Page 1

Öss sinir hastasý yaptý

ÖZGÜR LÝSELÝ

Düþünce ve Edebiyat Dergisi

Ben söylüyordum ama dinleyen yok ki. Oturdum bu öss saçmalýðýný anlatmak için kitap bile yazdým. O kitabýn amaçlarýndan biri de buydu. Bu konuyu neden açtýðýma gelir isek. Oturdum arþivimi karýþtýrýyordum. Bu sefer gencmanifesto' nun arþivini. Ne haberler paylaþmýþýz önce diye bakýnýp duruyordum ve tam karþýma bu çýktý '' Öss sinir hastasý yaptý'' 01 Haziran 2009 Pazartesi tarihinde paylaþmýþýz bu haberi. Habere göre bir sendika, Ankara, Ýzmir, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Mersin ve Kýrþehir illerinde toplam 1100 lise son sýnýf öðrencisi üzerinde ÖSS ile ilgili bir anket çalýþmasý yapmýþ. Araþtýrma, ÖSS'nin öðrencilerin psikolojini nasýl etkilediðini de gözler önüne serdi. Ankete katýlan öðrencilerin yüzde 43.3'ü ÖSS dolayýsýyla kaygý ve endiþe gibi duygularýnda artýþ olduðunu, yüzde 15.6'sý büyük stres ve baský altýnda olduðunu, yüzde 12'si sinirli ve alýngan olduðunu, yüzde 9'u dikkat ve konsantrasyonunun bozulduðunu,

yüzde 8.6'sý da depresyonda olduðunu açýkladý. ÖSS'nin psikolojisini olumsuz etkilemeyene gençlerin oraný ise sadece yüzde 11.3'te kaldý. Araþtýrmaya göre ÖSS, gençlerin psikolojinin yaný sýra fiziksel aktivitelerini de bozuyor. Araþtýrmada, gençlerin yüzde 33'ü ÖSS'nin kendisini fiziksel olarak etkilemediðini belirtirken; yüzde 26'sý uykusuzluk, yüzde 16.6'sý baþ aðrýsý, baþ dönmesi, yüzde 8.9'u karýn aðrýsý, midede kasýlma, bulantý, yüzde 4.6'sý görme bozukluðu, yüzde 4.2'si nefes daralmasý, yüzde 3'ü ateþ basmasý, üþüme, terleme, yüzde 2.1'i göðüs aðrýsý, yüzde 1.5'i de bayýlacak gibi olduðunu açýkladý. Ben size defalarca demedim mi sýnav sisteminin yanlýþ olduðunu. Alýn artýk kanýtýmda var :) Daha devam da ediyor durun. Ankete göre, öðrencilerin yüzde 69.5'i ÖSS'de katsayý adaletsizliði olduðuna inanýrken, yüzde 30.5'i adaletsizlik olduðuna inanmýyor. Bu anket 2009 yýlýnda yapýldý. Biz hangi zamandayýz 2010 bir sene geçti ve deðiþen tek þey þu katsayý oldu. Sevgili büyüklerim madem ankete göre iþ yapýyorsunuz þu eðitim sistemine de el atsanýz ne olur? O ankette onca þey dururken neden sadece katsayýyý deðiþtirdiniz? Orasý ayrý bir soru iþareti hak eden. Bu gençler bu ülkenin geleceði. Akli dengesi bozuk gençler istemezsiniz deðil mi? Sonuç ortada anketler ortada daha ne bekliyorsunuz? Artýk bir þeylerin farkýna varýn. Öðrencileri ikinci sýnýfmýþ gibi görmeyin. Tamam

Sayfa 8

çoðunluðu boþ gezenin boþ kalfasý ama bu eðitim sistemi yüzünden. Þu sistemi düzeltsek her þey öyle güzel olacak ki. Hem bakýn Osmanlý Ýmparatorluðu'nu ayakta tutan en büyük þeylerden birisi de eðitim sistemiydi. Fatih, Kanuni bu isimler aldýklarý eðitimler sayesinde baþarýlarda bulundular. Bizde potansiyel var. Bu topraklarda potansiyel var. Bakýn tarih sahnesine o düþünce tarihine imza atan isimler filozoflar nereden çýktý Ege' den, ilk uygarlýklar nereden çýktý Mezopotamya Fýrat ile Dicle arasý yani, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlý bunlar bu topraklarýn eseridir. Potansiyelimizin farkýna varalým. Biraz tarihimize bakalým. Oraya baktýðýmýzda ders çýkaralým. Tolga Kayasu

MATRAK SORULAR

Soru 1 :“Topkapý ya giderken yolda yedi karýsý olan bir adamla tanýþtým. Her kadýn yedi çanta taþýyordu. Her çantada da yedi kedi vardý. Her kedinin de yedi yavrusu vardý. Kedi yavrularý, kediler, çantalar, kadýnlar - Toplam kaç kiþi Topkapý ya gidiyordur ?” Soru 2 :3 adam bir otele gider, her biri 10 lira vererek toplam 30 lira ödeyerek oda tutarlar ve eþyalarýný alýp odalarýna çýkarlar. Fakat otel müdürü bugünün çarþamba olduðunu hatýrlar ve özel bir fiyat uygular. Bellboy u çaðýrýr fazladan kestiði 5 lirayý 3 adama vermelerini ister. Bellboy adamlarýn odasýna çýkar ve 5 lirayý geri verir, bunun üzerine adamlar 2 lirayý bahþiþ olarak bellboya verir geri kalan 3 lirayý paylaþýrlar. Bu durumda adamlarýn otel için ödedikleri miktar 9 liradýr (daha evvel 10 lira vermiþlerdi, sonra da 1 lira geri paylaþtýlar). Sonuçta toplam ödedikleri miktar 3×9 = 27 lira dýr, 2 lira da bellboy a bahþiþ vermiþlerdi ve sonuçta harcadýklarý toplam miktar= 27 + 2= 29 lira dýr. Fakat otele girerken verdikleri para 30lira idi o halde 1 lira nereye gitti? Soru 3 :3 çocuðum var. Birincisi benim yaþýmýn ilk rakamý yasýndadýr. Ýkincisi benim yaþýmýn ikinci rakamý yasýndadýr. Üçüncüsü bu iki rakamýn toplamý yaþýndadýr. Hiçbirinin yaþý ayný olmadýðýna göre ve hepimizin yaþlarý toplamý 45 ise benim yaþým kaçtýr? Soru 4 :Saat te 2 kere ama Saniyede 1 kere meydana gelen nedir? Soru 5 :b-Ý-ü-d-b-a-y sonra hangi harf gelir? Soru 6 :30 u 1/2 ye böl ve 10 ekle kaç çýkar? Soru 7 :Karanlýk bir odaya girdiniz, oda da gaz lambasý- mum- tüplü lamba var ve de elinizde bir tek kibrit var. Önce hangisini yakarsýnýz? Soru 8 :1970’ lerde cumhurbaþkanýmýzýn adý ne idi? HAZIRLAYAN: FAHRETTÝN AYTEMÝZ – FERDÝ YAVRUCU

sayfa 8  
sayfa 8  

ÖZGÜR LÝSELÝ Düþünce ve Edebiyat Dergisi Sayfa 8 HAZIRLAYAN: FAHRETTÝN AYTEMÝZ – FERDÝ YAVRUCU

Advertisement