Page 1

Ýlk iftar gazi ve þehit aileleriyle

in Diyarbakýr Ýç 1 .3 19 : Ýftar Sahur: 03.19

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

18 Mayýs 2018 Cuma

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve protokol Ramazan ayýnýn ilk iftarýnda þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Ýftarlarýn açýlmasýnýn sonra salondakilere seslenen Vali Güzeloðlu, Ramazan ayýnýn birleþtirici ikliminde þehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. 2'DE

Dicle elektrik, kaçaðý havadan önleyecek Dicle Elektrik, ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapýsý gibi özelliklere bakýlarak ne kadar elektrik tüketildiðini uydu destekli olarak belirleyecek. 5'DE

BASINA YASAK! Çöplerden arýndýrýlýyor

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, tarihi Sur'larýn burçlarýnýn iç kýsýmlarýnda temizlik çalýþmasý baþlattý. toplam 5 km uzunluðunda yer alan 82 burcun ara kýsýmlarýný belirlenen program dahilinde çöplerden ve atýklardan arýndýracak. 16'DA

Ahmet BEÞENK

Güneydoðu’nun doðal kolasý Güneydoðu'nun doðal kolasý olarak bilinen ve Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmez içeceði olan meyan kökü þerbeti, zorlu iþlemlerin ardýndan sofralara ulaþýyor. Ýlk kez içenleri ekþi tadýyla zorlayan þerbet, saðlýk açýsýndan faydalarýnýn yaný sýra bölgedeki bir çok insanýn geçim kaynaðý oluyor. 13'DE

CMYK

Geçtiðimiz günlerde tüm ülke genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da Türkiye Sportif Yetenek Taramasý ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamýnda öðrenciler çeþitli aktivitelere tabi tutuldu. Buraya kadar her þey normal, her þey çok güzeldi ta ki basýn bu örnek çalýþmayý haber yapmak isteyene kadar. Ýki bakanlýðýn ortak çalýþmasý milli sporcularýn öne çýkmasýna vesile olmayý hedeflerken bu güzide çalýþmayý haberleþtirmek isteyen gazetecilere 11 Mayýs tarihinde kapalý spor salonlarýnda bulunan görevliler 'Haber yapýlmasý yasak' diyerek engel çýkardýlar, o gün bu gün yasaðýn nedeni araþtýrýlýrken salonda etkinlikten sorumlu olan hakemlerin gazetecileri engellemesi ile ilgili aranan tüm yetkililer ya cevap vermediler ya da konudan haberdar olmadýklarýný dile getirdiler. HABERÝ 8'DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Vali Güzeloðlu, þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi D i y a r b a k ý r Va l i s i H a s a n B a s r i G ü z e l o ð l u , R a m a z a n a y ý n ý n ilk iftarýnda þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve protokol Ramazan ayýnýn ilk iftarýnda þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Ýftar yemeðine Güzeloðlu'nun yaný sýra Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, AK Parti ÝL Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Jandarma Bölgede Komutasý Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, þehit yakýnlarý, gazi ve gazi aileleri katýldý. Edilen dualarýn ardýndan ezan okundu. Ýftarlarýn açýlmasýnýn sonra salondakilere seslenen Vali Güzeloðlu, Ramazan

ayýnýn birleþtirici ikliminde þehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. Güzeloðlu, "Mübarek ramazan ayýnýn bu ilk ikliminde Ramazan'ýn birleþtirici ikliminde siz deðerli þehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin mutluluðu içerisindeyim. Öncelikle davetimize icabet ettiðiniz ve teþvik ettiðiniz için sizlere þahsým ve tüm arkadaþlarým adýna þükranlarýmý arz ediyorum. Rabbim tutuðumuz oruçlarý kabul eylesin, birlik ve beraberliðimizi daim eylesin, þehitlerimize gani gani rahmet eylesin makamlarýný cennet mevkilerini ad eylesin. Millet olarak birlik ve beraberliðimizi ilelebet böylesi güçlü ve bir beraber olarak daim eylesin. Bir büyük devlet ve millet olarak bugün ramazanýn birleþtirici ikliminde kardeþliði soruyoruz. Rabbim bu ramazan ayýný Ülkemize, insanýmýza ve Ýslam coðrafyamýz dair tüm insanlýða barýþ ve huzurun gelmesine vesile eylesin. Bu münasebetle Filistin'de, Ýsrail'in katliamý karþýsýnda þehit olan vatanýný savunmaktan yurdunu korumaktan baþka bir amacý olmayan ve bu amaçla þehadete eren bütün Filistinli kardeþlerimize rabbim gani gani rahmet eylesin, rabbim þehadetlerini kabul eylesin. Bu katliama sessiz kalarak destek olanlarý da en aðýr bir þekilde katýnda cezalandýrsýn" dedi. Ýhsan ÖZDEMÝR


GÜNCEL

18 Mayýs 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Ev hanýmýyken iþ yeri sahibi oldu Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, devletin açtýðý kurslar sayesinde meslek sahibi olup kendi iþ yerini açtý. Kurslara katýlmadan önce kendi iþ yerini açmayý hayal bile edemediðini kaydeden Aras, aile olarak kendi iþ yerlerinde çalýþtýklarýný ve çok mutlu olduðunu belirtti. Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 42 yaþýndaki 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, ev hanýmýyken iþyeri sahibi oldu. 11 çocuklu bir ailenin 7 kýzýndan biri olan Aras, ailesi tarafýndan 'kýz çocuklarý okula gönderilmez' denilerek okumasýna izin verilmedi. Büyük zorluklar çeken Aras, evlendikten sonra hayatýný tümden deðiþti. Çocuklarýný yetiþtiren anne Aras, bir taraftan da okumaya ve öðrenmeye olan merakýný kaybetmedi. Ýki yýl önce Baðlar Halk Eðitim Merkezinde verilen kurslara katýlan Aras, okuma yazmayý öðrenip ilkokulu dýþarýdan bitirdi. Þimdi ortaokulu dýþarýdan okuyan Aras, merkezde katýldýðý kurslar da bir de meslek sahibi oldu. Meslek sahibi olduktan sonra tekstil atölyesi açan Aras, öðrendiklerini gelini ve kýzýna da öðretti. Büyük bir mücadele sonrasý kurulan atölye sayesinde Aras, þimdi hem aile bütçesine destek oluyor

hem de çocuklarýna bu mesleði öðretiyor. Ailede 7 kýz kardeþ olduklarýný ve kýz kardeþlerden hiçbirinin okumadýðýný kaydeden Aras, "Baðlar'da 11 çocuklu bir ailenin kýzýyým. Bizim zamanýmýzda okul okutmuyorlardý, kýzlar sürekli evde oturup bir iþ yapmasýn sadece evlendirelim düþüncesi vardý. Kýzlara karþý güzel þeyler düþünmüyorlardý, okul falan kesinlikle yasaktý. 7 kýz kardeþiz ama hiçbirimiz okumadýk. Ben çok meraklýydým, okumak istiyordum. Böyle kurumlarýn kurulmasýyla bizim kendimiz geliþtirmemiz, meslek edinmemiz mümkün oldu. Okul okuyorum þimdi. Ýlkokulu bitirdim þuan ortaokulu da açýktan okuyorum. 40 yaþýnda okula baþladým. Çok isteyerek yaptým bunu" dedi. Kadýn müþterilerin ve mahalle sakinlerinin tepkilerinin çok güzel olduðunu kaydeden Aras, kendisini gördükten sonra birçok kadýnýn

kurslara katýldýðýný ve birçoðunun da þimdi çalýþtýðýný vurguladý. Aras, þunlarý söyledi: "Tepkileri güzel artýk onlar da kadýnýn deðerli olduðunu anlamýþlar. Gelip bana destek veriyorlar, bayanla iþ yapmaktan hoþlanýyoruz diyorlar. Bir bayanýn olmasý güzel bir þey. Bayan bayanýn halinden anlar. Bizi görüp de kurslara gidenler de oldu. Biz önerdik bir sürü sanayide iþe baþlayan arkadaþlar da oldu. Þimdi sanayide tekstil üzerine çalýþýyorlar. Ben de kendime meslek okudum. Ýnþallah daha da baþarýlý olurum. Bence kadýnlar cesaretlerini toplayýp, kurslara gitsinler. Gerçekten eðitimleri çok güzel. Ýhtiyacý olan mesleði sürdürebilir. Kadýn isterse her þeyi yapar. Muhtar bile olur yani ben bile düþünüyorum muhtar olmayý. Güzel bir duygu insanýn kendi iþ yerinin olmasý, insanýn çocuklarýna bakabilmesi. Borçlarýmýz olmasa çok rahat ederiz ama" ÝHA

Ramazan’a özel cevizli çiðköfte Diyarbakýr'da mübarek Ramazan ayýna girilmesiyle beraber, tüm yurt genelinde olduðu gibi, çarþý, pazarda ve piyasalarda gözle görülür bir canlanma ve hareketlenme yaþanýyor. Özellikle çiðköftenin büyük ilgi gördüðü Bölgede, mübarek Ramazan ayýnda bu ilgi doruða

çýkýyor. Bir çok restaurant ve lokantalarda çiðköfte yapýlýrken, bu durum rekabeti de beraberinde getiriyor. Yaþanan rekabet bir yandan çiðköftenin deðiþik þekillerde yapýlmasýna ve sunumuna da zenginlik katýyor. Uzun yýllar etli çiðköfte servisi yapan Diyarbakýrlý Ad-

nan Usta, geçen yýl baþladýðý cevizli çiðköftenin büyük ilgi görmesi üzerine, bu yýl da Ramazan'a özel çiðköfte yaparak, müþterilerinin beðenisine sunacak. Bu gidiþle cevizli çiðköftenin, etli çiðköftenin tahtýný elinden alýnacaðýný belirten Adnan usta, þunlarý söyledi: 'Çiðköfte yapmak, gerçekten bir sanattýr. Her þeyden önce malzemelerin temiz olmasý gerekiyor. Bu zaten insan saðlýðý açýsýndan 'olmazsa olmazlar' arasýnda yer alan ilk kuraldýr. Hijyen özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü insanlar bizlere güvenerek bir anlamda saðlýðýný bize teslim ediyorlar. Özellikle sebzelerimizi de bol sirke ile yýkýyoruz. Çiðköftemiz bir hayli beðenildiði için isteyen vatandaþlarýmýz çið köfteyi kilo halinde de alabiliyorlar. Özellikle kalabalýk aileler veya Mübarek Ramazan ayýnda misafirleriyle birlikte iftar açacak olan aileler, böyle bir yönteme baþvuruyorlar"

Þanlýurfa’da kavga: 2 yaralý Þanlýurfa'da iki grup arasýnda yaþanan kavgada biri bayan olmak üzere 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kavga, Þanlýurfa'nýn Haliliye ilçesine baðlý Refahiye Mahallesinde yaþandý. Ýddiaya göre aralarýnda husumet bulunan iki grup arasýnda baþlayan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayýda polis sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden þahýslarý ayýrdý. Darp sonucu yaralanan biri kadýn, 2 kiþi ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

Dicle elektrik, kaçaðý havadan önleyecek Sektöründe ilk AR-GE merkezini açan Dicle Elektrik, öncelikli olarak kaçak elektrik kullanýmýný önleyecek projeler geliþtiriyor. Þirket tarafýndan hazýrlanan 'Resim Ýþleme Ýle Tarýmsal Sulama Alanlarýnda Kaçak Kullaným Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliþtirilmesi Projesi' EPDK tarafýndan kabul edildi ve uygulanmasý için altyapý çalýþmalarýna baþlandý. Dicle Elektrik yetkilileri projenin amacýný, tarýmsal sahalarda kaçak kullanýmý en hýzlý ve güvenilir biçimde belirlemek, önlemek ve bölge genelindeki abonelere kesintisiz elektrik enerjisi sunmak olarak açýkladý. Proje hakkýnda bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, askeri, güvenlik, saðlýk ve sosyal alanlarda da kullanýlan resim iþleme tekniði sayesinde saha çalýþmalarýnda çok daha hýzlý ve güvenilir sonuç alacaklarýný bildirdiler. Dicle Elektrik yetkilileri, Resim Ýþleme Projesi ile harita incelemesi ve tespitlerin dijital ortamda çok daha hýzlý ve hatasýz biçimde yapýlabileceðini açýkladý. Þirketten paylaþýlan açýklamada yetkililer projeyle ilgili þu bilgileri verdi:

''Proje uygulandýðýnda sahada gizlenen kaçak elektrik trafolarý tespit edilebilecek. Kaçak kullanýmýn da etkisi ile üzerinde aþýrý yük bulunan iletim hatlarý tespit edilebilecek. Resim Ýþleme (Image Processing) tekniði kullanýlarak ekilen ürünün beyan edilen ürün olup olmadýðýnýn doðruluðu teyit edilecek ve bu ürünü üretmek için kullanýlmasý gereken elektrik miktarý uydu görüntüleri ile hesaplanacak. Cazibeli sulama alanlarýnýn tespiti

yapýlabilecek. Dicle Elektrik olarak, kaçak tespitinde adil ve bir o kadar hýzlý olunmasýnýn yanýnda sayýlarý 1 milyon 760 bini bulan müþterilerimize daha kaliteli hizmet ve kesintisiz elektrik sunma gayreti içindeyiz. Bu proje sayesinde her yýl tarýmsal alanda yaklaþýk 5 milyar kilovatsaat kaçak elektriðin kullanýmýný önleyerek ülke ekonomisine katký saðlamayý hedefliyoruz.'' Kerem DOÐAN

18 Mayýs 2018 Cuma

Dicle Elektrik tarafýndan hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde 'Resim Ýþleme' tekniðiyle tarýmsal sulamada kullanýlan kaçak elektriði önleyecek AR-GE projesi, Elektrik Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan kabul edildi. Büyüklüðü 61 bin kilometrekareyi aþan sorumluluk sahasý üzerinde kullanýlacak proje sayesinde, ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapýsý gibi özelliklere bakýlarak ne kadar elektrik tüketildiði uydu destekli olarak belirlenebilecek.

1400 yýlýk kilise onarýlmayý bekliyor Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinin Baþak köyünde milattan sonra 620 yýllarýna ait olduðu sanýlan ve yýkýlmaya yüz tutan Mor Aday Süryani Kilisesi, onarýlmayý bekliyor. Ýdil ilçesinin ve çevre köylerinde tarihi ve turistik eserlerinden biri olan 1400 yýllýk kilise, bakýmsýzlýktan harabeye döndü. Ýdil ilçesine baðlý Basak köyü Muhtarý Mehmet Siraç Saðlam, "Mor Aday Kilisesi 1400 yýllýktýr. 1992 yýlýnda terör olaylarý nedeniyle köyümüz boþaltýldý. Ondan

sonra kilise harabeye döndü. Kültür ve Turizm Bakanýmýzdan bu kilisenin onarýlmasýný rica ediyoruz. Güzel bir eserdir. Turizme katký olacaktýr. Herkes gelip görecek. Hem bizim Baþak köyümüz için, hem de devletimiz için daha iyi olur. Her yýl sonbaharlarda Süryaniler Almanya'dan geliyorlar. Almanya ve çevre köylerden her sonbahar gelip ayýn yapýyorlar. Kilisede mum yakýyorlar. Çocuklara çikolata ve þeker daðýtýyorlar" dedi. ÝHA

Eþini bir an olsun yalnýz býrakmadý Dünyanýn en uzun adamý olan Sultan Kösen'in eþi Merve Kösen, Eskiþehir'de baþarýlý bir mide ameliyatý geçirdi. Þu anda boy sýralamasýnda 2,51 metre ile dünyada ilk sýrada yer alan Sultan Kösen, eþinin tüp mide ameliyatý için Eskiþehir'e geldi. Acýbadem Eskiþehir Hastanesine giderek gerekli tetkikleri yaptýran eþi

Merve Kösen, burada baþarýlý bir ameliyat geçirdi. Kösen, Acýbadem Eskiþehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlarý Dr. Ýhsan Oruk, Dr. Tolga Hüner ve Dr. Raif Orhan tarafýndan ameliyat edildi. Eskiþehir'i mükemmel bulduðunu söyleyen Sultan Kösen, eþinin iyileþmesinin ardýndan taburcu edilerek Eskiþehir'den ayrýldý. ÝHA


18 Mayýs 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Caddeler gül kokuyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte þehir merkezinin daha güzel kokmasý için cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye baþladý. Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte iftar çadýrlarý kuran ve toplu taþýma saatlerini sahura göre güncelleyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, þehir merkezinin daha güzel kokmasý için cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye baþladý. Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý ekipler, Ramazan ayý ile birlikte þehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sýkacak. Gazi Caddesi'nde baþlayan uygulama, Ulu Cami önü, Hz Süleyman Cami yerleþkesi ve Melik Ahmet Caddesi'nde devam etti. Ekipler gece geç saatlere kadar caddelerde gül kokusu sýkma çalýþmalarýný sürdürdü. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlardan olumlu tepki alan uygulamayý kentin tüm caddeleri ve cami önlerinde Ramazan ayý boyunca sürdürecek. Kerem DOÐAN

Genç mühendislere destek Güneydoðu'nun en büyük özel þirketi olan Dicle Elektrik, yeni mezun olacak genç mühendislere destek sunacak. Söz konusu destek açýklamasýný Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen 'Ýntörn Mühendisliðe Geçiþ ve Üniversite Sanayi Ýþ Birliðine Katkýlarý Çalýþtayý'nda yaptý. DÜ Mühendislik Fakültesi tarafýndan düzenlenen ve baþka ülkelerden akademisyenlerin de katýldýðý uluslararasý 'Ýntörn Mühendisliðe Geçiþ ve Üniversite Sanayi Ýþ Birliðine Katkýlarý' konulu çalýþtaya katýlan Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdürü Murat Karagüzel, çoðunluðu mühendislik fakültesi öðrencisi olan dinleyicilere seslendi. Prof. Dr. Z. Fuat Toprak'ýn moderatörlüðünde gerçekleþen çalýþtayýn 'Ýntörn Mühendisliðe Paydaþlarýn Katkýsý' baþlýklý bölümünde konuþan

Karagüzel, çalýþmak için kendilerine gelen mühendislerden beklentilerini açýklarken, bir de müjde verdi. Dicle Üniversitesi'nin hayata geçireceði intörn mühendislik projesi ile eðitimlerinin son yarý yýlýný doðrudan iþyerlerinde veya Organize Sanayi Bölgelerinde geçirecek mühendis adaylarýnýn bu sayede hem çalýþma yaþamýna uyum saðlayacaklarýný, hem de yapacaklarý iþin pratiðini öðrenme imkaný saðlayacaðýný belirten Genel Müdür Murat Karagüzel, üniversitenin 'Ýntörn Mühendislik' mevzuatýný tamamlamasý ile beraber bu projeye bölgenin en büyük özel þirketi olan Dicle Elektrik olarak ciddi destek saðlayacaðýz'' dedi. Projenin, yüksek oranda mühendis çalýþtýran Dicle Elektrik gibi iþyerleri için baþarýlý ve doðru adaylarýn seçimine önemli katký saðlayacaðýna deðinen Murat Karagüzel'in açýklamalarý genç dinleyicilerden büyük alkýþ aldý.

Yeni bir iþe baþlayacak olanlarýn mezun olduðu üniversitenin isminden çok kendisine güvenmesi gerektiðinin altýný çizen Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdürü Murat Karagüzel þöyle dedi: ''Þirketin özelleþtiði ilk dönemlerde sadece 40 kadar mühendisle iþe baþladýk. Bugün ise 250'si elektrik mühendisi 300 dolayýnda mühendisle çalýþýyoruz. Bu mühendislerin büyük kýsmý Dicle Üniversitesi mezunu. Mezun olup iþe baþlayacaðýnýz zaman mezun olduðunuz üniversitenin isminden çok kendinize güvenin. Bilginize, becerilerinize, çalýþma azminize güvenin. Öðrenmeye açýk olun. Böyle olursanýz çalýþmak için gittiðiniz yerde kendi mevkiinizi, maaþýnýzý ve yetkinizi kendiniz belirlersiniz. Siz mühendis adaylarýna diðer bir önerim ise, teknik anlamda özgür ve cesur olun. Belli kalýplar içerisine sýkýþýp kalmayýn.'' Ümit ÖZDAL

Eczacýlýk Gününde beyaz önlüklerini giydiler Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacýlýk Fakültesi tarafýndan 14 Mayýs Eczacýlýk Günü olmasý münasebetiyle Eczacýlýk Günü kutlamalarý ve Beyaz Önlük giyme töreni düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleþen programa Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Tahsin Kýlýçoðlu, Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Meral Erdinç, Ýl Saðlýk Müdürü M. Sait Avar, Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkaný Dr. Zülfü Barýþ Þahin, akademisyenler, eczacýlar ve eczacýlýk fakültesi öðrencileri katýldý. Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Meral Erdinç, eczacýlýk günü tarihi hakkýnda bilgiler vererek, eczacýlýðýn 179. yýlýný kutladýklarýný belirtti. Erdinç, Eczacýlýk Fakültesi olarak bu yýlki 14 Mayýs etkinliði kapsamýnda temalarýnýn akýlcý ilaç kullanýmý olduðunu ve bu kapsamda fakülte öðrencileri ile birlikte Ýl Saðlýk Müdürlüðü desteðiyle Diyarbakýr'daki alýþveriþ merkezlerinde halka yönelik doðru ilaç kullanýmý konusunda farkýndalýk çalýþmalarý yürüttüklerini belirtti. Ýl Saðlýk Müdürü M. Sait Avar ise eczacýlýk mesleðinin istihdamýnýn iyileþtirmesi için çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, saðlýk okuryazarlýðý için öðrencilere çok büyük görevler düþtüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan 1.2.3.4.5. sýnýf dönem birincilerine baþarý belgesi ve konuþmacýlara da plaket takdim edildi. Program, fakülte öðrencilerinin mesleklerine ilk adýmlarýnýn simgesi olan beyaz önlükleri giymelerinin ardýndan kokteyl ÝHA ile sona erdi.


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Ramazan ayýný iftar çadýrlarýnda karþýladýlar Vatandaþlar Ramazan ayýný Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, paylaþma ve dayanýþma duygularýný artýrmak amacýyla kentin 6 noktasýnda açtýðý iftar çadýrlarýnda karþýladý.

Arap dünyasýna ihraç ediliyor Arap dünyasýna ihraç edilen ve Güneydoðunun tahýl ambarý olan Araban ovasýnda yetiþen firik için hasat sezonu baþladý. Güneydoðu'nun tahýl ambarý olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalýk sert buðdayýnýn yetiþtiði Araban ovasýnda makarnalýk sert buðdaydan yapýlan firik bulgurunun 2018 yýlý sezonu baþladý. Arap dünyasýna ihracatý yapýlan firik için hasat dönemini baþlatan Araban ilçesi çiftçilerinden Hacý Kahraman, "Güneydoðu bölgesinin tahýl ambarý olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalýk sert buðdayýnýn üretildiði Araban ovasýnda üretilen firik ilçenin iklim þartlarýnýn uygunluðu sebebiyle sadece Araban'da üretiliyor. Firik, Arap ülkelerinden Gaziantep'e gelen tüccarlara Gaziantep'teki komisyoncularýn aracýlýðý ile satýlýyor. Özellikle Arap ülkelerine ve yurt geneline yapýlan satýþtan elde edilen gelir ile hem ülke, hem de ilçe ekonomisine önemli katký saðlýyor" dedi. Kahraman, Araban ilçesindeki iklim uygunluðu nedeniyle Araban ovasýna has özel bir ürün olan firik için, bölge çiftçileri olarak bu güne kadar yeterli tanýtýmýn yapýlmadýðýný da belirterek, yetkililerden ilçede firik festivali yapýlmasýný istediklerini belirtti. ÝHA

Vatandaþlar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'nýn Þeyh Sait Meydaný (Daðkapý), Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Ben u Sen, Ulu Camii, Baðlar Medine Caddesi ve Baðlar Tandýr Evi'nde açtýðý iftar çadýrlarýnda Ramazan ayýný karþýlayýp, oruçlarýný açtý. Þeyh Sait Meydaný'nda oluþturulan iftar çadýrý yoðun ilgi gördü ve iftar saatine dakikalar kala çadýr içi ile dýþýna kurulan masalar doldu. Zabýta ekiplerinin alanda çevre düzenini saðladýðý iftar çadýrlarý Türk bayraklarý ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin logosunun yer aldýðý flamalarla süslendi. Vatandaþlarýn oruçlarýný sorunsuz þekilde açmalarý için çadýrda kadýn ve er-

kekler için 2 ayrý giriþ kapýlarý oluþturuldu. Ýftarýný açmaya gelen vatandaþlara 3 çeþit sýcak yemek, su, hurma ve tatlý ikramýnda bulunuldu. Ramazan ayýnýn ilk günü iftar saatinden önce imam tarafýndan çadýrda Kur'an-ý Kerim'den sureler okundu. Ýftar saatinin gelmesiyle binlerce kiþi hep birlikte oruçlarýný açtý. Kimi vatandaþlar ise aldýklarý iftar yiyeceklerini Sur dilberindeki parklarda ve meydanýn farklý bölümlerinde afiyetle yedi. Yeniþehir Belediyesi ise iftar çadýrýnýn yanýnda kurduðu platformda iftar sonrasý canlý ilahi ve tasavvuf müziði dinletisi gerçekleþtirdi. Kerem DOÐAN


HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Kuyumculuk atölyesi Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak ilk kuyumculuk atölyesi Diyarbakýr Olgunlaþma Enstitüsü'nde açýldý. SODES Projesi kapsamýnda kurulan ve Diyarbakýr Sur ilçesinde daha önce yaþanan terör olaylarý nedeniyle kepenk kapatan 421 esnaf ve 5 bin iþsiz gence yönelik istihdam oluþturmak ve meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasý için kurulan atölyenin açýlýþý, törenle yapýldý. Kuyumculuk alanýnda istihdam oluþturmasý için düzenlenen atölyenin açýlýþ törenine Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüsamettin Atlý ve birçok davetli katýldý. Açýlýþ töreninde davetlilere bilgi veren Diyarbakýr Olgunlaþma Enstitüsü Müdiresi Þirine Eronat, bu atölye ile birlikte unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarýndan biri olan ve ustalarý gün geçtikçe azalan Diyarbakýr Hasýr Bileziði gibi Diyarbakýr'ýn kültürel deðerlerini de yaþatmayý hedeflediklerini söyledi. Eronat, atölyeye özellikle Sur maðdurlarýndan oluþan 60 kursiyerin meslek edinmek üzere kayýt altýna alýndýðýný belirtti. Eronat, ilk etapta 30 kursiyerin eðitime baþladýðýný ve 3 aylýk bir eðitim sürecinin yaþanacaðýný kaydetti. Proje Koordinatörü Ýbrahim Altaþ da projedeki kursiyerlerimize günlük ihtiyaçlarýnýn karþýlamalarý için 2 ay boyunca günlük 20 TL harçlýk

verileceðini ifade etti. Altaþ, "Kursiyerlerimiz daha sonra, 1 ay da staj süreci geçirip o dönemde de günlük 30 TL harçlýk alýp eðitim süreçlerini tamamlayacaklardýr. Kursiyerlerimize ileriki süreçte piknik ve seminer çalýþmalarý da yapýlacaktýr" dedi. Bu proje sayesinde Diyarbakýr'ýn Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý ilk Kuyumculuk Atölyesi'ne sahip olduðunu vurgulayan Altaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Elbette ki SODES kapsamýnda oluþturulan

atölyemizdeki eðitim süreci sadece proje süresi boyunca sýnýrlý kalmayacak. Daha nice gençlerimize bu alanda önümüzde yýllar boyunca eðitim vererek meslek edinmelerini saðlanacaktýr. Gençlerimizin istihdam edilmeleri için çalýþmalarýmýz devam edecektir." ÝHA

Yeniþehir’den Ramazan þöleni

Yeniþehir Belediyesi tarafýndan Ramazan ayý boyunca Daðkapý Meydaný'nda düzenlenecek Ramazan Etkinlikleri baþladý. Geleneksel Ramazan eðlencelerinin yaþatabilmek amacýyla Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Kartal'ýn talimatýyla düzenlenen Ramazan Et-

kinliklerinin ilk gecesine ilgi yoðundu. Yeniþehir Belediyesi tarafýndan Daðkapý Meydaný'nda teravihden sonra baþlayan Ramazan Etkinliklerinin ilk gününde sergilenen ateþ gösterileri baþta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafýndan büyük bir ilgi ve beðeni ile izlendi.

Ateþ gösterilerinin ardýndan Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda Daðkapý Meydaný'nda sahne alan Grup Ravza seslendirdiði birbirinden güzel ezgi ve ilahilerle davetlilere doyumsuz bir gece yaþattý. Daðkapý Meydaný'nda gerçekleþen konsere yoðun ilgi gösteren

hemþehrilerimiz, Grup Ravza'nýn seslendirdiði ezgi ve ilahilere eþlik etti. Konser sonrasýnda belediyemiz yetkilileri tarafýndan yorumladýklarý eserlerle dinleyicilerin gönlünde taht kuran Grup Ravza ekibine teþekkür plaketi takdim edildi. Ümit ÖZDAL


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

NEDEN YASAK, NE Geçtiðimiz günlerde tüm ülke genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da Türkiye Sportif Yetenek Taramasý ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamýnda öðrenciler çeþitli aktivitelere tabi tutuldu. Buraya kadar her þey normal, her þey çok güzeldi. Ta ki basýn bu örnek çalýþmayý haber yapmak isteyene kadar. Ýki bakanlýðýn ortak çalýþmasý milli sporcularýn öne çýkmasýna vesile olmayý hedeflerken bu güzide çalýþmayý haberleþtirmek isteyen gazetecilere 11 Mayýs tarihinde kapalý spor salonlarýnda bulunan görevliler 'Haber yapýlmasý yasak' diyerek engel çýkardýlar, o gün bu gün yasaðýn nedeni araþtýrýlýrken salonda etkinlikten sorumlu olan hakemlerin gazetecileri engellemesi ile ilgili aranan tüm yetkililer ya cevap vermediler ya da konudan haberdar olmadýklarýný dile getirdiler. Öðrencilerin saatlerce beton zeminde oturtulduðu, ihtiyaçlarý karþýlanmadýðý tarama çalýþmasýnda basýna uygulanan 'YASAK' dayatmasý hem GGC tarafýndan hem de DÝYMED tarafýndan kabul edilemez olarak deðerlendirildi. Böylece Gençlik Spor yetkililerinin de gençlere verdiði önem gözler önüne serildi. AHMET BEÞENK Dünya'da birçok ülkenin gerçekleþtirdiði ve olimpiyatlarda ciddi dereceler almalarýný saðlayan yetenekleri erken keþfetme çalýþmalarý Türkiye'de de yaþam buldu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde artýk Türkiye'de bulunan yetenekli çocuklar ve gençler de cevherlerini sergileyebilecekler. 'BAKAN BÖYLE DEMÝÞTÝ' Yapýlan Türkiye Sportif Yetenek Taramasý ve Spora Yönlendirme Projesinin tanýtýmý geçtiðimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakaný Osman Aþkýn Bak ile Milli Eðitim

Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn katýlýmýyla yapýlmýþtý. Gençlik ve Spor Bakaný Osman Aþkýn Bak projenin tanýtýmý sýrasýnda yaptýðý konuþmada "Burada bir devrim var. Çocuklarýmýz, sporla birlikte geleceðe yürüyecekler. Bir seferberlik baþlýyor." demiþti. Bakan Bak bunu dedi ve Türkiye genelinde 3. Sýnýf öðrencisi olan 1 milyon öðrencinin taramaya katýlmasýnýn da startýný verdi. ÇOCUKLAR VE VELÝLERÝN HEYECANI Milli sporcularýn keþfedilmesi söylemi bile hem velileri hem de öðrencileri heyecanlandýrmaya yetmiþti. Çok sayýda öðrenci velisi çocuklarýnýn taramada baþarýlý ol-

masý için malzeme alýmlarý yaptýlar ve daha sonra da spor salonlarýnýn yollarýný tuttular. Böylece Milli olma hayali yolunda heyecan dolu bir serüvenin kapýsý da aralanmýþ oldu. 'BASINA YASAÐI KÝM KOYDU!' Diyarbakýr ve Diyarbakýrlýlar için büyük haber olan, Öðrencilerin ve velilerin de büyük takdirini alan Türkiye Sportif Yetenek Taramasý ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamýnda yapýlacak olan taramalar konudan haberdar olan bazý gazeteciler tarafýndan da haberleþtirilmek istendi. Bu kapsamda 11 Mayýs tarihinde Þehitlik semtinde bulunan Spor kompleksine giden gazeteciler orada bulunan bazý ki-

þilerle iletiþim kurarak bu örnek çalýþmayý haber yapmak istediklerini beyan ettiler. Hakem ve görevli olduklarýný belirten kiþiler altýklarý talimat nedeniyle basýna görüntü verilmesinin yasaklandýðýný, basýnýn haber yapmasýnýn istenmediðini beyan ettiler. Daha sonra Ýl Gençlik Spor il Müdürü dahil çok sayýda kiþi ile iletiþime geçen gazeteciler yasaðý ortaya koyanýn kim olduðuna bir türlü ulaþamadýlar. Aradan geçen bir haftalýk süreye raðmen halen ne bir yetkili arayýp yasaðýn sebebini belirtti ne de aramalara yanýt verildi. 'ÖÐRENCÝLERÝN DURUMU ÝÇLER ACISIYDI' Kapalý spor salonuna götürülen öðrenciler ara koridorlarda saatlerce bekletildikten sonra ýsýnmalarýna veya hazýrlamalarýna fýrsat verilmeden taramaya alýndý. Heyecan ile taramaya katýlan öðrenciler daha sonra da saatlerce yine koridorda ayakta bekletilerek veya beton zemine oturtularak bekletildiler. Belki de görülmesi istenmeyen manzaralar bunlarken, görevlilerin öðrencilerle hiç ilgilenmediði, bir bardak su ihtiyaçlarýnýn bile karþýlanmadýðý, hatta salon görevlilerinin yerinde olmadýklarý gözlendi. Çocuklara uygulanan muamele televizyonda gösterilen emsallerinden oldukça uzaktý.


18 Mayýs 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

EYE GORE YASAK!

Zira televizyonlarda yapýlan tanýtým gösterimlerinde öðrencilerin tümünün üzerinde kýrmýzý eþofman takýmý bulunurken Diyarbakýr'da baþtan savma bir çalýþmanýn yapýldýðý gözlerden kaçmadý. 'NEYE VE KÝME GÖRE YASAK!' Taramaya katýlan öðrenciler, öðretmenler ve öðrenci velilerine adeta eziyet çektirilirken Basýn'a uygulanan YASAK söyleminin nedeni üzerinden 1 hafta geçmesine raðmen hala cevaplanamadý. Ne yetkililer sebebini söyleyebildi ne de Diyarbakýr Valililiði Basýn Halkla Ýliþkiler departmaný bu yasaktan haberdar. Bu yasaðý uygulamaya koyduðu iddia edilen kiþilerin sebebini en kýsa zamanda kamuoyuna ve basýn camiasýna aktarmasý bekleniyor. Öte yandan Diyarbakýr Valiliði Basýn halkla iliþkiler Müdürlüðü böylesi bir yasaktan haberdar olmadýklarýný aktardýlar. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü de Basýna uygulanan yasaktan haberdar deðil. DÝYMED: 'KABUL EDÝLEMEZ' Diyarbakýr Yerel Medya Derneði (DÝYMED) Baþkaný Taner Özbay, tarafa çalýþmasý sýrasýnda basýna uygulanan yasaðýn kabul edilemez olduðunu dile getirerek þunlarý kaydetti: "Baþlatýlan bu

projenin Diyarbakýr ayaðýný Dernek baþkaný olmama raðmen duymadým. Haber alma özgürlüðü as-

la kýsýtlanamaz, bir defa bunu bilmek lazým ki kamusal bir alanda yapýlýyorsa hiç kýsýtlanamaz. Böyle bir yasaðýn uygulanmasý veya bu çalýþmanýn gizlenme gerekçesi nedir, ne olabilir diye insanýn aklýna bin bir türlü þey getirecek bir durum söz konusu. Bu tür uygulamalar kabul edilemeyeceði gibi bu tarz uygulamalara mücadele de etmek lazým. Bu yapýlan uygulamayý kabul etmiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

GGC: 'ANAYASAL HAK ENGELLENEMEZ' Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen Tarama etkinliðinde uygulanan yasaðýn kabul edilemez olduðunu belirten Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veysi Ýpek ise, þu tepkilere yer verdi: "Her kim bu uygulamayý yapmýþ ise Yasak demiþse yaptýklarý doðru deðil, bu tarama çalýþmasýnýn duyurusunun yapýlmamasý ise apayrý bir þey. Yasada haber alma özgürlüðü anayasal düzenlemede var zaten. Burada kurumsal olarak birilerinin sorumluluðu var mý, yok mu bilmiyoruz ama bu uygulama kabul edilir bir þey deðil. Bu konuda gerekli açýklamalarýn hangi kuruma baðlýysa yapmalarýný bekliyoruz. Böylesi önemli bir projenin, Diyarbakýr'da çocuklarýn spora kazandýrýlmasý çok önemliyken yapýla yatýrýmlarýn da çocuklara kazandýrýlmasý gerekirken böylesi çalýþmalarýn gizli, kapaklý yapmaya çalýþýlmýþ ise, eðer gerçekten çocuklar orada susuz, yemeksiz býrakýlmýþ, ilgilenilmemiþ bunun sorumlularýnýn cezalandýrýlmalarý, haklarýnda soruþturma açýlmasý gerekiyor." dedi. 'SORU ÝÞARETÝ BÜYÜK ASLINDA' Basýna uygulanan yasak ile ilgili olarak ilgililerinin ve yetkililerinin açýklama yapmasý beklenirken 11 Mayýs 2018 tarihi itibari ile yapýlan ve halen devam eden bu çalýþmanýn tanýtýmýnýn halen Diyarbakýr'da neden yapýlmadýðý ise büyük bir soru iþareti.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

RAMAZAN ÖZEL

18 Mayýs 2018 Cuma

11 Ayýn Sultaný Ramazan ve Oruç Sual: Bazýlarý aç ve susuz durmanýn ne faydasý olur ki diyorlar. Oruç tutmaktan maksat nedir? CEVAP Oruç, yalnýz aç ve susuz kalmak deðildir. Bir hayvaný veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz býrakmakla oruç tutturulmuþ olmaz. Orucun, sabýr, þükür, nefs terbiyesi gibi diðer ibadetlerle irtibatý vardýr. Onun için hadis-i þerifte, (Her þeyin bir kapýsý vardýr. Ýbadetlerin kapýsýysa oruçtur) buyuruldu. Sinir sistemimizin vücuttaki yeri çok mühimdir. Dil sinirleri felç olan konuþamaz. Bacaktaki sinirler felç olursa, insan yürüyemez. Sinirimizin bozulmasý nispetinde hayatýmýz, az veya çok tehlike içindedir. Siniri bozuk kimse, huzursuz olur, sabredemez. Cemiyetteki kavgalarýn, cinayetlerin çoðu sinirli olmaktan, sabredememekten ileri gelmektedir. (Oruç sabrýn, sabýr da imanýn yarýsýdýr) hadis-i þerifi oruç tutanýn sabýrlý olduðunu bildirmektedir.

Bir Hikaye (Beddua yerine dua) Ma'rûf-ý Kerhi Hazretleri bir gün talebelerini toplar Dicle kenarýndaki hurmalýklara çekilir sohbet ederler. Bu esnada nehirden bir kayýk geçer. Ýçinde birkaç býçkýn genç. Hem içki içerler, hem þarký söylerler. Bir ara hepten þirazeden çýkar, naralar atarlar. Talebeler bu edepsizliðe çok bozulur. Hatta içlerinden bazýlarý -Ah þu kayýk bir devrilse de günlerini görseler, derler Ardarda patlayan kahkahalardan ders yapýlamaz olunca mübarek o yana döner. Ellerini açar ve; - Ya Rabbi, Sen bu kullarýný dünyada neþelendirdiðin gibi ahirette de neþelendir. Onlara hidayet ve istikamet nasip eyle, der. Ýþte tam o sýra gençlerden biri sahildeki sohbetin farkýna varýr, arkadaþlarýný uyarýr. Mübareði görünce derlenir toparlanýrlar. Hatta sazlarýný kýrar, destileri suya atarlar. Mahçup mahçup gelir, Þeyh Mar'uf'un ellerine kapanýrlar. O günden sonra sohbetin müdavimlerinden olurlar. OYUNCAK SATIN ALACAÐIM Sýrrî-yi Sekâtî anlatýyor: Bir bayram günü hazreti Ma'rûf'u hurma toplarken gördüm ve; - Bunlarý ne yapacaksýn? diye sordum. O da; -Þu çocuðu aðlarken gördüm ve niçin aðladýðýný sordum. Bana yetim olup anne ve babasýnýn olmadýðýný, arkadaþlarýnýn yeni elbiseleri ve oyuncaklarý olup kendisinin olmadýðýný söyledi. Þimdi bunlarý toplayýp satacaðým, aðlamayýp oynamasý için ona oyuncak satýn alacaðým, dedi. Bunun üzerine; -Bu iþi bana býrak, deyip çocuðu alýp götürdüm. Yeni güzel elbiseler ve oynamasý için bir oyuncak aldým. Çocuk o zaman memnun oldu. Bundan sonra kalbime bir nur geldi, kalbim parladý ve hâlim bambaþka oldu."

Böylece, orucun imandan da olduðu görülmektedir. Ýmanlý olan da, imanýnýn kuvvetine göre suç ve günah iþlemez. Sinirine hakim olur. Her þeyin bir zekatý vardýr. Vücudun zekatýysa açlýktýr. Oruç tutarak aç kalanýn arzularý kýrýldýðý için sabretmesi kolay olur. Oruç tutan aç durur. Aç durmak iyidir: Aç duranýn basireti açýlýr. Anlayýþ kabiliyeti artar. Hadis-i þeriflerde, (Aç duranýn idraki artar, zekasý açýlýr) ve (Tefekkür, ibadetin yarýsý, az yemekse tamamýdýr) buyuruldu. Çok yiyen çok uyur, çok uyuyanýn da ömrü boþa geçmiþ olur. Çok yiyen sarhoþ gibi olur, dimaðý yorgunlaþýr. Zekasý, zihni dumura uðrar. Açlýk, kalbde incelik doðurur. Hadis-i þerifte, (Az yiyenin içi nurla dolar ve Allahü teâlâ, az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever) buyuruldu. Açlýkta arzular kýrýlýr, nefsimiz uysallaþýr, serkeþliði kalkar. Çok yemek, gafleti doðurur. Azgýn bir atý zaptetmek zor olduðu gibi, çok yedirmekle azan nefsi zaptetmek de zordur. Açlýkla terbiyesi kolaylaþýr. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Ýnsan kalbi tarladaki ekin, yemek ise yaðmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuðu gibi, fazla gýda da kalbi öldürür.) Her zaman tok olan þefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok, açýn hâlini bilmez. Çok yiyen sert ve katý kalbli olur. Hadis-i þerifte, (Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin!) buyuruldu. Sinirlerine hakim olan kimse huzurlu olur. Açlýk, günah iþleme arzusunu kýrar, kötülük etmeye mani olur. Hadis-i þerifte, (Açlýk ve susuzluk yoluyla nefisle cihad etmek, Allah yolunda cihad gibidir) buyuruldu. Çok yiyen çok su içer. Çok su içen çok uyur. Çok uyuyanýn ömrü uyku ile geçtiði için dünya ve ahiret kazancýna mani olur. Demek ki açlýk, sinirleri uyanýk, zinde tutar. Fazla tokluk ahmaklýða yol açar. Okuduðunu ezberlemesi ve hatýrýnda tutmasý zor olur. Ýki günde üç defa yemek yemenin normal olduðu bildirilmiþtir. Az yiyenin vücudu sýhhatli olur. Hadis-i þerifte, (Oruç tutan saðlýklý olur) buyuruldu. Çok yiyende acýma hissi azalýr. Arzularý artar, harama dalar. Gayrimeþru arzularý harekete geçiren yollarý týkamak gerekir. Açlýk þeytanýn yolunu týkar. Hadis-i þerifte, (Þeytan, damardaki kan gibi, vücutta dolaþýr, açlýkla yolunu daraltýn) buyuruldu. Ýmtihan günü oruç tutulur mu? Sual: (Aç olanýn kafasý çalýþmaz. Oruç tutma!) diyorlar. Ýmtihana [sýnava] girileceði gün oruç tutmamak günah olur mu? CEVAP Elbette günahtýr. Oruç tutmamayý mubah kýlan özürler kitaplarda bildirilmiþtir. Zaruretsiz oruç tutmamak haramdýr. (Aç olanýn kafasý çalýþmaz) sözü ilmî deðildir. Ya cahillikten söylenmiþtir veya oruca engel olmak için kasýtlý söylenmiþtir. Ramazan haricinde de, imtihanlara fazla tok girmemeli. Mide çok doyarsa, insanýn kafasý pek çalýþmaz. Aç olanýn zekâsý keskin, anlayýþý kuvvetli olur. Oruçluya Allahü teâlânýn ihsaný boldur. Sehl bin Abdullah et-Tüsterî hazretleri, (Akýllý kimseler, gerek din ve gerekse de dünya için açlýktan daha faydalý bir þey görmemiþlerdir. Hikmet ve ilim açlýktadýr, günah ve cehalet ise, tokluktadýr) buyurmuþtur. Þeyh Aliyyül-Havvâs hazretleri, (Gece ibadetine açlýkla hazýrlanmalý. Midesi tok olanýn manevî istifadesi az olur) buyurdu.

Hadis-i þerifte, (Ýyiliklerin baþý açlýk, kötülüklerin baþý tokluktur) buyuruldu. Tokluk, unutkanlýk yapar, kalbi kör eder. Tokluk, alkollü içkiler gibi, kaný bozar. Açlýk, aklý temizler, kalbi parlatýr. Yine hadis-i þerifte, (Açlýk idraki, anlayýþý artýrýr, zekâyý açar) buyuruldu. Açlýk, sinirleri uyanýk, zinde tutar. Fazla tokluk ahmaklýða yol açar. Okuduðunu ezberlemesi ve hatýrýnda tutmasý zor olur. Ýmtihan için, kafayý çalýþtýran, zekâyý açan, anlayýþý artýran orucu tutmamak ahmaklýktýr. (DEVAMI YARIN)

Ýftar Sofrasý TARHANA ÇORBASI Malzemeler 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Tarhana 1 Çay Kaþýðý Nane Tuz 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzýbiber Hazýrlanýþý 1 çorba kaþýðý margarini tencereye alýp, eritin. 1 çorba kaþýðý salçayý tencereye ekleyip yaðda kýzdýrýn. 5 su bardaðý suyu ilave edin. Baþka bir kabýn içinde de, 1 su bardaðý suya, 1 su bardaðý tarhanayý ekleyip karýþtýrýn. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karýþýmý ilave edin. 15-20 dakika piþirin. 1 çay kaþýðý nane ve 1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber ilave edip servis yapýn. KURU KÖFTE Malzemeler Karabiber 1 kg. köftelik kýyma 1 tatlý kaþýðý kimyon 2 adet haþlanmýþ patates 1 adet kuru soðan 1/2 demet maydanoz 1 adet yumurta 2 dilim bayat ekmek 2 su bardaðý sývý yað, Tuz Hazýrlanýþý: Kýyma, rendelenmiþ soðan, ufalanmýþ ekmek içi, yumurta, patates püresi, ince doðranmýþ maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu karýþtýrýp yoðurun. Köfte harcýndan ceviz büyüklüðünde parçalar alýp, parmak þeklinde yuvarlayýn. Köfteleri kýzdýrýlmýþ sývý yaðda kýzartýn. Kuru köfteleri soðuk olarak servis yapýn. HAZIRLAYAN: KEREM DOÐAN


18 Mayýs 2018 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Siirtliler iftar sofrasýnda büryana raðbet gösterdi Siirt'te normal günlerde sabahýn erken saatlerinde servise sunulan büryan kebabý, ramazan ayý ile birlikte iftar sofralarýnýn vazgeçilmez yemeði oldu.

Görme engelliler için sesli kütüphane Batman'da görme engelli vatandaþlar için oluþturulan sesli kütüphaneye belediye 10 adet bilgisayar hibe etti. Yýlmazlar Center 8. kattaki dernek binasýndaki kütüphanenin açýlýþýna Vali Ahmet Deniz, Batman Belediyesi Baþkan Vekili Ertuð Þevket Aksoy, Görme Engelliler Dernek Baþkaný Adnan Sapancý ve dernek üyeleri katýldý. Vali Ahmet Deniz, devletin engelliler için çok güzel çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Vali Deniz, "Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi gerçekten son yýllarda sosyal devlet anlayýþý içerisinde özellikle engelli vatandaþlarýmýza yönelik hükümetimiz, devletimizin çok güzel destekleri var. Bu hepimizin görevi, yasal görevimiz, vicdani görevimiz, sosyal görevimiz. Yüzde 10'luk bir insan kesiminden bahsediyoruz. Az bir rakam deðil. Empati yaparak kendimizi engelli vatandaþlarýmýzýn yerine koyduðumuz zaman zaten birçok þeyin çözülmüþ olduðunu görüyoruz. Onun için vücut engeli çok önemli deðil, öncelikle insanlarýn yüreðinde, kalbinde, vicdanýnda engel olmasýn. Engelli vatandaþlarýmýzýn her türlü ihtiyaçlarýna yönelik her türlü desteði saðlýyoruz. Güzel bir etkinlik için buradayýz, görme engellilerimizin gerçekten ihtiyacýný karþýlayacak bir kütüphane. Batman Belediyemize teþekkür ediyorum. Burada 10 bilgisayarla Boðaziçi Üniversitesi'nin görme engelliler kütüphanesine ulaþabilecekler. Binlerce on binlerce kitaba ulaÝHA þabilecekler" dedi.

Siirtliler, ramazan ayýnýn ilk iftarýný kuzu etinin özel kuyuda odun ateþiyle piþirilerek yapýlan büryan kebabý ile açtý. Kentte 20 yýllýk büryan ustasý Murat Kayaalp, 3 metre derinliðinde ve 1 metre geniþliðindeki kuyularda kuzu etinin piþirilmesiyle hazýrlanan büryaný ramazan ayý nedeniyle iftarda çýkardýklarýný söyledi. Tadý dillere destan büryan kebabýnýn yapýlýþ aþamasý hakkýnda bilgi veren usta Kayaalp, büryan kebabýnýn meþe aðacýnýn ateþinde hazýrlandýðý ifade ederek "30 dakika sonra yanan ateþ köze dönüyor. Ýçi su ve kemik dolu bakýr kazan kuyunun içine indirilerek ilk aþamasý tamamlanýyor. Daha sonra kemiklerinden sýyrýlmýþ kuzu etlerinin çember þeklinde monte edilmiþ çengellere asý-

larak, havada kalacak þekilde kuyunun içine sarkýtýlýyor. Bu iþlem tamamlandýktan sonra kuyunun üzeri kapakla kapatýlýyor. Hava geçirmeyecek þekilde kapak çamur haline getirilen kül ile örtülüyor. Ve kebap buharla piþiyor." dedi. Kayaalp, sözlerine þöyle devam etti: "Yaklaþýk 2 saat kendi buharýyla piþen kuzu etini kuyudan çýkartarak çengelle tezgaha asýlýp servise hazýr hale getiriliyor. Tahmini 180 derecede piþen kuzu eti daha sonra, her por-

3 saniyede inerek kaçtý Þanlýurfa'da aðaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmak gelen itfaiye erini görünce 3 saniyede aþaðý inerek kaçtý. Edinilen bilgiye göre, olay Þanlýurfa'nýn Birecik ilçesine baðlý Sancak Mahallesinde yaþandý. Ýddiaya göre vatandaþlar 3 gün boyunca týrmandýðý aðaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi kendi çabalarýyla kurtaramayýnca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kediyi indirmek için aracýn merdiveni uzattý. Merdivenle yukarý týrmanan bir itfaiye eri çam aðacýndaki kedi yakalamaya çalýþtý. Ýtfaiye erini gören kedi, 3 gündür mahsur kaldýðý yerden inerek kaçtý. O anlar ise bir vatandaþ tarafýndan cep telefonuyla kaydedildi. Mahalle Muhtarý Mustafa Demir kedinin 3 gün boyunca aðaçta mahsur kaldýðýný belirterek itfaiye ekiplerine teþekkür etti. ÝHA

siyonu 100'er gram veya isteðe göre kestiðimiz eti ekmeðin üzerinde taþ fýrýnda ýsýtýyoruz. Isýtýlan büryan ekmeðin üzerinde afiyetle yemeleri için müþteriye servis ediliyor" Büryanýn il dýþýndan da raðbet gördüðünü dile getiren Kayaalp, özellikle ramazan ayýnda büryanýn az olmasý nedeniyle talepleri karþýlayamadýklarýný, iftar ve sahurda büryan yemek isteyenlerin önceden sipariþ vermesi gerektiðini aktardý. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

18 Mayýs 2018 Cuma

Ramazan’da ruh saðlýðýný korumanýn þifreleri Ramazan ayýnda ruh saðlýðýnda olumsuz deðiþimler yaþanmamasý için altýn deðerinde önerilerde bulunan Psikolog Pýnar Ersöz Tezer, öfke problemi yaþayan kiþilerde öfke kontrol artýþý oluþabileceðini belirterek, "Bu ay önemli kararlar almayýn, depresif duygularý tetikleyen karbonhidratlý besinleri tüketmeyin" dedi.

Bahar alerjilerini griple karýþtýrmayýn Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Gamze Uçar, bahar alerjileri belirtilerinin sýklýkla soðuk algýnlýðý veya viral enfeksiyonlarla karýþtýrýldýðýný, þikayetlerden korunabilmek içinse doðru taný gerektiðini söyledi. Uçar, baharýn uzun sürmesinin, alerjik þikayetlerin de artmasýna neden olduðunu belirterek, "Yabani otlar, aðaçlar ve çiçekli bitkiler polenlerin kaynaðýný oluþturuyor ve rüzgar aracýlýðýyla kilometrelerce uzaða ulaþabiliyor. Bununla birlikte, böcek ve sineklerle bile polenler taþýnabiliyor. Dolayýsýyla bahar dönemi burun akýntýsý, kaþýntý gibi alerjik þikayetlerine ortam hazýrlanmýþ oluyor. Bahar alerjilerinin sýklýkla alerjik rinit, konjonktivit ve göz nezlesi, alerjik astým ve egzama þeklinde kendini gösteriyor" dedi. Dr. Gamze Uçar, baharla birlikte dýþ ortamdayken özellikle yeþil alanlarda ortaya çýkan nöbetler halinde tekrarlayan hapþýrýk, burun akýntýsý, gözde sulanma, burunda, damakta kaþýntý, geniz akýntýsý ve burun týkanýklýðý þeklinde alerjik rinit, konjonktivit belirtileri gözlendiðini kaydederek þunlarý söyledi: "Alerjik astýmda ise aralýklý, nöbetler halinde göðüste sýkýþma hissi, öksürük, nefes darlýðý, hýrýltý olabileceði gibi sadece öksürük görülebiliyor. Bazý kiþilerde deride kaþýntý, kýzarýklýk

kabarýklýk þeklinde bulgular da ortaya çýkabiliyor. Ancak bahar alerjisinin bazý belirtilerinin soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýldýðý için tedavisinde gecikme yaþanabiliyor ya da gereksiz yere antibiyotik kullanýlabiliyor." Bahar alerjisinin sýklýkla grip ve viral enfeksiyonlarla karýþtýrýldýðýný söyleyen Dr. Uçar, "Viral enfeksiyonlar genellikle baþlangýçta 2-3 gün hafif ateþle birlikte burun akýntýsý, öksürük, halsizlik, boðaz aðrýsý ve kas aðrýlarý þeklinde seyrediyor ve yaklaþýk bir hafta, 10 gün içinde düzelir. Ancak alerjik hastalýkta genellikle ateþ görülmez. Bununla birlikte þikayetler özellikte bahar mevsimi boyunca devam eder. Aslýnda bu þikayetleri hastalar ilk defa yaþamadýklarý için biliyor. Üstelik alerjik ilaçlar kullanýldýðý sürece belirtilen görülmezken býrakýldýðýnda tekrar ortaya çýkýyor. Bunun için hapþýrma, burun akýntýsý, gözlerde kýzarma ve sulanma gibi sorunlarýn iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana baþvurmak gerekiyor" diye konuþtu. ÝHA

“Ýftarýn su ve hurma ile açýlmasý kan þekerini dengeler” Sahurda protein içeriði yüksek olan gýdalarý, ilk hafta iftarlarda da sebze aðýrlýklý beslenilmesinin önemine deðinen Diyetisyen Neslihan Yumakgil, çay ve kahve tüketiminin su yerine geçmediðini, aksine su kaybettirdiðini söyledi. Sahurdan sonra iftara kadar 17 saatlik bir açlýk olduðuna dikkat çeken Yumakgil, “17 saatlik açlýðýn sonunda hemen aðýr gýdalarla deðil de özellikle ramazanýn ilk haftasý birazcýk daha sebze aðýrlýklý bes-

lenmemiz gerekiyor. Ýftarýmýzý su ve hurma ile açmamýz kan þekerimizi dengeler. Çorbamýzý yavaþ yavaþ tüketmemiz gerekiyor. Çok sýcak çorbalarý da

tüketmemeye çalýþalým. Sýcak yemekler midenin yanmasýna ve mideye zarar vermesine neden olur. Çorbayý içtikten sonra 10-15 dakika ara verilmesi gerekiyor. Bu insanlara çok zor geliyor. Ama bu olmak zorunda yoksa yememiz gerekenden daha fazla yemekler yiyoruz. Buda hazýmsýzlýða neden oluyor. Sebzeli yemeklerin bol olmasý gerekiyor. Yoðurt yerine ayran tercih ederek sývý dengemizi arttýrmalýyýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Ramazan'ýn küslerin barýþtýðý, yardýmlaþmalarýn arttýðý bir dönem olduðuna dikkat çeken Ýzmirli Psikolog Pýnar Ersöz Tezer, "Ýnsanlar belli bir amaca yönelik hareket ettikleri için bu ayýn insanlar üzerinde çok fazla olumlu etkileri bulunmaktadýr" diye konuþtu. Ramazan ayýnda farklý bir beslenme düzenine geçilmesiyle ruh ve beden saðlýðýnda ister istemez deðiþimler yaþandýðýný vurgulayan Tezer, "Ruh ve beden saðlýðý bir bütündür. Bu yüzden Ramazan ayýnda ruh saðlýðýmýzda da belli deðiþimler olabilmesi kadar doðal bir durum yoktur. Özellikle öfke problemi yaþayan insanlarýn Ramazan döneminde öfke kontrol artýþý olabilir. Çünkü kan þekerinin düþmesi ile birlikte tahammülsüzlük özellikle öfke patlamalarý sýkça karþýlaþtýðýmýz durumlar arasýndadýr. Eðer ki olaylar üzerinde tahammülsüz oluyorsanýz küçücük bir olayda bile çok büyük tepkiler veriyorsanýz, rahatsýzlýk duyduðunuzda bunu karþýnýzdakine belirtmek yerine bastýrýyorsanýz 'öfke problemi' yaþýyorsunuzdur" dedi. "ÖFKE DOÐUÞTAN VE ÝHTÝYACIMIZ OLAN BÝR DUYGUDUR" Öfkenin doðuþtan gelen ve ihtiyaç olan bir duygu olduðunu ifade eden Tezer, "Bir insanýn ilk öfkesi anne memesinedir. Öfkeyi bedenimizde fazlasýyla hissedebiliriz. Burada ilk dikkat çekeceðimiz nokta; bedenimizi gevþetmek ve nefesimizi dengelemektir. Nefesimizi 5'e kadar sayarken burnumuzdan içimize çekmeli, ortalama 10'a kadar sayýp yavaþça aðzýmýzdan vermeliyiz. Bu sýrada her þey çok hýzlanýr kalp atýþý, konuþma hýzlanýr. Bu egzersizi yaparken bedenimizi ve nefesimizi yavaþlatmayý hedefliyoruz. Ýkinci olarak rahatsýzlýk duyduðumuzda bunu karþýmýzdakine ifade edebilmeliyiz. Bunu yaptýðýmýzda öfke kontrol problemi ortadan kalkar. Eðer ki öfkelendiðiniz zaman iliþkileriniz bozuluyorsa, iliþkiniz bitme noktasýna geliyorsa, evliliklerinize zarar geliyorsa mutlaka bir uzmandan destek almalýsýnýz" diye konuþtu. "FAZLA KARBONHÝDRAT DEPRESÝF DUYGULARI TETÝKLEYEBÝLÝR" Tezer, "Böyle bir dönemde önemli kararlar almamak yararlý olabilir. Özellikle bu dönemde kan þekerinin düþmesiyle birlikte halsizlikler, dalgýnlýklar, dikkat ve odaklanmalarda zorlanmalar yaþayabiliriz. Örneðin karbonhidratý çok fazla tüketmek bile depresif duygularý tetikleyebilir. Beslenmemizin bile ruhsal durumumuza etkileri olabilmekte çünkü fazla karbonhidrat tüketimi aðýrlýk, halsizlik oluþturabilir bu yüzden dikkat edeceðimiz nokta beslenme düzenidir" dedi. ÝHA


EKONOMÝ

18 Mayýs 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Güneydoðu’nun doðal kolasý Güneydoðu'nun doðal kolasý olarak bilinen ve Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmez içeceði olan meyan kökü þerbeti, zorlu iþlemlerin ardýndan sofralara ulaþýyor. Ýlk kez içenleri ekþi tadýyla zorlayan þerbet, saðlýk açýsýndan faydalarýnýn yaný sýra bölgedeki bir çok insanýn geçim kaynaðý oluyor. Fýrat Nehri çevresinde yetiþen meyan kökü, Güneydoðu'nun Þanlýurfa, Kilis, Adýyaman, Mardin ve Gaziantep gibi illerinde yoðun þekilde tüketiliyor. Susuzluðu gidermesinin yaný sýra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi nedeniyle meyan kökü, bölgede ilk günden itibaren Ramazan sofralarýný süslüyor. Terleme, düþük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk gibi hastalýklara da faydalý olan meyan þerbetinin böbrek taþlarýna, idrar yollarýna, mideye iyi geldiðini inanýlmasý nedeniyle sýcak yaz günlerinin en çok tüketilen içeceklerinde ilk sýrayý alýyor. Dev kazanlarda kaynatýlarak, varillerde demlenip, ahþap haznelerde damýtýlarak elde edilen meyan þerbeti, içerisine bol miktarda buz konularak tüketiliyor. Meyan þerbetinin yapýmý ise gelen meyan kökleri içerisindeki çöplerin ayýklanmasý ile baþlýyor. Tonlarca meyan arasýndan ayýklanan kökler, sabah namazý vakti, içi su dolu varillere konularak, demlemeye býrakýlýyor. Sabah saat 10:00 sýralarýnda varillerden çýka-

rýlan meyan kökü ile þerbeti ise ahþap haznelere dökülerek, damýtýlýyor. Gün boyu bir kaç kez tekrarlanan damýtma iþlemi, iftar vaktine bir kaç saat kala baþlayan poþetleme iþlemi ile sona eriyor. Kentte her köþebaþýnda dükkan ve seyyar tezgahlarda bulmanýn mümkün olduðu meyan kökü þerbeti, saðlýk açýsýndan yararlarýnýn yaný sýra aile bütçesine de büyük destek veriyor. Hazýr þerbeti satan satýcý ve iþletmeciler kadar, meyan kökünü ayýklanarak, þerbete dönüþtürülmesine kadarki süreçlerde de bir çok kiþi ekmek parasý kazanýyor. Gaziantep'in yaný sýra Þanlýurfa, Kilis, Diyarbakýr, Mardin, Adýyaman gibi Güneydoðu'nun tamamýnda yaygýn olarak bilinen ve tüketilen meyan kökü þerbeti özellikle Ramazan'da kadýnlar için geçim kaynaðý oluyor. Yaz boyunca tüketilen meyan þerbetini poþetleme yapan kadýnlar, bütçelerine katký saðlýyor. Gaziantep'in meþhur meyan þerbetçisi Halil Gezer talebi yetiþtirmek için þerbeti poþetlere doldurup iftar saatine yakýn sattýklarýný belirtti. Yoðun ilgi nedeniyle Ramazan

“Döviz kuru ve petrol fiyatlarýna baðlý olarak akaryakýt fiyatlarý artmayacak” Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Artýk döviz kuru ve petrol fiyatlarýna baðlý olarak akaryakýt fiyatlarý artmayacak" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, akaryakýta yapýlan zamlara hükümetin almýþ olduðu yeni önlem ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Bugünden itibaren döviz kuruna ve uluslararasý petrol fiyatlarýna baðlý olarak yurt içinde akaryakýt fiyatlarýndaki artýþýn son bulduðunu belirten Palandöken, "TESK olarak uzun zamandýr enflasyonun düþmesi için akaryakýt fiyatlarýnýn sabitlenmesi gerektiðini ifade ediyorduk. Bu talebimiz bugün itibariyle Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul görerek Resmi Gazetede yayýmlandý. Bundan sonra dýþ etkenler yüzünden benzin ve motorin fiyatlarýnda artýþ olmayacak" ifadelerini kullandý. Akaryakýt fiyatlarýnda istikrarýn saðlanmasýnýn ülke ekonomisi için çok önemli olduðunu vurgulayan TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Dalgalý kur sisteminde döviz kurlarýndaki artýþa

ayýnda stoklarý doldurduklarýný anlatan Gezer, "Bir ton meyan kökü alýyoruz ve bunlarýn iyisi ve kötüsünü ayýrýyoruz elimizde 350 kilo kadar bir kök kalýr. Odan sonra bu kökler ezilir, bizim meyan þerbetinde katký olarak yalnýzca tarçýn var. Ramazan'a 3 gün kala stoðumuzu

müdahale etmek çok kolay deðil. Uluslararasý petrol fiyatlarý da OPEC'in üretim kararlarý ve petrol stoklarýna baðlý olarak bizim kontrolümüzün dýþýnda geliþiyor. Bu durumda akaryakýt fiyatlarýný kontrol altýnda tutmanýn tek yolu olarak geriye vergiler kalýyor. Uzun zamandýr 'benzin ve motorine gelen zam kadar bu ürünlerin ÖTV'sinde indirim yapýlýrsa akaryakýt fiyatlarý sabit kalacaktýr. Bu da fiyat istikrarýný saðlamada çok önemli olacaktýr' diyorduk. Bakanlar Kurulu bu talebimizi haklý ve yerinde gördü ki bugün itibariyle fiyat istikrarýný saðlayan vergi düzenlemesi Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Ýnanýyoruz ki Türkiye ekonomisi bu düzenlemeden son derece olumlu etkilenecek. Bu da uluslararasý ekonomin kimyasýný bozacaktýr. Türk ekonomisi daha güçlü olacaktýr " þeklinde konuþtu. Son yýllarda enflasyon oranlarýndaki artýþta en büyük payýn çoðunlukla ulaþtýrma sektöründeki fiyat artýþýndan kaynaklandýðýnýn altýný çizen Palandöken, "Herkes biliyor ki, benzin ve motorine zam geldiði zaman soframýza giren domatesten, giydiðimiz gömleðe kadar her þeyin fiyatý artýyor. Ulaþým kaynaklý fiyat artýþýnýn önüne geçilmesi için de benzin ve motorin fiyatlarýnýn stabilize edilmesi gerekiyordu. Þimdi bu yapýldý. Belki kýsa vadede enflasyonda hýzlý bir düþüþ göremeyebiliriz ama orta ve uzun vadede bu düzenlemenin etkisi mutlaka kendini gösterecek ve akaryakýt fiyatlarý stabil oldukça mal ve hizmet fiyatlarýndaki artýþ da minimumda kalacak. Bu da faizlerin düþmesine ve yatýrýmýn artmasýna zemin hazýrlayacak. Sonuçta esnaf, çiftçi, sanayici, vatandaþ, kýsacasý Türkiye kazanacak" diye konuþtu. ÝHA

hazýrlarýz, çünkü ramazan içerisinde bunu hemen alýp kullanma þansýmýz yok. Bir çok iþlemden geçtiði için stoklamamýz gerekiyor. Þu anda bütün hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Kadýnlarýmýz paketleme iþi yapýyor. Müþteriler öðleden sonra gelmeye baþlýyor" dedi. ÝHA

Petrol fiyatlarýndaki artýþ ÖTV'den telafi edilecek Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan artýþlarý vatandaþa zam olarak yansýtmamak adýna söz konusu mallarýn tabi olduðu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarýnda azalýþ yapýlmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Uluslararasý petrol fiyatlarý veya döviz kurlarýna baðlý olarak akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan dalgalanmalarý vatandaþýn alýþ fiyatlarýna yansýtmamak için alýnan önlemleri içeren Bakanlar Kurulu kararý bugünkü sayýda yayýmlandý. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca (EPDK) ilan edilen akaryakýt bayi satýþ fiyatlarýna esas alýnan yurt içi rafineri çýkýþ fiyatlarýnda, uluslararasý petrol fiyatlarý veya döviz kurlarýna baðlý olarak meydana gelen artýþ durumunda, söz konusu mallarýn tabi olduðu ÖTV tutarlarýnda, gerçekleþen artýþ tutarý kadar azalýþ yapýlarak zam vatandaþa yansýtýlmayacak. Meydana gelen azalýþ durumunda ise söz konusu mallarýn tabi olduðu ÖTV tutarlarý, 17 Mayýs 2018 tarihinde uygulanan tutarý geçmeyecek þekilde uygulanacak. Kararla birlikte yayýmlanan listede bu kapsama giren mallar, 95 ile 98 oktan kurþunsuz benzin, motorin, bütan, sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) ve propan olarak belirlendi. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

18 Mayýs 2018 Cuma

Ýsrail yýlýn ilk 4,5 ayýnda 18 Filistinli çocuðu öldürdü Uluslararasý Çocuklarý Savunma Örgütü'nden yapýlan açýklamada, 30 Mart'ta baþlayýp ve dün sona eren Filistinli mültecilerin topraklarýna geri dönme hakký için yapýlan Büyük Dönüþ Yürüyüþü'nde Ýsrail askerlerinin 12 çocuðu öldürdüðü, sadece geçen Pazartesi günü 3 çocuðu baþýndan gerçek silahla vurmak suretiyle 6 çocuðu öldürdüðü belirtildi. Uluslararasý Çocuklarý Savunma Örgütü, Ýsrail'in 2018'in baþýndan bu yana 18 çocuðu öldürdüðünü açýkladý. Örgüt, çocuklarýn öldürülme ve yaralanma yerlerine bakýlarak Ýsrail güçlerinin hiç tehdit oluþturmayan sivillere ve çocuklara karþý öldürücü güç kullandýðýný bildirdi. Açýklamada uluslararasý normlarý görmezden gelerek Filistinli çocuklarý öldürmeleri veya sakat býrakmalarý sebebiyle bu suçlarý iþleyenlere hesap sorulabilmesi için acil tedbir alýnmasýný gerektiði belirtildi. Raporda, Ýsrail'in geçen Pazartesi günü Gazze'nin Ýsrail sýnýrýnda Filistinlilerin yaptýklarý gösterilerde en az 63 Filistinliyi gerçek mermi, plastik mermi, göz

yaþartýcý bomba parçalarýyla öldürdüðü ve 3 bin 188 kiþiyi de yaraladýðý kaydedildi. Gazze'de Filistinliler, Pazartesi günü ABD'nin büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasýný protesto etmek için Ýsrail sýnýrýnda gösteriler düzenlemiþti. ABD Baþkaný Donald Trump, 6 Aralýk 2017'de Kudüs'ü Ýsrail'in baþkenti olarak tanýmýþ ve büyükelçiliðin Kudüs'e taþýnacaðýný açýklamýþtý. Trump'ýn bu kararý 760 bin Filistinli'nin topraklarýndan sürülmesinin 70. yýl dönümünde uygulamasý bütün Filistin'de büyük gösterilerle protesto edilmiþ, Ýsrail askerlerince ateþ açýlmasý ile Gazze'de 63 kiþi þehit düþmüþtü. ÝHA

Suriye’ye Ramazan yardýmý Türk Diyanet Vakfý, Suriye'de Ramazan ayý boyunca 500 bin kiþiye yardým ulaþtýracak. Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Suriye'de Azez, El-Bab, Afrin ve Ýdlib'de halihazýrda her gün 235 bin ekmek 15 bin kiþilik sýcak yemek daðýtýyor. Ramazan yardým programý kapsamýnda ise 70 bin kiþiye iftar 30 bin kiþiye de gýda ve temizlik kolisi yardýmý yapýlacak. Öte yandan Suriye genelinde beþ okulda toplam 2 bin öðrenci öðrenim görüyor. Ýdlib'te bulunan Beraim Anaokulu, Sultan 2. Abdülhamit Ýlkokulunu ve Recep Tayyip Erdoðan Ýlköðretim okullarýnda eðitim gören öðrencilere oyuncak daðýtýmý yapýldý. Ayrýca Hz. Ayþe yetimler kampýnda ÝHA gýda daðýtýmý yapýldý.

Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazý kýlýndý

Ýsrail iþgali altýndaki Kudüs'ün eski þehir beldesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazý kýlýndý. Kudüs ve Batý Þeria'daki Filistin kentlerinden gelen binlerce Filistinli, Ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný Müslümanlarýn ilk kýblesi olan Mescid-i Aksa'da kýldý. Mescid-i Aksa'nýn avlularýný dolduran on binlerce Filistinli, Gazze þehitleri ve Mescid-i Aksa için dua etti. Öte yandan, Mescid-i Aksa'da da ramazan ayý için tüm hazýrlýklar tamamlandý. Aksa'nýn içi ve dýþý temizlendi. Ramazan ayý boyunca Mescid-i Aksa'nýn avlusunda iftar verilecek. ÝHA

UNIICEF’den Gazze’ye 2 kamyon týbbi malzeme Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda gerçekleþen katliamda Birleþmiþ Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), yaralýlarýn tedavisi için devreye girdi. UNICEF tarafýndan Gazze'ye gönderilen 2 kamyon dolusu týbbi malzemeler içerisinde ilaçlar ve týbbi cihazlar, yaklaþýk 70 bin kiþinin tedavi edilmesi için antibiyotikler, tuz çözeltisi ve þýrýngalar bulunuyor. Geçen altý hafta boyunca, Filistinliler Gazze'deki on yýl süren ablukaya karþý gösteri yapýyorlar, ancak pazartesi günkü protestolar yaklaþýk 60 kiþinin ölümüne ve bin 300'den fazla yaralýya sahip olan en ölümcül protestolardý. UNICEF tarafýndan yapýlan açýklamada, saðlýk tesislerinin yakýt, ilaç ve teçhizat eksikliðinden dolayý iþ göremez duruma geldiði belirtilerek, uzun yýllardan beri Gazze'deki yaþanan þiddetten dolayý insanlarýn zor bir yaþam sürdürdüðünü ve bundan da en fazla çocuklarýn etkilendiði bildirildi. UNICEF'in açýklamasýnda, protestolarýn baþlamasýndan bu yana yaþanan þiddette binden fazla çocuðun yaralandýðýný ve bu yaralanmalarýn çoðunun ömür boyu sürecek sakatlýklara yol açtýðý belirtilerek, "Sorunlarýn çözümü için þiddete baþvurulmamalýdýr. Olaylarda özellikle çocuklar korunmalý, hedef alýnmamalýdýr. Ýþgal altýndaki topraklardaki tüm aktörleri çocuklarý bu þiddetten uzak tutmak ve korumak için özel önlemler almalýdýr" ifadelerine yer verildi. ÝHA


SPOR

18 Mayýs 2018 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbekirsporlu taraftarlar 3. Lig 2. Grup Play Off Ýsrail’i protesto etti finaline yükselen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaþanýrken, Ýsrail'in yaptýðý zulüm Yeni Diyarbakýr Stadyumunu dolduran taraftarlar tarafýndan protesto edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup Play Off finaline yükselen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaþanýrken, Ýsrail'in yaptýðý zulüm yeni Diyarbakýr Stadyumunda protesto edildi. Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliam, Diyarbekirspor-Tire 1922 maçýna da damgasýný vurdu. Maç öncesinde hayatýný kaybeden Filistinliler için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Stadý dolduran yaklaþýk 40 bin kiþi hep bir aðýzdan "Kahrolsun Ýsrail" þeklinde tezahüratlarda bulundu. Vali Hasan Basri Güzeloðlu, duyarlý davranýþlarýndan dolayý taraftarlara teþekkür etti. Vali Güzeloðlu, "Diyarbakýr halký çok güzel bir davranýþ sergileyerek kardeþ Filistin halkýnýn yanýnda, Ýsrail'in gerçekleþtirdiði vahþetin karþýsýnda olduðunu gösterdi. Diyarbakýr'a yakýþaný yapan vatandaþlarýmýzý kutluyorum" dedi. ÝHA

Evkur Yeni Malatyaspor sezonu evinde kapatýyor

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11034 18 Mayýs 2018 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun son maçýnda seyircisi önünde Kayserispor ile karþý karþýya gelecek. Süper Lig'in 34. haftasýnda bugün saat 18.00'de Kayserispor ile karþýlaþacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef galip gelerek sezonu galibiyetle kapatmak. Hazýrlýklarýný bu yönde yapan Malatya ekibinde 4 önemli eksiklik bulunuyor. Sezonu kapatan Michael Pereira'nýn yaný sýra Galatasaray maçýnda Arturo Mina, Issam Chebake ve Eren Tozlu'nun da yarýnki maçta takýmdaki yerini alamayacaklarý açýklandý. Zorlu karþýlaþma öncesi futbolcularýyla bir toplantý yapan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir sezonu Kayseri maçýyla geride býrakacaklarýný hatýrlatarak, sezon içerisinde emek harcayan, bütün oyuncularýna teþekkür etti. Yarýn saat 18.00'de baþlayacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor müsabakasýný Volkan Bayarslan yönetecek. Ýki renktaþ takýmýn karþýlaþmasýnýn iftar saatine denk gelmesi nedeniyle de Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi Sait Aybak tarafýndan kumanya daðýtýlacaðý belirtildi. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

18 Mayýs 2018 Cuma

Sur’lar çöplerden ARINDIRILACAK Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, tarihi Sur'larýn burçlarýnýn iç kýsýmlarýnda temizlik çalýþmasý baþlattý. Toplam 5 km uzunluðunda yer alan 82 burcun ara kýsýmlarýný belirlenen program dahilinde çöplerden ve atýklardan arýndýracak. Temiz ve yeþil bir kent için çalýþmalarýna devam eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte tarihi Sur'larýn burçlarýn iç kýsýmlarýnda temizlik çalýþmasý baþlattý. Suriçi Þeyh Sait Meydaný (Daðkapý) kýsmýnda baþlayan çalýþmalarda temizlik ekipleri burçlarýn aralarýnda yer alan bölümleri çöplerden ve atýklardan arýndýrdý. Toplanan atýk ve çöpler bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasýna gönderildi. Bugün itibariyle Þeyh Sait Meydaný civarýndaki Sur'larda baþlayan çalýþmalar devam edecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi temizlik ekipleri, toplam 5 km uzunluðunda yer alan 82 burcun ara kýsýmlarýný belirlenen program dahilinde çöplerden ve atýklardan arýndýracak. Kerem DOÐAN

CMYK

18 05 2018 0  
18 05 2018 0  
Advertisement