Page 1

ÖZGÜR LÝSELÝ

PEYGAMBERÝ AN(LA)MAK Peygamberlik ulvi bir makamdýr. Gaflet halindeki kavimleri, halklarý uyarmak, yaratýcýnýn mesajýný ulaþtýrmak onlarýn görevidir. Sayýsýzca peygamberler ortak çaðrýyý kavimlerine ulaþtýrmýþlardýr. Ortak çaðrý tevhiddir. Tüm ilahlarý reddedip bir olan Allah için yaþamaktýr. Çok azý müstesna kavimlerin tepkileri benzer olmuþtur. Atalarýnýn dinine uymuþlar, gelen mesaja eskilerinin masalý deme cürretkarlýðýný göstermiþlerdir. Günümüzde de ayný hengameleri görmekteyiz.. Peygamberlerin getirdiði mesaja eskilerin masallarý diyerek nasýl da inkar mevhumunu yaþattýklarýný çevremizdeki dünyaperestlerden görmekteyiz. Çok zor deðil çevremizdekilerin yaþam þekillerine bakarsanýz görürsünüz. Kim vahiyle þekillenmiþ, kim þekillenmemiþ. Kim kendisine bakýldýðýnda yaradaný hatýrlatýyorsa eminim vahyi yaþýyordur. Asýl deðinmek istediðim konu peygamberi nasýl anlamamýzdýr. Yani Hz. Peygamberin yaþantýsýný nasýl anlamalýyýz? Modern cehalet atalarý gibi d ü þ ü n m e k t e d i r. P e y g a m b e r e gerçektende onlarýn düþündüðü gibi eskilerin masallarý olaraktan mý bakacaðýz? Yoksa s adece bi r el çi o l a r a k m ý bakacaðýz? Elbette ki deðil. Modern zihniyet eskilerin masallarý diyen bireyleri yetiþtirmektedir. Fakat bunu direkt söylem haline getiren zevatlarý gördüðümüz gibi, çaktýrmadan mesajý tahrif eden çarpýk zihniyetler de yok deðil. H z . Pe y g a m b e r bizlere Kur ’an mesajýný getiren aracýdan ibaret deðil, bizzat kitabýn nasýl yaþanacaðýný öðreten ayaklý Kur’an ‘dý diyebiliriz. Bu yüzden de Rabbimiz kendisine itaatin peygambere itaatle birlikte olabileceðini bizlere bildirmiþtir. "Kim Resule itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþ olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onlarýn üzerine koruyucu göndermedik." (Nisa Suresi, 80) Peygamber bizlere vahyin canlý örneðidir. Vahyi kavramanýn yolu O’nu anlamaktan geçer. Gerçeði söylemek gerekirse Peygamberi anmakta özel bir haftanýn oluþturulmasýna karþýyým. Çünkü Müslümanlar peygamberi

ADEM PINAR

anlama çalýþmalarýný senenin 52 haftasýna da yaymalarý gerekir. Yýlýn her haftasý onu anlamaya dönük faaliyetlerle dolu olmalýdýr. Kutlu doðum haftalarý elbette güzeldir. Fakat sivil toplum kuruluþlarý peygamberi anlama etkinliklerini bu haftaya sýkýþtýrmaktadýrlar. Yýlýn her haftasýnda peygamberi anlama programlarý olmalýdýr. Peygamberi aþýrý yüceltmeci bir anlayýþ bizi bu hale itmektedir. Toplum psikolojisinde bu vardýr. Aþýrý yüceltilen insanlar yýlýn belli zamanlarýnda semaya çýkartýlýrlar. Fakat bizim peygamber anlayýþýmýz bu olmamalýdýr. Çünkü Hz. Peygamber yaþantýsýnda kendisini aþýrý yüceltecek hareketlere engel olmuþtur.. Okuduðumuz kitap(Kur’an) bizlere O’nun yaþantýsýnda en güzel örnekliklerin olduðunu bildirmektedir. Hz. Peygamber bizler için ulaþýlmaz bir þahsiyet deðil bizzat örnekliðin uygulayýcýsý bir önderdir. Peygamberi sadece anmalý mýyýz yoksa anlamalý mýyýz? Peygamberi anma programlarý sadece sözde mi kalmalýdýr? Dünya da yaþanan bunca adaletsizlik, zulüm, savaþ, hýrsýzlýk, cinayet, aldatma, yalan sadece O’nu sözde býraktýðýmýz için deðil midir acaba? O’nu hakkýyla anlayýp örnekliðini yaþatan insanlar olmadýðý müddetçe bu dünya gül bahçesine dönmeyecektir. ‘’Bir toplum nasýlsa öyle idare edilir’’ demedi mi O kutlu peygamber? Dünya iktidarýný zalimlerin ellerinde bulundurmalarý bizim suçumuz deðil mi? E y l e m l e r i m i z l e söylemlerimiz birbirinden tamamen zýt ise nasýl olacakta tevhid ve adaleti hâkim kýlacaðýz? Akþamlarý izlediðimiz müstehcen dizilerle mi bunu baþaracaðýz? Bu ahlak anlayýþýmýz ve yaþam þeklimizle mi Hakk’ý hâkim kýlacaðýz? Kutlu doðum programlarýnda bulunup akabinde yine cahili yaþantýya dönerekten mi kiþilikli çocuklar/ gençler/ nesil yetiþtireceðiz? Mü’min mü’mine kardeþ olamýyorken menfaatler için Müslüman kardeþlerine çamur atýlýyorsa, böyle kanaat önderleriyle mi zafere ulaþacaðýz? Bu tip sorularý çoðaltabiliriz. Ama zaman sorunlarý çözme zamanýdýr. Yakýnma zamaný deðil iþ yapma zamanýdýr. O’nu an(la)mak her an Kuran-ý Kerim ve siyer kitaplarý okuyup lafta býrakmadan hayatýmýzda tatbik etmekle olur.

Sayý 3

Ýmtiyaz sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Danýþmaný Görsel Tasarým Baský

Sayfa 2

Düþünce ve Edebiyat Dergisi

:Mustafa EFÝLOÐLU :Adem PINAR :Recai ÖMEROÐLU :Ardeþen Matbaasý

Tel : 0505 257 10 53 Adres : Hal Cad. Belediye ÝÞ Haný Kat:6 Ardeþen /

Müslümanlar arasý diyalog

Ayþe PINAR Ayþe PINAR Ne garip deðil mi Müslümanlar arasý diyalog.? Böyle bir konuma mý gelmiþ Müslüman, Müslüman karþýsýnda.? Diyalog da ne demek? Biz birbirimizin kardeþiyiz. Müslüman ,müslümanýn elinden ve dilinden emin olduðu kimsedir. Aç,açýk kalsa sorumlu olacaðý, selamsýz geçemeyeceði kimsedir. Derdiyle dertleneceði, kendisi için istemediðini istemeyeceði kardeþidir. Heyhat! Bu söylediklerimiz sadece dilimize dolanmýþ güzel nasihatlar olmaktan öteye geçmiyor. Müslümanlar týpký peygemberin vefatýndan sonra ihtirasa düþen sahabe ve tabiin gibi ihtirasýn peþinden koþuyorlar. Ayrýlýklar, saf tutmuþ ümmet-i Muhammed (sav)'in arasýný açtýkça açýyor. ''Ümmetinin ihtilafýnda rahmet vardýr'' demiþti peygamber. Fakat biz rahmeti zahmete çevirdik. Farklý fikirleri, düþüncelere tahammülümüz yok. Ýslam çatýsý altýnda birbirimize kin güdüyor, farklýlýklarýmýzý savaþ malzemesi haline getiriyoruz. Nedenler, gerekçeler hiç konuþulmuyor. At gözlüðü takmýþ tek doðru bizimkisi dört nala koþuyoruz. Yol üstünde kimleri ezip geçtiðimiz, kimi çiðnediðimiz umurumuzda bile deðil. Ve hal söyletiyor insana: Dinler arasý diyaloða açýk olanlar neden Müslümanlar arasýnda en azýndan diyaloga yanaþmýyor? Ötekine gösterilen hoþgörü neden müslümana reva görülmüyor? ''Üsvetulhasene" olan peygamber en güzel manada insani davranýþlarda örnektir. Müslümanýn Müslüman karþýsýnda duruþuna örnektir. O kafirler karþýsýnda kaya gibi sert Müslümanlara karþý müþfik ve merhametliydi. Mekke kodamanlarýna karþý Ümmü Mektum'a sýrt cevirdiðinde Abese Suresi peygambere bir tokat gibi inmiþti. Hz.Muhammed(sav) Allah'ýn en sevgilisidir. Ama bu din devam ettikçe bu ümmet peygamberin yaptýðý bu hatayý okuyacak ve bilecek. Peki yüzyýllardýr Müslümanýn müslümana sýrt çevirdiðini, çelme takmaya çalýþtýðýný kim bilecek…..? Tabi ki Allah… Allah biliyor her þeyi… Deðil mi ki O tuzaklarý boþa çýkaran … En gizliyi de hakkýyla bilen ve hesap soracak olan, kimsenin hakkýný kimseye býrakmayacak olan.? Allah biliyor ve þahit olarak Allah yeter! Kol kýrýlýr yen içinde kalýr da ya baþ koparsa halimiz nice olur.. Müslümanlarýn kendi içlerindeki bu husumet bitmedikçe bizim baþýmýzý koparmaya hazýr binlerce cellat var. Ýstenen de bu deðil mi zaten… Baþý olmayan akletmeyen bir parmak hareketiyle istenilen her þeyi yerine getiren sürü bir halk. Müslüman bir delikten iki kere ýsýrýlmazdý hani ? Ayný delikten bu kaçýncý ýsýrýlýþýmýz! Her þeye raðmen içimize dönmeliyiz. Bu dünya bir imtihan alanýdýr. Ve Müslüman müslümanýn imtihan vesilesidir. Sabrýn ve doðruluðun sýnandýðý kapýdýr. Kapýlardan geçmek gerek sabýrla ve doðruyu eðip bükmeden …. Hasýlý Allah bütün Müslümanlara gören göz, akleden bir kalp ve saðduyu ihsan etsin. Umulur ki bir gün Müslüman müslümaný gerçek kardeþi olarak kabul etsin.

sayfa 2  

Sayfa 2 ADEM PINAR Tel : 0505 257 10 53 Adres : Hal Cad. Belediye ÝÞ Haný Kat:6 Ardeþen / Ayþe PINAR Ýmtiyaz sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü :M...