Page 1

  Algemene  beschouwingen  m.b.t.  de  Perspectiefnota  2014     Geachte  voorzitter,     De  tijd  vliegt  voorbij.  We  houden  nu  de  laatste  Algemene  Beschouwingen  van  deze  4   jaarsperiode.  Normaal  gesproken  kijken  we  weer  een  jaar  vooruit  maar  het  past  op  dit   moment  ook  om  achterom  te  kijken  om  te  zien  wat  de  afgelopen  3  jaar  is  bereikt.   Ondanks  de  crisis  en  de  bezuinigingen  waar  we  middenin  zitten  zijn  er  veel  visies   gevormd,  initiatieven  ontplooid  en  zaken  in  uitvoering  gebracht  waar  de  Papendrechtse   inwoner  van  kan  profiteren.  Gerealiseerde  zaken  zijn  o.a.:   1. Visie  op  de  intergemeentelijke  samenwerking   2. Integraal  Huisvestingsplan  is  uitgewerkt.   3. De  parkeerregulering  wordt  zeer  binnenkort  vastgesteld.   4. Oplevering  Tiendzone   5. Welstandsbeleid  is  vastgesteld  met  extra  aandacht  voor  historisch  dijklint   6. Omvorming  van  het  SWOP  naar  een  Brede  Welzijns  Instelling  (BWI)   7. Vestiging  van  een  Bureau  Sociaal  Raadslieden   8. Uitwerking  evenementenbeleid  met  o.a.  de  ijsbaan  op  de  Markt   9. Communicatie:  Instelling  bewonerspanel,  Papendrecht  Magazine   10. Vrijwilligers  NL-­‐doet  600  vrijwilligers     Nog  niet  alles  is  gerealiseerd.  Op  dit  moment  is  ook  een  aantal  grote  zaken  in  uitvoering.   Denk  bijvoorbeeld  aan  het  sportcentrum  inclusief  zwembad.  Dit  jaar  zal  ook   vernieuwing  van  de  Kinderboerderij  in  uitvoering  gaan.   De  voorbereiding  van  het  interactief  proces  van  de  inrichting  van  het  marktplein  is  in   volle  gang.     Dit  alles  is  gerealiseerd  ondanks  de  crisis  en  de  zorgen  die  dit  met  zich  meebrengt.    De   complimenten  hiervoor  van  het  PAB  voor  het  college  en  de  organisatie.       Voor  de  toekomst  zijn  er  ook  nog  genoeg  zaken  over  die  verdere  uitwerking  vragen  en   waar  het  college  op  dit  moment  met  de  voorbereiding  bezig  is.  O.a.  het  multifunctioneel   jongerencentrum,  verbetering  bruikbaarheid  ten  behoeve  van  recreatie  van  het   Slobbengors  in  relatie  tot  de  bouw  van  het  Fokker  hoofdkantoor,  de  uitwerking  van  de   Dijkvisie  en  de  invulling  van  het  Land  van  Matena.     Financiën   Financieel  sluit  2014  positief  af.  Het  meerjarenperspectief  komt  in  2018  uit  op  bijna  1   miljoen  negatief.  Dit  is  een  knappe  prestatie  gezien  het  feit  dat  dit  college  gestart  is  met   een  perspectief  op  een  tekort  van  4,1  miljoen  in  2015.  Dit  college  heeft  het  dit  tekort  van  

Algemene Beschouwingen  PAB  13  juni  2013  


4,1 miljoen  vanuit  de  vorige  periode  weggewerkt  tot  1  miljoen  in  2018.  Een  knappe   prestatie  vindt  het  PAB.     Drechtsteden   Het  PAB  is  voor  samenwerking.  Moge  dit  duidelijk  zijn.    Toch  maken  we  ons  zorgen  om   de  ontwikkeling  van  de  Drechtsteden.    De  Drechtsteden  is  een  zelfvoorzienend  maar   vooral  een  zelfversterkend  orgaan  geworden.  Drechtsteden  is  steeds  meer  een  "ver  van   mijn  bed  show"  voor  de  inwoners.  Het  is  een  zelfvoorzienend  proces  geworden  dat   zichzelf  in  stand  houdt,  zelfs  als  de  individuele  gemeenten  anders  zouden  willen.  Het   lijkt  er  sterk  op  dat  men  vanuit  de  Drechtstedenorganisatie  vooral  bezig  is  om  het   verder  uit  te  bouwen.    Dat  baart  ons  als  PAB  zorgen.  Daarnaast  is  de    Drechtsteden-­‐ samenwerking  een  grote  financiële  slok  op.  De  grootste  tekorten  in  de  recent   behandelde  jaarrekening  2012  hebben  betrekking  op  de  Drechtsteden.  In  de   Drechtsteden  is  het  mogelijk  dat  er  miljoenen  verloren  gaan  door  slecht  bestuur  zonder   dat  men  daar  verantwoording  over  hoeft  af  te  leggen.  Denk  bijv.  aan  de  I&A  dat  voor  een   groot  deel  van  het  tekort  zorgt.  Het  PAB  is  hier  kritisch  op  en  levert  een  actieve  bijdrage   door  deelname  in  de  I&A  werkgroep  die  het  proces  van  de  second-­‐opinion  begeleidt  met   als  doel  te  bezien  of  dit  voorstel  optimaal  resultaat  oplevert  tegen  zo  min  mogelijk   kosten  of  dat  alternatieven  voorhanden  zijn.  Een  uitvloeisel  van  de  Drechtsteden-­‐ samenwerking  is  de  Noordoevers.  Ook  hier  gaan  tonnen  aan  euro’s  naar  toe.  Het   eindresultaat  is  slechts  een  grasveld  waarmee  alleen  de  schapen  van  de  burgemeester   van  Hendrik  Ido  Ambacht  echt  blij  mee  zijn.  Ze  zullen  nog  nooit  zulk  duur  gras  hebben   gegeten.   Van  groot  belang  is  dat  we  met  z’n  allen  lering  trekken  uit  de  fiasco’s  van  de   Drechtstedensamenwerking  en  kritischer  worden  richting  deze  samenwerking  dan  in   het  verleden  het  geval  is  geweest.  Toen  was  er  een  sfeer  waarin  kritiek  op  de   Drechtsteden  taboe  was  en  niet  politiek  correct.  Het  PAB  hoopt  dat  dit  taboe  nu  voorbij   is,  in  ons  aller  belang.     Het  PAB  heeft  ook  haar  bijdragen  geleverd  in  de  discussie  over  de  toekomst  van  de   Drechtsteden.  Het  PAB  gaat  uit  van  een  GrD  als  verlengd  lokaal  bestuur.  Alle  wilde   ideeën  van  de  portefeuillehouder  in  het  DSB  over  de  bestuurlijke  toekomst  ten  spijt   krijgt  het  PAB-­‐standpunt  steun  van  minister  Plasterk  die  in  de  brief  van  februari  2013  er   nadrukkelijk  op  wijst  dat  we  binnen  de  kaders  van  het  verlengd  lokaal  bestuur  moeten   blijven.  En  de  gemeentelijke  democratie  niet  moeten  ondermijnen  .  Geen  gedeelde   wethouders  en  dit  soort  onwerkbare  situaties,  hoe  verzint  men  dit.  Dit  moet  de   gemeenteraad  wel  aan  het  denken  zetten  lijkt  mij  m.b.t.  weer  nieuwe  voorstellen  van  de   regionale  portefeuillehouder.  Gelukkig  roept  minister  Plasterk  de  Drechtsteden  tot  de   orde.  De  Drechtsteden  mag  geen  klein  Europa  aan  de  Merwede  worden  al  lijkt  het  er   soms  wel  op.  Ons  grondgebied  ligt  in  de  Alblasserwaard  en  de  samenwerking  met  de   Alblasserwaardse  gemeenten  biedt  ook  de  nodige  kansen.  Het  PAB  is  blij  dat  het  college   zich  ook  hierop  richt.     Een  hoofdpijndossier  is  het  bedrijf  De  Rivierendriesprong.  Dit  bedrijf  blijkt  de  regels  die   de  omgeving  moet  beschermen  tegen  aantasting  van  het  woon-­‐  en  leefklimaat  aan  zijn   laars  te  lappen.  Het  gaat  bij  dit  bedrijf  niet  om  incidenten  maar  het  stelselmatig  negeren   van  de  regels.  Het  overtreden  van  de  regels  blijkt  structureel.  Tot  voor  kort  was  dit   college  volgens  het  PAB  hier  passief  in.  Daarom  heeft  het  PAB  dit  in  maart  jl.  opgepakt   en  aan  de  orde  gesteld.  De  goede  naam  die  Papendrecht  in  de  loop  van  jaren  heeft  

Algemene Beschouwingen  PAB  13  juni  2013  


opgebouwd als  specifieke  woongemeente  waar  het  comfortabel  wonen  en  leven  is   (coalitieakkoord)  dreigt  onder  dit  college  verloren  te  gaan  als  het  college  niet  effectief   gaat  optreden  tegen  de  misstanden  rondom  dit  categorie  3  bedrijf.  Het  PAB  roept  het   college  dan  ook  op  om,  nu  het  nog  kan,  die  maatregelen  te  nemen  die  nodig  zijn  om  een   goed  en  comfortabel  woonklimaat  in  Papendrecht  in  stand  te  houden.  Een  opschaling   van  milieucategorie  3  naar  4  hoort  daar  zeker  niet  bij  gezien  de  problemen  die  er  nu  al   zijn.     Behalve  door  De  Rivierendriesprong  staat  het  woon-­‐,  leef-­‐  en  werkklimaat  met  daarbij   ook  de  externe  veiligheid  in  Papendrecht  door  o.a.  nieuwe  ontwikkelingen  heel  erg   onder  druk.  In  het  westen  Nedstaal  met  asbest,  in  het  noorden  de  Betuwelijn,  in  het   oosten  ook  gevaarlijke  stoffen  via  de  Merwedebrug  en  in  het  zuiden  Dupont.  Dan  hebben   we  ook  nog  het    containertransferium  en  de  windmolens.  In  verband  met  de  externe   veiligheid  vraagt  de  PAB  fractie  al  jaren  om  een  inhaalverbod  voor  vrachtwagens  op  de   Merwedebrug.  Tot  nog  toe  zien  we  echter  geen  enkele  beweging  in  die  richting.  Daarom   dienen  we  hierover  nu  een  motie  in.     Wat  ook  niet  mag  ontbreken  in  deze  beschouwingen  is  de  Kinderboerderij  de   Papenhoeve.  Het  PAB  komt  al  meer  dan  25  jaar  op  voor  de  Kinderboerderij.  Daarom  is   het  PAB  verheugd  dat  er  bijna  600.000  euro  is  uitgetrokken  om  de  Kinderboerderij  te   vernieuwen.  Met  deze  complete  vernieuwing  kan  de  Kinderboerderij  weer  generaties   lang  mee.  Het  college  heeft  toegezegd  dat  in  het  eerste  kwartaal  van  2014  de  nieuwe   kinderboerderij  wordt  opgeleverd.  Het  PAB  wil  van  het  college  horen  hoe  hard  dit  is.   Laten  wij  van  de  opening  in  het  voorjaar  van  2014  een  groot  feest  maken,  een  feest  voor   en  door  Papendrechters.     We  gaan  afronden.  Samenvattend  kunnen  we  terugkijken  op  de  afgelopen  periode  van  3   jaar  als  zijnde  een  succesvolle  periode  waarin  veel  belangrijke  visies  zijn  gevormd,   initiatieven  zijn  ontplooid  en  zaken  in  uitvoering  zijn  gebracht  en/of  afgerond.  Het   komend  jaar  zal  onder  financieel  moeilijke  omstandigheden  nog  een  extra  inspanning   geleverd  moeten  worden  om  de  in  uitvoering  zijnde  zaken  op  te  leveren  waarbij   genoemd  kunnen  worden  het  sportcentrum  en  de  kinderboerderij.   Dit  alles  vindt  plaats  ondanks  de  onzekerheden  die  het  gevolg  zijn  van  het   regeringsbeleid  dat  opnieuw  miljarden  aan  bezuinigen  tot  gevolg  heeft  en  die  op  de   gemeenten  worden  afgewenteld  .  Onderdeel  daarvan  zijn  de  decentralisaties  op  het   gebied  van  o.a.  de  jeugdzorg,  grote  delen  van  de  AWBZ  en  de  Participatiewet.  Dit  vraagt   veel  inzet  van  o.a.  het  college  dat  reeds  bezig  is  met  de  voorbereiding  van  deze   decentralisaties.   Ondanks  dit  alles  en  de  crisis  gaat  het  PAB  met  vertrouwen  de  toekomst  tegemoet  en  zal   zich  vol  overgave  blijven  inzetten  voor  een  zelfstandig  Papendrecht  en  de  belangen  van   al  haar  inwoners.     Ik  dank  u  voor  uw  aandacht.     André  Stremler       Fractievoorzitter  PAB      

Algemene Beschouwingen  PAB  13  juni  2013  

2013 06 12 algemene beschouwingen pab 2014  
2013 06 12 algemene beschouwingen pab 2014  
Advertisement