Page 1

“Mesele petrol olunca köpek balýklarý gibi geldiklerini biliyoruz”

C

umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan Müslümanlarýn kaný ve caný söz konusu olduðunda dünya ülkelerinin çifte standart sergilediðini belirterek, "Mesele, petrol, altýn, elmas, pazar payý olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almýþ köpek balýðý gibi binlerce kilometre öteden koþup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz." dedi. 5'DE

Narko terör uygulamasý

Diyarbakýr ÇiFTE STANDART MI? H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez

M. Kemal ATATÜRK

17 Nisan 2018 Salý

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr'da çok sayýda polisin katýlýmýyla merkez Yeniþehir, Baðlar, Kayapýnar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi Uygulamada umuma açýk yerler ve çevrelerinde aramalar yapýlýrken, þüpheli görülen þahýslar Genel Bilgi Taramasýndan (GBT) geçirildi. 3'DE

Tarým iþçilerini taþýyan araç kaza yaptý: 10 yaralý

Ahmet BEÞENK

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan minibüs ile otobüsün çarpýþmasý sonucu 10 kiþi yaralandý. Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlardan durumu aðýr olan yaralýlardan Remziye Demiroðlu burada yapýlan ilk müdahalesinin ardýndan Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. 3'DE

Bu atölyeyi çok sevdiler 2’DE

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu hastanelerine ayrý, Üniversite hastanelerine ayrý muamele mi uyguluyor? Bu soruya neden olan açýklama kazanç ibresini yukarýya doðru çevirdiðini belirten Dicle Üniversitesinden geldi. Önceki gün Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Ali Kemal Kadiroðlu Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve yönetim kurulu üyelerini aðýrladý.

YEÞÝL LÝSTE, ÇALIÞMASININ SEMERESÝNÝ ÇOK ÝYÝ ALDI 2’DE

Ziyaret sýrasýnda konu SGK ve hastanelerin hedefleriydi. Kadiroðlu, yaptýðý konuþmada SGK'nýn Kamu hastaneleri ile gider üzerinden, kendileriyle de gelir üzerinden sözleþme yapmasýný eleþtirerek, SGK'nýn iki kuruma neden farklý sözleþme yaptýðý muamma olarak akýllarda yer edinirken bu uygulamadan dolayý Dicle Üniversitesi Hastanelerinin gelirinin giderlerini karþýlamadýðý da dile getirildi. HABERÝ 8'DE

Altýn fiyatlarý aþiret düðünlerini de vurdu

Mehmet Ali ABAKAY

Hakkari'de yükselen altýn fiyatlarý nedeniyle düðünler bir güne indirildi. Ýþ adamý Halife Özkan, altýn ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aþireti olarak bu yýl yapacaklarý düðünleri bir güne indirme kararý aldýklarýný söyledi. 16'DA

diyarbekirimtv21@hotmail.com

“DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI” DERKEN-1 6’DA CMYK


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

14 Nisandaki Ticaret Odasý seçimlerini yeþil liste büyük bir farkla kazandý. 16 Odanýn 16'sýný da kazanan Yeþil listenin bu baþarýsýný baþka yönlere çekmenin hiçbir anlamý yoktur. Sarý liste Devlet taraftarýymýþ, Yeþil Liste BDP taraftarýymýþ, bu yüzden kazandý diye söylenen bu sözler Sanki HDP-BDP kazanmýþ gibi bir anlam çýkarýlýyor. Yeþil listede aday olan insanlara ve bunlarýn geçmiþlerine bir bakýn, Bu listede görev üslenen Bütün insanlar Diyarbakýr tara-

HABER

17 Nisan 2018 Salý

YEÞÝL LÝSTE ÇALIÞMASININ SEMERESÝNÝ ÇOK ÝYÝ ALDI fýndan sevilen iþ adamlarý, Kuvvetli bir aday listesiyle hangi seçime girersen gir mutlaka kazanýrsýn. Yeþil listenin içinde bulunan vatandaþlar gece gündüz demeden insanlarla iç içe çalýþarak bu baþarýya ulaþtý, Eðer bunu bir partiye baðlarsanýz, o zaman bu insanlarýn çabalarýnýn boþ olduðunu düþünebilirsin, Hayýr bana göre çok iyi çalýþtýlar ve kazanmayý da hak ettiler. Burada önemli olan insanlarýn güvenini kazanmak, Bu baþarýyý bir partiye baðlamak ta çok yanlýþ. Bakýn Urfada Faki Baba 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde baðýmsýz

aday olarak girdi ve 77.997oy alarak (yüzde 44) le baðýmsýz belediye baþkaný seçildi. Faki baba Þanlý Urfa'lýlar tarafýndan çok sevilen bir insandý burada hiç parti gözetmeden onu yine baðýmsýz olarak Belediye Baþkaný seçtiler, Burada önemli olan parti deðil halk tarafýndan sevilen olmak. Þimdi Yeþil listenin kazanmasýný partiye baðlamanýnda bir anlamý yok bence. Çok iyi çalýþtýlar ve vatandaþýn gönlünü kazandýlar ve baþardýlar. Eðer bir Partiye baðlanmýþ olsalardý ve bu partinin desteðiyle kaza-

nacaklarýný bilselerdi, o zaman bu kadar çabalarý niçindi, Yerlerinde otursaydýlar nasýl olsa parti arkamýzda çalýþsak da çalýþmasak da kazanacaz derlerdi. Hiç te öyle deðil çalýþan her zaman kazanýr , ''Helva piþ aðzýma düþ'' Zamaný gerilerde kaldý. Býrakýn bu ayrýþtarmayý þimdi ayrýþma zamaný deðil, O parti bu Parti Zamaný deðil, Þimdi Kardeþlik zamanýdýr, Birleþme zamanýdýr, Kucaklaþma zamanýdýr, Ýçimizde ayrýlýk gayrýlýk yoktur, Bu memlekette ve Türkiye'de yaþýyorsak hepimiz kardeþiz, bunun baþka yolu yok.

Basýn Vakfý’nda Karaca Yönetimi güven tazeledi Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý Mütevelliler Heyeti Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Afyonkarahisar'da yapýldý, Yýlmaz Karaca baþkanlýðýndaki yönetim kurulu yeniden güven tazeledi. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliðinde, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü NG Güral Termal Hotel'de gerçekleþtirilen, Basýn Vakfý Mütevelliler Heyeti Olaðan Genel Kurulu, ayný zamanda Geleneksel Anadolu Basýn Buluþmalarý'nýn 5.'sine de sahne oldu.

Ülkemizin her bölgesinden 60'ya yakýn gazeteciler cemiyeti baþkaný ve delegelerinin katýldýðý Genel Kurula tek liste ile gidilirken, Yýlmaz Karaca baþkanlýðýndaki yönetim kurulu güven tazeleyerek iki yýllýðýna yeniden seçildi. Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý'nýn Mütevelliler Heyeti Olaðan Genel Kurulu Toplantýsý'nda, 2018-2020 Hizmet Dönemi'nde görev yapacak yönetim yapýlanmasý þu isimlerden oluþtu: Yönetim Kurulu: Yýlmaz Karaca (Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Ýbrahim Erdoðan (ASGD Genel Baþkaný), Çetin Gürol(Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Veli Altýnkaya (Kayseri Gazeteciler Cemiyeti), Derya Akbýyýk (Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Bay-

ram Ekici (Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Ýsrafil avcý (Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Ýbrahim Aslan (Adýyaman Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Mehmet Iþýk (Mersin Gazeteciler Cemiyeti), Kenan Çimen (Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti), Kemal Özdilek (Tokat Gazeteciler Cemiyeti). DENETLEME KURULU: Mehmet Emin Güzbey (Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Bülent Özyazýcý (Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti), Levent Altun (Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti) Onur Kurulu: Erdoðan Kahya (Antalya Gazeteciler Cemiyeti), Cafer Esendemir(Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Ýsmail Kahraman (AGRT Baþkaný), Naci Akyazý (Tekirdað Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Necati Günay (K. Ereðli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Birkan Demirci (Çorum Hitit Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný). Seçim sonrasý yaptýðý konuþmada, Genel Kurulu oluþturan Mütevelliler Heyeti'ne teþekkür eden Baþkan Yýlmaz Karaca, "Her zaman olduðu gibi Vakfýmýza yakýþan bir kongre gerçekleþtirdik. Her zaman sosyal sorumluluk projeleriyle öne çýkan Basýn Vakfýmýz, yeni hizmet döneminde de ayný özelliðini arttýrarak devam ettirecektir. Bizlere güvenerek tekrar sorumluluk veren Mütevelliler Heyeti Üyelerimize ve Genel Kurulumuza ev sahipliði yapan Mehmet Emin Güzbey Baþkanýmýzýn þahsýnda Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyetimize çok teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Faruk ÞÝMÞEK

Oyuncak Atölyesi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþleri Daire Baþkanlýðý, 7-15 yaþ arasý kýz ve erkek çocuklara yönelik Oyuncak Atölyesi adý altýnda Cemil Paþa Konaðý Kent Müzesi'nde etkinlik baþlattý. P7 Nisan'da baþlayan Oyuncak Atölyesi yaklaþýk 17 ay sürecek. Sur ilçesi Alipaþa Mahallesi'nde ikamet eden çocuklarýn faydalandýðý Atölye her ay farklý öðrencileri atölyeye kabul edecek. 15'er kiþilik gruplarýn eðitim gördüðü Oyuncak Atölyesi hafta sonlarý Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek. Gruplarda yer alan çocuklar, 1 ay boyunca haftalýk 8 saat eðitim alacak. Alanýnda uzman eðitmenlerin görev yaptýðý Oyuncak Atölyesi'nde her ay farklý bir çalýþma yürütecek. 15 kiþilik çocuk grubunun ahþap üzerine boyamayla baþlayan proje daha sonraki aylarda kozalak boyama, kartondan oyuncak yapma, bezlerden oyuncak oluþ-

turma, uçurtma ve tellerden araba yapma ile devam edecek. Proje sonunda çocuklarýn eðitim dönemi boyunca ortaya çýkardýklarý eserler daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Cemil Paþa Konaðý Kent Müzesi'nde sergilenecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik baþlattýðý Oyuncak Atölyesi'nin ilk eðitimi olan ahþap üzerine boyamada çocuklar ilk olarak teorik daha sonra ise pratik eðitim alýyor. Teorik eðitimde çocuklar renkler konusunda bilgilendiriliyor. Teorik eðitimin ardýndan pratik eðitimde çocuklar, derslerde öðrendiklerini uygulama þansý buluyor. Hazýr ahþap kalýplar üzerinde oluþturulan desenler çocuklar tarafýndan boyanýyor. Oyuncak Atölyesi'nde kullanýlan tüm malzemeler, yemek ve ulaþým servis hizmetleri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz þekilde karþýlanýyor. Ýhsan ÖZDEMÝR


17 Nisan 2018 Salý

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Narko terör uygulamasý Diyarbakýr'ýn merkez 4 ilçesinde eþ zamanlý olarak narko terör ve asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. 2 çocuðunu öldürmüþtü Gaziantep'te 6 gün önce kaynanasýyle tartýþtýktan sonra 2 çocuðunu býçaklayarak öldürüp intihar giriþiminde bulunan kadýnýn 5 aylýk hamile olduðu ortaya çýktý. Gaziantep'te 9 Nisan Salý gecesinde meydana gelen olayda Þehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki 2 katlý evde çocuklarý, eþi ve eþinin annesiyle birlikte yaþayan 23 yaþýndaki Özlem K., evin alt katýnda oturan kaynanasý Emine K. ile tartýþtýktan sonra üst katta uyuyan 3 yaþýndaki kýzý Ayþe ile 5 yaþýndaki oðlu Mustafa'yý defalarca kez býçaklayýp, ikinci katýn terasýndan atlayarak intihar giriþiminde bulunmuþtu. 2 çocuðu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarþamba günü tedavisinin ardýndan taburcu olarak cezaevine gönderilmiþti. Yapýlan tetkik ve tedavilerin ardýndan hamile olduðu belirlenen kadýn, 13 Nisan Cuma günü sancýlarý nedeniyle özel izinle cezaevinden çýkarýlarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesine götürüldü. Üçüncü çocuðunu doðurmak istediðini öðrenilen kadýnýn, yapýlan kontrol ve tetkiklerin ardýndan 5 aylýk hamile olduðu tespit edildi. Özlem K. tedavisinin ardýndan yeniden cezaevine götürüldü. ÝHA

Þýrnak’ta saldýrý: 3 þehit, 1 yaralý Þýrnak'ta Elmalý ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK'lý teröristler tarafýndan saldýrý düzenlendi. Saldýrýda 3 asker þehit olurken, 1 asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuþlandýrýlan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK'lý teröristler tarafýndan uzun namlulu silahlarla saldýrý gerçekleþtirildi. Saldýrýda 3 asker þehit olurken, 1 asker ise yaralandý. Askerlerin anýnda karþýlýk vermesi üzerine çatýþma çýktý. Þehit olan askerler ve yaralý asker bölgeden helikopterle alýnarak Þýrnak Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Bölgede hava destekli operasyon baþlatýldý. ÝHA

Diyarbakýr'da çok sayýda polisin katýlýmýyla merkez Yeniþehir, Baðlar, Kayapýnar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü koordinesinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiþ þube müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven

ortamýnýn muhafazasý ile uyuþturucu madde kullanan þahýs ve satýcýlarýna yönelik olarak gerçekleþtirilen uygulama farklý noktalarda eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Uygulamada umuma açýk yerler ve çevrelerinde aramalar yapýlýrken, þüpheli görülen þahýslar Genel Bilgi Taramasýndan (GBT) geçirildi. ÝHA

Tarým iþçilerini taþýyan minibüs ile otobüs çarpýþtý K Ka az za ad da a ö ölle en nlle erriin n s sa ay yýýs sýý 6 6''y ya a y yü ük ks se elld dii Batman'da kamyonetle otomobilin çarpýþtýðý kazada hayatýný kaybedenlerin sayýsý 6'ya yükseldi. Batman-Beþiri karayolunun Batman OSB mevkisinde önceki gün 72 BB 649 plakalý otomobil ile 72 BC 663 plakalý kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsý 6'ya yükseldi. Kazada, otomobil sürücüsü Agit Tarhan (26) olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan (30) ile Mustafa (5) ve Hicran Görnü (25) kaldýrýldýklarý Batman Bölge Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetmiþti. Yaralýlardan, Ýclal Görnü (30) ve Helin Tanýþ (16) da kurtarýlamadý. Yaralýlar, Seyhan, Sefa, Þerzan, Hülya, Samet ve Dicle Görnü ile Dilek Toprak'ýn tedavileri sürüyor. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan minibüs ile otobüsün çarpýþmasý sonucu 10 kiþi yaralandý. Kaza, Çýnar ilçesi Aþaðýkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesine ait 21 NC 887 plakalý otobüs, tarým iþçilerini taþýyan 31 YM 181 plakalý minibüs ile çarpýþtý. Kazada, Remziye (17), Sultan (13), Þükran (17) ve Esra Gül Demiroðlu (18), Ercan (22) ve Seniha Demir (14), Eser Denizhan (15), Dilek Kanevi (17), Zeynep Karamehmetoðlu (32) ile Sevda Gül (18) yaralandý. Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlardan durumu aðýr olan yaralýlardan Remziye Demiroðlu burada yapýlan ilk müdahalesinin ardýndan Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

17 Nisan 2018 Salý

Yaþý küçük diye kursa alýnmadý, onlarca kadýný meslek sahibi yaptý Diyarbakýr'da yaþayan Evin Küten Özbek, çok sevdiði tekstil kurslarýna zamanýnda yaþý küçük diye alýnmadý. Hayalleri peþinde yýlmadan devam eden Özbek, Hazýr Giyim Öðretmeni olduktan sonra kadýnlara öz güvenin baþarýyý getireceðini öðreterek onlarca kadýný meslek ve iþ sahibi yaptý. Diyarbakýr'da yaþayan Evin Küten Özbek, eþine az rastlanýr baþarý hikayelerinden birine sahip. Çok sevdiði tekstil kurslarýna katýlmak isteyen Özbek, okulu býrakýp Halk Eðitim Merkezinin verdiði kurslara katýlmak istedi ancak yaþý küçük olduðu için kurslara alýnmadý. Kurslara alýnmayýnca okula devam eden Özbek, hayallerinin peþinde koþmaya devam etti. Üniversite sýnavlarýndan baþarý elde eden Özbek, Hazýr Giyim Bölümünü okudu. Üniversite sonrasý kendisine küçük bir moda evi açan Özbek, daha sonra öðretmen olarak kendi okuduðu meslek lisesine atandý. Uzun bir süre öðretmen olarak görev yapan Özbek, daha sonra kendisi gibi kadýnlara meslek öðretmen için Aile Destek Merkezinde hazýr giyim kurslarý vermeye baþladý. Halen Halk Eðitim Merkezi bünyesinde kurslarda meslek eðitimi veren Özbek, kadýnlarýn kendisin güvenmesi halinde her þeyin üstesinden gelebileceðini belirtti. Ýþini aþkla yaptýðýný ve çok sevdiðini vurgulayan Özbek, "Tekstili çok seviyordum, çok küçük yaþta girdim bu iþe. Ýlkokulu bitirip Halk Eðitim Merkezi'nin verdiði kurslara gittim. Çok küçüktüm hatta hocalar almýyordu yaþým küçük diye. Tanýdýk vasýtasýyla ilk baþladým. Bunun böyle devam etmeyeceðini anlayýnca tekrar okula döndüm. Okula ara vermiþtim çünkü. Tekrar ortaokul daha sonra da kýz meslek lisesi mezunu oldum. Ondan sonra Dicle Üniversitesi Hazýr Giyim Bölümü'nü okudum. Tabi bazý þeyleri kaçýrdým hayatýmda. Üniversiteyi bitirdikten sonra küçük bir iþ yeri açtým moda evi tarzýnda. Yaklaþýk 2 yýl onu iþlettim. Sonra ilk görev yerim kendi okuduðum okulda göreve baþladým. O da ayrý bir þeydi farklý bir duyguydu. Uzun bir sür orada çalýþtým. Orasý tam gün

olduðu için evlenmeye karar verdim. Evlendikten sonra kýz meslek lisesinden ayrýldým o dönem Aile Destek Merkezleri yeni açýlmýþtý orada yarým gün kursa baþladým. Oradan buraya kadar geldik" dedi. Kadýn için hem evli olmanýn hem de çalýþmanýn üstüne bir de çocuðunun olmasýnýn çok zor bir durum olduðunu kaydeden Özbek, "Çalýþan bir kadýn için, anne için hayat çok kolay deðil. Hem iþe gidiyorsunuz hem eve yetiþmeye çalýþýyorsunuz, çocuða yetiþmeye çalýþýyorsunuz. Çocukla ilgilenmek, mutlu etmek zorundasýnýz. Ayný zamanda o enerjiyi öðrencilerinize de göstermek zorundasýnýz. Çünkü öðrencinin de sizden bir beklentisi var. Güler yüz istiyor, sohbet etmek istiyor ama iþinizi seviyorsanýz gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Toplumuzda kadýn olmak gerçekten çok zor. Ben uzun bir süre Baðlar bölgesinde çalýþtým. Oradaki kadýn profili küçük yaþta evlilikler, çocuk yaþta anne oluyorlar, olgun olmak zorunda oluyorlar, eve, eþe, kayýnvalideye, gelin, görümce ne derseniz onlarý yaþýyorlar. Biz orada onlarý kurslara çok ikna ettik. Geldikten sonra çok mutlu oldular. Daha önce ge-

ziler katýlmamýþlar, sinemaya gitmemiþler, piknik yapmamýþlar belki hiç arkadaþlarý bile olmamýþtýr. Tabi orada arkadaþ ediniyorlar, sosyalleþiyor daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Öyle olunca eve de verimli oluyor, çocuðuna da verimli oluyor, arkadaþýna da oluyor. Artýk kendini daha deðerli hissetmeye baþlýyor biraz da güveni yerine gelmeye baþlýyor" diye konuþtu. Kurslarýn bir de ticari yönünün olduðunu belirten Özbek, þunlarý söyledi: "Bir de bu iþin ticaret yönünü yapmak isteyenler oldu. Onlara da elimizden geldiðince destek verdik. Ýþ yeri açan öðrencilerim de var. Çok güzel yürütüyorlar þimdi ama tabi bunlarýn bir de maddi boyutu da var. O kadar kolay deðil. Elimizden geldiðince yardým edebileceklerimize ettik bir kýsmý da þuanda evde yürütüyor. Kadýnlar toplumda ve hayatta biraz daha güçlü dursunlar, korkmasýnlar. Her þeyin üstesinden gelirler çünkü anne olmak kolay deðil. Eðer zaten bir çocuk yetiþtirip büyütüyorlarsa geri kalan her þey çok boþ onu zaten yaparlar. Korkuyorlar biraz destek istiyorlar biz de o desteði veriyoruz. Korkmasýnlar diyoruz. Benim gibi bir sürü arkadaþým var ve onlara destek veren arkadaþlarým var." ÝHA


17 Nisan 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

“Mesele petrol olunca köpek balýklarý gibi geldiklerini biliyoruz” Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan Müslümanlarýn kaný ve caný söz konusu olduðunda dünya ülkelerinin çifte standart sergilediðini belirterek, "Mesele, petrol, altýn, elmas, pazar payý olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almýþ köpek balýðý gibi binlerce kilometre öteden koþup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz." dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 100 ülkeden 250 davetlinin katýlýmýyla düzenlenen "Dünya Müslüman Azýnlýklar Zirvesi" Ýstanbul'da baþladý. Zirvenin Dolmabahçe Sarayý'nda yapýlan açýlýþ oturumuna Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Binali Yýldýrým, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Ýsmail Kahraman, Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ, Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Mevlüt Uysal, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarlar katýldý. Zirvede konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, dünyanýn pek çok geliþmiþ ülkesinde Müslümanlara yönelik saldýrýlarýn sýradan hale geldiðini söyleyerek, "Bugün demokrasi ve hukuk havariliði yapan birçok devlette Müslüman ve mültecilere yönelik saldýrlar sýradan hale gelmiþtir. Müslümanlarýn iþ yerleri, evleri, ibadethaneleri ýrkçýlarýn hedefi oluyor. Bunun en önemli zemini de Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Buralarda bunlar devam ediyor. Müslüman kadýnlar sýrf baþörtüsü kattýklarý için sokakta, çarþýda tacize uðruyor. Bunun da en önemli örneði Fransa. Bunun yanýnda bunlar insanlarý da ayýrýyorlar. Mesela Fransa Romanlarý derdest etti. Hani sen AB üyesi idin. AB müktesebatýnda herhangi bir ýrk mensubunu derdest edebilir misin? Bunlar romanlara karþý bunu yaptý" ifadelerini kullandý. Müslümanlarýn gettolara hapsedilmeye çalýþýldýðýný savunan Erdoðan, "Bizim tuzaða düþmememiz gerekiyor. Bize kurulan kumpasý daðýtmamýz için öncelikle bir araya gelmeli, imanýmýzý tazelemeliyiz. Proje sahiplerinin bilhassa gençlerimizi çekmek istediði o pasivizm veya þiddet iklimine düþmemeliyiz. Ne haklarýmýzdan vazgeçeceðiz, ne toplumdan kopacaðýz, ne de meydaný hukuk tanýmazla býrakacaðýz. Meþruiyetten sapmadan elimizdeki imkanlarla haklarýmýzý korumanýn mücadelesini vereceðiz. Kendimizi her konuda geliþtirecek, eðitim kültür alanýnda söz sahibi olmanýn yollarýný arayacaðýz. Etnik ve kültürle farklýlarýmýzý kardeþlik hukukumuzu zedelemesine müsaade etmemeliyiz. Kim etnik aidiyetini dini kimliðinin önüne koyuyorsa o kavmiyetçilik hastalýðýna yakalanmýþ bir kiþi demektir. Bu kimliklerin tamamý Ýslam kardeþliðimizin karþýtý deðil tamamlayýcýsýdýr" þeklinde konuþtu. Müslümanlarýn kaný ve caný söz konusu olduðunda dünya ülkelerinin çifte standart sergilediðini söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Batýlý güçlerin iþin ucu çýkarlarýna dokununca neler yaptýklarýný, ortalýðý nasýl ayaða kaldýrdýklarýný hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altýn, elmas, pazar payý olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almýþ köpek balýðý gibi binlerce kilometre öteden koþup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama ayný ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykýrýma, komþumuz Suriye'de yüz binlerce masumun hayatýna mal olan zulme nasýl sýrtlarýný döndüklerini de gayet iyi farkýndayýz. Mesele DEAÞ bahanesiyle bir ülkenin kaynaklarýna çökme, bunun için yeni terör örgütlerini palazlandýrma düþüncesidir" diye konuþtu. Birleþmiþ Milletler'e (BM) yönelik eleþtirilerini yineleyen Recep Tayyip Erdoðan, "BM gibi amacý kaðýt üzerinde küresel istikrarý saðlamak olan kurumlarýn, barýþ ve güvenliðin önünde en büyük engele dönüþmeleri de baþka sorun. Ne zamandýr BM'nin reforme edilmesi gereðini söylüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür derken bunun içini söylüyoruz. Gel gör ki Müslüman ülkelerin liderleri dahi dünya beþten büyüktür tezini anlamýþ deðil. Köleleþtirme politikalarýna onlar da alýþtýlar. Bir ülkenin iki dudaðý arasýndasýn. Ne istiyorlarsa onlar yapýyor. Artýk dünya ikinci dünya savaþýnýn þartlarýný yaþamýyor yeni bir dünya kurmamýz lazým. Pek çok konuda dost ve müttefik bildiðimiz ülkelerin riyakarlýðýyla karþýlaþmaya devam ediyoruz" dedi. ÝHA

CHP’den Diyarbakýr ’da oturma eylemi

CHP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Olaðanüstü Hal'i (OHAL) protesto için Daðkapý Meydaný'nda eylem düzenledi. CHP'nin eylemine HDP il örgütü yöneticileri de destek verdi. CHP Diyarbakýr Ýl Örgütü, OHAL'i protesto için eylem düzenledi. Daðkaðý Meydaný'nda düzenlenen eyleme CHP Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, Necati Yýlmaz, Ýl Baþkaný Mehmet Sayýn, HDP Ýl Eþ Baþkaný Þerif Camcý ve partililer katýldý. Toplanan grup ellerinde "OHAL kaldýrýlsýn", "OHAL deðil demokrasi istiyoruz", "Acil Demokrasi", "Demokrasi özgürlüktür", "KHK'lara hayýr" yazýlý dövizler taþýdý.

Oturma eylemi öncesi açýklamalarda bulunan Ýl Baþkaný Mehmet Sayýn, OHAL'in kaldýrýlmasý için 81 ilde eyleme geçtiklerini ifade etti. Sayýn, "Bizim talebimiz kesindir. Halkýn iradesine karþý iþlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Bizler OHAL deðil demokrasi istiyoruz" dedi. Ardýndan konuþan CHP Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ise, "Mutlaka bu meydanlarý demokrasi ve barýþ meydanlarý haline getireceðiz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan grup oturma eylemine geçti. Yaklaþýk yarým süren oturma eyleminin ardýndan grup olaysýz bir þekilde daðýldý. ÝHA

Sanýk, kendini yakmaya çalýþtý Derik Kaymakamý Muhammed Fatih Safitürk'ün þehit edilmesiyle ilgili davada ifade verdiði esnada kendisini yakmaya çalýþan sanýk Þerif Mesutoðlu, Þanlýurfa'da

hastaneye getirildi. Mardin Adliyesi'nde görülen Derik Kaymakamý Muhammed Fatih Safitürk'ün þehit olduðu terör saldýrýsýna iliþkin davanýn duruþmasýna SEBGÝS ile

baðlanan tutuklu Sanýk Þerif Mesutoðlu, ifade verirken kendini yakmak istemiþti. Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan sanýk, duruþmaya ara verilmesinin ardýndan Þanlýurfa Mehmet Akif Ýnan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Geniþ güvenlik tedbirleri arasýnda hastaneye getirilen sanýðýn, gazeteciler tarafýndan görüntü alýnmasý da polis tarafýndan engellenmeye çalýþýldý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

17 Nisan 2018 Salý

“DÝYARBAKIR ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI” DERKEN-1

Uzun sayýlacak bir zaman içinde siz okurlarla "Þehir Araþtýrmalarý " baþlýklý sayfamýzda "Diyarbakýr Þehir Araþtýrmalarý" konulu çalýþmalarýmýzý sunmaya devam ettik. Okurun, okuyucunun kendi þehrine sahip çýkmasý, kendi þehrinin eser vermiþ isimlerini bilmesi, tanýmasý için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Ýlk kez ülke gündemine "Þehir Araþtýrmalarý Merkezi" adý altýnda þehirlerle ilgili derli toplu çalýþmalarýn yapýlmasýný getiren ve bu amaçla Diyarbakýr üzerine birçok kitap yayýnlayan, bu kitaplarý Diyarbakýr Araþtýrmalarý adýyla ele almaya çalýþan biri olarak, söyleyecek birkaç cümle için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bir þehrin araþtýrmalarýnýn yapýlýrken nelere dikkat edilmesi gerektiðini, nasýl bir metot takip edilmesinin þart olduðunu belirtmeye gayret ettik. Yüze varan makaleyle idealimizde bir merkezin nasýl oluþturulabileceðinin altýný çizdik. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi düþüncemizi eksen alarak, Diyarbakýr'da bunun ete-kemiðe bürünmesi için öncelikle þehir konulu yazýla gelmiþ kaynak eserleri bir araya getirmeye özen gösterdik. Bu kaynak eserler yanýnda þehrin yetiþtirdiði fikir, sanat ve edebiyat erbabýnýn kaleme almýþ olduðu eserleri, imkânlar ölçüsünde temin etme yoluna gittik. Bir þehri anlama ve anlatma ve dahi tanýtma için o þehirde yayýnlanmýþ gaze-

telerin arþivine sahip olmak oldukça zor. Yine bu arþivi meydana çýkarmak için yayýnlanmýþ gazeteleri örneklerle olsa bile kimi þehir dýþýndaki sahaflardan edinme yoluna gidildi. Yirmi yýlý aþkýn süre zarfýnda bu þehrin günlük, haftalýk, aylýk gazetelerini düzenli takip etme ve edinme çabamýz, ilk günkü heyecanla devan etti. Bu çabalar içinde olma hali, bizim 1990'lý yýllardan yerel gazetelerde zaman zaman yazmamýzý alýþkanlýk haline getirdi. Diyarbakýr'da dönemler halinde birçok gazetede köþe yazýlarý, tam sayfa araþtýrmalarýmýz sýklýkla yer aldý. Bazen kýsa süreli yayýnlanan gazetelerin sahiplerine, elimizdeki arþivden yardýmcý olmamýz söz konusu oldu. Bu çalýþmalar içinde yer alýrken þehrin yayýnlanmýþ dergilerini görmemezlikten gelmenin, o þehri tanýma ve tanýtma hususunda eksiklik olacaðýnýn farkýna vararak, deðiþik kurumlarla kuruluþlarýn yayýn organlarýný temin etme yoluna gidildi. Kapanmýþ birçok derginin zamanla temini, yayýnlanmakta olan dergileri edinmemizi zorunlu kýldý. "Þehir Araþtýrmalarý Merkezi" düþüncesi aðýr basýnca, çalýþmalar ciddî manada devam edince þehre dair merkezin, ilçelerin ve birçok merkezî köyün araþtýrýlmasý gündeme geldi. Kaynak eserlerde sýk sýk geçen hanlarýn, köprülerin, ibadethanelerin, coðrafî önem taþýyan alanlarýn yerinde görülmesi, fotoðraflanmasý mecburiyeti doðunca, on üç ilçe ve yüzü aþan köy, mevsimine göre gezildi, fotoðraflar çekildi.

Kitap, dergi, gazete, fotoðraf faslýyla yetinmeyen çerçevede, her þeyin en güzeline, iyisine, mükemmel olanýna eriþme arzusu, þehir hakkýnda þehir dýþýnda kaleme alýnan yerli ve yabancý eserlere yöneliþi gerekli kýldý. Osmanlý'dan bu güne yayýnlanmýþ eserlerin çoðuna sahip olma meraký, þehir hakkýnda yayýnlanan salnamelere ve yýllýklara eriþimi zorunlu kýldý. Salnamelerle yýllýklarýn temini, beraberinde þehri farklý bölümlere ayýrmamýza sebebiyet verdi. Þehrin tarih, edebiyat, sanat, musýkî, mimarî, saðlýk, spor, basýn, fotoðraf beraberinde yapýlan ve zamanla deðer kazanan sempozyum bildirileri, konferans ve panel gibi kayda deðer çalýþmalara yöneltince, bir þehri yirmiyi aþkýn maddede ele alma gündeme gelince, tarih kendi içinde on alt maddede toplandý. Edebiyat, türlerine göre þiir, roman, hikâye, deneme, makale, hatýrat, günlük olmak üzere çeþitlendi. Ansiklopedilerin maddelerinde Diyarbakýr baþlýðý taranarak, þehre dair bilgi sunan her ansiklopediyi, temin etme meraký doðdu. Ýleride anlatacaðýmýz seksen bir ili içine alan, her ili baðýmsýz bir kitaplýkta ele alma düþüncesi ortaya çýkýnca, diðer þehirlere yöneliþ baþladý. Diyarbakýr genelinde yoðunlaþan çalýþmalar, diðer illere gitmeyi, o illeri görmeyi, yerinde incelemeyi zorunlu kýlýnca arkeoloji-sanat tarihi alanýnda diðer kaynaklar, çalýþmalarýn geniþ bir sahaya yayýlan kaynaklara ulaþýmý zorunlu kýldý. Ekonomi-Sanayi-Tarým ve Hayvancýlýk, baþlý baþýna yeni bir uðraþ alaný oldu. Her þehir hakkýnda bir araya getirdiðimiz kaynak eserlere yenileri eklendi. O þehrin dünü, bu günü ve yarýna bakýþý, her þehrin kitaplýðýnda olmasý gereken eserler oldu. Þehrin fotoðraf albümleri yanýnda belgesel çalýþmalarý, gidilip gezilen ve görülen yerlerin fotoðraflanmasýna varan merak, þehrin dünkü görünümlerini bugünkülerle bütünleþtirip, yarýn ne gibi deðiþikliklere uðrayacaðýna karar vermek için önemsendi. Þehirleri gezen gezginlerin seyahatnameleri göz ardý edilmedi. Yerli ve yabancý gezginlerden onlarca eserin bir araya getirilmesi, Seyyahlara Göre Þehirler Kitaplýðý'ný oluþtururken Marco Polo'dan Evliya Çelebî'ye, Ýbn-î Fadlan'dan Nasýr-ý Husrev'e, Ýbnu'l-Ezrak'tan Ýbn-i Batuta'ya, Piere Loti'den Max Fischer'e kadar geniþ yelpazede seyyahlarýn eserleri, güncel gezi eserleriyle bir araya getirildi. (DEVAMI YARIN)


HABER

17 Nisan 2018 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

ASDEP’le toplumda rehabilitasyon süreci Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn ülke genelinde uygulamaya koyduðu ileri ve çaðdaþ bir hizmet modeli olan Aile Sosyal Destek Programý (ASDEP) ile toplumda bir rehabilitasyon süreci baþlatýldýðýný söyledi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý (Saðlýk-Sen) Genel Baþkaný Metin Memiþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu ve beraberindekiler Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda kurumun çalýþmalarýný anlatan Ýl Müdürü Halit Açar, Aile ve Sosyal Destek Programý (ASDEP) kapsamýnda Diyarbakýr'da 50 bin hane ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirterek; "ASDEP ile bir rehabilitasyon süreci baþladý. Gerçekleþtirdiðimiz hane ziyaretleriyle toplumsal deðerlerimizi de paylaþýyoruz. Sur içinde girilmedik ev kalmadý. Hane ziyaretleri gerçekleþtirirken toplumumuzun ahvalinden de haberdar olmamýz gerekiyor." diye konuþtu. Devletin tüm imkanlarýný seferber ederek vatandaþýn ayaðýna hizmet götürdüklerini aktaran Açar, talepten ziyade arz odaklý bir hizmet anlayýþý içerisinde hizmet etme gay-

reti içerisinde olduklarýný söyledi. Sadece hane ziyareti deðil aileleri bütün yönleriyle deðerlendirdiklerini, insanlarýn yaþam kalitesini arttýrmaya ve sihirli dokunuþ yapmaya yönelik çalýþmalar yaptýklarýný aktaran Açar, Diyarbakýr'ýn de-

ðerlerini ön plana çýkararak farkýndalýk oluþturduklarýný belirtti. Toplumun ciddi bir dönüþüme ihtiyacý olduðunu ifade eden Açar, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nün projeleri hakkýnda da bilgi verdi. Kerem DOÐAN

Z Ziiy yn ne ett S Sa allii M Ma arrd diin n’’ii ssa alllla ad dýý

Mardin'de düzenlenen Genç Kýzlar Buluþuyor projesinin final þenliðinde sahne alan ünlü þarkýcý Ziynet Sali, vatandaþlara unutulmaz bir konser verdi. Mardin'de Genç Kýzlar Buluþuyor projesinin final þenliði yapýldý. 15 Temmuz Demokrasi ve Þehitler

Meydaný'nda yapýlan þenlikte, ünlü þarkýcý Ziynet Sali sahne aldý. Vatandaþlarý coþturan Sali, Mardinlilere unutulmaz anlar yaþattý. Sali, kentin coþkusuna ve tarihi dokusuna hayran kaldýðýný belirterek, herkesi Mardin'i görmeye davet etti. ÝHA

Muþ Lalesi göz kamaþtýrýyor Muþ Ovasý'nda baþ göstermeye baþlayan Muþ Lalesi, doðal güzelliðiyle göz kamaþtýrýyor. Muþ'ta yeþermeye baþlayan laleler ovayý kýrmýzýya bürürken, doðal güzellikleri ise görenleri büyülüyor. Muþ Ovasý'nda yetiþen ve 15-20 gün ömrü olan Muþ Lalesi'ne vatandaþlar büyük ilgi gösteriyor. Bu aný ölümsüzleþtirmek isteyen Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) öðrencileri de laleleri fotoðraflayarak, unutulmaz bir gün yaþadý. Muþ Lalesi'ni ilk defa görme fýrsatý yaþadýðýný ifade eden MÞÜ öðrencisi Þehadet Sarýgül, "Muþ Alparslan Üniversitesi Yüksek Lisans öðrencisiyim. Muþ Lalesi çok kýsa bir dönem yaþam alaný bulduðu için bu aný kaçýrmak istemedik. Fotoðrafçý arkadaþlarýmýzla birlikte bu güzel manzarayý fotoðraflamak istedik. Kar kalktýktan hemen sonra baþ göstermeye baþlayýp çok kýsa bir zaman sonra tekrar solan bir bitki. Dünya çapýnda nam salmýþ, çok mikro bir coðrafi alanda yetiþme fýrsatý bulan Muþ'un nadide doðal güzelliklerinden birisi. Bunun tanýtýmý için bu kýsa zamaný deðerlendirmek istedik. Ýlk defa geliyorum. 5 yýldýr Muþ'tayým, fakat hiç bu kýsa zamaný denk getiremedim. Ýlk defa doðal yetiþen tarlayý görme fýrsatýmýz oldu" dedi. Gurbet Tunç ise, Muþ Lalesi'nin ömrünün çok kýsa olduðunu hatýrlatarak, "Muþ Lalesi dünyaca ünlüdür. 20 gün içerisinde Muþ Lalesi'ni görmek isterseniz görebilirsiniz. Biz de bunu deðerlendirdik. Bu güzel günde gelip lalelerle beraber fotoðrafýmýzý çektik. Çokta güzel eðlendik. Görmek isteyen herkesin gelip lalelerle fotoðraf çekmesini, görmesini istiyoruz" ÝHA ifadelerini kullandý.


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

17 Nisan 2018 Salý

SGK ÇiFTE STANDAR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu hastanelerine ayrý, Üniversite hastanelerine ayrý muamele mi uyguluyor? Bu soruya neden olan açýklama kazanç ibresini yukarýya doðru çevirdiðini belirten Dicle Üniversitesinden geldi. Önceki gün Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Ali Kemal Kadiroðlu Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve yönetim kurulu üyelerini aðýrladý. AHMET BEÞENK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu hastanelerine ayrý, Üniversite hastanelerine ayrý muamele mi uyguluyor? Bu soruya neden olan açýklama kazanç ibresini yukarýya doðru çevirdiðini belirten Dicle Üniversitesinden geldi. Önceki gün Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Ali Kemal Kadiroðlu Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve yönetim kurulu üyelerini aðýrladý. Ziyaret sýrasýnda konu SGK ve hastanelerin hedefleriydi. Kadiroðlu, yaptýðý konuþmada saðlýk alanýnda artýk raðbet gördüklerine ve standartlarýn üzerinde hizmet verdiklerini belirterek SGK'nýn Kamu hastaneleri ile gider üzerinden, kendileriyle de gelir üzerinden sözleþme yapmasýný eleþtirdi. SGK'nýn iki kuruma neden farklý sözleþme yaptýðý mu-

amma olarak akýllarda yer edinirken bu uygulamadan dolayý Dicle Üniversitesi Hastanelerinin gelirinin giderlerini karþýlamadýðý da dile getirildi.

Baþarý çýtasýný her daim yükseklere taþýmayý hedeflediðini dillendiren Dicle Üniversitesi Hastanelerinin önündeki büyük engel SGK'mý? SGK

Kamu hastaneleri ile gider üzerinden, Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile neden gelir üzerinden sözleþme yapýyor? Dicle Üniversitesi Zarar mý ediyor? Sürekli kara geçtiðini belirten Dicle Üniversitesi gerçek manada zarar mý ediyor? Bu ve benzer çok sayýda soru son dönemlerde gündemde. Tam da bu sorularýn yoðunluk kazandýðý dönemde Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Ali Kemal kadiroðlu önceki gün Diyarbakýr ve çevre illerinde Saðlýk-Sen'e baðlý þubelerini ziyaret etmek, buradaki þube baþkanlarý ile istiþarede bulunmak ve üyelerine moral vermek üzere gelen Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve yönetim kurulu üyelerini aðýrladý. 'AMACIMIZ STANDARTLARIN ÜZERÝNDE HÝZMET VERMEK' Gelen Memur-Sen heyetine amaç ve gayelerini özetleyen Ali Kemal Kadiroðlu, hastaneler olarak amaçlarýnýn kalite çýtasýný her daim yükseltmek ve saðlýk alanýnda ciddi geliþmelere imza atmak olduðunu belirterek þunlarý kaydetti: "Hastanelerimizin yatak doluluk oraný hemen, hemen kamu hastaneleri kadardýr. Doluluk oranýmýz yüzde 80-85 civarýndadýr. Hedefimiz yatak doluluk oranýný yüzde 95 rakamýna çýkarmaktýr. Biz hastane olarak bölgeye hitap


17 Nisan 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

RT MI UYGULUYOR?

ediyoruz. Van'dan Muþa. Bingöl'den Batman'a, Mardin'den Urfa'ya ve çevre ülke insanlarýna hizmet veriyoruz. Bölge illerinden hastanemize hasta nakilleri geliyor." 'HASTALAR ARTIK BATIYA GÝTMÝYOR, BURAYI TERCÝH EDÝYOR' Yýllarca bölgede çare bulamayan hastalarýn þifayý Batý illerinde aradýklarýna deðinen Kadiroðlu artýk saðlýk

alanýnda tersine göçün baþladýðýný ve hastalarýn kendilerini tercih ettiðini de sözlerine ekledi: "Hastalarda tersine göç baþladý. Bölgeden tedavi için battý ilerline giden hastalarýmýz artýk geri dönüp hastanelerimizde tedavi oluyorlar. Biz burada hastalarý toparlayarak taburcu ediyoruz. Onlarda Bizlere teþekkür ediyorlar. Ýþte biz bunun peþindeyiz. Bunun sevdasýndayýz. Bunun için hizmet veriyoruz. " dedi.

'SGK'DAN ÝKÝ KURUMA FARKLI SÖZLEÞME' SGK'nýn farklý uygulamalarýnýn da hastanelerin zarar etmesinde büyük önem taþýdýðýna da vurgu yapan Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Ali Kemal Kadiroðlu: "SGK Kamu hastaneleri ile gider üzerinden bizimle gelir üzerinden sözleþme yapýyor. Dolayýsýyla gelirimiz giderimizi karþýlamýyor. Ýlaç ve medikal malzeme fiyatlarýndaki artýþlarý sabit gelirimiz karþýlayamýyor. Ayrýca SUT fiyatlarýnýn revize edilmemesi gelirimizi de azaltýyor. Özel, kamu ve üniversite hastanesi fiyatlandýrmasýndaki farklýlýklar da cabasý. SGK fiyatlarý gözden geçirmeli ve revize etmelidir. Bilimsel çalýþmalarýmýzýn ve projelerimizin tamamýný döner sermayeden karþýlýyoruz. Bunun için bizden milyonlarca lira kesiliyor." dedi.

'GELÝR GÝDERÝ KARÞILAMAZ ÝSE' Öte yandan daha önce basýn yayýn kuruluþlarý tarafýndan yapýlan bazý haberlerde ise þu açýklamalara yer verilmiþ: 'Hastane SGK'nin hizmet maliyetini bile kurtarmaya yetmeyecek düzeyde belirlediði fiyata uymak zorunda kalýr. Bu durumda iki ihtimal ortaya çýkar: a) Hastane zarara girer, her tür týbbi, temizlik, kýrtasiye ve gýda malzemesini piyasadan satýn almak zorunda olduðu için piyasaya borçlanýr, borçlar birikir ve piyasanýn artýk hastaneye mal satmak istemeyeceði noktaya ulaþýr. b) Hastane maliyeti kurtarmak için kolay, ama geliri fazla iþlere yönelir (örneðin hastalarýn yatýrýlmasý ve ameliyat edilmesi zarar yazan hizmetler iken, az da olsa para kazandýranlar poliklinik hizmetleri ile tetkiklerdir, oysa referans kurum olarak üniversite hastanelerinin ameliyatlarý reddetme þanslarý hiç yoktur) ve/veya o hasta için yapýlmasý gerekmeyen iþleri yapmaya, tetkikleri istemeye baþlar.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

17 Nisan 2018 Salý

“Zincir marketlerin tatil istekleri olumlu” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, zincir marketlerin haftada bir gün tatil olmasý yönündeki açýklamalarý desteklediklerini söyledi. TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Adým baþý faaliyet gösteren zincir marketlerin haftada bir gün kapanmasý, esnafa az da olsa nefes aldýrýr. Ancak zincir marketlerin haftada bir gün tatil yapmasý, sorunlarý çözmek için tek baþýna yeterli bir öneri deðil. Çünkü zincir marketlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerine de düzenleme getirilmeli. Zincir marketlerle birlikte ayný düzenlemelerin AVM'ler için de yapýlmasý esnafýmýz adýna daha olumlu sonuçlar verir. Küçük bir mahallede bile üç dört tane art arda açýlan zincir marketlerin mantar gibi türemesinin önüne geçilmeli. AVM'ler ise yalnýzca þehir merkezinin dýþýnda açýlmalý" dedi. Esnafýn yok olmamasý için zincir marketlerin ve AVM'lerin en azýndan haftada bir gün tatil edilmesi ve belli saatlerde açýlýp kapan-

malarýný yýllardýr savunduklarýný da belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Avrupa'da olduðu gibi zincir marketler ve AVM'lerin haftada bir gün tatil edilmesi hem esnaf açýsýndan hem de buralarda çalýþan personel açýsýndan rahatlýk saðlar. Dünyanýn hiçbir yerinde sabah 9.00'dan akþam 22.00'ye kadar haftanýn her günü açýk olan zincir market ve AVM yok. Haftada bir gün tatil edilme önerisinin yaný sýra bu iþletmelerin açýlýþ kapanýþ saatlerine de bir sýnýrlama getirilmeli. Buralarda çalýþan iþçilerin de bir ailesi ve hayatý olduðu unutulmamalý. Zincir marketlerin ve AVM'lerin kapalý olduðu zamanlarda küçük esnaf biraz da olsa rahat nefes almýþ olur" þeklinde konuþtu.

Zincir marketlerin yaný sýra haksýz rekabeti önlemek için toptancý Gross marketlere de düzenleme getirilmesi gerektiðine iþaret eden Palandöken, "Gross marketler perakende sektörüne toptan fiyata yalnýzca perakendeci iþ yerleri için satýþ yapmalarý gerekirken vatandaþlara da perekande satýþ yapmalarý küçük esnafa olumsuz yansýmaktadýr. Çünkü vatandaþ daha uygun olduðu için bakkaldan alacaðý ürünü toptan þekilde Gross marketlerden alýyor. Böylelikle esnaf da vatandaþ da Gross marketten ürünü ayný fiyata satýn almýþ oluyor. Bu durum esnaf ve sanatkarlar üzerinde haksýz rekabet ortamý oluþturuyor. Gross marketlerde amaçlarýna uygun olarak yalnýz perakendeci esnafa satýþ yapmalýlar" diye konuþtu. ÝHA

Ýþsizlik oraný Ocak'ta azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2018 yýlý Ocak ayý iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2018 yýlý Ocak döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 576 bin kiþi azalarak 3 milyon 409 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 2,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný 2,5 puanlýk azalýþ ile yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný 4,6 puanlýk azalýþ ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 2,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 11,1 olarak gerçekleþti. Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2018 yýlý Ocak döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 357 bin kiþi artarak 28 milyon 29 bin kiþi, istihdam oraný ise 1,6 puanlýk artýþ ile yüzde 46,4 oldu. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 70 bin, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 286 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarým, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 7'si inþaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda tarým sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan azalýrken, sanayi sektörünün payý 0,1 puan, inþaat sektörünün payý 0,5 puan arttý. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payýnda ise deðiþim gözlenmedi. Ýþgücü 2018 yýlý Ocak döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine

göre 780 bin kiþi artarak 31 milyon 438 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,2 puanlýk azalýþla yüzde 71,3, kadýnlarda ise 1,2 puanlýk artýþla yüzde 33,2 olarak gerçekleþti. Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre deðiþim göstermeyerek yüzde 32,5 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kiþi artarak 28 milyon 937 bin kiþi olarak tahmin edildi. Ýstihdam oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 5 bin kiþi azalarak 3 milyon 163 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 9,9 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre deðiþim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayýsý, tarým sektöründe 50 bin, hizmet sektöründe 4 bin kiþi azalýrken sanayi sektöründe 53 bin, inþaat sektöründe 29 bin kiþi arttý. ÝHA

Sahiplerini sevindirdi Adýyaman'da, besicilik yapan Mehmet Emin Akdoðan'ýn, suni tohumlama yöntemiyle gebe kalan ineði üçüz buzaðý doðurdu. 20 yýldýr veteriner hekim olan Zeki Selçuk, yaþanan doðum olayýnýn milyonda bir görüldüðünü söyledi. Veteriner Hekim Zeki Selçuk tarafýndan suni tohumlama yapýlan Mehmet Emin Akdoðan'a ait inek, 3 buzaðý doðurdu. Suni tohumlama yöntemiyle bir ineðin üçüz doðurmasý milyonda bir gerçekleþen bir olay olduðunu vurgulayan Veteriner Selçuk, "Suni tohumlamayla yaptýðýmýz simental ineðin biri erkek, ikisi diþi olmak üzere 3 tane yavrusu oldu. Bu durum sýðýrlarda milyonda bir rastlanýlan bir durum. 20 yýllýk meslek hayatýmda ilk defa böyle bir durumla karþýlaþtým. Anne ve yavrularýnýn küçük, rutin saðlýk kontrollerini yaptýk gayet saðlýk durumlarý iyi. Yetiþtiricimize hayýrlý olsun diliyorum. Soyadým Selçuk, o yüzden erkek buzaðýna Selçuk ismini, diþi buzaðýlara ise Azra ve Beren ismini koymuþ" dedi. Üçüz buzaðýlarý görünce þaþýran ve çok sevinen Mehmet Emin Akdoðan, "Bundan önce hayvanýn tohumlama saati geldiðinde Veteriner Hekim Zeki hocayý aradýk, tohumlamayý yaptý, biz böyle bir þey beklemiyorduk açýkçasý. Biz de þaþýrdýk, daha önceden televizyonda, medyada duyduk ama görmedik. Bir tane geldi, çok þükür dedik. Dýþarý çýkýp tekrardan içeri girince ikinciyi görünce biraz þaþýrdýk, üçüncüsünü de görünce zaten her þey deðiþti. Hemen Zeki hocayý aradýk durum budur diye, rutin muayenesini yaptý sað olsun. Mutluyuz Allah herkese nasip etsin. Allah gözden, nazardan saklasýn inþallah" diye konuþtu. ÝHA


17 Nisan 2018 Salý

56 dilde 56 yemek tarifi Siirtli lise öðrencileri, kentin mahalli yemek kültürünün kaybolmamasý için 56 dilde 56 yemek tarifinin yer aldýðý bir kitap hazýrladý. Siirt Zübeyde Haným Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde haftada iki gün uygulamalý mahalli yemek eðitimi alan öðrenciler, kentin mahalli yemek kültürünün kaybolmamasý ve tanýtýlmasý için 56 dilde 56 yemek tarifi kitabý hazýrladý. Kent mutfaðýnýn çok zengin ve lezzetli bir kültüre sahip olduðunu bunun da tanýtýmýnýn saðlanmasý için böyle bir çalýþma yaptýklarýný anlatan Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, kültürler arasý kaynaþmayý amaçladýklarýný söyledi. Kentteki kültürel zenginlikleri ülkenin ve dünyanýn baþka yörelerinde yaþayan insanlarla paylaþmak ve ülkemizin kültür yapýsýna olumlu katkýda bulunmak için kitabýn hazýrladýklarýný dile getiren Yolbaþ, "Okulumuz yiyecek-içecek bölümü 2012 yýlýnda kuruldu. Yaklaþýk 100 yakýn öðrenci eðitim görmektedir. Bu öðrencilerimiz Türk ve Siirt mutfaðýný öðreniyorlar. Ve öðrendikleri mutfak yemekleriyle dünya mutfaklarýna örnekler veriyorlar. Bu günde öðrencilerimizle 56 dilde 56 yemek kitabý için giriþimlerde bulunduk. Bu kitabý basmak istememizdeki amaç Siirt'in zengin kültür yemeklerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanýtmaktýr. Burada emeði geçen bütün öðrenci ve öðretmenleri kutluyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. ÝHA

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Kollarý ve bacaklarý yok ama azmi var Elazýð'da doðuþtan bir kolu ve iki bacaðý tamamen olmayan, bir kolu ise dirseðine kadar olan 25 yaþýndaki Ramazan Kayaoðlu, tüm iþlerini kendi görebildiði gibi, santralde de telefonlara bakarak kendi kazancýný saðlýyor. Elazýð'da doðuþtan bir kolu ve iki bacaðý tamamen olmayan, bir kolu ise dirseðine kadar olan 25 yaþýndaki Ramazan Kayaoðlu, tüm iþlerini kendi görebildiði gibi, santralde de telefonlara bakarak kendi kazancýný saðlýyor. Elazýð'da yaþayan 25 yaþýndaki Ramazan Kayaoðlu, anne karnýnda yapýlan yanlýþ bir iðne sonucu doðuþtan kollarý ve bacaklarý olmadan dünyaya geldi. 8 yýl önce babasýný ve 1 yýl önce de annesi kaybeden Kayaoðlu, ablasý ve eniþtesinin yanýnda yaþamaya baþladý. Dýþarýdan ilk ve orta okulu bitirip lise son sýnýfta eðitimini sürdüren Kayaoðlu, ayný zamanda bir kamu kurumunun santralinde çalýþýyor. Bir kolu ile iki bacaðý tamamen olmayan Kayaoðlu, dirseðine kadar olan bir kolu ile tüm ihtiyaçlarýný giderdiði gibi, hem telefonlara bakabiliyor, hem de yazý yazýp istediði gibi telefonla mesajlaþarak hiçbir aktiviteden geri kalmamaya çalýþýyor. Bir süredir fizik tedavi gören Kayaoðlu, kýsa bir süre sonra takýlmasý planlanan protez bacak ve kollarla yaþamýný daha konforlu þekilde devam ettirecek. Anne karnýnda yanlýþ yapýlan iðneden dolayý ortopedik engelli olarak dünyaya geldiðini belirten Ramazan Kayaoðlu, "Ortopedik engelli olarak dünyaya geldikten sonra bazý zorluklarla karþýlaþtým. Bunlarý nasýl aþabileceðimi kendim düþündüm. Ayný zamanda an-

nemin de çok büyük bir desteðiyle bunlarý aþtým. Þuanda normal bir insanýn yaptýðý bütün sosyal aktiviteleri hepsini kendim birebir kimseye yük olmadan yapabiliyorum. Babam 2010'da, annem de geçen yýl vefat etti. Ablamla ikamet ediyorum. Bir kamu kurumunda santral görevlisi olarak çalýþýyorum. Bunun dýþýnda bütün engellilerimize hayata barýþýk olmalarýný diliyorum. Çünkü hayat yaþamaya deðer diye düþünüyorum" dedi. Bacaklarý ve kollarý olmadýðýný anýmsatan Kayaoðlu, "Yemeðimi kendim yiyebiliyorum, suyumu kendim içebiliyorum. Merdiven-

den inip, aracýma kendim binip, arkadaþlarýmýn yanýna gidiyorum. Sosyal aktivitelerde bulunabiliyorum. Bunun yaný sýra yemeðe gidiyoruz . Arkadaþlarýmla çeþitli gezilere katýlýyoruz. Dernek aktivitelerimiz oluyor, onlara katýlýyoruz. Organizasyonluk yapýyoruz. Hiçbir zaman umutsuzluða kapýlmadým. Azim olduktan sonra her þey yapýlabileceðine inandým. Hepsini düþünerek annemin ve ailemin desteðiyle bütün her þeyi kendim yaptým. Yapamadýðým þeyleri de kendim düþündüm nasýl yapabilirim diye pratiðini bulup kendim yaptým"diye konuþtu. ÝHA

Zap Suyunun debisi yükseldi Hakkari'de havalarýn ýsýnmasý ve karlarýn erimesiyle Zap Suyu'nun debisi yükselmeye baþladý. Havalarýn ýsýnmasý, karlarýn erimesi ve yaðmurlarýn etkili olmasý ile birlikte Zap Suyu debisi yükselerek tehlikeli boyutlara ulaþtý. Her yýl can alarak yürek yakan Zap Suyu,

kenarýnda bulunan evler ve birçok tarým arazisinin de zarar görmesine neden oluyor. Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ), Zap Suyu'nun taþmasýna karþý önlem almasý üzerine her yýl yaþadýklarý sorunu yaþamadýklarýný anlatan köylüler, yine de önlemi elden býrakmamak gerektiðini söylediler. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

17 Nisan 2018 Salý

Dýþarýda yemek yiyenlere üzücü haber:

Yüzde 50’si kanser riski altýnda Diyetisyen Esra Kula, dýþarýda yemek yiyenlerin yüzde 50'sinin; yemeklerin saklanma ve paketlenme koþullarýnda maruz kalýnan fitalat ve diðer plastiklerden dolayý kanser riski altýnda olduðunu söyledi. Plastiklerin esnekleþtirilmesi ve yumuþak hale gelmelerini saðlayan fitalat malzemesinin kanser yapýcý etkisinin kanýtlandýðýný belirten Diyetisyen Esra Kula, söz konusu malzemenin gýdalarýn saklama kaplarýnda, paketli gýdalarýn ambalajlarýnda, plastik su þiþelerinde, kaðýt ve karton bardaklarýn iç kaplamasýnda, kozmetiklerin ambalajlarýnda kullanýlmasýndan dolayý, ciddi bir kanser riski oluþturduðunu ifade etti. Özellikle sürekli dýþarýda yemek yemek zorunda kalanlar ile paketli gýdalarý çok tüketenlerin daha fazla risk altýnda olduðuna dikkat çeken Kula, "Bu plastiklerin kanser ve hormon bozukluklarý baþta olmak üzere birçok rahatsýzlýða neden olduðu kanýtlandý. Dýþarýda yemek yiyenlerin daha çok maruz kaldýðý bu plastikler ev tipi saklama kaplarý için de geçerli. Sadece saklama kaplarý deðil, paketli satýn alýnan birçok gýdada ayný plastikle maruziyet söz konusu. O nedenle hazýr paketli gýdalarýn sýklýðýný ve miktarýný çok düþük tutmak hatta hiç tüketmemek gerekir" dedi. Plastik þiþeler, bardaklar, kaðýt ve karton bardaklarda da ayný tehlikenin olduðunu vurgulayan Kula, "En ince, en yumuþak plastik sýcak deðdiði an bütün petrol türevlerini içine býrakýr. Sadece soðuk bir þeyler tüketirken ve tek kullanýmlýk, hemen atmak üzere kullanmak gerekir. Bu bardaklarýn depolanma þartlarý da önemli. Güneþ gören bir yerde depolanmýþ plastik bardaklar çok daha riskli, ki bunlar içeriðini gýdaya doðrudan býrakmakta. Kaðýt ve karton bardakta da yine iç kaplamalarý plastik malzemeden yapýlýyor. Onlarý da tek kullanýmlýk ve soðuk içeceklerde tercih etmek gerekir. Ama kiþi cam þiþesini yanýnda taþýyor ve güneþe maruz býrakmýyorsa zaten saðlýklý bir seçenek hazýrlamýþ oluyor" diye konuþtu. Söz konusu malzemelerin tamamýnýn kanser yaptýðýnýn bilimsel olarak kanýtlandýðýnýn altýný çizen Kula, dýþarýda yemek yiyenler ile hazýr paketli gýda tüketenlerin yüzde 50'sinin kanser riski altýnda bulunduðunu ifade etti. Kula, fitalat içerikli plastik malzemeleri kullanýrken dikkat edilmesi gerekenleri þöyle sýraladý: "Fitalatlar ve diðer PVC malzemeleri kullanýlýyorsa bile, sýcakla ve asitle temas etmemesi saðlanýrsa, belli sýnýrlarda etkilerinden korunmuþ olunur. Dýþarýda ev yemeði seçeneði de var. Ancak bunlarýn yapýlma, saklanma ve denetlenme koþullarýný çok iyi bilmek lazým. Ev yemeði yaparken de, malzemelerin plastik kaplarda saklanmasý tercih edilebilir. Ayný þekilde bir takým katký maddeleri ve tuzlar kullanýlýyor olabilir. Ya denetimler çok iyi olacak ya da sizin yemeðin ve malzemelerinin hangi koþullarda saklandýðýný ve üretildiðini görebiliyor olmanýz gerekecek. Evsel çözümler üretilebilir. Ama sürekli yanýnda yiyecek taþýyabilmek kiþinin zamaný ve mekanýyla ilgili bir durum. Ya da güvenilirliði ispatlanmýþ mekanlar keþfedilebilir." ÝHA

Her el titremesi parkinson mudur? Her el titremesinin parkinson olmayabileceðini, kiþiye parkinson hastalýðý tanýsý konmasý için gerekli bir takým kriterler olduðunu belirten Nöroloji Uzmaný Dr. Özlem Ertürk, "Bunlardan en önemlisi istirahatta ortaya çýkan örneðin elleri kucaðýnda dururken veya ayaklarý yataktan aþaðý sarkarken oluþan titremelerdir. Genelde toplumda sýk görülen ellerde tepsi taþýrken ya da bir þey içerken artan titremenin parkinson hastalýðýnda görülen titreme ile alakasý yoktur" dedi. Yapýlan araþtýrmalara göre el titremesi þikayetiyle nöroloji polikliniklerine baþvuranlarýn büyük bir çoðunluðu parkinson hastasý olduðunu düþünüyor. Parkinson hastalýðýnýn genelde 60 yaþ üstünde baþladýðýný, ancak çok genç yaþlarda baþlayan genetik parkinson hastalýðý da olduðunu ifade eden Koru Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Özlem Ertürk, 65 yaþýnýn üstündeki insanlarda hastalýðýn görülme sýklýðýnýn yüzde 1

olduðunu belirtti. "Parkinson hastalýðýnýn nedeni kabaca beyinde dopamin maddesi eksikliðine baðlýdýr" diyen Ertürk, "Hastalýk sinsi baþlangýçlýdýr ve yavaþ ilerleyicidir. Bu nedenle hastalar genelde yýllardýr ellerinde titreme ve yavaþlýk olduðunu söylerler. Ýlk belirtisi çoðunlukla bir elde baþlayan titremedir. Ancak genetik geçiþli parkinson hastalýðýnda genç hastalar bazen tek ayaðýnda kasýlma veya titreme ile de gelebilir. Önce þikayetler bir beden yarýsýnda baþlar, sonra karþý tarafa geçer. Parkinson hastalýðýnda baþ titremesi olmaz. Dil, dudak ve çenede istirahat titremesi olabilir. Yürüme, stres altýnda kal-

ma, sinirlilik mevcut titremeyi artýrýr" diye konuþtu. Parkinson hastalýðýnda görülen ana bulgulardan bir diðerinin de ''rijidite'' denilen kaslarda sertleþme görülme durumu olduðunu ve genelde muayenede tespit edilen hastanýn fark etmediði bir bulgu olduðunu ifade eden Dr. Özlem Ertürk, bu durumun eklem hareketlerinin kýsýtlanmasýna neden olduðunu dile getirdi. Parkinson hastalýðýnýn özürlülük yaratan en temel belirtisinin ''Bradikinezi'' denilen ve hareketlerde yavaþlama olarak kendini gösteren rahatsýzlýk olduðunu belirten Dr. Ertürk, "Ardý sýra yapýlan hareketlerde bir yavaþlýk olur. Bu nedenle yazý yazma, düðme ilikleme, kaþýk, çatal kullanma gibi iþlerde giderek güçlük baþlar. Zamanla oturduðu yerden kalkarken, yatakta saðdan sola dönerken yavaþlýk baþlar ve hastalar bakýcýlarýna baðýmlý hale gelir. Hareketlerin yavaþlamasý sonucunda yüz ifadelerinde donukluk ve el yazýlarýnda küçülme izlenir. Bu hastalarda tüm vücutta yavaþlama olduðu gibi barsak sisteminde de bir yavaþlýk olur ve oldukça sýkýntý yaratan kabýzlýk ortaya çýkar" þeklinde konuþtu. ÝHA

Uzmanlar kalp için yedi altýn kuralý açýkladý Doç. Dr. Gamze Babur Güler, insanlarýn kalp saðlýðýný korumalarýnýn büyük ölçüde kendi ellerinde olduðunu ve 7 altýn kuralý olduðunu söyledi. Esenler Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðünün organize ettiði "Kalp Hastalýklarý ve Korunma Yöntemleri" konulu seminer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýldý. Belediye personelinin katýldýðý konferansta Doç. Dr. Gamze Babur Güler, kalp saðlýðýný korumanýn ipuçlarýný verdi. Artýk insan ömrünün 100 yýl olacaðýnýn öngörüldüðünü belirten Güler, "Peki biz bu ömre ulaþabilir miyiz? Kalp saðlýðýmýzý nasýl koruyabiliriz? Hekim sizin yaþýnýza, cinsiyetinize, aile hikayenize hiçbir þey yapamaz. Bunlar deðiþtirilemez risk faktörleridir. Bunlarýn dýþýnda bir de kurallara uyduðunuz zaman sizin deðiþtirebileceðiniz risk faktörleri var. Alkol ve sigara kullanýmý, tansiyon, þiþmanlýk v.s. Bunlar deðiþtirilebilir risk faktörleridir. Kalp saðlýðýný korumak için 7 altýn kural var. Bunlar; tütün ürünlerinden uzak durmak, günlük fiziksel aktivi-

te, kalp dostu diyet uygulamak, uygun vücut kilosunu bulmak, tansiyonu kontrol altýnda tutmak, kolesterolden korunmak ve kan þekerini düþürmek. Yani her þey kendi elimizde. Aklýmýzý kullanarak ömrümüzü uzatmamýz mümkün" dedi. Kalp saðlýðýnýn korunmasýnda tütün ürünlerine vurgu yapan Doç. Dr. Güler, "Günümüzde artýk sigaranýn kanser yaptýðýný, kalp hastasý yaptýðýný hepimiz biliyoruz. Sigarayý býraktýðýnýz zaman ilk 3 yýl kalp krizi riskini yüzde 30 azaltýyorsunuz. Bu çok ciddi bir oran" dedi. Elektronik sigaralarýn tamamen bir kandýrmaca olduðunu kaydeden Güler, "Bu ürünlerde de tütünde olduðu oranlarda olmasa da zararlý maddelerin büyük bir kýsmý var. Ancak bu elektronik sigaralarýn ayrý bir riski daha var. Kullanýcý kendisini güvende hissettiði için daha çok içiyor ve belki de sigaradan daha çok zararlý madde alýyor. Bu sebeplerle biz hekimler kesinlikle ne sigarayý ne de elektronik sigarayý önermiyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA


17 Nisan 2018 Salý

POLÝTÝKA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Erdoðan: Kitabýmýz oluþuyor, bu iþler bittiðinde bunlarý kaleme alacaðýz Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, uluslararasý siyasette edindiði tecrübeyi kitaplaþtýracaðýný belirterek, "Bu noktada epeyce tecrübe edindik, hakikaten kitabýmýz oluþuyor. Ýnþallah bu iþ bittiðinde bunlarý kaleme alacaðýz. Gerçekleri daha çok ortaya koyacaðýz" dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul'da düzenlenen Global Giriþimcilik Kongresi'ne katýldý. Kongrede konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, dünyada hem siyasetin hem de ticaretin odak noktalarýnýn deðiþtiðini kaydetti.

Dünyanýn tek bir merkezden yönetilemeyecek kadar büyük olduðunu vurgulayan Erdoðan, eski sistemde ekonomiden elde edilen gücün siyasi müdahalelere yol açacak þekilde kullanýldýðýný söyledi. Türkiye'nin IMF ile yaptýðý anlaþmayý örnek gösteren Erdoðan, "Davos'ta toplantý yapýyoruz. O dönemi IMF baþkaný ile görüþüyoruz. Kendilerine 23.5 milyar dolar borcumuz var. Açýk konuþayým. Kendisi ile konuþurken borcumuz var ama onlar bizim ekonomimizle ilgili masaya oturup bunlarý konuþmuyor. Ya siyasetten de bizi idare etmek istiyorlar. Dedim ki 'Bakýn siz Türkiye'ye belli bir borç verdiniz, teþekkür ederim. Taksitleri alýyor musunuz, alýyorsunuz. Zaman zaman hesaplarý kontrol ediyor musunuz, ediyorsunuz. Ama siyaseten de idare etmek istersen bu ülkenin baþbakaný benim, kusura bakma buna karýþamazsýn.' Þimdi IMF'in ruhunda vesayetçilik var. Dünyanýn zavallý garip ülkelerinin birçoðu bunla-

Baþbakan Yýldýrým’dan Yunanistan çýkýþý Baþbakan Binali Yýldýrým, Yunanistan'ýn Ege Denizi'nde gerginliði arttýrýcý adýmlarýna iliþkin olarak, "Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komþuluk iliþkileri içerisinde gerginliði arttýracak provokasyonlardan uzak durmasý, komþuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarýndan kimsenin taviz vereceðimizi düþünmemesini özellikle bekliyoruz. Þartlar ne olursa olsun bu yönde yapýlacak oldu bittilere gereken karþýlýðý vermeye kararlýyýz" dedi. Baþbakan Binali Yýldýrým, Marmara Üniversitesi Rektörlüðünde katýldýðý panel sonrasý basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Son dönemde Yunanistanlý yetkililerin gerginliðe neden olan açýklamalarýný ve Ege'de bir kayalýða bayrak dikilmesini deðerlendiren Baþbakan Yýldýrým, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliði arttýrmaya yönelik komþumuz Yunanistan'ýn bir takým faaliyetlerinin olduðu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artýþlar göze çarpýyor. Özellikle aidiyeti belli olmayan kaya parçalarý var. Bunlara yönelik Kardak

kayalýklarýna benzer giriþimleri olduðunu görüyoruz. Yine Didim açýklarýnda kayalýða bir bayrak dikme, Yunan bayraðý dikme giriþimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptýlar. Oradan o bayraðý kaldýrdýlar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komþuluk iliþkileri içerisinde gerginliði arttýracak provokasyonlardan uzak durmasý, komþuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarýndan kimsenin taviz vereceðimizi düþünmemesini özellikle bekliyoruz. Þartlar ne olursa olsun bu yönde yapýlacak oldu bittilere gereken karþýlýðý vermeye kararlýyýz" dedi. ÝHA

rýn bu anlayýþýndan kurtulamadýklarý için onlarý inim inim inletiyorlar. Ve 2013'de biz IMF borcumuzu ödedik, bitirdik. Ondan sonra 5 milyar avro bizden borç istediler. Arkadaþlar sordu 'verin' dedik. Bunlar baktýlar Türkler þaþýrdý verecekler, bu borcu almaktan vazgeçtiler. Biz yolumuza onlar yoluna. Bunu niye söylüyorum. Giriþimci ruhu olan devletler topluluðunun bu dünyada kendi kurduðu kurumlarý da çok iyi dizayn etmesi lazým. IMF'i kuran ki devletler" diye konuþtu. "BORÇLANMALAR ALTIN ÝLE OLSUN, DEVLETLERÝ KUR BASKISINDAN KURTARALIM" Uluslararasý alandaki borçlandýrmalarýn dolar yerine altýn ile yapýlmasý konusundaki görüþünü yineleyen Erdoðan, "Ben diyorum ki bu borçlandýrmalar altýn ile olsun. Altýnýn bu noktadaki ayarý bir þeye benzemez. Biz dolarla sürekli olarak dünya bir kur baskýsý altýnda kalýyor. Devletleri bu kur baskýsýndan kurtarmamýz lazým. Altýn tarih boyunca hiçbir zaman bir baský unsuru olmamýþtýr. Dolayýsýyla da altýnla bu adým atýlsýn. Bazý emperyal ülkeler Afrika'nýn topraklarýndaki altýnlarý, elmaslarý gittiler topladýlar. Oralara bir faydasý oldu mu, olmadý. Ýþte ben giriþimci ruhunu insanlýk için kullanan deðerli dostlara da bunu hatýrlatmak istiyorum. Teknik anlamda elbette uluslararasý kuruluþlardan destek alýnabilir ama bunun sýnýrýnýn iyi belirlenmesi gerekir. Doðu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniþ bir alanda küresel planlamalarla siyasal deðiþimlere özellikle gidilmesi, ama hemen hepsi de bu art niyetler sebebiyle baþarýsýz olmuþtur. Bunun bedelini de dökülen kanlar, yýkýlan þehirler olarak o ülke insanlarý ödemiþtir" þeklinde konuþtu. Suriye'de ABD, Fransa ve Ýngiltere tarafýndan yapýlan hava saldýrýsýnýn maliyetinin milyarlarca dolarý bulduðuna dikkat çeken Erdoðan, "Sayýn Trump da ifade etti, trilyonlar konuþtu. Eski Bush göreve geldiðinde Amerika baþýnda oydu. Ýlk Irak'a vurduklarýnda onunla vurdular. Daha sonra Obama ayný þekilde devam etti" açýklamalarýnda bulundu. Siyasi anlamda oldukça tecrübe edindiðini anlatan Erdoðan, "Bu noktada epeyce tecrübe edindik, hakikaten kitabýmýz oluþuyor. Ýnþallah bu iþ bittiðinde bunlarý kaleme alacaðýz. Gerçekleri daha çok ortaya koyacaðýz. Tecrübe edilmiþ olarak ortaya koyacaðýz. Ýstiyoruz ki dünya bunlarý giriþimci ruhunda çok farklý þekilde yoðursun. Avrupa'nýn mülteci göçü karþýsýnda yaþadýðý panik ve insanlýk dýþý önlemleri unutamayýz. Bizim Suriye'de 911 kilometre sýnýrýmýz var. Ýlk vurduklarý yer biz oluyoruz, kimse bize 'sus' diyemez. Peki 12 bin kilometre mesafeden buraya niye gelinir. Öbür taraftan Avrupa'dan buraya vurmak için niye gelinir. Bunlarýn hepsi düþündürücü. Kimseyi zalimlerin insafýna veya denizlerde boðulmaya terk etmeden herkese kapýmýzý ve soframýzý açtýk. Ülkemize verilen sözlerin tutulmamasýna raðmen bu tutumdan taviz vermedik" ifadelerini kullandý. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

17 Nisan 2018 Salý

Trende tecavüz

Almanya'da Münih deplasman maçýndan dönen Borussia Mönchengladbach taraftarýnýn yer aldýðý trende bir kýza tecavüz edildi. Olayýn ardýndan trendeki tüm yolcular gözaltýna alýndý. Münih maçýndan dönen taraftarlarýn yer aldýðý Ýsviçre Demiryollarý'na ait trende Bonn þehrinde yaþayan 19 yaþýndaki bir genç kýza Baden-Württemberg istikametinde tecavüz edildiði ifade edildi. Genç kýzýn polisi aramasýnýn ardýndan tren Flörsheim am Main'da durduruldu. Federal polis ekipleri, tren Mönchengladbach'a gelinceye kadar trende arama yaptý. Tren Mönchengladbach'a geldiðinde tüm yolcularýn kimlikleri alýnarak, olayýn yaþandýðý trenin içerisindeki tuvalette Federal polis tarafýndan adli týp araþtýrmasý yapýldý. Daha sonra tren incelenmek üzere depoya çekildi. Polis ve savcýlýk, trendeki 750 yolcu arasýndan bir þüpheliyi tespit ettiklerini belirterek, soruþturmanýn selameti açýsýndan detaylý bilgi vermedi. Son günlerde yaþanan tecavüz ve sarkýntýlýk olaylarý, uluslararasý yolcu trenlerinde güvenlik sorununu gündeme getirdi. ÝHA

Robotlar siyasete giriyor Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da bir robot, belediye baþkanlýðýna aday oldu. Seçmenlere vaatlerde bulunan Robot Al'ýn afiþleri sokaklara asýldý. Ýlerleyen teknoloji hayatýmýzý kolaylaþtýrýrken bir yandan geliþtirilen yapay zekalar iþ hayatýnda insanlarýn yerini alýyor.

Ancak bu zamana kadar hiç bir yapay zekanýn siyasette yer alacaðý düþünülmemiþti. Tokyo'nun banliyösü Tama'da bir robot, belediye baþkanlýðýna adaylýðýný koydu. Yapay zeka, diðer rakipleri gibi sokaklara afiþlerini astýrýp seçim kampanyasý düzenliyor. Vatandaþlarý cezbetmek için

Katalonya için sokaða döküldüler Barselona'da bir araya gelen 300 binden fazla kiþi Katalan politikacýlarýn serbest býrakýlmasý için sokaða döküldü. Ýspanya'nýn Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kiþi hapiste olan Katalan dokuz politikacýnýn serbest býrakýlmasýný istedi. Þehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel'de toplanan insanlar baðýmsýzlýk yanlýsý politikacýlarýn hapsedilmesine yol açan yargý süreçlerini protesto etti. "Sizi evde görmek istiyoruz", "Tutuklu politikacýlara özgürlük" þeklinde sloganlar atan kalabalýk grup, 6 Nisan'da Almanya mahkemeleri tarafýndan þartlý tahliyeyle serbest býrakýlan Carles Puigdemont için de "Baþkan Puigdemont" ifadelerini kullandý. Daha önce düzenlenen gösterilerden farklý olarak düzenlenen gösterilere baðýmsýz olmayan partiler ve sendikalardan da katýlým oldu. ÝHA

Kazýda ortaya çýktý Özbekistan'ýn Semerkant vilayetinde kazý yapan arkeologlar, Vudu tanrýsý Nana Buluku görüntülü, 46 motifi içeren ahþap kompozisyon buldu. Semerkant'ta Dargam kanalý kýyýsýnda bulunan, Ýslamiyet öncesi Semerkant hükümdarlarýnýn yazlýk sarayý kazý alanýnda yapýlan çalýþmalar sýrasýnda Özbekistan Fenler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü arkeologlarý bir tören odasý buldu. Oda duvarýnda bulunan 46 motifi içeren ahþap kompozisyonun, Orta Asya'daki kazýlarda bugüne kadar bulunan en deðerli ahþap bulunma olduðu, kompozisyon merkezindeki karakterin Vudu tanrýsý Nana Buluku olduðu, Özbekistan Fenler Akademisi tarafýndan açýklandý. 121x141 sm ölçülü oyma ahþap kompozisyon, demir halkalarla birbirine eklenen iki panodan

elinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþan belediye baþkan adayý Robot Al, "herkese fayda saðlayacak adil ve dengeli politikalar" vaadinde bulunuyor. AI'in belediye baþkan adaylýðýný ise 2014'te de Tama'da aday olmuþ Michihito Matsuda yürütüyor. 2014 seçimlerini büyük bir farkla kaybetmiþ Matsuda, twitterda yaptýðý açýklamada, "Dünyada ilk kez, bir robot seçimlerde yarýþacak. Yapay zeka Al, Tama'yý deðiþtirecek. Belediye Baþkaný Al ile tarafsýz ve dengeli bir politika yürüteceðiz. Geleceðe yönelik politikalarý hýzla, bilgi birikimi ve ustalýkla yürütecek ve gelecek nesillere öncülük edeceðiz" dedi. Tama'daki bazý seçmenler robotun belediye baþkaný olmasý konusunda heyecanlanýrken, bazýlarý ise belediye baþkanlýðýna bir insanýn geleceðini ifade ederek bu adaylýðýn unutulmamasý gerektiðini söylüyor. Tama þehrinde seçimler bugün yapýlýyor. ÝHA

oluþuyor. 'Tanrýya ibadet' temalý bu kompozisyon, Nana Buluku, ona hediye getirmekte olan insanlar, müzisyenler, kutsal ateþe aroma katan köleler gibi karakterleri içeriyor. ÝHA


SPOR

17 Nisan 2018 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

3 PUAN SEViNCi

Amed Sportif Faaliyetlerde 3 puan sevinci yaþanýyor. Sahasýnda Kastamaspor 1966'yý 1-0'lýk sonuçla maðlup eden ve küme düþme hattýnda yer alan takýmlarla puan farkýný 3'e çýkaran yeþil kýrmýzýlý beyazlý takýmda, moraller yerine geldi. TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetlerde 3 puan sevinci yaþanýyor. Sahasýnda Kastamaspor 1966'yý 1-0'lýk sonuçla maðlup eden ve küme düþme hattýnda yer alan takýmlarla puan farkýný 3'e çýkaran yeþil kýrmýzýlý beyazlý takýmda, moraller yerine geldi. Amed Sportif Faaliyetler'de yönetim elde edilen 3 puandan dolayý teknik heyet ve futbolcularý kutlarken, yeþil kýrmýzýlý ekip hafta sonunda deplasmanda yapacaðý Keçiörengücü maçý hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Amed Sportif Faaliyetler, Talaytepe Þehmus Özer Tesis-

lerinde yapacaðý idmanla haftanýn ilk çalýþmasýný gerçekleþtirecek. Prim verilecek Öte yandan Amed Sportif Faaliyetlere, Kastamonuspor 1966 maçýnýn galibiyet primleri, keçiörengücü maçý öncesinde daðýtýlacak. Yeþil kýrmýzýlý beyazlý yönetimin vereceði galibiyet primine, DTSO'nun seçimlerini kazanan Yeþil Liste üyeleri de vermesi bekleniliyor. Mehmet Kaya yönetimindeki yeþil liste üyeleri, Amed Sportif Faaliyetlere destek vermek için 1-0 sonuçlanan Kastamonuspor 1966 maçýna gitmiþti. ÝHA

Amed Sportif'in U-14 Takýmý þampiyon oldu Amed Sportif Faaliyetlerin U14 Genç Takýmý, Malatya'da þampiyonu oldu. Malatya'da yapýlan U14 Gençler ikinci kademe müsabakalarýnda tüm rakiplerini maðlup eden Diyarbakýr temsilcisi, Türkiye'nin en iyi 4 takýmý arasýna girmeyi baþardý. Erhan Ölker'in antrenörlüðündeki Amed Sportif Faaliyetler genç takýmý, Malatya'da yapýlan Türkiye þampiyonasý ikinci kademe maçlarýnda birinci olarak adýný Türkiye finallerine yazdýrdý. Amed Sportif Faaliyetler'in bu baþarýsý büyük sevince neden oldu. Genç antrenör Erhan Ölker, elde edilen baþarýdan dolayý çok mutlu olduklarýný dile getirerek bu baþarýyý Amedspor camiasýna armaðan ettiklerini kaydetti. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11003 17 Nisan 2018 Salý

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

17 Nisan 2018 Salý

Altýn fiyatlarý aþiret düðünlerini tek güne indirdi Hakkari'de yükselen altýn fiyatlarý nedeniyle düðünler bir güne indirildi. Ýþ adamý Halife Özkan, altýn ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aþireti olarak bu yýl yapacaklarý düðünleri bir güne indirme kararý aldýklarýný söyledi.

Hakkari'de havalarýn ýsýnmasýyla birlikte düðün sezonu da açýldý. Merzan Mahallesi'nde bu-

lunan bir düðün salonunda iþ adamý Halife Özkan'ýn kardeþi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan

CMYK

çifti için görkemli bir düðün töreni düzenlendi. Saðdýçlýðýný iþ adamý Halife Özkan'ýn yaptýðý düðün törenine Ýran ve Irak'tan kanaat önderleri, il ve ilçelerde iþ adamlarý, kamu kurum amirleri ve binlerce davetli katýldý. Kadýn ve erkek yüzlerce davetli, giydikleri yöresel elbiselerle mahalli sanatçýlar ve dengbejlerin seslendirdiði þarkýlar eþliðinde kol kola girip doyasýya halay çekti. Ýþ adamý Halife Özkan, altýn ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aþireti olarak bu yýl yapacaklarý düðünleri bir güne indirme kararý aldýklarýný söyledi. Özkan, "Bugün ailemizin son beþiði kardeþim Ramazan'ýn düðünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluðu içerisindeyiz. Hakkari'de bilindiði üzere düðünler iki

gün iki gece sürerdi. Maalesef altýn, dolar ve euro, son zamanlarýn en büyük seviyesine çýktý. Bu da düðünlerimize fazlasýyla yansýdý. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çýkarmamak için bu yýl yapýlacak olan düðünlerimizi bir güne indirme kararý aldýk. Umarým herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altýn ve dolar fiyatlarýnýn bir an önce düþmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dýþýndan gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düðünümüze gelen tüm davetlilere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Düðüne gelen Gülþen Kýlýnç ise altýn fiyatlarýnýn yükselmesinden dolayý damada çeyrek altýn takmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Kýlýnç, "Bugün amca oðlumun düðününe geldik. Kadýnlar olarak yöresel elbiselerimizi giydik. Fakat altýn fiyatlarý yükseldiði için ancak çeyrek altýn takabildik. Zaten düðünlerimizde damadýn yakýn akrabalarý altýn takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altýnýn yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarým bir düþüþ sergiler. Yoksa bu yýl düðünlerimiz bize çok masraflý olacak" þeklinde konuþtu. ÝHA

17 04 2018 0  
17 04 2018 0  
Advertisement