Page 1

Eðitimde bir model oldu Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün hýzýna yetiþmek mümkün deðil. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak ile birlikte gerçekleþtirilen aktiviteler ile Bismil Türkiye'nin örnek ilçeleri arasýnda yer alýyor. Daha önce yapýlan belirleme sýnavlarýnda elde edilen baþarýlarla olsun, gerekse de eðitim seferberliði noktasýnda ki atýlýmlarla olsun adýndan söz ettiren ilçe, yine bir yenilik yaptý ve Tüm Spor dallarýnda Ýl, Bölge dereceleri yaparak büyük baþarýlarýn altýna imza attý. Ahmet Beþenk’in Haberi 8'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

18 Nisan 2018 Çarþamba

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Veterinerden yavru kedi uyarýsý Veteriner Hekim Kader Ýçen, kedilerin doðum zamanýnýn geldiðini belirterek, "Annesiz sandýðýnýz veya yol kenarýnda bulduðunuz yavru kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ olabilir, yavrularýný arýyor olabilir. Onlarý yaþatabilecek tek canlý anneleridir baþka hiç kimse deðil" dedi. 7'DE

ERKEN SEÇiM Þarküteride dijital para birimi geliþtirdi Diyarbakýr'da yaþayan þarküteri sahibi Oktay Denli arkadaþlarýyla birlikte Bitcoin'e rakip olacak dijital para birimi geliþtirdi. Denli, bu para birimi üzerinden elde ettiði gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araþtýrma yapan bilimsel kuruluþlara ve vakýflara adamak istediðini belirtti. 4'DE

Vali Aksoy ’un eþi kazada yaralandý Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

CHP UMDUÐUNU BULAMADI

2’DE

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

“DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI” DERKEN-2 6’DA

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nýn erken seçim açýklamasý sonrasý Ankara'da sýcak saatler yaþanýyor. MHP Lideri Bahçeli, Adalet Bakaný Gül ile görüþtü. Cumhurbaþkaný Erdoðan ise Baþbakan Yýldýrým ve parti kurmaylarý ile bir araya geldi. Çýkýþta konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan " Sayýn Bahçeli'nin bugün saat 13:30'da görüþeceðiz. Þu an söyleyecek bir þey yok" ifadesini kullandý. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Baþbakan Yýldýrým, Meclis Baþkaný Ýsmail Kahraman ile görüþtü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Ana aktörü bekleyelim" dedi. Kýlýçdaroðlu, gündeme gelen erken seçim konusunda gazetecilerin sorusunu cevapladý. Kýlýçdaroðlu, "Ana aktörü bekleyelim" dedi. HABERÝ 13’DE CMYK

TEM otoyolu Dilovasý mevkiinde, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy, kaymakam eþleri ile bazý belediye baþkanlarýnýn eþlerini taþýyan minibüs kaza yaptý. 4 aracýn karýþtýðý kazada 1 kiþi hayatýný kaybetti. Valinin eþi ile yaralý protokol eþleri bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. 2014 yýlýnda Diyarbakýr Valiliði görevine atanan ve 2 yýl 9 ay bu görevi yürüten Vali Hüseyin Aksoy, 13 Haziran 2017 tarihinde valiler kararnamesi ile Kocaeli Valiliðine atanmýþtý. 2'DE

Dicle elektrikten ödüllü yarýþma

Dicle Elektrik Daðýtým tarafýndan kayýt dýþý elektrik kullanýmý ve israfa karþý gençlere söz hakký vermek için baþlatýlan toplam 60 bin liralýk ödüllü yarýþmaya baþvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek. 7'DE


02

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CHP UMDUÐUNU BULAMADI

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

16 Nisan Referandumunun birinci yýl dönümünde 81 ilde oturma eylemi yapan CHP Diyarbakýrda umduðunu bulamadý. Daðkapýda oturma eylemi yapan CHP liler Arasýnda Sezgin Tanrýkulu ve 15 -20 kiþilik bir kalabalýkla oturma eylemi bir saat devam etti. Ne yazýkki vatandaþlarýn da hiç dikkatini çekmedi ve çoðu vatandaþlar bunlar ne yapýyorlar demekten kendilerini tutamadý.

18 Nisan 2018 Çarþamba

Oturumun amacý OHAL'in kalkmasý olduðu ve bunun kalkmasýnýn 81 ilde oturma eylemi yaparak kalkacaðýný düþündüler. Milletvekillerinin yeri sokaklarda oturma eylemi yapmak deðil Milletvekillerinin yeri Halk tarafýndan Meclise gönderilen ve Sadece Mecliste vatandaþlarýn haklarýný aramalarý yeridir. Oturma eylemi, ancak haksýzlýða uðrayan sendikalarýn ve toplum kuruluþlarýnýn veya Çalýþtýðý fabrikalarda iþten çýkarýlan ve atýlan vatandaþlarýn hakkýdýr.

CHP Gibi Ta Cumhuriyetin kuruluþundan bugüne kadar var olan bir partinin yeri sokak deðil Büyük Millet Meclisidir. Sayýn Tanrýkulu Sen ne kadar Diyarbakýrlý olsanda Ýstanbul Milletvekilisin bu Oturumu nerden Milletvekili olmuþsan git orda oturma eylemi yap. Sizlere oy veren insanlar sokaklara dökülesiniz diye oy vermedi sizlere Meclise girmeniz için oy verdi. Sokak oturmalarýyla bir yere gelinmez, Ýþte gördünüz bir saat-

lik oturma eyleminde onbeþ yirmi kiþiden baþka kim vardý. Ýþte CHP nin Diyarbakýrdan alacaðý oyda ancak bu kadar olacaktýr, Bu gibi oturmalarla milleti Yola getiremezsiniz. Dikkatimi çeken baþka bir durum ise onbeþ yirmi kiþilik bir oturma eyleminde Ulusal Basýn ve Yerel basýnýn sizleri görüntülemek için gelen basýn Mensuplarýnýn ve Kameramanlarýn sayýsý sizden daha fazlaydý. Diyarbakýrdan Size Ne Milletvekili çýkar nede oy çýkar, bunuda hiçbir zaman unutmayýn.

Su kuyusuna düþen inek kurtarýldý Adýyaman'ýn Besni ilçesinde su kuyusuna düþen inek itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine baðlý Kozluca köyünde üzeri açýk olan su dolu kuyuya düþen ineði fark eden vatandaþlar durumu itfaiye

Vali Aksoy ’un eþi kazada yaralandý TEM otoyolu Dilovasý mevkiinde, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy, kaymakam eþleri ile bazý belediye baþkanlarýnýn eþlerini taþýyan minibüs kaza yaptý. 4 aracýn karýþtýðý kazada 1 kiþi hayatýný kaybetti. Valinin eþi ile yaralý protokol eþleri bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Protokol eþlerinin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy'un koordinatörlüðünde baþlatýlan ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi' kapsamýnda kadýnlara kanser eðitimi vermek için Gebze'ye gittikleri öðrenildi.

ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptýðý çalýþmalar sonucu kuyuya düþen ineði kurtardý. Yara almadan kurtarýlan inek daha sonra sahibine teslim edildi. ÝHA

Kaza, dün saat 10.00 sýralarýnda TEM otoyolu Dilovasý kesiminde meydana geldi. Ýstanbul istikametine giden 4 aracýn karýþtýðý kazada, Kocaeli protokolünün eþlerini taþýyan minibüs ile bir týr, refüje düþtü. Kazada 34 TN 872 plakalý týr sürücüsü Ramazan Ceylan ile 34 LHM 59 plakalý minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek bulunduklarý yerde sýkýþtý. Vali Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy, Kaymakamlarýn eþleri ile bazý belediye baþkanlarýnýn eþleri kendi imkanlarý ile minibüsten çýktý. Yaralýlar için olay yerine çok sayýda saðlýk ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy'un eþi ile bazý kaymakamlarýn eþleri Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy ve kaymakamlar Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldý. Kazada minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek sýkýþtýðý yerden itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarýldý. Týr sürücüsü Ramazan Ceylan ise olay yerinde hayatýný kaybetti. Hastaneye sevk edilen minibüs sürücüsünün durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kiþi yaralandý. Yaralýlarda bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Kazanýn ardýndan TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluþtu. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldý. ÝHA


18 Nisan 2018 Çarþamba

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Öðrencilere yangýn eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 300 öðrenciye itfaiyenin görevleri, nelere müdahalede bulunduðu, yangýn söndürmede kullanýlan, kýyafetler, araç ve malzemeler hakkýnda eðitim verdi.

Siverek’te erkek cesedi bulundu Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde kafasýndan tabancayla vurulmuþ halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alancýk Kýrsal Mahallesi yakýnlarýnda vatandaþlar, yol kenarýnda düzlük bir alanda araba önünde kafasýna kurþun sýkýlmýþ halde bir ceset görmeleri üzerine, olay jandarma ekiplerine haber verdi. Kýsa zamanda olay yerine gelen jandarma ve saðlýk ekipleri, yaptýklarý çalýþma sonucunda cesedin Fatih G. (28) isimli þahsa ait olduðu tespit edildi. Kafasýna bir el ateþ edilmiþ halde bulunan Fatih G.'nin yanýnda da ruhsatlý silahýnýn olduðu tespit edildi. Olay yeri incelemesi ardýndan ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken, olayý haber alan akrabalarý, olay yerine gelerek aðýtlar yaktý. Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. ÝHA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, kent merkezinde okul öncesi ve ortaokullarda eðitim gören 300 öðrenciye yangýn eðitimi verdi. Kayapýnar ilçesi Mahabad Bulvarý'nda Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Merkezi'ndeki eðitime Nuriye Çelebi Eser Anasýnýf Kuran Kursu 150, Afacanlar Anaokulu 50 ve Gazi Ortaokulu'ndan 100 olmak üzere toplam 300 öðrenci katýldý. Öðrenciler Ýtfaiye merkezinde gruplar þeklinde gezdirildi. Eðitimde itfaiye ekipleri, öðrencilere yangýn söndürmede kullandýklarý araç, malzeme, Ýtfaiye erlerinin giydikleri kýlýk ve kýyafetleri ile Ýtfaiye binasýnýn fiziksel yapýsýný tanýtý. Genel tanýtýmýn ardýndan itfaiyenin görevlerinin neler olduðu, itfaiyenin sadece yangýnlara deðil doðal afetlere, boðulma vakalarýna herhangi bir mekanda mahsur kalan vatandaþ ve hayvanlarý mahsur kaldýklarý yerde kurtarma amaçlý müdahalede bulun-

duðunu aktardý. Öðrenciler itfaiye, yangýn, arama ve kurtarma çalýþmalarýnda merak ettikleri sorularý itfaiye personeline yöneltti. Öðrencilerin merak ettikleri sorularý yanýtlayan personeller ayrýca yangýn anýnda öðrencilerin neler yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. Eðitim öðrencilere yangýn çeþitlerinin anlatýlmasý ve öðrencilerin itfaiye araçlarýna bindirilerek alanda gezdirilmesiyle devam etti. Eðitimi tamamlanan öðrenciler itfaiye ekipleri ile birlikte fotoðraf çektirdi. Eðitim Gazi Ortaokulu öðrencilerine yönelik yapýlan yangýn söndürme tatbikatý ile sona erdi. Tava üzerinde oluþturulan yangýn tam teçhizatlý itfaiye kýlýk ve kýyafeti giyen personeller tarafýndan söndürüldü. Bu bölümde öðrenciler yangýna nasýl müdahale edildiði ve ne þekilde söndürülebileceðini pratikte görme þansý yakaladý. Ümit ÖZDAL

Gözaltýna alýnan þüpheliye hastane önünde silahlý saldýrý Gaziantep'te saðlýk raporu için geldiði hastane önünde silahlý saldýrýda vurularak aðýr yaralanan zanlý tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Gaziantep Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, saðlýk raporu için getirildiði Þehitkamil Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde ekip otosundan indirildiði esnada kimliði belirsiz bir þahýs tarafýndan ateþ açýlarak öldürülen Umut B.'nin, hakaret suçundan gözaltýna alýndýðýný belirtildi. Açýklamada, "Þahinbey Ýlçemiz Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerimizce þüpheli þahýslara yönelik çalýþmalarda, hakkýnda 'hakaret' suçundan arama emri bulu-

nan U.B. adlý þahýs yakalanmýþ ve Güven Polis Merkez Amirliðine teslim edilmiþtir. U.B. adlý þahýs 17.04.2018 tarihinde doktor raporu alýnmak üzere Þehitkamil Devlet

Hastanesine sevk edilmiþ, ekip otosundan indirildiði sýrada kimliði belirsiz bir þahsýn tabancayla açtýðý ateþ sonucunda yaralanmýþtýr. Silahla yaralama olayýný gerçekleþtirdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaþan þüphelinin yakalanmasý çalýþmalarý devam etmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat ÝHA baþlatýlmýþtýr" denildi.


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Þarküteride dijital para birimi geliþtirdi Diyarbakýr'da yaþayan þarküteri sahibi Oktay Denli arkadaþlarýyla birlikte Bitcoin'e rakip olacak dijital para birimi geliþtirdi. Denli, bu para birimi üzerinden elde ettiði gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araþtýrma yapan bilimsel kuruluþlara ve vakýflara adamak istediðini belirtti. Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi'nde yaþayan 28 yaþýndaki iþletme mezunu Oktay Denli, iþsiz kalýnca dijital para birimi üzerinde çalýþmaya baþladý. Uzun süren çalýþmalar sonrasý 7 arkadaþýyla birlikte Osereum adlý dijital para birimini geliþtiren Denli, þimdi sahibi olduðu þarküteriden sistemi yönetiyor. Diðer dijital birimlerinin aksine para kazanmak gibi bir amaçlarýnýn olmadýðýný belirten Denli, bu para birimi üzerinden elde ettikleri gelirin yüzde 70'ini kanser üzeri-

ne araþtýrma yapan bilimsel kuruluþlara, vakýflara adamak istediðini ifade etti. "ÞARKÜTERÝDEN YÖNETÝYORUZ" Para birimlerinin SHA 256 ile kodlandýðýný kaydeden Denli, "2009 yýlýnda Bitcoin üretildi. Bitcoin üretildikten sonra biz de kendi arkadaþlarýmýzla 'Neden bizim kendi kripto para birimimiz olmasýn?' diye düþündük. Bu þekilde bir karar aldýk ve parayý ürettik. Bizim toplam 7 kiþilik bir ekibimiz var. Arkadaþlarla bir tasarým yaptýk. O tasarýmý da

þarküteriden yönetimini yapýyoruz. Sadece ben deðilim benim dýþýmda biri Çin'den biri Gürcistan'dan ve diðerleri Türkiye'den olmak üzere 7 kiþiyiz. Hedefimiz sosyal sorumluluk projesine sahip bir kripto para birimini tüm dünyaya yaymak. Bunu da tutulur bir hale getirmek" dedi. "AMACIMIZ DESTEKTE BULUNMAK" Projeden elde ettikleri gelirin bir kýsmýný kanser hastalýðýyla mücadele eden kuruluþ, vakýf ve derneklere adamak istediklerini

vurgulayan Denli, þunlarý söyledi: "Bizim projemiz kanser hastalýklarý için bilimsel araþtýrma yapan kamu kurum ve kuruluþlarýna destekte bulunmak. Bunlara fon saðlamak. Projenin yüzde 50'si buna ait yüzde 20'si de ayný þekilde kanser hastalarý üzerine faaliyette bulunan kar amacý gütmeyen vakýf ve derneklere ait. Geriye kalan kýsmý ise geliþtirici ekibimize gidecek. Bizim sunucularýmýz var. Bu sunuculara gidecek. Kurum kuruluþlar da bizden destek talep edebilir. Biz bu taleplerin tamamýna açýðýz." ÝHA

Her haneye eþit ve adil su

“Tarým ve Ýnsan” Þýrnak'ta "Tarým ve Ýnsan" konulu fotoðraf sergisinin açýlýþý yapýldý. Þýrnak'ta topraðýn ve tarýmýn önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla 9'uncusu düzenlenen "Tarým ve Ýnsan" konulu fotoðraf sergisinin açýlýþý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü bahçesinde yapýldý. Programa, Vali Yardýmcýlarý Adem Ergül ve Sercan Gökdemir, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il müdürü Bekir Kýlýç, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katýldý. Þýrnak Vali Yardýmcýlarý Adem Ergül ve Sercan Gökdemir ile kurum müdürleri sergi açýlýþ kurdelesini kesti. Davetliler "Tarým ve Ýnsan" temalý fotoðraf sergisini gezdi. Tarým ve Ýnsan konulu sergi 22 Nisan'a kadar gezilebilecek. ÝHA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, 4 bin haneye su temini saðlayan Hazro-Silvan-Bismil Grup Ýçme Suyu'nun, her vatandaþa eþit ve adil düzeyde ulaþmasý için çalýþma yaptý. Kaynak suyunun verildiði þebekelerin doðrudan depolara baðlanmasý ile birlikte hem kaçak suyun kullanýmýnýn önüne geçildi hem de þebeke sonu hanelerin içme suyuna rahatça ulaþmasý saðlandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, kýrsal mahallelerde pek çok yerleþim birimine su temini saðlayan grup içme sularýndan bütün vatandaþlarýn eþit bir þekilde yararlanmasý için bazý önemli

çalýþmalar yürütüyor. Özellikle yaz aylarýnda baþ gösteren susuzluðun önüne geçmek isteyen DÝSKÝ Genel Müdürlüðü þimdiden bazý önlemler alarak kýrsal mahallelerdeki her hanenin suya eriþimi için çaba sarf ediyor. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Hazro, Silvan ve Bismil'in 68 kýrsal mahallesine, 4 bin haneye ve 15 bin nüfusa içme suyu saðlayan HazroSilvan-Bismil Grup Ýçme Suyu'ndan her hanenin eþit ve adil bir þekilde yararlanmasý için çalýþma baþlattý. Özellikle yaz aylarýnda grup içme suyuna yakýn hanelerin içme suyunu tarlalarda kaçak kullanmasý nedeniyle þebekenin sonunda bulunan hanelere su ulaþamýyordu. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bu olumsuzluðun önüne geçebilmek için grup içme suyundan cazibesiyle gelen ve ana þebekeden sulama amacýyla yapýlan baðlantýlarý iptal etti. Bunun yerine ana þebekeden gelen suyu iki adet depoya aktarmak suretiyle vatandaþlara ulaþtýrdý. DÝSKÝ, su deposundan þebekeye baðlantý çalýþmalarýný da tamamlayarak hem içme suyunun tarlalarda kullanýlmak suretiyle kaçak kullanýmýnýn önüne geçmiþ oldu hem de içme suyu þebekesinin sonunda bulunan hanelere içme suyunun ulaþmasý saðlanmýþ oldu. Ýhsan ÖZDEMÝR


18 Nisan 2018 Çarþamba

ÖKHÜ davasý ikinci günde devam edildi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Yýldýzlar altýnda Zerzevan kalesi

15 Temmuz darbe giriþimi sýrasýnda Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde konuþlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaþananlara iliþkin, haklarýnda 4 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 50 yýla kadar hapis cezasý istenen 14'ü tutuklu 19 sanýðýn yargýlanmaDiyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine 13 sýnda, Gaziantep 10. Aðýr Ceza kilometre uzaklýkta olan ve 60 döMahkemesinde görülen davanümlük alanda üzerinde bulunan nýn 3. duruþmasýna ikinci gün Zerzavan kalesi kaya mezarlarý su de devam edildi. sarnýçlarý Mithras Tarikatý'na ait Mahkeme, dönemin Van Janyeraltý tapýnaðý gibi önemli medarma Asayiþ Kolordu Komutakanlar barýndýrmakta. Son dönemný olan 2. Ordu Komutaný Korlerde turistlerinde ilgisini çekmegeneral Ýsmail Metin Temel'i ye baþlayan Zerzavan kalesi son derdest iddiasýyla helikopter ile olarak Fotono21 fotoðraf derneði Van'a giden timde bulunan saüyelerini aðýrladý. Uzun zamandýr nýklarý dinledi. Sanýk eski Astsubölgede gönüllü olarak fotoðraflar bay Sedat Durak, Van'a helikopçeken dernek üyeleri üstü kadar terle indikten sonra mevzi almaaltý da tarih olan Zerzavan kaledýklarýný belirterek, "Helikopter sinde yýldýz pozladý. pistine inince askeri birlik olduEtkinlik hakkýnda bilgi veren Foðundan tehdit hissetmedik. Ne tono21 fotoðraf derneði baþkaný mevzi aldýk, ne gözetleme yaptýk, ne de arbede yaþadýk, çünMehmet Kýlýçolðu, dernek olarak kü ülke sýnýrlarý içinde askeri Diyarbakýr'a ait tüm görsellerin birlik içerisindeydik. Orada daha görünür kýlýnmasý için tüm saklanacak bir ortam yoktu. bölgeyi fotoðrafladýklarýný söyledi. olaylarý olduðundan daha yavaþ ya edilir. Fotoðraf makineleri Kuzey Kimliklerimizi gizlemedik, heZerzavan kalesinde uzun pozlada hýzlý enstantaneler ile anlatmak yýldýzý bulunduktan sonra konuya likopterden bizim kýyafetlerima yapmayý uzun zamandýr planlamümkündür. Yýldýz pozlamak için göre konumlandýrýlarak kadrajlar miz de özel kuvvet olduðunu dýklarýný ve bölgenin turizme kazan- bulb modu tercih edilir. Yýldýz izleri hazýrlanýr. Netleme yapýldýktan sonzaten biliniyor kimliðimizi sakdýrýlmasýnda fotoðraf sanatýnýn büçekilecek ise en düþük ÝSO deðerlera 10 dakikalýk ilk çekim yapýlarak layacak olsak sivil giderdik. yük önem taþýdýðýnýn söyleyen Kýlýrinde uzun süreli pozlamalar Saçýkan sonuca göre bir sonraki çekim Türkiye'de olup bitenleri birliðiçoðlu, yýldýz pozlama çekim tekniði manyolu ya da sadece yýldýzlarýn süresi planlanýr. Uzun süre çekim mize dönünce öðrendik" dedi. hakkýnda da bilgiler verdi. belirginleþmesi isteniyorsa hava yapmayý istemeyenler 30 saniyelik Eski Astsubay Mehmet YükKýlýçoðlu, "Fotoðraf makineleri þartlarýna göre daha yüksek ÝSO de- 100 ve üstü fotoðraf çekerek üst üssel ise "Bizim 15 Temmuz öncesi ile normal þartlarda gözümüzün göðerleri ile daha yýldýz pozlamaya gö- te bindirme yöntemi ile yýldýz pozlayaptýðýmýz eðitimler darbeye remediði þeyleri görmek, doðadaki re daha kýsa pozlama süreleri tercih mayý tamamlayabilirler" dedi. ÝHA baðlanmýþtýr. Bizler astsubayýz ne emir verilirse bizler onu yaparýz. Bu eðitimlerin Van'daki suikastý Önder Ýmam Hatipler Derneði Baþkaný Ýbrahim Gökdeya da derdest ile mir ve Eðitim Bir-Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ, Diyarbabir baðý yoktur. kýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Komutanlarýmdan Kartal'a eðitime katkýlarýndan dolayý plaket verdi. darbeye yönelik Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Kartal, bir emir almadým Önder Ýmam Hatipler Derneði Baþkaný Ýbrahim Gökdemir'i alsaydým da uyguve Eðitim Bir-Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ'i makamýnda lamazdým. 15 aðýrladý. Gökdemir ve Memiþ, Kartal'a eðitime olan katkýlaTemmuz gecesi rýndan dolayý teþekkür ederek, plaket verdi. kimseye silah Kartal ise, konuklarýnýn ziyaretinden duyduðu memnunidoðrultmadým. yeti dile getirdi. ÝHA Darbeyi 16 Temmuz günü birliðime gelince öðrendim" ifadelerini kullandý. Eski Astsubay Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesince, göreve yeSüleyman Sefa Alni baþlayan memur adaylarýna eðitim verilmeye baþlandý. tuðdað, "Amirin Yeniþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitimi Müve komutaným hadürlüðü tarafýndan KPSS atamasý ile belediyede görev ricinde alakasýz yapmaya baþlayan memur adaylarýna Temel Hazýrlýk birinden emir alEðitimi verilmeye baþlandý. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitimi madým" diye Müdürlüðü tarafýndan aday memurlara 10 gün süre ile konuþtu. Temel Hazýrlýk Eðitimi verilecek ve ardýndan 30 Nisan Alýnan ifadelePazartesi günü memur adaylarý Devlet Memurlarý Temel rin ardýndan duEðitim Sýnavý'na tabi tutulacak. ÝHA ruþmaya öðle arasý verildi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde bulunan Zerzavan Kalesi yýldýz pozlamak için gelen fotoðrafçýlara ev sahipliði yaptý.

Kartal’a plaket

Memur adaylarýna eðitim


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

18 Nisan 2018 Çarþamba

“DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI” DERKEN-2

Þehirler kapsamýnda yapýlan çalýþmalar, zaman içinde "Yüz Dünya Þehri" adýný alacak, üçüncü çalýþmaya kapý araladý. Yüz Dünya Þehri'ni ele alýrken yurt dýþý gezilerimizde bulunduðumuz onlarca þehri ve birkaç ülkeyi, tanýtýcý kitaplar, gazeteler ve dergilerle tanýmaya baþladýk. O þehirlerle ve ülkelerle ilgili orijinal dilde ve tercüme eserlerle bütünleþtirme, oldukça zaman almasýna raðmen, bir Þehir Araþtýrmalarý Merkezi için hazine deðerinde oldu. Diyarbakýr Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nden Seksen Bir Ýl'i içine alan Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ne yöneliþ, Yüz Dünya Þehri'ni kapsayan olgunluða eriþirken, zamanla bu merkezi, istifadeye açma zorunluluðunda olmamýzý hissetmemize sebep oldu. Þehir olarak Diyarbakýr'da merkezini düþündüðümüz Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nin neden Ýstanbul'da veya Ankara'da olmadýðý soruldu. Aslýnda bu merkezin her þehirde kurulmasý gerektiðine dair makalelerle durumu ele aldýk, kitaplarýmýzda. Ülke çapýnda altmýþý geçen il sayýsýný, seksen bire tamamlama imkânýmýz el vermedi. On beþyirmi civarýnda ili yerinde görüp, gezemedik. Yine de Kahramanmaraþ, Erzurum, Aksaray, Mardin, Ýstanbul olmak üzere birçok ile dair araþtýrmamýz yayýnlandý, bu arada. Neden Diyarbakýr'da bu merkez, bu güne kadar kurulmadý, kurulamadý? Bu merkezin kaynak sýkýntýsý, yayýnlanmýþ eserlerin azlýðýndan mýdýr? Ýddia etmeden söyleyebiliriz ki günümüze kadar yaptýðýmýz otuz yýllýk çalýþmamýzda

bir araya getirdiðimiz on binlerce eser, sayýsýz dergi ve gazete koleksiyonu, on binlerce fotoðraf karesi þehir kapsamýnda benzersiz konumdadýr. Merkezin yetiþkinlere, çocuklara, araþtýrmacýlara, gazetecilere, akademisyenlere, halkýn her tabakasýna hitap etme yönü bulunmaktadýr. Merkezin çok farklý özelliðe sahip olmasý, onu kütüphane konumundan ayýrmaktadýr. Biz Hemþehrimiz Merhum Ali Emirî Efendi'nin izinden yola çýkarak, benzeri olmayan bir çalýþmayla yeni yüzyýlda medeniyeti tekrar ihya etme hareketi adýna, önce insan önce erdem ilkesiyle, þehirler üzerinden millî bir hamleyi gerçekleþtirmek istedik, gücümüz yettiðince. Bu çalýþmalarla birlikte verilecek desteklerle bunu topluma mal etmek istedik, resmî kurumlarla görüþerek, yazarlarla danýþarak. Maalesef bir destek görmekten yana mahrum kalmýþlýðýmýz, otuz yýldýr sürdüre geldiðimiz çabamýza katký sunmayý gereksiz bulan kimi davranýþlar, maddî manada bize destek vereceðini umduðumuz Þehir Araþtýrmalarý Merkezi Kitap Yayýnlarýmýzýn gerektiði ilgiden yoksunluðu bazen mutluluk yerine hüznü hediye eder oldu, bize. Bu sayfalarda Cahit Sýtký Tarancý ve Sanat Anlayýþý, Hattat Hamid Aytaç, Sezai Karakoç, Celâl Güzelses ile baþlayan portre çalýþmalarýmýz ileride çok renklenecektir. Diyarbakýr Þehri üzerinden model olarak sunduðumuz araþtýrmalar sürecektir. Gittiðimiz her ilde þehir araþtýrmalarýmýz, merkez çerçevesinde devam edecektir. Ýstanbul, bir Dünya Þehridir ve merkezimizde bu þehrimizi ele alan, tüm yönleriyle kucaklayan beþ yüzü aþkýn seçkin kaynak eser, iþe nasýl ciddî

baktýðýmýzýn iþaretidir. Þanlýurfa, Mardin yüzü aþkýn eserle Kahramanmaraþ'ý takip ederken Erzurum'u geride býrakan Sakarya ve diðer iller. Diyarbakýr'a dair merkezimizde eser sayýsý, diðer iller gibi kayýt altýna alýnmamýþtýr. Diðer illerin kaynak eserleri listelenmiþse de Diyarbakýr'a dair çeþitlilik, þehrin tümünü kuþatýcý olduðu için sadece mimarî açýdan yüz kaynaðý belirtebiliriz, tarih için bu rakam üç yüzü geçer, edebiyat için bini bulan sayý, musýkî için yüzleri bulmuþ, gazete ve dergi için sayýsýz biçimdedir. Siz, bir þehri ele almak için bir ömür harcarsýnýz ve sonuçta ilgi-alaka duymayan, bundan bir rant elde edilmediði-ticarî kazanç saðlanmadýðý için þehrin tarihinde, ülke tarihinde bir ilke imza atmakta gönüllü davranmýyorsanýz, tek bir kiþinin yapabileceði hiçbir þey olamaz. Biz, on binlerce kaynak eseri, yüzbinleri geçen fotoðraf çekimlerini, on bini bulan gazete nüshasýný, onlarca cilt arþivi, yüzlerce dergi çeþidini, birçok belgeyi bu yaþta kalkýp sahaflýk þeklinde þehir dýþýna vermeyi, satmayý, elden çýkarmayý bu þehir nazarýnda þehre vefasýzlýk biliriz, haramzade olmaktan imtina ederiz. Yazdýðý makalelerde, kitaplarda, verdiði konferanslarda, katýldýðý ulusal ve birçok uluslararasý sempozyumda sadece þehrini ele alýp tanýtan, ýsrarla bu merkezin sahiplenmesini isteyen birisi daha ne diyebilir? Sevgili Okur, sözün noktalanmasý gereken inceliðindeyiz, sonundayýz, aslýnda. Bu merkezi, kendi imkânýmýzla bu aþamaya getirmek otuz senemizi aldý. Otuz senelik ömrümüz kaldýðýný bilsek, bu merkez açýlýr, aslýnda. Bir þey diyemiyoruz, Sevgili Okur!..


HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Veteriner hekimden yavru kedi uyarýsý Veteriner Hekim Kader Ýçen, kedilerin doðum zamanýnýn geldiðini belirterek, "Annesiz sandýðýnýz veya yol kenarýnda bulduðunuz yavru kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ olabilir, yavrularýný arýyor olabilir. Onlarý yaþatabilecek tek canlý anneleridir baþka hiç kimse deðil" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Veteriner Hekimi Kader Ýçen, bakýmevinde 50 tane tedaviye muhtaç kedilerinin olduðunu belirterek, bu kedilerin kýsýrlaþtýrma ve aþýlama faaliyeti yapýldýktan sonra doðaya býraktýklarýný ifade etti. Canlýlarýn insanlara ihtiyacýnýn olduðunu kaydeden Ýçen, "Sokaðýmýzdaki, binamýzdaki, sitemizdeki kedilere kötü davranmayalým lütfen. Elimizden geldiðince beslemeye çalýþalým" diye konuþtu. Kedilerin doðum zamaný geldiðine dikkat çeken Ýçen, yavru kedileri hayatta tutacak tek canlýnýn anneleri olduðunu da vurgulayarak, "Annesiz sandýðýnýz ve yol kenarýnda bulduðunuz kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ ya da yavrularýný arýyor olabilir. Çünkü onlar prematüre doðduðu için bize deðil sadece anneye ihtiyaçlarý var. Elinizden geldiðince müdahale edip yavrularýn yerini deðiþtirmeyin. Anne onu muhakkak bulacaktýr. Çünkü onlarý hayatta tutacak tek canlý anneleridir. Burada birçoðunu kaybediyoruz. Elinizden geldiðince yavru

kedileri beslenmeye, kuru mamaya ya da yemek artýðýna baþlamadan bize göndermemeye çalýþýn. Eðer annesinin öldüðünden eminseniz onlara bir müddet evde bakýp geçici yuva olup bizi arayabilirsiniz ya da ararsýnýz süt annemiz varsa ona bir süt anne bulabiliriz" ifadelerini kullandý. Bakýmevinde birbirinden güzel hayvanlar olduðunu dile getiren

4 mevsim kayak keyfi

Ýçen, þunlarý kaydetti: "O kadar güzel kedilerimiz, köpeklerimiz var ki lütfen evde kedi ya da köpek bakmaya karar verdiðinizde ilk uðramanýz gereken yer o ilin barýnaðý olsun. Barýnaktan sahiplenelim. Petshoptan para vererek almayalým. Bu canlýlarýn size hakikaten ihtiyacý var. Sevgiye ve þefkate ihtiyacý var. Satýn almayalým, sahiplenelim." ÝHA

Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Erikçe Ormaný'nda yaptýrýlan Erikçe Kayak Merkezi, Gaziantepliler için yeni bir spor ve eðlence merkezi oldu. Gaziantep'te özellikle, hafta sonunda ailelerin tercih ettiði kayak merkezi çocuklarýn hoþça vakit geçirmesine olanak tanýyor. Sahip olduðu önemli lezzet merkezleriyle yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çeken Gaziantep, doðayla iç içe bulunan Erikçe Ormaný'nda yer alan kayak merkezindeki sentetik pistte yaz ve kýþ kayak yapma imkaný sunuyor. Bazý kayak merkezlerinin aksine yaz ve kýþ ziyaretçilerini aðýrlayan Erikçe Kayak Merkezi, çocuklarýn bilgisayardan ve tabletten birkaç saatliðine de olsa kafasýný kaldýrmalarýný saðlarken, merkezde snowboard, alp disiplini, biatlon ve benzeri sporlarýn yapýlabiliyor. 1,5 kilometre uzunluðu ve muhteþem manzarasýyla kentin vazgeçilmezi olan kayak merkezi, 214 hektarlýk Erikçe Orman Alaný içerisinde aðaçlarýn olmadýðý ve daha çok taþlýk, eðimli bir bölgede kurulan sentetik pistten oluþuyor. Pistlerde, 4 farklý pist çýkýþý yer alýrken, 400 metreyi bulan uzun pistte kayakçýlar saatte 60 kilometre hýza ulaþabiliyor. Bunun yaný sýra kalan 3 ayrý pist zorluk derecesine göre sýnýflandýrýlmýþ ve her seviyede kayak ve snowbord yapýlabiliyor. ÝHA

Son baþvuru 30 Nisan Dicle Elektrik Daðýtým tarafýndan kayýt dýþý elektrik kullanýmý ve israfa karþý gençlere söz hakký vermek için baþlatýlan toplam 60 bin liralýk ödüllü yarýþmaya baþvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek. Þirketin Enerji Verimliliði Haftasý'nda duyurduðu ve liseli öðrencilerin katýlýmýna açýk olan yarýþmada birinciye ailesiyle bir haftalýk tatil ve lise eðitimi boyunca devam etmek üzere her yýl için 5 bin liralýk burs, yine lise eðitimi boyunca devam etmek üzere ikinciye her yýl için 5 bin liralýk, üçüncüye ise her yýl için 3 bin 500 liralýk eðitim bursu verilecek. Yarýþmada ödüle hak kazanarak ilk üçe girenlere verilecek toplam eðitim bursu, kazananlarýn lisenin ilk sýnýfýnda olmalarý durumunda 55 bin lirayý bulacak, tatille birlikte toplam ödül tutarý 60 bin liraya yaklaþacak. Dicle Elektrik tarafýndan baþlatýlan Kaçak Elektrik ve Ýsrafa Karþý En Ýyi Mesaj ve Afiþ Tasarýmý Yarýþmasý'na baþvuranlar, kaçak elektrik kullanýmýna karþý kendi mesajýný belirledikten sonra, mesaja uygun bir afiþ tasarýmýný, baþvuru belgesiyle birlikte doldurarak Dicle Elektrik'in ilan ettiði baþvuru adreslerine gönderecek veya þirketin internet sitesi üzerinden dijital olarak yükleyebilecek. Söz konusu yarýþmaya gençlerin katýlýmýný desteklemek amacýyla þirketin hizmet verdiði iller olan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta Valiliklerin yaný sýra belediyeler ve milli eðitim müdürlükleri de duyuru desteði saðladý. Yarýþma ile ilgili baþvuru ve katýlým koþullarýna iliþkin detaylar Dicle Elektrik'e ait Twitter ve Facebook hesaplarýnýn yaný sýra þirketin resmi web sitesinden paylaþýlýyor. Sadece liselerde okuyan ve eðitim durumunu kanýtlayanlara açýk olan yarýþmada kazananlar 19 Mayýs'ta açýklanacak. Birinci seçilecek öðrenci isterse ödül olarak kazanacaðý ailesiyle bir haftalýk tatili önümüzdeki yaz tatilinde kullanabilecek. Kerem DOÐAN


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

EGiTiMDE BiR MOD Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün hýzýna yetiþmek mümkün deðil. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak ile birlikte gerçekleþtirilen aktiviteler ile Bismil Türkiye'nin örnek ilçeleri arasýnda yer alýyor. Daha önce yapýlan belirleme sýnavlarýnda elde edilen baþarýlarla olsun, gerekse de eðitim seferberliði noktasýnda ki atýlýmlarla olsun adýndan söz ettiren ilçe, yine bir yenilik yaptý ve tüm Spor dallarýnda Ýl, Bölge dereceleri yaparak büyük baþarýlarýn altýna imza attý.

AHMET BEÞENK Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün hýzýna yetiþmek mümkün deðil. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak ile birlikte gerçekleþtirilen aktiviteler ile Bismil Türkiye'nin örnek ilçeleri arasýnda yer alýyor. Daha önce yapýlan belirleme sýnavlarýnda elde edilen baþarýlarla olsun, gerekse de eðitim seferberliði noktasýnda ki atýlýmlarla olsun adýndan söz ettiren ilçe, yine bir ye-

nilik yaptý ve Tüm Spor dallarýnda Ýl, Bölge dereceleri yaparak büyük baþarýlarýn altýna imza attý. Son birkaç yýldýr Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü sürekli

gündemde. Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde görev yapan ilçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, gerçekleþtirdiði sürekli ve farklý aktiviteler ile hem kendi adýndan hem de Bismil ilçesinin adýný gündemde tutmaya devam ediyor. Sýra dýþý müdür olarak ta anýlan Müdür Ak, mütemadiyen okul ziyaretleri gerçekleþtiriyor, öðrencilerin arasýna karýþýp harmanlanýyor, öðretmenlerle bir araya gelerek de sorunlarýyla yakýndan ilgileniyor. 'ÜCRETSÝZ KURSLAR VERÝLÝYOR' Ýlçe sakinleri tarafýnda da takdir toplayan Aydýn Ak idaresinde

okullar tüm Spor dallarýnda Ýl ve Bölge dereceleri aldýlar. Bunun yaný sýra kültür, sanat alanýnda projeler, yarýþmalar, akademik alanda öðrenci baþarýsý için de özellikle üniversiteye yerleþme oranlarýnýn artýrýlmasý için Ýlçedeki tüm 12 sýnýflara DYK kurslarý açtý, her hafta düzenli olarak tüm ilçede ayný saatte ücretsiz deneme sýnavlarý uygulayarak eðitim alanýnda ciddi uygulamalar sürdürülmekte. 'HER CUMA, NAMAZ ÖÐRENCÝLERLE BÝRLÝKTE KILINIYOR' Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, her Cuma günü, Cuma namazýný faklý bir okulda gençlerle kýldýklarýný belirterek þunlarý kaydetti: "Sürekli sahada olmamýz öðrenci ve öðretmenlerimiz üzerinde oldukça olumlu izler býrakýyor. Þimdi de sabah 07:30 da okullara bizzat gidip öðrenci törenlerine katýlýp öðrencilerin moral ve motivasyonlarýný artýrýcý açýklama ve bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gençlerin kendilerine hedef koymalarýný ve bu hedef doðrultusunda hayallerinin peþinden koþan, deðiþen, geliþen, araþtýran ve kendi gelecekleri inþasýnda erken yola koyulan azimli, inanç dolu olmalarý gerektiðini ve gençlere inanýrsanýz


18 Nisan 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DEL OLDU

baþarýrsýnýz hedefini koymalarý gerektiðini belirtiyoruz." dedi. 'ÖÐRENCÝ SEVGÝSÝ' Öðrencileri çok sevdiðini de sözlerine ekleyen Ak: "Tüm çabam öðrencilerim içindir. Yaptý-

ðým tüm çalýþmalar onlarýn gelecekleri ve baþarýlarý içindir. Yani iþimiz, gücümüz sevdamýz eðitimdir. Ülkemizdeki en önemli olan þey ve ülkemizi yarýnlara taþýyacak olan deðerlerimiz gençlerimizdir.

Onlara sahip çýkmak gerekiyor, gençler bizim geleceðimizin teminatý, milletimizin gücü, sesi, birlik ve beraberliðimizin dinamiðidir. Gençlerimizi önemsemeliyiz, onlar ülkemizin kalkýnmasý için emek veren, milli ve manevi deðerlerine baðlý, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiþtirmemiz çok önemlidir. Yaptýðý çalýþmalar esnasýnda hiçbir olumsuz durumla karþýlaþmadým. Motivasyonu düþüren bir engele ve nedene takýlmadan çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Teknoloji ile donanýmlý, eðitimli, önyargýlardan arýnmýþ, gözünü yarýnlara çevirmiþ, ülkemizin ve dünyanýn meselelerini çok yönlü deðerlendirme kabiliyetine sahip pýrýl, pýrýl gençlerimizle bu coðrafyanýn

09

kaderini yine bu coðrafyanýn gençleri belirleyecektir. Toplumuzun ekmekten de çok ihtiyacý eðitimdir. Bismil'de okullarda fiziki koþullarýn iyileþtirilmesi için hýzlý çalýþmalar baþlatýldý ve bu yýl 30 okulda beyaz bayrak alarak okul saðlýðý daha iyi düzeye çekildi." dedi. 'KADINLARIN KOCALARINA GELEN MESAJ MERAKI' Yarý esprili bir dille okuma yazma seferberliðiyle ilgili olarak ta bir açýklama yapan Aydýn Ak: "Okuma - yazma seferberliði için yoðun bir ilgi var ve 1 Þubat itibari ile yaklaþýk 6 Bin kiþi okuma yazma kurslarýnda ders görüyor. Kursa geliþ sebebi olarak en ilgi çekici olan talep ise kadýnlarýn kocalarýna gelen mesajlarý okumak için bile okumayý, yazmayý isteyenler var. Kutsal kitabýmýz olan Kuraný Kerim'i mealini anlamak isteyenlerin sayýsý da çok fazla. Birçok kursiyerimiz yanlýþ araçlara binmemek için dahi olsa öðrenmek istediklerini dile getiriyorlar. Bu baþarýlarýn büyük bir ekip ruhu ile gerçekleþmektedir. Daha büyük baþarýlar herkesin yapabileceðinin en iyisini yapmasý ve sorumluluk almasý ile mümkün olur." dedi.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

18 Nisan 2018 Çarþamba

ÝHALE ÝLANI MÜDÜRLÜÐÜMÜZ VE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÝHTÝYACI OLAN 125 KALEM HIRDAVAT (SIHHI TESÝSAT-ELEKTRÝK-ÝNÞAAT) MALZEME ALIMI ÝHALESÝ ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK

Zamlar sayesinde at ve eþekler yeniden kýymete bindi Türkiye'de yýlýn 12 ayý tarýmsal faaliyetlerin sürdürüldüðü Aydýn'da akaryakýt zamlarýndan sonra at, eþek ve katýr gibi yük taþýma ve ulaþýmda kullanýlan hayvanlar yeniden kýymete bindi. Baharýn güzel olduðu dönemlerde binek ve yük hayvanlarýnýn masrafýný oldukça düþük bulan çiftçiler, gerek ekonomik gerekse doðal þartlardan dolayý eski usul ulaþým ve taþýmaya devam ettiklerini belirttiler. Ülke genelinde kiþi baþýna düþen araç sayýsýnýn en yoðun olduðu illerin baþýnda gelen Aydýn'da artan akaryakýt fiyatlarý ve otomobillerin giderleri nedeniyle karakaçanlar yeniden kýymete bindi. Yýlýn neredeyse 9-10 ayý Aydýn'ýn ýlýman iklimi nedeniyle doðal ortamda kendiliðinden beslenen at, eþek ve katýrlarý ulaþým ve taþýmacýlýkta kullanmanýn daha hesaplý olduðunu belirten Daðeymiri Mahallesi sakinlerinden Mehmet Karataþ, "Özellikle daðlýk alanlarda ve ulaþým sorunu olan bölgelerde atlarý mecburiyetten kullanýyoruz. Ancak son zamanlarda bir çok kiþi artan akaryakýt fiyatlarý nedeniyle at, eþek ve katýrlarla ulaþým ve taþýma yapmayý daha tasarruflu buluyor. Mahsul döneminde taþýma için kullandýðýmýz at ve katýrlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanýyoruz. Bahar mevsimi iyi olduðu dönemlerde binek hayvanlarýnýn tek masrafý nal çaktýrmak oluyor. 5-6 yýlda bir de semer tamiri yaptýrýyoruz. Algýsý yok vergisi yok. Yakýt zammýndan da etkilenmiyor" diyerek dað köylerinde hayvanlarla taþýma ve ulaþým saðlamanýn halen revaçta olduðunu söyledi. Ulaþýmda yeterli hýza ulaþamadýðý için at, eþek ve katýrlarýn motorlu araçlara göre zaman kaybýna neden olduðunu belirten Mehmet Karataþ, "Zaman kaybýný telefi etmek için binek hayvaný kullananlar yola bira zerken çýkýyor. Otomobil yerine kýsa mesafelerde hayvanla yolculuk yapanlar ayný zamanda sporunu da yapmýþ olduðu için daha saðlýklý yaþýyor" diyerek son akaryakýt zamlarýnýn ardýndan binek ve yük taþýma hayvanlarýnýn cazibesinin arttýðýný belirtti. ÝHA

MÜDÜRLÜÐÜMÜZ VE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÝHTÝYACI OLAN 125 KALEM HIRDAVAT (SIHHI TESÝSATELEKTRÝK-ÝNÞAAT) MALZEME ALIMI ÝHALESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/178940 1- Ýdarenin a) Adresi : Dr.Þeref Ýnalöz Cad. Ýl Saðlýk Müdürlüðü YENÝÞEHÝR/DiYARBAKIR 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122286994 - 4122293532 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 125 KALEM HIRDAVAT (SIHHI TESÝSAT-ELEKTRÝK-ÝNÞAAT) MALZEMESÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Saðlýk Müdürlüðü Ambarý c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip; Ýdarenin/ilgili deponun yazýlý talebi/sipariþi (faks, posta, e-posta) doðrultusunda sipariþ geçildiði tarihten itibaren belirtilen malzemeler 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Acil ihtiyaçlar sipariþ tarihinden itibaren en geç 5 (üç) takvim günü içinde teslim edilecektir.Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim alýnacak ve gerekli iþlemler yapýlacaktýr. Malzemelerin taþýnmasý ve depoya teslimi yükleniciye aittir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Baþkanlýðý) Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : 27.04.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda iliþkin belgeler: - Ýsteklilerce Teklif edilen malzemeler için teknik þartnamelerinde TSE,ISO veya CE vb. belgelerinin istenen malzemeler için TSE,ISO veya CE vb. belgelerinin bir nüshalarýnýn teklif dosyasýnda sunulmasý veya sunulan numunenin üzerinde veya katalogta veya fotoðrafta TSE,ISO veya CE vb. iþaretlerinin olmasý gerekmektedir. - Ýstekliler malzemeler için teknik þartnamelerinde kýsýmlar için sahip olunmasý istenen TSE,ISO veya CE vb. belgeleri ihale komisyonu talep ettiði takdirde asýl nüshalarý/Noter onaylý suretleri ihale komisyonuna sunacaktýr.Aksi durumda istekliler kýsýmda deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýsteklilerce Teklif edilen her kalem için numune veya teknik özelliklerin görülebileceði katalog veya resim veya fotoðrafýn teklif dosyasýnda sunulmasý gerekmektedir.Numune veya teknik özelliklerin görülebileceði katalog veya resim veya fotoðrafýn ihale saatinden önce komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. ihale saatinden sonra getirilen Numune veya teknik özelliklerin görülebileceði katalog veya resim veya fotoðraflar teslim alýnmayacaktýr. Numuneler orjinal ambalajýnda teslim edilecektir. Ýsteklilerce teklif edilen numuneleri üzerinde numune isimlerinin ve ihale sýra numaralarýnýn yazýlý olduðu etiket bulunacaktýr. Numune veya teknik özelliklerin görülebileceði katalog veya resim veya fotoðrafý olmayan kalemler deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. Numune deðerlendirme esnasýnda ihale komisyonuca gerekli görülen kalemlerde numune istenebilecek, bu durumda talep yazýsý teblið edildikten sonra numuneler 3 (üç) iþ günü içinde numune ihale komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler (DEVAMI 11’DE) deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.


18 Nisan 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Koruyucu aileyle hayatý deðiþti Elazýð'da Sebahattin ve Seher Tekin çifti, hiç kýz çocuklarý olmadýðý için koruyucu ailesi olduðu yüzde 25 zihinsel engelli 11 yaþýndaki Buse'nin hayatýný deðiþtirdi. Elazýð'da Sebahattin ve Seher Tekin çifti, hiç kýz çocuklarý olmadýðý için koruyucu ailesi olduðu yüzde 25 zihinsel engelli 11 yaþýndaki Buse'nin hayatýný deðiþtirdi. 3 yýldýr Tekin ailesinin korumasý altýnda olan Buse, engellerini aþarak tedavide büyük aþama kat etmesiyle, doktorlarý tarafýndan ilaç kullanýmý da kesildi. Elazýð'da ailesi tarafýndan 5 yýl önce terk edilen yüzde 25 zihinsel engelli Buse, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýnda koruma altýna alýndý. 3 sene önce koruyucu aile olmaya karar veren kýz çocuklarý olmayan 2 çocuklu Sebahattin (59) ve Seher Tekin (51) çifti, Buse'ye koruyucu aile oldu. Ýçine kapanýk ve agresif olan, ilaç tedavisi alan Buse, koruyucu aile sayesinde hem bir çok engelini aþtý hemde artýk ilaç kullanmayý býraktý. Buse'nin 3 senedir kendilerinde olduðunu aktaran Sebahattin Tekin, "Ýlk aldýðýmýz zaman çekinirdi. Bize de zamanla alýþtý. Þu anda çok güzel bir diyaloðumuz var. Allah izin verir-

se güzel yetiþtireceðiz. Biraz engelli var. Önemli olan engelli bir çocuðu yetiþtirmek. Bu gibi çocuklarý topluma kazandýrmak, güzel þeyler öðretmek önemlidir. Bizim amacýmýzda budur. Bu engeli de mümkün olduðu kadar hep birlikte aþacaðýz. Amacýmýz bu çocuðu yeniden topluma kazandýrmaktýr. Benim hiç kýz çocuðum olmadýðý için ona karþý çok büyük bir sevgim oldu. Bundan güzel bir þey olamaz. 18 yaþýna kadar sað kalýr bakarsak toplumda bir yeri olsun. Kendi ayaklarý üzerinden dursun istiyoruz" dedi. 2 oðlunun olduðunu anýmsatan anne Seher Tekin ise, "Bir oðlum evli ve diðer oðlum bekar. Bekar olan oðlumda Gaziantep'de öðretmen, 2 de toru-

num var. Hayatýmýzda bir kiþinin olmasýný istedik. Evde kimsemiz yoktu. Biz de baþvurduk ve Buse'yi verdiler. Buse ile günümüzü geçiriyoruz. Buse'nin yüzde 25 engelli var. mental bir çocuk. 3 senedir bizimle. Ýlk aldýðýmda içine kapanýklýk ve agresiflik vardý. Ýlaç da kullanýyordu. Ama zamanla o durumlarý aþtýk ve þu anda ilaç kullanmýyoruz" diye konuþtu. Buse'nin eskiye göre çok iyi bir durumda olduðunu dile getiren anne Tekin, "Eskiden kimse ile konuþmazdý, okuma yazmasý yoktu. Okuma yazmayý öðrettim. Yemek yerken kaþýk çatal kullanmayý, temizlik adabýný öðrettim. Amacýmýz topluma kazandýrmak, aile ortamýnda yaþatmak. Bugün varým ama yarýn yokum. En azýndan kendi kendine hayatýný idame etsin. Kimseye muhtaç kalmasýn. Kendi evlatlarýmdan hiç ayýrt etmiyorum. Çünkü buseye hem sevgi ve acýma var. Hepsi bir arada. Çünkü kimsesi yok. Sahipsiz bir çocuk. Ama onun sahibi önce Allah sonra benim" ifadelerini kullandý. ÝHA

5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Baþkanlýðý) Satýnalma Birimi- Diyarbakýr T.C Halk Bankasý Merkez Þubesindeki TR89 0001 2009 3260 0005 0003 29 IBAN NOLU HESABA VEYA EKAP. Ancak; isteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için EKAP'a kayýtlý olmalarý gerekmektedir. adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Þeyh Þamil Mahallesi Karacadað Cad. Akar Petrol karþýsý Öntaþ Plaza Kat:1-2 Baðlar/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. (Basýn: 789463 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

100 yýl sonra ibadete açýldý Batman'ýn Gercüþ ilçesinde bulunan ve restorasyon çalýþmalarý tamamlanan tarihi Mor Aho Manastýrý 100 yýl sonra ibadete açýldý. Gercüþ'te restorasyon çalýþmalarý tamamlanan 1500 yýllýk tarihi Mor Aho Manastýrý'nýn açýlýþý yapýldý. Arýca köyünde bulunan manastýrýn açýlýþýna Vali Ahmet Deniz, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Ýlçe Kaymakamý Ünal Koç, AK Parti Ýlçe Baþkaný Þefik Öner, Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ, Rahip Daniey Savcý ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþta konuþan Vali Deniz, Batman, birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ, Yunus Emre'nin, Hacý Bektaþ'ýn, Mevlana'nýn sevgi, hoþgörü tohumlarýnýn attýðý bir coðrafya olduðunu belirterek, "Bizler farklýklarýmýzý zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü bir cihan imparatorluðu üzerinde yaþýyoruz. Elbette farklýklarýmýz olacak. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaþlarýmýzýn ibadet etme özgürlüðüne sahip çýkýyoruz. Dünyanýn da buna ihtiyacý var. Ýþte Arýca köyümüzde manastýr açýyoruz. Birçok Anadolu þehrinde kilise, cami, sinagog yan yanadýr" dedi. Midyat Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samual Aktaþ ise, manastýrýn 6'ncý asýrdan kaldýðýný belirterek, "Batman Valisi Ahmet Deniz ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek'e çok teþekkür ederim. Köy halkýnýn da yardýmýyla manastýrýmýz açýldý" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan manastýrýn açýlýþý yapýldý. Süryaniler, 100 yýl sonra manastýrda mum yaktý. ÝHA

Gönül köprüsü Kütahya'nýn Altýntaþ ilçesinde, kaymakamlýk ve belediyenin katkýlarýyla, Altýntaþ Meslek Yüksekokulu öðrenci ve öðretmenlerinden oluþan 33 kiþilik kafile, kültürel gezi projesi kapsamýnda Mardin'e uðurlandý. Altýntaþ Kaymakamý Musa Kazým Çelik, yaptýðý açýklamada, ''Mardin'de konaklama ve diðer hususlarda desteklerini esirgemeyen Artuklu Kaymakamý ayný zaman da Artuklu Belediye Baþkaný olan Þakir Öner Öztürk'e sonsuz þükranlarýmý sunuyorum.Dillerin,dinlerin,kardeþliðin,bir ve beraber yaþamanýn, huzurun, adanmýþlýðýn ve barýþýn memleketi Mardin'e iyi öðrencilerimizi uðurladýk. Altýntaþ Belediye Baþkaný Ferit Karabulu'a bu gönül köprüsü projemize destek verdiði için teþekkür ediyorum'' ifadelerini kullandý. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

18 Nisan 2018 Çarþamba

Saðlýklý bir ayakkabý için 6 öneri Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Fener Çelebi, yaþ ilerledikçe ayak tabanýnda oluþan çökme sonucu, ayaklarýn uzadýðýný ya da geniþlediðini belirterek, bu nedenle ayakkabý alýrken bazý kurallara dikkat etmek ve ayak saðlýðýný olumsuz etkileyecek ayakkabýlarý giymekten kaçýnmanýn gerektiðini ifade etti.

Memorial Dicle Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Fener Çelebi, doðru ayakkabý seçimi için 6 öneride bulundu. Genellikle estetik açýndan beðenilen bir ayakkabýnýn ayak saðlýðý üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacaðýnýn düþünülmediðini ifade eden Çelebi, "Ancak bilinmelidir ki ayaða uygun olmayan ayakkabýlarýn kullanýlmasý, ayakta bazý deformasyonlara yol açar. Tahta veya kalýn malzemeden yapýlmýþ, esnek olmayan ve tabaný çok ince ayakkabýlar, ayak bað ve eklemlerine aþýrý yük binmesine ve aðrýya neden olur. Sivri burunlu ayakkabýlar ise parmaklarda þekil bozukluklarýna neden olacaðý gibi dar ve yüksek topuklu ayakkabýlar ise ayak burkulmalarýna yol açabilir. Bu nedenle sivri burun yerine daha geniþ yapýlý ve daha kýsa topuklu olanlar tercih edilmelidir. Ayrýca ayakkabý seçilirken, altýnýn þok alýcý özelliði olmasýna da dikkat edilmelidir" dedi.

8 santimetreden uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabýlarýn uzun süre kullanýldýðýnda bel, kalça, diz, ayak bileði ve ayaðýn ön kýsmýnda anormal yüklenmelere neden olduðunu ifade eden Çelebi, "Yüksek topuklu bu ayakkabýlar "postur" adý verilen fizyolojik duruþu da bozabilir. Bel, kalça, diz, bacak kaslarý ve ayak bileðinde postur bozukluðundan kaynaklanan anormal kuvvet yoðunlaþmasý ise pek çok hastalýða yol açabilir" diye konuþtu. Saðlýða uygun þekilde üretilmeyen ayakkabýlarýn, ayak terlemesi ve kokusunun yaný sýra ayak, topuk, baldýr ve bel aðrýsý, çabuk yorulma gibi iþlevsel bozukluklara yol açtýðýnýn da bilindiðini kaydeden Çelebi, bu tür ayakkabýlarýn, basma bozukluðu, bilek burkulmasý, týrnak batmasý, mantar, nasýr, deri çatlaklarý, damar hastalýðý ve ayakta þekil bozukluðu gibi birçok rahatsýzlýðý beraberinde getirdiðine dikkat çekti. Çelebi, ayakkabý alýrken þunlara dikkat edilmesi gerektiðini vurguladý: "Ayakkabýnýn iç kýsmý çok kaygan ve sert olmamalý, ayaðýn doðal yapýsýna yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalýdýr. Ayakkabýnýn parmak ucundaki yüksekliði, ayakkabýnýn içinde parmaklarýn duruþunu bozacak kadar yüksek ya da esnek olmalýdýr. Ayakkabý alýrken, ayakkabýnýn zamanla açýlýp ayaða uygun hale geleceðini düþünmek yerine, ayaða tam uyum gösteren ve rahat kalýplý ayakkabýlar satýn alýnmalýdýr. Ayak yaralanmalarýný en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabýlardan da kaçýnýlmalýdýr. En uzun parmak ile ayakkabýnýn ucu arasýnda yarým santim boþluk olmalýdýr. Alýþveriþe mutlaka akþam saatlerinde çýkýlmalýdýr. Çünkü günün temposu ayaklarda þiþmeye yol açar ve iþ çýkýþý akþam saatlerinde satýn alýnan ayakkabýlar, kiþinin gündüz daha rahat etmesini saðlar." Ýhsan ÖZDEMÝR

Akciðer kanserinde sigaranýn etkisi Tüm dünya genelinde en çok görülen kanser türlerinden birinin akciðer kanseri olduðunu, erkeklerde en yaygýn görülen kanser türleri arasýnda ise birinci sýrada yer aldýðýný bildiren Göðüs Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Ertan Aydýn, kadýnlarda ise meme ve rahim aðzý kanserinden sonra üçüncü sýrada yer aldýðýný, akciðer kanseri meme, kolon ve prostat kanserlerinden daha fazla ölüme yol açtýðýný bildirdi. Akciðer kanseri hakkýnda bilgi veren Koru Ankara Hastanesi Göðüs Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Ertan Aydýn, "Akciðer göðüs kafesi içinde boþlukta yer alan bir organýmýzdýr. Akciðer kanseri de bu göðüs kafesi içinde yer alan akciðer dokusunun birinde ya da ikisinde vücudun temel yapý taþý hücrelerin olan anormal ve kontrol-

süz olarak büyümesi anlamýna geliyor. Akciðer yumuþak bir doku olduðu için ve geniþ bir boþluðu olduðu için genellikle teþhis konulana kadar yayýlmýþ oluyor. Bir örnek veriyim bizim akciðer kanseri hastalarýmýzýn yaklaþýk yüzde 15-20'sini ameliyat edebiliyoruz. Bize geldiði esnada ya göðüs kafesine ya da baþka organlara yayýlmýþ olur. Geç tespit ediliyor"dedi. En önemli risk faktörünün sigara olduðuna vurgu yapan Doç. Dr.Ertan Aydýn, "Sigara içen hastalarýn yaklaþýk yüzde 80-90'ýnda akciðer kanseri olasýlýðý görülüyor. Sigara içmeyen insanlarda da yüzde 15 görülme riski var. Sadece sigara içiciliði deðil, sigaraya ne zaman baþladýðýnýz, kaç yýl içtiðiniz, kaç paket içtiðiniz, sigaranýn türü, içindeki sigaranýn katranýn oraný da bunlarý etkilemekte. Risk faktörleri arasýnda erkek cinsiyete, 5070 yaþ arasýnda daha sýk görülür. Radon dediðimiz toprakta yetiþen kokusuz bir gaz, ülkemizde radon çok az rastlanýr. Genellikle evlerin

inþaatý sýrasýnda ortaya çýkar. Solunduðu zaman da akciðerleri kanser etmeye yarayan bir maddedir. Hava kirliliði, mesleki þartlar, asbes, kýrmýzý toprak bir risk faktörüdür" dedi. Erkeklerde sigara içme oraný topluma göre daha sýk görüldüðü için erkeklerde daha sýk gözüken hastalýk, son yýllarda kadýnlarýn da sosyal yaþama katýlmasýyla kadýnlarda da artýþ göründüðünü bildiren Dr. Aydýn, sigara içme oranýnýn kadýnlarda artmasý sonucunda ise daha önceki yýllara göre akciðer kanseri görülme riski yükseldiðini bildirdi. Öncelikle akciðerin kendi dokusundan kaynaklandýðý belirtilen hastalýðýn belirtileri arasýnda; "Nefes darlýðý, inatçý kuru öksürük, kanlý balgam gelmesi, hýrýltýlý solunum, kilo kaybý gece terlemesi, ateþ." gibi nedenlerin yer aldýðýný, bunun dýþýnda akciðer boþluðundaki bir organa sýçramasýnýn kitlenin büyüme etkisiyle basý yapabileceðini söyleyen Koru Hastanesi Göðüs Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr.Ertan Aydýn, "Bu da ses kýsýtlýlýðý yaratabilir. Göðüs duvarýna yayýlýrsa göðüs aðrýsýna sebep olur ve arkada seyreden yemek borusuna basý yapmasý sonucunda yutma güçlü yaþanýr. Bunlarýn hepsi bir arada ya da kýsmen olarak da oraya çýkabilir" diye konuþtu. ÝHA

Hemofili hastalarýna spor uyarýsý Eriþkin Hematolojisi Uzmaný Doç. Dr. Özlem Þahin Balçýk, hemofili hastalarýnýn sporu, bir spor hekimi ya da bir hematolog gözetiminde yapmasý gerektiðini, uygun olmayan spor yapýldýðýnda kanama riskinin olabileceðini söyledi. Hemofilinin, vücutta pýhtýlaþmayý saðlayan maddelerin doðuþtan itibaren olmadýðý ya da bozuk olduðu, ömür boyu süren kalýtýmsal bir hastalýk olduðunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Eriþkin Hematoloji Kliniðinden Doç. Dr. Özlem Þahin Balçýk hemofili hakkýnda önemli bilgiler paylaþtý. Balçýk, "Kanýn normal olarak pýhtýlaþmadýðý nadir olarak görülen bir kanama bozukluðudur. Özellikle yaralanma ve cerrahi müdahale sonrasýnda kanama uzun sürebilmektedir. Hemofili kalýtsal bir hastalýktýr. Genetik olarak ebeveynlerden çocuklara aktarýlmaktadýr. Hemofili ile doðmuþ kiþilerin pýhtýlaþma faktörleri az miktardadýr ya da yoktur. Hemofilinin en sýk görülen 2 tipi vardýr. Bunlar: Hemofili A (pýhtýlaþma faktör 8 eksikliði), hemofili B (pýhtýlaþma faktör 9 eksikliði)" dedi. Hemofilinin belirtilerine deðinen Balçýk, "Vurma, çarpma, düþme ardýndan beklenmeyen özellikle eklem ve kas içerisinde kanamalar görülmektedir. Diþ çekimi, cerrahi müdahalelerde, erkeklerde sünnet sonrasýnda uzamýþ kanamalar, bu hastalýðý düþündürmektedir. Hemofili, eksik olan pýhtýlaþma faktörlerinin yerine konulmasý ile tedavi edilebilmektedir. Hemofilide spor, kaslarýn ve eklemlerin güçlenmesini saðlayarak kanama esnasýnda dayanýklýlýðý artýrmaktadýr. Ancak hemofili hastalarý sporu, bir spor hekimi ya da bir hematolog gözetiminde yapmalýdýr. Uygun olmayan spor yapýldýðýnda kanama riski olabilir" diye konuþtu. ÝHA


POLÝTÝKA

18 Nisan 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Bahçeli’den erken seçim çaðrýsý MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, “Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasým 2019'a kadar dayanmasý kolay deðildir. 3 Kasým 2019'u beklemek mümkün deðildir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantýsýnda gündeme dair açýklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilleri seçimlerinin erkene alýnarak 26 Aðustos 2018 tarihinde yapýlmasý mesajýný verdi. Bahçeli, "Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasým 2019'a kadar dayanmasý kolay deðildir. 3 Kasým 2019'u beklemek mümkün deðildir. 3 Kasým 2019'a kadar ulaþ-

mak her dakika zorlaþmaktadýr. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur Ýttifaký vardýr. Türkiye'nin bekasý açýsýndan Cumhur Ýttifaký'nýn korunmasý elzemdir. Ýttifakýn baþarýyla seçimlerden çýkmasý için toplumsal olaylarýn iyi takip edilmesi, atýlan adýmlarýn verilere göre atýlmasý gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, Ýngiltere ile ilgili kurulan iliþkiler deðiþime uðramýþtýr. Ülkemizin Cumhurbaþkanlýðý Sistemi'ne geçmesi acil bir hal almýþtýr. 31 Mart

“Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek” Adalet Bakaný Abdulhamit Gül, erken seçim söylemlerine iliþkin "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" dedi. Adalet Bakaný Gül, AK Parti Grup Toplantýsý öncesi gazetecilerin sorularýný cevapladý. Gül, çocuðun velayetine iliþkin soruya, çocuðun velayetinin Ýcra Dairelerinde verilmesine iliþkin çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti.

Mahalli Ýdareler Seçimi'nden sonra neyle muhattap kalacaðý belli deðildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaþmalarýn 3 Kasým'a nasýl yansýyacaðý az çok malumunuzdur. Bu riski kaynaðýnda kesmek baþlýca amacýmýzdýr. Önümüzde 2 seçim vardýr. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayý seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarýnýn çýkarýlmasýnýn ardýndan MHP seçimlerin erkene alýnmasýndan yana takdirini kullanmaktadýr. Teklifimiz þudur; 26 Aðustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandýða gidip hem cumhurbaþkanýný hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düþmanlarýna gereken dersi vermesi en makul, en demokratik, en akýlcý yoldur. Seçimse isteðiniz hodri meydan. Sandýk er meydanýdýr, mertliðin kaynaðýdýr. Biz meydandan kaçmadýk. Türkiye'ye pusu kuranlarý pususunda boðalým. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlýyorsak Türk Milleti'nin lehinedir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Erken seçimin 26 Aðustos olmasý halinde kaç günlük bir takvim olduðunun sorulmasý üzerine Gül, "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" ifadelerini kullandý. BAHÇELÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile Adalet Bakaný Abdülhamit Gül'ün TBMM'deki görüþmesi sona erdi. Görüþme yaklaþýk 20 dakika sürdü. ÝHA

Bugün Bahçeli ile görüþecek Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 26 Aðustos için erken seçim çaðrýsý yapan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin açýklamasýnýn sorulmasý üzerine, "Þu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama bugün Bahçeli ile bir görüþmem var" dedi. Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþtu. Öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Erdoðan, 26 Aðustos için erken seçim çaðrýsý yapan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin açýklamasýnýn sorulmasý üzerine, "Þu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama bugün Bahçeli ile bir görüþmem var" dedi. ÝHA

Hak-Ýþ: Taþeron’da kapsam dýþý kalanlar için de yeni bir süreç Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, taþeron düzenlemesinde 2 Nisan sonrasý yeni bir sürecin baþladýðýný belirterek, "Bu düzenlemede kapsam dýþýnda kalan arkadaþlarýmýzýn da kapsama alýnmasý konusunda ciddi mücadelemiz var" dedi Hak-Ýþ Genel Baþkaný Arslan, Hizmet-Ýþ Sendikasý Baþkanlar Kurulu'na katýldý. Toplantý öncesinde gündemi deðerlendiren Arslan, taþeron düzenlemesine Hak-Ýþ'in katkýlar saðladýðýný ifade ederek 2 Nisan'da taþeron iþçilerin kamuya geçtiðini hatýrlattý ve bu durumdan memnun olduklarýný söyledi. 2 Nisan sonrasý yeni bir sürecin baþladýðýný ve bunun da yeni bir mücadele alaný olduðunu kaydeden Arslan, "Bu düzenlemede kapsam dýþýnda kalan KÝT'lerde, araç kiralamada, hastanedeki yönetim sistemlerinde, sosyal tesislerde, yemekhanelerde çalýþan ve bütünüyle kapsam dýþý kalan arkadaþlarýmýzýn bu kapsama alýnmasý konusunda ciddi bir mücadelemiz var" dedi. Taþeron iþçilerin kamuya geçiþi için çýkarýlan KHK'nýn kelime kelime tefsirini yapan tek kuruluþun Hak-Ýþ olduðunu kaydeden Arslan, sorunlarýn nasýl çözüleceðini bildiklerini ve hazýrlýklarýnýn tam olduðunu dile getirdi. Kararnamenin ayrýntýlarýný tüm Türkiye'ye anlatacaklarýný söyleyen Mahmut Arslan, "Taþeron konusu gündemimizin birinci maddesidir. Kapsam dýþý kalanlar için de yeni bir süreç baþladý. Kapsama girmeyen arkadaþlarýmýz için de yine kadrolu iþçi olmasý hususunda mücadelemizi daha da ayrýntýlý raporlarla sürdürmeye devam edeceðiz. Bunu yaparken yine ayný istikamette ayný üslupla bütün platformlarda muhataplarýmýzý yönlendirerek taleplerimizi seslendirmeye devam edeceðiz" dedi. Arslan, taþeron konusunda kritik sürecin 2019 seçimleri olduðunu ifade etti ve 2019 seçimlerinin sorunlarýn çözümü için anahtar olacaðýný dile getirdi. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

18 Nisan 2018 Çarþamba

ÝHALE ÝLANI TEMÝZLÝK MALZEMELERÝ SATIN ALINACAKTIR KAYAPINAR BELEDÝYESÝ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Bayraðý pilot Yorgo için dikmiþler Anthropofas adasýna Yunan bayraðý diken 3 Yunan gençten biri, þuana kadar 5 adacýða Yunan bayrak diktiklerini iddia ederek, bunu Mirage2000 uçaðýnda hayatýný kaybeden Yorgo Baltadoros için yaptýklarýný söyledi. Anthropofas adasýna Yunan bayraðý diken 3 Yunan gençten biri Yunan Star televizyonuna demeç verdi. Yunan genç "Biz bayraðý diktik ve o anda bölgede bir özel yat gördük. Önem vermedik. Cumartesi günü gittiðimizde bayrak oradaydý. Pazar günü bayraðý onlar indirdi'' dedi. Yunan Skai Televizyonu da 3 Yunan gencin, 5 adaya gittiðini ve bayrak diktiðini duyurdu. Furni Adasý Belediye Baþkaný Ioannis Marousis ise gençlerin 3 adacýða bayrak diktiklerini ve bayraklarýn hala dalgalandýðýný iddia etti. ÝHA

Tanzanya'da sel felaketi: 9 ölü Tanzanya'nýn Darüsselam þehrinde meydana gelen sel felaketi sonucu 9 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Tanzanya'da, güney Darüsselam þehrinde þiddetlenen yaðýþlar sonrasýnda meydana gelen sel felaketinde 9 kiþi hayatýný kaybetti. Darüsselam'da görev yapan polis memuru Lazaro Mambosasa, yaþanan sel felaketinin, 20 evi tamamen sular altýnda býrakmasýnýn yaný sýra þehrin alt yapý sistemine de ciddi zararlar verdiðini söyledi. Ana yollarýný sele teslim olmasý sebebi ile þehirdeki tüm ulaþým seferleri iptal edildi. Yetkililer 5 devam etmesi beklenen aðýr yaðýþlar sebebi ile Darüsselam halkýna dikkatli olmalarý yönünde uyarýda bulundu. ÝHA

ABD: Humus'ta askeri faaliyetimiz yok Suriye'ye geç saatlerde yapýlan füze saldýrýsýnýn ardýndan Pentagon'dan yapýlan açýklamada, Suriye'nin Humus þehrinde ABD'nin askeri faaliyeti olmadýðý açýklandý. Suriye devlet televizyonunun, Suriye'nin Humus þehrindeki Þayrat hava üssüne Pazartesi gecesi geç saatlerde yapýlan ikinci bir füze saldýrýsý hava savunma sistemleri tarafýndan etkisiz hale getirildi açýklamasýndan sonra, Pentagon tarafýndan yapýlan açýklamada, "Þu anda bu bölgede ABD askeri faaliyeti olmadý" denildi. Suriye'ye, yapýlan füze saldýrýsýnýn Þayrat Hava Üssü'nü hedef aldýðý belirtilirken, nereden geldiðine dair resmi bir açýklama yapýlmadý. Fýrlatýlan ve etkisiz hale getirilen füze sayýsýnýn ise 10 olduðu açýklandý. ÝHA

Temizlik Malzemeleri alýmý iþi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 21 inci maddesinin b bendine göre pazarlýk usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/187589 1- Ýdarenin a) Adresi : PEYAS MAH. BELEDIYE CAD. 3 21070 KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512425 - 4122512429 c) Elektronik Posta Adresi : info@kayapinar.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 9 kalem temizlik malzemeleri alým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý Temizlik iþleri Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmeden sonra 12 aydýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Peyas Mahallesi Belediye Cad.No:3 Kayapýnar /DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 03.05.2018 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kayapýnar Belediyesi Ýhale Þefeliðiadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayapýnar Belediyesi Ýhale Þefliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. (Basýn: 789779 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

Ýran’da 3 güvenlik görevlisi öldürüldü Ýran'ýn güneydoðusunda Pakistan sýnýrýndaki Sistan ve Belucistan Eyaleti'ndeki Mircave þehrinde, sýnýr muhafýzlarýnýn hedef alýndýðý saldýrýda 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüðü açýklandý. Ýran Devrim Muhafýzlarý, 1 polis me-

murunun Mircave þehrinde sýnýrda pusu kurularak öldürüldüðü, diðer 2 askerin ise yola yerleþtirilen mayýnýn infilak etmesi sonucu hayatýný kaybettiðini açýkladý. Saldýrganlarýn ise Ýran güvenlik güçleri tarafýndan öldürüldüðü belirtildi. Saldýrýyý ise henüz üstlenen olmadý. Öte yandan, geçtiðimiz yýl Nisan ayýnda da 10 Ýranlý sýnýr muhafýzý öldürülmüþtü. ÝHA


SPOR

18 Nisan 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Elazýðspor, Play-off umudunu sürdürmek istiyor Tetiþ Yapý Elazýðspor'un Teknik Sorumlusu Muammer Sürmeli, haftasonu oynayacaklarý Adanaspor maçýný kazanýp play-off umutlarýný son iki haftaya taþýmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazýðspor, hafta sonu oynayacaðý Adanaspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Bordo-beyazlý takýmda haftanýn ilk antrenmanýnda sakatlýðý bulunan Muhamed Ýldiz ile izinli olan Bjarnason ve Sezgin Coþkun yer almadý. Yine ya tamam, ya devam maçlarýndan birine çýkacaklarýný belirten Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli, "Mutlak bir galibiyet almazsak bizim için sezon bitecek. Arkadaþlarýmýz da bunun farkýnda. Adanaspor'un son halini görmek için maçlarýný izledim. Gönül galip gelmelerini isterdi. Çünkü galip gelseler bizim Boluspor'u yakalama ihtimalimiz daha yüksekti. Gelecek hafta Boluspor, Ýstanbulspor ile oynuyor. Boluspor'un olasý bir maðlubiyetinde Ýstanbulspor potaya girecekti. Ben beraberlik almalarýný bile beklemiyordum ama 2-0 geriye düþtükten sonra çok umutlanmýþtýk. Boluspor'u yakalama ihtimalimiz, Altýnordu'yu yakalama ihtimalimizden çok daha zayýf. Bu haftayý inþallah 3 puanla kapatýp son iki haftaya umutlarýmýzý taþýmak istiyoruz" dedi. Takýmdaki eksik futbolcular hakkýnda da bilgiler veren Sürmeli, "Muhamed Ýldiz'in hafif bir sakatlýðý var, Sezgin ve Elmar Bjarnason aramýzda deðil. Hafta sonuna kadar eksiðimiz yok" diyerek bilgi verdi. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11004

18 Nisan 2018 Çarþamba SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

18 Nisan 2018 Çarþamba

Albino kardeþler yardým bekliyor Mardin’in Kýzýltepe ilçesinde doðuþtan albinizmli ve iþitme engelli 6 ve 8 yaþlarýndaki kardeþler, yardým bekliyor. Ýnþaatlarda çalýþtýðýný ancak iþe fazla gidemediðini anlatan baba S. Boz, “Her ay Diyarbakýr’a gidip iðne vurup geliyoruz. Bu iðneler 12-13 yaþýna kadar vurulacak. Bir de çocuklarýmýz güneþe çýkamýyor” dedi. Kýzýltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaþayan M. (8) ve N. Boz (6) kardeþler, albino hastalýðýyla dünyaya geldi. Doðuþtan pigment eksikliði nedeniyle derileri, kýllarý ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeþler, tenlerinden dolayý güneþe çýkamýyor, akranlarý gibi sokakta oyun oynayamýyor. Ýþitme engelli de olan çocuklarýn annesi Y. (27) ve inþaat iþçisi baba S. Boz (32), çocuklarýnýn daha güzel bir yaþam sürmeleri için yardým bekliyor. Çocuklarýný çok sevdiðini ifade eden baba Boz, Allah'ýn herkese bunu nasip etmediðini belirterek, "Eþimle 9 yýldýr evliyiz. Ýki çocuðum doðduktan sonra doktor 3'üncü çocuða izin vermedi. Onun da böyle doðacaðýný söyledi. Doktorlar annenin hayati tehlikesinin de olacaðýný söyleyerek izin vermediler. Ýki kýzýmýz da böyle doðdu. Eþimle akrabayýz. Doktorlar test yaptý ve bunun genetik olduðunu söyledi. Ailemizden geliyormuþ ama ikimize denk geldi" dedi. Çocuklarýnýn daha güzel bir hayat geçirmeleri için bir ev istediðini anlatan Boz, "Kirada oturuyoruz. Bu çocuklar devamlý ses çýkartýyor, aileler rahatsýz oluyor. Biz de çocuklarýmýza müstakil bahçeli bir ev istiyoruz. Bu çocuklara daha güzel bakabilmek için bir ev istiyoruz. Biz ne kadar bakarsak bakalým içimiz rahat olmuyor. Ev bizim olmadýðý

için her þeyi yapamýyoruz. Böyle bahçeli, çiçekli ev istiyoruz. Kiradan kurtulursak rahatlayacaðýz" diye konuþtu. Ýnþaatlarda çalýþtýðýný ancak iþe fazla gidemediðini anlatan baba Boz, þunlarý kaydetti: "Çocuklarýn mama raporlarý için uðraþýyorum. Hormonlarý çok yüksek olduðu için Merve 5 yaþýn-

CMYK

da ergenlik dönemine girdi. Her ay Diyarbakýr'a gidip iðne vurup geliyoruz. Bu iðneler 12-13 yaþýna kadar vurulacak. Bir de çocuklarýmýz güneþe çýkamýyor. Albino rahatsýzlýðý olduðu için bunlar güneþe de çýkamýyor. Güneþe çýktýklarý zaman yüzleri leke oluyor. Krem gerekiyor. Sürekli mama kullandýklarý için baðýrsaklarý çalýþmý-

yor. Yemek yiyemiyorlar. Sadece mama ile beslendikleri için 100 liraya meyve alýp onlara meyve sýkýyoruz. Devletten bakýcý parasý alýyoruz ama kirada oturuyoruz. Diðer masraflarla birlikte bize zar zor yetiyor. Tedavi için Gaziantep ve Diyarbakýr'a gidiyoruz. Ýstanbul'a gitmemiz gerekiyor ama imkanýmýz yok." Çocuklarýna bakarken çok zorlandýðýný aktaran anne Y. Boz ise, "Sütlerini hazýrlýyorum. Altlarýný temizliyorum. Güneþ kremlerini sürüyorum. Özellikle geceleri çok zorlanýyorum. Gece uyanýnca sabaha kadar uyumuyorlar. Kýzlarýmýz hem albino, hem de duyma ve konuþma engelli. Ýlginç sesler çýkarýyorlar. Diþlerini birbirine sürtüyorlar" ifadelerini kullandý. ÝHA

18 04 2018 0  
18 04 2018 0  
Advertisement