Page 1

juhu juhe

na ktel ko hotel u


U čemu je tajna Tjedna restorana? Zašto se baš tih dana u restoranima traži mjesto više? Da li je zaista razlog tomu samo povoljna cijena jelovnika? To je sigurno jedan od razloga, ali ne i jedini. Tjedan restorana slavimo i u njemu uživamo jer želimo otići u restorane u kojima još nismo bili, i vratiti se u restorane iz kojih smo izašli siti i zadovoljni. Tjednu restorana veselimo se jer nam je užitak jesti u restoranima punim gostiju, uz žamor zadovoljnih ljudi, kuckanje čaša i veselu atmosferu. Sretni smo da su se prvo Zagreb, a zatim i ostatak Hrvatske pridružili tom svjetskom trendu. Cheers!


RESTORANI JELOVNICI


!"#$#%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%&'(%&)( *+,-./012,(3'4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((( ( ( ( (((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( (((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?,:7,@?A,6,2,=B7( ( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % !&'()(%*)(+% % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%""(!FF% G,>,7H+D2,("%(IJ87?@/.+/(K7D-,L(FM4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=,K1?/?=B7( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % !,"#-('.%/0('1%!-(2-0$)3%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#&!$"(")!% 5,6718,.+,(,21@/N,("!!(,4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=BD?1-,@?:@D2/O=ODP(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====% % !(1#-(#%4055#%6#,#)% % % % % % % %%%%%%%%%%%!"#)"F!(&!F% G/7,P,7>+,(&&4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((9:.,+#;1.17,(DQ(")=3!(B( ( ( ( ( ( ( (((((((((((C1-D2@/+( <<<=8DOO,AP,7,/=B7( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % 4#10-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%!"#)!$!('"%( R7/>,2-N1(&4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+(( <<<=71>?,:7,@?8,-D@=ODP((( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % 4)7(,0%!&'()(%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$)FF(33S% C:7N12>+,()S,4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=,K1?/?=B7((((((((((((( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % 4)7(,0%8#,10%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%33("FS( T:@Q:-/012,(")(O4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( (((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( <<<=8/>?7D+,7-D=ODP( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==E( % 41#59%:059%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%&!(SSS% *76(U7,V1@,(R1?7D2/0,(34("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=8-,O+7DO+=B7( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % *#$#11)-0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)!SS(&'%4(!'%#3S&(''&% 5,27?@/O,("F4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=O,?17/@6-/>,+=B7(( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % *0-('%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%''(&S$% W,K?D-("&4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( (((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?,:7,@?AOD@?1=B7(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % %


;2<,#$9)-%&2(%:'7(#2,#-(%=%>)-'%<#,%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%3$('FS% U:87,2+/@(K:?(&4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=Q:87,2+/@AK:?=ODP(((((( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====(

;$#%"012<#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#&3"3(S!%4(!"#&3&%('S!( G,+>/P/7>+,(F4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,(((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % ?1%4211%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)$$"(FF'% X21@/N,(U:87,2,(F!4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=1-8:--=B7((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====% % @,#A#-9#%8#B#-C0%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$)"F(SSS% T7,.,@>+,(O1>?,($%4("!!!!(5,6718(((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=67,O,@+,=BD>?&&=ODP((((((((((((( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% %%%%%%%%%%%% @2D()%72%@2D()%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%((((((((((((((((((((((((((((!'S#%S)3())F% G,7+:Y121.+,(O1>?,(&&Z4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((((( ( (((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( (((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?D7,@A6:>?/=ODP(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====% % E1%7'50-F0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % %%%%%%%%%%!"#)S%)()!'( X21@/N,(U:87D2@/+("&4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=/->1OD@QD=B7( ( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % E$)5#%)%6#,)5#%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%&%('''% *+,-./012,(F!4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=/2/O,/P,7/O,=ODP( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( ( 8%&)$0$#,)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#3FS"(%!%( [-/O,(&&&4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+(( <<<=+K/2D2,7/=ODP((((((( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % 80-0<#%;)-0$%G#-%H@0,-C)%",#FI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%%!"#$%S"("S$( G-1?,.+,(""4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=+D@D8,AQ/QD2>,@=ODP((((( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % 80-0<#%;)-0$%G#-%H8#CJ',)5#I%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)S3)(SFF% \1@O1+D2/012,(&%4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=+D@D8,AQ/QD2>,@=ODP( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % %


8,#1C%K0B)71#$.%/0('1%GL',#(0-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$S''("&'( W@1L,(\D7@1(&4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=BD?1-A>B17,?D@L,6718=ODP(((( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % M#"#-)-)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%!"#)!SS(F!!% ;78/+("!(84("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=-,6,@/@/=ODP=B7( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % M#-(',-#%-#%;0152%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%"'(!!'( JK,?D2/@,(3"4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=71>?D7,@=-,@?17@,AL,6718=ODP( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % M'%4)7(,0.%?7&1#-#F'%N#",'<%/0('1% % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$S))()""%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% G/B,@D2/012,("4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=1>K-,@,Q1=B7(( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % M'7%O0-(7%%%%%%%%%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%!"#)$$3()!F% 9,Q@/.+,(O1>?,(S!4(T711@(TD-Q(O1@?,74("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( <<<=-1>KD@?>=B7(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % M)F0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#3%3&(%3F4(!'"#$)&'(&'&( X-1N,(G,?/N1(]N:81+,(&S(IP,-D(C,7:@>+D(N1L17DM4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=-/QD=B7( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % M0<<+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#3)')('S!( [2,@,(]:./0,(&,4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+(I7,Q@/P(Q,@DPM(""A"%B( <<<=-D88H=B7((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;1.17,(I>:8D?,4(@1QN1-N,M(QD(&3(B( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % 6#,'F0%@,)11%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!''#$SF$(!!!( ^-D7/N,@,(X@Q7,Y1O,("$4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( (((((((((C1-D2@/+( <<<=P,71QD67/--=ODP( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % 6#D91)-%)%M#(#%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%"%(&F3( X@Q7/N1(_187,@6,("",4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=+D@D8,AP,>+-/@/-,?,=ODP((( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==( % 6),#921% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!'"#&S$(3&'%4%!"#)!SSS!$( ;:+D2,7>+,(O1>?,(F&4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?D7,@P/7,+:-=B7(( ( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % %


601(0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % %%%%%%%%%%!"#$))$(33"4(!'%#&33('$$% ;-,Y+,(""S#C,+D2,(TD?D2O,("4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=PD-?D=B7( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % 607(0$)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%!"#)"'&("F%% 9,Q@/.+,(O1>?,(",4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;1.17,( ( ( ( ( ( ( (((((((((((C1-D2@/+( <<<=PD>?D2/=B7( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % 62J'C%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!''#3$3S(3%S% *76(P,7Y,-,(*/?,("!4("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=P:L1N=ODP=B7( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % PQ<0%R,<#-%4#,%=%@,)11%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)!!"('"$4(!''#&)))($3!(( `-/O,(67,Q,(;:+D2,7,(&)',4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=Da8D67/--=ODP(((( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==( % O#2J#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%%!"#$%S$(S'%( R717,QD2/012,(3$4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?,:7,@?AK,:L,=ODP( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==( % O0F%B),-)B%9,0$0B% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(((((((((((((((((((((((((((!"#&3")(&)'% ^/N,@D2,(F4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((( ( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=KDQAP/7@/PA+7D2DP=ODP( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE% % O,)B0D('-%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)"'"("'S% b?:K@/.+,(:-/O,("$4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?D7,@AK7/PD>?1@=ODP( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % :#F)55L)0.%/0('1%!,50('1%!11'",#%N#",'<% % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$)')(!$!% \7,@/P/7D2,(3'4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ((((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( <<<=71>?,:7,@?7,Q/OOB/D=ODP(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE( % G0,,)70%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%!"#$%F)(3'3% 9=(\DY+D2/0,(""4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((C1-D2@/+( <<<=>D77/>D=B7( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====% % G(#,)%O2-()C#,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$)FS()!!( T7,.,@>+,(O1>?,()S4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==( % %


K#,&0-%%%% % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#)"FF($"!( b,2>+,($"4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=?,7KD@=ODP=B7((( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % KL'%/01'%)-%P-'%@#7(,0&2<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%3S(&%!4(!'"#$%3S(&%!% ;-,Y+,($&4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====( % K)&SK0&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%3!(3$'( T:@Q:-/012,("%4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((( ( ( ( (((((((((((;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==( % K,#((0,)#%T'11)-)% % % % % % % % %%%%%%%%%%!"#)"FF(S$S% b,2>+,('!4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((((((((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE====% % K,)10")C#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%S"(3'$% W,P1@/?,(S4("!!!!(5,6718((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=?7/-D6/N,=ODP(( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % U)-0F01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%""($&F( *1>-/@,("!4("!!!!(5,6718(((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( <<<=2/@DQD-AL6=B7((((( ( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( EEEEEEEEEEEEEEE==EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE==% % V1)5#%)%U)1)5#%%%%%%%%%%%% % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$SF&(FF!% W@1L,(G/>-,2,("34("!!!!(5,6718((((((((((((((( ( ( ( ( ((((((((((9:.,+#;1.17,( ( ( ( ( ( ((((((((((C1-D2@/+( <<<=L-/O,/2/-/O,=B7((((((((((( ( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE(


American Express Tjedan restorana Zagreb BRUNCH, nedjelja 03.03.2013. u 12 sati Meštrovicev paviljon, galerija Bacva Trg zrtava fašizma bb, Zagreb Ulaznica za jednu osobu 10 zalogaja i 2 caše vina


na koktel u hotel


ESPLANDE 1925 LOUNGE & COCKTAIL BAR Mojito Sex on the beach Cosmopolitan Sax ginger tonic Vigoretta

20 kn 20 kn 20 kn 20 kn 20 kn

VERTIGO BAR- HOTEL ANTUNOVIĆ Sex On The Beach Blue Lagoon Tequila Sunrise Vertigo bar

20 kn 25 kn 25 kn 20 kn

CAFE IMPERIAL - HOTEL SHERATON Cosmopolitan White Russian Tom Collins Masters Choco martini Martini dry

25 kn 25 kn 25 kn 25 kn 25 kn 25 kn

OXBO Urban Bar&Grill - DOUBLE TREE BY HILTON Mojito Cosmopolitan   Mai Tai   

25 kn 25 kn                                                                25 kn

JOE’S BAR - HOTEL ARCOTEL ALLEGRA Gentleman Joe Allegra Kiss Gin Fizz Whisky Sour

25 kn 25 kn 25 kn 25 kn


juhu juhe


Apsolutni hit svakog Tjedna restorana, juhamobil Juhu Juhe, ponovno kruži gradom! U slučaju da ne stignete na ručak u jedan od mnogobrojnih restorana sudionika manifestacije, imamo rješenje za Vas! Svaki dan, od 11 do 16 sati, naš mali žuti kamion čeka Vas u centru grada s maštovitim i bogatim juhama. Dnevni jelovnik: izbor od tri juhe pripremljene tog jutra u tri restorana sudionika akcije. Lokacije juhamobila pogledajte ovdje.


Tjedan restorana je promotivna akcija sa svrhom promocije i promidžbe gastronomske scene Zagreba i Hrvatske, u suradnji s ugostiteljskim objektima. Restorani sudionici akcije izlaze u susret gostima putem posebne promotivne ponude u trajanju od minimalno tjedan dana. Udruga Urbani nomadi organizator je manifestacije Tjedan restorana. Udrugu čine članovi s višegodišnjim iskustvom u području marketinga i komunikacija u Hrvatskoj i svijetu. Svaki član tima bavi se isključivo obavljanjem posla iz područja vlastite uže specijalnosti. Partneri i savjetodavci su nam pojedinci i organizacije koje se također bave gastronomskim i enološkim konzaltingom na teritoriju zemalja regije, te marketinške kompanije i pojedinci u SAD-u, odakle i potječe ova ideja.


American Express vodeći je kartični brand na hrvatskom tržištu. Snažan položaj potvrđuje više od pola milijuna aktivnih American Express kartica i gotovo 40 godina prisustva na našem tržištu, a PBZ Card, jedini izdavatelj American Expressa na hrvatskome tržištu, jedan je od najuspješnijih franšiznih partnera American Expressa u svijetu.Potaknut ne samo odličnim odazivom na proljetnu akciju „Tjedna restorana“ već želeći podržati i proširiti ovu gastro manifestaciju u skladu s “World wide” American Expressom koji sudjeluje u gastro manifestacijama od Londona do New Yorka, American Express Hrvatska odlučio je pridružiti se i najnovijem izdanju Tjednu restorana, u ulozi naslovnog sponzora te zajedno sa svojim korisnicima razmaziti nepce u najboljim hrvatskim restoranima. METRO Cash & Carry je u Hrvatskoj prisutan od 2001. godine. Kompanija je prema poslovnom konceptu samoposlužna veleprodaja namijenjena ugostiteljima, malim prodavaonicama uslužnim djelatnostima. Širok asortiman od preko 30.000 prehrambenih i neprehrambenih artikala u svakom od šest veleprodajnih centara omogućuje ugostiteljima nabavku kvalitetnih proizvoda po najpovoljnijim cijenama potrebnih za svakodnevno poslovanje. U asortimanu posebno ističemo svježe odjele koji ugostitelje opskrbljuju kvalitetnim i dnevno svježim voćem i povrćem, ribom i morskim plodovima te svježim mesom i mesnim proizvodima uz primjenu ISO 22000:2005 i HACCP standarda. METRO je za ugostitelje razvio i vlastite brendove koji nude kompletna poslovna rješenja- HoReCa Select, Rioba, H-Line Otkako se prvi put pojavio na tržištu, još davne 1959. godine, Večernji list ne prestaje pronalaziti put do čitatelja, otkrivati nove novinarske horizonte i stvarati inovativne proizvode. Naša vizija lista jest prije svega, kvalitetan i vjerodostojan sadržaj. Neovisno istraživanje stava potrošača GFK centra za istraživanje tržišta (rujan, 2011.) upravo radi toga donijelo nam je zlatnu Qudal medalju u kategoriji najkvalitetnije dnevne novine u Hrvatskoj po mišljenju čitatelja.Najveća pokretačka snaga koja nas tjera u ponekad nemoguće rokove je vječna želja za promjenama te sudjelovanje i uključenost u suvremena društvena zbivanja a nepristrano istraživačko novinarstvo iz pera najboljih i najnagrađivanijih novinara postalo je Večernjakov trade mark. Dodatno priznanje stiglo je u rujnu 2012. pristupanjem u projekt ABC Hrvatska čime je osigurana i neovisna potvrda naklade te statusa najprodavanijih novina u kategoriji dnevnih novina od 7 kuna.Usporedno sa stvaranjem novih sadržaja, bavili smo se i osvajanjem novih prostora digitalnog svijeta! Večernji list je prva novinska kuća u Hrvatskoj koja je pokrenula svoj web portal davne 1999. godine. Portal vecernji.hr u fokus stavlja kvalitetu tekstova, točnost i pouzdanost informacija.

Najbolji glazbeni mix! Antena Zagreb je lokalno -globalni radio, možete ga slušati ''regularnim'' putem na 89.7 ili 97.2 Mhz na području grad Zagreba i Zagrebačke županije ( i šire gdje god možete uhvatiti signal), ili preko online playera koji je u svakom trenutku dostupan. Samo morate kliknuti na SLUŠAJ UŽIVO koji se nalazi na http://www.antenazagreb.hr/

Grad Zagreb http://www.zagreb.hr/


American express Tjedan Restorana Zagreb 2013.  
American express Tjedan Restorana Zagreb 2013.