Page 1

S. 15 / HAZIRAN 2011 fut.**

17/6/11

0:55

Page 1

FUTBOL

HAZ‹RAN 2011

BU BU YIL YIL 32.’S‹ 32.’S‹ DÜZENLENEN DÜZENLENEN ‹STANBUL ‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ ÜN‹VERS‹TES‹ SPOR SPOR fiÖLEN‹’NDE, fiÖLEN‹’NDE, ORMAN ORMAN FAKÜLTES‹ FAKÜLTES‹ ‹LE ‹LE F‹NAL F‹NAL MAÇINA MAÇINA ÇIKAN ÇIKAN ‹KT‹SAT ‹KT‹SAT FAKÜLTES‹, FAKÜLTES‹, RAK‹B‹N‹ RAK‹B‹N‹ 2-1 2-1 YENEREK YENEREK fiAMP‹YONLUK fiAMP‹YONLUK KÜRSÜSÜNE KÜRSÜSÜNE ÇIKAN ÇIKAN TAKIM TAKIM OLDU OLDU

fiAMPiYONUN ADI

iKTiSAT FAKULTESi ORMAN ORMAN FAKÜLTES‹N‹ FAKÜLTES‹N‹ 2-1 YEN‹P YEN‹P 2-1 KÜRSÜYE ÇIKTI ÇIKTI KÜRSÜYE

› d n aflltaesi’niinveKrsuitpeaAsihy a n Fakübul Ün f. Dr. Spor d a r lan Ormna› ‹staenkan› Plaror. 32t. Fakül‹-sa r bi ‹kinci oadalyaksü›ltesi nDden alndu› ‹ktisaas›n› daültesi n zü ‹ktisatil- ve rmMan Feaflil’in el lfii ampvieyoMadtaislyat Favkerdi. ü e hOyuncutsuAnli steuçrnu- r OmeötleYni FutKbuopas›rns›itesi d‹akt Murat v ç de¤erlin› Muralünü veBilimle a- fitesi’ninl Ünivfe. Dr. Se n i v Se Maç›ensiEnnin Kli aopytuancoulaöndüTeuknnKikupiaSvpeomr Baihr-ir taDnebkuan› Pro

■ Bu y›l 32.’si düzenlenen ‹stanbul Üniversitesi Spor fiöleni’nde, futbol ült ¤er ü u’n tes k S n branfl›nda flampiyonluk kürsüsüne ç›kan tak›m ‹ktisat Fakültesi oldu. ‹stanbul ÜniFak En de üncüs Okul iversi r fiafa uvan› k versitesi Spor fiöleni’nde, futbol branfl›nda final karfl›laflmas›nda ‹ktisat Fakültesi ile di. ›n 3’ ükse bul Ün rof. D Turn Orman Fakültesi tak›mlar› karfl›laflt›. Final karfl›laflvan slek Y ‹stan kan› P erdi. mas›na; ‹ktisat Fakültesi kalede Mesut Gündo¤du, Me yas›n› ü Bafl ¤lu v savunma dörtlüsün de Onur Y›lmaz, Koray Ahmet dal Kulüb meto li¤i ameh Abac›gil, Enes Karakurt, Mahmut Al, orta sahada kar Dinçer Çavufl, Uras Dilek, Serhan Öztüto, Ömercan ‹ki kardefl, Murat Anli ve forvette Taha Aluç ilk onbiri ile sahaya ç›kt›. Orman Fakültesi kalede Gürkan Öztürk, savunma da Adem fiahin, Bu¤ra Dege, Harun Ça¤layan, Muammer fiengül, orta sahada ‹smail Akyüzer, ‹lyas Dündar, Özgür Demir, Mert Tutmaz, Ya¤›z Düfler, Forvette Gökhan Y›lmaz ile ilk onbirini oluflturdu. Maça her iki tak›mda kontrollü bafllad›. ‹lerleyen dakikalarda oyuna a¤›rl›¤›n› koyan ‹ktisat Fakültesi 38. dakikada Taha’ n›n golü ile 10 öne geçti, ikinci yar›n›n 68’dk s›n da Orman Fakültesinden Ya¤›z’›n golü durumu beraberli¤e tafl›d›, fakat son sözü 79’dk da ‹ktisat Fakültesinden Mahmut söyledi ve kupay› getiren golü att›.

Kulüp Baflkan› Prof. Dr. fiafak Sahir Karamehmeto¤lu

Maça her iki tak›mda kontrollü bafllad›

Fuat Eren Futbol Antrenörü

15

HAZIRAN 2011_sayfa15  

Mesl ek Yüks de¤e rli Oyun ve Mada d› d› d› d› d› nü ve turnu s›n› ve Mada nin Kupa bul Ünive ‹kinc i olan . Turnu Dr. Seda Dr. Ah- ek Okulu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you