Page 1

Občianske združenie Laputa

Výročná správa 2010


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII Názov a právna forma organizácie: Občianske združenie Laputa IČO: 45021520 DIČ: 2023028568 Dátum registrácie: 2.4.2008 Bankové spojenie: 2468106555/0200, VÚB Banka Adresa: o.z. Laputa, Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica Telefón: +421 908 966 555 E-mail: zmajlingova@gmail.com Web: http://ozlaputa.tumblr.com/, www.bastapribrane.sk Zakladatelia a členovia o.z. Laputa: Mgr. Zuzana L. Majlingová, Mgr. art. Maroš Rovňák ArtD., Mgr. art. Michal Šimonfy, Mgr. art. Lenka Sukeníková Spolupracovníci: Mgr. art. Katarína B. Kucbelová, Mgr. art. Erik Bartoš


ĽUDIA V O.Z. LAPUTA Členovia a spolupracovníci o.z. Laputa nie sú zamestnancami združenia, nepoberajú plat, pracujú najmä ako dobrovoľníci a keď sú finančne ocenení tak len honorármi. Financie, ktoré získavajú z grantov a darov slúžia výlučne na realizáciu projektov, ktoré o.z. Laputa organizuje alebo produkuje. Mgr. Zuzana L. Majlingová (predseda o.z. Laputa) Narodila sa v roku 1977 v Banskej Bystrici. Vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Pracuje aj ako vedúca umenovedného oddelenia Stredoslovenskej galérie  a ako predsedkyňa o.z. Laputa, ktoré sa zameriava na organizovanie kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici. Venuje sa realizácii výstavných a vzdelávacích projektov z oblasti súčasného umenia, edičnej a publikačnej činnosti. Publikuje v odborných publikáciách a časopisoch Vlna, Profil. Mgr.art. Maroš Rovňák ArtD., (člen o.z. Laputa) Narodil sa v roku 1972 v Sobranciach. Študoval voľné výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave. Doktorát z umenia nových médií získal na Akadémii umení v B. Bystrici, kde aj pedagogicky pôsobil. Od r. 2009 je riaditeľom Stredoslovenskej galérie v B. Bystrici (www.ssgbb.sk ). Venuje sa voľnej umeleckej tvorbe a publikačnej činnosti. Mgr. art. Michal Šimonfy (člen o.z. Laputa) Narodil sa v roku 1984 v Banskej Bystrici. Na Akadémii umení v Banskej Bystrici vyštudoval odbor digitálne médiá. Venuje sa voľnej umeleckej tvorbe, dizajnu, programovaniu a spolupracuje na projektoch, ktoré sa zaoberajú občianskym aktivizmom ( www.virae.com.) Stál pri zrode projektu (www.odkazprestarostu.sk.) . Mgr. art. Lenka Sukeníková (člen o.z. Laputa) Narodila sa v roku 1985 v Spišskej Novej Vsi. Na Akadémii umení v Banskej Bystrici študovala v ateliéri maľby. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe ( http://www.lenkasukenikova.sk/ ). Mgr. art. Erik Bartoš (spolupracovník o.z. Laputa) Narodil sa v roku 1984 v Novom Meste nad Váhom. Na Akadémii umení v Banskej Bystrici vyštudoval odbor digitálne médiá. Venuje sa voľnej umeleckej tvorbe, dizajnu a publikačnej činnosti. (http://erikbartos.com/) Mgr. art. Katarína B. Kucbelová (spolupracovníčka o.z. Laputa) Narodila sa v roku 1979 v Banskej Bystrici. Vyštudovala filmovú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V roku 2006 založila literárnu cenu Anasoft litera, ktorá sa stala literárnou udalosťou roka a najprestížnejšou literárnou cenou na Slovensku (www.anasoftlitera.com). Je tiež spisovateľkou a venuje sa aj literárnej publicistike


ZAMERANIE ČINNOSTI O.Z. LAPUTA Občianske združenie Laputa je dobrovoľným, demokratickým a ochranným združením umelcov a teoretikov umenia, občanov Slovenskej republiky, nezávisle od ich národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti, alebo členstva v iných organizáciách a združeniach.. Ťažiskom činnosti o. z. Laputa je podpora a propagácia umeleckej činnosti, informačná, organizačná a produkčná podpora umeleckých diel, kultúrnych a umeleckých podujatí, festivalov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie seminárov, workshopov, sympózií a prezentácií súvisiacich s umením a kultúrou. Záujem a činnosť o.z. Laputa sa sústredí najmä na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít v meste Banská Bystrica, kde združenie v apríli 2008 vzniklo a pôsobí. SPOLUPRÁCA Rok 2010 bol zameraný na rozvíjanie spolupráce a partnerstiev so združeniami a organizáciami, ktoré sa venujú príbuznej činnosti. Hlavným cieľom združenia bolo pokračovať v dlhodobej spolupráci s partnermi z predchádzajúceho roka pri realizácii kultúrnych podujatí v prostredí mesta Banská Bystrica. Združenie pokračovalo v realizácii plánovaných dlhodobých projektov, ktoré započalo v roku 2008, kedy vzniklo. Podarilo sa mu zrealizovať ďalší ročník festivalu Intermedia.bb a pokračovať v projekte literárnych soirée Anasoft Litera v spolupráci s o.z. ars_litera a v spolupráci so Stredoslovenskou galériou. HLAVNÉ PROJEKTY V ROKU 2010 V roku 2010 o.z. Laputa pokračovalo v realizácii dlhodobých projektov, ktoré tvoria hlavnú činnosť združenia. Festival Intermedia.bb 2010 (od roku 2008) Anasoft Litera v Banskej Bystrici (od roku 2008)


PROJEKT FESTIVAL INTERMEDIA.BB 2010 a) zámer projektu Zámerom projektu bolo zrealizovať druhý ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia a nových médií Intermedia.bb 2010 (nultý ročník sa konal r. 2008) Cieľom projektu bolo odprezentovať súčasné umenie, ktoré využíva najnovšie technológie v oblasti videa a zvuku formou festivalu. Dramaturgia projektu bola založená na naplnení cieľa medzinárodného charakteru festivalu, čo sa nám podarilo splniť. Na festivale sa zúčastnili umelci zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Veľkej Británie. Dramaturgiou sme sledovali pestrosť umeleckých odvetví tým, že do programu sme zaradili hudbu, vizuálne umenie a tanec. Realizovaním festivalu sme naplnili všetky stanovené ciele. Termín konania : 7.- 9.-11.2010. Projekt finančne podporilo MKSR sumou 6000,-€. Členovia o.z. Laputa spolufinancovali festival vlastným finančným vkladom v sume 480,-€. b) prehľad umelcov a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na projekte Účinkujúci umelci: Maroš Rovňák (SK), Michal Šimonfy (SK), Erik Bartoš (SK),Milan Adamčiak (SK), Petra Fornayová (SK), Michal Moravčík (SK), Lucia Kašiarová (SK), Eliška Kašparová (CZ), Mia Majerníková (SK), Marta Trpišková, Jan Beneš (CZ), Tomáš Procházka (CZ), Arnold Kojnok (SK), Richard Kitta (SK), Richard Loscot (CZ), Peter Machajdík (DE,SK), Michal Rataj (CZ), Marián Kišďurka (SK), Johny Fox (GB), Marek Piaček (SK), Stano Beňačka (SK), Daniel Tóth (SK), Csaba Csuprai (SK), Peter Gonda (SK), Tibor Husár (SK), Zoltán Melecski (SK), Ladislav Palmai (SK), Nina Šošková (SK). Svetelný dizajn, osvetľovacie služby: Erik Bartoš (SK). Grafické návrhy plagátov a propagačných materiálov: Daniel Dida (SK). Grafický návrh web stránky: Michal Šimonfy (SK). Dramaturgia, koordinácia, projektový menežment, PR: Miroslava Nepšinská (SK), Zuzana L. Majlingová (SK). c) informácia o počte návštevníkov podujatia a kapacite sály : Festival sa realizoval v troch priestoroch: Stredoslovenská galéria - Vila Dominika Skuteckého – kapacita 100 /počet návštevníkov 300 (počas 3 dní), Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom kapacita 150 – počet návštevníkov 150, Divadlo Ivana Palúcha – kapacita 150/počet návštevníkov počas troch dní 450. Spolu všetkých návštevníkov : 900 d) informácia o počte realizovaných akcií : DIAMONDANCE RELOADED / tanečné predstavenie podľa rovnomenného obrazového konceptu jedného z najvýznamnejších česko-slovenských konceptualis-tov Milana Adamčiaka. Koncept: Milan Adamčiak, Réžia/ choreografia: Petra Fornayová, Scénografia/foto: Michal Moravčík, Tanec/tvorba: Lucia Kašiarová, Eliška Kašparová, Mia Majerníková, Marta Trpišovská, Svetelný dizajn: Jan Beneš , Hudba: Tomáš Procházka. MUZIKOLÓG A TVORCA / Dokumentárny film, 2008. Námet, scenár, réžia: Arnold Kojnok. Richard Kitta - interaktívna inštalácia, 2010. Aký je súvis medzi trávou a šumom z rádia? ASCII Light, interaktívna inštalácia, 2009, svetelné kyvadlo generujúce ASCII kód. Sprístupnenie interaktívnej multimediálnej inštalácie spojené s príspevkom autora o vlastnej tvorbe.


Richard Loskot / Sprístupnenie interaktívnej inštalácie spojené s prezentáciou tvorby autora. V galérii je ukrytých niekoľko rádiovysielačov s krátkym dosahom. Vysielajú koláž zvukov, ktoré divák odhalí prostredníctvom zapožičaného prijímača. Tým, že prechádza galériou, vstupuje do neviditeľných “miestností,” ktoré si domýšľa tak, že na svojom rádiu počuje konkrétny zvuk. Dielo vzniká divákovou prítomnosťou a jeho ochotou vstúpiť do tejto “hry.” Peter Machajdík a Michal Rataj / Sonické situácie. Spoločné vystúpenie podnietené niekoľko rokov trvajúcou vzájomnou inšpiráciou. Koncert pozostáva z gitarových improvizácií a zvukových prostredí Petra Machajdíka a akuzmatických skladieb a zvukovej performancie Michala Rataja. Maroš Rovňák / Duchovné cvičenia, sound artová preformancia Dano Dida , Nina Šošková - Outdoor gallery. Prezentácia projektu alternatívnej galérie vo verejnom priestore. Michal Šimonfy , Marián Kišďurka / Odkaz pre starostu. Odkazprestarostu.sk je online nástroj pre nahlasovanie problémov, ktoré trápia ľudí v ich blízkom okolí. Johnny Fox - Sound-artová perfromancia. Marek Piaček , Stano Beňačka - Mio Mio / dvaja slovenskí erudovaní umelci, ktorí si vravia „Woofer“ a „Tweeter“ využívajú k svojim vystúpeniam špeciálny softvér Clanger Theremin. Daniel Tóth (SK), Csaba Csuprai (SK), Peter Gonda (SK) - 1/x, VJ-ing by GND Tibor Husár (SK), Zoltán Melecski (SK), Ladislav Pálmai (SK) / hudobná performancia White Days e) sprievodný propagačný materiál K vyhodnoteniu projektu prikladáme: 2 plagáty k festivalu Intermedia.bb 1 program k festivalu Intermedia.bb 1 leták k festivalu Intermedia.bb f) informácie o odbornej a mediálnej odozve projektu http://bbonline.sk/intermedia-bb-zacina-dnes-2/, http://www.podujatie.sk/podujatia/detail/intermedia.bb-2010-3289.html http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=86772 http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/divadla/divdlo-ivana-palucha/intermedia-bb-2010-i4 http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/710046/v-banskej-bystrici-sa-zacal-festival-intermedia-bb http://www.youtube.com/watch?v=wIY0M7Ie3DY http://www.bystrica24.sk/news.php?extend.73190.25 http://www.banskabystrica.sk/skolstvo.phtml?program=286&module_action__0__date_complete=2010-11-09


Peter MachajdĂ­k a Michal Rataj


Daniel T贸th (SK), Csaba Csuprai (SK), Peter Gonda (SK) - 1/x, VJ-ing by GND


Marek Piaček , Stano Beňačka - Mio Mio


White Days


Milan AdamÄ?iak

Diamondance / Reloaded


PROJEKT ANASOFT LITERA V BANSKEJ BYSTRICI 2010 ( ORGANIZOVANÉ OD ROKU 2008) V roku 2010 sme pokračovali v spolupráci s Katarínou Kucbelovou, predsedkyňou o.z. ars_litera, ktoré organizuje prestížnu Literárnu cenu Anasoft litera a Stredoslovenskou galériou. Spoločne sme zorganizovali viacero autorských čítaní finalistov, tejto prestížnej ceny. Autorské čítania boli realizované v priestore Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, ktorú spravuje Stredoslovenská galéria  na jeseň v roku 2010. Projekt sa konal vďaka finančnej podpore MKSR, ktoré získalo združenie ars_litera.


FINANČNÁ ČASŤ 2010

Príjmy / Suma v € dotácia z grantového systému MK SR vklad člena

6 000,00 480,00

bankové úroky

1,54

PRÍJMY SPOLU

6 481,54

Výdaje / Suma v € festival Intermedia.bb 2010

6 480,87

režijné náklady

56,87

VÝDAJE SPOLU

6 537,74

Laputa - Výročná správa 2010