Page 1

Woensd

17 oktober

In; ien

F

in- É en 1" ne ri

De stallirigbiedt plaatsaan zo'n 200 íietsen. Daarom heen waren nog eens3OOÍietsengeplaatst.Dat geeft een ontzettend rommeligeaanblik. ruimteis gecÍeëerdvoor een stalling. Het staatvol met fietsendie lukraak PAPENDRECHT - De fietsêGbondVoor De Meent is een aantalhekken .worden neergezet. Het is chaos. is zwaaÍteleurgesteldgeplaatst waarbitnen de rijwielen Je kunt nu nauwelijkshet winkelPapendrecht in de gemêênte. Erwasvolgênsde gestald kunnen worden in rekken, centrumoDkomendoor de her en dat in het en op de Veerweg zijn een aantal der gestaldeÍietsen", vindt hij. De lokaleafdelingtoegezegd eenÍiêtsen- steunen geplaatst waartegen een Íietsersbondbenadruktdat een winnleuwewinkelcentrum stallingzoukomen.Datblliktechtel rijwiel gezet kan worden. "Wat een kelcentrumvan het Íormaat van De niet het geval.FletseÍsmoêtenhet blunder!Vánzowel de gemeente,de Meent een Íietsenstallingbehoort buiten doen met een afgebakendprojectontwikkelaaÍals de architect. te hebbendat olaatsbiedt aan 500 terêintjê dat plaatt bledt aan 200 De automobilistis van alle gemak- tot 1000 riwielen. Het fietsparkeerpleitvoor ken vooziên. Er is een grote par- beleid dat de gemeente nu bij De Íijwielen.DeÍiêtsersbond een overdekte, bewaêl*ê stalling keergarage,en een andere is in de Meent voert, vindt de bond verre dat ruimteheeftvooÍ 500 tot 1000 maak. Fiebers daarentegen lopen van stimulèrendom eens vaker op aan tegen een stalling die veelal de fiets te stappen. fietsen. vol is. omdat er een beperkt aantal Oo een in mei verstuurdebrief naar "We hebbenÍuimvantevorencon- plaatsen is. lk sprak gisteren een dé wethouder over het beleid ontin de buurt van ving de bond het antwoord dat in ver- benzinepomphouder tact gehadmet de gemeente", afde- het winkelcentrum.Hï verteldedat de op 10 mei vastgestelde'partelt Nicovan Delft,secretaris ling Drechtsiedenen coórdinator mensenhem haddengevraagaioÍ zij keerregulering Papendrecht' een "Volgens hun fiets bij het tankstationmochten fietsenstallingis opgenomen. Een fietsenbondPapendrecht. de wethouderwas er aaneenfiet- plaatsen,omdat ze bang warenvoor geschikte locatie zou echter nog gezocht moeten worden. De bond gedacht was het geen diefstal." senstalling oppert om één (gelijkvloerse)etage probleem. gaÍ Hij aandat hetslechts in de parkeergaragevrÍ te houden de discussie wasof heteenbewaak- chaos Onlangs nog maakte Van Delft voor de stalling,en hoopt snel van een 'rondje' om de stalling en de de wethouderte horen. Veerweg."lk heb eens lopen tellèn. (Leesvervolg op pagina3). te oÍ onbewaaktestallingzou wor'Het ischaosbij den." De Íietsersbondwas daarom zeer verbaasd toen bleek dat er r hetwinkelcentrum' in het nieuwe winkelcentrumgeen !

Fietsersbond wil groterestallingbij De Meent Vervolgvoorpagina Gebruikafwachtên JohanLuttik, communicatieadviseur gemeentepapendrechtreaqeertoD de kritiekvan de fietsersbond:,,Hetnieuwewinkelceirtrumis een gïoot sutces is. Er komt veel auto- en fietsverkeerop af. Van ae tiidetiile sËtÍne;Àiài daaromgoed gebruikgemaakt,en ook de rekkenzittên árdig vol..-Je kunt zegg_en.dat de aantallenonze verwachtingenovertreffen.',VóleensLuttik heett .r.e.gemeente beslotenom het gebruikvan de parkeermogelijkheden eersraTre wacnten om pas later met een definitieveoplossinste komen. "ln de praktijkzijn de ontwikkelingengoed te volgen.Welke ;taatreAelen eí moeten worden genomen, wordt momenteelondezocht. Het collese zal op termijn met voorstellenkomen vóor een definitieveoolossine.Jk verwachtdat dit binnenenkelemaandenzalzijn.',

2OO7


voorgoed te laten liggen. De deelnemers kunnen tijdens het etmaal terugyallen op een speciaàl telefoonnummer voor advies en steun. Vorig jarx deden in heel Nederland meer dan 17.000mensen mee aan de actie.

DOnDnËCrï fietsenstalling Gratis De bewaakte fietsenstallingen in het centïum van Dordrecht zijn in de loop van volgendjaar elke zaterdag gïatis te gebruiken, De gemeente wil mensen op deze manier aansporen om niet met de auto maar met de fi etsnaar de binnenstad te komen. Pagina2

vraagtmeer Fietsersbond DeMeent stallingsruimte PAPENDRECHI De tijdelijke fietsenstalling bij het nieuwe r rinkelcentrum De Meent in Papendrecht is veel te klein, zegt de lokale afdeling var de Fietsersbond. De bond heeft bij de gemeente aaÍr de bel getroklen voor extra ruimte. Binnen de omieining op de Veerweg passennaar schatting tweehonderd fietsen. ,,Bij een dergelijk winkelcentrum hoort minimaal een stalling met plaats voor vijfhonderd tot duizendfietsen,"Yindt de bond.,,De huidige stalling is geregeld helemaal vol." Op de Veerweg staan ook fietsensteunen.De bond: ,,Ookdit zijn erte weinig, met een chaos tot gevolg, Overa.lronC het winkelcentrum zie

je rondslingerendeÍietsen." ,,Net als ieder ander zien v/ij dat er behoorlijk gebruik wordt gemaakt van de stalling, die gratis en bewaakt is en op een goede plek ligt," zo reageert een woordvoerder van alegemeente, ,,Dat is allemaal positief, wij hebben nog niet de indruk dat er in elke steeg fietsen liggen. We zijn de situatie wel aan het onderzoeken.Hetwinkelcentrumisaf, maax hettotale centrumvan Papendrecht is nog lang niet klaar. Later komt er een ilefinitieve stalling. De plek en de omvang staán nog niet vast." De Fietsersbond stelt voor om een etagevar de parkeergaragevoor fietsente reserveren.

DOftDffiË',Iï aangehouden Jongens Na een melding van een alerte buurtbewoner zijn zondag Yier Dordtsejongensvan 13en 14jaar aangehouden. De politie trof hen aan op het alakvan een school in de Betie Wolffstraat. Dejongens vernielden stoeltjesen fietsenophet schoolpleir 7À6^aÊÍên mFevoor verhooren

Dinsdag DONDT De politie

t*foírsï;orN

werd gezor www:AD.nTdrechtsteden openstaan De man hi verzette zich tegen zij n aanhouding, waarop de politie hem in ile boeiensloegenmeenam.

Fietsenstalling de meent krant  
Fietsenstalling de meent krant  
Advertisement