Page 1

SAYI 3 Ücretsizdir.

Sevgili okuyucularýmýz, Kýsa bir aradan sonra 3. sayýmýzla sizlere ulaþmaktan mutluluk duymaktayýz. Yeni sayýmýzýn kutlu nebiyi anma programlarýna denk gelmesini istedik. Asrýmýzýn probleminin peygamberi anlama problemi olduðunu, sadece anma programlarý ile kalmayýp bizzat O'nun mesajýný yaþamak, hayata aksettirmek olduðunu düþünüyoruz. Bu çerçevede çalýþmalarýmýzý sürdürmeye devam ediyoruz. Deðiþik zorluklarla karþýlaþmýyor deðiliz. Yapmak istediðimiz her faaliyeti yapmada önümüze ciddi engeller çýkýyor. Ama her þeye raðmen ''Kur'an Nesli'' çalýþmamýz devam etmektedir. Özgür liseli dergisi olaraktan hedefimiz liseli gençliðin yüce kitabýmýza göre þekillenmesidir. Her türlü ahlaksýzla baþ baþa olan gençliðimizin cahiliye adetlerine göre yaþamasý bizleri rahatsýz etmektedir. Bu rahatsýzlýk olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.. Gamsýz yaþayan deðil de kaygý duyan bir gençliðin oluþmasý, peygamberin derdini dert edinen gençlerin olmasý bizleri daha da azimlendirmektedir. Önümüze çýkan engel(leme)ler bizleri yýldýrtmýyor bizzat Allah yolunda çabamýzýn artmasýna, ekibimizin þevk içinde çalýþmasýna sebep olmaktadýr. Gençlerin yeni bir okuma seferberliðine baþlamasý kalitemizi daha da arttýracak ve kýsa bir zaman içerisinde daha þuurlu ve bilgili kardeþlerimizin yetiþeceði inancýný taþýmaktayýz. Süreç

içerisinde yazarlarýmýzýn seviyelerini arttýracaðýný sizlere daha güzel eserler sunacaklarýný umuyoruz. Bu sayýmýzda liseli kardeþlerimizden bol miktarda peygamberi anlatan yazýlar ve þiirler aldýk. Bunlarý büyük oranda sizlerle paylaþmaya çalýþtýk. Bu güzel çalýþmalar bizleri oldukça sevindirdi. Ayný zamanda 4 Mayýs Salý günü ''müziðin ve þiirin diliyle PEYGAMBER'' programýný sizlere sunacaðýmýzý sevinçle bildirmekte, bu gecede birçok hatibin yapamayacaðý etkiyi katýlýmcýlara sunacaðýmýza inanýyoruz. Yeniden buluþma ümidi ile.

"Peygamber size ne verdiyse onu alýn Size ne yasak ettiyse ondan da sakýnýn ALLAH'tan korkun" Haþr/7

sayfa 1  

Peygamber size ne SAYI 3 Ücretsizdir.

Advertisement