Page 1

S. 03 / HAZIRAN 2011**

16/6/11

23:37

Page 1

ALTYAPI

HAZ‹RAN 2011

Spor’un ekonomi politi¤i por, biz iktisatç›lar taraf›ndan bir unutulmamas› gereken bir nokta, kitle“bofl zaman faaliyeti” olarak ta- selleflmifl bir sporun, spor faaliyetini izlen›mlan›r. Sak›n yanl›fl anlafl›lmas›n, yen bir seyirci (müflteri) toplulu¤u yara“bofl zaman” kiflisel ve toplumsal aç›lar- t›rken, bu seyircileri sportif faaliyetlere dan bir refah göstergesidir. Medeni top- aktif bir kat›l›ma sevk etmemesidir. Evde lumlarda en temel amaçlardan birisi de, oturup TV karfl›s›nda patates cipsi yiyip tek tek bireylerin ve toplamda da çal›- kola içerek maç seyreden bir seyirci, iflin flan s›n›flar›n daha fazla bofl zamana ka- parasal d›flsall›k yönüne katk›da bulunvuflmas›d›r. Çal›flma saatleri düfltükçe, makla birlikte sporun modern toplumlar insanlar›n hem kendi bireysel faydalar› için daha önemli olan sosyal d›flsal›klar›nhem de toplumun daha organize hare- dan hiç bir flekilde istifade etmemektedir. ket etmesini sa¤lama aç›s›ndan spor ak- Spor bireysel aç›dan bofl zaman›n hem tiviteleri bofl zaman› de¤erlendirmek daha sa¤l›kl› hem daha huzurlu bir faaliyete harcanmas›n› sa¤larken, toplumsal için en önde gelen faaliyetlerdir. Bir tan›flma yaz›s› olan bu yaz›da temel aç›dan da tak›m oyununun, örgütlenme amac›m spor faaliyetlerinin bireysel ve becerisinin ve rekabet kültürünün yayg›nlaflmas›na imkân sa¤lamaktad›r. toplumsal refaha yapt›¤› katk›lardan bahAncak bu faydalar ancak ve sederken, sporun profesyonelleflme süancak genifl kitlelerin ve recinin yaratt›¤› yeni parasal d›flsaltercihen genç kuflaklar›n l›klara ra¤men baflta vurgulad›¤›m›z aktif olarak spor faaliyetleri“temel refah etkisi” ve “sosyal d›flsalne kat›lmas› ile gerçekleflebil›klar›” azaltan olumsuz yönünü de lir. Bu yüzden ça¤dafl bir topvurgulamak olacakt›r. lum için “amatör sporlar›n” varTarih boyunca, spor iki temel l›¤› hayatî ehemmiyeti haizdir. amaçla devlet otoritesi taraf›ndan desteklenmifltir. ‹lki, Bu ba¤lamda devletin savafllarda kullan›lacak spora bak›fl› ve teflviki a¤›rtalimli bir asker taban› l›kl› olarak amatör sporlaoluflturmaksa, ikincisi r›n teflviki yönünde olmal›de cari politikalara d›r. Bugün, futbol ve basolan toplumsal ketbol gibi profesyonel tepkiyi bertaraf spor dallar›nda hem sporedecek bir meflcular hem de spor klüpleri gale yaratma tatmin edici gelirlere ve yükamac›d›r. Rosek mebla¤l› ifl hacmine kavuflma’daki Arena’larmalar›na ra¤men, halen çok dan, ‹spanya’da bo¤a büyük oranda devlet kayna¤› gürefllerine, Atina’da- MURAT DEMiRÖZ bu profesyonel spor dallar› için ki olimpiyat oyunla- (Ü.†. ÜKTÜSAT FAK†LTESÜ …ÚRETÜM †YESÜ) seferber edilmifl durumdad›r. r›ndan Edirne K›rkp›Milletten toplanan vergilerin nar Gürefllerine kadar bunun pek çok ör- milletin menfaatine de¤il ama bir avuç spor ne¤ini gösterebiliriz. Günümüz sanayi baronunun menfaatine yönlendirilmesi sonras› biliflim toplumlar›nda, özellikle ça¤dafl bir devlet de kabul edilemez. kitlelere aç›labilen spor dallar› art›k kendi Bugün biz ‹stanbul Üniversitesi Spor kaynaklar›n› yaratan ve kendi kendini bes- Birli¤i Klübü olarak sporun her alan›nda leyen birer endüstri halini alm›flt›r. Tabii gençlerimize ve ö¤rencilerimize çok k›ki, endüstrileflmifl spor dallar› dolayl› ola- s›tl› kaynaklar ve gerçekten yüksek bir rak kendi faaliyetlerine ba¤l› yeni endüstri- özveriyle hizmet sunmaktay›z. Üniversite ler yaratmakta ve ekstra ifl imkânlar›na ö¤rencilerinin üniversiteye ve flehir hayakaynak teflkil etmektedirler. Örne¤in med- t›na uyum sa¤lamas› ve aidiyetinin pekiflya iletiflim alan›nda canl› yay›nlar›n, spor mesi, özgüvenlerinin sa¤lanmas› ve sosyorumu programlar›n›n varl›¤›, h›zla büyü- yalleflmeleri aç›s›ndan çok büyük önemi yen bir bahis sektörü, profesyonelleflmifl olan spor faaliyetlerinin finansman›, milveya profesyonelleflmesi gerekli olan spor yonlarca dolar› her sezon heba eden, hiçklüpleri için finansal ve yönetsel uzmanl›k bir sebep yokken milyonlarca liral›k vergerektiren ifl alanlar› ve bu personeli yetifl- gi borçlar› affedilen profesyonel futbol tirecek e¤itim kurumlar›, klüplerin kendi klüplerine aktar›lan fonlardan ve onlar›n yan ürünlerinin yaratt›¤› ifl hacmi (forma, ad›na yap›lan statlar›n inflaat maliyetingsm hatt›, flifreli TV kanallar› vs.) gibi bir den çok daha az bir mebla¤ tutmakla birçok yan etki say›labilir. Sporun profesyo- likte, bizimki gibi klüplerin yaratt›¤› sosnelleflmesinin yaratt›¤› bu gibi etkilere yal fayda profesyonel futbol klüplerinin yaratt›¤› sosyal faydadan misliyle fazlad›r. “parasal d›flsall›k” ad› verilmektedir. Spor kitlesellefltikçe spor faaliyetinin Umar›m gelecek hükümetlerin spor ve profesyonelleflmesi ve sporun kendisinin gençlik politikalar› sosyal fayda yarataendüstriyelleflmesi kaç›n›lmazd›r. Ancak cak alanlara daha çok kaynak ay›r›rlar.

S

A Milliler’de 2014 heyecan›

A Milli Kad›n Tak›m›m›z›n 2014 FIBA Kad›nlar Dünya fiampiyonas›’nda üst s›ralarda yer almas› için yap›lmas› gerekenlerin masaya yat›r›ld›¤› ‘Baflar› 2014’ toplant›s›, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ve çok say›da kulüp temsilcisinin kat›l›m›yla Abdi ‹pekçi Spor Salonu Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 4 saat süren toplant›ya TBF Kad›n Basketbo-

lundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ya¤mur, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, TBF Ligler Direktörü Ahmet Araflan ve TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüfl’ün yan› s›ra Türkiye Kad›nlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden tak›mlar›n idareci, menajer ve antrenörleri kat›ld›. Antrenörler, tak›m idareci ve menajerleri 2014

mifltir. www.altyapibasket.com, www.istanbulbasket.org, www.turkbasket.com, www.24saniye.com, www.tbl.org.tr, www.tbf.org.tr, www.basketboldergisi.com, www.bayanbasket.com . ‹stanbul Üniversitesi’nin 100.000 kiflilik bir camia oldu¤u düflünüldü¤ünde kendi internet sitemiz olan www.istanbul.edu.tr çok genifl bir kitleye hitap etti¤i düflünülmektedir. Amatör Liglerde faaliyet gösteren di¤er branfllar da mevcuttur. Türkiye’nin en iyi bayan altyap› tak›mlar›na sahip olan ‹stanbul bayanlar basketbol kulübü son 25 y›lda ç›kard›¤› oyuncular ve kazand›¤› baflar›larla damgas›n› vurmufltur. Senelerdir A Tak›m›m›zda altyap›m›zdan yetifltirdi¤imiz oyuncularla oynamam›z ve d›flar›dan Türk oyuncu transferi yapmamam›z da altyap› kulübü oldu¤umuzun en önemli göstergesidir. 1985–1986 sezonundan 2010–2011 sezonuna kadar altyap›larda Genç, Y›ld›z ve Küçükler kategorisinde toplam 20 defa Türkiye fiampiyonlu¤u, 10 defa Türkiye ikincili¤i ve 7 defa da Türkiye üçüncülü¤ü yaflayarak k›r›lmas› zor rekorlara imza at›lm›flt›r. Gençler kategorisinde üst üste 7 kez, toplamda da 10 kez flampiyon olarak k›r›lmas› güç bir baflar› elde etmifl bulunmaktay›z. Bu baflar›lar›n neticesi olarak da altyap›dan yetiflmifl olan oyuncular›m›z›n birço¤u da Milli forma ile onurland›r›lm›fl ve milli tak›mlar da en üst seviyeye kadar yükselmifllerdir. Bu sporculardan bafll›calar›; Jülide Sonat: Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kad›n Basketbolundan Sorumlusu isim. Nevriye Y›lmaz: A Milli Tak›m Kaptan› ve Fenerbahçe Basketbol Tak›m› Kaptan›. ‹lk WNBA’e giden Türk oyuncu Derya Akyel Özyer: Galatasaray Spor Kulübünde uzun seneler oynam›fl ve say›s›z flampiyonluklar kazanm›flt›r. fiu anda TKBL’ye yükselen Ankara TED Kolejlilerin Bafl Antrenörü. Didem Ak›n Kantarc›: Fenerbahçe Spor Kulübünün A Tak›m Menajeri. Müge Erdem: Galatasaray M.P Basketbol Tak›m› Menajeri. Ifl›l Alben: A Milli Tak›m Oyuncusu ve Galatasaray M.P Basketbol Tak›m› Kaptan›. Nilay Yi¤it: A Milli Tak›m Oyuncusu ve Befliktafl, Galatasaray Ve Fenerbahçe de senelerce oynam›fl Türkiye’nin En Önemli Kad›n Basketbolcular›ndan biri. Gizem Yavuz: A Milli Tak›m Oyuncusu ve Kayseri Panküp fieker Spor Kulübü Oyuncusu. Deniz Çolako¤lu: Mersin Büyük fiehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu. ‹stanbul Üniversitesi Spor Birli¤i Kulübü

FIBA Kad›nlar Dünya fiampiyonas›’na giden yolda nas›l ad›mlar at›labilece¤i ve ne gibi de¤iflikler yap›labilece¤i konusunda Federasyon yetkilileriyle görüfl al›flveriflinde bulundu. Kulüp temsilcileri, yap›c› fikirlerin paylafl›ld›¤› toplant›da kad›n basketbolunun geliflimi ve gelece¤i ile ilgili düflünceleri de dile getirme f›rsat› buldular. ■ HABER MERKEZ‹ / ‹STANBUL

Üstanbul, ABÕde kŸltŸrŸn ardÝndan sporun da baßkenti stanbul’un 2012 Spor Baflkenti olmas› nedeniyle

‹ 2012 y›l›nda ‹stanbul’daki etkinlikleri en üst dü-

‹stanbul Üniversitesi ve Spor Kompleksleri stanbul Üniversitesi Bayan basketbolunun en köklü tak›m›na sahip. Türkiye Deplasmanl› 1. Ligi’nde oynuyor. Kulübün dört adet kapal› spor salonu vard›r. Spor salonlar›n›n isimleri flu flekildedir Avc›lar Spor Salonu (3000 kifli), Çapa Prof. Dr. Kaya Çilingiro¤lu Spor Salonu (200 kifli), Cerrahpafla Spor Salonu (200 kifli), Vefa’daki Co¤rafya Fakültesi Spor Salonu (200 kifli). Maçlar›n› ‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Yerleflkesindeki 3000 kifli kapasiteli kapal› spor salonunda oynuyor. ‹stanbul Üniversitesi kampüsleri veya hastaneleri içinde bulunan toplam alt› adet hal› saham›z mevcuttur. 1. Ligde banttan veya canl› olmak üzere, Sports TV, BJK TV, GS TV, FB TV’nin yay›nlad›¤› en az 6 -10 aras› maç› bir sezon içerisinde televizyondan yay›nlan›yor. Türkiye Kupas› maçlar›da ihaleyi alan kanaldan yay›nlan›yor. Tv spor kanlarl›nda haber yada altyaz› olarak maç sonuçlar› duyuruluyor. Gazetelerde haftasonlar› maç sonuçlar› yaz›l›yor. Türkiye’nin en iyi altyap›s›na sahip tak›m›. A Tak›mda oynayan oyuncular›n tamam› kendi altyap›s›ndan yetiflmifl ve 1. Lig de Türk oyuncu transferi yapmadan oynayan tek tak›m. Son 10 y›lda Genç Bayanlar Ligi’nde 7 kere Türkiye fiampiyonu olmufltur. Ülkemizin altyap› milli tak›mlar›na en çok oyuncu veren kulübü. Avc›lar, Çapa ve Cerrahpafla Spor Salonlar›nda haftasonlar› spor okullar› yap›lmakta ve bu da ciddi bir insan sirkülasyonuna sebep olmaktad›r. Altyap›lar da Minik, Küçük, Y›ld›z ve Genç Tak›mlarda 90 civar›nda lisansl› bayan sporcusu bulunmaktad›r. Ayr›ca altyap› erkek tak›mlar›nda da yaklafl›k 50 adet lisansl› sporcusu bulunmaktad›r. Üniversiteler aras›ndaki Bayanlar Kategorisindeki Süper Lig’de son 8 y›lda 7 kere Türkiye fiampiyonu. Bayanlar 1. Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray, Befliktafl, Alanya Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Mersin Büyükflehir Belediyesi, Kayseri Panküp Ted Koleji, Ceyhan Belediyesi, Adana Botafl Spor Kulübü, Tarsus Belediyesi, Samsun Basketbol Kulübü tak›mlar›yla maçlar yap›lacakt›r ve flehir tak›mlar›n›n baz›lar›n›n yerel Televizyon kanlarl› maçlar› yay›nlamaktad›r. Spor sayesinde Üniversite gençli¤ine ulaflabilecek bir konumda bulunmaktad›r. Her sene Türkiye’nin çeflitli illerinde altyap› kategorilerinde ez az 3 – 4 Türkiye fiampiyonalar› oynanmaktad›r. Basketbolla ilgili internet sitelerinde periyodik olarak haberleri yap›lmaktad›r bu haberler de tak›m›m›z resimleri maçlar›ndan videolar› ve istatistikleri yay›nlanmaktad›r. Sitelerden baz›lar› afla¤›da belirtil-

3

OÛuzkaan Koleji ile •ok šzel ilißki stanbul Üniversitesi Spor Kulü-

‹ bü ile O¤uzkaan Koleji ars›nda

çok önemli sportif bir ifl birli¤i söz konusu. ‹stanbul Üniversitesi Genel Menajeri Ahmet Aktan, bu çal›flma fleklini her kulübün yapmak için u¤rafl gösterdi¤i bir çal›flma olarak tan›mlad›. Aktan, flunlar› söyledi: “Kulüpler için altyap› çok önemlidir, altyap›s› olmayan kulüplerin devaml›l›¤› olamaz. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray ve Befliktafl hem bayanlarda

hem erkekler de ayni çal›flma yöntemini kullanmaktad›r. Anadoludan dahi çocuklar› bulup onlar› bir okulda toplamakta, kulüp evlerinde ikamet ettirmektedir, ilerisi için kulüpler bunlar› yapmaya mecburdur. Bizim de fluan için 25 (Genç ve Y›ld›z tak›m) altyap› oyuncumuz O¤uzkaan Koleji’nde tam burslu olarak okumakta bu ö¤rencilerimizin her turlu okul giderleri ve ö¤len yemekleri de okul taraf›n-

dan karfl›lanmaktad›r. Okulun burada ki tek geliri altyap› oyuncular›m›z›n okul maçlar›nda okul tak›m›n› oluflturmalar› ve okul ad›na müsabakalara kat›lmalar›d›r yani okulu temsil etmeleridir. Bu ayn› zamanda çocuklar›n bir arada daha fazla antrenman yapmalar›n› ve daha fazla maç oynamalar›n› sa¤lamaktad›r, ayr›ca bu çal›flmalar yine bizim antrenörlerimiz taraf›ndan yap›lmaktad›r.”

zeye ç›kacak. 2012 Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar› ‹cra Kurulu toplant›s› TMOK Ataköy Olimpiyat Evi’nde Spordan Sorumlu Devlet Bakan› Faruk Nafiz Özak’›n da kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Ataköy’de bulunan Olimpiyat Evi’nde gerçeklefltirilen toplant›ya, Spordan Sorumlu Devlet Bakan› Faruk Nafiz Özak’›n yan› s›ra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan› U¤ur Erdener, Gençlik ve Spor ‹stanbul ‹l Müdür Tamer Taflp›nar, Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan› Turgay Demirel ile olimpiyatlarda yer almas› muhtemel di¤er federasyonlar›n baflkanlar› ve yöneticileri kat›ld›. Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan› Turgay Demirel 2012 olimpiyatlar› öncesinde hem erkek hem de kad›n milli tak›mlar›m›z›n olimpiyatlara kat›lmay› hedefledi¤ini, bu do¤rultuda da çal›flmalar›n devam etti¤ini bildirdi. Spordan Sorumlu Bakan Özak “Son dönemlere bakt›¤›m›z zaman birçok büyük spor organizasyonuna evsahipli¤i yapt›k. En son 2010 FIBA Dünya fiampiyonas› ve Erzurum K›fl oyunlar›n› baflar›yla gerçeklefltirdik. Basketbolda Erkekler Dünya fiampiyonas›’ndan sonra flimdi s›rada 2014 Dünya Bayanlar Basketbol fiampiyonas› var. Basketbolda çok iyiyiz. En büyük amac›m›z da olimpiyatlarda basketbolda derece alabilmektir” fleklinde konufltu. ■ HABER MERKEZ‹/‹STANBUL

■ HABER MERKEZ‹ / ‹STANBUL

܆ÕnŸn en bŸyŸk farkÝ sporcu yetißtirmek Jülide Sonat

Altyap›larda önemli bir ivme yakalad›k Milli Tak›m için çok büyük önem tafl›yan altyap›

A faaliyetlerini de¤erlendiren Türkiye Basketbol

stanbul Üniversitesi Spor Birli¤i taraf›ndan kurul- oynad›. ‹stanbul Üniversitesi tak›m›nda küçüklerde mufl olan ‹stanbul Üniversitesi Spor Birli¤i Kulübü bir, y›ld›zlarda üç ve gençlerde befl Türkiye fiampi(‹ÜSBK) pek çok branfla sahip olmakla birlikte Bas- yonlu¤u yaflayan Alben’in baflar›lar› genç yafl›nda lig ketbol, Futbol ve Voleybol’un genç ve y›ld›z tak›mla- tak›mlar›n›n gözlerini ona çevirmesine neden oldu. r›na da sporcu yetifltiriyor. ‹ÜSBK’n›n tarihi ile Alben gibi Halil Ergin Ataman, Hasan Arat, ilgili bilgi veren ‹Ü ‹flletme Fakültesi Ö¤retim Turhan Koray, Jülide Sonat gibi birçok baflaÜyesi Uzm. Dr. Ertu¤rul Kerey, ‹stanbul Ünir›l› ismin yolu ‹stanbul Üniversitesi’nden geçversitesi’nin spor alan›nda en büyük baflar›s›ti. ‹Ü Spor Kulübü Bayan Basketbol Tak›m› n›n sporcu yetifltirmek oldu¤unu belirtirken, bu y›l Avrupa Üniversiteler Aras› Basketbol bunun asl›nda hiçte kolay bir ifl olmad›¤›n› fiampiyonas›’nda ikincilik elde etti. 7 kez üst vurgulad›. Kerey, üniversiteler içinde ilk baüste flampiyonluk kazanan ‹Ü Spor Kulübü yan basketbol tak›m›n›n ‹stanbul ÜniversiteBayan Basketbol Tak›m›, 13-20 Temmuz Ertu¤rul Kerey si’nde kuruldu¤unu hat›rlatt›. Türkiye Bayan2011 tarihleri aras›nda ‹spanya’n›n Cordoba lar Basketbol Ligi oyuncusu olan Ifl›l Alben ‹stanbul flehrinde düzenlenecek flampiyona için haz›rl›k çal›flÜniversitesi’nin yetifltirdi¤i sporculardan sadece bir malar›n› sürdürüyor. ‹stanbul Üniversitesi her alanda tanesi. Alben 1998 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi alt- oldu¤u gibi spor alan›na da katt›¤› isimlerle üniversiyap›s›nda basketbola bafllay›p ve aral›ks›z sekiz y›l teler aras›nda fark›n› göstermeye devam edecek.

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat, altyap› faaliyetleri ile ilgili ortaya konan çal›flmalar ve yaflanan de¤iflimlerle flu an iyi bir noktada olundu¤unu ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesi http://www.tbf.org.tr’ye altyap› tak›mlar›na iliflken de¤erlendirmelerde bulunan Jülide Sonat flöyle devam etti: “Daha önce milli tak›mlarda biz mücadele edemezken, flimdi Avrupa fiampiyonalar›’n›n bütün kategorilerinde finallerdeyiz. Yani bu ne demek; e¤er orada 16 tak›m varsa, 16 tane de B klasman› ve bir o kadar da d›flar›da kalm›fl tak›m var. Çeflitli dereceler alm›fl›z ve 4 ile 12 aras›ndaki s›ralamalarda bulunuyoruz. Y›ld›z K›z Tak›m, Avrupa fiampiyonas›’nda beflinci oldu, U17 Dünya fiampiyonas›’na kat›ld›. Oyuncular›n bir tak›m fleyleri yaflamas› gerekiyor ki bu süreci yaflamadan hiçbir fley olmuyor. Tecrübe, genetik bile olsa geçiyor. Mental, fiziksel, bilgi birikimi olarak bir fleyleri yaflaman›z gerekiyor” dedi.

HAZIRAN 2011_sayfa3  
HAZIRAN 2011_sayfa3  

A 3 HAZ‹RAN 2011 ‹ MURAT DEMiRÖZ hem erkekler de ayni çal›flma yöntemini kullanmaktad›r. Anadoludan dahi çocuklar› bulup onlar› bir okulda to...