2nd OZON International Video Art Festival

Page 1

International Video Art Festival Katowice, Poland, 2013Drodzy widzowie, artyści oraz współorganizatorzy,

Dear audience, artists and co-organizers,

Druga edycja Festiwalu OZON już za nami, chociaż hasło druga edycja być może jest

The second edition of OZON Festival is behind us, however, the keyword - the second

trochę na wyrost. Jeszcze rok temu byliśmy niewielkim przeglądem. Bodźcem do

edition - is slightly exaggerated. A year ago we were only a little review. The initiative

zrodzenia inicjatywy była obserwacja, że rosnąca ilość nowych prac wideo, jaka pow-

was born as an observation, that increasing amount of new video art created on Acad-

staje na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach spotyka się z relatywnie ogranic-

emy of Fine Art in Katowice, Poland meets relatively limited public presentation op-

zonymi możliwościami publicznej prezentacji. W efekcie za główną oś obraliśmy sz-

portunities. As a result, we chose as the main axis the freshest art, without excluding

tukę najświeższą, jednak bez tworzenia wykluczeń odnośnie do wieku, czy preferencji

of age or topic preferences.

tematycznych twórców.

Watching video reminds us of its particular feature - the freedom of transfer in mod-

Zwrócenie się w stronę sztuki wideo szybko uświadomiło nam jej cechę szczególną,

ern globalized reality. That is why, we directed the information about the second edi-

jaką jest swoboda transferu we współczesnej zglobalizowanej rzeczywistości. Dlatego

tion to all artists all over the world. The proposition met with huge interest, which let

też informację o następnej edycji skierowaliśmy do wszystkich twórców na świecie.

us prepare a developed competition show. The main determinant in choosing works

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, co pozwoliło nam na przygot-

was unconventional use of medium, the ability to construct expression by means

owanie rozbudowanego pokazu konkursowego. Jako wyznacznik przy doborze prac

characteristic to video art, uniquity. Our aim was to create a show, which will prove

wybraliśmy: niekonwencjonalne wykorzystanie medium, umiejętność konstruowania

the differences of modern video (the ubiquity of experimental and documental trend,

przekazu za pomocą charakterystycznych dla wideo środków oraz unikatowość na tle

a personal narration, social topics, blurring of borders between arts or a wide range of

pozostałych prac. Naszym celem było stworzenie pokazu, który dowodzić będzie róż-

technology). At the same time, being aware of the nature of various competitions and

norodności współczesnego wideo (współobecność nurtu eksperymentalnego i dokumen-

festivals, we decided to resign from focusing on a particular trend.

talnego, narracje osobiste i tematyka społeczna, zacieranie granic z pozostałymi gałę-

OZON festival went beyond frames of sent works. The main exposition was encased

ziami sztuki, czy szerokie spectrum wykorzystywanych technologii). Jednocześnie

with five additional exhibitions, organized in co-operation with institutions and or-

świadomi natury wszelkiego rodzaju festiwali i konkursów, zdecydowaliśmy się zre-

ganizations in Katowice. Due to various experiences and points of perception each

zygnować ze szczególnego akcentowania wybranych trendów.

exhibition gained a unique character and showed what is hidden beyond Video art

Festiwal OZON wykroczył poza ramy pokazu nadesłanych prac. Ekspozycja główna

in their own way. What is more, events like meeting with Alicja Żebrowska and the

została obudowana łącznie pięcioma dodatkowymi wystawami, zorganizowanymi we

performance of Pure ReForm gave a possibility to discuss.

współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w Katowicach na polu sztu-

At the moment, when festival is finished, we would like to thank everyone who helped

ki. Dzięki rozmaitym doświadczeniom oraz punktom widzenia każda z wystaw zys-

bring it to life. Particularly we would like to thank audience, because the existance of

kała unikatowy charakter i pokazała na swój sposób, co kryje się pod pojęciem wideo.

art and its institutions only brings effects, when can be experienced, endlessly veri-

Natomiast takie wydarzenia jak m.in. spotkanie z Alicją Żebrowską, czy performance

fied and questioned.

grupy Czysta ReForma stworzyły okazję do dyskusji. W chwili, gdy festiwal dobiegł już końca, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. W szczególności jednak zwracamy się do wszystkich widzów, ponieważ istnienie sztuki oraz jej instytucji przynosi efekt dopiero w momencie, gdy mogą być one odbierane, ale także bezustannie weryfikowane i kwestionowane. Grupa OZON

OZON Group


25 -–26.10.2013 Rondo Sztuki (Galeria +) w Katowicach Roundabout Gallery (Gallery +) in Katowice

Pokaz prac konkursowych Screening of the works selected in the competition


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewskafoto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewskafoto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Mateusz ZÄ…bek


foto: Zuzanna Marczyńska - MaliszewskaThe list of the selected works for the 2nd OZON International Video Art Festival. Lista zakwalifikowanych prac do II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wideo OZON. Alexander Callsen „GAP CAMP” (Germany) Alexei Dmitriev „Hermeneutics” (Russia) Celine Trouillet „SONG N°15” (France) Chris Dupuis „JUST FRIENDS” (Canada) Chrischa Venus Oswald „Mother Tongue” (Germany) Diego Ramirez „RADISH” (Australia) Eugenia Gortchakova „ALTÉRITÉ (OTHERNESS)” (Russia) Gareth Hudson „In Ecstasy” (UK ) Jarek Jeschke „Film o Kubie” (Poland) Jennifer Wanner „Herbacentrice” (Canada) Julia Weißenberg „Snowstorm” (Germany) Justyna Misiuk „W MALINOWYM CHRUŚNIAKU” (Poland) Kai Miedendorp „PFAD/VORGARTEN/KOLLAPS/STILLE” (Germany) Katerina Sudolska „Let´s go to see how high is the sun” (Czech Republic) Małgorzata Goliszewska „FLAGA” (Poland) Marta Frank „POTATO SONG” (Poland) Nicholas Riis „You can tell a leopard by its spots.” (Norway) Oliver Pietsch „At Last I am Free” (Germany) Peter Freund „CAMP” (USA) Rafał Żarski „STANY SKUPIENIA” (Poland) Stephen Mulhall & Francis Mattews „Static” (Ireland) Wai Chong „Equilibrium No.8 – Boundaries” (Germany) Wai Leung „The Most Sensual Getaway” (Hong Kong) Wojciech Gilewicz „In Practice” (Poland) Yane Calovski „HOLLOW LAND” (Macedonia)


The list of the awarded works at the 2nd OZON International Video Art Festival. Lista nagrodzonych prac na II Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wideo OZON. 1st Prize – Peter Freund „CAMP” (USA) 2nd Prize – Chris Dupuis „JUST FRIENDS” (Canada) 3rd Prize – Katerina Sudolska „Let´s go to see how high is the sun” (Czech Republic) Honored Mentions: Wyróżnienia Honorowe: Celine Trouillet „SONG N°15” (France) Rafał Żarski „STANY SKUPIENIA” (Poland) Wai Chong „Equilibrium No. 8 – Boundaries” (Germany)


25.10.2013 Rondo Sztuki (Galeria +) w Katowicach Roundabout Gallery (Gallery +) in Katowice

Spotkanie z Alicją Żebrowską i projekcja f i l m u Avunculus” Meeting with Alicja Żebrowska and screening of her movie Avunculus”


foto: Mateusz ZÄ…bek
foto: Mateusz ZÄ…bek


Avunculus Punktem wyjścia dla obrazu staje się historia dziewięciu górników z kopalni Wujek,

The starting point the a picture is the history of nine miners from the mine Wujek and

oraz ich śmierć w wyniku akcji pacyfikacyjnej 16 grudnia 1981 roku. Film posiada

their death as a result of a pacification on 16th December 1981. The movie has a clear

wyraźną, dwuczęściową strukturę. Pierwsze sekwencje przyjmują formę paradoku-

two - part structure. The first sequence has a form of a paradocument, showing frag-

mentu, ukazując wycinkowo poprzez wspomnienia i fotogrfie sylwetki prezentow-

mentaly memories and photographies the silhouettes of presented people. The other

anych postaci. Nieukładające się w całościowy obraz, jakby chaotyczne strzępy są

sequence not fitting entirely is chaotic scraps of an individual history. The main plot is

fragmentami indywidualnych historii. Treścią właściwą jest działanie podjęte przez

an action undertaken by Żebrowska to commenoratepeople and actions.

Żebrowską na pamięci o osobach i wydarzeniach.

Avanculus is a record of a ritual - passing to eternity interpreted and showed in two

Avunculus jest zapisem rytuału przejścia do wieczności zinterpretowanej i pokazanej

ways. The eternity is the world of dead people and a timeless space. It is spirits’ jour-

na dwa sposoby. Wieczność jako zaświat - kraina umarłych, przestrzeń bezczasowa.

ney in the deepth of the Earth, visualized on the base of the complication of various

To podróż dusz w głąb ziemi, zwizualizowana na podstawie kompilacji różnorodnych

beliefs. In it’s second meaning, it is timelessness, versatility, assured due to a regis-

wierzeń. W znaczeniu drugim jest to, ponadczasowość, uniwersalność zapewniona

trartion in archetypal canvas of a story. The magical thinking and the symbolism of

dzięki wpisaniu w kanwę archetypicznej opowieści. Magiczność myślenia i symbol-

a path are demonstrated by a all-powerfull number. The number 9, which refers to

iczność odbywanej drogi manifestowana jest „wszechwładzą” liczb. Cyfra 9, odniesie-

God’s perfection, organizes the structure of the whole expression. Nine stages, nine

nie do Boskiej doskonałości organizuje strukturę całej wypowiedzi. Dziewięć etapów,

stories. The way inside the Earth goes through consecutivly crossed rings. In the cre-

dziewięć historii. Droga w trzewia ziemi wiedzie przez kolejno przekraczane kręgi.

ated reality we experience the permeation of a space all the time, we cross unperceiv-

W świecie wykreowanym nieustannie doświadczamy przenikania się przestrzeni, przecho-

edly from one world to another. The ontologocial uncertainty of a place, at the same

dzimy niepostrzeżenie z jednej rzeczywistości do drugiej. Niepewność ontologiczna

time the presence of God’s and human sphere consequently build an oneiric mood.

miejsca, jednoczesna obecność sfery boskiej i ludzkiej konsekwentnie budują nastrój

Żebrowska makes an attempt of mithologizing the real event, asking about memory.

oniryzmu.

She moves what is individual into collective sphere. Making a cultural transgression

Żebrowska podejmując się próby mitologizacji realnego w ydarzenia, zapytuje

she creates a universal story from individual person’s fate. Due to impersonating

o pamięć. Przenosi to co jednostkowe, w sferę ogólną. Dokonując transgresji kul-

a deity, miners take functions of heros in a mitological structure. They begin to repre-

turowej przekłada na opowieść uniwersalną losy poszczególnych postaci. Dzięki wcie-

sent merits. They make a sacrifice for restoring a balance, in this case a life for future

leniu w bóstwa górnicy przejmują funkcję bohaterów w strukturze mitycznej, stają się

freedom. Inscribed in cyclical death and rebirth process they will be lasting in a dif-

reprezentantami wartości. Tak jak oni ponoszą ofiarę za przywrócenie równowagi,

ferent, timeless order. The excess of collected atributes and references make among

w tym przypadku życia za cenę przyszłej wolności. Wpisani w cykliczny proces śmierci

ambiguities that, we pay attention to the autotelic side of a ritual, which the artist is

i odradzania trwać będą w innym, ponadczasowym porządku. Nadmiar nagromad-

fascinated by in obvious way. Not only what we talk about is significant but first of all

zonych atrybutów i odniesień sprawia, że wśród niejasności zwracamy uwagę na

in what kind of way.

stronę autoteliczną rytuału, którym artystka w sposób oczywisty się fascynuje. Istotne staje się nie tylko, to o czym się mówi, lecz przede wszystkim w jaki sposób.

Scenariusz i reżyseria / Script and director: Alicja Żebrowska Zdjęcia / Shooting: Piotr Batycki Muzyka / Music: Aleksander Gabryś Polska / Poland 2009 Czas trwania / Duration: 22 min.


26.10.2013 Rondo Sztuki (Galeria +) w Katowicach

Roundabout Gallery (Gallery +) in Katowice Performance by

Czysta ReFormafoto: Mateusz ZÄ…bekfoto: Mateusz ZÄ…bek


Czysta ReForma

(…) bezpośrednia wizja wyłamuje się siłą swoją poza wszelką teorię i programowość (…) Witkacy

(…) straightforward vision steps out of linebesides all teory and programmes (…) Witkacy

CZYSTA ReFORMA to WIZJA!

Pure ReForm is a Vision!

Wizja otwarta na bezpośrednie zderzenie ze współczesnością. Nie podlega klasyfikacji – to wolna forma ekspresji artystycznej związanych z nią twórców.

The vision is based on a straightforward crash with the reality. It is not subjected to classification. It is a free form of artistic expression.

Wizja stopniowo wcielana w życie i stopniowo kształtująca swoją formę, która nigdy nie będzie ukończona.

The vision is gradually put into effect and gradually created in form and will never be finished.

Wizja która żyje, rozwija się, dorasta, popełnia błędy, płacze, śmieje się, krzyczy, rozmnaża się, starzeje, przeżywa drugą młodość, umiera i rodzi się na nowo.

The vision is alive, develops, grows up, makes mistakes, cries, laughts, shouts, breeds, gets older, has the second youth, dies and reborns again.

Wizja wypływająca (przynajmniej pozornie) na bezkresne morze eksperymentu.

The vision influencing (at least outwardly) the endless sea of an experiment.

Wizja zmierzająca w nieznane z siłą opierającą się kamienieniu.

The vision heads for unknown with the power to resist petrification.

Wizja nie będąca nędzną kroplą rzeczywistości, a jej transformacją czy reformizacją. Wizja teatru podziemia, wyrwana z korzeniami upolitycznionemu środowisku.

The vision which is not the miserable drop of the reality but it’s a transformation or reformalization. The vision of an underground theatre uprooted from political background.

Tekst: Lech Kolasiński Text: Lech Kolasiński


11.10–2.11.2013 Galeria Dwie Lewe Ręce w Katowicach Two Left Hands Gallery in Katowice

Wystawa /

exhibition

“Zugzwang” Agnieszka Piotrowska foto z archiwum Galerii Dwie Lewe Ręce


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


to em z r p e pie ja k z ym s t Z na . tu j e s st k i m y z ws


foto z archiwum Galerii Dwie Lewe Ręce


foto z archiwum Galerii Dwie Lewe Ręcefoto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska
Zugzwang - Kto dzwonił?

-Who was calling?

- Znajoma z Polski. Artystka. Mówi, że chcieli ją oszukać na pieprzu. Robimy razem projekt

-A friend from Poland - an artist, saying that they wanted to cheat her on pepper, we are

w galerii sztuki, który polega na rozsypaniu na podłodze pieprzu i soli w formie szachownicy.

doing a project in an art gallery about scattered pepper in the form of a chessboard. At the

Na tylnej ścianie powiesimy neon ZUGZWANG.

back wall we want to hang the neon ZUGZWANG.

- I ty się dziwisz, że chcieli ją oszukać? Kogo innego ma oszukać firma handlująca pieprzem,

-Are you surprised that they wanted to cheat you? Who else could a company selling pepper

jak nie dziewczynę, która zamierza go rozsypać na podłodze?

rip off if not a girl who is going to scatter it on the floor.

Jaki jest sens pokrycia całej podłogi pieprzem i solą?

What is a point in covering the whole floor with salt and pepper?

W założeniu wystawa ma rejestrować w ten sposób obecność każdego widza. Nikt nie

In the assumption, the exhibition should register the presence of the audience. No

zobaczy pierwotnej pracy, a jedynie to, co zostało po poprzednim odbiorcy. Poza tym

one will see the first version of the work, only what the previous spectators have left.

w Katowicach dzieje się tak niewiele, że czasem po zobaczeniu kilku wystaw przez

What is more, so little happen in Katowice, that after visiting few exhibitions there

resztę miesiąca nie ma co oglądać. A tak, przy każdej wizycie w lewych rękach wysta-

is nothing to do for the rest of a month. This way you visit the gallery, the exhibition

wa zawsze będzie wyglądać inaczej.

will always look different.

- Pomysł jest naprawdę ciekawy. Podaj tę kopertę, to narysuję, jak będzie wyglądać.

-The idea is very interesting. Give me this envelope, I will draw you how the exhibition is

- Tak. Właśnie coś takiego utwierdza mnie w przekonaniu, że jak nie znasz się na sztuce,

going to look.

to nic w życiu nie tracisz i że zajmuje się nią margines społeczeństwa, który nie potrafi się

-Yes. This is what confirms my believes, that if you are not interested in art, you do not loose

w nim odnaleźć.

anything and only outsiders, who can not find themselfs are involved in art.

Na czym polega idea wystawy?

What is this exhibition about?

Przestrzeń w galeriach jest nietykalna i bezosobowa, ludzie boją się wejść, a co dopie-

The space in galleries is untouchable and impersonal. People are afraid to enter and

ro zapytać. ZUGZWANG to oddanie widzom prawa do obecności w przestrzeni wyst-

what is more even to ask. ZUGZWANG is giving the audience a right to be present in

awienniczej, to powrót komunikacji pomiędzy widzem, artystą, a przestrzenią.

a gallery, is going back to communication among the audience, the artist and space.

- Projekt nabiera rozpędu. Mamy nawet sponsora, który pokryje koszt produkcji neonu.

-The project accelerates. We even have a sponsor, who will pay for the production of the neon

- Wciągacie do tego pieniądze innych ludzi!? We Francji znowu obcięli budżet dla Luwru.

sign.

Macie szczęście, że kryzys nie dotarł do Polski.

-Do you pull people in? In France they have cut a budget for Louvre, you are lucky, that a crisis do not get to Poland.

Dlaczego akurat pieprz? Z tym pieprzem to jest u nas jak ze wszystkim. Wydajesz pieniądze, klęczysz godzina-

Why pepper?

mi na podłodze, żeby go równo ułożyć, a na końcu i tak wyrzucasz wszystko na śmiet-

With this pepper is like with everything. You spend money, kneel on the floor for

nik. Na Śląsku rynek sztuki prawie nie istnieje, ludzie twierdzą, że artysta to nie za-

hours to place it regularly and in the end you put everything into the bin. In Silesia

wód, a rodzice pytają się, kiedy zaczniesz prawdziwą pracę. Pomimo to czujesz jednak,

the art market does not exist, people claim that being an artist is not a real job and

że musisz tworzyć.

parents ask you when are you goint to start working. Despite that, you feel you have to create art.

Zugzwang – sytuacja w szachach, w której wykonanie ruchu powoduje natychmiastowe pogorszenie pozycji strony będącej na posunięciu. W 1923 r. Aron Nimzowitsch wygrał partię

Zugzwang - a situation in chess, where a movement causes an immediate deterortion of op-

z Friedrichem Sämischem, która jest określana jako nieśmiertelna partia zugzwangowa.

ponents’ chances. In 1923 Aron Nimzowitsch won a chess game with Friedrichem Sämischem,

Artystka – Agnieszka Piotrowska, 1985, ASP Katowice. Autorka pomysłu wystawy, zaprojek-

which is named immortal part of zugzwang.

towała neon, z soli i pieprzu usypała szachownicę.

Artist - Agnieszka Piotrowska, 1985, ASP Katowice. The author of the project. She designed the

Kurator – Filip Rutkowski, 1991, student historii sztuki, napisał tekst i pomógł w pracy fizy-

neon and scattered the chees board with salt and pepper.

cznej przy sypaniu soli i pieprzu.

Curator - Filip Rutkowski, 1991, student of Art History, wrote the text and helped in physical

Gospodarz – Maciej Skobel, 1986, zgodził się, żeby na podłodze jego galerii rozsypać sól

work - scaterring salt and pepper.

i pieprz.

Host - Maciej Skobal, 1986, agreed to scatter salt and pepper on the floor of his galery.


4 - 24.10.2013 Galeria Nie Zastawiać w Katowicach Do Not Block Gallery in Katowice

Wystawa /

exhibition

Michał Bernad

φ

= 1/2foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


φ = 1/2” Witold Modrzejewski - (motywacja nr. 3,4,7)*

Witold Modrzejewski - (motivation number 3,4,7)*

„Michał jest miłośnikiem rzeczy odległych. Rozpalają go odległe problemy społeczne,

“Michał is an enthusiast of remote things. Remote social problems, conflicts and rev-

konflikty i różnego kalibru rewolty. Równie intensywnie pochłania go fascynacja

olutions of different ranges inflame him. He is completly absorbed by a classic paint-

odległym współczesnej kulturze malarstwem klasycznym. Miłość do perspektywy

ing, which is so remote for contemporary culture. Love for perspective and shade

i światłocienia definiowanego przez kolejnych wielkich mistrzów spotyka w sztuce

definied by the great masters meet specific sciences and new media in Michał’s art.

Michała nauki szczegółowe i nowe media. Kontakt z obrazami/instalacjami autora

A contact with author’s paintings/installations frees us from boring life and com-

wyzwala nas od nudnych tyrad i narzekań serwowanych przez wielu agitatorów za-

plaints controlled by plenty of curators interested in art”.

jmujących się sztuką”. Błażej Zych - (motivation number 3,4,7)* Błażej Zych - (motywacja nr. 3,4,7)*

”In our times a process happened and as a result, paintings made in a classic tech-

„W naszych czasach dokonał się proces w wyniku, którego prace wykonywane w tech-

nique were seperated from classic comprehension of the reality. It is an impasse es-

nikach klasycznychniestety skrajnie oddzieliły się od klasycznego rozumienia rze-

sence of our times. Michał, despite the falling critisism, keeps opposing this kind of

czywistości. To istota impasu naszych czasów. Michał, pomimo spadającej na niego

world. Watching his portraits and events taking part in front of landscapes makes

krytyki, stara się sprzeciwić takiemu światu. Obcowanie z jego portretami czy wy-

you believe that our grey reality has a magic element. The artist is also a reflection of

darzeniami odbywającymi się na tle pejzaży przywraca wiarę w to, że nasza rzeczy-

his times. Bernard’s movie entitled “Cykl” indicates, that the age, which started, we

wistość ma w sobie pierwiastek magiczny. Artysta jest również zwierciadłem swojej

should be named the age of nonsense. The artist diagnoses the nature of the enemy

epoki. Film Bernada pt. Cykl wskazuje, że wiek, który się rozpoczął, najlepiej nazwać

instead of giving up. He begins a fight”.

wiekiem nonsensu. Twórca jednak diagnozując naturę wroga nie poddaje się, lecz rozpoczyna walkę”.

*Motivation to write an exhibition text according to Umberto Eco: 1) Coruption

* Motywacje do napisania tekstu na wystawę wg Umberto Eco:

2) Revenge for sexual service

1) Korupcja

3) Friendship - real fondness or impossibility of refusal

2) Rewanż za usługę seksualną

4) Gift in a form of artist’s art (not regarding the next point)

3) Przyjaźń - rzeczywista sympatia lub niemożność odmówienia

5) Real admiration for artist’s art.

4) Prezent w postaci dzieła artysty (nie ma nic wspólnego z punktem następnym)

6) Desire to tie your surname with the surname of an artist - the great opportunity

5) Rzeczywisty podziw dla twórczości artysty 6) Pragnienie powiązania swego nazwiska z nazwiskiem artysty - wspaniała inwestycja dla młodego intelektualisty

for a young intellectualist 7) Mutual interest, ideological, aestetic or commercial in development of a direction or an art gallery

7) Wspólny interes, ideologiczny, estetyczny czy też handlowy w rozwoju kierunku lub galerii sztuki Michał Bernad

Michał Bernad


11–- 28.11.2013 Galeria Nie Zastawiać w Katowicach Do Not Block Gallery in Katowice

Wystawa / exhibition Inside Out”- Agnieszka Piotrowska and Mateusz Ząbek

foto: Miłosz Szatkowski


foto: Miłosz Szatkowski


foto: Miłosz Szatkowski


foto: Miłosz Szatkowski


foto: Miłosz Szatkowski


foto: Miłosz Szatkowski
foto: MiłoszMaćkowiak Szatkowski foto: Dominik


foto: MiłoszMaćkowiak Szatkowski foto: Dominik


foto: Miłosz Szatkowski


Inside Out Co on znowu wymyślił?

What did he make up again?

Mateusz prezentuje plastikowy prostopadłościan. Projekcja wewnątrz bryły pow-

Mateusz presents a plastic rectangular prism. A projection inside it extends the

iększa przestrzeń galerii poprzez multiplikacje wideo wyświetlanego na instalacji.

space of a gallery by multiplicating the videos projected on the installation.

Będzie echo?

Will there be an echo?

Artysta zapowiedział, że wygeneruje efekt dźwiękowy, który stanowi integralną

The artist announced, that he made a sound effect, which is a integral part of a real-

część realizacji.

ization.

Widziałeś już coś podobnego?

Have you ever seen something like that?

Otto Piene na początku lat 60 zajmował się projekcją obrazu rzutowanego z wnę-

In 60s Otto Piene was interested in projecting the image of the picture inside geo-

trza brył geometrycznych. Tym sposobem powiększał przestrzeń dzieła sztuki

metrical solids. In this way he enlarged the space of an art work by a light picture

o obraz świetlny na ścianach galerii. Mateusz natomiast dokonuje podobnego zabiegu,

on walls in a gallery. However, Mateusz performed a similar procedure by means of

przy użyciu innych środków i koncertuje się nie na otoczeniu, a na samym obiekcie.

different mediums. He is focusing on the object not on the background.

Czy na tej wystawie będzie pieprz?

Will there be pepper involved on this exhibition?

Na tej wystawie pieprzu nie będzie.

We will not have pepper on this exhibition.

Choroby?

Illnesses?

Fotografie w kontekście pozostałych prac artystki mogą kojarzyć się z badaniem lekar-

Photographies in the context of the artist’s work might be associated with a medical

skim. W swojej istocie prezentują jednak grafit, stosowanym do tworzenia rysunków

examination. In fact, they present a black lead used to make drawings from series

z cyklu Kartoteka.

Card Index.

A o co miałem teraz zapytać?

What did I want to ask?

Kolejne pytanie powinno dotyczyć związku pomiędzy twoim projektem, a fotografia-

The next question should concern a connection between your project and Aga’s

mi Agi. Ciało Czarne to gra z percepcją widza. Przy pierwszym kontakcie fotografie

photography. Black Body is a game on audience’s perception. During the first contact

zdają się być czymś zupełnie innym. Hiperestetyka Kopii rzeczywistości dąży z kolei

with photographies, you have fellings that they are something completlydifferent.

do totalnej absorpcji uwagi widza. Odwołanie do uniwersum, spajając obydwa projek-

Hiperaestethic of the ”Copy” aims at total absorbtion of audience’s attention. With

ty stanowi punkt wyjścia do osiągnięcia imponującej estetyki.

reference to the universe connecting both projects, there is a starting point to achieve an impressive aestethic.

AGNIESZKA PIOTROWSKA – Ciało Czarne MATEUSZ ZĄBEK – Kopia rzeczywistości

AGNIESZKA PIOTROWSKA – Black Body

FILIP RUTKOWSKI – Tekst

MATEUSZ ZĄBEK – Copy of a reality FILIP RUTKOWSKI – Text


15.10 -–27.10.2013 Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu Museum of History of Katowice City in Nikiszowiec

Prezentacja projektu Festiwalu Magmart z Neapolu, WĹ‚ochy 100x100=900 (100 artists to tell a century) Presentation of project Festival Magmart from Neapol, Italy 100x100=900 (100 artists to tell a century)foto: Mateusz ZÄ…bek


100x100=900 Sztuka wideo to wolność. To więcej, niż nieskrępowany umysł artysty i ucieczka od

Video Art is freedom. It is more than the unrestricted artist’s mind and an escape to

materialności dzieła. W zglobalizowanym świecie to przede wszystkim wolność ko-

the materiality of art. In the globalized world, most of all, it is communication lib-

munikacji. Zmiany zapoczątkowane w 1989 roku wprowadziły dzieje sztuki na nowe

erty. Changes, started in 1989, led the history of art to the new path. Unification of

tory. Zjednoczenie Niemiec, upadek Związku Radzieckiego, czy gwałtowny wzrost

Germany, collapse of Soviet Union or rapid increase of a global trade exchange caused

globalnej wymiany handlowej wywarły głębokie piętno w świecie sztuki.1 Dawny

a deep stigma in the art world.1 The old division - center comprehended as West he-

podział na centrum, rozumiane jako hegemonia Zachodu oraz peryferia utracił swo-

gemony and outskirts are not important any more. The canons created in Europe and

je znaczenie. Wypracowany w Europie i Ameryce Północnej kanon, który wyznaczał

the North America, which marked borders of art were undermined. Artists, who per-

granice sztuki został podważony. Artyści, którzy postrzegali tradycję sztuki zachod-

ceived the western tradition as strange, opposed against the old mechanism of incor-

niej za obcą, sprzeciwili się wobec dawnego mechanizmu włączenia i wykluczenia, co

porating and expelling, what made a need to write the history of art one more time. 2

zrodziło potrzebę ponownego spisania historii sztuki. 2

As a result, the access to the art world is not regulated by the rule of originity and the

W efekcie dostęp do świata sztuki nie regulują już zasady oryginalności i zgodności sty-

harmony of art. Since the voting right is entitled to everyone regardless of descent,

lowej dzieła. Odkąd prawo do głosu przysługuje niezależnie od pochodzenia, globalny

global dialoque began to reject the language of no - feedback orders. In the process of

dialog zaczął wypierać język jednostronnych nakazów. W procesie demokratyzacji sz-

art democratization video art plays a particular role. Acessibility and cheap technol-

tuki rola szczególna przypada sztuce wideo. Dostępność oraz niski koszt technologii

ogy caused the possibility for artistic expression, which reaches a wide range of audi-

stwarza możliwość tworzenia wypowiedzi artystycznej, która dzięki internetowi do-

ences with unknown easinness by means of the internet. Through the connection of

ciera z niespotykaną dotąd łatwością do szerokiego grona odbiorców. Poprzez związek

mass media, video is a globally comprehended language. It’s homogenity is balanced

z mediami masowymi, wideo stanowi globalnie zrozumiały język. Jego jednolitość

by diverse positions, which made the global reality interpreted in local way. 3

równoważona zostaje poprzez różnorodność stanowisk, z których w lokalny sposób

By means of the mutiplicity of narrations Video Art restores a lost indentity and

zostaje zinterpretowana globalna rzeczywistość. 3

modernistic universalism gives up the communication amongs areas in the global

Sztuka wideo za pomocą wielości narracji przywraca utraconą tożsamość, a modern-

world.100 artists from different parts of the world, invited by Art Video Festival

istyczny uniwersalizm ustępuje komunikacji pomiędzy regionami zglobalizowanego

Magmart, made 100 video arts, which are a collection of reflections about the last

świata. Na zaproszenie Festiwalu Sztuki Wideo Magmart z Neapolu 100 artystów

century. Every artist was assigned randomly to a one year between 1900 - 1999. To

z różnych stron świata stworzyło 100 prac wideo, które stanowią zbiorową refleksję

be able to talk about XX century, the project 100x100=900 rejected the central way of

nad ubiegłym stuleciem. Każdemu artyście losowo przydzielono jedno z lat pomiędzy

narrating history. Necessity of writing the history from the beggining, where the old

1900 a 1999 rokiem. Aby móc ponownie opowiedzieć XX wiek projekt 100x100=900

rules of incorporating and expelling are not obeyed, was realized by the restoration of

odrzuca centralny sposób tworzenia historycznej narracji. Konieczność spisania

a law to express by representatives different cultures.

historii od nowa, gdzie nie obowiązują już dawne zasady włączenia i wykluczenia,

When, in 1989 J.H. Martin the curator of a legendary exhibition - Magiciens de la

zrealizowana została poprzez przywrócenie prawa do wypowiedzi reprezentantom

Terre, showed western art and not occidental art on an equal level, he protested for

różnych kultur.

the first time against one hundred percent exhibitions, which ignore eighty percent-

Kiedy w 1989 roku J. H. Martin, kurator legendarnej wystawy Magiciens de la Terre

age Earth.4 The project 100x100=900 uses the gained equality of all art languages to

pokazał na równi sztukę zachodnią i niezokcydentalizowaną, dokonał w ten sposób

democrative history writing. The aim of this project is to reach audiences all over the

jednego z pierwszych protestów wobec 100 procent wystaw, które ignorują 80 procent

world and International Ozon Video Art Festival represents Poland in this effort.

Ziemi.4 Projekt 100x100=900 wykorzystuje natomiast zdobyte już równouprawnienie wszystkich języków sztuki do demokratycznego opisania historii. Projekt docelowo dotrzeć ma do publiczności na całym świecie, a Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo OZON reprezentuje w tym staraniu Polskę. 1 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story of Contemporary Art, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 10. 2 P. Weibel, Vorwort w: The Global Contemporary, Kunstwelten nach 1989, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, 2011, s. 5. 3 H. Belting, Contemporary Art as Global Art. A Critical Estimate, w: The Global Art World, Ostfildern, 2009, s. 15. 4 J. H. Martin, Le Magiciens de la Terre, Editions de Centre Pompidou, Paris, 1989.

Tekst: Filip Rutkowski

1 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story of Contemporary Art, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 10. 2 P. Weibel, Vorwort in: The Global Contemporary, Kunstwelten nach 1989, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, 2011, s. 5. 3 H. Belting, Contemporary Art as Global Art. A Critical Estimate, in: The Global Art World, Ostfildern, 2009, s. 15. 4 J. H. Martin, Le Magiciens de la Terre, Editions de Centre Pompidou, Paris, 1989.

Text: Filip Rutkowski


24.10.–- 15.12.2013 Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (Galeria Intymna) w Katowicach House of Education of the Silesia Library (Intimate Gallery) In Katowice

Wystawa /

exhibition

Michał Brzeziński „ANTYCYPACJE”


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


foto: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska


ANTYCYPACJE” Na wystawie przedstawione zostaną prace z lat 2001 – 2011, będące zapisem proce-

At the exhibition there were presented artist’s works created in years 2001–2011, the

su badawczego artysty - ewolucji zainteresowań formalnych (od wideo poprzez fake

record of his artistic research process – the evolution of formal interests (from vid-

do interaktywnych obiektów i instalacji, czy mediów bio-digitalnych) i kontynuacji

eo by Fake Art to interactive objects and installations, or bio-digital media) and the

rozwoju linii tematycznej w jego pracach. Od 2000 roku poruszał on w swoich pracach

continuation of the development of thematic line in its works. Since 2000 he had

problematykę wyłaniania się materii ożywionej z nieożywionej, genezy życia i świ-

taken up the subject of emerging the living organisms from the inanimate matter,

adomości jako form aktywności elektromagnetycznej struktur białkowych. Rozważał

the question of origins of life and consciousness as a form of electromagnetic activity

relacje percepcji, tożsamości i krajobrazu: mediów, innych form życia, minerałów,

of protein structures. He considered the relations between perception, identity and

pola elektromagnetycznego ziemi i samego ciała podmiotu obserwującego.

landscape: the media, other forms of life, minerals, electromagnetic field of the earth

Jego wielowymiarowa twórczość wideo wchodziła w „romanse” z tematami społec-

and the body of the observing entity. His multidimensional video creation entered

znymi i politycznymi, ale przede wszystkim stanowiła złożoną refleksję i rodzaj me-

into “romances” with social and political themes, but most of all was a complex reflec-

dytacji, w której luźno powiązane elementy tworzyły nowe relacje i znaczenia, stale

tion, a kind of meditation, where loosely connected components formed new relations

generowane przez umysł widza. Prowadziło to także do gry z umysłem odbiorcy,

and meanings, , generated constantly by viewer’s mind. It evoked a game with recipi-

z pamięcią i funkcjonowaniem mózgu. Prace wchodziły w rytm pracy mózgu i za po-

ent’s mind, with his memory and brain functioning. The works comprised the rhythm

mocą częstotliwości próbowały ją zmieniać, poszukując somatycznych doświadczeń

of the brain and using this frequency, tried to change it, looking for somatic aesthetic

estetycznych.

experiences.

Kuratorka: Ewa Kokot

Curator: Ewa Kokot

Michał Brzeziński - artysta łączący w swoich działaniach biologiczną materię

Michał Brzeziński – artist combining in his activity biological matter and IT sys-

z systemami informatycznymi. Futurolog-kulturoznawca. W swoich pracach wyko-

tems. A futurologist, culture expert. In his works he uses medical interfaces, such as

rzystuje interfejsy medyczne, takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów

ultrasonography, GSR or EEG to analyze affects and look for an interspecies language.

w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystyc-

The roots of his artistic activities have ground in subcultures of music and video art,

znych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo, którą animował na

which he animated at the level of theoretical discourse in the years 2000–2010. Re-

pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 - 2010. Odwołując się do konceptual-

ferring to conceptual art and mediality of art, which is becoming englobe video art, he

izmu i medialności sztuki, która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisu-

formed the strategy of Fake Art and described this process as being the result of the

jącą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

theory of art as communication.

„W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu

”In my works I am transcending traditional borders of posthumanism and trans-

i transhumenizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne, które

humanism , seeking answers to the fundamental philosophical questions that have

zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definio-

changed with the development of technology. The human species of today cannot de-

wać się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak, jakby biotechnologie

fine themselves as if the technology did not become a part of us, and as if biotechnolo-

nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunk-

gy had not changed our basic predispositions. We are the first species that decides on

iem, który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym, który z materii potrafił

its own evolution, and the first that could create life from the inanimate matter (not

stworzyć życie (nie tylko mechaniczne, ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną

only the mechanical, but also biological one) Man has created an artificial living cell,

żywą komórkę, stworzył maszyny, nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale

created a machine, not only the one supporting human thinking , but also machines

i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS, które będą

thinking independently. I am looking for a definition of protected life BIOS, which

ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyc-

will include various hybrid forms, mechanical and biological ones. I create artistic

zny język afektywnej komunikacji, między różnymi aktualnie popularnymi formami

language of affective communication between various currently popular forms of life,

życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych

which so far had no conventional intersubjective communication channels”.

kanałów komunikacji”. http://michalbrzezinski.org https://www.facebook.com/postvideoart https://www.facebook.com/BiocultureartlabMiędzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo OZON 2013 /

organizacja wystawy / organization of the following exhibition:

OZON International Video Art Festival 2013

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach (“Antycypacje” Michał Brzeziński)

organizatorzy / organizers: Agnieszka Piotrowska Filip Rutkowski Mateusz Ząbek

współorganizacja wystaw / co-organization of the following exhibitions:

Michał Bernad

Galeria Dwie Lewe Ręce w Katowicach Galeria Nie Zastawiać! w Katowicach Muzeum Historii Katowic, Dział Etnologii Miasta w Nikiszowcu, Katowice

plakaty / posters: Katarzyna Piotrowicz Szymon Szewczyk Gosia Kulik

sponsorzy i partnerzy / sponsors and partners:

Dagna Krzystanek

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

ulotki / leaftlets:

Instytucja Kultury Miasto Ogrodów Katowice

Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice

skład regulaminu oraz karty zgłoszeniowej / entry form and rules design: Katarzyna Wolny tłumaczenia / translation: Aleksandra Ignasiak Zuzanna Pogorzelska zdjęcia / photos: Zuzanna Marczyńska - Maliszewska Miłosz Szatkowski Dominik Maćkowiak skład ZINa oraz zawarte w nim ilustracje / festival magazine design: Gosia Kulik okładkę kolorowała / colors on the cover: Hanna Rozpara

projekt objęty mecenatem Miasta Katowice / project under the patronage of the Katowice City patronaci medialni / media sponsors: