Demokratik Halk İktidarı İçin İşçi-Köylü Sayı 43

Page 1

,

Mayınlı araziler kapitalist şirketlere hibe ediliyor

Mayıs ayının son haftasında Meclis’te görüşülen Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılmasını öngören yasa tasarısı ülke gündemini bir anda kapladı. Muhalefetin “etkin muhalefeti” sonucunda

görüşmeler tıkanmıştı. Sert tartışmalar Suriye sınırının İsrail şirketine peşkeş çekileceği üzerinde yoğunlaşmış Başbakan’ın “tarihi özeleştirisi” dahi buna engel olamamış, aksine yangına bir çap çıra olmuştu. Gündemi günlerce meşgul eden

İbrahim Kaypakkaya

bugünün ve geleceğin

kadar ürkütücü sayıda mayına sahip olan bir ülkenin cumhurbaşkanının PKK’nin gerçeklemayınlı pusuya ştirdiği “terörün en kalleşçe” yöntemi tanımlaması ise abesle iştigal olsa gerek.

mayınlar 1950’li yıllarda Adnan Menderes döneminde Hatay’dan başlayıp Kilis, Antep, Urfa, Mardin ve Şırnak’a kadar uzanan 216 bin dekar alana döşenmiştir. Türkiye’de resmi olarak 3 buçuk milyon adet mayın mevcut. Bu

kazanılmasında kızıl bir meşaledir -4-

Sayfa 2

İşçi-köylü Sayfa 8

Demokratik Halk İktidarı İçin

Sayı:

43

* 12-25 Haziran 2009

Bizi değil, failleri yargılayın

“Failler belli, kayıplar nerede?” şiarıyla 219 haftadır Galatasaray Lisesi’nin önünü mesken eyleyen kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları, “aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, onları unutmayacağız” diyor. Bunun en somut örneği de 219. Haftada konu edilen 12 Eylül 1980’den hemen bir gün sonra gözaltına alınan Cemil Kırbayır’ın annesiydi. Anne, “Ölüme direneceğim! Cemilimi görmeden, mezarını bulmadan ölmeyeceğim!” diyerek bu kararlılığı ifade ediyordu. Sayfa 7

Çevreciler Boğaz Köprüsünü Süpürdü

Doğal yaşam alanlarının katledilmesine karşı bir araya gelen Munzur Çevre Derneği üyeleri ve Bergama köylüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, yapılmak istenen barajları ve siyanürlü altın arama işletmelerini protesto ettiler. “Polis stop! Önce dinle sonra döv!” pankartını açan kitle, Boğaz Köprüsü’nü bir süre trafiğe kapatarak sürücülere karanfil dağıttı. Sayfa 5

İşçi-köylü’den Direnişlerin yanında olalım! Mücadeleyi yükseltelim! Sayfa 2

C

M

Y

K

* Fiyatı: 1.50 TL

* ISSN: 1307-878X

İyi şeyler oluyor!

Krizi bahane eden ve patronlar için “Kurtarma Paketleri” hazırlayanlar, işçi ve emekçilere dönük sömürü saldırılarına son hızla devam ediyor. Egemenler, saldırılara karşı mücadele edenlere ise artık “aba altından” değil açıktan sopa gösteriyor. İşçiler ise bir yandan patronlarla mücadele ederken bir yandan da sendika ağalarını uyarıyor.

Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül’ün “İyi şeyler olacak!” mesajlarının ardından, Kürt meselesi daha yoğunluklu tartışılırken, egemenler cephesinde sorunun temel “çözüm” yöntemi Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamalarıyla bir kez daha açığa çıktı: “Son ‘terörist’ bulunup imha edilinceye kadar savaşa devam!” Ezilenler açısından ise “iyi şeyler”, tamamen mücadele seyrine bağlı olarak gelişiyor. Evet, emek cephesinde gerçekten iyi şeyler oluyor ve olmaya da devam edecek. İşte emek cephesinde olan iyi şeylerden birkaçı: Özelleştirilen Mersin Limanı’ndan sendikalı oldukları için atılan işçilerin, patronun tüm oyunlarına rağmen kararlı bir şekilde sürdürdükleri direniş zaferle sonuçlandı. İzmir’in Karşıyaka Belediyesi’ne ait Kent AŞ’de, işten çıkartılan 291 işçi direnişlerine kararlılıkla devam ediyor. 16 Haziran’da bir yılını dolduracak E-Kart direnişi, patronun tüm baskılarına rağmen sürüyor.Sinter işçileri ise bir yandan mahkeme sonucunu beklerken, bir yandan da fabrika önündeki direnişini içerdeki işçilerin desteğiyle sürdürüyor. ATV-Sabah direnişi de emek cephesinde yeni ve canlı bir soluk olarak devam ediyor.

Entes Elektronik Fabrikası’ndan “yaramazlık yaptığı” için işten çıkarılan Gülistan Kobatan fabrika önünde tek başına direnişte! Bir yılı aşkın süredir Sefaköy ve Düzce’de devam eden Desa direnişinde tüm davalar direnişçiler lehine sonuçlanırken, Desa patronu “direniyor!” Direnişçiler ısrarlı “Zafer bizim olacak!” TİS sürecinde olan Harb-İş üyesi işçiler, masada çözüm yolu bulunmayınca haklarını sokaklarda aramaya başladı. Genel-İş üyesi işçiler ise İstanbul Kadıköy’de ödenmeyen alacakları için alanlarda haykırdıkları sloganlarıyla muhatap bulmaya çalışıyor.

Sınıfsal Yaklaşım Ahkâm kesmenin değil birlikte esmenin zamanıdır Sayfa 3

Kriz de var, çare de...

İşsizliğin yakıcı bir sorun olmaya devam etmesi karşısında panikleyen patronlar kendi suçları olan işsizliğe karşı ve bu ülkeyi yönetenlerin halkı hiçbir çözüm sunamaması karşısında kampanyalarla ilgili toplanmaya hevesleniyorlar. Öfke-

Emekçinin Gündemi

Evrensel Bakış

P u su la

KESK’e yönelik saldırılar

Pratiği proleter olmayanın

tüm emek ve demokrasi

proletaryadan yana

güçlerini hedefllemektedir

olması beklenemez!

Sayfa 4

nin önünü kesmek, perdelemek için önce millet, vatan, bayrak vs. ile başlayan küçük tarihsel hatırlatmalarla “biz neler atlattık neler” demeye getiren patronlar “aynı gemide” olduğumuzun altını çiziyorlar. Halktan yine bir şey istiyorlar. Evet, istemeye yüzleri var hala. Sayfa 9

Sayfa 11

“Devler” çöküyor, “büyük devin” uyanma zamanıdır! Sayfa 13


‹flçi-köylü 2

‹brahim Kaypakkaya yafl›yor

12-25 Haziran 2009

‹brahim Kaypakkaya bugünün ve gelece¤in

‹flçi-köylü’den

kazan›lmas›nda k›z›l bir meflaledir -4-

Direnifllerin yan›nda olal›m! Mücadeleyi yükseltelim!

O enternasyonal proletaryan›n k›z›l bayra¤›n› ide“ olojik, politik, örgütsel temelde oportünizmin, revizyonizmin, her türlü s›n›f iflbirlikçisi ak›m›n lekelerinden temizleyerek ülke burçlar›na dikmeyi baflarm›fl komünist bir önderdir. Ve biz söyledi¤imiz için de¤il sosyal pratik döne döne onu kan›tlad›¤› için hala canl›, hala dinamik ve hala günceldir! Özellikle bugün emperyalizmin ülkemizi de içine alan bölgesel plan› içinde ezilen uluslar›n y›llarca mücadelesini yürüttü¤ü “kendi devletini” kurma talebiyle örtüflen bir yaklafl›m içinde olmas› ve ezilen ulusun burjuvalar›n›n s›n›f karakterinden ötürü emperyalizmle iflbirli¤i içinde oluflu karfl›s›nda, uluslar›n kendi kaderini tayin hakk› ilkesine yönelik ikircikli tutumlar kendini hissettirmektedir. Kosova, Irak Kürdistan›’ndaki oluflumlara karfl› emperyalistlerle iflbirli¤i içerisinde oldu¤u gerekçesiyle kendi kaderini tayin hakk›n›n karfl›s›nda duracak flekilde tutum alan küçük burjuva siyasi ak›mlar vard›r. Bu hakk›n flarts›z, koflulsuz savunulmas›yla, bunlara karfl› al›nacak politik tutum aras›ndaki diyalektik ba¤›n kavranamamas› bu uluslar›n en temel hakk› olan devlet kurma hakk› karfl›s›nda objektif olarak yok say›lmas› anlam›na gelir. Emperyalizmin ve iflbirlikçi burjuvalar›n politikalar›na karfl› gelmekle ve teflhir etmekle kendi kaderini tayin hakk› ilkesinin tan›nmas› bambaflka fleylerdir. Kuflkusuz bu tutum anti-emperyalizm ad› alt›nda ezen ulusun lehine ezilen ulusun aleyhine tutum almak anlam›na gelir. Bu, koflullar ne olursa olsun ilkesel düzeyde bir tavizdir ve yanl›flt›r. ‹brahim’in bu noktadaki tutumu ve yaklafl›m› bugün at izi ve it izinin kar›flt›¤› koflullarda hala ön aç›c› ve bilimsel yaklafl›m›n ifadesidir. ‹brahim Kürt ulusal sorununa yaklafl›m›nda kendi kaderini tayin hakk›n› savunurken mevcut ve tarihsel koflullarda Kürt ulusal sorununa karfl› komünistlerin görevini de belirler. Kürdistan topraklar›n›n emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda dört parçaya bölünerek ilhak edildi¤i gerçekli¤ini vurgulayarak, bunun tarihsel bir haks›zl›k oldu¤unu ancak komünistlerin tarihsel haks›zl›klar› düzeltme gibi bir görevinin illa da olmayabilece¤ini belirtir. “S›n›f mücadelesini ve sosyal geliflmeyi do¤rudan do¤ruya kösteklemeye devam eden tarihi haks›zl›k” olma istisnalar› d›fl›nda bu tür haks›zl›klar› düzeltme görevinin iflçi s›n›f›n› temel mücadelesinden uzaklaflt›r›c› bir tutum olaca¤›n› belirtir.

” Yani özgülde görevi Türkiye Kürdistan›’na ulusal çeliflkiyi de gözeterek politika belirlemek olarak ortaya koyar. Kürt ulusunun istedi¤i takdirde ayr›labilece¤ini de garanti alt›nda görür. Bizzat ulusal hareketin s›n›f ç›karlar›n› içeren amaç ve hedefi benimsemeyi reddeder. Zira ‹brahim’de milli ve demokratik devrim görevinin emperyalizm ça¤›nda tam anlam›yla mümkünat›n›n proletaryan›n s›n›f hareketinin omuzlar›nda oldu¤u bilinci oldukça nettir. Bu tutum, Kürt Ulusal Hareketi karfl›s›nda kay›ts›z kalmak anlam›na gelmez. Bu hareket ilerici ve demokratik muhtevas›ndan dolay› ittifaklar aras›nda tan›mlan›r. Ancak yine bu hareketin burjuva niteli¤inden dolay› ihtiyatl› ve mücadeleyi içeren bir yaklafl›m› da gözden kaç›rmaz. Ulusal hareketlerin genel e¤ilimlerinin kendi devletlerini kurma yönlü olsa da her zaman için somut programlar›n›n ayr›lma üzerine olmayabilece¤ini, bunun gözden kaç›r›lmamas› gerekti¤ini belirtir. Ancak ister ayr›lma temelinde olsun isterse egemen ulusun devletiyle baz› ulusal haklar›n kazan›lmas› temelinde reformist içerikte olsun ezilen ulus hareketinin demokratik ve ilerici muhtevas›na kay›ts›z kal›namayaca¤›n› belirler. Burada komünist hareketin temel ilkeden taviz vermeden devrimin ve iflçi s›n›f›n›n menfaatlerine göre tutum alarak politika belirleyece¤ine iflaret eder. Kuflkusuz ulusal hareketin “olumlu eyleminin” reformist ya da devrimci içerikte olmas› durumu komünist hareketin tutumuna flekil verecek önemli ö¤elerdir. Komünist hareket, ulusal hareketin program›n› ve politik çizgisini gözeterek tutumunu belirlemeyi önemli bir yere koyar. Kürt ulusal sorununda ‹brahim’in esas hedefinde ezen ulus flovenizmi ve sosyal flovenizm yer al›r. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›na karfl› yönelen her tutuma, anlay›fla düflmanl›k besler. Ve bu tutumlar›n s›n›fsal özünü a盤a ç›kar›p mücadelenin hedef tahtas›na yerlefltirir. Bu konuda kendisine ister komünist, ister sosyalist desin do¤ru tutum almayanlar›n gidece¤i sapman›n, tutaca¤› yolun güzergah›n› ve bunun s›n›fsal karakterini ortaya koyar. fiafak revizyonistlerinin bu meseledeki tutumuna karfl› flu yaklafl›m san›r›z meselenin özünü aç›k-

layacakt›r: “fiafak revizyonistleri içinde farkl› unsurlar›n yer ald›¤› Kürt milli hareketini, homojen bir ‘Kürt halk›’ hareketi olarak takdim etmekle, bu hareketi bir bütün olarak ve tamamen ilerici göstermek, nereye kadar ve hangi bak›mlardan ilerici oldu¤unu, nereden sonra ve hangi bak›mlardan burjuvazinin ve toprak a¤alar›n›n gerici emellerinin bafllad›¤›n› göstermemekle (daha do¤rusu bunlar aras›nda bir ayr›m yapmamakla), yukar›da tam da toprak a¤alar›n›n ve burjuvazinin ifline yarayacak sonuca var›yor. Böylece genel olarak Türkiye proletaryas› ve özel olarak Kürt proletaryas› aleyhine Kürt burjuva ve toprak a¤alar›na taviz veriyor. Yar›n Kürt burjuva ve toprak a¤alar›n›n “olumlu eylemi” daha kuvvetle kendini hissettirdi¤i zaman fiafak revizyonistlerinin ne yapaca¤›n› merak etmekteyiz. Ama ne yapacaklar› bugünden bellidir! Türk milliyetçilerinin saflar›na kay›ts›z flarts›z iltihak edeceklerdir.”* fiafak revizyonistlerinin bugünkü ad›yla Do¤u Perinçek önderli¤indeki ‹flçi Partisi’nin geldi¤i noktay› ‹brahim’in o günden tahmin etmesi elbette ilahi gücünden de¤il, tam da meselelerin iç ba¤lant›lar›na ve olgulara s›n›fsal temelde yaklafl›m›ndan ileri gelmektedir. Bugün birçok ilerici, demokrat, ayd›n tayfan›n Kürt ulusal sorununda Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›n›n inkar›na dayanan, Avrupa Birli¤i temelinde reform taleplerinin özüne bakt›¤›m›zda görüntüde ezen ulus milliyetçili¤ine bir karfl›tl›k gibi görünse de, Kürt ulusal hareketinin bunun karfl›s›nda duran ve bu temelde mücadelesinde silahlar›n elefltirel gücüne baflvurdu¤unda “bütün siyasi meselelerde oldu¤u gibi diller ve kültürel haklarda bir elini (aç›kça) demokrasiye uzat›rken öteki ellerini (arkadan) gericilere ve polis ajanlar›na uzatan iki yüzlü bezirganlar gibi davranmaktad›r”lar (Lenin). Bugün Türk egemen s›n›flar›n›n gerek ulusal hareketin silahl› mücadelesi karfl›s›nda temel inkar paradigmas›n›n iflas› gerek de uluslararas› konjonktürün ihtiyaçlar›yla milli bask›ya yeni biçim verme gayretinde bu ayd›n, ilerici, demokrat ve reformist unsurlar›n üstün gayretleri dikkat çekicidir. Dünün Do¤an Avc›o¤lu, Mihri Belli vb.’nin siyasi ikizleri bugünün konjonktürüne uygun ve Türk egemen s›n›flar›n›n yönelimine paralel ve kuflkusuz buna yedeklenerek teflekkül etmektedir. Geçmiflin temel retorikleri de bolca kullan›lmaktad›r bu ve benzeri çevrelerce. Mustafa Kemal ve ‹smet ‹nönü’nün henüz Kürtlere ihtiyaçlar› ol-

du¤u dönemde Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, 1. Meclis Konuflmalar›, Lozan vb. alanlarda Kürtlerin varl›¤›n› dillendirmelerini olumlayarak hakim ulus milliyetçili¤ine prim veren tutumlara yönelik ‹brahim’in keskin elefltirileri; bugün kuflkusuz bu söyleme farkl› amaç ve niyetlerle de olsa sar›lan ve esas›n› Türk egemen s›n›flar›ndan Kürt meselesinde “dilin ve kültürün” serbest b›rak›lmas›n› adeta bu kan›tlarla rica eden ve kuflkusuz bu aç›l›mlarla demokratikleflme hülyas› içinde olan kesimlere karfl› öz itibariyle yönelmektedir. Türk hakim s›n›flar›n›n geçmiflte materyal olarak kulland›¤› ve ç›karlar›n›n hizmetine soktu¤u tutumu yücelterek ezen ulus milliyetçili¤ine prim veren bu tutum dün ‹brahim’in hedefindeydi ve kuflkusuz bugün de hedefte yer almal›d›r. ‹brahim hakim ulus milliyetçili¤ine prim veren her türlü yaklafl›ma karfl› keskin bir k›l›ç gibidir. Türkiye’de Milli Mesele bafll›kl› broflürü bugünün ilerici, demokrat s›fat›yla sahne alan siyasi aktörlerinin kulland›¤› retori¤e ve yaklafl›mlara karfl› tutumun ne olmas› gerekti¤ine dair bilimsel temelde ›fl›k tutan bir özelli¤e sahiptir. Ve kuflkusuz bugün için yol gösterici tezler özelli¤ini korumaktad›r. ‹brahim temel tezleriyle, MLM’nin Türkiye’ye özgünlefltirilmesiyle proletaryan›n eline kurtulufl silah›n› vermenin ad›d›r. ‹flkenceler alt›nda son nefesini verene kadar komünist duruflun simgesi olmufltur. ‹brahim temel tezleriyle, teori ve pratik uyumuyla tarihsel bir komünist flahsiyet olman›n ötesinde bugünün sosyal, siyasal karakteristi¤ine do¤ru yan›t olacak s›n›fsal bir durufl ve söylemdir de. O enternasyonal proletaryan›n k›z›l bayra¤›n› ideolojik, politik, örgütsel temelde oportünizmin, revizyonizmin, her türlü s›n›f iflbirlikçisi ak›m›n lekelerinden temizleyerek ülke burçlar›na dikmeyi baflarm›fl komünist bir önderdir. Ve biz söyledi¤imiz için de¤il sosyal pratik döne döne onu kan›tlad›¤› için hala canl›, hala dinamik ve hala günceldir! *Al›nt›lar ‹brahim Kaypakkaya-Seçme Yaz›lar’dan yap›lm›flt›r. (Bitti)

Kürt ulusal sorununda ‹brahim’in esas hedefinde ezen ulus flovenizmi ve sosyal flovenizm yer al›r. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk›na karfl› yönelen her tutuma, anlay›fla düflmanl›k besler.

Havalar›n ›s›nmas› ile birlikte yaz s›caklar› ile ülke gündeminin k›zg›nl›¤› adeta birbiri ile yar›fl›yor. Gerek ezenlerle ezilenler aras›nda gerekse de ezenlerin kendi aralar›ndaki mücadele h›z›ndan bir fley kaybetmeden devam ediyor. Bizler aç›s›ndan ise sürecin özgünlüklerini do¤ru yorumlamak ve kavramak, do¤ru yerde saf tutmak, a盤a ç›kan olanaklar› do¤ru kullanmak, etkili pratiklerin alt›na imza atmak ve emekçi halk›m›z› gerçek sorunlar› etraf›nda örgütlemek oldukça önemli bir görev olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Bu bak›fl aç›s› do¤rultusunda ülkemizde son süreçte yaflanan tüm geliflmelerin yorumu önem kazanmaktad›r. Ezilenler aç›s›ndan önemli bir tak›m olanaklar› ortaya ç›karan bu süreçte egemenler de havay› kendi lehlerine çevirmenin ad›mlar›n› atmaya çal›flmaktad›rlar. Söz konusu hamlelerin bafl›nda elbette ki Kürt sorunu gelmektedir. Bu mesele devletin yetkili a¤›zlar› taraf›ndan “ülkenin öncelikli sorunu” olarak ifade edilmesine, sürekli yeni “aç›l›m”larla gündeme getirilmesine, “demokratikleflme” hamleleri ile allan›p pullanmas›na ra¤men gözalt› ve tutuklama furyas›, çocuklar› da içine alarak genifllemektedir. Gerillaya yönelik operasyonlar›n h›z›ndan bir fley kaybetmeden devam etmesi, iliflkili tüm kurum ve kurulufllar›n bask›nlardan nasibini almas› vb. ile birlikte bak›ld›¤›nda gerçekleri görmek zor de¤ildir. Nitekim yerel seçimlerin hemen ard›ndan bafllat›lan gözalt› ve tutuklama sald›r›s›n›n son haftalarda KESK’i de içinde alarak genifllemesi bu noktada önemli bir ipucudur. Bu sald›r›larda amaç hem Kürt ulusal sorunu çerçevesinde iliflki kurulan tüm kurumlara yönelmek ve diri unsurlar› bertaraf etmek hem de krizin etkilerinin kendini yak›c› bir biçimde göstermeye devam etti¤i süreçte tüm emekçilere gözda¤› vermektir. Yani sald›r›lar ayn› zamanda ve hatta esas olarak emekçilerin hak alma mücadelesine ve örgütlülüklerine dönüktür. Son süreçte devam eden iflçi direnifllerine, talep ve sloganlar›na bakt›¤›m›zda da egemenler aç›s›ndan bu yönlü ad›mlar kaç›n›lmaz oldu¤unu görmek gerekmektedir. ‹rili ufakl› birçok fabrikada gerçekleflen, uzun süreler almas›na ra¤men kararl›l›kla devam eden ve etmesi beklenen direnifller ve grevler, önemli bir yerde durmaktad›r. Özellikle gazetemizde de yer verdi¤imiz Harb-‹fl üyesi emekçilerin ve Belediye iflçilerinin eylemleri önümüzdeki sürecin hareketli geçece¤inin iflaretleridir. Tüm bu gündemlerle birlikte döne döne tart›flt›¤›m›z çeflitli konular tekrar gündemimize girmek durumundad›r. Bunlardan biri de do¤ru bir kitle çizgisi ve kitlelerin gündemlerine müdahaledir. Do¤ru bir kitle çizgisine sahip olmak devrim mücadelesinde önemli ön koflullardan birisidir. Bugün içinde bulundu¤umuz gerçeklikte bu konuyu kavramak için tart›flmaya, araflt›rmaya, güncel geliflmeleri yorumlamaya ve ille de prati¤e ihtiyac›m›z oldu¤u da aç›kt›r. ‹lk olarak belirtmek gerekir ki, kitlelerin kendi talepleri do¤rultusunda pratik faaliyetlere giriflmek ve genifl kitleleri bu faaliyetin aktif yürütücüleri haline getirmek, do¤ru bir kitle çal›flmas›n›n can damar›d›r. Zor gibi görünen ancak basitten karmafl›¤a do¤ru, küçük ad›mlarla yüründü¤ünde -örne¤in ilkin talepler, bunlara uygun hedefler ve yap›lacaklar belirlenerek- rahatl›kla somutlanacak bir tart›flma konusudur bu. Her fleyden önce, kitlelerin (elbette buna bizler de dâhiliz) kendi pratik eylemleri içinde e¤itilece¤ini, bilinçlenece¤ini ve daha ileri ad›mlar ataca¤›n› bilmeliyiz. Örne¤in; yukar›da da bahsini etti¤imiz gibi yerel seçimlerin ard›ndan geçen k›sa say›labilecek süreci hat›rlad›¤›m›zda bile egemenlerin oldukça h›zl› bir biçimde sald›r› silahlar›na sald›rd›klar›n› görmek mümkündür. Bu sald›r› silahlar› karfl›s›nda duranlar aç›s›ndan say›labilecek eksik ve geri bir tak›m yanlara ra¤men olumlu bir havan›n esti¤inin de alt› çizilmelidir. 1 May›s’›n ard›ndan süreç h›z›ndan bir fley kaybetmeden devam etmektedir. Neredeyse ülkenin birçok yerinde iflçi direniflleri gündeme gelmekte, kimisi kazan›mla sonuçlanmakta, kimisi uzun zamana yay›larak devam etmektedir. Burada önemli olan bizlerin bu sald›r› ve direnifllerde nerede durdu¤umuzdur. Örgütlenen iflçi eylemlerinde, sald›r›lar karfl›s›nda kenetlenen emekçilerin etkinliklerinde, grevlerde biz neredeyiz? Bu soruya verece¤imiz yan›tlar s›n›f mücadelesinde durdu¤umuz yeri de gösterecektir. Genifl bir ajitasyon ve propaganda için flartlar oldukça elverifllidir. Sald›r›lara, hak gasplar›na karfl› geliflen eylemlerin, iflçi s›n›f›n›n bugün en diri kesimlerini içinde bar›nd›ran direnifllerin içinde ve yan›nda olmak, ülke kamuoyunu meflgul eden temel gündemlere müdahil olmak öncelikli görevlerimiz aras›nda olmal›d›r.


‹flçi-köylü 3

Politika-yorum

12-25 Haziran 2009

Sald›r›lara karfl› tek alternatif mücadeleyi yükseltmektir!

Son dönemde yaflanan tüm geliflmeler, yaflad›¤›m›z co¤rafyay› da içine alan bölgedeki çat›flmal› sürecin, bundan böyle daha da yükselerek sürece¤ine iflaret ediyor. Emperyalist projeler kapsam›nda ortaya ç›kan bu yükselifl, elbette emperyalizmin bölgedeki uzant›lar›na da hayli ciddi roller yüklüyor. Emperyalist ya¤ma ve talandan küçük parçac›klar koparabilme hayaliyle, emperyalizme olan desteklerini, uflakl›k ötesine tafl›yanlar aras›nda ilk s›ralarda yer alan ülkemiz komprador egemen s›n›flar›, bu süreci kendi ç›kar hesaplar›n›n da hayata geçirilmesi aç›s›ndan avantaja çevirmeye çal›flmakta, buna dönük hamlelerine h›z vermekteler. Söz konusu hamlelerin bafl›nda Kürt meselesine iliflkin hamlelerin gelmektedir; öyle ki Kürt sorununun bugün art›k devletin en yetkili a¤›zlar› taraf›ndan bile “ülkenin öncelikli sorunu” olarak adland›r›lmas›, dört bir yandan su konuya odaklanmay› da beraberinde getirdi. Bu odaklanma sadece sorunun muhataplar› aç›s›ndan de¤il, sorunun karfl›s›nda, kenar›nda-k›y›s›nda duranlar aç›s›ndan da ayn› “hassasiyetle” ele al›n›r oldu.

“Aç›l›m”dan ‘imha-inkara devam” ç›kt›! Aylar önce bafllat›lan “Kürt aç›l›m›” söylemleri ve sözde bu söylemlerin alt›n› dol-

durmaya dönük bir dizi, daha çok da kültürel alanda yans›mas›n› bulan pratikle, asl›nda neyin amaçland›¤› da ortaya ç›kmakta gecikmedi. Böylece “Kürt aç›l›m›” ad›na hayata geçirilen, ancak tasfiyenin-inkar›nasimilasyonun daha da derinlefltirilmesinden baflka bir anlam ifade etmeyen pratik ad›mlar›n at›lmas› ile iflas etmesi bir oldu. “Aç›l›m” denildi¤inde anlafl›lmas› gerekenin ne oldu¤unu ise, geçti¤imiz günlerde en somut olarak Baflbu¤ ortaya koydu zaten. Hem de efendilerine yapt›¤› ziyaret s›ras›nda, hemen onlar›n yan› bafl›nda ve de onlardan ald›¤› gücün verdi¤i “sonsuz özgüvenle”! ‹ttihat Terakki’nin, Türklefltirme politikas›n› besleyen kafatasç›-›rkç› ideolojisini, Osmanl›’n›n her türden komplo ve ayak oyununun mubah say›ld›¤› devlet gelene¤i ile bütünlefltiren Kemalist rejim, daha Cumhuriyet’in kuruluflundan itibaren, Türk olmayan uluslara karfl› ikiyüzlü davranmay›, devlet politikas› ve TC’nin varl›k zemini haline getirmifl ve bunu yaparken en büyük deste¤i de yine, Osmanl›’dan devrald›¤› uflakl›k iliflkisine girdi¤i emperyalistlerden alm›flt›. Türk olmayan milliyetler, emperyalistlerle birlikte gelifltirilen ya da tamamen emperyalist patentli olan politikalarla imhaya u¤rat›lm›fl, inkarasimilasyon, TC’nin kuruluflundan sonraki dönemlerde de “ola¤an” uygulamalar haline gelmiflti. TC’nin üzerinde yükseldi¤i bu ideoloji, hala onun temel dayana¤› olmay› sürdürmektedir. Dünya egemen sisteminin, ezilenler üzerindeki sald›r›lar›n› çok yönlü olarak art›rd›¤› günümüzde, tercümesi faflizm olan bu ideolojiye ve onun yön verdi¤i faflist uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu faflist uygulamalar›n bir yan›n› öteden beri, iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n

S›n›fsal Yaklafl›m AHKÂM KESMEN‹N DE⁄‹L B‹RL‹KTE ESMEN‹N ZAMANIDIR! Önce Baflbu¤’un ABD’den savurdu¤u tehdit ve meydan okumalar üzerinde dural›m. Tam “çözüm”e do¤ru belli aktörler ›l›ml› ve uyumlu konuflur, art›k somut ad›mlar beklenirken bu konuflma da nereden ç›kt› diyenler, sürecin arka plan›na bakmay› unutuyor, devletteki rol da¤›l›m›n› hesaba katm›yorlar. Baflbu¤’un öteden beri diline dolad›¤› “baflar› umudunu k›rma hedefi”nden söz etmesi, bu konuda efendileri ABD’den kim bilir kaç›nc› kez destek talebinde bulunmas› yeni de¤ildir (02.06). Ayn› flekilde, “Gider, arar, bulur ve yok ederim. (…) Kimse TSK’den bar›fl ad›na operasyon yapmamas›n›, sessiz kalmas›n› beklemesin. (…) Terörizmi bitirmek için biz kendi iflimize bak›yoruz…” (04.06) fleklinde konuflmas› da üstlendi¤i rol itibar›yla flafl›rt›c› bulunmamal›d›r. Son süreçte gelifltirdi¤i temaslar ve konuflmalar›ndaki di¤er de¤iniler dikkate al›nacak olursa, Baflbu¤’un böyle demeçler vermesi kadar do¤al bir durum yoktur. Ancak sorun daha önce de de¤indi¤imiz gibi esas olarak “ulusal hareket” cephesindedir. Elbette düflman tarafta neler olup bitti¤i iyi gözlenmeli, do¤ru biçimde analiz edilmelidir. Örne¤in Baykal’›n son gezisi ve yapt›¤› aç›klamalar (“kimlikler özgürce yaflamal›” Mardin, 28.05) not edilmelidir. Zira CHP’ye bu süreçte isabetli biçimde anahtar rol biçilmektedir. Yine may›n tart›flmalar› ba¤lam›nda ortaya ç›kan tablo önemli-

dir. Her ne kadar yap›lan anlaflman›n gere¤i belli bir takvim iflletilmek durumundaysa da bunun için gerek yürürlük tarihi ile ‹srail hesaplar›, gerekse de çözülüflü aç›s›ndan zamanlama dikkat çekici olmufltur. Kald› ki bu vesileyle gündeme gelen “toprak da¤›t›m›” tart›flmalar› ve devletin geleneksel refleksine daha sonra de¤inilecektir! Ulusal güçler cephesinde, beklendi¤i üzere “eylemsizlik” süreci 45 gün daha uzat›lm›fl, bir o kadar daha uzat›laca¤›n›n (1 Eylül) iflareti verilmifltir. Di¤er yandan, 27.05’de medyaya düflen habere göre The Times’a konuflan Karay›lan, “‹ngiltere, ‹skoçlar›n iste¤ini kendi parlamentolar›n› kurmalar›na izin vererek kabul etti. Türklerin de bizimle yapmalar› gereken bu.” demifltir. Daha ilginç olan› Öcalan’›n 20.05 tarihli görüflmesinde ilettikleridir: “Çözüm olacaksa 1921 Anayasas› esas al›nmal›d›r. Bundan baflka bir belge tan›mam.(…) 1921 Anayasas›, ayr›l›kç› bir anayasa de¤ildir, birlefltiricidir, Misak-› Milli s›n›rlar›n› kapsar, ayr›flma yoktur.” Her ne kadar “çözüm” konusunda kamuoyunu ayakland›ran egemen s›n›f temsilcilerinin aç›klamalar› olduysa da, Ulusal Hareket’in belli bir safhadan sonra “taktik” ad›mlar›n ötesinde de¤erlendirilmesi gereken “ateflkes” süreçleri ve “bar›fl” politikalar› ile örülü dönemler, birbirine eklemlenmek suretiyle 90’lar›n ikinci yar›s›yla birlikte 2000’li y›llar savunma konsepti a¤›r-

hak alma mücadelelerini bast›rmaya dönük sald›r›lar olufltururken, di¤er aya¤›n› da Türk olmayan milliyetlere dönük imha-inkar sald›r›lar› oluflturmaktad›r. Bunun içindir ki, Ermeni, Rum vd. Türk olmayan milliyetlerin, soyk›r›m, tehcir vb. yöntemlerle art›k “tehlike olmaktan ç›kmas›” ile birlikte, “(Ermeniler kast edilerek) zo’yu bitirdik, (Kürtler kast edilerek) s›ra lo’ya geldi” söylemi eflli¤inde, onlarca y›ld›r Kürt ulusu üzerinde hayata geçirilen imha-inkar politikalar›ndan, bugün öyle birden bire vazgeçiyor olmalar› zaten mümkün olamaz.

KESK’e dönük sald›r›, ayn› zamanda s›n›f›n örgütlenme hakk›nad›r! Yerel seçimlerin hemen ard›ndan bafllat›lan sald›r›lar ise, sadece DTP ile s›n›rl› kalmay›p, geçti¤imiz günlerde KESK’i de içine alan biçimde geniflletildi. Ancak KESK’e dönük operasyonla ulafl›lmak istenen bir baflka hedef daha var. Bu hedef, kriz bahaneli sald›r›larla haklar› bir bir gasp edilmeye çal›fl›lan, iflsizli¤in, yoksullu¤un cenderesine hapsedilmek istenen emekçilere göz da¤› verme hedefidir. Emekçilerin örgütlülükleri ve hak alma mücadelesinin araçlar› olan sendikalar›n, emekçi kesimlerin gözündeki meflrulu¤unu ortadan kald›rmak, buralarda örgütlenmenin önüne geçmektir. Yani KESK’e dönük sald›r›, ayn› zamanda iflçi ve emekçilerin örgütlenme haklar›na, örgütlülüklerinin tasfiye edilmesine dönük sald›r›lar›n bir parças›d›r. Emekçi kesimlerin, krizle birlikte artan sald›r›lar karfl›s›nda bafllayan k›p›rdan›fllar›n›n ve giderek kitleselleflen mücadelelerinin önü, bunlar iyice yükselmeden ve engellenmesi art›k imkans›z hale gelmeden kesilmek istenmektedir. Bunun içindir ki, KESK’e dönük sald›r›n›n bu yönü üzerinde de önemle durmak gerekmektedir. Çünkü bugün KESK’i içine alan sald›r›lar›n, çok geçmeden s›n›f›n di¤er örgütlülüklerini de hedef almas› kaç›n›lmazd›r. Bu süreç egemen s›n›flar aç›s›ndan sadece Ulusal Hareketi de¤il, tüm toplumsal muhalefeti, özellikle

l›kl› kat edilmiflti. Bunda ‹mral› faktörü, Öcalan’›n tutsak edilmesi önemli bir rol oynuyordu. Ama sorun bunun da ötesine ve öncesine gidiyor ve politik bir tercih olarak flekilleniyordu. Ayr›nt›s› Ulusal Hareket’in kongre belgelerinde var olan bu yönelim, günümüzdeki konumlan›fla ›fl›k tutmaktad›r. A. Gül’ün “iyi fleyler olacak” sözleri rastgele sarf edilmemifltir. Bildikleri, hesaplad›klar› bir tak›m husus ve planlar, güvendikleri güçler ve kurumlar olmadan bu tür konuflmalar›n yap›lmas› s›k rastlanan bir durum de¤ildir. Nitekim bütün spekülasyon ve tart›flmalar›n ard›ndan, henüz somut bir sonuç ortaya ç›kmad›¤› halde Tayyip Erdo¤an’›n, “fiimdi çözüm konusunda sonuca çok daha yak›n›z. (…) Kan› durdurmak, bölgeyi huzur ve istikrara kavuflturmak konusunda son derece kararl›y›z.” (31.05) fleklinde konuflmas› dikkate de¤erdir. Bu nedenle, Baflbu¤’un verdi¤i demeci “kendi içinde” de¤erlendirmek gerekir. Ancak yine de bütün bunlardan “uzlaflma” ve “çözüm” üretilece¤ine dair kesin bir hüküm yaratmak da yanl›flt›r. Zira egemen s›n›flar›n öngördü¤ü hesaplar›n Ulusal Hareket cephesinde ne kadar karfl›l›k bulaca¤›na dair önceden belirleme yapabilmek için elimizde yeterince “veri” oldu¤u söylenemez. Bu konuda çeflitli de¤erlendirme, yorum ve aç›klamalar üzerinden görüfl ileri sürmek do¤ru de¤ildir. Belli endifleleri paylaflmak ve uyar›larda bulunmak baflka bir fley, kesin yarg›larda bulunmak baflka bir fleydir. Bu manada kimi çevrelerin iftiraya varan boyuttaki tutum ve nitelemeleri yak›fl›ks›zd›r, yanl›flt›r. Kimse, faflist diktatörlü¤ün kudurmufl biçimde DTP, KESK vd. kurumlara yönelik sald›r›lar› baflta olmak üzere,

de s›n›fsal zeminde yükselen mücadeleleri tasfiye etmeyi, önünü kesmeyi hedefler biçimde ele al›nmaktad›r. Sadece ülkemizde de¤il, egemen s›n›flar tüm dünyada, emekçi halklar›n ve uluslar›n sistemi hedefleyen, onu zay›flatan mücadelelerini ezme-sindirme-yok etme yönelimine girmifl bulunmaktalar. Sosyal/siyasal patlamalar beklentisi, bu sald›r›lar›n onlar aç›s›ndan hayati önemde görülmesini de beraberinde getirmektedir.

Pek de “iyi fleyler” olmuyor! ‹lker Baflbu¤’un ABD ziyareti s›ras›nda, imha-inkar politikalar›n›n artarak sürece¤ine dair yapt›¤› aç›klaman›n, Obama’n›n M›s›r’da, “seçilmifl” bir kitle önünde Müslümanlara hitaben yapt›¤› konuflmayla ayn› döneme denk gelmesi bir tesadüf de¤ildir. Obama’n›n, aba alt›ndan sopa göstererek yapt›¤› ama bunu da ‹slami sirkaç jestle, ikiyüzlü hoflgörü-bar›fl maskesiyle gizledi¤i aç›klamadan anlafl›lmas› gereken çok nettir. Ortado¤u halklar›na aç›k aç›k söylenen fleyi flöyle özetleyebiliriz: “bölgedeki gerici rejimleri desteklemeyi sürdürece¤iz ve yenilerini oluflturaca¤›z. Bunun içindir ki, bizimle iyi geçinin! ‹yi geçinmenin yolu ise, bize karfl› direnifli b›rakman›zdan, bölgedeki ya¤ma ve talan politikalar›m›z›n önüne engel oluflturmaman›zdan geçmektedir. Ya teslim olursunuz ya da iflgal-katliam sald›r›lar›m›z› sürdürürüz!” Efendileri Ortado¤u halklar›na “gözda¤›” verirken, uflaklar›n›n da efendilerinin kalelerinden benzer ç›k›fllar yapmas› haliyle kaç›n›lmaz olacakt›. Ortado¤u’ya dönük projeler kapsam›nda üstlenilen yeni roller söz konusuydu. Bu rol, Afganistan ve de Pakistan özgülünde yeni görevler üstlenmeyi de kaps›yordu. Emperyalistlerin Afganistan ve Pakistan halk›na dönük sald›r›lar›n›n kapsam›n› geniflletti¤i bir dönemde üstlenilen görevin, bu sald›r›larda aktif rol alma, çat›flmal› bölgelerde fiili görev yapma oldu¤u ise art›k bir s›r de¤il. Türk egemen s›n›flar› bu rolün karfl›l›¤›n› ise, Kürt Ulusal Hareketi’ne dönük sald›r›larda emperyalistlerin tam deste¤ini sa¤layarak almak istemekteler. Bugüne kadar ald›k-

Ulusal Hareket’in demokratik mevzilerine yönelik bask› ve teröründen dolay› farkl› bir yönelim içerisinde olundu¤unu düflünmemelidir. Ortada çeliflkili bir durum yoktur. Egemenlerin kininde de¤iflen bir fley olmayaca¤› gibi, imha ve inkâr prati¤inde de “dur” komutuna kadar bir fleylerin de¤iflmesini beklemek safl›kt›r. Bütün bunlar, komünistlerin belirleyece¤i politikalar›n ve tak›naca¤› tavr›n nereye kadar ifllevsel olaca¤›yla da yak›ndan alakal›d›r. Komünistler ulusal sorunla ilgili pasif konumdan ç›k›fl yapmak için önemli bir eflikte f›rsat yakalam›fllard›r. Baflka bir ifadeyle bu f›rsat yaln›zca çat›flman›n esas taraflar› aç›s›ndan de¤il komünistler için de geçerlidir. Sorun bunun ne kadar kullan›labilece¤idir. Bu f›rsat›n ancak Ulusal Hareket’in yan›nda yer alarak, onunla saf tutarak kullan›labilece¤i aç›kt›r. Sorun, soyut biçimde yaln›zca bu f›rsat› kullanmak de¤ildir. Marksist-Leninist-Maoistlerin, s›n›f mücadelesinin, baflka bir deyiflle demokratik halk devriminin görevlerini yerine getirmek ad›na yürüttü¤ü faaliyettir bu. Dönemin koflullar› içerisinde çok daha önemli ve etkili ad›mlar atman›n olanaklar› belirmifltir. F›rsattan kast edilen budur… Kürt Ulusal Hareketi’nin yan›nda yer almak, birlikte saf tutmak; onun politikalar›na tabi olmak, kaba tabir ve yak›flt›rmalar ile “kuyrukçu” pozisyona sürüklenmek de¤ildir. Belirlenecek politika yanl›fl, durufl ilkesiz olursa, “etkisiz eleman” konumuna savrulmak kaç›n›lmazd›r ancak yukar›da savunulan yaklafl›m› ilk elden mahkûm etmeye çal›flanlar›n esas derdi baflkad›r ve iflte onlar tam da aksi yönde baflka bir anlay›fl› temsil etmektedir. Bu anlay›fl, özellikle gelinen süreç iti-

lar› deste¤in yetmedi¤ini, deste¤in geniflleyerek sürmesini beklemekteler. Zaten Baflbu¤ da yapt›¤› aç›klamada tam da bu noktaya iflaret etmekte ve “Biz Afganistan ve Pakistan’da kendimizi sizin için atefle atar›z ama siz de PKK’y› tasfiye sald›r›lar›m›za daha fazla destek verin” demektedir. Baflbu¤’un imha-inkar sald›r›lar›n›n artarak sürece¤inin ilan› olan bu aç›klamalar›, “Kürt aç›l›m›” ile ö¤ünen hükümet cephesinde yank› bulmakta gecikmedi. Erdo¤an’›n Baflbu¤’a tam destek veren aç›klamalar›, daha düne kadar ciddi bir çat›flma içindeymifl gibi görünen asker ile “sivil” aras›nda, gerçekte tam bir uyum oldu¤unu göstermenin yan› s›ra, Kürtlere dönük politikalarda “yumuflama” bir yana, bu politikalar›n daha da sald›rgan bir üslupla sürdürülece¤ini ve de egemenler cephesinde bu noktada tam bir uyumun hakim oldu¤unu da göstermifltir. Ayn› flekilde Cumhurbaflkan› Gül’ün “Kürt sorununda iyi fleyler olacak” derken, gerçekte pek de iyi fleylerin olmad›¤›n›/olamayaca¤›n› da…

Tek alternatif mücadeleyi yükseltmektir! Hem co¤rafyam›zdaki hem de bölgedeki çat›flmal› ortam›n giderek k›z›flt›¤› bu süreç, ülkemiz egemen s›n›flar›n›n uflakl›k pozisyonunu ne kadar ileri tafl›yabileceklerine dair oldukça önemli veriler sunarak ifllemeye devam ediyor. May›nl› arazilerin Siyonistlere kiralanmak istenmesine iliflkin tart›flmalar, Kürt meselesine iliflkin tart›flmalar› gölgeleyecek gibi olduysa da, PKK’nin askeri kolu KCK’nin Nisan ay›nda bafllatt›¤› ateflkese iliflkin sürenin 1 Haziran’da dolacak olmas›, tüm dikkatlerin yeniden Kürt sorununa odaklanmas›n› getirdi. Ancak KCK 1 Haziran’› beklemeyerek, sürenin dolmas›na birkaç gün kala, ateflkesi 15 Temmuz’a kadar uzatt›¤›n› aç›klad›. Ancak faflist TC’nin bu ateflkes sürecinde de ordusunu, polisini ve tüm olanaklar›n› seferber ederek, imha sald›r›lar›n› boyutland›raca¤› art›k netlik kazanm›flt›r. Bundan böyle esas belirleyici olan Kürt Ulusal Hareketi’nin, artan imha sald›r›lar› karfl›s›ndaki tutumu olacakt›r. Egemen s›n›flar›n sald›r›lar›, tüm ezilenlere direnmekten baflka bir alternatif b›rakmamaktad›r. Gerek ezilen uluslar gerekse ezilen-sömürülen emekçi y›¤›nlar›n kurtuluflu ise, bu alternatifi hayata geçirmekten geçmektedir!

bar›yla devrimci-ilerici saflarda kendini daha bariz flekliyle ortaya koyan sosyal-flovenizmdir. Ulusal Hareket(ler)’in desteklenme kriterleri hususunda burada uzun boylu aç›klamalara girmeyece¤iz. Konuyu bir süredir di¤er yay›nlar›m›zda da ifllemekteyiz. Burada özellikle de¤inmemiz gereken nokta, uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk›n›n, özünde ve esasen “ayr›lma hakk›” olmas›n›n baflka bir fley, o ulusu temsilen irade kullanan Hareket’in bu yönde tercih kullanmad›¤› durumda onun yönelimine onay verme/sayg› göstermenin baflka bir fley oldu¤udur. Bu durum hiç kuflkusuz tersi aç›dan da geçerlidir. Ayr›lma karar›n›n her durumda desteklenmesi düflünülemez… Faflist Türk devletinin Kürt Ulusal Hareketi’ni tasfiye etmek, özellikle askeri gücünü yok etmek hedefiyle hareket etti¤i, taviz noktas›nda ise en geri noktada ›srar edece¤i görülmektedir. Buna karfl›l›k, yürüttü¤ü savafl ile geldi¤i aflaman›n “bilincinde” olmas›na ra¤men, bundan sonras›na iliflkin hedefleri küçülen ve ufku daralan Ulusal Hareket’in “pazarl›k gücü” bak›m›ndan konumlan›fl› daha zay›f görünmektedir. Yukar›da en yetkili a¤›zlardan al›nt›lad›¤›m›z en son çözüm formülasyonlar› bu duruma örnektir. Bunun esas sebebi hareketin ideolojik-s›n›fsal durumu ve yap›sal sorunlar›d›r. “Demokratik çözüm” çerçevesinde, Ulusal Hareket’i temsilen hareket eden güçler ile arac›/arabulucu konumundaki çevrelerin (Bar›fl Meclisi, Ayd›nlar Giriflimi vd.) ileri sürdü¤ü çeflitli talepler dillendirilmektedir. Kültürel nitelikli haklar/özgürlükler ile savafl›n yaratt›¤› çok yönlü ve boyutlu tahribat›n giderilmesine yönelik bu talep-

lerin büyük bir bölümü demokratik içeriklidir ve geçti¤imiz süreçte çeflitli kampanyalar zemininde savunulmufl, dillendirilmifltir. Bu ve benzeri taleplerin ileri sürülmesi, flu süreçte yine ve yeniden savunulmas› yanl›fl de¤ildir. Bunlar›n ulusal sorunu çözece¤i, “kendi kaderini tayin hakk›”, “tam hak eflitli¤i” gibi kavramlar›n içini dolduraca¤› gibi yan›lsamalara düflülece¤ine dair elefltiriler haks›zd›r. Ulusal mücadele ve Kürt ulusal dinamikleri üzerinde etkili olabilmenin, bu süreçte söz sahibi olman›n yaln›zca Halk Savafl› prati¤inde ilerlemekten geçmeyece¤i anlafl›lmak, bilinmek zorundad›r. Kald› ki Halk Savafl› prati¤inin ak›fl› da bununla dolays›z bir etkileflim içerisindedir. Burada kast edilen ülke ve bölge çap›nda demokratik alan düzeyinde yürütülecek ortak ve özel kampanyalara yön verecek politikalard›r. Ulusal sorunun ancak proletarya önderli¤inde gerçeklefltirilecek bir devrim sonras›nda, uluslar için tam hak eflitli¤inin tan›nd›¤›, kendi kaderlerine mutlak biçimde hükmetme f›rsatlar›n›n sunuldu¤u bir düzende çözülece¤i aç›kt›r. Bunun d›fl›nda, “demokratik” kisveli bütün “çözüm”ler alt›nda, hiçbir ulusun “ezen” konumda dahi özgür olamayaca¤› aç›kt›r. Böyle bir tart›flma ve aç›klamay› burada derinlefltirmek gereksizdir. Anlatmaya çal›flt›¤›m›z, do¤al olarak inisiyatifimizde olmayan Ulusal bir Hareket’in yürüttü¤ü mücadele ve “çözüm” faaliyetine iliflkin politikam›zla ilgilidir. Telkin, öneri ve genel politikalar›m›z baflka, pratikte hangi a¤›rl›¤› oluflturaca¤›m›z ve nerede duraca¤›m›z baflka bir pozisyonu ifade etmektedir!


‹flçi-köylü 4

‹flçi/köylü

12-25 Haziran 2009

Limanda komplolara ra¤men direnifl! Özellefltirme politikalar›n›n bir sonucu olarak Mersin Liman›, PSAAkfen Ortak Giriflim Grubu’na sat›lm›flt›. Bu özellefltirmenin ard›ndan yaflad›klar› sorunlar›n çözümünü

sendikal mücadelede gören AkanSel iflçileri, TÜMT‹S’te örgütlendiler. Hemen ard›ndan ise hiç yabanc›s› olmad›¤›m›z bir olay yafland›. ‹flçiler, kriz bahanesiyle iflten at›ld›. Bu sald›r› ile ilgili iflçiler gazetemiz Mersin Bürosuna flu aç›klamalar› yapt›lar: Ali ‹hsan Solmaz: “Bu bize pek inand›r›c› gelmedi. Çünkü bizi

iflten ç›karmadan bir ay önce yeni elaman ald›lar. fiu anda Liman’da sigortas›z çal›flan iflçiler var.” Aziz Orhan: “Sendikaya üye olduk diye bizi iflten att›lar.”

¤iflme olmay›nca TÜMT‹S’te örgütlendiler. Çal›flma koflullar›n›n kötü olmas› ve insanca yaflayacak bir ücret talebiyle sendikalaflan 60 iflçi, TÜMT‹S’in Çal›flma Bakanl›¤›’na 30 Aral›k’ta ço¤unluk tespiti için baflvurmas›ndan 6 gün sonra iflten at›ld›. Mersin Liman› özellefltikten sonra TÜMT‹S’in limana giren ilk sendika olmas› da iflçilerin mücadelesinin bir di¤er önemli yan›n› oluflturuyor.

her alan›nda oldu¤unu gördüler. Filistin’deki iflgale karfl› ses yükseltebilmek için her akflam yap›lan bas›n aç›klamalar›na kat›larak bunu gösterdiler. Direniflleri boyunca hiçbirinin gözlerinde y›lg›nl›k görülemedi. Her konuflmay›, her sohbeti “Hakl›y›z, kararl›y›z, kazanaca¤›z” vurgusu damgal›yordu.

“Kararl›y›z, kazanaca¤›z, baflka yolu yok!”

p ‹flçilerden son olarak tafleronun de¤iflmesi ile iflten fiili olarak ç›kan 80 iflçi geri al›nacak.

Mirze Demirk›ran: “Sendikaya üye olduk, bizi iflten ç›kard›lar.”

‹flten at›lan 60 iflçi d›flar›da, di¤er sendikal› çal›flan iflçiler içeride her gün mesai saatiyle s›n›rl› kalmaks›z›n direndiler. Bu sürede de ifllerini geri isteyen iflçilere, ifllerinden kovulan yeni iflçiler eklendi, say› 192 oldu. Sloganlar›na her gün yeni sesler eklendi.

Mersin ‹nternational Port (MIP) ad›n› alan Mersin Liman›’n›n yükleme, boflaltma ve nakliye ifllerini yapan AKAN-SEL Nakliyat’ta çal›flan iflçiler daha önce de çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi için eylem yapm›fllard›. AKAN-SEL Nakliyat yetkilileriyle yap›lan görüflmeden sonra iflbafl› yapan iflçiler, flartlarda bir de-

‹flçiler aras›nda ilk defa bu tür bir direnifl görenler de vard›, flimdiye kadar hiç bu tür olaylara duyarl› olmad›¤› için hayat› bofl yaflad›¤›n› düflünenler de. Yaflad›klar› sürecin de verdi¤i duyarl›l›kla flehir ve ülke gündemlerine duyars›z kalmayan iflçiler, sömürünün ve haks›zl›¤›n sadece limanda olmad›¤›n›, hayat›n

Kent Afi iflçileri direniyor Karfl›yaka Belediyesi’nin kuruluflu olan Kent Afi firmas›nda çal›flmakta olan ve 1 May›s günü belediye taraf›ndan iflten ç›kart›lan 291 iflçi Örnekköy flantiyesindeki direnifllerine devam ediyor. 1 ay› aflk›n süredir direniflte olan ve çeflitli eylemler ile taleplerini yineleyen Kent Afi iflçileri D‹SK’in ça¤r›s›yla bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. 26 May›s günü Karfl›yaka An›t önünde bir araya gelen iflçiler ve çeflitli devrimci ve demokrat kurumlar Karfl›yaka Çarfl› içinden yap›lan kitlesel bir yürüyüfl ile Belediye binas› önüne geldi. Burada ilk aç›klamay› Genel-‹fl Sendikas› Baflkan› Erol Ekinci yapt›. Ekinci Belediye’nin

sendika hakk›ndaki “iflçiyi malzeme yapma” yönündeki sözlerine tepki gösterirken D‹SK ve Genel-‹fl’in iflçilerin yan›nda olmaya devam edece¤ini söyledi. Ard›n-

dan söz alan D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi de sorunun çözülmesi için birçok kifli ile görüflüldü¤ünü dile getirerek çözüme yanafl›lma-

d›¤›n› belirtti. Verilen mücadelenin sadece Kent Afi iflçisinin mücadelesi olmad›¤›n›, bu mücadelenin herkesin mücadelesi oldu¤unu da sözlerine ekleyen Çelebi çözülmemesi halinde 15-16 Haziran eylemini ‹zmir’de gerçeklefltireceklerini söyledi. ‹flçiler için son görüflme 3 Haziran günü ‹zmir Valisi Cahit K›raç ile gerçekleflti. Genel-‹fl 5 Nolu fiube Baflkan› Mehmet Ç›nar ve di¤er sendika yöneticilerinin yapt›¤› görüflmede Vali, iflçiler için elinden geleni yapaca¤›n› belirtse de belediye ç›kartt›¤› iflçilerin tazminatlar›n› haz›rlad›¤›n› söylemekte. (‹zmir)

Emekçinin gündemi KESK’e yönelik sald›r›lar tüm emek ve demokrasi güçlerini hedeflemektedir ‹flçi s›n›f› ve emekçilerin kapsaml› sald›r›larla karfl› karfl›ya oldu¤u bir süreci yafl›yoruz. Yeni yasa ve düzenlemelerle yap›lan sald›r›lar, emek örgütlerine ve sendikalara yönelen sald›r›larla daha da pekifltiriliyor. Son olarak KESK’e yönelik tutuklamalar› bu kapsamda ciddiye almak gerekiyor. Bu sald›r›lar farkl› yönleri ile de de¤erlendirilebilir. Yurtsever hareketi zay›flatmaya ve özellikle demokratik kitle örgütleri nezdinde güçten düflürmeye dönük ad›mlar bunlardan biridir. Kamuda esnek çal›flma sistemini hakim k›larak sömürüyü yo¤unlaflt›rma çabalar› bir baflka nedendir. Bunun için KESK’in etkisiz bir pozisyona getirilmesi gerekiyor. Onunla ba¤lant›l› olarak kamuda yetkinin Kamu-Sen’e geç-

mesi hedefi bir baflka nedendir. KESK’in tabandan koptu¤u ve grup rekabetinin öne ç›kt›¤› zay›f bir süreci yafl›yor olmas› ayr›ca ele al›nmay› gerektiren bir di¤er nedendir. Her biri kendi özgülünde de¤erlendirilebilecek içeriklere sahip olsa da egemenler nezdinde bütün bunlar ortak bir hedef ve zamanlama ile ele al›nabilmifltir. Çünkü herhangi bir özgülde al›nacak sonuç di¤er noktalarda da sonuca ulaflman›n tafllar›n› döflemektedir. Devrimci ve yurtsever sendikac›lar›n bulundu¤u flubelerin zay›flat›lmas› KESK’in örgütlü ve diri yanlar›nda bir gerilemeyi do¤uracakt›r. Kürt ve Türk emekçiler aras›ndaki ba¤›n kopar›lmas›yla emekçilerin birbirine düflürülmesi ve daha kolay teslim al›n-

Ve aylar süren kararl› bir direniflin ard›ndan MIP (MPO) taraf›ndan taahhüt edilenler:

p 127 gündür direnen 124 iflçiden 70 iflçi al›nacak ve kalan 54 iflçi en geç bir ay içinde ifle geri dönecek. p Direniflte olan tüm iflçilere 1.000 TL tazminat paras› verilecek. p ‹çeri giren iflçiler sendikal mücadeleyi sürdürecek. p En son ç›kan 80 iflçi 11 May›s Pazartesi günü ifl bafl› yapacak, geri kalan 70 iflçinin ifle bafllamas› için gerekli hukuki ifllemlere bafllanacak ve ifllemler biter bitmez ifle geri dönecekler. p Akan-Sel’den kalan k›dem tazminatlar›n› MPO ödeyecek. ‹flte iflçilerin zaferle ç›kt›klar› di-

renifl döneminde yaflananlar sadece bunlar de¤il. Sendikan›n iflyerinde örgütlenmesinin önüne geçmeye çal›flan patronun, yine bu süreçte türlü oyunlar›, çirkin iflbirlikleri ortaya ç›kt›. Geçti¤imiz süreçte iflçileri sendikadan istifa etmeye zorlayan patronun, ayn› dönemde iflçilerin sendikaya üyeliklerinin onayland›¤› Mersin 7. Noter’den iflçilerin noter ifllem numaralar›n› alarak bu numaralar› Mersin 3. Noter’e götürerek iflçilerin üyelik iptali için geldikleri takdirde masraflar›n iflyeri taraf›ndan ödenece¤i yönündeki anlaflmalar› ortaya ç›kt›. Söz konusu iflçiler ve iflçi direniflleri olunca bin bir türlü “de¤er” üzerine yemin eden noterlerin bile iflbirli¤i yapt›¤›n› gören iflçiler bu gerçe¤i kan›tlamak için 3. Notere giderek üyelik iptali baflvurusu yapt›r›p masraflar› ödemek istediklerinde normal d›fl› bir uygulama ile iflçilere masraflar›n iflyeri taraf›ndan ödenece¤ini bildirdi. Bu da bizlere haberin gerçek oldu¤unu kan›tl›yor. Kaz›lan bütün bu kuyulara ra¤men direnifllerini zaferle sonuçland›ran iflçiler, direnifllerinin önünde duran bütün engellemelere karfl› daha da kararl› hale geldiklerini dosta düflmana ilan ettiler. (Mersin)

Sa¤l›¤› ticaretlefltirmenin bedeli Emperyalist-kapitalist sistem son süreçte Bursa’da yaflanan olayla birlikte bir kez daha insan yaflam›n› hiçe sayd›¤›n› gösterdi. 26 May›s Sal› günü saat 02.00’de fievket Y›lmaz Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yang›nda 8 insan›n yaflam›n› yitirmesi bu anlay›fl›n sonucuydu. TMMOB Bursa ‹l Koordinasyon Kurulu’nun yapt›¤› incelemelerde hastanede “yang›n alarm›n›n bulunmad›¤›, elektrik tesisat›nda kullan›lan kablolar›n yetersiz oldu¤u, yang›n ç›kan bölümde mimari projeye uygun olmayan mekanlar ve fonksiyonlar›n sonradan oluflturuldu¤u, bu de¤iflikliklerin gerektirdi¤i mekanik ve elektrik tesisat de¤iflikliklerinin yap›lmad›¤›, kablo bacas›ndan hem elektrik hem de yang›n›n büyümesine neden olan oksijen gibi yak›c› gaz›n hatlar›n›n geçti¤i, yang›n kompart›manlar› ve önleyicilerin yap›lmad›¤›, kablo bacas› müdahale kapaklar›n›n yang›na dayan›kl› olmayan malzemeden yap›ld›¤›, kablo müdahale kapa¤›n›n yo¤un bak›m ünitesine aç›lacak flekilde konumland›r›ld›¤›, mimari, statik, elektrik, yang›n ve mekanik projelerinin ilgili meslek odalar›n›n kontrolünden geçirilmedi¤i, baz› yang›n koruma amaçl› ak›m anahtarlar›n›n, rölelerinin devre d›fl› oldu¤u, pano odalar›nda acil durum yönergelerinin olmad›¤›” yer alm›flt›r. TMMOB’un incelemesinin sonuçlar›n›n aç›kland›¤› ve 27 May›s günü yang›n ç›kan hastanenin önünde yap›lan eylemde TTB ad›na da bir aç›klama yap›ld›. Sa¤l›k-Sen ve Dev Sa¤l›k-‹fl ad›na yap›lan konuflmalarda ise sa¤l›k hizmetinin tafleronlaflt›r›lmas› nedeniyle 3 ayl›k 6 ayl›k zamanlara bölünmesinin sa¤l›¤›n do¤as›na ayk›r› oldu¤u ve bu ülkede yaflayan 70 milyon insan›n hayat›n› tehdit etti¤i söylendi. (Bursa)

mas›n›n da yolu aç›lacakt›r. Di¤er yandan KESK içindeki çeflitli kesimlerin aç›kça olmasa da- operasyonlardan yurtsever sendikac›lar› sorumlu tutmas›, liberal-reformist anlay›fllar›n ve devlet karfl›s›nda daha geri tutumlar›n geliflmesine zemin sunacakt›r. KESK’in PKK ile birlikte an›lmas› devlet yetkilileri ve Kamu-Sen nezdinde de anti-propaganda malzemesi olarak kullan›lacak ve KESK’in üye taban› daralt›lmaya çal›fl›lacakt›r. Bütün bu sonuçlar ortaya ç›kt›¤›nda ise iflçi ve emekçilere yönelik sald›r› yasalar› daha rahat hayata geçirilebilecektir. Egemenler nezdinde bu denklem birçok aç›dan avantajlar tafl›yordu ve operasyonun zamanlamas› iyi ayarlanm›flt›. Emekçiler nezdinde ise ayn› denklem emek güçlerinin birlikteli¤ine ve mücadeleye iflaret ediyor. KESK’e yönelik sald›r›lara ilk elde refleksel bir karfl› koyuflun geliflmesi önemliydi. Ancak devletin tutuklama sald›r› sonras› amaçlar›n› zamana ya-

yarak gerçeklefltirmeye çal›flaca¤› biliniyor. Sald›r›lara karfl› mücadele ve deste¤in süreklilefltirilmesi, pasif eylemliliklerden öte devleti zorlay›c› pratiklerin gelifltirilmesi gerekmektedir. Fakat en baflta KESK yönetici ve üyelerinin kararl› duruflu bu süreçte belirleyici olacakt›r. KESK yönetiminin tabandan kopuklu¤u üyelerini kitlesel bir flekilde harekete geçirmede de birçok güçlü¤ü do¤uracakt›r. Devletin sald›r›s› her ne kadar emekçilerin örgütlülüklerine yönelse de politik hedefler her zaman önde durmaktad›r. KESK’e yönelik sald›r› özgülünde bunlar› iki ana bafll›kta toplamak mümkündür. Kürt ulusal sorununda en geri “çözümleri” kabul ettirebilmek amac›yla yurtsever hareketin bu alanda geriletilmesi ve yaln›zlaflt›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Di¤er yandan kamu hizmet sektörünün sermayenin ihtiyaçlar› temelinde tümüyle piyasaya sunulmas› amaçlanmaktad›r. Bunun için özellefltirmelerle paralel

nler e r i v e ç a at Krizi f›rs Koç krizle daha da büyüdü! Ülkemizde komprador burjuvazinin en büyük temsilcilerinden Koç Holding krizi f›rsata çevirenlerin bafl›nda geliyor. ‹flsizli¤in resmi aç›klamalarda bile rekor düzeyde yafland›¤› flu günlerde birileri bu iflten kârl› ç›km›fla benziyor. Örne¤in Koç grubu yaflanan ekonomik krize ra¤men kâr›n› yüzde 61 oran›nda artt›rmay› “baflard›”!. Y›l›n ilk dokuz ay›nda net kâr›n› 2.5 milyar TL’ye yükseltti, konsolide sat›fl gelirlerini yüzde 30 artt›rarak 44 milyar TL’ye, faaliyet kar›n› yüzde 83’lük bir art›flla 4.9 milyar TL’ye yükseltti. Koç’un bu “ola¤anüstü baflar›s›” di¤er Türk flirketlerine de örnek olarak gösteriliyor. Koç holding CEO’su Bülent Bulgurlu ekonomik krize karfl› haz›rl›kl› olunmas› gerekti¤inden dem vurmufl. Bulgurlu’ya göre, krize karfl› iflçi, iflveren ve kamu kesimi birlikte hareket etmeli! Ekonomik krize karfl› tasarruf tedbirlerinin art›r›lmas›n› isteyen Koç Holding’in gözü anlafl›lan iflçilerin emekçilerin cebinde kalan son kuruflta. Di¤er holdinglerin iflçi ç›karmadaki ve ücret düflürmedeki performans› Koç’u yak›ndan takip ettiklerine iflaret olmal›!. Milyonlarca emekçi sorumlusu olmad›klar› bir krizin bedelini öderken krizin gerçek sorumlular› krizi f›rsata çeviriyor!

Sabah-ATV grevi, hukuk mücadelesini kazand›! Sabah-ATV grevi 12 Eylül darbesiyle sona eren Banknot Matbaas› Grevi’nden 29 y›l sonra bas›nda uygulanan ilk grev olma özelli¤ini tafl›yor. 13 fiubat günü iflyerlerine grev pankart› asan Sabah-ATV direniflçileri, medya grubu Turkuvaz Medya’n›n kendilerine açt›¤› davay› kazand›lar. Ayr›ca sendikan›n (TGS) açt›¤› ifle iade davas› da kazan›mla sonuçland›. Ancak patron geri ad›m atm›yor. Mahkemenin verdi¤i karara ra¤men sömürüsünü sürdürmekte ›srarl›! Emekçiler grevin 107. gününde yani 30 May›s Cumartesi, akflam saat 19.00’da yine Taksim Tramvay Dura¤›’ndayd›lar. Galatasaray Lisesi’ne do¤ru yürüyüfle geçen kitleye Emine Arslan, YTÜ ö¤rencileri, Kurt-ifl, Entes, Sinter direniflçileri de destek verdi. Yürüyüflün ard›ndan Galatasaray Lisesi önünde, bas›n aç›klamas›na geçildi. Direniflçiler ad›na bas›n metnini 2001’de TGS’de (Türkiye Gazeteciler Sendikas›) ilk ör-

olarak paral› ve daha pahal› hizmetlerin yolu aç›lm›flt›. fiimdi ise kamu alan›n› bütünüyle esnek çal›flma sistemine tabi tutacak Kamu Personeli Kanunu Tasla¤› devreye sokulmufl durumdad›r. KESK bu sald›r›lar karfl›s›nda mücadele mevzisi bir ifllev tafl›maktad›r. Ancak bugüne kadar ne bu sald›r›lar› ne de toplu ifl sözleflmelerini yeterince gündeme tafl›m›fl de¤ildi. KESK’e yönelik sald›r›lar özgülünde belirginleflen politik hedefler bundan sonra ne yap›lmas› gerekti¤ine de iflaret etmektedir. Kürt ve Türk emekçiler aras›ndaki ba¤lar›n güçlendirilmesi ve bu amaçla yurtsever harekete yönelen faflist sald›r›lara karfl› aktif tutum al›nmas› gerekmektedir. Öte yandan toplu ifl sözleflmelerinden bafllayarak emekçilerin ekonomik ve sosyal ç›karlar›n› savunmak ve gelifltirmeye çal›flmak, daha da önemlisi; Kamu Personel Kanunu’na karfl› genifl ve aktif bir mücadele örmek gerekmektedir. KESK bunlara yöneldi¤i ve

gütlü kifli olan gazeteci Cengiz Erdinç okudu. Grev pankart›n›n alt›nda, Toplu ‹fl Sözleflmesi imzalanana dek direnifle devam edeceklerini, ne olursa olsun sonunda ATV-Sabah’ta sendikan›n kazanaca¤›n› söyledi. Grevin 114. günü olan 6 Haziran’da her hafta oldu¤u gibi yine saat 19.00’da Taksim Tramvay dura¤› önünde toplanan bas›n emekçilerinin Galatasaray Lisesi önüne yapmak istedikleri yürüyüfl polis engeline tak›ld›. ATV-Sabah’ta greve ç›kan on bas›n emekçisinin sermaye medyas›n›n sansürüne karfl› sürdürdü¤ü direniflte bir engelde polisten geldi. Yap›lan görüflmelerde polis E¤itim-Sen ve devrimci kurumlar› bahane ederek yürüyüfle izin vermedi. ATV-Sabah’ta greve ç›kan bas›n emekçileri polisin bu tutumunu protesto ederek oturma eylemi gerçeklefltirdi. Burada yap›lan bas›n aç›klamas›nda, bas›n emekçilerinin açt›¤› davay› kazand›klar› dile getirilerek buna ra¤men Turkuvaz yönetiminin hukuka sayg› göstermedi¤i ifade edildi. (‹stanbul)

baflar›l› oldu¤u oranda devletin sald›r›lar› politik amaçlar›na ulaflamayacak ve bofla ç›kar›lm›fl olacakt›r. Sald›r›lar karfl›s›nda E¤itim-Sen tüzü¤ündeki anadilde e¤itim maddesinin ç›kar›lmas› örne¤indeki gibi gerici ve uzlaflmac› tutumlar benimsenirse bunun KESK’in tükenifline giden yol olaca¤› flimdiden bellidir. Ayn› flekilde yeni yasal düzenlemelerle hayata geçirilen sald›r›lara karfl› güçlü bir karfl› koyufl örülemezse bu kaç›n›lmaz bir biçimde baflta KESK olmak üzere birçok emek örgütünün ciddi düzeyde gerilemesine yol açacakt›r. Devletin sald›r›lar› parça parça gerçekleflse de tüm emek ve demokrasi güçlerine dönük oldu¤u ortadad›r. Bu nedenle verilecek mücadelede tüm bu güçlerin birlikteli¤ine ihtiyaç duyulmaktad›r. En baflta devrimci ve demokratlar bu sald›r›lar karfl›s›nda ortak mücadelenin çabas›n› vermelidirler. Bu ayn› zamanda uzlaflmac› sendikal yönetimlere karfl› da bir mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r.


‹flçi-köylü 5

‹flçi/köylü

12-25 Haziran 2009

44 rakam›n›n ça¤r›flt›rd›klar› (ve)

Günlük 9 TL için ölümle burun buruna Tar›m iflçileri (hele ki kad›n tar›m iflçileri!), çal›flma koflullar›, sefalet bile say›lamayacak ücretleri ve yol “kazalar›yla” her y›l bu aylardan bafllayarak yaflam›m›za giriyor. Onlar için tarlalar, çal›flma alanlar›na kendilerini götüren yollar ve bal›k istifi doldurulduklar› kamyon ve traktörler hep çileli ve ölümlü tablonun birer parças›… Bir traktör römorkunu düflünün! Bu römorka kaç insan› s›¤d›rabilirsiniz? Bahsi geçenin insan oldu¤unu unutmadan bu sorunun yan›t›n› ne kadar yükseltebilirsiniz? Bu soruya tar›m iflçilerini kamyon ya da traktörle tar›m alanlar›na tafl›yan Ceylanp›nar ve Antakya’n›n

Reyhanl› ilçesine ba¤l› Karamürsel köyünde 44 diye yan›t veriyorlar. 2007 y›l›n›n fiubat ay›n› hat›rlayal›m. Urfa’n›n Suriye s›n›r›ndaki küçük ilçesi Ceylanp›nar’da Ortado¤u’nun en büyük tar›m alan› olan Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi’ne tafleron flirkete ba¤l› 44 kad›n ve çocuk iflçiyi tafl›yan kamyon devrilmifl ve 44 kad›n ve çocuk iflçi yaralanm›flt›. 10 iflçi ise Ç›rp› Deresi’nin sular›na gömülerek yaflamlar›n› yitirmiflti. Tar›m ‹flletmesi devlete ait olmas›na karfl›n tabi ki devletin bir suçu yoktu ve tüm “hata” tafleron firmaya aitti(!). Y›ll›k 9 trilyon kârla çal›flan ‹flletme’de günlük 3 TL’ye sigortas›z, güvence-

E-Kart grevi 1. y›l›n› dolduruyor 16 Haziran’da bir y›l›n› dolduracak olan E-Kart grevi sürerken, patronun sald›r›lar› devam ediyor. E-Kart patronunun Bas›n-‹fl Sendikas›’na üye 4 iflçiyi daha iflten atmas›yla gerçekleflen son sald›r› ise, içerde çal›flmaya devam eden iflçilerin de sabr›n› tafl›rd›. ‹flçiler iflten atmalar› gerçeklefltirildi¤i gün üretimi durdurdular. ‹flten at›lan iflçiler de iflten at›lmalar›n› protesto etmek için, grevdeki iflçilerin ve de çok say›da kurumun destek verdi¤i bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. ‹çerdeki iflçilerin de kat›l›m›yla 500 kifliye ulaflan bir say›yla yap›lan aç›klamada, patronun mahkeme kararlar›na dahi uymad›¤› ve iflçilerin haklar›n› gasp etmeyi, sendikal› iflçileri iflten ç›karmay› sürdürdü¤ü vurguland›. Son iflten atmalarla birlikte grevdeki iflçilerin say›s› 23’e ç›km›fl oldu. Yaflanan son geliflmelere iliflkin görüfltü¤ümüz grevdeki E-Kart iflçileri, 4 kiflinin iflten ç›kar›lmas› ile birlikte gerçeklefltirilen üretimi durdurma eylemine iliflkin baz› ayr›nt›lar› da aktard›lar. ‹çerdeki arkadafllar›, üretimi durdurarak, efl genel müdür ile görüflmeye gitmifller ve “madem arkadafllar›m›z› ç›kar›yorsunuz, bizi de ç›kar›n” demifller. Müdürün verdi¤i cevap ise, “istiyorsan›z sizi de ç›kar›r›m. Pazartesi gelmeyin o zaman ifle, ben de noter getirip, tutanak tutturur, atar›m sizi” demifl. ‹flçiler bir süre sonra üretimi durdurma eylemine son vermifller. Ancak ertesi gün görüflmeye giden iki kifli daha iflten ç›kar›lm›fl. Ayn› günlerde, e-kart›n üretti¤i banka kartlar›n› protesto etme ve iptal ettirme kampanyas› da bafllatan grevdeki iflçiler, hem kampanyalar›na destek ça¤r›s› yap›yorlar hem de grevlerinin 1. y›l›nda yapacaklar› eyleme haz›rlan›yorlar. Levent Kanyon’da, Eczac›bafl› Genel Müdürlü¤ü önünde yapacaklar› eyleme tüm emek dostlar›n› beklediklerini söylüyorlar. (Kartal)

siz ve hatta ölümüne çal›flan 10 kad›n ve çocu¤un hesab› tabi ki ortada kald›, aradan geçen bunca zamana karfl›n. T›pk› 2005’te Bursa’da fabrikada yanan kad›nlar gibi… Y›l 2009! Aradan 3 y›l geçti. Kad›nlar›n ucuz iflgücü olarak kullan›ld›¤› ve yanarak ya da bo¤ularak öldürüldü¤ü bu olaylarda kimse cezaland›r›lmad›, hiçbir önlem de al›nmad›. Ve sonuç; Hatay’›n Reyhanl› ilçesine ba¤l› Karamürsel köyü yolunda tarlaya gitmekte olan ve kasas›nda yine tam 44 kad›n› tafl›yan traktör devrildi ve bu “kaza”da 5’i a¤›r olmak üzere 44 kad›n yaraland›. Traktörün devrilme nedeni

arkas›na yerlefltirilen su tankeri ile römorkun piminin ç›kmas› olarak aç›kland›. Tar›m iflçisi kad›nlar bu kez de 9 TL için bu ölüm yolculu¤una ç›km›fllar ve bu seferlik kay›p vermeden ama ölümün hemen yan› bafllar›nda onlarla beraber traktör ve kamyon kasalar›nda yolculuk etti¤ini hat›rlatarak hastaneye kald›r›ld›lar. ‹yilefltiklerinde bu kad›nlar yine ayn› traktör kasas›nda kendilerini iliklerine ve son güçlerine kadar sömürecek olan tarlalar›na götürecek olan yollara düflecekler; muhtemelen hastanede kald›klar› günlerin yevmiyelerini hesaplayarak… (H. Merkezi)

Çevreciler Bo¤az Köprüsü’nü süpürdü Do¤al yaflam alanlar›n›n katledilmesine karfl› bir araya gelen Munzur Çevre Derne¤i üyeleri ve Bergama köylüleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesi ile, yap›lmak istenen barajlar› ve siyanürlü alt›n arama iflletmelerini protesto ettiler. “Polis stop! Önce dinle sonra döv”, “Munzur kimli¤imiz, kültürümüz, onurumuzdur! Yok edemezsiniz” yaz›l› pankart açan kitle Bo¤az Köprüsü’nü trafi¤e kapatt›. “Munzur’da baraj istemiyoruz”, “Munzur’a uzanan eller k›r›ls›n”, “Munzur’un yollar› çetelere kapal›”, “Siyanürcü flirket Bergama’y› terk et”, “Hasankeyf’e dokunma” sloganlar› atan kitle, yanlar›nda getirdikleri karanfilleri yolda bulunan sürücülere da¤›tarak köprü-

yü süpürdü. Burada kitle ad›na aç›klama yapan Oktay Konyar yaflam alanlar›n›n katledildi¤ine de¤indi. Siyanürlü alt›n arama ifllemleri s›ras›nda birçok alan›n katledildi¤ini belirten Konyar, Munzur’a baraj yap›lmas›na izin vermeyeceklerini belirtti. Aç›klaman›n ard›ndan polis 50 kifliyi gözalt›na ald›. (‹stanbul)

reci içeren sohbetimize bafllad›k. Entes yaklafl›k 20 y›ll›k bir fabrikaym›fl. Fabrikada yaklafl›k 150 kiflinin çal›flt›¤›n› ancak bugüne kadar hiç sendika girmedi¤ini söylüyor Kobatan. ‹flçilerin büyük bölümü uzunca y›llard›r çal›fl›yormufl. Kendisi 1.5 y›l önce girmifl fabrikaya. Onun gibi yeni iflçilerin say›s› az de¤ilmifl. Ancak bunlar›n büyük bölümü son süreçte pefl pefle iflten ç›kar›lmaya bafllam›fl. Kobatan sanayi bölgesinde faaliyet sürdüren OS‹MDER’de örgütlü oldu¤unu ve iflten

için bir eylem örgütlendi. Demokrasi Caddesi’nde toplanan kitle slogan, ›sl›k ve sesli ajitasyonla birlikte merkeze kadar yürüdü. Burada Munzur Kültür Derne¤i ad›na bas›n aç›klanmas› okundu. Bas›n metninde çevre katliam› sonucu oluflabilecek so-

Park›’nda topland›lar. Daha önce de “emeklilerin sendikas› olmaz” diyenlere inat sendikalar›n› kuran ve 45 flube açan Emekli-Sen’liler Taksim’de bir araya gelerek sistemin sendikalar›na yönelik sald›r›lar›n› protesto etmek ve insanca yaflayabilecekleri bir maafl almak için bir günlük açl›k grevi yapt›lar. Açl›k grevini bas›n aç›klamas›yla bafllatan Emekli-Sen’lileri birçok demokrat kurum, kurulufl ve sendika da yaln›z b›rakmad›. S›k s›k slogan atan kitleyi bir süre sonra çembere alan kolluk kuvvetleri, zor kullanarak pankart› ve grev çad›r›n› söktüler.

ç›kar›lma nedeninin de esas olarak bu oldu¤unu söylüyor. Dernek bünyesindeki faaliyetler s›ras›nda afiflleme vb. faaliyetlere kat›ld›¤›n› ve bu faaliyetler s›ras›nda fabrikadan birilerinin kendisini görmüfl olabilece¤ini söylüyor. Bunu da iflten ç›kar›lma s›ras›nda kendisine söylenen “yaramazl›k yap›yormuflsun” sözlerinden anlad›¤›n› belirtiyor. Kobatan tek bafl›na direnifle geçmesinin nedenlerini ise flu sözlerle aç›kl›yor: “Hem iflçi s›n›f›na dönük sald›-

TAfiERON SEND‹KAYA HAYIR Belediye-‹fl 4 No’lu fiubenin örgütlü oldu¤u Bayrampafla Belediyesi’nde patronun Hizmet-‹fl’e geçmeleri için iflçilere uygulad›¤› bask›lar protesto edildi. 27 May›s Çarflamba günü Bayrampafla Belediyesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri tafleron sendikalara üye olmayacaklar›n› hep bir a¤›zdan hayk›rd›lar.

Edirne E–5 karayolu üzerinde kurulu bulunan Genç Tekstil Fabrikas›’nda iflçiler, patronun alacaklar›n› ödemeden kaçmas› üzerine TEKS‹F önderli¤inde mücadeleye bafllam›flt›. 160 iflçi Genç Tekstil’e siparifl veren Türkmen Holding firmas›ndan alacaklar›n› almay› baflard›. runlara dikkat çekildi. Son olarak, Bo¤aziçi Köprüsü’nde Bergama köylülerinin ve Munzur Çevre Derne¤i üyelerinin gözalt›na al›nmalar› protesto eden metin okunarak eylem sonland›r›ld›. (Sar›gazi’den bir ‹K okuru)

Açl›k grevinin ilk gününde Emekli-Sen’lileri ziyaret eden Deri-‹fl sendikas› ad›na konuflan Musa Servi, “emekçilere, iflçilere yönelik tüm sald›r›lar›n direniflleri ortaklaflt›¤› sürece geri püskürtülebilinece¤ini” söyledi. Açl›k grevi sürerken Emekli-Sen 2 Nolu fiube E¤itim Sekreteri Bahtiyar Tiryaki ile sohbet ettik. Sendika haklar›na yönelik mevcut iktidar›n engelleme çabalar›n› direnerek bofla ç›karacaklar›n› ifade eden Tiryaki, emeklilerin en büyük sorunlar›ndan birinin sa¤l›k giderlerinin önceleri devlet taraf›ndan karfl›lan›rken özellikle SSGSS’nin yasalaflmas›yla birlikte açl›k s›n›r›nda maafl alan emeklilerden kat›l›m ücretlerinin al›nd›¤›n› ve bunun da sa¤l›k hizmetinden mahrum olmak anlam›na geldi¤ini söyledi. Eylemleri boyunca fliir, türkü, halaylar› hiç eksik olmayan Emekli-Sen’liler açl›k grevlerini 5 Haziran Cuma günü akflam saat 17.00’de bir bas›n aç›klamas›yla sonland›rd›lar. (‹stanbul)

“Tek bafl›na olsan da direnebilirsin!” Emek cephesine dönük kapsaml› sald›r›lara yan›t olarak ortaya ç›kan çok say›da direniflten biri de, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Entes Elektronik Fabrikas›’ndan ç›kar›ld›¤› için direnifle geçen Gülistan Kobatan’›n direnifli. Gülistan Kobatan, 1.5 y›ld›r çal›flt›¤› fabrikadan ç›kar›lmas›yla birlikte bafllatt›¤› fabrika önündeki direniflini, bir ayd›r kararl›l›kla sürdürüyor. Kobatan’›, direniflinin 21. gününde ziyarete giderek fabrikan›n geçmiflini ve de direnifle giden sü-

Belediye-‹fl Sendikas› üyeleri, temsilciler kurulunu gerçeklefltirmek için Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’ne yaz›l› baflvuruda bulunmalar›na ra¤men salonun hiçbir baflvuruda bulunmayan Hizmet-‹fl Sendikas›’na verilmesini protesto etti. Belediye önünde toplanan iflçiler eylemin engellenmek istenmesine karfl› belediye çat›s›na “Bask› ve tehditle de¤il, özgür irade ile sendika seçmek istiyoruz” yaz›l› pankart asarak oturma eylemi gerçeklefltirdiler.

KAZANDILAR

Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz! Onlar; kahvelerde gününü geçiren, bir kenarda oturan, boyun e¤en, verilene raz› olan ve sistem için “en iyi” emekli olmayacaklar›n› hayk›rmak için 4 Haziran günü Taksim Gezi

SEND‹KA SEÇMEK ‹ST‹YOR

MÜCADELE ETT‹LER,

Sar›gazi 7 Haziran Pazar günü ‹stanbul Sar›gazi’de saat 13.00’te Munzur Kültür Derne¤i taraf›ndan Dünya Çevre Haftas› nedeni ile Munzur’daki barajlara, siyanürlü alt›n aramalara, Hasankeyf’teki do¤a katliam›na ve çevre sorunlar›na dikkat çekmek

BELED‹YE ‹fiÇ‹LER‹ ÖZGÜRCE

r›lara karfl› koymak, hem de içerde çal›flan arkadafllara ‘tek bafl›na da olsa direnebilirsin’ mesaj›n› vermek, ayr›ca kad›n olarak da bunun yap›labilece¤ini göstermek istedim. ‹nsanlar tüm bask›lara ra¤men kafalar›n› önlerine e¤ip evden ifle-iflten eve gitmesin.” Kobatan’›n tüm duyarl› kamuoyuna mesaj› ise, sadece kendi direniflinin de¤il, tüm direnifllerin sahiplenilmesi gerekti¤i. Çünkü kazan›m›n ancak böyle elde edilebilece¤ini, bu kazan›m›n

ise tüm iflçi s›n›f›n›n kazan›m› olaca¤›n› söylüyor. (Kartal)

SES, DÖNER SERMAYE PAYLARI ‹Ç‹N EYLEMDE Döner sermaye haklar›n›n eflit bir biçimde da¤›t›lmas› için SES Aksaray fiubesi taraf›ndan 3 Haziran Çarflamba günü bir eylem gerçeklefltirildi. Acil Servis d›fl›nda hiçbir yerde çal›flmama karar› alan sa¤l›k emekçileri ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne do¤ru bir yürüyüfl gerçeklefltirmek için Haseki Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Ancak emekçilerin yürüyüflü polis taraf›ndan engellendi. Yürüyüfl için yap›lan görüflmelerden sonra kitle bir tramvay ile ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü önüne geldi. Burada yap›lan aç›klamada döner sermaye paylar›n›n eflit adil bir biçimde da¤›t›lmas› gerekti¤i dile getirildi. Aç›klamada ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü’nün bas›n›n içeri al›nmamas› yönündeki tavr› da protesto edildi. (‹stanbul)

Sinter patronundan tafleron hamlesi 15 günlük bir aradan sonra gitti¤imiz Sinter’de o günün nöbetini devralm›fl iflçileri, a¤aç gölgesinde otururken bulduk. Sinter direniflinin 163. gününde görüfltü¤ümüz iflçiler, henüz somut bir de¤ifliklik yaflanmad›¤›n› söylüyorlar. Mahkeme süreci devam ediyormufl. ‹flçiler gruplar halinde, Temmuz ortalar›na kadar sürecek olan duruflmalara gitmeyi sürdürüyorlarm›fl. ‹çerdeki iflçilerin deste¤inin hala sürdü¤ünü de söyleyen iflçiler, patronun ise direnifli k›rma tavr›n› sürdürdü¤ünü belirtiyorlar. Müdürlerden birinin ad›na, tafleron bir flirket kurmufllar ve tafleron iflçi çal›flt›rmaya bafllam›fllar. Direniflteki Sinter iflçilerinin bu duruma karfl› henüz bir giriflimi yok. Ama mahkeme sürecinden ve bunun sonucunda direniflin kazan›mla sonuçlanaca¤›ndan oldukça umutlular. (Kartal)


‹flçi-köylü 6

Denge Azadi

Umudumuzun çiçekleriyle Tafl atan iki çocu¤a 4 y›l 8’er ay hapis cezas› Bakanlar›n Meclis’te, tutuklu çocuklar için giriflimlerde bulunacaklar›n› aç›klad›klar› flu günlerde Adana’da iki çocu¤a hapis cezas› verildi. Adana’n›n Barbaros Mahallesi’nde üç ay önce bir eyleme kat›l›p polise tafl att›klar› iddias›yla gözalt›na al›narak tutuklanan iki çocuk hakk›nda “Örgüt ad›na suç ifllemek” gerekçesiyle aç›-

lan dava sonuçland›. Karar duruflmas›na tutuklu çocuklar›n yan› s›ra avukatlar› Vedat Özkan ve çocuklar›n aileleri kat›ld›. Savunmalar›n sonunda karar›n› aç›klayan mahkeme heyeti, “polis tutanaklar›na” dayanarak M.Ö. ve ‹.S.’yi “Örgüt ad›na suç ifllemek” iddias›yla 4 y›l 8 ay 20 gün hapis cezas›na çarpt›rd›.

süpürece¤iz karanl›¤› Türkiye Kürdistan›’ndaki mitinglerde veya bölgedeki herhangi bir geliflmede çocuklar›n yer almas›n› medya uzun bir süredir ›rkç› ve floven sald›r›lar›n›n malzemesi haline getirmifltir. Hakl› mücadeleler karfl›s›nda çaresizli¤e düflen tüm hakim s›n›flar›n; s›n›fsal konumlar›na paralel yapt›klar› basit ama halk› kand›rmaya dönük bir demagoji örne¤i ile daha karfl› karfl›yay›z. Osmanl›n›n torunlar›, dedeleri Kuyucu Muratlar›n öldürdü¤ü çocuklar›, iflkencede katlettikleri, Marafl’ta kundakta öldürdükleri çocuklar›, 11 yafl›nda 13 kurflunla öldürdüklerini, ayak oyunlar› ile yafllar›n› büyüterek idam ettikleri ve diflliler aras›nda yaflamlar›na son verdikleri çocuklar› unutmufllar, haklar›n› arayan Kürt çocuklar› karfl›s›nda çocuk haklar› savunuculu¤una soyunuyorlar. Bir taraftan “hümanistçe” çocuk haklar›n› savunurken di¤er taraftan da, bu ikiyüzlülü¤üne halk›n kanmad›¤›n› görünce, gerçek yüzlerini göstermekten çekinmiyorlar. Henüz k›sa

bir zaman önce bizzat Baflbakan “çocuklar›n› soka¤a gönderenler sonuçlar›na katlan›rlar” demiflti. Ard›ndan Adana Valisi eylemlere kat›lan çocuklar›n ailelerine kömür vb. yard›mlar›n yap›lmayaca¤›n›, yeflil kartlar›n›n iptal edilece¤ini, hatta eylemler nedeniyle oluflan maddi hasar›n paras›n›n da bu ailelerden al›naca¤›n› aç›klay›p halk›n yoksullu¤u ile özgürlü¤ünü sat›n almaya çal›flm›flt›. Vali’nin ard›ndan Diyarbak›r’da Baflsavc›l›k, Yarg›tay Ceza Genel Kurulu kararlar›na dayanarak çocuklar hakk›nda örgüt üyeli¤inden 20 y›ldan fazla hapis isteyerek Kürt halk›n›n hakl› taleplerinin karfl›s›na bir kez daha zindan zulmünü ç›kard›. Üstelik bu kez çocuklara reva gördü bu zulmü. Oysa ki çok büyük bir ikiyüzlülük örne¤i sergilenmektedir. Bu ikiyüzlülü¤ün en çarp›c› flekilde görüldü¤ü yer asker ve polis cenazeleridir. Çocuklar›n “asi” cenazelerinde veya baflka bir eylemlilikte boy göstermelerinden flikâyetçi olan ve “yine çocuklar› kulland›lar” fleklinde veryans›n edenler, asker veya polisin

cenazeleri söz konusu olunca ayn› fleyi kendileri yap›yorlar. Ölen asker veya polisin çocuklar›n›n görüntüleri, k›sac›k yaflamlar›ndaki tüm dramlar›yla birlikte ekrana tafl›n›yor. Devlet ve medyas›n›n gerçekli¤i bunlarla da s›n›rl› de¤il. Anne ve çocuk sa¤l›¤› konusunda devletin yerine getirmesi gereken kriterler yerine getirilmedi¤i için TC halen uluslararas› standartlar›n alt›nda yer al›yor. Uluslararas› kriterlere göre 18 yafl›n alt›ndaki herkes çocuk olarak de¤erlendiriliyor. Ve çocuklar›n çal›flt›r›lmas› da özel flartlara ba¤lanm›fl durumda. TC, çocuk eme¤i ve ifl güvenli¤i ile ilgili çocuk iflçiler lehine hiçbir ad›m atmam›flt›r. Devlet yasal haklar›n› vermeyerek çocuklar›n ifl kazalar› sonucu sakat kalmalar›na ve hatta ölümlerine neden olmaktad›r. Çocuk haklar› sadece ifl yerlerindeki haklar ile s›n›rl› de¤il. Özellikle ülkemizde k›z çocuklar›n›n çok küçük yaflta ve zorla evlendirilmeleri nedeniyle ayr›ca yasal güvencelere ihtiyaç vard›r. Fakat devlet, b›rakal›m böylesi

12-25 Haziran 2009 lehte düzenlemeler yapmay›, küçük k›zlar›n tecavüzcüleriyle evlenmelerine olanak tan›yan, bu durumu kabullenen yasalar ç›kar›yor. Katledip iflkence ederken çocuk hakk› yok! Bunlara karfl› mücadelede çocuk hakk› akla geliyor! Bunun onlarca örne¤i var. Demokratik bir eylemde tutuklan›p Sincan Gençlik ve Çocuk Hapishanesi’ne konulan kimi devrimci gençlerin burada iflkencelerden geçirilmesi, kafalar›n›n tuvalete sokulmaya çal›fl›lmas› bunun örneklerindendir. ‹zmir hapishanelerinde adli suçtan hapsedilen çocuklara gardiyanlar›n cinsel tacizleri, 11 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz’›n polisçe 13 kurflunla “terörist” denilerek öldürülmesi ve daha niceleri halen ak›llardaki tazeli¤ini koruyor. Devletin ve medyan›n çocuklarla ilgili söz söyleyecek bir halde olmad›klar› bu örneklerdeki tav›rlar›yla ortadad›r. Fakat bu gerçekli¤in bir yan›n› oluflturuyor. Di¤er yan›nda ise çocuklar›m›z var. Eylemlere renk katan, küçük elleriyle kavgan›n yüküne ortak olan, gözleri ›fl›l ›fl›l çocuklar›m›z var. Onlar› anlamak, kavga alanlar›ndaki varl›klar›n› aç›klamak, devletin medya arac›l›¤› ile bulan›klaflt›rmaya çal›flt›¤› direnifllerdeki hakl› varl›klar›n› bilince ç›karmak gerekir. Bugünü kavramak ancak geçmiflin do¤ru bir flekilde de¤erlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye Kürdistan›’nda çocuklar›n eylemlerde yer almas› Kürt ulusal hareketinden ve devletin bölgeye yönelik politikalar›ndan ba¤›ms›z olarak ele al›namaz. Yaklafl›k 30 y›ld›r bölgede “ad› konulmam›fl bir savafl” sürmektedir. Do¤an her çocuk bomba ve kurflun seslerinin aras›nda gözlerini açmaktad›r. Bugün tafl atan, meydanlar› zafer iflaretleriyle dolduran çocuklar do¤duklar› günden beri, her gün savafl› yaflamakta, savafl› solumaktad›r. Bizim çocuklar›m›z daha anne karn›ndayken tan›fl›yor asker postal›yla. Kundaktayken z›b›nlar› çi¤nenen, evi talan edilen, ana kuca¤› harman yerine çevrilen bizim çocuklar›m›zd›r. Bizim çocuklar›m›z›n abileri ablalar›, komflular›, anne ve babalar› sorgusuz sualsiz vurulur, tecavüze u¤rar, sürgün edilir, evi-köyü yak›l›r. Kimli¤i, varl›¤›, her gün her vesileyle devletin kolluk güçlerince yok say›lan ve afla¤›lananlar bizim çocuklar›m›zd›r. Ve umudunu da¤lara

Dersim Bölge Komutanl›¤›’ndan aç›klama Elimize e-mail yoluyla ulaflan TKP/ML T‹KKO Dersim Bölge Komutanl›¤› imzal› bildiri son süreci de¤erlendirerek yap›lan eylemleri özetliyor. “Katlediliflinin 36. y›l›nda komünist önder ‹brahim Kaypakkaya yoldafl›n sömürü ve zulme karfl› yakt›¤› k›z›l meflale bugün ard›llar›n›n elinde karanl›¤› ayd›nlatmaya devam ediyor. Bu meflale sömürü ve zulme karfl› baflkald›r›, Kürt halk›na yönelik imha ve inkara karfl› koyufl, iflçi s›n›f› ve köylülü¤ün birlik, mücadele ve savafl ilan›d›r. Kemalizm’in faflist yüzünün a盤a ç›kart›lmas›, her türlü revizyonist-reformisttasfiyeci anlay›fllara karfl› proletarya enternasyonalizminin ülkemiz topraklar›ndaki manifestosunun ilan›d›r. Bu manifesto dostta umut, düflmanda korku yaratan bir savafl ilan›d›r. Gücünü iflçi s›n›f›n›n tarihsel gücünden, Ekim ve Çin devrimlerinden, BPKD’den almaktad›r. Ülkemiz topraklar›nda boy veren köylü toprak iflgallerinden, 1516 Haziran iflçi direnifllerinden almaktad›r” fleklinde bafllayan aç›klama “Bu ›fl›¤› 1973 18 May›s’›nda karartmaya çal›flt›lar. Çünkü Kaypakkaya yoldafl emperyalist-kapitalist siste-

min hüküm sürdü¤ü bir dünyada ne iflçi s›n›f›n›n ne de ezilen emekçi halklar›n kurtuluflunun olaca¤›n›, kurtuluflun Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm hedefinin zaferi ile sonuçlanmas›yla kazan›laca¤›n›n bilincinde olan bilge bir komünistti” fleklinde devam ediyor. ‹çinden geçti¤imiz süreçte egemen s›n›flar›n artan sald›r›lar›na da de¤inilen aç›klama ayr›ca “2008 y›l›n›n sonlar›nda yaflanan ekonomik krizin sinyallerini önceden alan egemenler, dünya çap›nda sald›r›lar›n› azg›nlaflt›rarak art›rm›flt›r. Sendikal haklar, mesai saatleri, asgari ücretler baflta olmak üzere sosyal sald›r›lar›n› daha da art›rd›¤› bu günlerde Afganistan-Irak iflgalleriyle yo¤unlaflt›rd›¤› askeri sald›r›lar, ‹srail Siyonizminin bombalar›yla Filistin halk›n›n üzerine ya¤maya devam etmektedir. Dünyada yaflanan bu geliflmelere paralel ülkemizde de reform paketleri ad› alt›nda hak gasplar› dayatan egemenler, Türkiye Kürdistan›’nda gerillalar üzerine ya¤d›rd›¤› bombalar ve kurflunlarla halk›m›z›n umudu olan gerillaya imhay› dayatmaktad›r” denildi. “Gerilla savafl›n›n geliflip güçlenmesi,

kök sal›p serpilmesi kendi sonunun yaklaflmas›d›r. Bu nedenle gerilla savafl›n›n verildi¤i alanlar› insans›zlaflt›rma, kitle ile gerillan›n ba¤›n› koparma, gerillay› tecrit etme hedefini gütmeye devam etmektedir. Gerilla savafl›n›n verildi¤i alanlardan biri olan Dersim’de de özellikle son y›llarda bu politikalar›n› yaflama geçirmenin çabalar›n› h›zland›rmaya çal›flmaktad›r” denilen aç›klama flu flekilde devam ediyor; “Nisan ay› içerisinde Dersim’de Çemiflgezek, Hozat ve Ovac›k üçgeni aras›nda bulunan ormanl›k alanlar› (Kinzir, Ali Bo¤az›, Ahbanos, Avgasor, Kutu Deresi gibi) askeri bölge ilan eden TC, bir taraftan gerillay› belli bir alana s›k›flt›r›p, kitleyle ba¤›n› koparmaya çal›flmakta, di¤er taraftan da gerillay› imha amaçl› operasyonlar›n› yo¤unlaflt›rmaktad›r. Bu sald›r›lardan birini son süreçte Ali Bo¤az› çevresinde yo¤unlaflt›ran TC’nin kolluk güçleri özel hareket timleri ile günlerce gerillan›n geçebilece¤ini düflündü¤ü hatlara pusu kurmufltur. Yaklafl›k 1 hafta boyunca düflman harekat tarz›n› izleyen partimiz TKP/ML’ye ba¤l› T‹KKO gerillalar› ile HPG güçleri, Ali Bo¤az› Bozan Yaylas› civa-

r›nda pusuya ç›kan iki düflman koluna, birinde HPG gerillalar› di¤erinde ise TKP/ML T‹KKO gerillalar› ile HPG gerillalar› olarak iki ayr› koldan uzun namlulu silahlarla sald›r›lm›flt›r. 23 May›s 2009 akflam› saat 19.00 ile 20.00 aras›nda yap›lan eylemde üç özel hareket timi imha edilirken biri yaralanm›flt›r. Eylem sonras›, çaresizlik içerisinde kalan düflman gerillan›n geri çekildi¤ini düflündü¤ü alanlar› yo¤un bir flekilde bombalam›flt›r. Yine iki gün sonra kobra helikopterlerle Ali Bo¤az›’n› roketlerle ve A-4 tipi mermilerle bombalam›flt›r. Ancak düflman güçleri bu sald›r›lardan bir sonuç alamam›fl, gerilla güçleri kay›p vermeden geri çekilmifltir.” Yapt›klar› eylemi ‹brahim Kaypakkaya flahs›nda H›d›r U¤ur, Mahmut Polat ve tüm May›s flehitlerine ve son süreçte flehit düflen HPG gerillalar›na adayan Bölge Komutanl›¤› son olarak “bu eylem partimiz TKP/ML’nin hesap soruculu¤unun bir ifadesidir. Bir kez daha ilan ediyoruz ki hiç bir flehidimizin hesab›n› yar›m b›rakmayaca¤›z. Onlar›n bizlere devretti¤i bayra¤› asla yere düflürmeyece¤iz” dediler.

Bütün deliller yarg›s›z infaza ç›k›yor Dersim’in Hozat ilçesine ba¤l› Kurukaymak (Boydafl) köyünde odun toplamak için dolafl›rken kimlik kontrolü yapan jandarma taraf›ndan gö¤sünden vurularak öldürülen Bülent Karatafl’›n ailesi tazminat talebiyle Malatya ‹dare Mahkemesi’ne baflvurdu. Kurukaymak (Boydafl) Köyü k›rsal›nda 27 Eylül 2007 tarihinde odun toplamaya gittikleri s›rada jandarmayla karfl›laflan Bülent Karatafl ve R›za Çiçek kimlik kontrolünden sonra

jandarma taraf›nda yak›n mesafeden vuruldular. Bülent Karatafl olay yerinde yaflam›n› yitirirken yaral› olarak hastaneye kald›r›lan R›za Çiçek daha sonra olay› tüm ayr›nt›lar›yla aç›klayacakt›. Olaydan sonra Tunceli Valili¤i ile Genelkurmay Baflkanl›¤› yapt›¤› aç›klamada “Tunceli k›rsal›nda yürütülen operasyonda bir teröristin ölü birinin yaral› olarak ele geçirildi¤ini” söyledi. Olaydan yaral› kurtulan R›za Çiçek, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt ad›na faaliyet yürütmek” suçundan

tutuklanarak Malatya E Tipi Hapishanesi’ne konuldu. Çiçek, 8 ay sonra “örgüt üyesi veya örgüte yard›m etti¤ine dair hiçbir delil bulunmad›¤›” için tahliye edildi. Yap›lan incelemede olayda ele geçirildi¤i iddia edilen örgütsel delillerle R›za Çiçek ve Bülent Karatafl aras›nda hiçbir iliflki bulunamad›. Olay yerinde silah, örgütsel doküman ve suç aleti niteli¤inde hiçbir fley bulunamad›. Konuyla ilgili aç›klama yapan Karatafl ailesinin avukat› Hüseyin Ak-

gün, delillerin Bülent Karatafl ve R›za Çiçek’in suçsuz oldu¤unu, olay›n yarg›s›z infaz oldu¤unun netleflti¤ini, olaya kat›lan jandarma yetkilileri hakk›nda soruflturma aç›lmad›¤› gibi dava askeri mahkemeye sevk edilerek bilgi almalar›n›n güçlefltirildi¤ini ifade etti. Aygün, tüm bu nedenlerle Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n müvekkillerine maddi ve manevi zararlar› karfl›l›¤› olarak 254 bin YTL tazminat talebiyle Malatya ‹dare Mahkemesi’nde dava açt›klar›n› söyledi. (Ankara)

Dipçik sald›r›lar› durmuyor! Son olarak 23 Nisan’da Özel Harekât Timlerinin silah dipçi¤iyle kafas›ndan yaralanan Seyfi Turan’›n görüntüleri tepki çekmiflti. Ancak yaflanan tepkiye ra¤men polis kendisi için “meflru” olan ve bu “meflrulu¤unu” koruyan yasalar›n rahatl›¤› ile sald›r›lar›na devam ediyor. 30 May›s’ta Hakkâri’de bir araya gelen halk, bir eylem gerçeklefltirince polis biber gaz› ile sald›r›ya geçti. Kitlenin da¤›lmas› ile birlikte bölgede devriye gezen polis ekipleri evinin önünde televizyon antenini tamir eden 19 yafl›ndaki ‹mdat Özeri’yi gerekçesiz bir flekilde silah dipçi¤i ile darp etti. Kafas›na ald›¤› darbeler sonucu yaralanan Özeri’ye yard›m etmek isteyen annesi Fatma Özeri de polislerin do¤rulttu¤u silah ile engellendi. (H. Merkezi) saklam›fllard›r onlar. Da¤lardan gelen her k›v›lc›m önce onlar›n yüreklerinde yang›na döner. Yüreklerinden gözlerine s›çrar, par›l par›l ›fl›k saçar. Ve umut art›k onlar›n ellerindedir. Küçük elleriyle bu umuttan ald›klar› güç sayesinde kocaman kald›r›m tafllar›n› kald›r›p f›rlat›rlar umudun düflmanlar›na. Bu devlet bizlerin ve çocuklar›m›z›n çocuklu¤unu çald›. Yar›n›m›z› da çalmak istiyorlar. ‹zin vermeyece¤iz. Ne biz ne de çocuklar›m›z buna asla izin verecek!

Hakikat ac›d›r, ama susmak öldürür! 30 May›s Cumartesi günü, Taksim Tünel’de bir araya gelen Gerçek ve Adalet ‹nisiyatifi üyesi kurum ve kurulufllar; ellerinde “F›rat Suyu Kan Ak›yor Baksana”, “Faili meçhuller ayd›nlat›ls›n”, “Marafl, Çorum, Sivas, Gazi katliamlar› ayd›nlat›ls›n” dövizleriyle “‹nsanl›k zinciri” oluflturarak Taksim Tramvay Dura¤›’na yürümek istedi. Ancak polisin, eylemin “yasalara ayk›r›” oldu¤u ve bu yüzden de eylemi yaparlarsa “kanunun gere¤ini” yerine getirmek zorunda kalacaklar› yönlü tehdidi yüzünden eylem istenilen biçimde gerçekleflmedi. Kitle ad›na temsilcilik yapanlar›n, polisle uzlaflma çabalar› eyleme olumsuz bir hava katt›. Ama kitle ›srarc›yd›. Bir süre slogan atan kitle, polisin tavr›n› protesto için 5 dakikal›k oturma eylemi gerçeklefltirdi. Oturma eyleminin ard›ndan eylemlerine Taksim Tramvay Dura¤›’nda devam etme karar› alan kitle, polis barikat› eflli¤inde ‹stiklal Caddesi boyunca yürüdü. Durakta tekrar toplanan kitle el ele tutuflarak burada “insanl›k zinciri”ni oluflturdu. ‹nisiyatif ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Gülseren Yoleri; Türkiye’de son y›llarda yaflanan ac›lar›, katliamlar› ve halka karfl› ifllenen suçlar› ortaya ç›karmak istediklerini belirtti. (‹stanbul)


‹flçi-köylü 7

Halk›n gündemi

12-25 Haziran 2009

Bizi de¤il, failleri yarg›lay›n! 218. HAFTA “Failler belli, kay›plar nerede?” fliar›yla eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri, 218. haftada yine Galatasaray Lisesi önündeydi. Eylemin ilk konuflmas›n›, araflt›rmac› yazar Bilgesu Erenus yapt›. Erenus, Cumartesi eylemlerinin ayd›nlarla birlikte gerçeklefltirilmesinin önemine de¤inerek “ayd›nlar›n, yazd›klar›na bedenini de katmas›ndan korkuldu¤unu” söyledi. Erenus’un ard›ndan haftan›n bas›n aç›klamas›n›, tiyatrocu fienay Ayd›n okudu. Geçti¤imiz günlerde ‹HD Ankara fiube Baflkan› Gökçe Otlu’nun kay›plarla ilgili yapt›¤› bir aç›klama nedeniyle gözalt›na al›nmas›n› protesto eden tiyatrocu, devletin, gözalt›nda kaybedilen insanlar›n faillerini yarg›lamak yerine, kay›plar›n ak›betini soran, sorumlular›n yarg› önüne ç›kar›lmas› için mücadele eden insan haklar› savunucular›n› yarg›lad›¤›n› söyledi.

Cumartesi Anneleri’nin bu haftaki eyleminde kay›p ‹brahim Çelik ve o¤lu Edip Çelik’in dosyalar›n›n ayd›nlat›lmas› istendi. Batman’da yaflayan 10 çocuk babas› ‹brahim Çelik, 10 Temmuz 1994’te evine gelen maskeli 4 kifli taraf›ndan aranan birinin evini göstermesi için evinden al›nm›fl, bu s›rada orada olan o¤ul Edip Çelik durumdan flüphelenerek babas›n›n peflinden gitmiflti. Tüm aramalara ra¤men baba-o¤uldan bugüne kadar hiç haber al›namad›. Baba-o¤ulun ard›nda, gözü yafll› bir anne ve dokuz çocuk kald›!.

219. HAFTA Karsl› Berfo Ana, 93 yafl›nda… O da pay›na bilinmezlik ve ac› düflen analardan biri. Evlad›n› yitirmenin ac›s› kinini art›r›rken, hala yafl›yor olma ihtimali ve mezar›n› bulma iste¤i onu ayakta tutan tek fley! Ve diyor ki “Ölüme direnece¤im! Cemilimi görmeden, mezar›n› bulmadan ölmeyece¤im!” O¤lu Cemil K›rbay›r’› 1980’de, 12 Eylül darbesinin hemen

Yefliltepe serbest b›rak›ls›n

ertesi günü, askerler taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›ndan beri görmemifl. Cemil, gözalt›na al›nd›¤›nda 24 yafl›ndayd›. Bugün hala 24 yafl›nda! Cumartesi Anneleri 6 Haziran günü 219. kez Galatasaray’dayd›lar. Bu hafta, 12 Eylül AFC’si taraf›ndan gözalt›na al›nan ve kaybedilen Cemil K›rbay›r an›ld›. Haftal›k bas›n aç›klamas›n› “kay›p” Tolga Baykal Ceylan’›n annesi Kadriye Ceylan okudu. Ceylan, “12 Eylül darbecilerine dokunulmazl›k z›rh› giydiren Anayasa’n›n Geçici 15. Maddesi’nin kald›r›lmas› talebine kulak t›kayanlar›n, cuntac›l›¤a karfl› mücadele ettiklerine inanmad›klar›n›” belirterek kaybedilenler için “Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, onlar› unutmayaca¤›z” dedi. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan “kay›p” Hasan Gülünay’›n efli Birsan Gülünay kendi yazd›¤› “Çocuklar›m›z” adl› fliirini okudu. (‹stanbul)

Guantanamo de¤il Bak›rköy Hapishanesi... TUYAB hapishanelerdeki hasta tutsaklara yönelik hak ihlallerine dikkat çekmek amac›yla bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 27 May›s Çarflamba günü saat 12.30’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen kitle “Tecrit ve bask›lara son, insanl›k onuru iflkenceyi yenecek” yaz›l› pankart açt›. “Buras› Guantanamo de¤il Bak›rköy Kad›n Kapal› Hapishanesi”, “Buras› Guantanamo de¤il F Tipi hapishaneleri”, “Buras› Guantanamo de¤il Adana Karatafl E Tipi ha-

Temel Demirer’e

pishanesi” yaz›l› dövizler tafl›yan kitle ad›na aç›klamay› Semiha Köz okudu. Tecridin daha da a¤›rl›¤›n› devam ettirdi¤ini belirten Köz, tüm bunlar›n toplumu teslim almaya yönelik kapsaml› bir sald›r› oldu¤una dikkat çekti. Hapishanelerde yaflanan sald›r›lara örnek veren Köz, Bak›rköy Kad›n Kapal› Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Sema Gül’ün baflka bir tutuklu ile kelepçelenmesine itiraz etmesi sonucu askerlerin sald›r›s›na u¤rad›¤›n› belirtti. Yine K›r›klar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu

bulunan U¤ur Y›ld›r›m’›n apandisit ameliyat›na al›nd›¤›n› ve ameliyata askerlerin doktor önlü¤ü giyerek narkoz verilmeden kelepçeleri aç›lmas›na izin vermedi¤ini aktard›. Adana Karatafl E Tipi Hapishanesi’nde de tutuklulara yönelik görüfllerde terör yaz›l› kartlar›n tak›lmas›n›n dayat›lmas›na ve tak›lmad›¤› takdirde görüflün yasakland›¤›na de¤inen Köz, tutuklu hastalar›n derhal serbest b›rak›lmalar›n› ve tecridin son bulmas›n› istedi. (‹stanbul)

Sincan’da tutsaklara sald›r› ve direnifl

hapis cezas› Ayd›n-yazar Temel Demirer befl ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Malatya 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Demirer’e, Tunceli’de yapt›¤› bir konuflmada MKP/HKO’yu övdü¤ü iddias›yla “Terör örgütünü övmek” suçundan befl ay hapis cezas› verildi. ‹ddianamede emniyet kaynaklar›na dayand›r›lan ve hapis karar›na neden olan konuflma flöyle geçiyor; “Bu salonda en son 30 Nisan 2005’te bu yerde yine ben oturuyordum. Yan›mdaki arkadafl›m›n yerinde Sinan oturuyordu. Arkadaki üçüncü arkadafl›n yerinde Ökkefl oturuyordu. Ökkefl dedim tan›rs›n›z, 17’lerden, Mercan’da kurflunlanarak, gerçekten tüylerimi diken diken olmamas› mümkün de¤il. Önce onun an›s› önünde sayg›yla e¤ildi¤imi, TCK’n›n suç saymas› karfl›s›nda bile sayg›yla e¤ildi¤imi söylemeyi bir borç bilirim”. Duruflmada son savunmas›n› yapan yazar Temel Demirer “Ben Çorumluyum. ‹brahim Kaypakkaya da Çorumludur. Onu ve Deniz Gezmifl’i severim ve sevmem suç olarak nitelenemez” dedi. Hakk›nda say›s›z dava aç›lan Demirer 301’den de yarg›lanm›flt›. (Ankara)

18 May›s günü, Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan TKP/ML davas› tutsaklar›ndan Tayyar Ero¤lu, kol kaslar›ndaki flikâyet nedeniyle Numune Hastanesi’ne götürüldü. Muayene dönüflü durumuyla ilgili bilgi almak için gardiyan› ça¤›rd›¤› gerekçesiyle sald›r›ya u¤rayan Ero¤lu yumruk ve tekmelerle zorla ring arac›na bindirildi. Sald›r› sonras› hapishaneye götürülen Ero¤lu, “muayene” olmas› için revir doktoru görevli subay taraf›ndan ça¤r›lm›fl ve burada “muayene” edilmifltir. Durumu ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyen doktor, sald›rganlar›n hukuki sorumluluktan kurtulmas› için sahte evrak ve göstermelik ifllemler düzenlemifltir. Daha önce de Ahmet Parlak isimli tutsak hapishane giriflinde jandarmalar taraf›ndan sald›r›ya u¤ram›flt›. Ayr›ca hapishanede tutsaklara 5 kitap s›n›rlamas›, tutsaklar›n tüm suç duyurusu vb. giriflimlerine ra¤men sürüyor. Bu duruma ek olarak art›k “fotokopi” biçiminde gelen herhangi bir mektup vs. türü k⤛tlara el konularak sahiplerine verilmiyor. Say›mlarda afla¤›da durma zorunlulu¤u devam ederken, üst aramalar›nda ayakkab› ç›kartma dayatmas› da keyfi tutumlarla sürdürülüyor. Hastane sevkleri, idare-jandarma aras›n-

Tursun’un katiline ödül gibi ceza Polis kurflunu ile öldürülen Baran Tursun’un 20 May›s günü Karfl›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruflmas›nda polise ödül gibi ceza verilmesinin ard›ndan bir aç›klama yapan baba Mehmet Tursun, o¤lunun öldürülmesinden sonra yaflad›klar›n› anlatmak için il il gezece¤ini duyurdu. Polis fliddeti ile öldürülenlerin aileleri ile birlikte çeflitli illeri dolaflmaya karar veren baba Tursun, polise verilen cezan›n yetersiz oldu¤unu, daval› devlet olunca terazinin devletten yana döndü¤ünü herkese anlatmaya kararl›.

Demokratik haklar›n› kullanarak kat›ld›klar› bas›n aç›klamalar›nda, eylemlerde polise tafl att›klar› gerekçesiyle çocuklara yüzlerce y›l hapis cezas› verilirken hedef gözeterek genç bir insan›n ölümüne neden polis adeta ödüllendirilmektedir. Kasten gerçeklefltirildi¤i çok aç›k olan bir cinayetin cezas› iki y›l. Polis sald›r›s›na karfl› kendini savunurken tafl atmak onlarca y›l. Mahkemenin adaleti yerine getirmek yerine polisi korudu¤u çok aç›k de¤il mi? Terazisi polisten yana a¤›r basan mahkemelere, kim güvenebilir? (‹stanbul)

da anlaflmazl›k oldu¤u ileri sürülerek erteleniyor, sa¤l›¤› iyice bozulanlar, çözümü gidiflgelifllerinin faturas›n› kendi ceplerinden ödemekte buluyorlar. Sincan F Tipinde yeni gelen tutsaklara yönelik “sindirme” sald›r›lar› son h›zla devam ediyor. Son olarak hapishaneye götürülen 5 ESP’li bu uygulamalara maruz kalm›flt›r. Hapishaneye geldiklerinde ilk olarak revire götürülüp muayene edilen ve “herhangi bir

Ayr›ca tutsaklara karfl› bask›lar ve fliddet de sürmektedir. Özellikle devrimcilerin bulundu¤u ko¤ufllar s›k s›k askerler taraf›ndan bas›larak ince aramalardan geçiriliyor. Arama yap›l›rken özellikle her yeri da¤›tmaya “özen gösteren” jandarmalar, arama esnas›nda son derece geliflmifl aletler kullan›yorlar. Tutsaklar›n haklar›ndan biri olan 10 kifli 10 saat sohbet hakk› yasalarda var olmas›na ra¤men uygulanmamakta, tutsaklar için getirilen birçok eflya “genelgede belirtilenden

Sincan F Tipinde yeni gelen

fazla” denilerek sahiplerine verilmemektedir.

tutsaklara yönelik “sindirme” sald›r›lar› son h›zla devam ediyor. Tüm bask›lara ra¤men

Zulüm varsa direnifl de var! nifllerini kararl› bir flekilde sürdürüyorlar. Hem Sincan 1 Nolu F Tipi’nde hem de Kad›n

rarl› bir flekilde sürdürüyorlar.

Hapishanesi’nde 18 May›s günü “24 Nisan Proletarya Partisi’nin Kuruluflu ve 18 May›s Önder Yoldafl ‹brahim Kaypak-

Hapishanelerde “güzel” fleyler oluyor! Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’ndeki MLKP ve TKP/ML davas› tutsaklar› ad›na aç›klama yapan Seyfi Polat ve Muhammet Akyol “Güzel fleyler olacak masal›n›n anlat›ld›¤› ve dinletildi¤i flu günlerde, kifliyi yaln›zlaflt›rma ve çaresizlefltirme temelinde mevcut rejime/otoriteye biat ve itaat ettirmeyi amaç edinen hapishanelerde de bir fleyler olmakta... Bulundu¤umuz Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde art›k taraf›m›za ilaç verilmemekte, ilaçlar›m›z personelin inisiyatif ve vicdan›na(!) b›rak›larak TEK TEK verilmekte! Bu

K›r›klar’da hak gasplar› sürüyor ‹HD ‹zmir fiubesi 5 Haziran günü dernek binas›nda gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›s› ile K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde yaflanan sorunlar›n çözümü için bir kez daha ça¤r›c› oldu. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda K›r›klar’da yaflanan ve her gün daha da artan sorunlara tutsaklar›n dilinden madde madde de¤inilirken hapishaneler için hukuk ve insan haklar› kavramlar›n›n art›k müzelik oldu¤u belirtildi. Haftal›k 10 dakika olan telefon ile konuflma hakk›n›n Kürtçe konuflulmas› halinde engellendi¤i, görüfllerin engellendi¤i ya da 1 saat olan görüfllerin yar›m saate düflürüldü¤ü, üst aramalar›n›n amac›n› aflarak provokatif hale geldi¤i, gelen kitaplar›n toplatma karar› olmamas›na ra¤men tutsaklara verilmedi¤i, gazetelerin düzenli verilmedi¤i, kantin fiyatlar›n›n astronomik oldu¤u ve ihtiyaçlar› giderecek çeflitlilikte olmad›¤›, A‹HM baflvuru formlar›n›n yabanc› dil olmas› gerekçesiyle verilmedi¤i, tutsaklara sosyolog görüflmesi ad› alt›nda psikolojik bask› yap›ld›¤›, hapishane savc›s› ile görüflmenin engellendi¤i ve daha birçok sorunun yafland›¤› K›r›klar F Tipi Hapishanesi için ‹HD ‹zmir fiubesi birçok kez ça¤r›c› olmufl, savc›l›kla görüflmüfl ancak hiçbir olumlu geliflme sa¤lanamam›flt›. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan tutsak avukatlar›n›n, hapishane savc›s›yla görüflmelerinden sonra 2 No’lu F Tipi’nde k›smi düzelmeler bafllad›¤›, savc›yla yap›lan görüflmede ise, savc›n›n 1 No’ludaki tutuklularla önümüzdeki günlerde görüflme sözü verdi¤ini söylendi. Ayr›ca, kan kanseri oldu¤u halde sevki ç›kmayan Abdülsamet Çelik’in ‹HD’nin giriflimleri sonucu Sincan F Tipi’ne sevk edildi¤i belirtildi. (‹zmir)

Tüm bu bask›lara ra¤men tutsaklar, dire-

tutsaklar da direnifllerini ka-

darp izine rastlanmam›flt›r” raporu verilen tutsaklar, revir dönüflü, kameralar›n görmedi¤i ve “merdiven alt›” denilen bir yere götürülüp dövülmüfllerdir. Olaya tepki gösteren öteki tutsaklar kap›lara vurarak durumu protesto etmifllerdir.

27 Nisan Pazartesi günü devletin kolluk güçleri ile girdi¤i çat›flmada ölümsüzleflen Orhan Y›lmazkaya ile resimleri oldu¤u gerekçesi ile tutuklanarak Tekirda¤ 1 No’lu Hapishanesi’ne gönderilen Devrimci Hareket dergisinin yazar› Mehmet Yefliltepe için ‹stanbul Tabip Odas›’nda bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirilerek duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. 4 Haziran Perflembe günü gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda Avukat Ercan Öztürk, Yefliltepe’nin hukuksuz bir biçimde yarg›land›¤›n› ve iddialar›n as›ls›z oldu¤unu belirtti. Öztürk’ün ard›ndan Yefliltepe’nin ablas› Faika Yefliltepe kardeflinin gönderdi¤i mektubu kamuoyuna sundu. ‹TO ad›na konuflan Dr. Necmi Algan Yefliltepe’nin beyin ameliyat› olaca¤› süreçte tutukland›¤›n›, halk aras›nda beynin su toplamas› ad› ile tan›nan (hidrosefali) hastal›¤›na yakaland›¤›n›, karaci¤erinde büyüme ve ya¤lanma rahats›zl›¤›n›n oldu¤unu söyledi. Bu rahats›zl›klarla bir kiflinin hapishane koflullar›nda kalmas›n›n mümkün olmad›¤›n› belirten Algan, Yefliltepe için haz›rlanan sa¤l›k raporlar›n› Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na sunarak serbest b›rak›lmas› için gereken tüm yollara baflvuracaklar›na vurgu yapt›. (‹stanbul)

kaya’y› Anma Etkinli¤i” düzenleyen tutsaklar, tüm sald›r›lara ra¤men direnifllerini devam ettireceklerini vurgulad›lar. (Sincan 1 Nolu F Tipi’nden bir ‹K okuru)

‘yeni’ uygulaman›n nedenini ve amac›n› sordu¤umuz yetkililerden ald›¤›m›z yan›tlar muhteliftir: ‘Bakanl›¤›n Talimat›’, ‘Afl›r› dozda ilaç al›m›na ba¤l› intiharlar› önlemek’, ‘‹laç israf›n› engellemek/‹laç tasarrufu yapmak!..’ Biz bu muhtelif yan›tlar›n hiçbirinin gerçekçi olmad›¤›n›; tecrit-izolasyon terörüne dayal›, kifliyi yaln›zlaflt›rma ve çaresizlefltirme temelinde mevcut siyasi rejime/otoriteye biat-itaat ettirmeyi temel amaç edinen ‘F Tipi ‹nfaz Sistemi’nin, en son(!) icraat› oldu¤unu düflünüyoruz. Bu uygulamay› asla kabul etmeyece¤imizi kamuoyuna, ama özellikle de ‘Güzel fleyler olacak’ masal›n› anlatan ve yayanlara bildiririz” dediler. (H. Merkezi)

TUYAB’tan tutsaklarla dayan›flma pikni¤i TUYAB, tutsaklarla dayan›flmay› büyütmek amac› ile 7 Haziran tarihinde bir piknik düzenledi. “‹çerde d›flarda hücreleri parçala”-TUYAB pankart›n›n aç›ld›¤› piknik, kahvalt› ile bafllad›. Ard›ndan, aç›l›fl konuflmas› yap›ld›. Konuflmay› TUYAB dönem sözcüsü Ayten Özdo¤an yapt›. Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, pikni¤e gelen mesajlar okundu. K›r›kkale E Tipi Hapishanesi’nden devrimci tutsaklar ad›na Ali Gülmez ve Mesut Çeki ile Sincan Kapal› Kad›n Hapishanesi’nden devrimci tutsaklar gönderdikleri mesajlar ile tutsak yak›nlar›n› selamlad›. Ard›ndan, serbest kürsü oluflturuldu. Bu bölümde ilk sözü TUYAB’tan Semiha Köz ald›. Köz yapt›¤› konuflmada, görüflüne gitti¤i tutsaklar›n, tutsak yak›nlar›na gönderdi¤i selamlar› iletti. Köz konuflmas›n›n devam›nda, hapishanelerde yaflanan son sald›r›lara iliflkin bilgiler verdi. Piknik, Tekin Y›ld›z’›n kendi yazd›¤› bir fliirini okumas› ile devam etti. Ard›ndan yemek aras› verildi. Yemek aras›ndan sonra bir fliir dinletisi sunuldu. Ard›ndan, tutuklu aileleri hep birlikte türküler ve marfllar söylediler. Piknik sohbetlerle son buldu. Piknikte 1997 Kas›m ay›nda flehit düflen T‹KKO gerillas› Ümit Ça¤layan San’›n annesi Gül Ana o¤lu için yazd›¤› bir fliirini okudu. (‹stanbul)


‹flçi-köylü 8

Politika-gündem

12-25 Haziran 2009

May›nl› araziler kapitalist flirketlere hibe ediliyor Evinin kap›s›n› h›rs›za teslim eden bir insan var m›d›r dünyada? Ya da yatak odas›n›n anahtar›n› kötü niyetinden kuflku duyulmayacak bir baflka insana… Bu anlams›z sorular›n nedeni ülkemizde son haftalarda egemenlerin tart›flt›¤› may›nl› arazilerin temizlenmesi üzerine kopan tart›flmalar! ‹lkokuldan bafllayarak vatandafl›n› ülkemizin “dört yan› düflmanla çevrili” oldu¤u edebiyat›yla yetifltiren, s›n›rlar› “namus”, hatta evin “yatak odas›” diye tan›mlayan ve da¤›na-tafl›na “önce vatan” diye yazan pek “vatansever” egemenler ve onlar›n bugünkü sözcüsü AKP hükümetinin bafl›ndaki Erdo¤an, bir kez daha “vatanseverlikten” ne anlad›klar›n› bu

tart›flmayla aç›k etti. Ölüm y›ldönümü gelmiflken Naz›m Usta’y› ve onun “Vatan haini” fliirini anmadan geçmek olmaz… Bu tart›flmalar, her konuda hemen aç›klama yapmaktan, brifing vermekten imtina etmeyen TSK’n›n direkt “güvenlik” ile ilgili bir mevzuda ç›t ç›karmamas› da (ç›kartt›¤›nda da “mafla varken niye elimizi atefle sokal›m mealinden anlams›zca geveleyen) TSK’n›n asl›nda kime karfl› örgütlenmifl oldu¤unu gösteren bir nokta oldu. Onlar›n “güvenlik” dedi¤i fley tamamen devletin güvenli¤idir ve bu da halka karfl› korunmas› gereken bir ayg›tt›r. ‹flte son tart›flmalar›n kabaca gösterdikleri bu iken, ayr›nt›larda ise çok daha fazlas›n› bulmak mümkün. fiimdi biraz bunlara bakal›m: May›s ay›n›n son haftas›nda Meclis’te görüflülen Türkiye-Suriye s›n›r›ndaki may›nl› arazilerin temizlenmesi ve tar›ma aç›lmas›n› öngören yasa tasar›s› ülke gündemini bir anda kaplad›. Muhalefetin “etkin muhalefeti” sonucunda görüflmeler t›kanm›flt›. Sert tart›flmalar Suriye s›n›r›n›n ‹srail flirketine peflkefl çekilece¤i üzerinde (do¤ru bir noktada) yo¤unlaflm›fl, Baflbakan’›n “tarihi özelefltirisi” dahi buna engel olamam›fl, aksine yang›na bir çap ç›ra olmufltu. ma su Mecliste görüflülen tasar›, 510 km l eden söz konu Gündemi günlerce meflgu e, ind nem uzunlu¤unda, 350 metre enindeki may›ndö s ere nd nan Me y›nlar 1950’li y›llarda Ad fi›r ve n l› arazinin hizmet al›m› veya yap-ifllet rdi tep, Urfa, Ma Hatay’dan bafllay›p Kilis, An tir. modeliyle temizlenmesini, temizleme dekar alana döflenmifl nak’a kadar uzanan 216 bin 9 18 rin zile iflinin en fazla 5 y›l sürmesini, bu arazinin ara bu flendi¤i 600 bini aflk›n may›n›n dö bin 7 e, ler iflletmesini ve bu araziye komflu hazine bin dekar› köylü bin dekar› Hazine’ye, 13 bin 7 ne, ¤ü’ rlü arazilerinin de kullan›labilmesini 49 y›ll›dü Mü Genel dekar› Tar›m ‹flletmeleri rak ola ek na Bu ¤›na, ihaleyi alan yabanc› flirket(ler)e velar›’na ait. dekar› da Devlet Demiryol de lge bö i dak ¤un rilmesini öngörüyor. May›nl› arazilerin nlu uzu km Türkiye-Irak s›n›r›nda 42 da¤un nlu uzu km temizlenmesi ilk olarak 1992’de günde9 daki 10 75 bin, Türkiye-‹ran s›n›r›n 17 i dak ›r›n s›n me gelmifl ve bu görev orduya verilErmenistan ki alanda 191 ve Türkiyema a nd ar› civ bin 22 miflti. Ordu “Yeterli teçhizat› olmad›ise km uzunlu¤undaki bölgede i dak ›r›n s›n an rist ¤›” nedeniyle görevi yerine getirmen ve Bulga y›n bulunuyor. Yunanista Ayr›ca . iflti nm izle tem miflti. Bu giriflimden sonra Suriye s›n›en ced may›nlar ise daha ön el on ers i-p ant n ana akl r›ndaki may›nl› arazilerin temizlenmesi yas uluslararas› anlaflmalarla ni Ya . yon mil ›s› ise 2,5 için 2005’te ihale aç›lm›fl, ihaleyi ‹srailmay›nlar›n depolardaki say may›n t ade yon mil çuk bu li bir firma alm›flt›. Fakat, Dan›fltay bir 3 Türkiye’de resmi olarak n ola ip sah a y›n ma ›da cü say flirketin hem may›n temizleme hem mevcut. Bu kadar ürkütü çeklefltirger in K’n PK ›n n›n de organik tar›m yapamayaca¤›n› beflka rba bir ülkenin cumhu i tem yön çe” lefl kal en ün lirterek, ihale flartnamesini durdurdi¤i may›nl› pusuya “terör raya gömülü Ka ek. ger a ols gal mufltu. Bu yasa tasar›s›yla AKP hüküiflti sle tan›mlamas› abe erle yer enl ned vs. › lar ma kay meti, Dan›fltay’›n bu karar›n› geçersiz rak ve y›llard›r ço¤u top yüz l› nak kay an ›nd lar y›n ma k›lacak ad›m atarken, Suriye s›n›r›nde¤ifltirmifl olan TSK’n›n sakat kalm›flde i ces ler bin ve üfl daki verimli arazilerin ‹srail flirketleölm lerce sivil insan sa tüm yok m› lar y›n ma n ele rine peflkefl çekilmesinin önündeki ken, direkt hedefe yön st yöntemdir? öri ter m› lar y›n ma engelleri kald›rarak, yasal güvence yen halk› hedefle alt›na al›yor.

KÖYLÜ Y‹NE TOPRAKSIZ... AKP hükümeti bu icraat›na, “tarihi bir özelefltiri” ile “farkl› etnik kimlikleri kovmak faflizanl›kt›” diyerek alttan bir girifl yapm›fl olsa da, muhalefet partilerince buzda¤›n›n alt›nda kalan k›sm› “fark edilmifl” ve hükümeti topa tutulmufltur. Bölgedeki ziraat odalar› ve çeflitli demokratik kurulufllar›n, arazilerin bölgedeki topraks›z köylülere da¤›t›lma sesleri ise devletin duymak istemedi¤i sesler aras›ndayd›. Bu seslere muhatap Tar›m Bakan› görülmüfl olacak ki sorular da ona yöneltiliyordu. May›nl› arazilerin temizlendikten sonra kime verilece¤i sorusuna Tar›m Bakan› M. Eker; “May›nl› arazilerin temizlendikten sonra küçük parçalar halinde da¤›t›lmas›n›n ekonomik olarak hiçbir anlam› yok” fleklinde yan›t verdi. Ülke s›n›rlar› içinde, Türkiye Kürdistan›’nda topraks›z ve her geçen gün topra¤›ndan kopan köylülerin say›s› di¤er bölgelere nazaran oldukça fazlad›r. Temizlenerek tar›ma aç›lmas› öngörülen may›nl› arazilerin yüzde 80’i tar›ma elveriflli, yüzde 70’i sulanabilir nitelikte oldu¤u, bu arazilerin topraks›z köylülere da¤›t›lmas›yla yaklafl›k 15 bin kifliye istihdam sa¤lanabilece¤i ve tar›msal üretim olarak da 85 bin ton pamuk veya 120 bin ton bu¤day ya da 210 bin ton m›s›r elde edilebilece¤i hesaplan›yor. Bölgede yaflanan iflsizlik ve yoksulluk göz önüne al›nd›¤›nda may›nl› arazilerin kapitalist flirketlere de¤il de köylülere da¤›t›lmas›n›n hem bölgenin kalk›nmas›na, hem de ülke ekonomisine katk› sa¤layaca¤› aç›kt›r. Ancak yoksul köylülü¤ün üretime çekilip istihdam edilmesi bir kenara b›rak›l›yor. “Orada ‹zaklar çal›flmayacak Mehmetler çal›flacak” mesaj› ile bölge halk›, kapitalist çiftliklerde ücretli köle haline getirilmek isteniyor. Temizlenen arazilerin 49 y›ll›¤›na uluslararas› flirketlere verilmek istenmesindeki ›srar, ülkede izlenen emperyalist tar›m politikalar›yla do¤rudan ilintilidir. Çerçevesini Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankas› ve Avrupa Birli¤i emperyalistlerinin çizdi¤i ve harfiyen uygulanan tar›m politikalar› sonucunda, ülke tar›m›n›n gelmifl oldu¤u nokta, en iyi yetiflen ürünlerde dahi ithalatç› konumda olunmas›d›r. Di¤er bir nokta ise tar›mda flirketleflmenin yayg›nlaflmas›d›r.

‹SRA‹L, T. KÜRD‹STANI’NDA YO⁄UNLAfiIYOR 216 bin dekarl›k alan›n hibe edilmesi tart›flmalar›nda öne ç›kan konulardan birisi de

bu flirketin ‹srail flirketi olmas›yd›. 5 y›ll›k temizleme maliyeti karfl›s›nda, 44 y›ll›k iflletme kâr›n›n yaklafl›k 900 milyon Dolar oldu¤u hesaplan›rken, böylesine stratejik bir bölgede hiçbir yabanc› flirketin yar›m as›rda 900 milyon dolar kazanman›n veya tar›m yapman›n peflinde olmayaca¤› vurgulan›yordu. May›nl› arazilerin kime verilece¤i tart›flmalar›nda yap›lan bu vurgunun isabetli oldu¤u Erdo¤an’›n klasik Kas›mpafla üslubundan da anlafl›l›yordu. Nitekim tart›flmalarda ‹srail’in ad›n›n geçmesi bir rastlant› veya muhalefetin uyan›kl›¤›ndan ziyade, ‹srail’in y›llardan beri Suriye s›n›r›nda yo¤unlaflma çabas› içinde olmas›d›r. Bölgenin Siyonist ‹srail’in ilgisine mazhar olmas›nda birçok etken bulunuyor. Bunlar›n bafl›nda ‹srail’in geliflmifl, ileri düzeydeki tar›m teknolojisine ra¤men, co¤rafi olarak tar›m arazisinin ve su kaynaklar›n›n yetersizli¤i ve kötü iklim flartlar› geliyor. Topra¤a fazlas›yla ihtiyaç duyan ‹srail, ülkemizde aç›lan bu tarz ihalelere önem veriyor. Bu nedenledir ki bütün ihalelerin birinci s›ras›nda ‹srail flirketlerinin ad› geçiyor. Her ne kadar Davos’ta “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” fleklinde ‹srail’e yüklenilse de arka planda sürdürülen iflbirli¤i apaç›k görülüyor. Bu iflbirli¤i özellikle Kürt co¤rafyas›nda ‹srail’e sa¤lanan kolayl›klarda a盤a ç›k›yor. 14 Mart 1996’da ‹srail’le imzalanan serbest bölge anlaflmas› ile ‹srail’in GAP Bölgesinde çal›flma yürütmesinde kolayl›klar sa¤land›. Böylece ‹srail ihtiyac› olan tar›m arazilerinde üretim yaparak dünya pazar›na aç›l›rken, Kürt co¤rafyas›ndaki yo¤unlaflma hedefine de ulaflm›fl oluyor. May›nl› arazilerin temizlenmesinde ilk ‹srail’in ad›n›n geçmesi burada anlam kazan›yor. T. Kürdistan›’na ve özellikle Suriye s›n›r›na gösterilen ilgi yaln›zca tar›m yapmakla s›n›rl› de¤il tabi ki. ‹srail’in geçmiflten beri gelen Suriye ile aras›ndaki Golan Tepeleri sorununda somutlaflan Suriye’nin ‹ran’a, Hizbullah’a, Hamas’a destek vermesinde de anlam bulan çeliflkilerin ve bu çeliflkilerin yaratt›¤› düflmanl›¤›n önemli pay› oldu¤u aflikard›r. ‹srail s›n›rdaki varl›¤›, Suriye’yi kuzeyden kuflatma anlam›na da geliyor. Ayr›ca ‹srail’in s›n›rda sadece tar›m yapma hakk›na de¤il, k›smi de olsa s›n›rdaki geçifllerde, bölgedeki ticarette de söz hakk›na sahip olacak. Bu durum Suriye aç›s›ndan bir tehdit unsuru oluflturmaktad›r. Siyonist ‹srail’in Suriye s›n›r›ndaki varl›¤›n›n bir boyutu ise, ABD’nin Ortado¤u’ya yak›n bölgelerde, di¤er emperyalist güçleri (özellikle Rusya’y›) rahats›z etmeden hareket edebilece¤i alanlar›n olmas› (ki bu alan›n Suriye s›n›r› olmas›) bölgedeki nüfuzunu güçlendi-

recektir. Musul-Hayfa ve Yumurtal›k-Kerkük boru hatt›n›, haberleflme ve iletiflim hatlar›n› denetleyebilecek ve ‹srail üzerinden bölgedeki ticarette söz sahibi olacakt›r. Bu noktada de¤inmek gerekir ki, TC devletinin Suriye ile iliflkileri ne kadar olumlu görünse de esasta efendisinin Ortado¤u Plan›n›n uygulay›c›s›, bafl aktörlerinden birisi olarak, Suriye’yi s›k›nt›ya sokacak ad›m atmak gibi bir kayg›s› yoktur. Esas olan Suriye ile iliflkilerin bozulmas› de¤il, emperyalizmin Ortado¤u politikalar›n›n yaflama geçirilmesidir. ’90’lar›n sonlar›na do¤ru imzalanan Ottowa Anlaflmas›’na göre may›nl› arazilerin 2014 y›l›na kadar temizlenmesi gerekiyor. Suriye s›n›r›ndaki may›nl› arazilerin temizlendikten sonra kime verilece¤i daha dünden belli iken, muhalefet partileri AKP’ye karfl› seslerini yükseltseler de, topraklar›n köylülere verilmesi demecinde bulunsalar da yasa tasar›s›n›n görüflülmesini t›kasalar da sonuç de¤iflmemifltir. Nitekim AKP içinden de muhalefete maruz kalan R. T. Erdo¤an, tasar› üzerinde kalem oynat›larak tasar› Meclis’ten geçmifl oldu. Kabul edilen yasaya göre ilk seçenek may›nlar›n davet usulüyle temizlenmesi (NAMSA formülü), bundan sonuç al›nmazsa Maliye Bakanl›¤› hizmet sat›n alacak, bu da olmazsa as›l amaç gerçeklefltirilecek ve temizlenecek alan›n tar›msal amaçla kiralanmas› söz konusu olacak. Yani biraz yorulacaklar ama sonuçta amaçlar›na ulaflacaklar… Yasada dünyada may›n temizleme iflini hiçbir kâr amac› gütmeden yapan, temizleme ifllemi bitti¤inde ise hiçbir talepte bulunmadan araziyi terk eden Halo Vakf› (ABD-Britanya) Norwegion Peoples Aid (Norveç), DEMIRA (Almanya) gibi sivil toplum kurulufllar› ise gündeme dahi getirilmemekte. TSK’n›n bu ifli yapacak teknolojik teçhizata sahip olmad›¤› yalan›yla (ki iki y›l önce Urfa’n›n Akçakale ilçesinde TSK taraf›ndan may›n temizli¤i yap›ld›), orada Mehmetler çal›flacak avuntusuyla Suriye s›n›r› sonuçta çok özel bir geliflme olmad›¤› müddetçe kapitalist flirketlere verilecek. ‹flsiz ve yoksul olan bölge halk› ise bu flirketlere ucuz iflgücü olarak tahsis edilecek… Dün devletin döfledi¤i may›nlar nedeniyle topra¤› kullanamayan köylüler, bugün yine devletin topraklar› kapitalist flirketlere hibe etmesiyle yine kullanamayacaklar. Dün iflsiz ve yoksul b›rak›lan bölge hakli yine iflsiz ve yoksul kalacak. Bu noktada de¤iflen tek fley yar›m as›rd›r may›nlar›n yapt›¤› görevi, bundan sonraki yar›m as›r da kapitalist flirketlerin yapacak olmas›d›r.

Tohum tekelleri bulufltu: Türkiye merkez ülke 25 May›s 2009 tarihinde Antalya’da Dünya Tohumculuk Kongresi gerçeklefltirildi. Dünyan›n birçok ülkesinden tohum flirketlerinin ve ulus ötesi tekellerin kat›ld›¤› toplant›da Türkiye’nin önümüzdeki y›llarda tohum konusunda merkez ülke olaca¤› belirtildi. Uluslararas› Tohum Federasyonu Baflkan› Orlondo de Ponti; dünya genelinde uzun süredir g›da ve enerji krizi yafland›¤›n›, mali krizle birlikte bu tart›flmalar›n arka planda kald›¤›n› söyledi. Ponti; Türkiye’nin bulundu¤u co¤rafyada sebze, tarla ve yem bitkileri üretimi bak›m›ndan tüm co¤rafyaya hitap edebilecek durumda oldu¤unun alt›n› çizerek Türkiye’nin dünyada merkez olma yolunda ilerledi¤ini sözlerine ekledi. Toplant›ya kat›lan Tohumculuk Endüstrisi Derne¤i Dr. Mete Kömea¤aç, 1985 y›l›nda 100 milyon dolarl›k ticaret hacminin 2009’da 450 milyon dolara ulaflt›¤›n› söyledi. Bas›na “Türkiye için büyük f›rsat” haberleri ile yans›yan bu toplant›n›n ve tohum flirketlerinin gerçek amac›n›n ne oldu¤u elbette yans›t›lmad›.

TOHUMLAR K‹M‹N EL‹NDE? Köylülerin binlerce y›ll›k birikimi sonucu üretilen tohumlar birkaç flirketin kontrolü

alt›na girmek üzere.

biçimde tehdit etmektedirler.

Öyle ki bugün on flirket dünya tohum üretiminin yar›s›ndan ço¤unu elinde bulundurmaktad›r. Bu flirketler ayn› zamanda tar›m kimyasallar› sat›fl›n›n yüzde 84’ünü de gerçeklefltirmektedir. Monsanto, Dupont, Syngenta ve Bayer gibi flirketler ayn› zamanda geneti¤i de¤ifltirilmifl tohum piyasas›n›n tamam›na yak›n›n› ellerine geçirmifl durumdad›r. Bu flirketler köylülerin do¤al yollardan elde ettikleri dayan›kl› ve verimli tohumlar› toplayarak tohum popülâsyonunun kontrolünü ele geçirmektedir. Köylülerin tohum toplamalar›n› yasaklayan flirketler, binlerce y›ld›r do¤al yollardan elde edilen tohumlar› köylülere satmaktad›r. Ürününün tohumunu toplayamayan köylülerin ekim yapabilmesi için bu flirketlerden tohum sat›n almalar› gerekmektedir. fiirketler böylelikle tar›msal üretimi büyük oranda kendi denetimleri alt›nda tutmaktad›r. Tohumlar›n geneti¤ini de de¤ifltiren flirketler do¤ay› da tehdit etmektedirler.

‹lk olarak ABD’de ortaya ç›kan bu flirketler büyüyerek bir ahtapot gibi tüm dünyaya yay›ld›. fiirketlerin masum söylemlerinin aksine ABD’de köylüler büyük bir y›k›m yaflad›. Tekeller buradan ald›klar› tohumlar› dünyan›n dört bir yan›nda çok ucuz fiyatlarla köylülere satt›lar. Bir süre sonra tohum piyasas›n› kontrolü alt›na alan bu flirketler büyük kâr elde ettiler.

Köylülerin tohuma ulafl›m› bu flirketlerin faaliyetleri sonucu her geçen gün zorlaflmaktad›r. Azami kâr prensibi ile faaliyet yürüten flirketler köylüler üzerinde büyük bir sömürü a¤› kurarken toplumun sa¤l›¤›n› da ciddi

Milyonlarca üretici bir avuç flirketin insaf›na terk edildi. fiirketler fiyatlar› üretim maliyetinin de alt›na çektiler. Buradan ald›klar› tohumlar› da sömürge, yar›-sömürge ülkelere satt›lar.

DEVLET TOHUMA “SAH‹P” ÇIKTI! Ülkemizde 2006 y›l›nda yasalaflan Tohumculuk Kanunu ile birlikte yerel tohumlar›n ve köy popülâsyonlar›n›n ticareti yasakland›. Böylelikle köylülerin tohumlara do¤al yollardan ulaflmas›n›n önüne geçildi. Kanunun 5. maddesi tohum üretiminin tamamen Bakanl›k kontrolü alt›na al›naca¤›n› duyurmaktad›r. Böylece tohum piyasas› bizzat Bakanl›¤›n eliyle tekellerin kontrolü alt›na sokulmaktad›r.

Bu süreçte üniversiteler de önemli bir rol oynamaktad›r. Örne¤in; ‹srail as›ll› Hazera isimli bir tohum flirketi Antalya Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi iflbirli¤i ile yöresel tohum çeflitlerinin toplanmas› ile ilgili çeflitli projeler gelifltirmektedir. fiirket düzenledi¤i yar›flmada en fazla tohum çeflidini toplayan ö¤rencilere çeflitli ödüller vermektedir. Bilimsel araflt›rma görüntüsü alt›nda yürütülen bu çal›flmalar ayn› zamanda emperyalistlerin tar›msal üretimi daha fazla denetim alt›na almalar›n›n yolunu döflemektedir. Domates tohumlar› üzerinde çal›flan Hazera Tohumculuk dünyan›n en büyük dördüncü tohum flirketi olan Limagrain’in bir parças›d›r. Bu örnekten de görülece¤i üzere emperyalistler daha fazla kâr u¤runa ülkemizin yeralt› ve yer üstü zenginliklerini talan etmek için her yolu denemektedir. Türk egemen s›n›flar›n›n tafleronlu¤unda, devletin kurumlar› arac›l›¤› ile tar›msal üretimi kontrol alt›na alarak büyük bir sömürü a¤› kurulmaktad›r. Bundan do¤rudan etkilenen kesim ise köylüler olmaktad›r. Yüzlerce y›ld›r domates ekimi yapan köylüler ektikleri ürününün tohumunu bir sonraki y›l için kullanamamaktad›r. Yeni ekim için Bakanl›¤›n belirledi¤i tohumlar› her y›l yeniden sat›n almak zorunda kalmaktad›r. Bunun da ötesinde Bakanl›¤›n verdi¤i tohumlarda ortaya ç›-

kan hastal›klar›n ilaçlar› da piyasaya hakim olan flirketler taraf›ndan sat›lmaktad›r. Emperyalistlerin yeni türler üzerinde çal›flarak ürettikleri hibrit tohumlar do¤an›n dengelerini de tehdit etmektedir. Bu çal›flmalar sonucunda köylülerin uzun y›llar sonucu elde etti¤i binlerce tür yok edilmifltir.


‹flçi-köylü 9

Politika-gündem

12-25 Haziran 2009

Kriz de var, çare de... ‹flsizli¤in yak›c› bir sorun olmaya devam etmesi karfl›s›nda panikleyen patronlar kendi suçlar› olan iflsizli¤e karfl› ve bu ülkeyi yönetenlerin halka hiçbir çözüm sunamamas› karfl›s›nda kampanyalarla ilgi toplamaya hevesleniyorlar. Öfkenin önünü kesmek, perdelemek için önce millet, vatan, bayrak vs. ile bafllayan küçük tarihsel hat›rlatmalarla “biz neler atlatt›k neler” demeye getiren patronlar “ayn› gemide” oldu¤umuzun alt›n› çiziyorlar. Halktan yine bir fley istiyorlar. Evet, istemeye yüzleri var hala. ‹lk olarak 2001 krizini hat›rlatmakta fayda var.

¤u art›k flüphe götürmeyen, iflsizlik rakamlar›n›n Türkiye rekoru olarak tarihe geçti¤i AKP döneminde ise Erdo¤an, “Kriz bizi te¤et geçecek” demiflken üstüne de flimdi “Millette para var” demekte de hiçbir çe-

BU ÜLKE ‹Ç‹N SEVE SEVE... 2001 fiubat krizinde “Bu ülke için seve seve” demifllerdi. Haz›rlanan afifller ma¤azalar›n camlar›na as›lm›fl, hem bu slogan› tafl›yor hem de yan›nda yüzde 50 indirim ibaresi yer al›yordu. Türkiye 2001 fiubat ay›nda bafllayan kriz içindeyken tüketime ça¤r›l›yor, al›flverifl yapmaya özendiriliyordu. Kampanya beklenen ilgiyi görmemiflti. O günkü kampanyada sahtecilik artm›fl, ço¤u iflyeri önce etiket fiyatlar›n› yüksek göstererek yüzde 50 indirim yap›yormufl gibi bir izlenim yaratm›fl, ço¤u yerde bu kampanyaya destek olduklar›n› belirten afiflleri asan ma¤azalarda indirime rastlanmam›flt›. Sonuç olarak krizi yaflayan esnaf da umdu¤unu bulamam›flt›. Bu kampanyan›n fiyasko ile sonuçland›¤› günlerin üzerinden 8 y›l geçti. AKP’nin yeni do¤du¤u dönemlerde Erdo¤an’›n sözleri Hürriyet gazetesinin 06.12.2001’deki ç›kan haberine flöyle yans›yordu: “Bugüne kadar 21 ili dolaflt›klar›n›, iflçi, memur, ve köylünün ‘Yand›m Allah’ dedi¤ini dile getiren Erdo¤an, istihdam alanlar›n›n darald›¤›n›, bunun da aile içi huzursuzluklara vesile oldu¤unu söyledi. ‘Bu ülke için seve seve’ kampanyas› var. Bu ülke için seve istifa etsinler.” O dönemki krizden çok daha a¤›r oldu-

Türkan Saylan öldü. “Savc›”lar› ile “avukat”lar›n›n Ergenekon kap›flmas›n›n 12. raundunda ring olarak Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ile Türkan Saylan’›n evinin seçilmesinin ard›ndan gelen bu ölüm, Türkan Saylan flahs›nda ÇYDD gibi “kitle örgütleri”nin s›n›fsal karakterini gizleyip, bu örgütlerin çal›flmalar›n› yüceltme çabas›n›n kald›rac› olarak kullan›lm›flt›r, kullan›lmaktad›r. Hem Türkan Saylan’›n hem de onun öncülü¤ünde kurulan ÇYDD’nin yürüttü¤ü çal›flmalar›n demokratik görünümü bu kifli ve örgütlenmelerin s›n›fsal niteliklerini görmemizi engellememelidir. K›z çocuklar›n› okutma temel ekseninde ÇYDD’nin yürüttü¤ü çal›flmalar›n tümü komprador burjuvazi ve devlet taraf›ndan desteklenmektedir. Çal›flmalar Milli E¤itim Bakanl›¤› denetimi ve gözetiminde yap›lmaktad›r. Buna ra¤men bu çal›flmalar›n s›n›fsal karakterini tam olarak anlayabilmek için devletin “milli e¤itim” politikas›na, özellikle de bu derne¤in çal›flmalar›n›n yo¤un oldu¤u T. Kürdistan›’na yönelik politikalar›na bakmak gerekmektedir. Ancak o zaman gözlerimizin önüne çekilen “k›z çocuklar›n›n okutulmas›” perdesinin ard›ndaki gerçe¤i daha iyi görmek mümkün olacakt›r. TC devleti, tek millet, tek devlet, tek bayrak ›rkç› politikas›n› devletin temel hizmetleri olan tüm alanlarda uygulamaya çal›flm›flt›r. E¤itime yönelik politikalar da bu temel hedefe uygun olarak Cumhuriyetin ilk y›llar›nda oluflturulmufltur. Tek millet yaratma hedefiyle e¤itim alan›nda at›lan temel ad›mlardan biri “Harf Devrimi” denilen Arap alfabesinin kullan›m›n›n yasaklan›p Latin Alfabesinin kullan›m›n›n zorunlu hale getirilmesidir. Devlet böylece bir anda tüm toplumun okur-yazarl›¤›na son veriyor, herkesi s›f›rdan okur-yazar yapmaya bafll›yordu. Bu yeni okur-yazarlar›n ne okuyacaklar›na kendisinin karar vermesi avantaj›na sahip olaca¤› gibi gerçekleri tahrif ederek yaratt›¤› kendi tarihi d›fl›ndaki bilgilere yeni kuflaklar›n ulaflmas›n› engellemeyi de sa¤layacakt›.

kince görmedi. Koltuk u¤runa halka o dönem bunlar› söyleyenlerin bugün yapt›klar›yla halk› ne kadar düflündüklerine, adeta alaya al›rcas›na seslenmekten geri durmad›klar›na, ikiyüzlülüklerinin gün be gün daha fazla ortaya ç›kt›¤›na tan›kl›k ediyoruz.

PAMUK ELLER CEBE! Patron örgütlerinin bafl›n› çekti¤i Üreten Türkiye Platformu kriz için reçetesini sundu bile. Lüks otellerin, flehvetli masalar›n etraf›nda oturarak halk için çare ürettiler: “Kriz Varsa Çare de Var”. Sunulan çareye bakt›¤›m›zda “Eve kapanma, pazara ç›k” manfletiyle karfl›lafl›yoruz. Yani, kaba deyimle “pamuk eller cebe” diyorlar. Ekonomik kriz bafllad›¤›ndan beri iflçi ve emekçiyi koruyacak hiçbir tedbirin al›nmad›¤›, patronlar›n ve patron örgütlerinin ç›karlar›n› koruyacak önlem paketlerinin ç›kar›ld›¤› bilinirken, iflçinin ve emekçinin kaderine

Arap Alfabesi bilmeyen yeni nesil, kendisine Latin alfabesiyle dayat›lan bilgileri hem “gerçek” olarak de¤erlendirmeye hem de “gerçek” k›lmaya mahkum b›rak›lm›flt›r. Yap›lanlar “Harf devrimi” ile s›n›rl› de¤ildir. Teklefltirme, ayr› olanlar›n Türklefltirilmesi yani asimilasyon çabalar›yla devam etmifltir. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda CHP tam hâkimiyetini sa¤lad›¤›nda bir parti olmaktan ç›km›fl ve devletle özdeflleflmifltir. Bu dönemde CHP’nin az›nl›klardan sorumlu IX. Bürosu’nca haz›rlan›p genel sekreterli¤ine sunulan rapor, devletin e¤itim politikas› olarak

terk edildi¤i günümüzde krizi en a¤›r bir biçimde iflsizlik olarak ödeyen milyonlara bakarak ürettikleri çözüm iflte bu. Bu kampanya devlet kanal›ndan da epey desteklenen ve Baflbakan Erdo¤an’›n aç›k destek sundu¤u, vali, kaymakam, belediyelere genelgelerin yay›mlanarak seferberlik ilan edildi¤i bir kampanyaya dönüfltü. Kampanyan›n en çarp›c› yanlar›ndan biri de Türk-‹fl ve Hak-‹fl gibi iki konfederasyonun da “çare” üretenler içinde yer almas›. Bu iki konfederasyonun kriz sürecindeki tutumlar›na bak›ld›¤›nda iflçi yanl›s› gibi gözüküp ama patronlar›n ç›karlar›na hizmet eden icraatlar›n önünün aç›lmas›n› isteyen politikalar sunduklar› biliniyor. Buradan hareketle bu platformda yer almalar› garipsenmeyecek bir durum. Ama esas soru krize çözüm aramak isterken bu kampanyan›n kimin ç›kar›na hizmet etti¤idir.

amac› olmad›¤› aç›kt›r. “Bu giriflim ile biz tulumbaya ilk suyu döküyoruz” diyen Hisarc›kl›o¤lu bu tulumba suyunun hep kendilerine basacak olmas›n›n üzerinden geçiyor. Al›m gücü düflen, yoksullaflan kesimlerden olmayan fleyi harcamalar›n› istiyor. Savurganl›k yapmamaktan, tasarruftan, tutumlu olmaktan yeri gelip söz eden çevreler flimdi savurganl›k zaman› oldu¤unu vurguluyor.

‹fiÇ‹YE DÜfiEN Y‹NE FEDAKARLIK

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ayn› gemideyiz edebiyat›yla bafllad›¤› ve “sen tüket, ben üreteyim” klasik kurmacas›n› yapt›¤› bas›n toplant›s›nda kampanya duyurusunu yap›yordu. Bu kampanyan›n da ve daha önceki kampanyalarda oldu¤u gibi patronlar›n kasas›n› dolduraca¤›, iflsizli¤i yoksullaflmay› önlemek gibi bir

Kampanya 5 hafta sürecek ve her hafta bir söylem gelifltirecek. ‹lk haftan›n söylemi “Eve kapanma, pazara ç›k” idi. ‹kinci hafta “Kimse iflini kaybetmesin”, üçüncü haftada ise, “Güven ve ‹stikrar” söylemi kullan›ld›. Bu söylemlerin asl›nda gizli bir ideolojik sald›r›y› da içinde tafl›d›¤›n› görmek gerekiyor. Patron örgütlenmeleri süreci nal›nc› keseri gibi kendilerine yontmaya gayret gösteriyorlar. Kimse iflini kaybetmesin söylemi ile sanayi patronlar› çok “masumca” bir tav›r tak›n›yorlar. “Sen tüket, ben üreteyim, iflçi ç›kar›lmas›n” deniliyor. Yani krizin as›l sorumlular› olan bu kesim halk›n kendilerine yönelecek olan tepkilerini önlemek için ideolojik bir sald›r› gerçeklefltiriyorlar. Sanki iflsizli¤in bir rekor k›rmas›nda bafl sorumlu olan bu kesim de¤ilmifl gibi “kimse iflinden olmas›n” söylemini dillendirerek halk› aldatmaya, s›n›fsal ayr›l›klar› belirsizlefltirmeye, en önemlisi de kendilerini aklamaya çal›fl›yorlar. Al›flverifl yapmaktan mutlu, gülen insan figürlerinin yer ald›¤› afifllerde ekonomik kriz karfl›s›nda halk ç›kar›n› gözetecek bir çözüm sunmaktan uzak olan egemen s›n›flar›n çeflitli sözcüleri halk›n “baflka” alternatif çarelere yönelmesini engellemek istiyorlar. Elbette halk›n çare ola-

henüz okuldan baflka bir vas›tas›n› bulamam›flt›r. Binaenaleyh bizim de bu vas›taya müracaat›m›z zaruridir. Yani biz de bu Bölge’deki insanlara kendi dilimizde okuyup yazmak ö¤retece¤iz ve bunun için Maarif Teflkilat› yapaca¤›z…” “2- Bu bölgede ilk a¤›zda münhas›ran Kürt olan köylerde okul aç›lmayarak ilk önce nüfusu kar›fl›k olan köylerde aç›lmas›. fiimdiye kadar yap›lan tecrübelerden okul bulunan muhtelif köylerde Kürt çocuklar›n›n Türkçe konufltuklar› ve Türkçenin evlere girdi¤i, okul bulunmayan muhtelif (kar›-

“8- Bir dili en iyi ve kolay ö¤reten anad›r. Bunun için bu m›nt›kalarda k›zlar›n tahsiline bilhassa itina etmek temsili (asimilasyonu) bir kat daha kolaylaflt›racakt›r. (abç)” (Bulut, 1988; 161-191. Aktaran; Gülçiçek Güzel Tekin, 23.05.09, Günlük Gazetesi) fiimdi, bu bilgilerin ›fl›¤›nda, Türkan Saylan ve onun öncülü¤ünde yarat›lanlara bakal›m. Tüm burjuva medya Türkan Saylan’›n meziyetlerini say›p s›ral›yor. Özetle birisinden aktaral›m; “… Saylan’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› ÇYDD 20 y›l içinde 16 projede

SEN TÜKET, BEN ÜRETEY‹M

rak kendilerini ezenlere karfl› mücadele etmeyi bir çare olarak görebilece¤i gerçe¤inden büyük bir korku duyduklar› anlafl›l›yor. Bu nedenle kriz dönemlerinde ekonomik kriz yönetiminin yan›nda halk için de bir “kriz yönetimi” uygulamaya sokulmaktad›r. Sadece ekonomik tedbirler, önlemler de¤il ayn› zamanda son dönemlerde geliflen ve giderek say›ca oran› artan iflçi grevleri ve direnifllerinin de bu yönetim anlay›fl›na dahil edilmesi de hesaplar içerisindedir. Di¤er yandan Türk-‹fl, Hak-‹fl, Kamu-Sen konfederasyonlar›n›n iflçi s›n›f›n› bilinçlendirmek yerine sisteme yedekledi¤i, güdümlü, yandafl sendikac›l›¤›n hakim k›l›narak mücadele eden sendikalara karfl› gösterilen yo¤un sald›r›lara karfl› ayn› konfederasyonlar›n k›llar›n› k›p›rdatmad›klar› da biliniyor. Örne¤in uluslararas› kamuoyuna mal olmufl, etkisi yurtd›fl›na kadar taflan Desa direniflçilerinin, mücadeleci bir sendika olan Deri-‹fl Sendikas› öncülü¤ünde yürüttükleri mücadele Türk‹fl cephesince ›srarla görülmemektedir. TOBB, Türk-‹fl, Hak-‹fl, Tesk, Tisk, Kamu-Sen, Tim, Tüsiad, Müsiad taraf›ndan bafllat›lan kampanya, Türkonfed, AMPD, Ankara Giyim Sanayicileri Derne¤i, Deik, Tikad, BMD, Tümsiad, Baktad, Mobisad, Osbük gibi kalabal›k bir kesim taraf›ndan kurumsal destek al›yor. Ayn› flekilde devletin de do¤rudan bu kampanyaya destek verdi¤i ve talimatlar ve genelgeler haz›rlad›¤› da kampanyaya biçilen önemi gösteriyor. Egemen s›n›flar aç›s›ndan krizin bafllang›c›ndan bu yana halka yönelik bir ad›m atmaktan oldukça uzak durufluna karfl› ilk ciddi ad›m olarak de¤erlendirilebilecek bu ad›m bir s›nav olma özelli¤inde. Zira 2001’deki fiyaskoya tekrar u¤ramamak ve farkl› biçim ve formatlar›n devreye sokularak bu kampanyan›n sürdürülmesi, halk taraf›ndan da destek al›nmas› ile bu iflin ancak baflar›labilece¤i ortada. Bu nedenle sendikalar›n, egemen s›n›flar›n krizin faturas›n› tamamen halka y›kmaya çal›flt›¤› bir ortamda ve bu kampanyan›n da bunun bir parças›n› oluflturdu¤u gerçekli¤ini yok saymas› iflçi s›n›f› aç›s›ndan affedilemezdir.

vaml›l›¤› paralelinde ve devletin politik hedeflerine hizmet amac›yla faaliyet yürütmektedirler. T. Kürdistan›’ndaki k›z çocuklar›n›n e¤itilmesi masumiyetinin alt›nda devletin ›rkç› asimilasyon politikas› vard›r. Meslek Liselerinde elektronik e¤itimi alanlara destek, bilgi ça¤› k›zlar› vb. projeler ise direkt komprador burjuvazinin kalifiye eleman ihtiyac›na yönelik çal›flmalard›r. TÜS‹AD’›n meslek liselerini cazip k›lmaya çabalad›¤› bir süreçte bu faaliyetler oldukça anlaml›d›r. Türkan Saylan ve onun gibiler ile ÇYDD ve benzeri örgütlenmeler sistem taraf›ndan beslenen, gelifltirilen ve s›n›fsal karakteriyle de sömürenlerden ve onun devletinden yana olan unsurlard›r. Bu durum böyle olmas›na ra¤men kitleler nezdinde “mücadeleci”, “demokratik haklar›n savunucular›” olarak cilalanarak sunulmaktad›r. Bu kifli ve örgütlerin gerçek niteli¤i onlar›n hangi s›n›f›n hizmetinde olduklar›na bak›ld›¤›nda ortaya ç›kmaktad›r. Sistemin devaml›l›¤› için yoksul çocuklar›n kalifiye iflçiler olabilmeleri amac›yla e¤itim olanaklar› yaratmak, teklefltirmek amac›yla k›z çocuklar›n›, Kürt çocuklar›n› okutmak, “Y‹BO” adl› kamplara tafl›mak “demokratik mücadele”, “ilericilik”, “mücadele insan› olmak” de¤ildir. Bu, sadece sistemin, Kemalizm’in bekas› için faaliyet yürütmektir. Türkan Saylan’›n 12 Eylül AFC’si taraf›ndan; okuyan, düflünen, üreten gençli¤i teslim almak için oluflturulan YÖK gibi bir kurumun üyeli¤ini yapt›¤›n› düflündü¤ümüzde bu daha aç›kça görülecektir. Türkan Saylan öldü. Devlet ve sömürenler, sistemlerinin sad›k bir emekçisini yitirdi. Devlet F Tipi bekçili¤i de yapm›fl olan yeni bir “Cumhuriyet Kad›n›” olan eski Adalet Bakan› Aysel Çelikel’i atayarak kaybetti¤inin yerini doldurdu. Halk›m›z ise ispatlanmaya çal›fl›lan›n aksine bu ölümle bir mücadele insan›n› de¤il, t›bbi çal›flmalar›yla an›labilecek bir bilim insan›n› kaybetmifltir. Adlar›n› bilmedi¤imiz nice bilim insan› kadar an›lmaya, hat›rlanmaya de¤er biridir, daha fazlas› de¤il.

AS‹M‹LASYON, ÇYDD VE TÜRKAN SAYLAN Türkan Saylan ve onun gibiler ile ÇYDD ve onun gibi “kitle örgütleri” tamamen sistemin hizmetinde olan kifli ve örgütlenmelerdir.

sonraki y›llarda uygulanacakt›r. Raporda teklefltirmenin yani asimilasyonun nas›l yap›laca¤› ve e¤itimin rolüne iliflkin s›ralanan 9 maddeden baz›lar› flöyledir: “Bir toplulu¤un temsilinin (asimilasyonunun) ilk flart›n›n o toplulu¤a kendi dilimizi ö¤retmek oldu¤u bir mütearifedir (bilinen fleydir). Bir dilin de ilk evvel bu mant›k ve müessir yay›n ve vas›tas› okuyup yazmakt›r. ‹nsanl›k büyük kitlelerin okuyup yazmas›n›n

fl›k) yerlerde ise Türk çocuklar›n›n Kürtçe konuflarak Türklerin Kürtleflti¤i her zaman görülen ve idare adamlar›m›zca tespit edilen hadiselerdir… “3- Bir taraftan muhtelif (kar›fl›k) köylerde ilkö¤retimi yayarken di¤er taraftan da hususi bir Maarif Teflkilat›’ya sahirleri münhas›ran Kürt olan (sadece Kürtlerden oluflan –bn) köylerin çocuklar› için Bölge yat›l› ilkokullar› tesisine bafllanmal›d›r. Bu okullar›n hedefi bu çocuklar› anadillerini unutturarak, Türkçeyi ana dili yerine ikame etmek olacakt›r. Bunun için bu okullar yar› yar›ya Türk çocuklardan teflekkül etmelidir…

MEB ile iflbirli¤i yapt›. Burs verilecek k›z çocuklar› il ve ilçe Milli E¤itim Müdürlüklerinin yard›m›yla seçildi. Dernek, 32 yurt, 56 da okul yapt›rd›… ÇYDD’nin MEB ile irtibat kurarak hayata geçirdi¤i ve ço¤u devam eden projeleri flunlar: Anadolu’da Bir K›z›m Var Ö¤retmen Olacak, Kardelenler, Baba Beni Okula Gönder, Meslek Liselerinde Elektronik E¤itimi Alan Gençlere Destek, Bilgi Toplumu K›zlar›, Her K›z›m›z Bir Y›ld›z, Gelece¤i Tafl›yan K›zlar, Gelece¤in Sigortas› K›zlar›m›z, Gelece¤in Ayd›nl›k K›zlar›, Y‹BO’lar› (Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›) iyilefltirme, Ana s›n›flar› ve okul parklar›, okullara kitapl›k, Anadolu Okullar›n› Müzik Aletleriyle Donatma… (abç)” (Radikal Gazetesinden derlenmifltir) Aradan geçen on y›llara karfl›n, raporun maddeleri ile projeler aras›ndaki benzerli¤e flaflmamak gerekir. Çünkü Türkan Saylan ve onun gibiler ile ÇYDD ve onun gibi “kitle örgütleri” tamamen sistemin hizmetinde olan kifli ve örgütlenmelerdir. Onlar› hak alma veya demokratik haklar mücadelesinde görmek mümkün de¤ildir. Örne¤in “e¤itime gönül veren” bu kifli ve örgütlenmelerin anadilde e¤itim talebini dillendirdiklerini duyamazs›n›z. Aksine bu kifli ve örgütlenmeler sistemin de-


‹flçi-köylü 10

Gö¤ün yar›s›

12-25 Haziran 2009

Rosa Luxemburg’un Mezar›nda Baflkas› Yat›yor Olabilir!

Almanya’n›n devlet terörü miras› olan Berlin’deki Adli T›p binas›n›n bodrumunda elleri, ayaklar› ve bafl› olmayan bir kad›n cesedi bulundu. 1919’dan bu yana binada tutulan cesedin Rosa Luxemburg’un anatomik özelliklerine sahip, mezardaki cesede iliflkin verilerin ise Luxemburg’la uyumsuz oldu¤u saptand›. Berlin Charité Hastanesi Adli T›p bölümü baflkan›

Michael Tsokos, bodrumda varl›¤› “yeni fark edilen” kad›n cesedinin 15 Ocak 1919’da katledilen Rosa Luxemburg’a ait oldu¤unu ileri sürdü. Almanya’da yay›mlanan Der Spiegel dergisi de, Rosa Luxemburg’un BerlinFriedrichsfelde Sosyalistler Mezarl›¤›’ndaki mezar›nda baflkas›n›n naafl›n›n bulunabilece¤ini bildirdi. Derginin haberine göre, Dr. Michael Tskos, bafl›, elleri ve ayaklar› olmayan kad›n cesedinin 1919’dan bu yana Adli T›p bodrumunda bulundu¤unu, bilgisayarl› tomografi incelemesi sonucuna göre, cesedin büyük bir olas›l›kla Rosa Luxemburg’a ait oldu¤unu söy-

6. ‹htisas Kurulu sonunda “ikna oldu”! Vakit yazar› 76 yafl›ndaki Hüseyin Üzmez taraf›ndan cinsel istismara u¤rayan B.Ç. olay›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan SHÇEK’e teslim edilmifl, tecavüzcülere sa¤lad›¤› ceza indirimi sa¤layan raporlarla meflhur 6. ‹htisas Kurulu’ndan “beden ve ruh sa¤l›¤› bozulmad›¤›” yönünde rapor verilmiflti. ‹lk raporun ad›ndan artan tepkiler sonucu B.Ç. yine testlere tabi tutulmufl ancak tam rapor haz›rlan›rken olayl› 6. ‹htisas Kurulu üyesi psikiyatr Ayfle Erdo¤an istifa etmiflti. ‹stifan›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada “ikinci kez ‘beden ve ruh sa¤l›¤›n›n bozulmad›¤›’ yönünde rapor verilece¤i” için istifa etti¤ini söylemiflti. En son 26 May›s’ta görülen mahkemede Üzmez’in beraat istemi reddedilmifl ve B.Ç.’ye iflkenceye devam edilerek bir daha Adli T›p’tan rapor almas› gerekti¤i söylenmifltir. Adli T›p’ta bir dizi test sonras›nda en sonunda B.Ç.’nin “beden ve ruh sa¤l›¤›n›n bozuldu¤una” ikna olan 6. ‹htisas Kurulu raporunu haz›rlad›. Devletin koruyup kollad›¤›, “üzmedi¤i” Üzmez için üzücü bir haber olsa da bu rapor, ne yaz›k ki 14 yafl›ndaki bir çocu¤un gelece¤ini düzeltmeye yetmiyor. Aylarca Adli T›p’ta verilen raporlarla resmen afla¤›lanan, aylarca “klikler aras› çat›flmada” malzeme olarak kullan›l›p teflhir edilen B.Ç. için, kendine tecavüz eden kifli Üzmez kadar meflhur olmad›¤› için ad› bile an›lmayan yüzlerce ma¤dur çocuk için adaletin olmad›¤› bu ülkede, bu geç kalm›fl anlams›z raporun geçerlili¤i ne olabilir ki! (H. Merkezi)

Pippa Bacca’n›n katiline müebbet istemi Dünyada bar›fl istedi¤i için ‹talya’dan yola ç›km›flt›. Otostop yoluyla ‹srail’in Tel Aviv kentine ulaflan yol güzergâh› üzerinde Türkiye de yer al›yordu. Umut dolu ç›km›flt› yola… Üstünde beyaz gelinli¤i… Kocaeli’ye kadar sa¤ salim gelmiflti ancak Kocaeli’de, içinde katilinin ya da katillerinin oldu¤unu bilmeden elini uzatt›¤› araba gelip önünde durdu. Arabaya bindi. Ad› Giuseppina Pasqualino Di Marieno yani en çok bilinen ad›yla “Pippa Bacca” olan bu genç ‹talyan sanatç› 2008’in Mart ay›nda bindi¤i bu arabada Murat Karatafl ve henüz ismi bilinmeyen baflka biri taraf›ndan tecavüze u¤ray›p vahflice bo¤ularak öldürüldü. Kad›n› salt cinsel meta olarak gören erkek egemen sistemin ac›mas›z bir kimli¤e bürünerek somutland›¤› bu olayda da “adalet sistemi” geç iflliyordu. Aradan geçen 15 ay gibi bir sürede Bacca’n›n yak›nlar›, mahkemeden mahkemeye kofluyor ve bu olay›n peflini b›rakmayacaklar›n› söylüyorlard›. En son, geride b›rakt›¤›m›z May›s ay›n›n 26’s›nda görülen mahkeme bu süreçte at›lm›fl tek ad›m niteli¤inde! 26 May›s’taki mahkemede en sonunda Murat Karatafl mahkemeye “getirilebilmifl” ve savc› san›k için haz›rlad›¤› iddianameyi mahkemeye sunabilmifltir. Savc›, zanl› Murat Karatafl için “vücut dokunulmazl›¤›n› ihlal ve ›rza geçme, kifliyi hürriyetinden yoksun k›lma, kasten adam öldürme, yakalanmamak için delilleri ortadan kald›rma ve h›rs›zl›k” suçlar›ndan a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet cezas› istedi. Duruflmalar› ertelemek için sürekli bahaneler uyduran mahkeme, son olarak cep telefonu operatörlerinden baz› kay›tlar istendi¤ini ancak bu bilgilerin henüz ellerine ulaflmad›¤›n› söyledi. Savc›n›n beklenilmemesi yönlü itiraz› kabul edilmesine ra¤men bir sonraki duruflma 26 Haziran’a ertelendi. (H. Merkezi)

lüyor. Tsokos’un haz›rlad›¤› rapora göre, ceset, öldürüldü¤ü s›ra 40 ila 50 yafllar› aras›nda olan, bir eklem hastal›¤› olan artrozdan rahats›z ve bacaklar›n›n biri di¤erinden k›sa olan bir kad›na aitti. Rosa Luxemburg da öldürüldü¤ü tarihte 47 yafl›ndayd›; do¤ufltan gelen bir omurga rahats›zl›¤› dolay›s›yla bir baca¤› di¤erinden k›sayd›. Charité Hastanesi Adli T›p Bölümü, Haziran 1919’da yap›lan otopsinin ve ard›ndan haz›rlanan raporun çeliflkili oldu¤unu aç›klad›. Buna göre, 13 Haziran 1919’da Berlin-Friedrichsfelde Mezarl›¤›’na gömülen naafl, Rosa Luxemburg’un anatomik verileriyle uyum içinde de¤il. Rosa Luxemburg’un eserlerini yay›mlayan Karl Dietz Verlag Berlin yöneticisi Jorn Schutrumpf, bulunan naafl›n gerçekten

de Rosa Luxemburg’a ait olabilece¤ini, ancak söz konusu çeliflkilerin bugüne kadar hiç kimsenin dikkatini çekmemifl olmas›n›n flafl›rt›c› oldu¤unu söyledi. Bu arada bir aç›klama yapan Rosa Luxemburg Vakf›, bulunan cesedin Rosa Luxemburg’a ait olmas› ihtimalinin, dönemin Alman egemenlerinin katlettikleri devrimciyi, ölümünden sonra bile rahat b›rakmak istemediklerinin bir kan›t› oldu¤unu vurgulad›. Vak›ftan yap›lan aç›klamada, “Rosa Luxemburg devlet karar›yla öldürüldü ve devlet karar›yla da nafl› yok edilmek istendi” dendi. Vak›f yönetimi, Rosa Luxemburg’un naafl›n›n bugüne kadar bir hastanenin bodrumunda bulunmadan kalabilmesini çok manidar gördüklerini belirterek, dönemin Alman hükümetinin yasal mirasç›s› olan Federal

Rosa Luxemburg yoldafl› Karl Liebknecht gibi 15 Ocak 1919’da devlet karar›yla askerler taraf›ndan iflkenceyle sorgulanm›fl, ard›ndan kafas›na s›k›lan bir kurflunla öldürüldükten sonra, cesedi Landwehrkanal’a at›lm›flt›. BerlinFriedrichsfelde Sosyalistler Mezarl›¤›’na defnedilen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, her y›l Ocak ay›n›n ikinci Pazar günü yap›lan ve on binlerin kat›ld›¤› yürüyüflle an›l›yor. Hükümete ça¤r›da bulundu ve adli t›ptaki nafl›n gerçekten kime ait oldu¤unu ortaya ç›karmas› ve onurlu bir biçimde defninin sa¤lanmas› için gerekli ad›mlar›n at›lmas›n› istedi. (AT‹K Haber Merkezi)

Mücadeleye adanm›fl bir ömür; CLARA ZETK‹N “… Neredeyse k›rk y›ld›r sosyalizm ideali için savafl›yorum. O kadar yafll›y›m -ve belki pek fazla zaman›m da kalmad›- ama yine de etkili olabilece¤im bu zaman içinde yaflam›n oldu¤u yerde durmak, orada savaflmak istiyorum. Da¤›l›fl›n ve zay›fl›¤›n oldu¤u yerde de¤il. Zihnim uyan›k oldu¤u sürece politik ölümün nefesi bana yaklaflamaz!”

menlik kursunda yer bulmay› baflar›r. Kurs döneminde Clara, devrimci düflünceleri ve eylemleri yüzünden ülkelerinden sürülen ve Leipzig’de ö¤renim gören bir grup Rus ö¤renciyle tan›fl›r. Onlardan sosyalizm ve komünizm kavramlar›n›n ortaya ç›kt›¤› tart›flmalar› dinler. Karl Marx ve Friedrich Engels isimlerini ilk kez iflitir ve Marx ile Engels’in yazd›klar›n› okumaya bafllar. Rus ö¤-

Böyle diyordu Clara Zetkin Berlin’de gerçeklefltirilen bir parti kongresinde. Ve dedi¤i gibi de oldu. O, yaflam›n oldu¤u her yerde savaflt›. Politik ölümün nefesinden uzak, ileriyi ve hep daha iyi olan› hedefledi. Onu yaflam›n oldu¤u her yerde savaflmaya iten, çal›flmas›n› ve hayat›n› belirleyen esas düflünce sosyalizm için mücadele d›fl›nda bir yaflam›n kabul edilemez olufluydu. Hayat› boyunca haks›zl›klara karfl› güçlü bir durufl sergileyen, devrimci mücadelesinden taviz vermeyen, s›n›f mücadelesi verilmeksizin kad›n›n gerçek kurtuluflunun sa¤lanamayaca¤›n› bilen ve bu do¤rultuda mücadele yürüten Clara Zetkin, 5 Temmuz 1857’de Saksonya’da (Almanya) do¤mufltur. Babas›n›n köy ö¤retmenli¤i yapt›¤› Erzgebirge bölgesinde büyür. Günün birinde evdeki kütüphanelerinde Papa’ya karfl› ayaklanmay› konu alan bir kitap bulur ve okur. Yak›lmak üzere odunlara ba¤l›yken bile inançlar›ndan dönmeyen insanlar onu çok etkilemifltir. Bunu çok sonralar› “Onlardan, daha çocukken, insan›n inanc› u¤runa ölmeye haz›r olmas› gerekti¤ini ö¤rendim” diye anlatacakt›r. Kad›nlar›n yüksek ö¤renim görmesinin engellendi¤i bir dönemdir ve Clara ö¤retmen olmak ister. Özel olarak iflletilen bir kad›n ö¤ret-

duruma düfler. Clara bu dönemde de mücadelesine devam eder ve s›k›yönetimin gelmesi ile birlikte artan bask› ve tutuklamalardan kaynakl› yurtd›fl›na ç›kar ve birkaç ülke de¤ifltirdikten sonra Ossip Zetkin’in Leipzig’den sürüldükten sonra yerleflti¤i Paris’e gider. Ossip’in 1889 y›l›nda ölmesinden sonra Almanya’ya geri döner. Bu dönemde kad›n iflçilerin haklar›n› savunan “Eflitlik” dergisinde çal›flmaya bafllar ve 25 y›l boyunca bu dergi için elinden kalemi eksik olmaz. Zetkin yaflam› boyunca haklar› için mücadele etmek isteyen ve eden tüm kad›nlar›n tercümanl›¤›n› yapm›flt›r. O, kad›n›n özgürlü¤ünün, tüm insanl›¤›n özgürlü¤ü gibi yaln›zca eme¤in sermayenin k›skac›ndan kurtulmas› ile olaca¤›na inanm›fl, bu do¤rultuda mücadele vermifltir ve 20 Haziran 1933’te ard›nda mücadele azmi ve coflkusunu b›rakarak yaflama veda etmifltir. Frans›z ozan Louis Aragon yazd›¤› roman›nda bütün kad›nlara tan›d›k olan bir korkuyu yaflayan, ilk bafllarda topluluk karfl›s›nda konuflmaktan korkan Clara’y› flu cümlelerle anlatmaktad›r;

rencilerden biri olan Ossip Zetkin ile s›k› bir dostlu¤u olur ve ileride onunla evlenir. Devrimci fikirler ile bu yolla tan›flan Zetkin kat›ld›¤› her toplant› ve konferans sonras› iflçi s›n›f›n›n mücadele ve düflünce dünyas›na bir ad›m daha yak›nlafl›r ve k›sa sürede aktifleflir. 1878 y›l›nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin önceli olan Sosyalist ‹flçi Partisi’ne üye olur. Ayn› y›l yürürlü¤e giren ve sosyal demokrat örgüt, sendika ve iflçi e¤itim cemiyetlerini yasaklamaya dönük “Sosyalistler Yasas›”n›n ard›ndan üyesi oldu¤u parti, di¤er tüm örgüt ve yay›nlar yasad›fl›

Direnifle devam DESA’da bir y›l› aflk›n süredir direnen iflçilerin mahkemesi sonuçland›. Mahkeme DESA patronunun iflçileri sendikal faaliyetleri nedeniyle iflten att›¤›n› tespit etti. ‹fle iade davas›n› iflçiler kazand›. Ama… Emine Arslan hala Sefaköy’de, 24 iflçi Düzce’de direnifllerine devam ediyor! Çünkü patron mahkeme karar›n› umursam›yor! Çünkü devlet, patronun arkas›nda! Çünkü 4857 Say›l› ‹fl Kanunu iflçileri, emekçileri de¤il patronu koruyor! DESA patronu geçti¤imiz günlerde sonuçlanan mahkemenin kararlar›n› uygulamamakta ›srarc›l›¤›n› sürdü-

“Konufluyor. Tek bafl›na bir kad›n gibi de¤il, kendisi için büyük bir gerçe¤i bulmufl bir kad›n gibi. Daha çok bir s›n›fa ait tüm kad›nlar›n ne düflündü¤ünü ifade etmek için, tüm di¤er kad›nlar için var olan bir kad›n gibi konufluyor. Düflünceleri bask› alt›nda tutulan bir s›n›f›n ortas›nda, düflüncesi bask›ya ra¤men geliflmifl bir kad›n gibi konufluyor. Binlerce ve milyonlarca kad›n onunla ayn› fleyi söyledikleri için, ne söylüyorsa do¤ru. O yar›nlar›n kad›n› ya da ifade etme yüreklili¤ini gösterirsek, O bugünün kad›n›.”

rüyor. Çünkü sermayesine sermaye katmak, böylelikle de krizi f›rsata çevirebilmek baflka türlü mümkün de¤il! 30 May›s Cumartesi günü ‹stiklal Caddesi üzerindeki DESA ma¤azas› önünde, saat 13.30’da bir araya gelen DESA Direnifliyle Dayan›flma ‹stanbul Kad›n Platformu, patronun mahkemenin karar›n› yerine getirmemesini protesto etti. Platform ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Münevver ‹ltemur, “Talebimiz, direnen tüm iflçilerin sendikal› olarak ifle geri dönmeleri ve her türlü cinsiyetçi uygulama ve ifl bölümünün ortadan kald›r›lmas›d›r” dedi. Eylemin ard›ndan eyleme destek vermek için gelen Cumartesi Anneleri, Emine Arslan ile görüfltü. Arslan’› onurlu direniflinden dolay› kutlayan kad›nlar, yaln›z olmad›¤›n› hat›rlatt›lar. (‹stanbul)

YORUMSUZ

POL‹S EfiL‹⁄‹NDE “‹NT‹KAM”! Sakarya’n›n Sapanca ilçesinde yaflayan Huriye Bekçi adl› kad›n, 18 May›s günü, velayeti babas›nda olan küçük k›z›n› görmek için polis eflli¤inde eski eflinin evine gitti. Buna sinirlenen eski efl; iki o¤lunun, k›z kardeflinin ve de kendine efllik eden polislerinin gözü önünde Huriye Bekçi’yi kurflun ya¤muruna tuttu. Polislerin müdahale etmedi¤i olayda genç kad›n yaflam›n› yitirdi. HEM “SEVEN”LER HEM ÖLDÜRENLER *Adana’da iki y›ld›r niflanl› oldu¤u Yalç›n Kanmaz’›n evli ve 2 çocuk babas› oldu¤unu ö¤renen Mutlu Özyeflilbafl adl› genç kad›n, niflanl›s›ndan ayr›ld›. Ancak Kanmaz, Özyeflilbafl’›n yolunu keserek kendisine dönüp dönmeyece¤ini sordu. Genç kad›n›n onu reddetmesi üzerine, kad›n› yedi yerinden b›çaklayarak öldürdü. Tutuklanan Kanmaz, “Onu çok seviyordum” dedi. *Sevgilisi astsubay Güney Y›lmaz’›n evli oldu¤unu ö¤renen, anas›n›f› ö¤retmeni Zeynep Polat adl› genç kad›n, Y›lmaz’dan ayr›ld›. Bunun üzerine genç kad›nla son kez görüflmek üzere buluflan Y›lmaz, Polat’› kurflunlayarak öldürdü. Y›lmaz, kanl› otomobilini askerlere temizletince, askerlerin durumu üstlerine bildirmesi üzerine tutukland›. B‹R DED‹KODU: 2 ÖLÜ Adana’n›n Sar›hamzal› Mahallesi’nde yaflayan Murat Kutlu, efli Sevim Kutlu’nun baflka biriyle iliflkisi oldu¤u üzerine dedikodular duyunca hem eflini hem de komflusu olan Ayfle Aydemir adl› kad›n›, küçük o¤lu M. Mutlu’nun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Kürt kad›nlar›; “DTP’ye dokunma!” DTP’ye yönelik operasyonda gözalt›na al›narak tutuklanan kad›nlara destek olmak amac›yla bir miting düzenlendi. 31 May›s Pazar günü çeflitli illerden Amed’e gelen kad›nlar Demokratik Özgür Kad›n Hareketinin öncülü¤ünde “Söyleyecek sözümüz, çözümü gelifltirecek gücümüz var” fliar› ile bir miting gerçeklefltirdi. ‹stanbul, Ankara, Mardin, Van, A¤r›, Siirt, Urfa, Hakkâri, Batman, ‹zmir ve birçok ilden Amed’e gelen kad›nlar öncelikle bir forum gerçeklefltirdi. Saat 10.00’da bafllayan foruma DTP’li kad›n milletvekilleri, KESK’li ve çeflitli demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerden kad›nlar kat›ld›. Kad›nlara yönelik sald›r›lar› ve son geliflmeleri tart›flan kad›nlar “çözümü gelifltirecek gücümüz var” dedi. Saat 16.00’da ise Kayap›nar Ekin Park›’nda bir araya gelen kad›nlar, tutuklanan DTP’li kad›nlar›n isimlerinin yaz›l› oldu¤u dövizler tafl›d›. Kürt kad›nlar›n›n yo¤un bir kat›l›m gösterdi¤i ve coflkulu geçen miting de DEP eski milletvekili Leyla Zana ve DTP Efl Baflkan› Emine Ayna konufltu. Miting Rojda, Hindistanl› Sahaja Yoga Grubu, Rojbin ve yerel sanatç›lar›n seslendirdi¤i türküler ve çekilen halaylarla coflkulu bir flekilde sona erdi. (H. Merkezi)


‹flçi-köylü 11

Kavga okulu

12-25 Haziran 2009

Onlar›n, partisini ve ideolojisini her fleyin üzerinde KAVGADA

tutan prati¤i, yol göstermeye devam ediyor Dünyay› yaflan›las› k›lmak için verilen devrim mücadelesinin prati¤i, devrimi gerçeklefltirebilmenin araçlar›yla yola koyulmay› ifade eder.

içinde olduklar› dönemlerde de¤il, bedenleri yüzlerce, binlerce tohum olmak ve yeflermek üzere topra¤a düfltükten sonra da, devrim mücadelesine ›fl›k tutmaya, bu mücadelenin yolunu ayd›nlatmaya ve ö¤retmeye devam ediyorlar.

Devrim mücadelesinin araçlar›n› kullanarak devrimi yapmaya koyulmak, bu yolda a¤›r bedeller ödemeyi de göze almak demektir. Bu bedel kimi zaman topra¤›n ba¤r›na düflen yaflamlar olur.

fiehitlerimize verilmifl sözlerden biri olan, onlar› ilelebet yaflatma sözünü ise, ancak onlar›n devretti¤i bayra¤› lay›k›yla tafl›yarak ve de u¤runa yaflamlar›n› ortaya koyduklar› ideolojinin yön verdi¤i devrimci pratiklerini kuflaktan kufla¤a aktararak yerine ge-

S›n›f mücadelesi içinde yaflanan çat›flmada hiç tereddüt etmeden yüreklerini, bilinçlerini ve bedenlerini ortaya koyanlar, sadece bedenen mücadele

S›n›rl› yaflam›n› s›n›rs›z bir davaya adayanlara kat›ld›: Efendi Diril

1956 y›l›nda Dersim’in Ovac›k ilçesi, Hülükufla¤› köyünde do¤an Efendi Diril, hem yoksullukla hem de faflizmin zulmüyle daha çocuk yafllarda tan›flm›flt›r. Ortaokulu Ovac›k’ta okur ve daha sonra Elaz›¤’a Ö¤retmen Lisesi’ne gider. Ablas› Hatun Topaç, çok çocuklu ve yoksul bir aile olduklar›n›, Efendi ile birlikte köyde hayvan otlatt›klar›n›, tarlada çal›flt›klar›n› anlat›yor. Ablas›, 1976 y›l›nda TKP/ML saflar›na kat›lan, çok say›da eylemin içinde aktif yer alan Efendi’nin, onu k›sa süre içinde mücadelenin ön saflar›na tafl›yan siyasal-politik-ideolojik geliflimine ve de bu geliflime paralel olarak hayata geçirdi¤i, yo¤un prati¤ine dair do¤al olarak ayr›nt›l› bir bilgiye sahip de¤il. Haliyle, sürecin s›cak ortam›n›n getirdi¤i bu h›zl› geliflmenin ve de özellikle bu geliflmenin ürünü olan, çat›flman›n tam orta yerindeki prati¤in, onu k›sa sürede, 1978’de Parti Üyeli¤i’ne tafl›d›¤›n›n yak›n tan›¤› da de¤il. Efendi Diril, köyden ayr›lmas›ndan ve Elaz›¤’a gitmesinden sonra bafllayan politik faaliyet sürecinde, ara s›ra köye geliyormufl. “Geldi¤inde hemen köylülere yard›ma gi-

derdi” diyor ablas›. “Onlar›n her ifline koflar, sorunlar›n› paylafl›rd›” diyerek devam ediyor. Devrimci faaliyete kat›ld›¤›n› ise, birkaç arkadafl›n›n köye, evlerine yiyecek vb. fleyler istemeye geldi¤inde anlam›fllar. Bunlar k›rdan gelen gerillalarm›fl. Kendisi eve gelmeyip yoldafllar›n› göndermifl ve evdekilere “evde ne varsa verin” diye de haber salm›fl. Sonraki dönemlerde ihtiyaçlar›n›, ailenin köydeki delikanl›lar› onlar›n bulundu¤u yere tafl›r olmufl. Tabii bu arada Efendi’nin gerillayla iliflkide oldu¤unu da ö¤renmifller. “Daha sonra ‹stanbul’a tafl›nd›k, Efendi’yi ‹stanbul’a geldikten sonra ara s›ra görmeye bafllad›k” diyor. Efendi Diril’in bu dönemde ‹stanbul Bölgesi Örgütleme Komitesi’nde yer ald›¤›n› bilmiyor tabii ki. Efendi ile iliflkisi çok iyi olan enifltesi, “Ondan çok fley ö¤rendim” diyor. Daha önceleri devrimcilerle pek iliflkisi olmayan, onlar› tan›mayan eniflte, Efendi’nin teflvikleri ile kitap okumaya bafllam›fl. “‹nsanlar› de¤ifltirip-dönüfltürmek için büyük çaba içine girerdi. Ve bunu baflar›rd› da” diyor. Kendisinin daha sonraki dönemlerde devrimcilerle iliflkisinin geliflmesinde Efendi’nin pay›n›n büyük oldu¤unu, hatta bunu onun baflard›¤›n› aktar›yor. fiehit düfltü¤ü haberini alm›fllar bir süre sonra. Efendi bir yoldafl› ile birlikte Kanarya’da bulunan bir derne¤e gitmifl. Burada insanlarla konufltu¤unu, bir konuflma yapt›¤›n›, dernekten ç›kt›ktan sonra da, hain bir pusuda kurflunland›¤›n› ö¤renmifller. Efendi’nin cenazesine iki bine yak›n insan›n kat›ld›¤›n›, çok görkemli bir cenaze töreni düzenlendi¤ini söylüyorlar. Ailenin yan›ndan ayr›l›rken, flehitleri sahiplenmek kadar, onlar›n ailelerini de sahiplenmek gerekti¤ini, yoldafllar›n›n aileleri ziyaret etmesinin onlar› çok mutlu k›ld›¤›n› vurguluyorlar.

Pusula Prati¤i proleter olmayan›n proleteryadan yana olmas› beklenemez! Burjuvazi, proletarya üzerindeki etkilerinin ad› olan tasfiyecilik sald›r›lar›n›, çeflitli biçimlerde sürdürüp, proletarya üzerinde hâkimiyetini kurmaya çal›fl›r. En belirgin ve aç›k sald›r› biçimi karfl›m›za; proletarya ile burjuvazi aras›ndaki ideolojik-politikörgütsel çizgilerin, ilkelerin siliklefltirilmesi olarak ç›kar. Bu sald›r›lar›n amac›, proletaryaya ait olan devrimci bak›fl aç›s›n› sinsi ve ikiyüzlü bir flekilde mu¤laklaflt›rmakt›r. Bu mu¤laklaflt›rma ve siliklefltirme sald›r›lar›n›n temel gayesi, en belirgin bir flekilde proleter ideolojinin bozulmas› ve bu bozulman›n süreç içinde meflrulaflmas›d›r. Tasfiyeci anlay›fl burjuva ideolojisini “proleter ideoloji” olarak tan›t›r. Böylece devrimci saflarda burjuvazinin etki gücünü art›rarak proleter ideolojiyi zay›flatmaya, süreç içinde ad›m ad›m burjuva ideolo-

jisinin kabul görülmesine çal›fl›r. Tasfiyecilik; proleter devrimci yaflam ile küçük-burjuva yaflam, devrimci düflünce ile küçük-burjuva düflünce, ilkeli ve tutarl› devrimci duruflla küçük burjuva tutars›z-kaypak durufl, örgütlü olmakla olmamak aras›ndaki fark›n, çizgilerin siliklefltirilmesi s›radanlaflt›r›lmas›d›r. Örgütsüzlük, ilkesizlik, tutars›zl›k, halka ve partiye karfl› sorumsuzluk, gündemlerine ilgisizlik, devrimci görevlerin yerine getirilmemesi, devrimcili¤in s›radanlaflt›r›lmas›d›r. Devrim ve örgüt biliminin en temel konular›ndaki devrimci ilke ve anlay›fllar›n›n bozulmas›, zay›flat›lmas›d›r. Devrimci yaflama, devrimci durufla ve kültüre ait olan her de¤erin s›radanlaflt›r›lmas›d›r. S›n›f bilinçli proleterler, burjuvazinin bu türden sinsi ve ikiyüzlü sald›-

tirebiliriz.

daki pratikler oldu¤unu da gösterir.

fiehitlerimizi aktarmada onlar› yak›ndan tan›yan, birlikte mücadele etmifl yoldafllar› kadar, ailelerinin onlar› bize anlatmas› da bir o kadar önemlidir. Çünkü bu aktar›mlarda daha çok onlar› devrimcilefltiren koflullar› ve de devrimci kifliliklerinin günlük yaflamdaki paylafl›mlara yans›malar›n› görür, onlar› daha yak›ndan tan›ma f›rsat› buluruz. Bu tan›ma bize ayn› zamanda, devrimci kiflili¤in/duruflun aynas›n›n, sadece devrimci faaliyet içindeki pratik de¤il, ayn› zamanda günlük yaflam-

fiehitlerimizi ailelerinden dinlemenin önemini, 30 Haziran 1980’de flehit düflen Efendi Diril’in ve de 29 Haziran 1985’te flehit düflen Hayrettin Bak›fl’›n ailelerinden dinlerken bir kez daha anlad›k. Bu önem her fleyden önce, ailelerin, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, çocuklar›n›n birileri taraf›ndan unutulmad›¤›n›-unutturulmad›¤›n›, onlar›n mücadelelerinin sürdü¤ünü gördüklerinde duyduklar› mutlulukla birlikte ortaya ç›k›yordu.

Partisi ve ideolojisi her fleyin üstündeydi: Hayrettin Bak›fl

1957 y›l›nda, Dersim- Mazgirt’in Rijik Köyü’nde do¤an Hayrettin Bak›fl, çok genç yafllarda mücadele ile tan›fl›r ve k›sa süre içinde, TKP/ML saflar›nda örgütlü faaliyete kat›l›r. Bir süre sonra düflmana esir düflen Hayrettin Bak›fl, 12 Eylül AFC’sini hapishanede karfl›lar. Hapishaneden ç›kar ç›kmaz da, kendisinden gelen yo¤un talep üzerine, mücadelenin en s›cak alan›nda, gerilla faaliyetinin içinde yer al›r. Yoldafllar› onu “partisini ve ideolojisini her fleyin üzerinde tutard›” sözleriyle özetliyorlar. Sürekli okuyan, araflt›ran Hayrettin, alçakgönüllülü¤ü ve zekas›yla öne ç›kmas›ndan kaynakl›, “Kurefl” olarak an›l›r. Onun mücadele yaflam› boyunca, “yok”, “olmaz”, “ yapamam” sözcüklerine yer vermedi¤i söylenir. Hayrettin Bak›fl’› bize anlatmas› için, abisi Cahit Bak›fl’la görüfltük. Cahit abi, “O her fleyden önce çok insanc›ld›. ‹nsanlar› çok severdi” diyerek bafll›yor.

r›lar›n›n niteli¤ine ve farkl› tarzda kendini ortaya koyan biçimlerine karfl› bilinçli ve örgütlü karfl› koymay› görev olarak önüne koymak zorundad›r. Tasfiyecilerle aralar›ndaki düflünsel-örgütsel-pratik fark› ve duruflu netlefltirip, süreklilefltirmelidir. Tasfiyecilik özellikle günümüzde örgütlü olmakla örgütsüz olmak, devrimci duruflla küçük-burjuva durufl aras›ndaki temel ayr›m çizgilerini yok sayarak, siliklefltirip, devrimcili¤i s›radanlaflt›rmaya çal›flmaktad›r. Bu sald›r›lara karfl› sürekli bir flekilde ideolojik-politik-örgütsel mücadele vermek s›n›f bilinçli proleterlerin vazgeçilmez, ertelenemez görevleridir. Devrimci hareketin zay›f ve yeterince örgütlü bir güç oluflturamad›¤› süreçte ideolojik-politik sald›r›lar›n› daha cüretli bir flekilde art›ran tasfiyecilik, devrimci hareketin geliflim gösterdi¤i süreçlerde geriler ve kendi küçük-burjuva kabu¤una çekilerek sinip, sald›r› için en uygun an› bekler. Unutmamak gerekir ki tasfiyecileri var eden zemin; devrimci hareketin zay›f ve örgütsüz oldu¤u, devrimci ilke ve kurallar›n uygulanmad›¤› zeminidir.

ÖLÜMSÜZLEfiENLER

Bu insan sevgisinin, yoldafl sevgisinde de d›fla vurdu¤unu, eylemlerde yoldafllar›n› korumak için en öne at›ld›¤›n› söylüyor. Daha lise y›llar›nda Kartal’da, Liseliler Derne¤i baflkanl›¤› yapm›fl. Liseden sonra bir fabrikada iflçi olarak çal›flmaya bafllam›fl. Üretim içinde proleterleflmesi, onun proletarya ideolojisini daha da bilince ç›karmas›n› getirmifl. Bir yandan iflçilik yap›yor, bir yandan da faaliyetini sürdürüyormufl. Çok kez gözalt›na al›nd›¤›n› söylüyor abisi. Sonra hapishaneyle tan›flt›¤› tutsakl›k süreci bafllam›fl. Tutsakl›¤› 12 Eylül’e az bir zaman kala bitmesine ra¤men, ald›¤› disiplin cezas› nedeniyle hücreye at›lm›fl ve böylece 12 Eylül’ü hapishanede karfl›lam›fl. Cahit abi, hapisten ç›kt›ktan sonra, annesiyle birlikte köye gitti¤ini ve oradan da k›ra ç›kt›¤›n› söylüyor. Hayrettin bir yoldafl› ile birlikte, 29 Haziran 1985’te, Hozat’ta k›rsal alanda flehit düflüyor. Abisi köylülerden ald›klar› bilgilere göre, yoldafl› ile bir suyun bafl›ndalarken, uzaktan nokta at›fl›yla katledildiklerini söylüyor. Cahit abi o dönem devrimcilerin halka mücadeleyi anlatmak ve kavratmak için, özellikle de köylerde çok yo¤un faaliyetler gerçeklefltirdiklerini anlat›yor. “S›n›rl› olanaklarla, tiyatrolar, konserler, toplant›lar yaparlard›, bunlar› halk›n anlayabilece¤i dilde sunarlard›. Ayn› flekilde flehirlerde sendikalarda da yo¤un faaliyetleri vard›.” Evet, flehitlerimiz bizlere ö¤retmeye devam ediyorlar. Ve onlar›n, partisini ve ideolojisini her fleyin üzerinde tutan pratikleri, hala yolumuzu ayd›nlat›yor!

Burjuvaziye ve her türden tasfiyeci anlay›fla karfl› mücadelenin örgütlenmesine öncelikli olarak devrimci çizginin ve ilkelerin netlefltirilmesiyle ve örgütlü yaflamdaki karfl›l›¤› olan devrimci tav›r ve duruflun güçlendirilmesiyle ifle bafllamak laz›md›r. Bundand›r ki s›n›f bilinçli proleterlerin, devrimci kültür ve ahlak›, devrimci moral de¤erlerini örgütlü yaflamda daha güçlü bir flekilde savunup, devrimci yaflam›n merkezine koymalar› gerekir. Bu görev baflar›ld›¤› oranda proleter devrimcilerin kitleler üzerindeki etkisi artarak derinleflir, örgütleme ad›mlar› güç kazan›r. ‹deolojik mücadele ve uyan›kl›k Proletarya Partisi’nde canl› ve diri tutulmal›d›r. Bu mücadelenin gevfletilip zay›flat›lmas›, ertelenip, ihmal edilmesi burjuva ideolojisinin proletarya saflar›nda yaflam bulmas›na ve varl›¤›n› devam ettirmesine yol açar. Bu durumun yaflanmas› demek, kitlelerin örgütleme prati¤inin zay›flamas› demektir. Kitleler ancak proleter ideolojinin ve politikan›n yön verdi¤i süreklili¤i sa¤lanm›fl

Bargini flehitleri Hayrettin Bak›fl komutas›ndaki gerilla birli¤i 29 Haziran 1985 tarihinde Hozat’›n Bargini köyüne yak›n bir mezrada konaklad›klar› s›rada bir iflbirlikçinin ihbar› sonucu kuflat›l›r. Düflman güçleri ile yaflanan çat›flmada Hayrettin Bak›fl, Nihat Topuzo¤lu ve Metin Eker flehit düfler.

Hayrettin Bak›fl 1957 Dersim Mazgirt Rijik köyünde dünyaya gelen Hayrettin Bak›fl, çok genç yafllarda Partizanlarla tan›flt›. Faaliyet yürütürken düflmana esir düfltü. 1980 Cunta koflullar›nda baflta bölgesel yay›n Denge Partizan olmak üzere birçok makalenin alt›nda imzas› bulunmaktad›r. Hapishaneden ç›kar ç›kmaz hiç tereddütsüz s›n›f savafl›n›n kendini bekleyen alanlar›nda mücadele etmeye bafllad›. Dersim’de görevlendirilen Hayrettin Bak›fl Bölge Askeri Komitesi’nde ve bir gerilla müfrezesinin bafl›ndayd›. 1982 y›l›nda Merkez Komiteye atand›. Kavray›fl›, yetenekleri ve birikimi oran›nda her yanl›fl›n karfl›s›na dikilen Hayrettin Bak›fl, yetmezliklerine karfl› da mücadele ediyordu. Alçakgönüllülü¤ü ile tüm yoldafllar›n›n sevgisini kazanan Hayrettin Bak›fl’a göre inceleme yapmadan, araflt›rmadan konuflan insan ciddi hatalara düflebilirdi.

Nihat Topuzo¤lu 1961 y›l›nda Dersim Ovac›k Topuzlu köyünde dünyaya geldi. Kod ad› Mazlum’dur. Yurtd›fl›ndan saflara kat›larak solu¤u da¤ bafllar›nda Partizanlar›n yan›nda ald›.

Metin Eker 1962 y›l›nda Dersim Hozat Ergen (Gecimli) köyünde dünyaya gelen Metin Eker, Cenk ve Gözlük kod adlar›n› kulland›. Genç yafllarda Partizanlarla tan›flt›.

Aziz Erkoç Aziz Erkoç (‹zzet) Dersim-Hozat Tagar köyünde dünyaya geldi. 1980 öncesinde mücadeleye kat›ld›. 29 Haziran 1985 tarihinde Dersim Ovac›k E¤rikavak köyünde düflman güçleri ile yaflanan çat›flmada flehit düfltü.

Efendi Diril 1956 y›l›nda dünyaya gelen Efendi Diril, henüz çocuk yafllarda tan›flt› faflizmin zulmüyle. Yoksullu¤un, ezilmiflli¤in ve zulmün yaratt›¤› isyanc› gelenek ve içindeki devrim atefliyle 1976’da Partizanlara kat›ld›. Çeflitli askeri eylemlerde yer ald›. ‹stanbul Bölgesi Örgütlenme Komitesi’nde görev al›yordu. Yi¤it, militan ve fedakâr mücadelesiyle k›sa zamanda düflman›n korkulu rüyas› haline geldi. ‹stanbul Kanarya Çakar Soka¤›’nda vücuduna 20 kurflun s›k›larak katledilmifl vaziyette bulundu. Efendi Diril’in cenazesini köyüne götüren ailesini büyük bir kitle karfl›lad›. Cenaze köye varmadan görkemli bir tören düzenlendi. 2000’i aflk›n kitle hep bir a¤›zdan “Efendiler ölmez”, “Kahrolsun komprador patron-a¤a devleti” sloganlar›n› hayk›rd›. Törenden sonra köyüne götürülen cenaze çevre köylerin kat›l›m› ile omuzlarda tafl›nd›. Burada da sabaha kadar süren törende yoldafllar› silahlar eflli¤inde sayg› duruflunda bulundular.

bir pratikle örgütlenir, maddi bir güce dönüflür. Küçük burjuva ideolojisi ve politikas› ile ve bu ideolojinin yön verdi¤i pratik duruflla hareket edenler, kitleleri örgütleyemezler ve onlar› kurtulufla götüremezler. Kitlelerin ve Proletarya Partisi’nin örgütlenemedi¤i her alan ve zeminde proleter ideoloji ve kültür yerine küçük burjuva ideolojisinin kültür ve terbiyesini, onun sinsi ve gizli renklerini aramak gerekir. Bugün Proletarya Partisi’nin örgütlenme ad›mlar›n›n güçlendirilmeye çal›fl›ld›¤› her alan ve zemin ayn› zamanda küçük-burjuva ideolojisinin ve yaflam karfl›s›ndaki gücünün k›r›ld›¤›, etkisizleflti¤i alan ve zemindir. Bu mücadele etkisinden ve gücünden hiçbir fley kaybetmeden devam ettirilmeli ve süreklilefltirilmelidir. Kitlelerin yoksulluk ve örgütsüzlük gerçekli¤i devrim ve de¤iflim ihtiyac› her geçen gün büyümekte ve artmaktad›r. Bu gerçeklik proleter ideolojinin ilke ve kurallar›n›n güçlenmesine hizmet edecek özelliktedir. Yeter ki sürece, geliflme ve yaflananlara do¤ru bak›ls›n. Yeter ki geliflimin yönü ve do¤rultusu do¤ru gö-

rülsün. ‹flte o zaman devrimci müdahale ve inisiyatif etkili bir güce dönüflür. ‹flte o zaman proletaryan›n örgütleme ad›mlar› h›z kazan›r, moral ve inisiyatif üstünlü¤ü s›n›f bilinçli proleterlerin eline geçer. Proletarya Partisi’nin politik kararlar› ve çizgisi, bunu gerçeklefltirecek özellikte ve niteliktedir. Çünkü onun politik çizgisi ve politik kararlar› kitlelerin devrim ve de¤iflim ihtiyaçlar›na yan›t olacak niteliktedir. Çünkü onun politik kararlar› ve çizgisi s›n›f bilinçli proleterlerin örgütleme ad›mlar›n›n karfl›l›¤›n› verecek özelliktedir. Yeter ki halka ve partiye do¤ru bak›ls›n. Yeter ki parti ve halkla birlikte yürüme yetene¤i ve iradesi ortaya konsun. ‹flte o zaman devrimci çaba ve prati¤in her ad›m› baflar› olarak kodlan›r. Prati¤i devrimci olmayan›n söyleminin devrimci olmas›n›n hiçbir anlam› olamaz. Prati¤i devrimci olmayan yaflam› de¤ifltirip, dönüfltüremez. Prati¤i proleter devrimci olmayan›n proletaryadan yana olmas› beklenemez. Bugün ortaya konacak bütün çaba ve emek, prati¤in devrimcileflmesini yaratmaya hizmet etmelidir.


‹flçi-köylü 12

Enternasyonal

12-25 Haziran 2009

Çin’de revizyonist yönetimin insanl›k suçu, Tiannamen katliam›n›n 20. y›l› Tüm iktidar halka! Emperyalizme, feodalime ve komprador kapitalizme karfl› aya¤a kalkan Çin halk›n›n Baflkan Mao’nun Komünist Partisi’nin önderli¤inde gerçeklefltirdi¤i Büyük Çin Devriminin 60. y›l›nda dünyay› yerinden sarsan bu büyük dönüflümü ve Mao’nun ölümünün ard›ndan iktidar› gasp eden revizyonist yönetimin 30 y›l içinde Çin’i getirdi¤i durumu incelemek bize sosyalizmle kapitalizm aras›ndaki fark› ve mücadeleyi anlamada de¤erli veriler sunmaktad›r. Çin halk›n›n kazan›mlar›n› parça parça yok ederek kapitalizmi restore eden revizyonist yönetim Çin’i dünyan›n en eflitlikçi düzeninden en eflitsiz düzenine getirmek için 30 y›l boyunca Çin halk› üzerinde sert bir diktatörlük kurmufltur. Toplumlar›n eflitsizli¤ini ölçen Gini Endeksi’ne göre 1976’da 0.22 ile dünyan›n en eflit düzeninde yaflayan Çin halk› 2006’daki 0.496’l›k Gini Endeksi ile dünyan›n en eflitsiz birkaç düzeninden biri haline gelmifl, eflitsizlikte Brezilya ve Güney Afrika ile yar›flmaya bafllam›flt›r. Çin halk›n›n yo¤un sömürüsü üzerinden zenginli¤ine zenginlik katan Çin burjuvazisi bugüne kolayl›kla gelmedi. Tarihsel olarak mücadeleci bir gelene¤e sahip olan Çinli emekçi s›n›flar kapitalizmi restore eden reformlara karfl› büyük mücadeleler vermekte ve bürokratik yönetimi tehdit etmektedir. Özellikle son y›llarda giderek artan büyük ve militan iflçi ve köylü eylemleri bürokratik bask›c› yönetimin bask›s› ve sert müdahaleleriyle karfl›laflmaktad›r. Çin gençli¤inin ve iflçi-emekçilerinin Çin’deki reform süreci ile birlikte gasp edilen haklar›na karfl› verdikleri destans› mücadeleyi ve revizyonist yönetimin halk düflman› yüzünü gösteren tarihsel olaylardan biri olan ve Nisan ve May›s 1989’da milyonlarca ö¤rencinin ve iflçinin kat›l›m›yla örgütlenen, 3-4 Haziran günü ise ordu taraf›ndan büyük bir katliamla bast›r›lan Tiannamen Katliam›n›n 20. y›l›nday›z. Çin’de iktidardaki burjuvazi aradan 20 y›l geçmesine karfl›n Tiannamen Meydan›’nda iflledi¤i insanl›k suçunu saklamak için büyük çaba göstermekte ve halk›n katliam›n 20. y›l›nda düzene duydu¤u tepkiyi göstermemesi için beyhude önlemlerini artt›rmaktad›r.

Ö¤renci hareketinden halk hareketine Nisan 1989’da ö¤rencilerin Beijing’de demokratik reform talebiyle bafllatt›¤› eylemler k›sa sürede farkl› kesimlerden halk›n kat›l›m› ile büyümüfl, özellikle iflçi s›n›f›n›n ilerleyen süreçte yo¤un kat›l›m›, eylemin niteli¤inden taleplerine kadar belirli de¤iflimlere neden olmufl, harekete damgas›n› vurmufltur. Eylemler sadece Beijing’de gerçekleflmemifl, ülke çap›nda 400’ü aflk›n flehirde 100 milyonu aflk›n insan›n kat›l›m›yla örgütlenmifl, yolsuzluk içine batm›fl olan yöneticiler protesto edilmifl, sosyalist Mao döneminde elde edilen haklar›n gasp edil-

mesi protesto edilmifl, ÇKP yönetiminden hesap sorulmufltur. Eylemler 15 Nisan’da liberal reformlar›n savunucusu olarak bilinen ve görevinden Deng Sio Ping taraf›ndan al›nan Siyasi Büro üyesi Hu Yaobang’›n kalp krizinden ölmesi üzerine Hu’nun an›lmas› için ö¤rencilerin toplanmas›yla bafllad›. Hu’yu anan ö¤renciler etkinlikleri ile Hu’nun siyasi düflüncelerine desteklerini de sunmay› hedeflemifltir. 17 Nisan’da eylemler Beijing Üniversitesi’nden ç›karak Tiannamen Meydan›’na taflm›fl ve eylemlerin içeri¤i Hu’nun an›lmas›n›n yan› s›ra 1919’da 1. Emperyalist Paylafl›m Savafl› s›ras›nda Çin devrimci mücadelesinde tarihsel bir yere sahip olan anti-emperyalist 4 May›s Hareketi’nin 70. y›l›n›n an›lmas› eylemlerine dönüflmüfltür. Ö¤renci temsilcileri demokrasi, özgürlük, üst düzey yöneticilerin gelirlerinin aç›klanmas›, bas›n özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmas›, e¤itime devlet deste¤inin art›r›lmas›, eylem hakk›na yönelik k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› ve yolsuzlu¤a kar›flan yöneticilerin de¤iflmesi için demokratik seçimlerin örgütlenmesi taleplerini ortaya koymufllard›r. 23 Nisan’da 21 üniversiteden gelen ö¤renci temsilcileri eylemleri koordine etmek ve halk›n deste¤ini almak için Beijing Ba¤›ms›z Üniversite Ö¤rencileri Federasyonu’nu kurdular. Bu dönemde iflçiler de eylemler örgütleme bafllad›lar. Shaanxi’de ÇKP’nin bürosunun önünde toplanan 10 bin iflçi enflasyon, ücretler ve bar›nma sorunlar›n› içeren sosyal konular› tart›flt›lar. Bu dönemde iflçi ve ö¤renci eylemleri “iflçi s›n›f›n›n deste¤i olmadan zafer kazan›lamaz” slogan› ile ortaklaflt›r›lmaya çal›fl›lm›fl, 20 Nisan’da Beijing Ba¤›ms›z ‹flçi Federasyonu kurulmufl ve örgüt h›zl› bir flekilde di¤er flehirlere de yay›lm›flt›r. 2 gün sonra 100 bin kifli Tiannamen Meydan›’nda eylem yapm›fl, Hu’nun cenazesine ise ço¤u iflçi 1 milyonu aflk›n kifli kat›lm›flt›r. Cenazede bürokrasinin ayr›cal›klar›, artan zenginli¤i ve reformlar›n yaratt›¤› sorunlar üzerine bildiriler da¤›t›lm›flt›r. 26 Nisan’da ÇKP’nin yay›n organ› “Günlük Halk” gazetesinde protestolar “Parti ve sosyalizm karfl›t›” olarak de¤erlendirilmifl, bu, genifl kesimlerin büyük tepkisini çekmifl, eylemlere kat›l›m artm›fl, ÇKP, gazetenin editörünü de¤ifltirmek zorunda kalm›flt›r. Eylemlerde ÇKP’nin 1949 Devrimine ihanet etti¤i üzerine konuflmalar yap›lm›flt›r. Eylemlerin bu aflamaya gelmesiyle birlikte Hu’nun liberal politikalar›na destek için eylemleri bafllatan Beijing Üniversitesi’ndeki ö¤renci gruplar›ndan birço¤u eylemlerden çekilmifl ancak hareket lise ö¤rencilerinin ve ö¤retmenlerin kat›l›m›yla büyümeye devam etmifltir. 4 May›s Hareketi’nin y›ldönümünde 250 bin iflçi ve ö¤renci Beijing’de eylem yaparak bu tarihsel günü anm›fl, benzer büyük eylemler 51 flehirde daha örgütlenmifltir. 13 May›s’ta ö¤renci eylemlerinde daha radikal görüflleri savunan kesimler a¤›rl›k kazanmaya bafllam›fl ve yönetimin Ba¤›ms›z Ö¤renci Federasyonu’nu tan›mas› ve örgütün legalleflmesi için açl›k grevi ça¤r›s›nda bulunulmufltur. Binlerce ö¤rencinin kat›ld›¤› açl›k grevi tam da Gorbaçev’in Çin ziyaretine denk getirilerek yönetim üzerinde bask› art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Açl›k grevi ve meydan›n iflgali, iflçilerin de deste¤i ile Ba¤›ms›z ‹flçi Federasyonu’nun da tan›nmas› amac›yla iflçilerin de eylem düzenleyip taleplerini iletmesi

sürecini h›zland›rm›flt›r. 15 May›s’ta yar›m milyon, 17 May›s’ta ise 2 milyon kifli Beijing’de yürüyüfl düzenledi. 18 May›s’ta Hebei kentinde 150 bin, fianghay’da ise 100 bin iflçi, ö¤retmen, memur ve ö¤renci yürüdü. 17 May›s’ta ÇKP’nin resmi yay›n organ› “Günlük Halk” gazetesi çal›flanlar› da eylemlere “Yalan haber yazmak istemiyoruz” ve “Tüm iktidar halka” pankartlar›yla kat›ld›lar. Bu dönemde ÇKP içinde de çatlaklar meydana geliyor, Genel Sekreter Zhao fliddet kullan›lmas›na karfl› ç›k›yor ancak Deng Sio Ping taraf›ndan reddediliyor ve Zhao istifa ediyordu. Zhao eylemci iflçilerin ve ö¤rencilerin yan›na giderek ordunun müdahale edece¤ini, eyleme son vermelerini söylüyor. Zhao ard›ndan devlet taraf›ndan ev hapsine al›n›yor ve 2005 y›l›nda ölene kadar ev hapsinde tutuluyor. Zhao’nun yerine ise fianghay Parti Sekreteri Jiang Zemin genel sekreterli¤e getiriliyor. 20 May›s’ta Baflbakan Li Peng s›k›yönetim ilan eder. Buna tepki olarak ertesi gün 1 milyon kifli soka¤a dökülür. Askerlere karfl› sokaklarda barikatlar kurulur. 23 May›s’ta ordu Meydana geldi¤inde binlerce iflçi ve ö¤renci askerleri silahlar›n› kendilerine çevirmemeleri ve kendilerine kat›lmalar› için ikna etmeye çal›fl›r. Birçok asker halka müdahale etmeyi reddederek flehri terk eder. Bunun üzerine Beijing’deki askerlerin harekete kat›lmamas› için flehirden çekilir ve yerine uzak k›rsal bölgelerden olaylardan haberdar olmayan yeni askeri bölükler getirilir. Beijing’den zorla uzaklaflt›r›lan 27. Ordu flehri terk ederken Tiannamen Meydan›’ndan “Yozlaflmaya son” sloganlar› atarak bir yürüyüfl gerçeklefltirilir ve yabanc› flirketlerin bürolar›n›n bulundu¤u yüksek binalara kurflun s›k›l›r. 20 May›s’ta ‹flçi Federasyonu s›k›yönetim karar› geri çekilene kadar genel grev ilan eder. 21-22 May›s’ta 131 flehirde, alt düzey ÇKP üyelerinin de kat›ld›¤› yüz binlerce kifli eyleme kat›l›r. Askerlerin flehirden çekilmesi sonucunda iflçiler trafi¤in düzenlenmesi, güvenli¤in sa¤lanmas› ve üretimin devam› için inisiyatifi eline al›r. 25 May›s’ta da 1 milyon kifli Beijing’de eylem yapar. ÇKP yönetiminin protestocular› silah zoruyla da¤›tmas› karar›na ra¤men 27. Ordu’nun halka silah s›kmay› reddetmesi üzerine ÇKP yöneticilerini ordunun bölünmesi ve farkl› bölükler aras›nda silahl› çat›flma ç›kmas› korkusu sard›. 2 Haziran’da Halk Kurtulufl Ordusu’ndan 200 bin asker baflkente y›¤›ld›. 3-4 Haziran tarihlerinde ise Tiannamen Meydan›’na giren 40 bin asker silahs›z halka kurflun s›kmaya bafllad›. Katliamda resmi rakama göre 241 kifli, resmi olmayan rakamlara göre ise 2 bin ile 7 bin aras›nda iflçi ve ö¤renci öldürüldü. Çin’de 1949 Devrimi’nden sonra ilk kez, 40 y›l sonra Halk Kurtulufl Ordusu silahlar›n› halka do¤rultup s›karken Economist dergisinin muhabirinin verdi¤i bilgiye göre iflçiler ve ö¤renciler Enternasyonal marfl›n› söyleyerek kurduklar› barikatlarda direnmeye çal›flmaktad›r. Olaylara kat›lan Yu Hua, askerler ve polis flehirden bir anda çekilince sokaklar›n kontrolünün halka geçti¤ini belirtmekte ve flöyle eklemektedir: “Trene veya otobüse bilet vermeden binebiliyordunuz, herkes birbirine gülümsüyordu. Yankesiciler dahi o günlerde ifllerine ara vermifllerdi. Her köflede, günün her saatinde ö¤renciler sesleri k›s›lana kadar konuflmalar yapmakta, daha yafll› olan izleyiciler ise konuflmalar› onaylayarak dinliyordu.”

Harekete bir iflçi olarak kat›lan Lijia Zhang ise ö¤rencilerin eylemlerinin daha fazla özgürlük talebiyle genifllemesi üzerine fabrikalar›nda da eylem karar› ald›klar›n› ve yüzlerce iflçinin “‹flte iflçiler geliyor” pankart› alt›nda k›z›l bayraklar›yla sokaklara ç›kt›¤›n› ifade et-

mektedir. Eyleme kat›lan Ha Jin ise 70’li y›llarda Halk Kurtulufl Ordusu’nda askerken kendilerine ordunun öncelikli görevinin halka hizmet ve halk› korumak oldu¤unun ö¤retildi¤ini ve askerlerin kendilerine atefl açmas›n›n kendini floke etti¤ini vurgulamaktad›r. Nicholas Crisdof ise “O gece (3 Haziran gecesi) kurflunlar kula¤›m›zda u¤uldarken Sonsuz Bar›fl Caddesi kanla y›kanmaktayd›. Üniformal› askerler meydan›n afla¤›s›ndayd›, periyodik olarak silahlar›n› üzerimize do¤rultuyor ve kitleye do¤rudan salvo at›fllar yap›yorlard›. Silah sesleri kesildi¤inde ve ortal›¤a sessizlik çöktü¤ünde koflmay› b›rak›p dönüp arkam›za bak›yor ve askerlerle aram›zdaki yüzlerce metrede yatan ölü ve yaral› gençlerin bedenlerini yerde yatarken görüyorduk. Baz› protestocular askerlere taflla ve molotof kokteylleriyle sald›rmaktayd› ancak aç›k alanda bunlar›n fazla etkisi olmamaktayd›. Ancak gidip yaral›lar› almaya cesaret edemiyorduk” diye yaz›yor. Jie Lian ise “Silah sesleri gelmeye bafllad›¤›nda plastik kurflun kullan›ld›¤›n› san›yorduk. Vurulan arkadafllar›m›z dahi plastik kurflun oldu¤unu sand›klar› için koflmaya devam etmeye çal›fl›yorlar, birkaç ad›m sonra ise bizi beklemeyin, siz koflmaya devam edin diyorlar ve dizleri üstüne düflüp can veriyorlard›” diyor.

Hareket reform sürecine tepkinin patlamas›d›r Tiannamen katliam›na giden yolda 2 ay süren eylemler, harekete süreç içinde önemli niteliksel de¤iflimler kazand›rm›flt›r. Bat› tarz› liberal-parlamenter demokrasiden etkilenen burjuva e¤ilimli ö¤rencilerin hareketin bafl›ndaki etkinli¤i mücadele içinde afl›lm›fl ve genifl kitleler kendi özgün talep ve tepkilerini sergilemeye bafllam›flt›r. ÇKP yönetimi ilk baflta eylemlere olumlu yaklaflmaktayken ve ö¤rencilerin bu taleplerini reform sürecini h›zland›rmak için kendi ç›karlar›na kullanma yönlü çaba içine girerken (Genel Sekreterin üniversiteye gidip eylemci ö¤rencilerin yurtsever oldu¤unu belirtmesinde oldu¤u gibi) k›sa süre içinde iflçi s›n›f›n›n eylemlere aktif ve yo¤un kat›l›m› ile hareketin rengi de¤iflmifl, reform sürecinde kaybedilen haklar›n protestosu öne ç›km›flt›r. Bu, ö¤renci hareketinde de radikal kesimlerin a¤›rl›k kazanmas›n›n önünü açm›fl, eylemler daha radikal bir nitelik alm›flt›r. Hareketin sloganlar›nda sosyalist yön zamanla a¤›rl›k kazanm›fl, ÇKP’nin revizyonist yönetimi de halk›n giderek artan hareketlili¤inin Halk Kur-

tulufl Ordusu’nun askerlerini de etkilemeye bafllamas› ile birlikte katliam›n haz›rl›¤›na giriflmifltir. ÇKP yönetimi bu katliamla reform sürecini h›zland›rm›fl ve halk hareketini ezerek uluslararas› piyasaya da mesaj›n› göndermifltir. 80’li y›llarda halk›n tepkisi nedeniyle yavafl ilerleyen, hatta 1981’de bir süre ertelenmek zorunda kalan reform süreci katliamdan sonra 92’den itibaren h›zlanm›fl ve Çin günümüze gelmifltir. Hareketin büyümesinde emekçilerin hayat flartlar›nda kapitalizmin restorasyonu sonucunda bozulma etkili olmufltur. 198788’de kredi ve emlak piyasas›nda spekülasyonla ekonomik dengeler bozulmufl, enflasyon 1988 sonbahar›nda % 30’a ç›km›flt›r. Enflasyonu indirmek için uygulanan daralt›c› politikalar sonucu çok say›da fabrika kapanm›fl ve iflsizlik artm›flt›r. Tar›mda devlet kontrolünün gevfletilip piyasa düzeninin geliflmesiyle birlikte tar›msal üretim de düflmüfl, köylülerin gelir düzeyi azalm›flt›r. fiehirlere göç bunun da etkisiyle artm›fl, on milyonlarca göçmen iflçi flehirlere gelmifltir. ÇKP 1982’de anayasadan grev hakk›n› kald›rarak iflçilerin artan tepkisini bast›rmay› hedeflemifltir. 400 bin kiflilik Silahl› Halk Polisi de bu dönemde kurulmufltur. Deng Sio Ping’in reformlar› aras›nda öncelikli olanlardan biri de Mao’nun sosyalist döneminin iflçi s›n›f›na kazand›rd›¤› en önemli haklardan olan iflçilerin tam istihdam ve ömür boyu istihdam garantilerinin kald›r›lmas›, 1985’te müdürlere iflçileri iflten ç›karma yetkisinin verilmesi ve emek pazar›n›n oluflturulmas›d›r. Yeni Emek Yasas› daha öncesinde 1965’te revizyonist Liu fihao Çi taraf›ndan hayata geçirilmifl, Büyük Proleter Kültür Devrimi s›ras›nda Mao’nun öncülü¤ünde iflçiler 1971’de bu yasay› geri çektirmifl ve herkes tam zamanl› iflçi konumuna geri dönmüfltür. Deng Sio Ping, Mao’nun ölümünün ard›ndan bu yasay› 1986’da yeniden yürürlü¤e koymufltur. 1983’te sözleflmeli iflçiler al›nmaya bafllanm›fl, 1987’de tüm ifl gücünün % 8’ini sözleflmeli iflçiler oluflturmufltur. Sözleflmeli iflçiler ifl güvenli¤ine sahip de¤illerdi. Özcesi reformlar Çin’de sosyalizmin kazand›rd›¤› “demir pirinç çana¤›”n› k›rm›fl, iflçilerin tam ve ömür boyu istihdam, e¤itim, sa¤l›k, bar›nma ve di¤er sosyal güvenlik haklar› kald›r›lm›flt›r. K›rsalda 1980 y›l›nda komünler kald›r›larak de-kolektivizasyon sürecine geçilmifl, bu nedenle komün sistemi sayesinde köylülerin yararland›¤› ücretsiz e¤itim, sa¤l›k, bar›nma haklar› ortadan kalkm›flt›r. 1983’te topraklar›n % 98’i köylülere geri da¤›t›lm›fl, Pazar ekonomisinin geliflmesiyle 3 y›l içinde yoksul köylüler topraklar›n % 25’ini satmak zorunda kalm›fl, k›rsalda s›n›fsal kutuplaflma derinleflmifltir. Bu geliflmeler ülkede s›n›fsal mücadeleyi derinlefltirmifl, 1989’da Tiannamen Katliam›yla bast›r›lan hareketin 2 ay içindeki muazzam geliflimine sebep olmufltur. Tiannamen, kapitalist yolcular›n iktidar› ele geçirdi¤i Çin’de saflar›n belirginleflti¤i bir meydan olmufl, karfl›l›kl› konumlanan s›n›flar›n sert çat›flmas› yaflanm›fl, kapitalist-bürokratik iktidarla iflçi s›n›f› aras›ndaki mücadele art›k aç›ktan, hiçbir aldatmaya yer vermeyecek flekilde sürmeye bafllam›flt›r.


‹ltica ve S›¤›nma Hakk›n› Yoketme Ayg›t›:

FRONTEX Almanya’n›n Frankfurt flehrinde 4 Haziran günü ‹ltica ve Kaçaklar konulu bir seminer gerçekleflti. Seminer, “Hiçbir insan illegal de¤ildir!” Hanau ‹nisiyatifi temsilcisi Hagen Kopp taraf›ndan verildi. Avrupa’da gelifltirilen son güvenlik stratejisini anlatan Kopp, Avrupa’n›n yeni s›n›r politikas›n› da özetledi. Pro Asyl taraf›ndan organizesi yap›lan ve yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› seminer, Frankfurt Üniversitesi T›p Fakültesi’nde gerçeklefltirildi. 2004’ten bu yana FRONTEX olarak adland›r›lan bu yeni s›n›r güvenlik birimini özetleyen Kopp, bu birimin direkt AB taraf›ndan kontrol edildi¤inin de alt›n› çizdi. Kamuoyunda bilinen yönüyle FRONTEX’in amac›n›n göç ak›n›n› durdurmak, illegal göçmenli¤in önüne geçmek oldu¤unu dile getiren Kopp, bunun büyük bir yalandan öte bir fley olmad›¤›n› savundu. Amaçlanan›n asl›nda kaçak göçmenli¤in kontrol alt›nda tutularak seçici davran›lmas› ve büyük firmalara ihtiyaç do¤rultusunda

kaçak ifl gücü sa¤lanmas› oldu¤unu belirtti. Uluslararas› iltica ve s›¤›nmac›l›k kanunlar›n›n art›k fiiliyatta terk edildi¤ini söyleyen Kopp, insan haklar›n›n hiçe say›ld›¤›n› sözlerine ekleyerek; “Binbir zorlukla ve hayatlar›n› tehlikeye atarak, s›¤›nmac› olarak bir baflka ülke topraklar›na ayak basan insanlar hiçbir ifllem yap›lmadan yine geri gönderilmektedirler. Binlerce insan bu sayede hayatlar›n› kaybetmifl durumdad›r. FRONTEX’in bu tutumu s›¤›nmac›lar›n hayat›na mal olmaktad›r. Göç yolu en fazla Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye

Filipinler Ulusal Polisi 19 reketin sonunu getirdiklerini May›s’ta bir aç›klama yaparak, bile hayal ediyorlar. (…) Filipinler Komünist Partisi Ancak Filipinli kitlelerin (FKP) üyesi ve Yeni Halk devrimci mücadelesi, uzun soOrdusu (YHO) komutan› luklu ve bedellerle, kay›plarla “Ka Dawa”n›n yakaland›¤›n› ve de elbette eksiklikleri ile veduyurdu. Aç›klamada, yakalanrilen, süreklili¤i sa¤lanm›fl bir ma olay›n›n, “Ka Dawa” tedavi mücadeledir… için Baguio kentindeki bir dokYeni Halk Ordusu’nun Abtora gitti¤i s›rada gerçeklefltirilra ve di¤er bölgelerdeki diredi¤i ve ayr›ca efliniflçi say›s›, Filipinli kitlelerin nin de tutuklanaegemen s›n›frak, her ikisinin lar›n bölgeyi devrimci mücadelesi, de hapishaneye insans›zlaflt›ruzun soluklu ve konuldu¤u belirma, engeller bedellerle, kay›plarla tildi. oluflturma ve ve de elbette eksiklik - de halk›n s›rFilipinler leri ile verilen, Ulusal Demokt›ndan tar›m ratik Cephe de, süreklili¤i sa¤lanm›fl bir e n d ü s t r i s i “Ka Dawa”n›n oluflturma çamücadeledir… yakalanmas›na balar›na karfl›n iliflkin bir aç›klama yapt›. Aç›kartm›flt›r. Eski bir atasözünde lamada flöyle denildi: Ka Dade belirtildi¤i gibi ‘birkaç a¤aç wa’y› yakalayan polisler, kamukesilse de, yerine baflkalar› yetioyunda mümkün oldu¤unca flir. Ama orman yaflamaya defazla infial yaratmak amac›yla, vam eder.’ Ayn› fley yoldafl Ka Ka Dawa’y› ‘üst düzey bir tutDawa için de geçerlidir. Kendisak’ olarak lanse etme çabas›na si FKP yerel örgütlülü¤ünün ve girmifllerdir. YHO’nun üyesidir. O hapiste Hatta Ka Dawa’n›n tutsak olsa da, düflmana ra¤men f›rt›edilmesiyle birlikte kendisinin nan›n karfl›s›nda dimdik duran memleketi olan Abra Eyaletingür ve ölümsüz orman›n bir de ve bölgesinde devrimci haparças› olarak kalacakt›r.”

üzerinden olmaktad›r. Bu konuda özellikle Yunanistan’›n Lesbos Adas› ve bat› Türkiye sahilleri oldukça hareketli alanlard›r ve FRONTEX’in en çok ilgilendi¤i bölgedir” dedi. Yaflananlara dikkat çekmek için 25 ve 31 A¤ustos tarihleri aras› Lesbos Adas›’nda olacaklar›n› belirten Kopp, AB’nin FRONTEX projesini gelifltirme niyetinde oldu¤unu da vurgulad›. Sezon boyunProntex, ca yap›lan s›n›rd›daha fazla fl›lar›na karfl› aktiölüm vitelere de¤inen demek! Kopp, ülke ve Avrupa çap›nda direnifl kordonunu gelifltirmek niyetinde olduklar›n› vurgulad›. Son y›llarda s›n›rd›fl›lar›n art›r›ld›¤›na dikkat çeken Kopp, s›n›rd›fl› ifllemlerinde in-

Bir s›n›r kontrol mekanizmas› 2004’te kurulan ve 2007’den beri aktif olan FRONTEX, AB “illegal göçmen” politikas›n›n en önemli ayg›tlar›ndan biri. Avrupa s›n›rlar›n›n Afrika ve Asya bölümleri üzerinde titizlikle çal›flan FRONTEX’e ait araçlar flimdilik üye ülkelerden sa¤lan›yor. S›n›rlara getirilen sert tedbirler s›¤›nmac›lar daha farkl› ve tehlikeli yollar› denemelerini beraberinde getiriyor. Bu da sonuç olarak daha fazla ölümü beraberinde getiriyor. FRONTEX kaçak insan ticaretini engelleyece¤i hedefiyle kurulmas›na karfl›n, gerçekte bu ticareti tamam›yla kontrolüne geçirmifl durumda. Kaçak ifl gücü FRONTEX kontrolü sayesinde gerçekleflmekte, AB ülkelerinde birçok sektörde kaçak çal›flan ka¤›ts›z göçmenler daha kolay sömürülme olanaklar›n› bar›nd›rmaktalar.

san haklar›na ayk›r›l›klar›n bas›na yans›d›¤›n› dile getirdi. (AT‹K Haber Merkezi)

Peru’da son iki ayda süren protestolar sonucunda, ülkenin kuzeyinde Amazonas flehrin Bagua’da olaylar fliddetlendi. Yaflad›klar› yerlerin tahrip edilmesi ve yerli topluluklar›n yerinden edilme politikas›n› protesto etmek amac›yla yerli halk taraf›ndan kurulan barikatlar›n kolluk güçleri taraf›ndan y›k›lmaya çal›fl›lmas› üzerine çat›flmalar ç›kt›. Devletin verdi¤i bilgiye göre 11 polis ve 7 tane eylemci yaflam›n› yitirdi. Ama bu bilgilerin do¤ru olmad›¤› birçok eylemci taraf›ndan aç›kland›. Ölenlerin say›s› daha fazla oldu¤unu söyleniyor. Ayr›ca haber yay›na haz›r-

lan›rken ald›¤›m›z bilgilere göre 38 polis, eylemciler taraf›ndan rehin al›nm›fl durumda. Asl›nda bu protestolar yeni de¤il, özellikle Nisan ay›ndan itibaren eylemler artm›flt›. Haz›rlanan yeni yasalara göre Amazon ormanlar› talan edilecek ve bu yasalar yerli topluluklar›n yaflam alanlar›n› tahrip ederek, Amazonas bölgesini tamamen emperyalistlerin ve onlar›n yerli uflaklar›n›n denetimine sokacakt›r. Bagua’da soka¤a ç›kma yasas› ilan edildi ve protestolar sürmektedir.

Gelecekleri için yürüdüler Geleneksel olarak her iki y›lda bir ve bu sene 14.sü düzenlenen Pantekot Gençlik Buluflmas› (Pfingsjugendtreffen) öncesi, binlerce kifli gelecekleri için yürüdü. Saat 11.00’de Flora Caddesi’ndeki Müzik Tiyatrosu önünde bafllayan yürüyüflte AT‹F, MLPD, YDG, REBELL, Courage, TK‹P ve B‹R-KAR da yer ald›. “Gerçeklefltirmek istedi¤imiz 1000 düflüncemiz var. Ancak var olan

Evrensel Bak›fl “Devler” çöküyor, “büyük devin” uyanma zaman›d›r! Amerikan emperyalizmi dünya ölçe¤inde giderek daha da derin bir çöküntü içine girerken, bu durum ayn› zamanda küresel krizde de yeni bir evreye iflaret etmekte. Bu bir zamanlar›n “en güçlü” flirketinin iflas›ndan en çok etkilenecek olanlar›n ise, flirketin dünyan›n dört bir yan›ndaki iflletmelerinde ve yan sanayilerinde çal›flan milyonlarca iflçi ve emekçi ve onlar›n aileleri olaca¤› kesin. Çünkü çok say›da otomobil yedek parça üreticisinin, GM temsilcili¤inin ve de say›s›z GM iflyerinin kapanmas› art›k an meselesi. Bu dünya ölçe¤indeki otomobil

üreticisi, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, ABD emperyalizminin ve de buna ba¤l› olarak ABD sanayisinin küresel hakimiyetinin yükselifline paralel olarak yükselifle geçti. GM, 500 bini ABD’de olmak üzere, dünya genelindeki 850 bin çal›flan›yla dünyan›n en büyük özel iflletmesiydi. Otomobil sektörünün “üç büyükleri” olarak an›lan GM, Ford ve Chrysler, dünya genelindeki otomobil üretiminin 4/5’ini elinde tutuyordu. Bunun yar›s› GM taraf›ndan üretiliyordu. Ancak bu durum son birkaç on y›ld›r de¤iflikli¤e u¤rad›. Amerikan emperyalist sermayesi, 1970’li y›llarda, artan rekabet, düflen kâr marj› ve de özellikle iflçi s›n›f›n›n ayn› y›llarda yükseliflte olan militan mücadelesi nedeniyle, sanayide bilinçli bir yeniden yap›land›rma politikas› izledi. Kâr marj› düflen tüm sanayi sektörlerinde, yat›r›mlar sistemli olarak durduruldu. Buna efl

ekonomik kriz buna engel oluyor!” parolas› ile ça¤r›s› yap›lan Gelecek Yürüyüflü’ne kat›l›m›n özellikle gençlerden olmas› dikkat çekti. “Krizinizin Faturas›n› Biz Ödemeyece¤iz” ve “E¤itim Meta De¤ildir! E¤itim Y›k›m›n› Durdural›m!” pankart›n›n arkas›nda yürüyen AT‹F üyeleri ve YDG’liler yürüyüfl boyunca sloganlar› ile dikkat çekti. At›lan sloganlarda Almanya ve Avrupa’da yükselen ›rkç›l›¤a ve krizin et-

zamanl› olarak iflçi s›n›f›na dönük kapsaml› hak gasplar› gerçeklefltirilmeye baflland›, ücretler düflürüldü. GM bünyesinde çal›flan iflçilerin maafllar›ndan, 1980’lerin bafl›ndan itibaren, bir nevi flantaj yoluyla fon benzeri bir kesinti yap›lmaya baflland›. Milyarlarca Dolar› bulan bu kesintiler ise daha sonra iflçilere ödenmek yerine, flirket bunlar› hisse senedi almak için kulland›. Ancak tüm bu süreler boyunca, GM’un dünya pazar›ndaki pay› da giderek küçüldü. Borsada 2008 y›l›nda yaflanan çöküfl s›ras›nda, GM’un 2005 y›l›nda 90 milyar Dolar zarar etti¤i ortaya ç›kt›. Al›nan krediler de tükenmeye bafllay›nca, gerek ABD’deki gerekse dünya çap›ndaki otomobil sat›fllar›nda büyük bir düflüfl gerçekleflmeye bafllad› ve otomobil sektöründeki çöküfl h›zland›. Chrysler’in ard›ndan GM’yi de iflasa sürükleyen, ABD emperyalizminin günümüz temsilcisi Obama

✔ ARJANT‹N Arjantin Sendikalar Birli¤i (CTA) 27 May›s’ta tüm ülkede grev ça¤r›s› yapt›. Krizin yükünün emekçilerin s›rt›na y›k›lmaya çal›fl›lmas›n› protesto etmek için gerçeklefltirilen greve, havalan› ve demiryollar› çal›flanlar› baflta olmak üzere, çok say›da ifl kolu kat›ld›. Grev günü yap›lan eylemlerle birlikte çok say›da cadde eylemciler taraf›ndan tarafi¤e kapat›l›rken, baflkent Buenos Aires’de trafik durma noktas›na geldi. CTA iflten ç›karmalar›n 6 ay boyunca durdurulmas›n›, daha yüksek ücret ve ailelere sosyal yard›m talep ediyor.

✔ FRANSA Sarkozy hükümetinin ekonomi politikalar›n› protesto eden demiryolu çal›flanlar›, 27 May›s’tan itibaren greve ç›kt›. 28 May›s’ta posta ve telekom çal›flanlar› da greve kat›ld›. Grevin di¤er iflkollar›na da yay›lmas› söz konusu. Sendikalar 13 Haziran’da tüm ülke çap›nda eylem ça¤r›s› yapt›.

9100 Tamil kamplarda rehin...

Peru’da yerli topluluklar› ayakland›

“Ka Dawa” Balweg serbest b›rak›ls›n!

“Dünya devi” General Motor (GM), 1 Haziran’da iflas›n› ilan etti. GM “daha düne kadar” dünyan›n en büyük ve en kârl› iflletmesiydi. 101 y›ll›k bir geçmifle sahip olan otomobil üreticisinin çöküflü, ABD tarihi boyunca sanayide yaflanan en büyük iflas olarak adland›r›l›yor. GM y›llardan beri Amerikan sanayisinin gücünün sembolü olarak görülüyordu. fiirketin iflas›, asl›nda tüm ABD emperyalist sisteminin (ve bir bütün olarak emperyalist-kapitalist sistemin) üstü örtülemeyecek biçimde iflas etti¤i anlam›na geliyor.

‹flçi-köylü 13

Dünyadan

12-25 Haziran 2009

Sri Lanka devleti halen 9100 Tamil Kaplan›’n› rehin tutuyor, bunlardan 1600’ü de “terör sald›r›lar›na katk›” iddias›yla sorgulan›yor. ‹nsanl›k d›fl› sald›r›lar›n sonras›nda rehin al›nanlar›n di¤er k›sm› ise devletin “Yeniden E¤itim” olarak adland›rd›¤› kamplara gönderildi. Sri Lankal› Bakan konu ile ilgili aç›klama yapt›. Devlet, May›s ay›n›n bafllar›nda Tamil Kaplanlar›’na karfl› bafllatt›¤› sald›r›lar›n zaferle sonuçlan-

kilerine vurgu yapan eylemciler, “Tamil halk›na uygulanan katliam durdurulsun” slogan›n› hayk›rarak, Tamil halk›n›n sesi oldular. Miting alan›nda BDB’de direnen iflçiler, Hannover’de açl›k grevine giren VW iflçileri, Opel iflçileri, grevde olan krefl e¤itmenleri ad›na konuflmalar yap›ld› ve direneceklerinin mesaj›n› verdiler. YDG ad›na yap›lan konuflmada, önümüzdeki sürecin e¤itim grevi süreci oldu¤u ve tüm gençlerin bu süreçte aktif ve örgütleyici olmalar› ça¤r›s›nda bulunularak “Yaflas›n enternasyonal dayan›flma” slogan› at›ld›. Birçok kurum taraf›ndan stantlar›n ve enformasyon çad›rlar›n›n aç›ld›¤›

Hükümetinin, emperyalist sermayenin en güçlü kesimlerinin ç›karlar›na hizmet etti¤i bilinmektedir. Fazla kârl› görülmeyen markalara ait flirketlerin iflaslar›yla bu flirketler ya tasfiye edilmekte ya da parçalanmaktad›r. GM özgülünde ise, bundan böyle ABD hükümetinin mülkiyetinde olacak olan “yeni bir GM”, ayn› zamanda tüm sorumluluklar›ndan da “kurtulmufl” olacakt›r. ‹flçi alacaklar›n›, flirketten emekli olanlar›n maafllar›n› ve-veya sa¤l›k giderlerini ödeme yükümlülü¤ü ortadan kalkacakt›r. Böylelikle yeniden kârl› bir iflletme haline gelecek olan flirket, kelepir fiyat›na, özel bir flirkete devredilecektir. Bugün GM’un emperyalist-kapitalist sistemin denetiminde iflas etmesi (daha do¤rusu ettirilmesi) ile birlikte, egemen s›n›flar›n iflçi s›n›f›na dönük sald›r›lar› da yeni bir boyut kazanm›fl oldu. Önümüzdeki süreçte, gerek emperyalist ülkelerde gerekse em-

d›¤›n› bildirmiflti. Ordunun neredeyse bütününü kullanarak, a¤›r silahlarla sald›ran devlet Tamil halk›ndan binlerce kiflinin ölümüne neden olmufltu. Hareket’in önderi Vellupillai Prabhakaran da sald›r›larda yaflam›n› yitirmiflti. Tamil Kaplanlar› Asya k›tas›ndaki Sri Lanka’n›n kuzeyinde on y›llard›r ulusal ba¤›ms›zl›k mücadelesi veriyor ve Tamil halk›n›n yaflad›¤› topraklarda özerk bir devlet istiyordu. (AT‹K Haber Merkezi)

kampa kat›l›m›n yo¤un oldu¤u gözlemlendi. E¤itim grevine iliflkin tart›flmalar›n yap›ld›¤› çad›rda YDG, REBELL ve Yunanistan, Avusturya, ‹talya ve Fas’ta anti-emperyalist mücadelelerde yer alm›fl temsilcilerin de yer ald›¤› forum düzenlendi. Forumda Haziran ay›nda yap›lacak eylem haftas›na ve di¤er ülkelerde var olan ö¤renci ve kitle hareketlerine iliflkin bilgiler verildi. Kamp›n ana konusu ise ekonomik krizdi. Stefan Engel taraf›ndan da bu konuda bir saatlik bir seminer verildi. Türkiyeli ve Alman kurumlar›n enformasyon standlar›, müzik gruplar›n›n yan› s›ra sportif aktiviteleri de kampta göze çarpanlard›. (AT‹K Haber Merkezi)

peryalist sermayenin yo¤un olarak bulundu¤u ba¤›ml› ülkelerdeki temel sanayi dallar›nda, yüz binlerce iflçinin iflten ç›kar›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. fiu çok aç›k ki, egemen s›n›flar küresel kriz bahanesiyle, ezenler ile ezilenler aras›ndaki s›n›f iliflkilerini yeniden ve de ezenler lehine düzenlemek istemekteler. Ezilen halklara ve iflçi ve emekçi y›¤›nlara dönük kapsaml› bir hal alan bu çok yönlü sald›r›lar, her geçen gün haklar› daha da boyutlu olarak elinden al›nmak istenen iflçi s›n›f›n›n ve de iflgaller, emperyalist siyasal-ekonomik politikalarla teslim al›nmak istenen dünya ezilen halklar›n›n, ezenlere, sömürenlere, halklar› katledenlere karfl› mücadeleyi yükseltmelerini zorunlu k›lmaktad›r. “Devler” çökerken, ezilenlerin ortak gücünün, yani egemenlerin korkulu rüyas› “büyük dev”in, uyanma zaman› art›k gelmifltir!


‹flçi-köylü 14

Tarihten sayfalar

12-25 Haziran 2009

And Da¤lar›ndan yükselen bir direnifl ezgisi;

Halk›z biz yeniden do¤ar›z ölümlerde! Tarihler 18 Haziran 1988’i gösterdi¤inde Latin Amerika’da And Da¤lar›’n›n ete¤inde bir ülkeden, Peru’dan tüm dünyaya bir 盤l›k yükseldi. Yüzy›llard›r ezilen, açl›k ve sefalet içinde kendi dilleri ve kültürleri yasaklanan çeflitli milliyetlerden Peru halk›n›n sesi yükseliyordu And Da¤lar›’n›n zirvesine… Peru’da devrimciler zulme karfl› isyan etmiflti

Bir k›v›lc›m, tüm bozk›r› tutuflturabilir Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin tüm dünyada yükselen atefli And Da¤lar›’n›n rüzgârlar› ile alazlanarak Peru toplumunu sarmaya bafllam›flt›. Peru Komünist Partisi içinde yaflanan ve önderli¤ini Dr. Abimael Guzman’›n (Baflkan Gonzalo) yapt›¤› bir grup devrimci; revizyonizme, reformizme karfl› mücadeleyi yükseltiyordu. 70’lerin sonlar›nda iyice keskinleflen bu mücadele sonucunda Peru Komünist Partisi “Bir k›v›lc›m tüm k›tay› tutuflturur” diyerek silahl› mücadeleyi bafllatt›. 17 May›s 1980, Peru toplumunu yeniden flekillendirecek mücadelenin ilk iflaret fifle¤inin at›ld›¤› gün olacakt›. PKP gerillalar› Peru halk›n›n ac›s›n›, öfkesini ve isyan›n› yüklenerek zalimlere ilk vurufllar›n› yapt›. Ba¤r›nda bir volkan tafl›yan Peru halk› bu ça¤r›ya sessiz kalamazd›. Mücadele 盤 gibi büyüdü. K›sa sürede ülkenin dört bir yan› bu k›v›lc›mla tutufltu. Art›k, Peru bozk›rlar› Baflkan Mao’nun k›z›l meflalesi ile kavrulmakta ve s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünyaya do¤ru alev almaktad›r. Peru Komünist Partisi sekiz y›l gibi k›sa say›labilecek bir zaman dilimi içinde ülkenin da¤l›k kesimlerinde önemli bir otorite haline gelir. Kurtar›lm›fl bölgeler yarat›r. Örne¤in; Tingo Maria ile Juangui aras›nda küçük mezralardan flehirlere kadar yerleflim

Ü ÖYK

ÇÖZÜLME Gocu¤unun önünü bafll›¤›n› iyice kapatm›fl bir adam telafll› insan kalabal›¤› içinde ya¤an ya¤mur gibi a¤›r a¤›r at›yordu ad›mlar›n›. Akflam›n karanl›¤›n› daha bir derinlefltiren rüzgar ruhunda, u¤uldayan bir sese dönüflüyordu. Çaresizli¤i son günlerde nas›l da öfkeli nas›l da tahammülsüzlefltirmiflti onu. Oysa ne çok mücadele ediyor ne çok tekrarl›yordu kendine. Yoksulluklar›, her sabah kap›s›ndan çevrilme ihtimalinin korkusuyla gitti¤i fabrika önündeki tedirginli¤i ne kendinin ne de kar›s› ve çocuklar›n›n suçuydu. Bunca eziyetli çal›flma karfl›l›¤›nda bir gün eve eli kolu dolu gidebilse. Kar›s›n›n çocuklar›n›n kap›n›n ard›ndaki ayd›nlanan yüzünü bir görebilse… Bunlar› düflünürken bedeni daha bir a¤›rlafl›yor, bacaklar› daha bir güçsüzlefliyordu. Kar›flan tan›mlar beyninde dönüp duruyor onlarla beraber adam›n da bafl› dönüyor kafatas› beynine dar geliyor hissiyle atefller içinde yan›yordu. Midesindeki bulant›n›n açl›¤›ndan m› yoksa çaresizli¤inden mi oldu¤unu ay›rt edemiyordu. Ay›rd›na varamad›¤› o kadar çok fley vard› ki. Mutluluk neydi mesela; tan›m›n›n s›n›rlar› ne kadar daralm›flt›. Yakacak s›k›nt›s› olmadan geçirilecek bir k›fl. Sevdikleri yemeklerle doyulup kalk›lan bir sofra, borçsuz bir yaflam. Sevdiklerinin gözlerinde gördü¤ü mutluluk p›r›lt›lar› m›? Sahi çocuklar›n›n gözlerine en son ne zaman bakm›flt›? Gözbebeklerine dek iflleyen sevinç ve coflkuyu flen kahkahalar› içinde ne zaman görmüfltü? En son ne zaman s›k›ca gö¤süne bast›rm›flt› huzurla onlar›. Sabri’nin, Naci’nin, Zeynep’in gözlerini düflündü. Bunald› birden hat›rlayamad›.

birimlerinin bafl›nda halk meclisleri vard›r. Eski devlet yetkilileri ya öldürülmüfl ya da kaçm›fllard›r. Kalabilenler de Peru Komünist Partisi’nin otoritesini kabul edenlerdi. Eski belediye baflkan› ve belediye meclis üyelerinin yerini gerilla kadrolar› ve halk alm›flt›r. Oluflturulan meclisler; ekonomi, sa¤l›k, e¤itim ve adaletin sa¤lanmas›ndan sorumludur. Peru Komünist Partisi’nin saflar›na kat›lan binlerce insan ba¤›ms›z, özgür ve demokratik bir Peru için yüre¤ini ortaya koymufltur. Peru’da ortaya ç›kan bu militan mücadeleye ve özellikle Maoist ideolojiye karfl› Peru egemenleri dehflete düfler. K›tan›n en önemli yeralt› kaynaklar›n›n bulundu¤u ülkelerden biri olan Peru’yu emperyalistlere peflkefl çekerek büyük servetler yaratan egemenler pani¤e ka-

gerçeklefltirilmeye bafllan›r. Her gerilla, her devrimci için 60 kifli öldürülecektir. Ekinler, tarlalar, evler yak›lacak insanlar kurfluna dizilecektir. On binlerce insan iflkenceden geçirilecek, binlerce insan kaybedilecek, yerinden yurdundan edilecektir. Gerilla bölgelerinde paramiliter güçler (Koruculuk) örgütlenirken bunlara her türlü yetki verilecektir. Peru devleti aç›kça halka savafl açm›flt›r. Devletin sald›r›lar› sonucu 70 bine yak›n insan

Peru Komünist Partisi’nin saflar›na kat›lan binlerce insan ba¤›ms›z, özgür ve demokratik bir Peru için yüre¤ini ortaya koymufltur. p›lm›flt›r. Zulüm, korku, fliddet ve faflizm üzerine kurulu iktidarlar›nda aç›lan gedikleri kapatmak için efendilerinin de yard›m›yla halka sald›r›rlar. Perulu katiller Baflkan Mao’nun “Suda bal›k olma” stratejisine karfl› emperyalist laboratuarlarda gelifltirilen “topra¤› yakma” politikas› ile e¤itilir. Bu, suyun kurutulmas›, halk›n yok edilmesidir. K›z›lderililere, yerli halka karfl› gerillan›n faaliyet yürüttü¤ü bölgelerde katliamlar

hayat›n› kaybetmifltir.

Peru’da “Hayata Dönüfl” operasyonu” Peru Komünist Partisi önderli¤inde yürütülen mücadelenin köylülerde, iflçilerde, emekçilerde büyük dönüflümler yaratt›¤› bu atmosferde devlet de ilklere imza atacakt›r. Kitle katliamlar›n›n yükseldi¤i bir dönem-

de devlet, devrimcileri yok etmek için yeni oyunlar peflindedir. fiimdiki sald›r›s› dört duvar aras›nda tuttu¤u tutsaklara yöneliktir. Ancak devrimci tutsaklar bunu önceden fark eder ve ayaklan›r. Bask›lara, sald›r›lara ve iflkenceye karfl› 18 Haziran 1988’de ayn› anda üç hapishanede gardiyanlar› rehin alan tutsaklar, direniflin fitilini atefller. Buna karfl›l›k faflist Devlet Baflkan› Garera, Geniflletilmifl Bakanlar Konseyi’ni toplar ve s›k›yönetim ilan edilmesi, ayaklananlar›n bast›r›lmas›n›n orduya b›rak›lmas› kararlaflt›r›l›r. Gece devrimci tutsaklara operasyon yap›lacakt›r. Operasyonda tam bir vahflet yaflan›r. Lesnijanatodaki Hapishanesi iflli¤inde 124 tutsak öldürülür. Bunlardan 90’› sa¤ yakalanmalar›na ra¤men enselerine birer kurflun s›k›larak öldürülür. El Franton Hapishanesi’ndeki 152 tutsaktan 118’i öldürülür. Bunlar›n ço¤u da, çat›flma durmufl olmas›na ra¤men deniz piyadesinin top atefliyle, yerle bir edilen Mavi Ko¤ufl’un y›k›nt›lar› alt›na canl› canl› gömülür. Say›s› saptanamayan say›da tutsak, deniz piyadelerinin gizli hücrelerinde “kaybolurlar.” Yüzlerce tutsak savunmas›z bir durumda kendini korumaya çal›fl›rken kurflunlan›r, iflkenceden geçirilir, bombalan›r. Devletin amac› direnifli bitirmekten çok tutsaklar› yok etmektir. Tutsaklar sald›r›lara karfl› k›s›tl› olanaklar› ile kahramanca savafl›r. Birço¤u kurduklar› barikatlarda direnirken flehit düfler. ‹nsanl›k için bir utanç tablosu olan bu vahflete karfl› bir direnifl destan› yazarlar. Devlet Baflkan›, 21 Haziran’da Birleflik Komutanl›¤› kutlar. Katliam “baflar›yla” sonuçlanm›flt›r. Ancak maskesini takarak “Güç kullan›rken yap›lan afl›r›l›klar›” elefltirmeyi de unutmaz. Baflkan Gonzalo taraf›ndan “Kahramanl›k Haftas›” olarak ilan edilen bu flanl› direnifl Peru halk›n›n yüre¤ine, bilincine kaz›n›r, mü-

Tarihten k›sa k›sa... *

13 Haziran 1965’te 200 köylü Sivas’ta toprak a¤as›n›n topra¤›n› iflgal etti.

*

16 Haziran 1974’te ‹zmir’de 60 bin iflçi grev yapt›.

*

25 Haziran 1979’da Mersin’den Ankara’ya yürüyen 857 soda iflçisinin Ankara’ya girifline izin verilmedi.

*

24 Haziran 1996’da Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) kongresinden dönen delegelerin arac› Ankara’da tarand›. Sald›r›da üç delege yaflam›n› yitirdi.

* 20 Haziran 1995’te Türkiye genelinde 600 bin emekçi “sendika hakk›” için iki gün ifl b›rakt›.

*

24 Haziran 1967’de ‹stanbul’da Üniversite ö¤rencileri 6. filonun Dolmabahçe’ye demirlemesini protesto ettiler. cadele azmini biler. Peru zindanlar›nda yaflanan bu katliam dünyan›n neresinde olursa olsun faflizmin, emperyalistlerin devrim mücadelesine vahflette s›n›r tan›mayacaklar›n› bir kez daha gösterir. And Da¤lar›’ndan yükselen bu direnifl ezgisi dünyan›n birçok yerinde devrimcilerin, komünistlerin türkülerine mücadelesine ilham kayna¤› olmaktad›r. Katliamlara ve yalanlarla dolu propagandaya ra¤men Peru halk›n›n yüre¤inde bir yanarda¤ misali kaynayan devrim atefli flu günlerde yeniden yeryüzüne ›fl›klar›n› göndermektedir. Peru Komünist Partisi gerillalar› 13 Nisan 2009’da Baflkent Lima’n›n 550 km güneydo¤usundaki Ayacucho bölgesinde gerçeklefltirdikleri eylemde 13 düflman askerini öldürür. Emperyalistler ve onlar›n iflbirlikçi ve uflaklar› ne yaparsa yaps›n halklar›n mücadelesinin ilerlemesine engel olamazlar. Çünkü halk savafl›nda ezilenlerin kesin zaferi engellenemez!

Kültür-Sanat Zihninin bir oyunu olmal›yd›. Kalp at›fllar› h›zland›. Selma’y› düflündü, on y›ld›r ayn› yast›¤a bafl koyduklar› kar›s›n›. fiimdi kendilerine benzettikleri gecekondular›n›n küçük penceresinin ›slak cam›n›n arkas›nda durmufl dalg›n gözlerle yolunu gözlüyor olmal›yd›. Caddenin yoksul mahallelerine aç›lan yol sapa¤›na gelince durdu. Gözlerini kapat›p yüzünü ya¤mura b›rakt›. Yüzüne düflen damlalar bafl›ndaki atefli dindirmeye, kalbindeki daralmay› hafifletmeye yetmedi. Gocu¤unun bafll›¤›n› açt›. Ya¤murun saçlar›n›n dibine dek inen serinli¤ini hissedinceye kadar öylece kald›. Elini pantolonunun cebine, paralara götürüp ç›kard›. Bir k⤛t onluk ve bozukluklar. K⤛t paray› yar›n için kar›s›na b›rakacakt›. Cebine geri koydu demirleri saymaya bafllad›. Evdekilere birer gofret almay› geçirdi akl›ndan, vazgeçti. En az›ndan dört ekmek paras› ederdi ve tad›na varamadan da biterdi. Bu parayla flöyle doyumluk ve sevinecekleri ne al›nabilirdi, bulamad›. Keyfi kaçt› yeniden yürümeye bafllad›. Evlerinin oldu¤u soka¤a sapmadan ekmek almas› gerekti¤i akl›na geldi. Yönünü bakkala çevirdi. Bakkal›n önündeki dolaptan ekmek al›p içeri girdi. Selam verip ekmekleri uzatt›. Adam›n selam›n› alan bakkal sahibi ekmekleri poflete koyarken adam da göz ucuyla raflardaki malzemeleri ve etiketlerini süzüyordu. Gözüne büyük paketler halinde s›ralanm›fl bisküviler çarpt›. ‹yice yaklafl›p fiyatlar›na bakt›. Elindeki paray› sayd›. Kaymakl›lara paras› yetmiyordu ama ekme¤in birini b›rak›rsa sade bisküvilerden bir paket alabilirdi. Tezgâh›n arkas›nda durup onu izleyen sat›c›ya döndü, belli ki o da durumu fark etmiflti. Adam bafl›ndaki s›cakl›¤›n yeniden artt›¤›n› hissetti. ‹çinde üç s›ra halinde sade bisküviler dizilmifl paketlerden birini al›p sat›c›n›n arkas›nda durdu¤u tezgâha b›rakt›.

Torbadaki ekmeklerden birini ç›kar›p dolab›na geri götürürken sat›c› bir fleyler diyecek oldu. Nas›l bir tepkiyle karfl›laflaca¤›n› bilemedi¤inden laf› a¤z›nda yar›m kald›. Ekme¤i dolaba geri b›rak›p gelen adam cebindeki bozukluklar› ç›kar›p sayd›ktan sonra tezgâha b›rakt›. “‹yi akflamlar” deyip ç›kt›. D›flar›n›n serinli¤i ve elinde evdekileri sevindirece¤i bir fleyin olmas›ndan verdi¤i iç rahatl›¤›yla h›zland›rd› ad›mlar›n›. Evin kap›s›n› Selma açt›. “Hofl geldin” dedi kocas›na. “Hofl bulduk” dedi adam. Kimin geldi¤ini merak eden çocuklar göründü annelerinin arkas›nda. Babalar›n› karfl›lar›nda bulunca çekingen bir gülümseme yay›ld› yüzlerine. Adam içeri girip ayakkab›lar›n› ç›kard›. Olanca yorgunlu¤una ra¤men gülümseyip elini ekmek pofletinin içine dald›rd›. Bisküvi paketini ç›kar›p çocuklara “Bak›n size ne ald›m” dedi. Çocuklardan en küçü¤ü sevinçle ellerini ç›rpt›. Bisküvi paketini kucaklay›p odan›n ortas›na kurulmufl belli ki oturmak için baban›n beklendi¤i sofraya götürdü. Büyük olan çocuk da babas›n›n elinden ekmek pofletini ald›. Adam montunu ç›kar›p duvardaki çiviye ast›. Elini yüzünü y›kay›p kurularken Selma’ya bir fleyler anlatt›. Çocuklar sofraya oturmufl sab›rs›z gözlerle bisküvi paketine bak›p anne ve babalar›n›n gelmesini bekliyorlard›. Nihayet baba geldi. Anne de elinde çay bardaklar›yla dolu bir tepsi ve büyükçe iki bofl tabakla göründü. Üç gözlü tüplü oca¤›n üstündeki tencerede getirilince art›k yeme¤e bafllamalar› için pek bir engel kalmam›flt›, önlerinde ekmekler parçaland›, çaylar da¤›t›ld› tenceredeki so¤anl› patates kavurmas›, aç›lan bisküvi paketi tabaklar›na yerlefltirildi. Anne “önce yemek” dedi. Çocuklar gözlerini bisküvi taba¤›na dikmifl olsa da çaresiz patates kavurmas›na kafl›k sallad›lar. Aç olduklar› ve patates çorbas›ndansa kavurma-

s›n› hele de yan›nda flekerli bir çay da varsa daha bir sevdiklerinden ifltahla yemeye bafllad›lar. Patates kavurmas› bitip s›ra bisküviye geldi¤inde eller daha bir istekli gitti taba¤a. Çaya bat›r›l›p yumuflat›lan bisküviler

düflmeden a¤za yerlefltirilmeye çal›fl›l›rken anne ve babalar›n›n buruk sevinçlerine keder kar›flm›fl bak›fllarla onlar› izlediklerini görmediler bile… (Bir ‹K okuru)

Grup Hayk›r›fl ‹talya’da dinleyicileri coflturdu! ‹talya’n›n Floransa flehrindeki devrimci ve demokrat güçler iflgal ettikleri okul binas›n› bir kültür merkezine çevirerek Ba¤›ms›z Halk Merkezi ad›yla düzenli olarak siyasi ve kültürel çal›flmalar düzenlemektedir. Florenz Ba¤›ms›z Halk Merkezi’nin (Centro Popolare Autogestito) geleneksel olarak düzenledi¤i Kültür Festivalinin bu y›l 7. gerçeklefltirildi. 21-22-23 May›s tarihlerinde üç gün süren Festivale ilgi oldukça yo¤undu. Festivale devrimci müzik gruplar›, sanatç›lar ve edebiyatç›lar kat›l›m sa¤lad›. Ayr›ca bu y›l festivale konuflmac› olarak Ernesto Che Guevara’n›n k›z› Dr. Aleida Guevara da kat›ld›. ‹talyan devrimci grup Kalamu her y›l oldu¤u gibi bu y›l da festivale kat›ld›. Festivalin ikinci gününde AT‹K bünyesinde çal›flmalar›n› sürdüren Grup Hayk›r›fl akflam saatlerinde sahne al›rken, selamlama konuflmas›n› ‹talyanca yapmas› uzun süre alk›flland›.

Özellikle hareketli eserlerden oluflan repertuar›yla, söyledikleri devrimci marfllarla ve flark›larla Grup Hayk›r›fl ‹talyan dinleyicilerin yo¤un ilgisini gördü. Grubun ‹talyanca seslendirdi¤i Partizan ve Çav Bella parçalar›na kitle ayakta efllik etti. Grup Hayk›r›fl’›n sahne ald›¤› s›rada kitle “Hoch die internationale Solidarität” (Yaflas›n enternasyonal dayan›flma) slogan›n› att›. Grup Hayk›r›fl’›n ard›ndan, misafir sanatç› olarak Hasan Sa¤lam sahne ald›. Sa¤lam’›n seslendirdi¤i Kürtçe ve Zazaca eserler oldukça yo¤un ilgi gördü. Hasan Sa¤lam’›n ‹talyan marfl› olan Çav Bella’y› Zazaca söylemesi, kitlenin be¤enisini toplad›. Grup Hayk›r›fl’›n ve Hasan Sa¤lam’›n yaklafl›k 1.5 saatlik konserinin ard›ndan kitle sloganlar atarak sanatç›lar› sahneden u¤urlad›. Festival hakk›nda daha genifl bilgiye sahip olmak isteyenler, www.cpafisud.org sitesini ziyaret edebilirler. (AT‹K Haber Merkezi)


K›z›lay’da faflistler polis eflli¤inde sald›rd›

2 Haziran Sal› günü K›z›lay Konur Sokak’ta bulunan Dev-Lis, Genç Umut ve Devrimci 78’liler Federasyonu’nun açt›¤› standa polis korumas›nda faflistler sald›rd›. Sald›r›n›n püskürtülmesinden sonra polis gaz bombas› ve tazyikli su s›karak kitleye müdahale etti. K›z›lay’›n cadde ve sokaklar›na yay›lan çat›flma iki gün sürdü. Ö¤le saatlerinde liseli ö¤rencilerin açt›¤› ÖSS stand›n›n bafl›na gelen sivil polisler “izniniz var m›?” diyerek gençleri rahats›z ettiler. Ayn› gün akflam saatlerinde Dev-Lis stand›n›n

önünde halay çekenleri rahats›z eden bir kifliyi buradan uzaklaflt›rmaya çal›flan gençlere çevredeki dükkânlardan ç›karak gelen elleri sat›rl›, b›çakl› faflistler sald›rd›. Standlar› da¤›t›p küfürler eden faflistler, burada bulunan gençleri ellerindeki kesici aletlerle yaralad›lar. Ayn› anda çevrede bulunan devrimci, demokrat insanlar›n ve esnaf›n müdahalesiyle faflist grup kaçarak sokakta bulunan bir dükkâna s›¤›n›p kepenkleri indirdi. Olaya tan›kl›k eden insanlar, sald›r›n›n planl› bir flekilde gerçekleflti¤ini söylediler.

önünde toplanmaya bafllay›nca panzerlerle soka¤a giren çevik kuvvet polisinin arkas›nda kalabal›k bir faflist grubun gelmekte oldu¤u görüldü. Polisin kitlenin üzerine gaz bombas› at›p panzerlerle su s›kmas› üzerine arkadan gelmekte olan faflistlerin de devrimcilerin üzerine, tafl, cam flifle ve sopa att›klar› görüldü. Çat›flman›n uzamas› ve direniflin büyümesi üzerine polis, havaya atefl açt›. Görgü tan›klar›n›n anlat›m›na göre 40-50 el silah sesi duyuldu. Çat›flma k›sa sürede K›z›lay’›n di¤er sokaklar›na da yay›ld›. Sakarya Caddesi ve Mithatpafla’da yo¤un çat›flmalar yafland›. 18 genç gözalt›na al›narak Çankaya Emniyet Amirli¤i’ne götürüldü. Çat›flmadan sonra Yüksel Caddesi’nde toplanan 500’ü aflk›n devrimci, demokrat, yurtsever, antifaflist insan sloganlarla sald›r›y› protesto etti.

FAfi‹STLER‹N YARDIMINA

“ESNAF Ö⁄RENC‹LER‹N

GELEN POL‹S, S‹LAH

KARfiISINDA DE⁄‹L,

KULLANDI

YANINDADIR”

Devrimci, demokrat ve anti-faflist kitle, sald›rganlar›n s›¤›nd›¤› dükkân›n

3 May›s Çarflamba günü saat 14.00’te Konur Sokak’ta yüzlerce

“ÖSS’yi kald›r›n, yoksa biz aya¤a kalkaca¤›z!* 14 Haziran’da yaklafl›k 2 milyona yak›n ö¤renci, geleceklerinin dönüm noktas› olan ÖSS s›nav›na girecek. ÖSS s›nav›na say›l› günler kala ‹stanbul’da ÖSS’ye Hay›r Platformu taraf›ndan bir miting gerçeklefltirildi. Saat 15.00’te Tepe Nautilus önünde toplanan gençlik örgütleri Kad›köy ‹skele Meydan›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim taleplerini hep bir a¤›zdan hayk›ran liseli ö¤renciler “ÖSS duvar›n› y›kaca¤›z”, “Paras›z bilimsel anadilde e¤itim”,“Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiç birimiz” vb. sloganlar att›. Yeni Demokrat Gençlik eyleme “Yaflas›n Paras›z, bilimsel, özerk, demok-

‹flçi-köylü 15

Gençlik-okur-haber

12-25 Haziran 2009

ratik, anadilde e¤itim mücadelemiz” yaz›l› pankart› ile kat›larak “Biz biz biz YDG’liyiz, liselerde faflizmi yok edece¤iz”, “Liseliler LÖB’lere örgütlenmeye”, “E¤itim hakt›r sat›lamaz” ve “‹flçi-köylügençlik alanlarda birlefltik” sloganlar›n› hayk›rd›. Tüm kitle alana girdikten sonra mitinge kat›lan gençlik örgütlerinin isimleri okundu. Burada platform ad›na metni lise ö¤rencisi Derya Yoldafl okudu. Yoldafl; bilimsel olmaktan uzak, ezbere dayal› e¤itim sisteminin çürümüfllü¤ünün teflhiri için meydanlara ç›k›ld›¤›n› söyledi. Ö¤rencilerin geleceklerini belirlemelerinin önüne engeller ç›kar›ld›-

“Ötekiler”in ac›s› Metalaflan emek, metalaflan insan, metalaflan de¤erler, metalaflan yaflam ilerlerken evvel zaman içinde diye bafllayan masallar, sessizlikte hapsedilen ac› 盤l›klarla devam etti bu co¤rafyada. Yoksulluklar›, yoksunluklar› ve kuflat›lm›fll›klar›yla. Günlerdir devletin silah›yla Mardin’in Zangirt Köyü katliam› nas›l›, niçini ile her kesimce durdu¤u ideolojik noktadan konuflulup tart›fl›l›yor. Katledilen kad›ndan çocu¤a, do¤mam›fl bebe¤e, öksüz ve yetimlere, töreye, koruculuk sistemine kadar. Böylesi katliamlar›n bu topraklara yabanc› olmad›¤›n›, hatta sistemin kendini üretme yöntemlerinden ya da t›kanm›fll›¤›n›n göstergelerinden biri oldu¤unu söylersek bilinen bir gerçekten ötesini söylemifl olmay›z. Ac›n›n tan›m›n›n bu denli s›n›rs›z, çeflitli ve

¤›n›, ÖSS’nin de bunlardan biri oldu¤unu ile getiren Yoldafl, “ÖSS’yi kald›r›n, yoksa Yunanistan’daki kardefllerimiz gibi aya¤a kalkaca¤›z” sözleri ile konuflmas›n› bitirdi. Konuflman›n ard›ndan DTP ‹stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in mesaj› okundu. Eylemde Sinter Metal iflçileri ve E¤itim-Sen üyeleri ad›na da birer konuflma yap›ld›. Konuflmalar›n akabinde, bir ö¤renci veli-

derin oldu¤u, yine bu denli s›¤laflt›r›l›p siliklefltirildi¤i co¤rafyalarda ölüme dair söylenecek söz, yaflama dair söylenecek söz kadar çoktur. Yak›lan her köy, her yarg›s›z infaz, kaybedilen, iflkenceye, tecavüze u¤rayan, ölüme sürüklenen kad›nlar, kurflunlanan, öldüresiye dövülen, onlarca y›l hapse mahkûm edilen çocuklar bize ac›n›n derinli¤ini anlat›r. Di¤er yandan Zangirt Köyü’nde yaflananlara “Bunlar› ancak Kürtler yapar. Bu Kürt sorunudur”, töredir… vs diyerek olay›n gerçek yönünü gölgede b›rakmay›, kafa kar›flt›rmay› kendine görev bilmifl egemen s›n›f kalemflorlar› ve medya, göstermelik desteklerde bulunan devlet erkan›n›n “vicdan›n›n” gerçek sesi olmufltur. Alttan alta düflmanl›k yayma, uluslar› yaln›zlaflt›rma, birbirine yabanc›laflt›rma, ötekilefltirme, ac›lar› s›¤laflt›rma çabas›n› anlat›r bize. Yine bu sözler her türlü ac›n›n reva hatta yetersiz görüldü¤ü bir ulusun, devletin gözünde dik duran›n ya da secde edenin asl›nda eflit de¤erde oldu¤unun göstergesi de¤il mi? Bütün bu ac›lar›n tan›m›n›n var oldu¤u bu

Sultanbeyli’de evler “yanl›fll›kla” y›k›l›yor! Yerel seçimler sonras›nda birçok

Mecidiye Mahallesi halk›, 60 evin

bölgede bafllayan, “Kentsel Dönüflüm

y›k›laca¤›n› ö¤renince, polisle çat›flt›

Projesi” kapsam›ndaki y›k›m sald›r›la-

ve D-100 (TEM) otoyolunu trafi¤e

r›n›n adreslerinden biri de, Sultan-

kapatt›. Direnifle geçen halk, biber

beyli’nin Mecidiye Mahallesi oldu. 2

gaz›yla sald›r›ya geçen polise tafllarla

Haziran günü, sabah erken saatlerde,

karfl›l›k verdi.

çevik kuvvet ve ‹SK‹ ekipleri eflli¤inde

Evlerini y›kt›rmamak için direnen

gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan y›k›m giri-

halkla polis aras›nda ç›kan çat›flma s›-

flimini halk direniflle karfl›lad›.

ras›nda, 17 kifli gözalt›na al›nd›. Ma-

devrimci, demokrat insan bir araya gelerek bir önceki gün sald›r›ya u¤rayan standlar› açt›. Sloganlar, türküler, marfllar eflli¤inde Konur Sokak’ta bekleyifllerini sürdüren kitleye bir saat sonra sald›rmak isteyen küçük bir faflist grup dövülerek cezaland›r›ld›. Polis gaz bombas› kullanarak kitleye müdahale etti. Meflrutiyet Caddesi’ni trafi¤e kapatan gençleri polis su s›karak da¤›tmaya çal›flt›. Sloganlarla Ziya Gökalp Caddesi’ne barikat kuran kitle, daha sonra yeniden Konur Sokak’taki standlar›n bafl›na yürüdü. 18.30’da Yüksel Caddesi’nde yap›lan bas›n aç›klamas›nda söz alan sokak esnaf›, medyada yer ald›¤› gibi stand açan ö¤rencilere sald›ranlar›n esnaf olmad›¤› belirtilerek “semt esnaf› ö¤rencilerin karfl›s›nda de¤il yan›ndad›r” dedi. Aç›klamada polis korumas›ndaki faflistlerin burada bulunan devrimci ve ilerici kesimlere sald›r›s› k›nanarak dayan›flma ve kararl›l›k mesaj› verildi. Bu arada gözalt›na al›nan gençlerin serbest b›rak›ld›¤›, Ça¤atay Öndersoy isimli bir gencin polise mukavemet suçundan tutuklanarak Sincan F Tipi Hapishanesi’ne konuldu¤u bildirildi. (Ankara)

si e¤itim sisteminden ve ÖSS ile birlikte aile olarak yaflad›klar› s›k›nt›lardan bahsetti. Grup Bandista ve Önder Babat Sanat Merkezi Müzik Grubu’nun söyledi¤i marfllarla eylem sona erdi. (‹stanbul)

gürlükler Derne¤i’ne silahl› sald›r› ‹stanbul Sar›gazi’de bulunan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’ne, 4 Haziran 2009 Perflembe günü, gece saat 01.00’de silahl› bir sald›r› gerçeklefltirildi. Yap›lan sald›r›da, üç de¤iflik silahla atefl edildi¤i ve derne¤in çeflitli yerlerinde 40’a yak›n kurflun izi oldu¤u görüldü. Sald›r› Dernek taraf›ndan protesto edildi. Bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› biçiminde gerçeklefltirilen protesto eylemine Partizan, ESP, DHF, Aka-Der ve EMEP de destek verdi. Eylem, Dernek önünden Demokrasi Caddesi girifline kadar devam eden bir yürüyüflle bafllad›. Burada saat 13.00’te bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Eyleme halk›n ilgisi ve deste¤i olumluydu. Yap›lan aç›klamada; toplumdaki yozlaflmaya ve çürümeye karfl› mücadele eden demokratik kitle örgütlerine yap›lan bu gibi sald›r›lar›n, halk›n örgütlenmesine engel olmak, uyuflturucuya, fuhufla, kumar ve yozlaflmaya karfl› yürütülen kampanyalar› bofla ç›karmak amac›yla gerçeklefltirildi¤ine de¤inildi. (Sar›gazi ‹K okurlar›)

YDG Merkezi Kamp› gerçeklefltirildi Pfingsjugendtreffen süreci boyunca YDG Almanya Ülke Gençlik Komitesi (ÜGK) taraf›ndan merkezi bir kamp düzenlendi. Ço¤unlu¤unu 25 yafl›n alt›nda gençlerin oluflturdu¤u bu kampta iki seminer ve sportif aktiviteler yap›ld›. ‹lk seminerin konusu MYK taraf›ndan belirlenen “Hangi Taraftas›n!”

co¤rafyada kan› ak›t›lmayan kardefl de kalmad›. Bir yanda yafll›s›yla genciyle, kad›n›yla erke¤iyle 44 insan›n mezar› kaz›l›rken; günü feryat figan alm›flken biraz ötede en yak›nlar›n›n kan›n› dökecek kadar yabanc›laflt›r›lm›fl, ölümün gölgesinde sessizce göçe haz›rlananlar›n görüntüsü düflündürücü oldu¤u kadar trajik de¤il midir? Zangirt Köyü’nde yaflananlar, sistemin ac›mas›zl›¤›, yozlu¤u, y›k›c›l›¤›, parçalay›c›l›¤› ve pervas›zl›¤›n›n minyatürüdür. Kad›n›yla, çocu¤uyla, yetimleri, bilinmezlikleriyle yeni yeni ac›lar›n, korkular›n, yoksunluk ve yaln›zl›klar›n kap›s›n› aralad› bu katliam, kalanlar içerisinde. Egemen s›n›flar; medyas›ndan bas›n›na, bütün kurumlar›yla bilinç bulan›kl›¤› yaratma, halklar› birbirinden koparma, ötekilefltirme çabalar›n› sürdürecek flüphesiz. Geçici baflar›lar da elde edecek belki. Ancak orta yerde duran ac›lar›n büyüklü¤ü, 盤l›klar›n› birlefltirdi¤inde halk esas ötekiyi görüp ac›lar› gibi sevinçleri de ortaklaflt›racakt›r. Çanlar sizin için çalacak. (Gebze M Tipi’nden bir ‹K okuru)

hallede gerginlik gün boyu sürerken, “kaçak kat” ç›kt›klar› iddias›yla 40 civar›nda evin katlar› y›k›m ekiplerince y›k›ld›. Belediye kaynaklar›ndan edinilen bilgilere göre, y›k›m›n önümüzdeki süreçte de devam edece¤i düflünülüyor. Mahalle halk›, y›k›m karar› al›nan evlerin “kaçak” denilen katlar›na, seçimlerden önce inflaat izni verildi¤ini söylüyor. Y›k›m karar› al›nan evlerin ‹SK‹ arazisi üzerine infla edildi¤i iddia ediliyormufl. Oysa seçimlerden önce birçok belediye görevlisi bölgeye gelmifl ve inflaatlar› görmüfl. Birçok ev sahibi,

Sar›gazi Öz-

kampanyas›yd›. ÜGK temsilcisi taraf›ndan yap›lan sunum boyunca YDG’liler YDG ile nas›l tan›flt›klar›n› dile getirip anti-emperyalist saflarda mücadele etmenin önemine vurgu yapt›lar. Seminerin ikinci bölümünde okul grevine iliflkin bir ÜGK temsilcisi bilgi vererek, tüm alanlardaki YDG’lilerin bu süreçte aktif olmas› gerekti¤ini belirtti. Ayn› günün akflam› kampta bulunan Grup Hayk›r›fl elemanlar› ile türküler söylendi. Yap›lan merkezi kamp, ertesi gün sportif aktiviteler ve seminerlerle devam etti. ‹kinci seminerin konusu ise müzik ve YDG’nin müzi¤e bak›fl aç›s›yd›. Rock, Reggy ve Hip-Hop üzerine yap›lan sunumlar›n ard›ndan, YDG’nin bak›fl aç›s› gençlere sunuldu. Yap›lan son e¤itim çal›flmas› ise sohbet fleklinde ele al›nd› ve aflk, sevgi arkadafll›k konular› tart›fl›larak kamp de¤erlendirmesi yap›ld›. Gençlerin kamptan olumlu izlenimlerle ayr›ld›¤› gözlemlendi. (AT‹K Haber Merkezi)

Dersim YDG’den panel Dersim YDG, 6 Haziran günü saat 16.30’da “Ülkemizde e¤itim sistemi ve gençlik hareketi” konulu bir panel düzenledi. Dersim Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirilen panele araflt›rmac› yazar Temel Demirer, E¤itim-Sen ve YDG ad›na kat›lan panelistler, ülkemizdeki e¤itim sisteminin ve gençlik hareketinin sorunlar› ve çözümleri üzerinde durdular. YDG temsilcisinin ülkemizde e¤itim sisteminin niteli¤i üzerine yapt›¤› aç›klamadan sonra sözü E¤itimSen temsilcisi ald›. Ard›ndan konuflan Temel Demirer e¤itimin s›n›fsal oldu¤u s›n›fl› toplumda ba¤›ms›z olamayaca¤›n› vurgulad›. Panel soru-cevap bölümü ile devam ettirilerek sonland›r›ld›. (Dersim Partizan)

ÖSS e¤itimi özellefltirmenin bir aya¤›d›r! E¤itim hakk›na dönük eflitsizli¤i büyütmenin araçlar›ndan biri olan ÖSS, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da ö¤renciler taraf›ndan birçok eylem ve etkinlikle protesto edildi. ÖSS’yi protesto eylemlerinden biri de, Kartal’da yap›ld›. Kartall› Liseliler taraf›ndan 30 May›s Cumartesi günü saat 18.00’de Kartal Meydan›’nda gerçeklefltirilen eylemde, “ÖSS’nin 5 Seçene¤ine Karfl› Tek Seçenek Mücadele” pankart› açan ö¤renciler ÖSS’yi protesto etti. Yap›lan aç›klamada, ö¤rencilerin ÖSS’de birbiriyle yar›flt›r›ld›¤›na ve bu yar›flta 185 dakika boyunca ter döktürüldü¤üne dikkat çekilerek, “ÖSSAOBP kald›r›ls›n” denildi. Aç›klaman›n devam›nda, ÖSS’nin çürümüfl

inflaatlar›n sürdü¤ü günlerde mahalleye gelen belediye ekiplerinin, insanlardan rüflvet ald›¤›n› söylüyor. Befl bin lira verenler bile olmufl. Ancak karfl›l›¤›nda makbuz verilmemifl kendilerine. Y›k›lan evler aras›nda 20 y›ll›k bir ev de var. Y›k›mdan sonra “özür dilemifl” belediye. Yani “pardon yanl›fll›k oldu” denmifl! Oysa ‹SK‹ ekipleri bu evlere daha birkaç gün önce su ba¤lam›fl. Halk, suyun ba¤lanmas›ndan sadece birkaç gün sonra, evlerinin yine ‹SK‹ ekipleri eflli¤inde y›k›lmak istenmesine tepki gösteriyor. (Kartal)

düzende “gelecek kap›s›” olarak gösterilmeye çal›fl›ld›¤›na de¤inilerek, “ÖSS, sistemin e¤itimi özellefltirme çabalar›n›n bir aya¤›d›r” denildi. Eflitsiz e¤itim sistemi vas›tas›yla milyarlarca liran›n kodamanlar›n cebine gitti¤ine de yer verilen aç›klamada, sistemin bencil, umutsuz, rekabetçi insan yaratmay› hedefledi¤i de belirtildi ve “Eflit-Paras›z-BilimselAnadilde E¤itim” vurgusu yap›ld›. Ö¤rencilerin s›k s›k “Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim”, “ ÖSS, AOBP kald›r›ls›n”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizmde” sloganlar›n› hayk›rd›¤› aç›klamada ayr›ca, ÖSS’ye karfl› örgütlenmek ve mücadele etmek gerekti¤inin alt› çizildi. (Kartal)

DUYURU DDSB KURULTAYI 21 HAZ‹RAN'DA ‹STANBUL'DA Program tart›flmalar›m›z› sonuçland›rarak yeni program›m›z› deklare edece¤imiz merkezi kurultay›m›z 21 Haziran’da Taksim Makine Mühendisleri Odas›’nda gerçeklefltirilecektir. ‹flçi s›n›f› ve emekçiler içindeki faaliyetimizin baflar›s› ve DDSB’nin kurumsallaflmas› yönünde att›¤›m›z ad›mlar›n önemli bir aya¤›n› oluflturan kurultay›m›za tüm DDSB’lilerin, dostlar›m›z›n ve emekçilerin kat›l›m›n› bekliyoruz. Saat: 10:00 Yer: Taksim-Makine Mühendisler Odas›


İşçi-köylü

Umut Yayımcılık ve Basım Sn. Ltd. Şti. Yönetim yeri: Gureba Hüseyin Ağa Mh. İmam Murat Sk. No: 8/1 Aksaray-Fatih/İstanbul Tel: (0212) 521 34 30 Faks: (0212) 621 61 33 Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Baskı: SM Matbaacılık Adres: Çobançeşme Mh. Sanayi Cad. Altay Sk. No: 10 A Blok Yenibosna Bahçelievler İstanbul Tel: 0212 654 94 18

KESK’e devlet terörü

BİZ HALKIZ GELECEK ELLERİMİZDEDİR!

KESK’e yönelik ülke genelinde yürütülen gözaltı saldırısı Ankara’da KESK Genel Merkezinde yapılan arama ve gözaltılarla yankı buldu. KESK Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Sekreteri Songül Morsümbül, Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Sekreteri Gülçin İsbert, KESK eski Genel Sekreteri Abdurrahman Daşdemir ve EğitimSen eski Kadın Sekreteri Elif Akgün başta olmak üzere konfederasyona bağlı sendikalara üye onlarca emekçi gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklandı. Devlet terörüne tepkiler gecikmedi.

İSTANBUL

* 29 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen emekçiler Taksim Tramvay Durağına doğru yürümek isteyince polis, “caddenin müsait olmadığı” bahanesi ile emekçileri engelledi. Kitle barikatın açılması için saat 22.30’a kadar oturma eylemi yaptı. Ardından KESK İstanbul Şubeler Platformunun aldığı karar doğrultusunda eylem bitirildi. * İkinci eylem Bakırköy’de gerçekleştirildi. Bakırköy sahil yolundan Özgürlük Meydanı’na yüründü. Meydanda kitle adına açıklamayı okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Feyzullah Coşkun 20 yıllık mücadele tarihi olan KESK’ten rahatsız olunduğunu ve bu nedenle saldırıların gerçekleştiğini belirtti. * 5 Haziran’da Taksim Gezi Parkı’nda bir araya gelen İstanbul EğitimSen şubeleri tarafından saldırı protesto edildi. İlk olarak söz alan KESK Genel Başkanı Sami Evren Ankara’daki saldırıyı kınayarak emekçilerin her türlü eylemine dönük saldırıların arttığına dikkat çekti.

ANKARA

28 Mayıs günü Yüksel Caddesi’nde toplanan emekçiler buradan Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçerek öfkelerini dile getirdi. Yapılan basın açıklamasında KESK’in yasal ve meşru zeminde kamu emekçilerinin hakkını savunan demokratik bir kitle örgütü olduğu belirtildi. * 29 Mayıs Cuma günü ise yüzlerce

işçi, emekçi ve öğrenci Eğitim-Sen 1 No’lu Şube önünde toplanarak Ziya Gökalp Caddesi’ni her iki yönden trafiğe kapattı. Polis, KESK’lilerin Başbakanlık önüne yürümesine izin vermedi. Emekçileri panzerlerle karşılayan polis, barikat kurarak yürüyüşü durdurunca kitle cadde üzerinde oturma eylemi başlattı. Sloganlar ve marşlar eşliğinde oturma eylemini sürdüren emekçiler polisin “dağılın” uyarısını ıslıklar ve yuhalamalarla yanıtladı. Kitlenin kararlı tutumu karşısında polis, Kızılay girişine kadar geri çekilince yeni katılımlarla bini bulan kitle yürüyüşe geçti. KESK’in söz verdiği gibi

basın açıklamasını Başbakanlığın önünde değil polis barikatı önünde okumasına emekçiler “Burası başbakanlık değil!” sloganlarıyla protesto ettiler. Açıklamadan sonra eylem bitirildi. * Cumartesi günü saat 17.00’den itibaren Güvenpark’ta yeniden başlayan oturma eylemine aralarında Partizan’ın da bulunduğu çok sayıda kurum destek verdi. Kurulan kürsüde destek konuşmaları yapıldı. Oturma eylemi saat 20.00’e kadar sürdü. Bu arada BTS Ankara Garı önünde yaptığı açıklamayla sendikalarına ve konfederasyonlarına yönelik baskıları protesto etti.

BURSA

* Bursa’da ilk eylem operasyonun ol-

Masada anlaşamayan Harb-İş sokağa çıktı

24 Şubat 2009 tarihinde başlayan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde çalışan yaklaşık 24 bin işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Türk Harb-İş’le Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında devam eden kamu toplu iş sözleşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Akaryakıt NATO Tesisleri (ANT) işyerlerinde, işverenin esneklik dayatması nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine işçiler sokağa çıktı. Bundan sonra haklarını alanlarda savunacaklarını ifade eden işçiler Ankara’da eylem yaptılar. Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan işçiler, Mithatpaşa Caddesi’ni trafiğe kapatarak yürüyüşe geçti. “Türk-İş uyuma işçine sahip çık”, “İşçi burada Türk-iş nerede?” sloganlarıyla Yüksel Caddesi’nde bulunan Harb-İş binasının önüne geldiler. Burada basın açıklamasını okuyan Genel Başkan Ahmet Kalfa ekonomik kriz konuşlarında TİS görüşmelerinin daha önem kazandığını dile getirdi. (Ankara)

Harb-İş üyesi işçiler: “Türk-İş uyuma, Ankara’yı basarız Harb-İş üyeleri tarafından, 3 Haziran’da

C

M

Y

K

Emekçilere engel!

duğu 28 Mayıs günü Valilik tarafından yasaklanan alanlardan biri olan Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde polisin engelleme çabasına rağmen yapıldı. Açıklamayı okuyan Eğitim-Sen Şube Başkanı Cemal Akkurt “KESK’i yıldırmayı, sürdürdüğü emek ve demokrasi mücadelesini sekteye uğratmayı hedefleyen bu faşizan tutum amacına ulaşmayacaktır” dedi. * İkinci eylem, 29 Mayıs günü Setbaşı Mahfel Cafe önünde toplanan kitlenin buradan AVP önüne yürümek istemesi ile başladı. Ancak polis, AVP önünün yasaklı olduğunu öne sürerek kitleyi yürütmeyeceğini, aksi takdirde müdahale edeceğini söyledi. Kitlenin kararlılığı ve ne pahasına olursa olsun yürüneceğini net bir şekilde ortaya koyması ile barikat açılarak yürüyüş başladı. Kitle eski Adliye önünde yaptığı basın açıklaması ile hem polisin tutumunu hem de KESK’e yapılan saldırıları protesto etti. * 30 Mayıs günü de Orhangazi Parkı’nda bir eylem yapıldı. Burada Partizan’ın da içinde olduğu birçok devrimci ve demokratik kurum temsilcisi devletin bu saldırısını yaptıkları konuşmalarla teşhir ederek KESK ile dayanışma içinde, omuz omuza olduklarını ifade etti.

İZMİR

* 28 Mayıs günü akşam saatlerinde Konak Sümerbank önünde bir araya gelen İzmir KESK Şubeler Platformu, İHD, ÇHD İzmir Şubesi, TİHV İzmir Temsilciliği ve devrimci ve demokrat kurumlar yapılan basın bir basın açıklaması ile baskı, gözaltı ve tutuklamaları kınadı. * 30 Mayıs günü ise Alsancak’ta meşaleli bir yürüyüş yapıldı. Meşaleler ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sonuna kadar yürüyüş yapan kitle burada oturma eylemi yaptıktan sonra Birinci Kordon’a çıktı. Alsancak Vapur İskelesi’nin önüne gelen kitle adına KESK MYK Üyesi Ahmet Şimşek bir basın açıklaması yaptı.

gerçekleştirilen eylemlerden biri, Kocaeli’de bulunan Gölcük Askeri Tersanesi işçilerinin yaptığı büyük bir yürüyüştü. Yaklaşık 2 bin işçi, Gölcük Askeri Tersane Komutanlığı önünden, İzmit Anıt Park’a kadar yürüdü. Bir diğer eylem ise, Harb-İş Sendikası Anadolu Yakası Şubesi’ne üye işçiler tarafından, Kartal’da gerçekleştirildi. 3 Haziran’da Kartal Köprüsü üzerinde toplanan ve buradan Kartal Meydanı’na yürüyen işçilere, çok sayıda emekten yana kurum destek verdi. Eylem, işçilerin köprü altında ve üstünde toplanmasıyla başladı. Buradan yolu trafiğe kapatarak yürümek isteyen işçiler, polisin “yolu kapamama” müdahalesiyle karşılaştı. İşçiler, polis müdahalesini boşa çıkaran işçiler, kortejlerini oluşturarak, Kartal Köprüsü’nden aşağı doğru yürüyüşe geçtiler. Kartal Meydanı’na gelindiğinde, burada bir konuşma yapan Harb-İş Genel Başkanı Ahmet Kalfa, konuşmasını “On binlerce Türk Harb-İş sendikası üyesini, kendi emir ve komuta zincirini korumak adına, temel insan haklarından kaynaklanan sosyal ve ekonomik haklarını yok sayarak, TİS hükümlerini hiçe indirmeye çalışarak, diz çöktürebileceğini, aman diletebileceğini sananlar yanılıyor” sözleriyle bitirdi. (Kartal)

BÜROLAR Kartal: İstasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Tel: (0216) 306 16 02 Cep: 0 537 270 75 60 Ankara: Sıhhıye Mh. Süleyman Sırrı Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) 430 67 65 Cep: 0 543 453 89 84 İzmir: 856 Sokak, No: 48/203 Kemeraltı Konak, Tel: (0232) 446 78 07 Cep: 0 555 561 04 03 Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Barış İşhanı Kat: 3 No: 94 Erzincan: Ordu Cd. Ordu İşhanı Kat: 3 Tel: (0446) 223 67 18 Cep: 0 537 461 79 64 Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez İşsarayı Kat: 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) 224 09 98 Cep: 0 536 613 81 98 Mersin: Silifke Cd. Çavdaroğlu İşhanı Kat: 3 No: 1/8 Cep: 0 545 685 25 27 Avrupa Büro: Weseler Str 93 47169 Duisburg-Almanya Tel: 0049 203 40 60 958 Faks: 0049 203 40 60 959

Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında 4 Haziran’da Ankara’da buluşan eğitim emekçileri 3 Haziran Çarşamba günü İstanbul’dan yola çıktılar. Eğitim-Sen Şubeler Platformu’nun çağrısı ile bir araya gelen eğitim emekçilerinin Galatasaray Lisesi önünden Taksim Tramvay Durağına doğru yapmak istedikleri yürüyüş polis engeline takıldı. “Saldırılar KESK’i susturamaz” yazılı pankartın açıldığı eylemde polis ile kitle arasında geçen yoğun tartışmalara rağmen polis, 1 Mayıs’tan bu yana İstiklal Caddesi üzerin-

Eğitim emekçilerinin Ankara yürüyüşüne polisten gazlı, coplu karşılama

Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkarak TİS görüşmeleri için taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmek isteyen eğitim emekçilerine Ankara’da polis saldırdı. 5 Mayıs Cuma günü Ankara’ya ulaşan eğitim emekçileri, Zafer Parkı’nda toplanarak Bakanlıkla saat 15.00’te olan randevuları için bekleyişe geçtiler. 14.30’da Atatürk Bulvarı üzerinde Eğitim-Sen imzalı taleplerinin yer aldığı pankartı açarak sloganlarla yürümek isteyen emekçilere polis cop ve gaz bombası kullanarak saldırdı. Yaşanan arbededen sonra yeniden Atatürk Bulvarı üzerindeki yerlerine geri dönen emekçilerin kararlı tutumu karşısında polis barikatı açmak zorunda kaldı. Barikatın açılması üzerine emekçiler, Atatürk Bulvarı üzerinden Bakanlığa yürümeye başladılar. Bakanlık önünde basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyir Kılıç, 3 Haziran’da başlayan yürüyüşlerine Türkiye’nin pek çok yerinde baskı ve saldırılara

Belediye işçileri sadaka değil, haklarını istiyor! Kadıköy Belediyesi’nde çalışan işçiler, TİS kapsamındaki haklarının aylardır ödenmemesi üzerine, eylemler zinciri başlattı. Bu eylemlerin ilkini, 27 Mayıs Çarşamba günü, yemek yemeyerek ve ardından basın açıklaması yaparak hayata geçirdiler. 29 Mayıs Cuma günü de Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan işçiler, buradan Kadıköy Belediyesi’ne kadar bir yürüyüş yaptılar. Ancak art arda yapılan bu eylemlere karşın, Kadıköy Belediyesi yönetimi, işçilerin alacaklarını ödememekteki ısrarını koruyunca, eylemler sonraki günlerde de devam etti.

İşçilerin alacağını kim ödeyecek?

Kadıköy Belediyesi işçilerinin yaşadıkları tüm bu süreci ve de gerçekleştirdikleri eylemlerin nedeni, hangi taleplerle gerçekleştirildiğini vb. bilgileri alm ak için, Genelİş 1 No’lu Şube Başkanı Şahan İlseven ile görüştük. İlseven, eylemlilik sürecinin esas olarak TİS farkı alacaklarından doğduğunu söyledi. 2 yarım ikramiye, 1 tam ikramiye, öğrenim yardımı, elbise parası, sabun parası gibi sosyal hakların 6 aydır ödenmediğini belirtiyor.

deki kitlesel yürüyüşlerin Valilik tarafından yasaklandığını bahane ederek yürüyüşe izin vermedi. Eylemde barikatın açılmaması üzerine direnişe geçen kitle polis barikatını zorlamaya başladı. Emekçilere kalkan ve coplarla saldıran polis birçok emekçiyi yaraladı. Direnişte kararlı olan kitle alanı terk etmeyeceğini belirterek burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemi sırasında polis trafiği kapattığı gerekçesi ile tekrar saldırıya geçerek 3 kişiyi gözaltına aldı ve birçok kişinin cüzdanına el koydu. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği eylem saat 14.00’ten 22.00’ye kadar sürdü. (İstanbul)

Yerel seçimlerle birlikte ortaya çıkan ve de son süreçteki eylemlerin de merkezinde bulunan bir başka duruma da dikkat çekiyor. Kadıköy’ün bu seçimlerde ikiye bölünmesiyle birlikte, Ataşehir Belediyesi’nin ortaya çıkması, Kadıköy Belediyesi’nde çalışan 185 işçinin, bu yeni belediyeye gönderilmesini de beraberinde getirmiş. Eylemlerle birlikte, Kadıköy Belediyesi hala kendi bünyesinde çalışan işçilerin alacaklarının bir kısmını ödemesine karşın, Ataşehir’e devir edilen işçilere ödeme yapmamış. Ataşehir Belediyesi yönetimi de işçilerin kendi bünyelerinde çalışmaya başladığı 5 Mayıs 2009’dan sonraki dönemi kapsayan alacakları kendilerinin ödeyeceğini, ancak önceki dönemin Kadıköy Belediyesi tarafından ödenmesi gerektiğini söylemiş. Kısacası, son dönemde yapılan eylemlerin esas noktasını da işte bu alacakları hangi belediye ödeyecek meselesi oluşturuyor. Tabii ki bunun yanı sırada, hala Kadıköy Belediyesi’nde çalışanların, alacaklarının tam olarak ödenmemesi.

mazur kaldıklarını ifade ederek, Ankara’da da aynı şekilde karşılandıklarını, bu faşizan tutumun kendilerini yıldıramayacağını söyledi. Daha sonra söz alarak konuşan KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, KESK’e yönelik gözaltılara değinerek, “Bu tür saldırılar KESK’i yıldıramayacak” dedi. (Ankara)

BURSA

Eğitim emekçileri Ege Bölgesi yürüyüş kolu 3 Mayıs günü İzmir’den yola çıkarak Manisa, Balıkesir ve 4 Mayıs’ta Bursa’ya geldi. Yürüyüş kolu saat 14.00’te Atatürk Stadyumu önünde, başta eğitim emekçileri ve Bursa’daki devrimci, demokratik ve ilerici kurumlar tarafından karşılandı. Altıparmak’tan Fomara Meydanı’na yürümek isteyen emekçilere polis barikat kurarak engel oldu. Her ne kadar polisin baskısı nedeniyle kararlaştırılan yürüyüş güzergahının değiştirilmesi olumsuz olsa da emekçiler Darmstad Caddesi’nden yürüyerek kent merkezine geldi. Eğitim-Sen MYK üyesi Ünsal Yıldız’ın yaptığı açıklamanın ardından eğitim emekçileri araçlara binerek Eskişehir’e hareket etti.

Başkan yardımcısı “eski solcu” olunca!

Genel-İş öncülüğünde gerçekleştirilen en son eylem, işçilerin belediye binasını basması olmuştu. Başkanlık katını bir süre işgal eden işçiler, daha sonra geç saatlere kadar binanın önünden ayrılmamışlardı. İlseven bu eylem sırasında Belediye Başkan Yardımcılarından Mustafa Demircan’ın tutumuna özellikle dikkat çekiyor. “Eski solcu” olarak bilinen Demircan’ın en saldırgan tutumu sergileyen olduğunu aktarıyor. İlseven son olarak, Kadıköy Belediyesi yönetiminin emek düşmanı bir tutum içinde olduğunu vurguluyor ve “eğer sorun çözülmezse, eylemlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek, çünkü işçiler sadaka değil, haklarını istiyor” diyor. (Kartal)