Page 1

ALGEMENE BESCHOUWINGEN   (PAB,  7  november  2013)   n.a.v.  vaststelling  programmabegroting  2014  van  de  gemeente  Papendrecht    

Voorzitter,   Voor  ons  ligt  de  programmabegroting  voor  het  jaar  2014,  met  een  doorkijk  naar  de   komende  raadsperiode.  Als  PAB  fractie  kunnen  we  hierover  absoluut  niet  ontevreden  zijn.       De  afgelopen  jaren  kenmerkten  zich  vooral  door  opgelegde  bezuinigingen.  Om  vele   miljoenen  zelfs.  Wij  zijn  echter  in  staat  gebleken  dit  op  een  vrij  soepele  manier  te   verwerken.  Zonder  de  lasten  voor  de  burger  te  verhogen.  Dit  was  en  is  ook  onze  inzet.  Dat   het  college  daarin  ook  is  geslaagd  vinden  we  onze  complimenten  waard.       De  begroting  voor  2014  is  sluitend.  En  met  het  positieve  resultaat  over  2014  is  ook  de   begroting  over  2015  sluitend  te  maken.  Een  nieuw  college  plukt  hiermee  de  vruchten  van   het  huidige  behoedzame  financiële  beleid  en  kunnen  we  constateren  dat  de  overdracht  aan   een  volgend  college  goed  geregeld  is.     Toch  zijn  er  zaken  die  wij  met  de  besluitvorming  over  de  voorliggende  begroting  aan  de   orde  willen  stellen.       Het  PAB  constateert  dat  we  in  onze  omgeving  te  maken  hebben  met  een  extreem  zware   belasting  op  ons  leefmilieu.  Dit  geldt  zowel  voor  Papendrecht  als  voor  de  regio.       De  lucht  in  Papendrecht  is  één  van  de  vuilste  in  Nederland.  Dat  is  ook  niet  vreemd  als  je   ziet  welke  milieuvervuilende  activiteiten  er  om  ons  heen  plaatsvinden.     Denk  maar  eens  aan  de  belasting  door  het  verkeer  met  de  zeer  drukke  A15,  de  N3  en   andere  snelwegen.  Denk  aan  de  uitstoot  van  een  bedrijf  als  Du  Pont.  Denk  aan  de  Derde   Merwedehaven  met  de  honderden  tonnen  asbest.  Denk  aan  de  tientallen  giftreinen  die   dagelijks  door  de  regio  denderen.   In  de  afgelopen  jaren  zijn  er  nog  een  aantal  milieudossiers  bijgekomen.  Zoals  de  situatie  bij   NedStaal.  Maar  ook  het  containertransferium,  de  windturbines  en  De  Rivierendriesprong.     Dit  alles  brengt  een  aanzienlijke  extra  belasting  op  ons  leefmilieu  met  zich  mee.       Het  PAB  vindt  dat  extra  politieke  aandacht  en  bestuurlijke  daadkracht  in  deze  dossiers   nodig  is.  Bezuinigingen  op  milieuonderzoeken,  milieucontroles  en  handhaving  zijn  uit  den   boze.  Net  zoals  bezuinigingen  op  groen;  al  was  het  alleen  maar  omdat  bomen  en  struiken   veel  fijnstof  wegfilteren.  Er  zou  hiervoor  juist  extra  geld  gereserveerd  moeten  worden.  Om   in  Papendrecht  een  verdere  achteruitgang  van  het  leefmilieu  tegen  te  gaan.     Met  het  oog  hierop  dienen  we  in  één  van  de  dossiers  een  motie  in.    


De reserve  Raadsvisie.  Onduidelijk  was  waarvoor  deze  reserve  is  bedoeld.  De  brief  van  het   college,  gisteren  ontvangen,  geeft  echter  duidelijkheid.    Van  oorsprong  was  het  een  reserve   waarmee  de  raad  zelf  de  bekostiging  kon  regelen  van  zaken  die  zij  relevant  vond.  Een  apart   potje  dus.  Het  college  ging  niet  over  dit  potje,  alleen  de  raad.       Vanuit  die  gedachte  komt  het  PAB  met  een  voorstel.  Het  voorstel  met  maatschappelijk   effect  is  dat  met  ingang  van  2014  het  gebruik  van  gif  in  de  openbare  ruimte  wordt   beëindigd.  Dit  uiteraard  met  in  het  achterhoofd  de  voorgaande  inbreng  over  de  belasting   van  ons  milieu  en  leefklimaat.  Hiertoe  dienen  wij  een  amendement  in.           Een  punt  van  andere  orde  waar  het  PAB  aandacht  voor  vraagt  en  waar  we  ons  zorgen  om   maken  is  de  inrichting  van  het  marktplein.  Kijkend  naar  de  ervaringen  van  de  realisatie  van   De  Meent  en  het  theater  De  Willem  hebben  we  als  PAB  de  nodige  zorgen.  Zorgen  om  het   proces  van  de  inrichting  van  de  huiskamer  van  Papendrecht.       Buiten  het  college  is  kennelijk  niemand  op  de  hoogte  van  de  spelregels  en  het  proces.  Dat   lijkt  ook  niet  zo  vreemd.  Er  zijn  immers  geen  afspraken  over  gemaakt.  Anders  zou  daarover   immers  de  commissie  geïnformeerd  zijn?!  Zover  ons  bekend  is  er  geen  communicatieplan.   En  ook  geen  commitment  over  hoe  we  het  gaan  doen.     Kortom:  er  is  geen  heldere  aanpak.  Wel  veel  enthousiasme  van  de  portefeuillehouder  en   goede  bedoelingen.    De  raad  wordt  echter  niet  betrokken  en  meegenomen.  De  verdere   uitwerking  lijkt  van  toevalligheden  en  een  eigen,  beperkter  inzicht  afhankelijk.       Maar  we  hebben  het  wel  over  de  inrichting  van  het  hart  van  Papendrecht,  het  Marktplein,   het  sluitstuk  van  de  centrumontwikkelingen,  waar  elke  Papendrechter  zijn  voetstappen  te   zijner  tijd  gaat  zetten.     Het  risico  van  teleurstellingen  over  niet  gehonoreerde  ideeën  kan  groot  zijn.  De   teleurstelling  over  het  niet  gehoord  worden  ook.  Dit  moet  worden  voorkomen.  Ook  mag  er   gaandeweg  niet  teveel  ruis  ontstaan.     De  fractie  van  het  PAB  nodigt  daarom  het  college  uit  met  een  goed  en  helder  plan  van   aanpak  te  komen  en  dit  aan  de  Raad  voor  te  leggen.  Dan  kan  iedereen  zien  hoe  het   georganiseerd  is.  En  hoe  met  de  ingebrachte  ideeën  wordt  omgegaan.     Dit  zorgt  niet  alleen  voor  het  noodzakelijke  commitment  maar  ook  tot  een  meer   transparant  proces.  Zo  kunnen  we  er  voor  zorgen  dat  het  marktplein  ook  echt  de   huiskamer  wordt  voor  iedere  Papendrechter.       Voorzitter.  Ik  ga  over  naar  een  ander  onderwerp,  namelijk  naar  wat  we  gerealiseerd   hebben  in  de  afgelopen  vier  jaar.  Dit  is  ook  terug  te  vinden  in  het  collegeprogramma.       Ik  noem  hier  een  aantal  zaken.  Verder  zijn  er  nog  zaken  in  uitvoering.     1.  De  uitwerking  prestatievelden  zoals  samenhang  wijk/buurt,  vrijwilligers-­‐  en  mantelzorg.   2.  Het  WMO  beleidsplan,  inclusief  uitvoeringsprogramma,  in  co-­‐productie  met  de  WMO-­‐ adviesraad.   3.  De  Kadernota  Onderwijs  2012-­‐2016  en  het  Integraal  Huisvestingsplan  (IHP  2013-­‐2022).   4.  Het  Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin  (CJG)  dat  eind  2011  geopend.  


5. De  uitvoering  Sport  op  Koers.   6.  De  gemeentewerf  is  voor  Papendrecht  behouden.   7.  Een  nieuwe  Slobbengorsbrug.   8.  Het  uitwerken  en  vaststellen  van  het  welstandsbeleid  met  aandacht  voor  het  dijklint.     We  kunnen  nog  wel  meer  punten  noemen  die  zijn  voltooid  maar  daar  willen  we  uw  tijd  niet   voor  vragen.  Deze  zijn  te  vinden  in  de  bijlage.     Toch  nog  even  aandacht  voor  twee  belangrijke  projecten  in  uitvoering.  De  aanleg  van  het   sportcomplex  en  het  zwembad  met  binnen  en  buitenbad  is  de  eerste.  Daarnaast  noem  ik  de   vernieuwing  van  kinderboerderij  De  Papenhoeve.  Twee  nieuwe  prachtige  voorzieningen   waar  de  inwoners  straks  van  kunnen  genieten.     We  kijken  met  een  goed  gevoel  terug  op  de  afgelopen  4  jaar.  Als  PAB-­‐fractie   complimenteren  we  het  college  met  de  voor  de  gemeenschap  van  Papendrecht    behaalde   resultaten  en  kunnen  we  ook  terugkijken  op  een  goede  samenwerking  binnen  de  coalitie.     Wij  kunnen  dus  instemmen  met  het  voorstel  tot  het  vaststellen  van  de   Programmabegroting  2014  (inclusief  de  verplichte  paragrafen,  de  financiële  begroting  met   resultaatbestemming  2014  en  het  investeringsprogramma  2014);       Namens  de  PAB-­‐fractie,   A.  Stremler.    

2013 11 07 ab programmabegroting versie 4  
2013 11 07 ab programmabegroting versie 4  
Advertisement