Page 1

PABFractie

Papendrecht, 07 -O1-ZO1I

Schriftelijkevragen(op grond van artikel 36 van hetReglementvan Orde)van de PAB-fractieoan het Callegevan Burgemeester en WethoudersvanPopendrechtGeachtCollege, Samenmet de fractievanGroenLinksheeftonzefractieaandacht besteed aaneengrootaantat (geschatte bomenen boompjes aantal500)op Slobbengors welkedoorde Gemeente of op verzoek' gemerktzijnmet hetdoelte wordenomgezaagd van.deGemeente en venvijderd. signalenuit de samenleving gavende fractiesaanleiding om hieropte reageren. Naoverlegmet de wethouderhebbenraadsleden en groenliefhebbers uit onzegemeenteeen bezoekgebrachtaanhet betreffende deelvanSlobbengors, waarbijook deverantwoordelijke ambtenaar vande Gemeente aanwezig was. Gezamenlijk gekomendat er geenenkeleaanwijzing zijnwij tot de conclusie te constateren was waaruitde noodzaak bluktom de bomente verw'ljderen. Deambtenaar welkeop dat momentslechtsenkelemaanden in functiewasheeftde aanwezigen op de dagvanhet bezoektoegezegd e.e.a.uit te zoeken. Enigetijd laterverheugde h'rjbetrokkenen met het berichtdat de genoemde conclusie dejuistewas en datde bomennietverwijderdhoefdente worden,mogel'rjk op enkeleexemplaren nawaarvanhet Waterschap zoukunnenoordelendat dezegevaaropleveren voorde dijklangsde Merwede. Onzefractie heeft hieroverenkelevragen. 1. 2. 3. 4. 5.

Wanneeris besloten om de bomenvaneenmerkteken te voorzien om te verwijderen? geweesten zoja op welkewijze? ls hiervanpublicatie Wat is de toenmalige redengeweestom te besluiten om de bomente verw'ljderen? Hoekanhetzijndat de bomentoenwegmoestenen nu alsnogkunnenbl'rjven staan? Wat is de meningvanhetCollege geennoodzaak overhetfeit er blijkbaar aanwezig was(en is)om de bomente verw'tjderen? 6. WelkestappengaathetCollege ondernemen om dit soortsituaties te voorkomen en om tegente gaandat waardevolle stukjesgroenverdwijnen in plaatsvandezete beschermen? Opmerking: Alleaanwezigen bij het bezoekaande locatiezijnunaniemvanmeningdat het hierom eenstukje groĂŠnbetreftwaarmende natuurmin of meerongemoeid Papendrechts kantaten. Dit komtde vogel-zoogdierenen insectenstand ten goede,zoveelruimteheeftde natuurimmers nietin onzewoonplaats, dusdienenwe zuinigte z'rjnop dit soortgebiedjes. Wij zienmet belangstelling uit naaruw reactie, Met vriendelijke groet DeFractievan PAB

Leen Fijnekam.

Papendrechts AlgemeenBĂŞlang. www,p-a-b.nl

Bomenkap slobbengors 2011 (1)  
Bomenkap slobbengors 2011 (1)  
Advertisement