Page 1

občianske združenie LAPUTA Výročná správa 2009


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII ADRESA o.z. Laputa, Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica TELEFÓN +421 908 966 555 E-MAIL zmajlingova@gmail.com WEB www.ozlaputa.tumblr.com www.bastapribrane.sk PREDSEDA Mgr. Zuzana L. Majlingová ČLENOVIA Mgr.art. Maroš Rovňák ArtD. Mgr.art. Michal Šimonfy Mgr.art. Lenka Súkeniková SPOLUPRACOVNÍCI Mgr.art. Katarína Kucbelová Mgr.art. Erik Bartoš


OBČIANSKE ZDRUŽENIE LAPUTA je dobrovoľným, demokratickým a ochranným združením umelcov a teoretikov umenia, občanov Slovenskej republiky, nezávisle od ich národnosti, vierovyznania a politickej príslušnosti, alebo členstva v iných organizáciách a združeniach.. Ťažiskom činnosti o. z. Laputa je podpora a propagácia umeleckej činnosti, informačná, organizačná a produkčná podpora umeleckých diel, kultúrnych a umeleckých podujatí, festivalov a pod., vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie seminárov, workshopov, sympózií a prezentácií súvisiacich s umením a kultúrou. Záujem o.z. Laputa sa sústredí na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít v Banskej Bystrici, kde združenie v apríli 2008 vzniklo a pôsobí. Členovia o.z. Laputa nie su zamestanci združenia, pracujú ako dobrovoľníci, bez nároku na finančnú odmenu. Financie, ktoré získavajú z grantov a darov slúžia výlučne na realizáciu projektov. SPOLUPRÁCA Rok 2009 bol zameraný na rozvíjanie spolupráce a partnerstiev so združeniami a organizáciami, ktoré sa venujú príbuznej činnosti. Hlavným cieľom združenia bolo pokračovať v dlhodobej spolupráci s partnermi z predchádzajúceho roka pri realizácii kultúrnych podujatí v prostredí mesta Banská Bystrica. Združenie pokračovalo v realizácii plánovaných dlhodobých projektov, ktoré započalo v roku 2008, kedy vzniklo. Podarilo sa mu zrealizovať 1. ročník festivalu Intermedia.bb a pokračovať v projekte literárnych soirée Anasoft Litera v spolupráci s o.z. ars_litera a Stredoslovenskou galériou. Stredoslovenská galéria sa stala partnerom združenia aj v novom projekte Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého.


FESTIVAL INTERMEDIA.BB 2009 Zámerom projektu bolo zrealizovať prvý ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia a nových médií Intermedia.bb 2009. (nultý ročník sa konal r. 2008) Festival bol rozdelený na dve časti – jarnú a jesennú. Jarná časť bola financovaná Kontom Orange v objeme 80 000 Sk. Jesenná časť bola financovaná z prostriedkov MKSR v objeme 3 000 Eur. Cieľom projektu bolo odprezentovať súčasné umenie, ktoré využíva najnovšie technológie v oblasti videa a zvuku formou festivalu. Taktiež cieľom festivalu bolo zorganizovať workshopy pre mladých ľudí, počas ktorých by sa zoznámili s novými technológiami využívanými v súčasnom umení. Dramaturgia projektu bola založená na naplnení cieľa medzinárodného charakteru festivalu, čo sa nám podarilo splniť. Na festivale sa zúčastnili umelci z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Dramaturgiou sme sledovali pestrosť umeleckých odvetví tým, že do programu sme zaradili poéziu, literatúru, hudbu, vizuálne umenie a tanec. Program sme podľa štýlovej príbuznosti jednotlivých vystúpení rozdelili do dvoch častí. Prvá časť festivalu sa konala na jar roku 2009 ( 21 – 23 apríl), druhú časť festivalu sme realizovali na jeseň (27.10.2009). Jesenná časť festivalu bola financovaná z grantovej podpory MKSR. Súčasťou festivalu boli aj workshopy o webových stránkach, voľne dostupných software a odborná prednáška o VJ ingu. pre študentov VŠ. Realizovaním festivalu sme naplnili všetky stanovené ciele.


PREHĽAD UMELCOV A TVORCOV AKTÍVNE SA PODIEĽAJÚCICH NA PROJEKTE Jarná časť festivalu (21 – 23 apríl 2009) bola podporená Kontom Orange. Na festivale spolupracovali a účinkovali Erik Bartoš, Maroš Rovňák, Jonantán Pastirčák, Slávo Krekovič, Michal Habaj, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Ján Šicko, Zuzana Hájková, Zuzana Majlingová, Michal Šimonfy, Robert Gál, Katarína Šedá, Magdalény Hrubá, Michal Firvald, Barbora Šedivá, Michal Ryboš, Rafal Mazur, Rafal Drewniany, Attila Dóra, Lukáš Matejka, Mirka Majorošová, Na jesennej časti festivalu (27. október 2009) participovalo 23 umelcov a tvorcov. Patrik Illo / Som ti každým slovom klamal inštalácia Jana Kapelová / Návšteva videoperformancia Katarína Kúdelová / Miznutie videoperformancia Marianna Mlynárčíková / Verejný slovník intimity textová inštalácia / prednes poézie / performancia Nóra Ružičková / Verejný slovník intimity textová inštalácia / prednes poézie Radim Labuda / Títo spoločenská situácia, videoinštalácia Lila Maraky / Interrex video, fotografia Dagmar Mavrevová / Bez názvu mnohofigurálna plastika Jozef Poník / Plodnica pupkov objekt


Veronika Šramatyová / Hľadanie vhodného rozmeru séria maľba / prednes poézie Miroslava Nepšinská priestorové a architektonické riešenie výstavy, festivalovalých sál, priestorov na performancie a vystúpenia umelcov Maroš Rovňák / Smaragdové mesto sound artová performancia Zuzana Hájková / Smaragdové mesto tanečné improvizácie Miroslava Časová inscenovaný prednes poézie Alexandra Fabryová inscenovaný prednes poézie Robo Mikuš / P.O.S.T. Koncert Erik Bartoš svetelná šou počas festivalu, Vj-ing, technické zabezpečenie Martina Čačková / Verejný slovník intimity textová inštalácia (asistencia pri realizácii diela) Martoš Dúbravec / Verejný slovník intimity textová inštalácia (asistencia pri realizácii diela) Lukáš Matejka dokumentácia festivalu - kamera, príprava multimediáloneho DVD Mirka Majorošvá dokumentácia festivalu – foto Zuzana L. Majlingová kurátorský koncept projektu Causa corporalis, dramaturgia festivalu Michal Šimonfy – dizajn pozvánok, plagátov, web, workshopy


INFORMÁCIA O POČTE NÁVŠTEVNÍKOV PODUJATIA A KAPACITE SÁLY Festival navštívilo 900 ľudí (jarná časť 600, jesenná 300). Kapacita priestorov bola 300 ľudí.

Plagát k festival


INFORMÁCIA O POČTE REALIZOVANÝCH AKCIÍ Počas jarnej časti festivalu bolo realizovaných 9. vystúpení na ktorých účinkovalo 22 umelcov zo 4 krajín EU, 1 výstava, 1 autorská čítačka poézie,1 tanečné vystúpenie, 5 koncertov,1 performancia, 5 VJ-ingov, 2 workshopy, 1 prednáška. K jesennej časti festivalu bolo odprezentovaných 10 diel z oblasti vizuálneho umenia , ktoré pripravili umelci v rámci kurátorského výstavného projektu Causa corporalis. Diela boli pripravené umelcami priamo pre festival. Taktiež boli realizované autorské čítania poézie z tvorby Nóry Ružičkovej, Marianny Mlynárčíkovej, Veroniky Šramatyovej, autorské performancie Maroša Rovňáka, Zuzany Hájkovej a Laca Pálmaia a hudobný koncert Roba Mikuša z formácie P.O.S.T. Erik Bartoš realizoval špeciálnu interaktívnu zvukovo svetelnú šou a technické zabezpečenie.

Pozvánka na festival


ANASOFT LITERA V BANSKEJ BYSTRICI – LITERÁRNE SOIRÉE V roku 2009 sme pokračovali v spolupráci s Katarínou Kucbelovou, predsedkyňou o.z. ars_litera, ktoré organizuje prestížnu Literárnu cenu Anasoft litera a Stredoslovenskou galériou. Spoločne sme zorganizovali viacero autorských čítaní finalistov, tejto prestížnej ceny. Autorské čítania boli realizované v priestore Vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, ktorú spravuje Stredoslovenská galéria na jar a na jeseň v roku 2009. Projekt sa konal vďaka finančnej podpore MKSR, ktoré získalo združenie ars_litera.

Pozvánka na podujatie


Inge Hrubaničová, Egon Tomajko, publikum ,Vila D.Skuteckého 2009


HOLOKAUST A OSUDY DETÍ DOMINIKA SKUTECKÉHO Projekt sme pripravili v spolupráci so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici pre Stálu expozíciu Dominika Skuteckého. Projekt na pozadí životných osudov rodiny významného maliara židovského pôvodu, Dominika Skuteckého, vzdeláva širokú verejnosť a cielene študentov základných a stredných škôl o holokauste. Ambíciou projektu bolo sprostredkovať informačný obsah tragických rodinných príbehov, elektronicky transformovaný do formy multimediálneho interaktívneho umeleckého produktu. Osnovu tohto multimediálneho produktu tvorí biografický kontext mikropríbehov detí Dominika Skuteckého, ktoré sú vsadené do kultúrno- historického kontextu sledovaného obdobia. Informácie sú sprostredkované prostredníctvom elektronicky spracovaného vizuálneho materiálu (dobové , archívne fotografie, úradné záznamy, maľby) a prostredníctvom informačného textu chronologicky ozrejmujúceho vývoj udalostí v živote rodiny Skuteckých, na pozadí konkrétnych historických faktov. Multimediálne dielo je dlhodobo nainštalované v priestore stálej expozície Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici a voľne prístupné každému návštevníkovi galérie. Taktiež sa využíva v rámci viacročného edukačného programu, určeného študentom ZŠ, SŠ a VŠ v regióne Stredného Slovenska. Okrem multimediálneho diela sme pripravili sériu Metodických listov, určených pre pedagógov a študentov základných a stredných škôl. Metodické listy obsahujú metodické postupy, návrhy vyučovacích hodín, respektíve aktivít, ktoré predstavia rôzne prístupy a spôsoby použiteľné vo vzdelávaní o holokauste počas školského vyučovania. Metodické listy sme odborne pripravili a zdarma zaslali na všetky školy v regióne mesta. Spoločne s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici sme vo vo vile Dominika Skuteckého pripravili sériu vzdelávacích podujatí pre pedagógov, ktorých sme zaškolili v problematike. Tlač a prípravu pracovných listov k projektu finančne podporilo Mesto Banská Bystrica v rámci grantového programu VZN sumou 3 000 Eur.


Pozvรกnka na podujatie

Laputa vs 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you