienswijzen op deze aanvraag kenbaar kan maken die door het bevoegd gezag in de besluitvorming worden betrokken - De gemeente Alblasserdam een zienswijze in zal dienen - Ter onderbouwing van de zienswijze een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Mobilisation (MOB) in opdracht van de gemeente Alblasserdam. De opdracht van deze contra-expertise zal niet gericht zijn op de mogelijke slaagkans van de proef, maar expliciet op alle mogelijke risico’s die dit met zich mee kan brengen op het vlak van de volksgezondheid en de veiligheid. Daarbij dient niet alleen gekeken te worden naar de risico’s van de verhittingsmethode zelf, maar ook naar de risico’s van transport, opslag en in het geval van een calamiteit. Alle risico’s op het vlak van volksgezondheid en veiligheid worden zodoende bij het onderzoek betrokken.* In het onderzoek zullen ook de vragen die diverse groeperingen uit Alblasserdam gesteld hebben verwerkt en beantwoord worden. Overwegende dat: - De vergunningsaanvraag tot aanzienlijke maatschappelijke onrust leidt - Het formeel een aangelegenheid is van Alblasserdam maar meer Drechtstedengemeenten zijn betrokken - De Drechtsteden met het indienen van een zienswijze hun steun aan de door Alblasserdam gekozen aanpak zowel aan deze gemeente als aan de betrokken overheden kenbaar maken Verzoekt het Drechtstedenbestuur: - Na afronding kennis te nemen van het onderzoeksrapport van MOB en de daaruit voortkomende zienswijze van de gemeente Alblasserdam en de beraadslaging in de gemeenteraad over de zienswijze (De gemeenteraad heeft aangekondigd deze zienswijze in de week van 14-19 januari 2013 te willen agenderen) - Voor 21 januari 2013 bij OZHZ namens de Drechtsteden een zienswijze in te dienen met een strekking gelijk aan de zienswijze van de gemeente Alblasserdam. - Bij eventuele totstandkoming van een vergunning, het dringend verzoek neer te leggen bij de gemeente Alblasserdam om de Drechtraad inzage te verschaffen in de wijze waarop het bevoegd gezag naleving van de voorschriften zal controleren en hoe ook omliggende gemeenten hun rol kennen in geval van een calamiteit

en gaat over tot de orde van de dag. Dordrecht, 15 januari 2013 Beter Voor Dordt ABZ

PRO Sliedrecht PAB Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht

*cursieve tekst letterlijk overgenomen uit de raadsinformatiebrief gem. Alblasserdam d.d. 28-12-2012 C:\Users\J. van Dongen\Documents\drechtsteden\motie asbestonderz. Alblasserdam.doc

Motie asbestonderz alblasserdam samenw lok partijen