Page 1

Diyarbekirspor FiNALDE Spor Toto 3. Lig Play Off yarý final rövanþ maçýnda Diyarbekirspor, ilk karþýlaþmada 1-0 yenildiði Tirespor’u Yeni Diyarbakýr Stadýnda taraftarý önünde 4-0 yenerek finale yükseldi.

kýr Ýçin Diyarba .30 1 Ýftar: 9 .22 3 0 r: u Sah

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

4-0

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

16 Mayýs 2018 Çarþamba

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Ergani’de arazi kavgasý: 5 ölü

Fiyatý:s 25 Krþ

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesine, arazi anlaþmazlýðý nedeniyle iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybetti. 3’DE

DiYARBAKIR’DA Kudüs protestosu Diyarbakýr'da ABD'nin Telaviv Büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasý ve Ýsrail askerlerinin 62 Filistinliyi katletmesi, sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan protesto edildi. 5’DE

ÞU ALGI VAR YA Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesindeki Fatih Ortaokulu ile kardeþ okul olan Ýstanbul Üsküdar Fatih ortaokulu idarecileri, öðrenci velileri ve öðrencileri 'Ata topraklarýmýzý bize ne kadar da çok yanlýþ tanýtmýþlar!' diyerek yýllar önce gelmemenin piþmanlýðýný yaþarken Algý operatörlerine kanýlmamasý ve yurdun her karýþýnýn gerçek manada yerinde tanýnmasý gerektiðine dikkatleri çekiyorlar. Ahmet Beþenk'in Haberi 8'DE

“Ýsrail bir terör devletidir” Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da Türk öðrencilere hitap eden Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Ýsrail bir terör devletidir" dedi. Konuþmasýna Bugün Filistin'de hayatýný kaybeden 55 kiþiye rahmet ve yaralýlara þifa dileyerek baþlayan Erdoðan, "Bu Ýnsanlýk dramýný, bu soykýrýmý hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, ister Ýsrail, lanetliyorum" diye konuþtu. 13'DE

8 tarihi camide Ramazan ayýnda ibadet yapýlmayacak

Diyarbakýr’a 402 milyon liralýk yatýrým Dicle Elektrik, Diyarbakýr'ýn enerji altyapýsýna 402 milyon 400 bin lira harcarken, merkezdeki elektrik þebekesinin yüzde 65'ini de yer altýna alýyor. 7'DE CMYK

Mehmet Ali ABAKAY

Fahrettin KANAT

diyarbekirimtv21@hotmail.com

ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA ÇERMÝK (2) 6’DA

ET VE SÜT KURUMU VE UCUZ ET 2’DE

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde çýman olaylarda tahrip edilen 8'i tarihi toplam 9 camide, restorasyon çalýþmalarý devam ettiði için bu Ramazan ayýnda da ibadet yapýlamayacak. Ýlçedeki 16'sý tarihi olmak üzere 33 cami ise tamamlanan çalýþmalarýn ardýndan Ramazan ayýna hazýr hale getirildi. 4'DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Mayýs 2018 Çarþamba

ET VE SÜT KURUMU VE UCUZ ET; DAR GELÝRLÝ VATANDAÞIN ETÝNE EL UZATMAYIN

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn talimatýyla Et ve Süt Kurumunda Ucuz et daðýtýlmaya baþlandý. Günde bir tona yakýn et daðýtýlýyor, Buradan her vatandaþýn 2 kilo Kýyma, 2 kilo Et, 2 kilo Kavurma ve 2 Kilo Sucuk alma hakký var Burada Etin Kilosu 32 TL, Kýymanýn Kilosu 30 TL, Yozgat Kavurmasý 37 TL, Bingöl Kavurmasý 57 TL, Sucuk 17 TL'den satýlmakta. (Kasapta Etin Kilosu 50 TL.) Diyarbakýr'ýn nüfusu 1.5 milyon, Her aile 2 kilo Et 2 kilo kýyma alabiliyor, buda aile baþý 4 kilo demektir, Demek ki bu Kurumdan sadece 250 vatandaþ et alabiliyor. Burada satýlan Et ve Kýymanýn Yoksul vatandaþlar için

HABER

verildiði aþikardýr, gelin görün ki burada en çok et alanlarýn geçimi yerinde olan vatandaþlar olduðu görülmektedir. Sabahýn saat altýsýndan daðýtma saatine kadar yüzlerce vatandaþ sýraya girip et almayý bekliyor, Bir bakýyorsun yarým saat içinde Et ve Kýyma bitiyor, bunu takip ettik, Sýraya giren vatandaþlarýn bir çoðu, Ayný Aileden 6 veya 7 kiþi, bunlarýn arasýnda yaþý 9 ve 10 olanlarda var, düþünün 7 kiþi ayný aileden et alýrsa, 4x7 28 Kilo et ve kýyma eder, bu yüzden diðer vatandaþlar et almadan geri dönüyor. Burada gördüðümüz kadar bu 6 veya 7 kiþilik aile eðer Dar gelirli olsa bu eti almasý mümkün deðil, burada iki þey aklýmýza geliyor, Ya dar gelirli deðil yada bu etleri alýp daha yüksek fiyata satýp para kaza-

nýyorlar, Geçen gün 6 kiþilik bir aile yanýnda 9 yaþýndaki çocuðu sýraya koymuþ, sýra geldiðinde görevli '' bu çocuk 9 yaþýnda buna et vermem'' deyince, Vatandaþ, ''Sana ne kardeþim sen et vermek mecburiyetindesin, yoksa seni müdürüne þikayet ederim'' demesi üzerine, Görevli ''Beni istediðin yere þikayet et ben baþka vatandaþlarýn haklarýný sana veremem'' Bunun üzerine o vatandaþ o çocuðu sýradan çýkarmak zorunda kaldý, Böyle duyarlý görevlilerinde olmasý bizi çok sevindirdi. Devlet ne yaparsa yapsýn içimize bir kere hile girmiþ, Birde Devleti sorumlu tutan, hainler var, Biraz vicdanlý olalým kendi ihtiyacýmýz kadar et alalým ki baþka vatandaþlara da sýra gelebilsin. Esasýnda böyle hileli yolla et alanlarý deþifre etmek ve bir daha o

D.Ü'de intörn mühendislik dönemi

A t i l l a’ d a n Ramazan ayý mesajý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Ramazan ayý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla Ramazan ayý mesajýnda, "Tüm Müslümanlar tarafýndan özlemle beklenen 11 Ayýn Sultaný Ramazan'a tekrardan eriþmenin büyük mutluluðu içerisindeyiz. Mukaddes kitabýmýz Kur'an-ý Kerim insanlýk âlemine bu ayda inmiþ, bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almýþ ve oruç tutulmasý bu ayda farz kýlýnmýþtýr''. Birlik ve beraberlik duygularýnýn iyice pekiþtiði, komþularla, yakýnlarla olan güzel iliþkilerin daha da yoðunlaþtýðý, yardýma muhtaçlarýn fazlasýyla gözetildiði Ramazan'ýn toplumda bir fýrsat olarak görülmesi gerektiðini belirten Baþkan Atilla, her türlü dargýnlý-

ðýn ve sýkýntýnýn ortadan kaldýrýlmasý için çaba sarf edilmesi gerektiðini dile getirdi. Dini ve imani duygularýn zirve yaptýðý, ibadet aþkýnýn en üst seviyeye geldiði bu ayda güzel gelenekleri yaþatmak adýna da ayrý bir heyecan duyulmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Atilla, “Büyük bir manevi deðere sahip olan Ramazan ayýnda yoksullarý, yetimleri, düþkünleri, yaþlýlarý, þehit ailelerimizi, gazilerimizi, hasta ve fakirlerimizi ziyaret ederek, onlarý hatýrlamak, acýlarýný paylaþmak hepimizin insani görevi olup, sýcak ilgi ve þefkatimizi onlara hissettirmek en önemli sorumluluklarýmýz arasýndadýr. Bu duygular içinde Diyarbakýrlý hemþehrilerimizin, milletimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Ayý'ný kutluyor, hayýrlara vesile olmasýný Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. Ümit ÖZDAL

Ramazan ayýnda gece toplu taþýma hizmeti verilecek

sürecek uygulamada, 21 otobüs gece saat 02.30'a kadar toplu taþýma hizmeti verecek. Toplu taþýmada her sabah saat 06.50'de baþlayan seferler, saat 23.00'a kadar normal saat düzeninde çalýþacak. Nöbetçi 21 otobüs ise saat 12.30'dan gece 02.30'a kadar kent merkezinde çeþitli güzergahlarda çalýþacak. NÖBETÇÝ ARAÇLAR Kent merkezinde "A5 (1 Adet), AZ (2 Adet), B3 (1 Adet), B2 (2 Adet), B8 (2 Adet), CE8 (2 Adet), CE3 (2 Adet), CE4 (2 Adet), E1 (2 Adet), E8 (2 Adet), F2 (2 Adet), Z2 (2 Adet)" kodlu otobüsler çeþitli güzergahlarda gece seferleri düzenleyecek. Ümit ÖZDAL

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan ayý boyunca 21 otobüsle gece saat 02.30'a kadar toplu taþýma hizmeti verecek. Daha rahat ve konforlu bir toplu ulaþým hizmeti için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn, Ramazan ayýnda maðdur olmamalarý için gece nöbetçi araç uygulamasý yapacak. 16 Mayýs'ta baþlayýp 14 Haziran'a kadar

vatandaþa et vermemek lazým. En kolayý yol, her vatandaþ Nüfus cüzdanýyla gelsin, soyadý bir olanlara 4 kilodan fazla et verilmesin. Yaþý 18 den aþaðý olanlara da sakýn et verilmesin, zaten kýsýtlý olan bu etleri bu Ramazan gününde yoksul olan vatandaþlara da et daðýtýlabilsin, Et ve Süt Kurumu, Bu Ramazan günü Et ve Kýymayý 1 Ton deðil de 2 Ton olarak satabilirse vatandaþlar daha rahat et alma imkanýna sahip olacaktýr. Kavurma ve Sucuðu zaten dar gelirli vatandaþýn almasý mümkün deðil, Dar gelirli olmayan vatandaþlarda bu Ramazan günü Bir ay Kavurma ve Sucukla idare etmeye çalýþsýn, Hem Dar gelirli vatandaþlarýn et almasýna yardýmcý olur hem de büyük sevap kazanýr.

Dicle Üniversitesi ev sahipliðinde Diyarbakýr Valiliði, Karacadað Kalkýnma Ajansý, Yeniþehir Belediyesi iþbirliði ile "Uluslararasý Ýntörn Mühendislik ve Üniversite Sanayi Ýþbirliðine Katkýlarý" adlý bir çalýþtay düzenlendi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde geniþ bir katýlýmla baþlayan çalýþtayýn açýlýþ programýna Rektör yardýmcýlarýmýz, fakülte dekanlarýmýz, Sanayi Kuruluþu temsilcileri, STK Baþkanlarý ve öðrenciler katýldý. Ýstiklal marþý ve saygý duruþu ile baþlayan programda Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Toprak açýlýþ konuþmasý yaptý. Toprak, mühendislerin hayatýn kamera arkasý çalýþanlarý olduðunu, çevreye bakýldýðýnda mühendislerin izini her yerde görebileceðimizi söyleyerek, birçok bilimin mühendislik mesleðine ihtiyaç duyduðunu söyledi. Ýntörn Mühendislik uygulamasý hakkýnda bilgiler veren Toprak, intörn mühendislik sisteminin diploma öncesi öðrencilerin teoride aldýklarý bilgileri pratiðe yansýtmaya adým atmasýnýn sanayi ve üniversite için büyük bir adým olduðunu söyledi. Organize Sanayi Bölgesi Baþkaný Aziz Odabaþý da yaptýðý konuþmada ülkemizi dünya standartlarýnda ekonomik güce kavuþturmak için üniversiteler ile iþbirliðinin önemine vurgu yaparak, bilimsel araþtýrmalarýn sanayi gücü ile bir arada daha büyük iþler için gerekliliðini belirtti. Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Özekinci de firmalarý hakkýnda bilgi vererek, bölgenin çelik sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Son olarak konuþan Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Tahsin Kýlýçoðlu da intörn mühendisliðin son yýllarda Türkiye'de faaliyet gösterdiðini belirterek, Gaziantep Üniversitesinin de öncü olduðu birkaç üniversitede uygulandýðýný söyledi. Ýntörn mühendislik uygulayan üniversitelerden mezun olan öðrencilerin iþ bulma imkanlarýnýn daha da arttýðýný ve ayný zamanda tecrübeli olarak mezun olduklarýný belirten KIlýçoðlu, uygulamanýn Sanayi sektörüne de avantaj saðlayacaðýný belirtti. Çalýþtaya katký sunan firmalara plaket takdiminden sonra panele geçildi. Çalýþtay, toplamda üç oturumda gerçekleþtirilen panel ile son buldu. Ýhsan ÖZDEMÝR


16 Mayýs 2018 Çarþamba

Sela okunup Filistinliler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde, Ýsrail askerleri tarafýndan þehit edilen Filistinliler için sela okunup gýyabi cenaze namazý kýlýndý. ABD Büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasýný protesto eden masum 60 Filistinli'nin hunharca katledilmesine Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinden de tepki geldi. Filistinli þehitler Çüngüþ ilçesinde sela okunurken, öðle namazýnýn ardýndan þehitler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Tarihi Alibey Camisinde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan þehit Filistinliler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Cenaze namazýna Ýlçe Belediye Baþkaný Zübeyir Aslanca, Ýlçe Müftüsü Hacý Turan Demircioðlu ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Gýyabi cenaze namazýnýn ardýndan konuþan Ýlçe Müftüsü Demircioðlu "Bu Ramazan ayýna yine içimiz buruk giriyoruz. Buna sebep olan eli kanlý terör devleti Ýsrail'dir. Ýsrail'i lanetliyor ve kýnýyoruz. Kardeþlerim, zalimler rahat býrakmýyorlar ki aðýz tadýyla Ramazan'ýmýzý yaþayalým. Kana doymayan bu vampirler, yine mübarek ramazanýmýzý bize zehir ediyorlar. 'Bir insaný öldürmek, tüm insanlýðý öldürmek gibidir' diyen dinin mensuplarý, öldürmeyi, meslek edinmiþ olan iþgalci, sömürgeci, ýrkçý Ýsrail tarafýndan hunharca katlediliyor. Filistin'i bütün dünya eli kolu baðlý seyrediyor. Hani mü'minin mü'mine karþý durumu, bir parçasý diðer parçasýný sýmsýký kenetleyip tutan binalar gibiydi. Vücudun bir uzvu hasta olduðu zaman, diðer uzuvlar da bu acýyý hissedecekti? Müslüman hangi ýrktan, hangi renkten, hangi bölgeden, hangi kavimden ve hangi dilden olursa olsun mazluma el uzatacaktý. Dinimizin emri buydu” ÝHA

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Ergani’de arazi kavgasý: 5 ölü Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesine, arazi anlaþmazlýðý nedeniyle iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybetti.

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesine baðlý Akçakale köyü kýrsalýnda arazi anlaþmazlýðý yüzünden çýktýðý belirtilen silahlý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda yaralý olduðu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Akçakale köyü Þengül mezrasý kýrsalýnda bulunan bir araziden dolayý anlaþmazlýða giren iki gurup arasýnda çýkan tartýþma kýsa sürede silahlý kavgaya dönüþtü. Silahlarýn kullanýldýðý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Olayýn ardýndan bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralýlara hastanelere taþýrken, bölgeye gelen jandarma ekipleri kavgaya karýþan gruplarý ayýrdý. Bölgede gerginlik devam ediyor. ÝHA

6 kiþi yaralandý, 100 koyun telef oldu

Elazýð'da kamyon ile otomobilin çarpýþmasý sonucu 6 kiþi yaralandý, 250 koyunun bulunduðu kamyonda yaklaþýk 100 hayvan telef oldu. Kaza, Elazýð-Diyarbakýr karayolunun 50.kilometresinde Çitli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr istikametinden gelen Kadri Gül idaresindeki 27 T 6970 plakalý kamyon ile ayný istikamette seyir eden Fevzi Keleþ yönetimindeki 01 BP 206 plakalý otomobil çarpýþtý.Otomobili altýna almamak için sürücüsünün direksiyonu kýrdýðý kamyon þarampole uçtu. Her iki araçta bulunan 6 kiþi yaralandý. Kamyonda bulunan 250 koyundan ise yaklaþýk 100 tanesi telef oldu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayýda saðlýk, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralýlar olay yerinden ambulanslarla alýnarak kentteki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Kamyonda bulunan ve sað kalan hayvanlar ise tek tek çýkartýldý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

8 tarihi camide Ramazan ayýnda ibadet yapýlmayacak Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde çýman olaylarda tahrip edilen 8'i tarihi toplam 9 camide, restorasyon çalýþmalarý devam ettiði için bu Ramazan ayýnda da ibadet yapýlamayacak. Ýlçedeki 16'sý tarihi olmak üzere 33 cami ise tamamlanan çalýþmalarýn ardýndan Ramazan ayýna hazýr hale getirildi.

Sur ilçesinde 2015'in son dönemlerinde baþlayýp 2016'nýn mayýs ayýnda sonlanan çatýþmalý dönemde, terör örgütü mensuplarýnca yakýlýp yýkýlan ibadethanelerin restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Baþta, teröristler tarafýndan yakýlýp talan edilen Kurþunlu Camii olmak üzere ilçedeki 8 tarihi camide çalýþmalarýn devam etmesi nedeniyle bu Ramazan ayýnda da ibadet yapýlamayacak. Bunun yanýnda Sur'da 16'sý tarihi olmak üzere 33 camide ise son hazýrlýklar son aþamaya geldi. Çalýþmalarýn ardýndan camiler bugün kýlýnacak olan ilk teravih namazýna hazýr hale getirilecek. Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Diyanet-Sen Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ömer Evsen, Diyarbakýr Suriçi'nde 24'ü tarihi olmak üzere 42 caminin olduðunu söyledi. Evsen, "Bu camilerden 9'u hala bakým ve onarýmý devam eden camilerimiz. Bu bölgedeki hendek ve barikat siyasetinden kaynaklý, ça-

týþmalý dönemde ciddi manada zarar gören içlerinde çok önemli camilerimizden olan Kurþunlu Camisi, hala

bakým ve onarým içerisinde olduðu için kapalý durumda. Bunun dýþýndaki 16'sý tarihi olmak üzere 33 camimiz ibadete ve hizmete açýk durumda. Bu camilerimizde hiçbir þekilde ibadet aksamadan ibadetlerimiz devam edecek. Bunlarýn iki tanesinde de bizim çok önem verdiðimiz hatimle namaz kýlma geleneði uygulanacak. Tabi Ramazan ayýna iki

gün kala Ýsrail'in uyguladýðý þiddet ve bunun olmasýna neden olan Amerika'nýn uygulamýþ olduðu olaylardan dolayý buruk da olsa Ramazan ayýna giriyoruz. Biz 5. Harem'in kenti olan Diyarbakýr'dan 2. Harem'in kenti olan Kudüs'e buradan selamlarýmýzý gönderiyoruz" dedi. Vatandaþlar da Ramazan ayýnýn tüm Müslüman alemine hayýrlar getirmesi temennisinde bulunarak Ýslam coðrafyasýnda akan kanýn durmasýný istedi. ÝHA


16 Mayýs 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Tren otomobile çarptý: 1 yaralý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalýþan otomobil ile yakýt taþýyan tren çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Yeniþehir ilçesinde otomobil ile yakýt taþýyan tren çarpýþtý. Edinilen bilgiler göre, olay saat 16.45 sularýnda meydana geldi. Ahmet Arif Caddesi üzerinde

Yeþil, TOBB yönetiminde Ýþ dünyasýnýn çatý örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde (TOBB) seçim süreci tamamlandý. 365 oda ve borsa baþkaný tarafýndan aday gösterilen Rifat Hisarcýklýoðlu yeniden dört yýllýðýna Baþkan seçilirken Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil ise TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildi. Türkiye Odalar Borsalar Birliði'nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Genel Kurulda konuþan TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin sadece bölgesinin deðil, dünyanýn ekonomik devi olacaðýný söyledi. Nisan ayýnda gerçekleþtirilen tüm oda ve borsa seçimlerine de deðinen Hisarcýklýoðlu, seçimlerin sonucunda baþkanlarýn yüzde 42, meclis üyelerinin de yüzde 50'sinin deðiþtiðini ve zorlu bir dönemi baþarýyla tamamlamýþ olmanýn, huzur ve mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, 20132018 döneminde hem üyelere hizmet etme hem de ülke ekonomisine katký saðlama noktasýnda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan tek liste ile gidilen 74. TOBB Genel Kurula da TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil getirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilen Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, TOBB yönetiminde bulunmanýn gururunu ve onurunu yaþadýðýný belirterek, "Genel Baþkanýmýza vermiþ olduðu bu görevden dolayý çok teþekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte sadece ilimizin ekonomik sorunlarý deðil, bölgemizin de ekonomik sorunlarýna çözüm bulmak üzere tüm gayretimizle çalýþmaya devam edeceðiz. Ekonomiye yön veren böylesi büyük bir camiada yer alarak bölgemizi temsil etmek benim için gurur vericidir" diye konuþtu. Kerem DOÐAN

bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan otomobile o sýrada geçmekte olan tren çarptý. Kazanýn gerçekleþtiðini görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri aðýr yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrdý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Kudüs protestosu Diyarbakýr'da ABD'nin Telaviv Büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasý ve Ýsrail askerlerinin 62 Filistinliyi katletmesi, sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan protesto edildi. Filistinliler için "Büyük Felaket" olarak tanýmlanan Nakba'nýn yýl dönümünde ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasý ve Ýsrail askerleri tarafýndan 62 Filistinlinin katledilmesi Diyarbakýr'da yürüyüþ ve basýn açýklamasýyla protesto edildi. Ýslami Sivil Toplum Kuruluþlarý öncülüðünde düzenlenen yürüyüþe, AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak ve partililer de katýldý. Vatandaþlar, öðleden sonra saat 14.00 sularýnda Ýstasyon Meydanýnda bir araya geldi. "Kudüs, Ýsrail ve ABD'ye mezar olacak" yazýlý pankart açan kitle üzerinde ABD Baþkaný Trump ve Ýsrail Baþkaný Netanyahu'nun resimlerinin bulunduðu "Terörist" yazýlý kukla ile birlikte Sur Çift Kapýya doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþ boyunca tekbirler getiren grup, sýk sýk Ýsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attý. Sur Çift Kapýda son bulan yürüyüþ sonunda basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasý öncesi ABD Baþkaný Trump ve Ýsrail Baþkaný Netanyahu'nun resimlerinin bulunduðu "Terörist" yazýlý kukla yere atýlýp, tekmelendi. Grup içerisinde bazýlarýnýn kuklayý yakmak istemesi üzerine güvenlik gerekçesiyle kukla uzaklaþtýrýldý. Açýklamayý Ýslami Sivil Toplum Kuruluþlarý Yönetim Kurulu üyesi Yunus Memiþ, okudu. Memiþ, "Mübarek bir zaman dilimindeyiz. Yarýn Þaban ayýnýn son günü. Yarýn gece tüm Ýslam coðrafyasýnda teravih kýlýnacak ve sahura kalkacaðýz. Çarþamba günü Hicri 1439'un Ramazan'ýn ilk günü. Böyle mübarek günleri kana bulamak Siyonist aklýn vazgeçilmezi oldu. Irkçý emperyalizm bu mübarek günleri yine kana buladý. Bugün iþgalci Ýsrail yine Filistin'de katliam yapýyor. 50'den fazla þehidimiz 2000'in üzerinde yaralýmýz var. Seçildiði günden beri, aynen önceki ABD baþkanlarý gibi, dünyanýn baþ belasý olan Trump küstahlýklarýna devam ediyor. Trump, 7 ay önce 'ABD'nin Ýsrail Büyükelçiliðini Kudüs'e taþýyacaðýz' demiþti. Geçtiðimiz hafta Kudüs sokaklarýna Arapça, Ýngilizce, Ýbranice 'ABD Büyükelçiliði' levhalarý asýlmýþtý. Bugün 14 Mayýs. Ýþgalci Ýsrail'in sözde baðýmsýzlýðýnýn ilanýnýn 70. yýl dönümü. Katil ABD ve iþgalci Ýsrail bu sözde baðýmsýzlýðýn 70'inci yýlýný Müslüman kaný dökerek kutlama kararý almýþlar. Þimdi bu þeytani kararýn gereðini yapýyorlar" dedi. Ýsrail ile her türlü iliþkinin teröre ve akan kana ortak olma olduðunu vurgulayan Memiþ, "Kim ne derse dersin, Ýsrail, meþru bir devlet deðil bir terör örgütüdür. Kim ne derse desin, Ýsrail, bu coðrafyanýn doðal bir üyesi deðil bir iþgalcidir. Kim ne derse desin, Ýsrail'le her türlü iliþki Siyonist teröre destek olmak, akan kana ortak olmaktýr. Kim ne derse desin, ABD ve Ýngiltere, Ýsrail'in hamisidir. ABD ile stratejik müttefik olanlarýn Ýsrail düþmanlýðý tiyatrodur. Ýsrail'le her türlü anlaþmayý yapanlarýn Ýsrail düþmanlýðý tiyatrodur. Ýsrail'le mütemadiyen ticaret hacmini artýran hükümetlerin Ýsrail'in küstahlýklarýna katký sunduðunu kim inkar edebilir? Ýsrail'le baðýmlýlýk iliþkilerini artýran hükümetlerin Ýsrail'e cesaret verdiðini kim inkar edebilir? Siyonist Ýsrail, þýmarýklýðýnýn, küstahlýðýnýn, eli kanlý oluþunun gereðini yapýyor.

Aklý baþýnda olan hiçbir insan Ýsrail'den vicdan ve merhamet beklemez. Aklý baþýnda olan hiçbir insan Ýsrail'den insanlýk beklemez. Siyonist Ýsrail ile barýþ ve adalet kelimelerinin yan yana gelmesi mümkün deðildir. Ýsrail'e söz söylemek gereksizdir. Ýsrail sözden anlamaz. Ýsrail ancak güçten anlar. Bizim sözümüz, sitemimiz, serzeniþimiz, kendi geleceklerini Ýsrail'le iyi iliþki kurmakta gören herkesedir. Ýslam ülkelerindeki hükümetlere iþgalci Ýsrail ile iþbirliði kötülük olarak yeter" diye konuþtu. Ýsrail bu topraklarda olduðu müddetçe bu coðrafyaya barýþ gelmeyeceðini kaydeden Memiþ, "Müslüman idareciler Ýsrail ile iliþkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karþý tek bir cesur adým atamayacaklardýr. Ey Ýslam ülkelerinin yöneticileri, yanlýþtan dönün. Ey Ýslam ülkelerinin yöneticileri, ABD'nin, Ýsrail'in peþinden gitmekten vazgeçin. Ey Ýslam ülkelerinin yöneticileri, eli ayaðý parçalanmýþ çocuklar aþkýna, kafasý uçurulmuþ, beyni dökülmüþ çocuklar aþkýna, gözlerindeki dehþetle yardým bekleyen çocuklar aþkýna yanlýþtan dönün. Herkes biliyor, herkes þahit ki, telefon diplomasisiyle, lanet okumayla, kýnamayla zulüm bitmiyor. Ýsrail yaptýrýmdan anlar. Ýsrail güçten anlar. Allah için yýrtýp atýn Ýsrail ile yapýlmýþ anlaþmalarý. Bunlarý yapmaya gücünüz yetmiyorsa Allah için çýkýn ve gerekçelerinizi söyleyin. Bir buçuk milyar Müslüman sekiz milyonluk Ýsrail'i tükürse boðar. Korkmayýn, Allah aþkýna cesur olun. Siz gereðini yapmazsanýz bu milletin içerisinden Ýsrail'e ve dünyanýn tüm zalimlerine haddini bildirecek yiðitler çýkacaktýr. Cenabý Allah, zalimleri bizim elimizle cezalandýracaktýr" ifadelerini kullandý.

Ardýndan konuþan Mavi Marmara gazisi Fikri Karavil ise, bugün meydanlarda yarýn ise cephelerde olacaklarýný vurguladý. Karavil, þunlarý söyledi: "Avrupa Birliði, Birleþmiþ Milletler yaþanan insanlýk dramýný görmezden gelse de Arap Birliði, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý gerekli ve yeteri etkin tepkileri göstermezse de Müslüman milletler, sömürgeci ABD ve Siyonist iþgalcilere karþý sesini yükseltmeye devam edecektir. Ýslam düþmanlarý þunu bilsin ki, bugün meydanlardayýz, ama yarýn cephelerde olacaðýz. Bugün çýðlýðýmýza sessiz kalanlar, pervasýzca katliamlara devam edenler, yarýn öfkemizle yüzleþeceklerdir. Muhakkak ki bir gün özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da hep birlikte rabbimize yönelip þükür secdesinde bulunacaðýz." Konuþmalarýn ardýndan Ulucami Ýmamý Osman Yaðmur dua etti. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

"Çermik" Denilince Üzülürüm "Diyarbakýr'da Þehir Araþtýrmalarý Merkezi" konulu çalýþma içine girince þehrin on üç ilçesine giderek, araþtýrarak, gördüklerimizi okuduklarýmýzla bütünleþtirip, dinlediklerimizle toparlayarak her ilçenin dününü bugüne taþýma, yarýna bir þeyler býrakma endiþesi aðýr bastý. Onlarca kez geldiðim, gezip dolaþtýðým ilçelerden biri Çermik oldu. Sessiz sedasýz sabahleyin þehirden gelip, akþama doðru ilçeden ayrýlýrken gözlemlerde bulundum, Çermik hakkýnda. Þehirden uzaklýk açýsýndan Kulp, Çüngüþ sonrasý üçüncü sýrada olan Çermik'te gelip dolaþmalarýmýzla birkaç eþ-dost tanýdýk. Çermik hakkýnda bilgi sahibi olduklarýmýz arasýnda Hamdullah Iþýk, gazetecilik yönüyle yer aldý. Her zaman gezip dolaþtýðýmýz ilçelerde rastladýðýmýz isimlerden biri olarak notlarýmýz arasýnda yer alan Iþýk, Çermik'le ilgili anlatýmlarýnda ilçeyi tanýtmayý ön plânda tutan biri oldu. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, seksen bir ili içine alan ve özelde merkezi Diyarbakýr olarak düþündüðümüz, þehrin her ilçesine dair yazýlý-sesli-görsel malzemenin derlemelerle birlikte eksiksiz düþünüldüðü bir oluþum. Bu amaçla her ilçeyi esaslý biçimde ele almak lazým ki baðlý olunan þehre dair parçalar bütünü oluþtursun. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nin Çermik ile ilgili kaynaklarý bir araya getirirken Aberne ismi üzerine araþtýrma yaparken Çer-mug hakkýnda dikkat çeken kaplýcalarýn hakkýyla ele alýnmadýðýný gördük. Termal kaynaklarýn bulunduklarý yeri, on yýl içinde müreffeh, mutlu ve ekonomik olarak canlandýrdýðý ortamda Çermik, tanýtýlmamanýn, yanlýþ uygulamalarýn faturasýný oldukça ödemiþ bir ilçe olarak, farklý doðasý, su kaynaklarý, baraja yakýnlýðý, tarihî eser zenginliðiyle birçok þehri geride býrakacak yapýda göründü. Onun için dost meclislerinde ilçeler hakkýnda bir þeyler dediðimde sýra Çermik'e gelince üzüldüðümü ifade etmede geri durmam. Kaplýcalar'ýn iyi þekilde yerelden ulusala

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

16 Mayýs 2018 Çarþamba

KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA ÇERMÝK (2)

doðru ele alýnmasýnýn geciktirilmemesini dile getirdiðimizde Gelincik Daðý'nýn, Haburman'ýn, Gaban Kral Yolu'nun, Sinag'ýn, Þeyhan Dede Þelalesi'nin, Yýkýk Çermik Kalesi'nin, Beyler Sarayý olmak üzere diðer mekânlarýn tanýtýlmasý ve ilçenin bundan turistik payýný almasýnýn gerekliliði üzerinde dururuz. Bir efsaneye dönüþen Kaplýcalarýn her yýl, festivalle ziyaretçi çekmesi gerekirken, atýlan ilk adýmlarýn sonrasý gelmedi, bir türlü. Festivallerle ülke geneline, yurt dýþýna açýlmanýn gerekliliði ortada iken yatýrýmlarýn sýnýrlýlýðý, insaný üzmüyor, deðil. Özellikle yurt dýþýnda hatýrý sayýlýr oranda çalýþaný bulunan Çermik, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Mersin gibi illerde yoðunlaþan iþ adamlarýyla bu handikapý aþabilir, gerekeli tanýtýmla þehrin ücra ilçelerinden biri olmanýn hareketsizliðini üzerinden atabilir. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nde her il bir kitaplýkta her ilçe alt baþlýkta ele alýnmaktadýr. Çermik ilçemizle ilgili çalýþmalar, tarihle ilgili kaynak eserlerde geçen bölümlerle bilgilerin dýþýnda þu þekilde tasnif edilmiþtir:

1-Kaplýcalar Diyarý Çermik/ Hamdullah Iþýk 2-1960'lardan Bir Kesit Çermik / Nurettin Deðirmenci 3-Çermik Dergisi 4-Çermik Gazeteleri Arþivi 5-Kaplýcalar Ýncisi Çermik/ Hamdullah Iþýk 6-Yazýlý Kaynaklarda Çermik / Müslüm Üzülmez 7-Çermik Termal Turizm Raporu/ Karacadað Kalkýnma Ajansý 8-Uygarlýk Tarihinde Çermik / Ömer Iþýk Elbette Çermik'e dair kimi araþtýrmalar yapýlmýþtýr, Kara Amid Dergisi'nde yer alan makalelere dönüþmüþ þekilde. M. Fahrettin Kýrzýoðlu'nun araþtýrmasý bu þekildedir. Çermik'in tanýtýmý, tanýtýlmasý elbette daha çok Çermik'te doðmuþ, çocukluðunu geçirmiþ, delikanlýlýktan olgunluða eriþen Çermiklilerin görevidir. Bu bir ahde vefadýr, öz itibariyle. Hamdullah Iþýk, kendi perspektifinde fotoðraf çekimleriyle, araþtýrmalarýyla bu vefa borcunu yerine getirmeye çalýþan bir isim. Öncelikle ortaya koyduðu eserler dýþýnda tanýtým amaçlý broþürler, Çermik ile hediyelik takýlar, kartpostallar, belgesel tanýtým filmleri (CD) olmak üzere Çermik'i tanýtan yayýnlarýn esas olduðu bir Çermik Tanýtým Bürosu oluþturulmalýdýr. Çermik'te bu büronun sorumlusu kim olmalýdýr? Bizce bu çalýþma için gündüzünü gecesine katan Hamdullah Iþýk'tan baþkasý olmamalý. Þehir Araþtýrmalarý Merkezi çalýþmalarýmýzda günlerce býkmadan, usanmadan zamanýný bize ayýran IÞIK, bunu hak eden biridir. Kitap deseniz, çalýþmalarý birkaç kez yayýnlanmýþ, Belediyecilik alanýnda uzmanlaþmýþ, Fotoðraf alanýnda Çermik'i en iyi bilenlerden biri. Birçok televizyon programýnda Çermik'i tanýtmýþ, bir isim. Þimdi, Çermik denildiðinde üzülmüyoruz, artýk. Çünkü Çermik'i tanýtan, bizim sýklýkla ilçe hakkýnda merakýmýza sayfalarca açýklama sunan biri vardýr: Hamdullah IÞIK.


16 Mayýs 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Dicle Elektrik’ten Diyarbakýr’a 402 milyon liralýk yatýrým Elektrik daðýtým iþinin özelleþtirilmesinden bu yana geçen 5 yýldaki toplam yatýrým miktarý 1.6 milyar lirayý bulan Dicle Elektrik, Diyarbakýr'ýn enerji altyapýsýna 402 milyon 400 bin lira harcarken, merkezdeki elektrik þebekesinin yüzde 65'ini de yer altýna alýyor.

Gülenç: Bismil’e farklý bir kimlik kazandýracaðýz Diyarbakýr'ýn Bismil Belediyesi ilçe giriþine görsel bir güzellik katmak amacýyla BismilTepe-Diyarbakýr kavþaðýndaki giriþ yolu üzerinde baþlattýðý dekoratif yapay þelale ve park çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç, 50 metre boyunda, ortalama 7.5 metre yüksekliðindeki kademeli-kaskatlý yapay þelalenin inþaatý tamamlandýðýnda ilçe giriþine ayrý bir güzellik kazandýracaðýný kaydetti. Baþkan Gülenç, dekoratif þelale inþaatýnýn kýsa bir sürede tamamlanarak çalýþmaya baþlayacaðýný belirterek, "Ýlçemizin bu tür hizmet alanlarýna ihtiyacý var. Biz bu yüzden sosyal alanlara ve sosyal tesislere büyük önem veriyoruz. Yapýmýný tamamlamak üzere olduðumuz bu yapay þelalenin çevresinde su ve ýþýk oyunlarý, doðal görünümlü yapay kayalar, bitki cepleri, farklý renklerde aydýnlatma, zeminde yapay havuz, kenarlarýnda da dinlenme ve fotoðraf çektirme alanlarý olacak. Ýlçemize giriþ yapan misafirlerimizi ya da ilçemizden geçiþ yapan vatandaþlarýmýzý renkli ve doðal görüntüsüyle karþýlayacak olan bu þelale, ilçemize de farklý bir kimlik kazandýracak" dedi. Dekoratif yapay þelale inþaatýn yanýndaki park çalýþmasý hakkýnda da açýklama yapan Baþkan Gülenç, ilçedeki yeþil alanlarýn sayýsýný arttýrdýklarýný ve bu yöndeki çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyerek, "Bismil Belediyesi olarak kýrsalda ve kent merkezinde çok sayýda ekibimiz çalýþmaktadýr. Yemyeþil Bismil hedefimizle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" þeklinde konuþtu. Ýhsan ÖZDEMÝR

Güneydoðu'nun olduðu gibi Diyarbakýr'ýn da en büyük özel þirketi olan Dicle Elektrik Daðýtým'ýn Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, kentteki enerji altyapýsýnýn yeni yatýrýmlarla modernize edildiðini ve güçlendirildiðini açýkladý. Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen 402 milyon 400 bin liralýk yatýrýmdan en büyük payý 196 milyon 500 bin lira ile þehir þebekesine ayýrdýklarýný belirten Yaka, kýrsaldaki þebeke, teknoloji, enerji nakil hatlarý ve aydýnlatma için de ciddi yatýrýmlar hayata geçirdiklerini bildirdi. Dicle Elektrik Daðýtým Ýl Müdürü Uður Yaka, bugüne kadar tamamlanan yatýrýmlarla Diyarbakýr il merkezindeki elektrik þebekesinin yüzde 65'inin yer altýna alýnmakta olduðunu, bununla ilgili çalýþmalarýn ise yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný açýkladý. Yaka, gerçekleþtirilen yatýrýmlarý açýklarken þöyle dedi: "Ýl Müdürlüðü olarak 15 bin 355 kilometrekare alandaki 17 ilçede, 1,6 milyon nüfusa 1.296 personel ve 245 araçla 7 gün, 24 saat hizmet veriyoruz. Ýlimizde sayýlarý 521 bini bulan abonelerimize Enerji Bakanlýðý ve Elektrik Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri doðrultusunda kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalýþýyoruz. Özelleþtirme sonrasýnda Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmlar 402 milyon 400 bin liraya ulaþtý. Þehir þebekesini yer altýna

alýyoruz. Bu sayede hem þehir elektrik þebekesi daha güvenli ve kaliteli olacak, hem de görüntü kirliliði sona erecek. Yeraltý þebekesinin bir diðer faydasý da kaçak elektrik kullanýmýný engellemesi. Bu sayede þehrimizde yüzde 73'lerde olan kaçak elektrik kullanýmýný, yüzde 62'ye kadar düþürmeyi baþardýk. Bu konuda etkin saha denetimlerimiz ve teknoloji geliþtirme yatýrýmlarýmýz da sürüyor''. Gerçekleþtirilen ve devam eden yatýrýmlarýn yanýnda bakým ve onarým çalýþmalarýnýn da devam ettiðine dikkat çeken Dicle Elektrik Daðýtým Ýl Müdürü Yaka, amaçlarýnýn vatandaþlara sorunsuz bir Ramazan ayý geçirtmek olduðunu ifade etti.

Sertifikasyon kurslarý devam ediyor

Aydýnlatma çalýþmalarýna da büyük aðýrlýk verdiklerini söyleyen Yaka, þöyle devam etti: "Þebekemizi güçlendirirken, aydýnlatma çalýþmalarýný da ihmal etmedik. 2015 sonrasýnda þehrimizde 101 kilometrelik orta refüjde aydýnlatma çalýþmasý yaptýk. Bu çalýþmalar sýrasýnda 3 bin 200 adet yeni aydýnlatma direði dikerek, 6 bin adet armatür kullandýk. Bu sayede yeni kurulmakta olan yerleþim birimleri dahil þehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarý aydýnlýk durumda. Önümüz Ramazan ayý. Bu kutsal ayda vatandaþlarýmýzýn sorun yaþamamalarý için þebeke ve aydýnlatmalarda periyodik bakým ve onarým çalýþmalarýmýz devam ediyor''. ÝHA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Sertifikasyon Birimi tarafýndan organize edilen Eriþkin Yoðun Bakým Hemþireliði Sertifikalý Eðitim Programý devam ediyor. 14 Mayýs 26 Haziran 2018 tarihleri arasýnda yapýlacak olan Eriþkin Yoðun Bakým Hemþireliði Sertifikalý Eðitim Programýna Mardin, Þanlýurfa ve Aðrý ili baþta olmak üzere Güneydoðu Anadolu Bölgesinin çeþitli illerinden gelen hemþireler katýldý. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere bakanlýk onaylý sertifika verilecek. Ýhsan ÖZDEMÝR


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Akrabayken niye Ýstanbul'un Üsküdar Fatih ortaokulu yöneticileri kardeþ okul giriþimi için Bismil Ýlçesinden Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak'a ulaþtý. Aydýn Ak'tan hava alanýna yakýn, çok güvenli bir okul ile kardeþ oklu olmak istediklerini talep ettiler. Ýþte ne baþladý ise o talepten sonra baþladý. Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, Diyarbakýr'ýn Londra veya Ýstanbul'dan farklý olmadýðýný belirterek, "Onlarý Bismil ilçesindeki Fatih Ortaokulu ile bir araya getirdi ve kardeþ okul oldular. Ýstanbul Üsküdar Fatih ortaokulu idarecileri, öðrenci velileri ve öðrencileri 'Ata topraklarýmýzý bize ne kadar da çok yanlýþ tanýtmýþlar!' diyerek yýllar önce gelmemenin piþmanlýðýný yaþarken Algý operatörlerine kanýlmamasý ve yurdun her karýþýnýn gerçek manada yerinde tanýnmasý gerektiðine dikkatleri çekiyorlar. Ortaya çýkan tablo aslýnda yakýn akrabalarýn, ayný ülkenin insanlarýnýn yaratýlan suni algý ve medyanýn da katkýsýyla birbirlerinden uzaklaþarak yabancýlaþmalarýna en bariz örneði de ortaya koyuyor." AHMET BEÞENK Ýstanbul'un Üsküdar Fatih ortaokulu yöneticileri kardeþ okul giriþimi için Bismil Ýlçesinden Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak'a ulaþtý. Aydýn Ak'tan hava alanýna yakýn, çok güvenli bir okul ile kardeþ oklu olmak istediklerini talip ettiler. Ýþte ne baþladý ise o talepten sonra baþladý. Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, Diyarbakýr'ýn Londra veya Ýstanbul'dan farklý olmadýðýný belirterek onlarý Bismil ilçesindeki Fatih Ortaokulu ile bir araya getirdi ve kardeþ okul oldular. Ýstanbul Üsküdar Fatih ortaokulu idarecileri, öðrenci velileri ve öðrencileri 'Ata topraklarýmýzý bize

ne kadar da çok yanlýþ tanýtmýþlar!' diyerek yýllar önce gelmemenin piþmanlýðýný yaþarken Algý operatörlerine kanýlmamasý ve yurdun her karýþýnýn gerçek manada yerinde tanýnmasý gerektiðine dikkatleri çekiyorlar. Ortaya çýkan tablo aslýnda yakýn akrabalarýn, ayný ülkenin insanlarýnýn yaratýlan suni algý ve medyanýn da katkýsýyla birbirlerinden uzaklaþarak yabancýlaþmalarýna en bariz örneði de ortaya koyuyor. Uzun yýllar baþta Diyarbakýr olmak üzere bölgede yaþam bulan tüm iller üzerine ciddi algý çalýþmalarý yapýlmýþ, bu kentlerin yaþanamaz olduðu vurgusu hisettirilmiþ ve insanlar adeta bölgeye baktýklarýnda ürkerek bakar olmuþtu. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun geçtiðimiz günlerde Çanakkale ilinden gelen çocuklarla söylediði sözler uzun yýllar bölgde yaþanan gerçekligi de aslýnda gözler önüne seriyordu. Güzeloðlu: "Sizlerin aðýrladýðý Diyarbakýrlý kardeþlerinizi Çanakkale'den çok güzel anýlarla, çok güzel yaþanmýþlýklara döndüðünü de biliyorum. Umarým þimdi sizlerde Diyarbakýr'dan ayný güzelliklerle dönecek, burada gördüðünüz güzellikleri arkadaþlarýnýza, ailenize

paylaþacaksýnýz ve ne kadar büyük, ne kadar güçlü ve ne kadar güzel bir ülke olduðumuzu, böylelikle gezerek, görerek yerinde anlayacaksýnýz." cümleleri algýlarýn kýrýldýðýnýn da resmini oluþturmuþtu. Bölge üzerindeki algýlar kýrýlmaya, baþlanmýþken Ýstanbul'un Üsküdar semtinde bulunan Fatih Ortaokulu Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak ile iletiþime geçerek Kardeþ okul projesi kapsamýnda bir okul ile iletiþim kurmak istediklerini beyan ediyorlar. Ýletiþime geçen yöneticiler Aydýn Ak'tan hava alanýna yakýn, ful güvenlikli bir okul ile iletiþim halinde olmak istediklerini beyan ediyorlar. Ay'dýn Ak ise Diyarbakýr'ýn ABD'de ki, Ýngiltere'de ki veya Batý illerindeki herhangi bir ile Diyarbakýr arazsýnda farkýn olmadýðýný beyan ederek Bismil ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu ile kardeþ okul olmalarýný tavsiye ediyor. Kýsmen peþin hükümlü Bismil ilçesine 16-17 Mart 2018 tarihinde bir araya gelen öðrenciler, veliler ve eðitmenler birkaç gün Bismil ilçesinde kaldýktan sonra adeta bir aile gibi olduklarýný dile getirerek bu kez de yýllar öncesinden neden gelmediklerini ve algýlara neden kandýklarýný sorgulamaya baþladýlar.


16 Mayýs 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

yabancýlaþtýk!...

Zaman dolup ayrýlýk vakti ile gözyaþlarýna boðulan kardeþ okulun kardeþ öðrencileri bu kez de Ýstanbul'da buluþmak üzere randevulaþarak ayrýldýlar. Gözyaþlarý ile birbirlerinden ayrýlan kardeþ okulun kardeþ öðrencileri, velileri ve eðitmenleri 11-12 Mayýs 2018 tarihinde öz-

lemlerini gidermek için Üsküdar Fatih Ortaokulunda buluþtular. Diyarbakýr'dan giden öðrenciler Ýstanbul ilinde bulunan kardeþleri olan öðrencilerinin aileleri tarafýndan evlerinde misafir edildiler ve kardeþlik baðlarýný tam anlamý ile pekiþtirdiler. Bu hasret dolu buluþmaya ayný zamanda öðrencilerin

yaný sýra Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, iki okulun idarecileri, öðretmenleri de katýldý. Okul bahçesinde bir konuþma yapan Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak gerçekleþtirilen proje kapsamýnda sevgi unsurunun önemli bir yer tuttuðunu söyledi. Ak, projenin ülke ve dünyaya

mesaj niteliði de taþýdýðýný ifade ederek, "Doðru zamanda sevgiyle atan bu yürekler sevgi aðacýný büyüterek olumsuzluklara geçit vermeyecektir. Çocuklarýmýz bu sayede daha geniþ bir vizyona sahip olacaklardýr. Bütün çocuklarýmýz baþarý çýtalarýný daha da yükseðe çýkartacaklardýr." dedi. Bu proje ayný zamanda kardeþlik, birlik, beraberlik ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinden birini yaþadýklarýný belirterek "Biz bu sevgi köprüsünü devam ettireceðiz. Ama bunun temelden öðrencilerimizden baþlamýþ olmasý bizleri gerçekten çok mutlu etti." Ýstanbul Üsküdar Fatih Ortaokulu Müdiresi ise "Ziyaretiniz bizleri de çok memnun etti. Ülkemizin birlik ve beraberliði adýna, yarýnlarýmýzýn teminatý olan çocuklarýmýzýn, dostluðu, kardeþliði, sevgiyi, bir ve beraber olmayý öðrenmeleri için gösterilen gayretler en güzel þekliyle filizlensin, meyve versin inþallah. Evlatlarýmýz "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olmazsýnýz" diyen Hz. Muhammed (sav.)'in ahlakýyla ahlaklanmýþ, yürekleri vatan sevgisiyle dolu, insanca yaþamanýn önemini kavramýþ, sevgi ve hoþgörü içinde yarýnlara umutla baksýnlar." Diyarbakýr Bismil Fatih Ortaokulu Müdürü Yýlmaz Türk ise ayný duygularý paylaþtýklarýný çok deðerli kardeþ okulumuzu daha iyi kaynaþabilmek için tekrardan Diyarbakýr'a beklediðini söyledi. Bu projenin amacýna ulaþtýðýna inanan Türk, devamýnýn gelmesini hatta iletiþimin ve sevginin artmasýný dilediðini ekledi. Ýstanbul Üsküdar Fatih Ortaokulu öðrencilerinin yoðun talebi üzerine Diyarbakýrlý öðrencilerimiz öðretmen evinde deðil arkadaþlarýnýn evlerinde aðýrlanmýþtýr. Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak konuþmasýnda, Kardeþ Okul Projesi'nin geleceðin teminatý olan gençlere yardýmlaþma, dayanýþma, iþbirliði, paylaþmak, fedakârlýk, insan iliþkilerinin geliþtirilmesi, þehirde yaþayanlarýn kýrsal kesimi, kýrsal kesimde yaþayanlarda þehir hayatýný ve farklý kültürleri tanýmalarýnýn ve ortak kültür bilincinin geliþtirilmesinin asýl amaçlarý olduðunu söyledi. Kardeþ okul projesi yerini tam kardeþliðe býrakýrken Okulun öðrencileri, velileri ve eðitmenleri yaratýlan kötü algýlar nedeni ile yaklaþýlan önyargýlý yaklaþýmlarýn ne kadar büyük bir yanlýþ olduðunun farkýna vardýklarýný belirterek birde mesaj gönderiyorlar: "Söylentilerle hareket etmeyin, mutlaka yerinde görüp, yaþayýn. Biz yanlýþ algýdan dolayý yurdumuzun birçok yerinde uzak kaldýk. Oysaki öyle olmamalýydý." diyerek tepkilerini ortaya koydular.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

RAMAZAN ÖZEL

16 Mayýs 2018 Çarþamba

11 Ayýn Sultaný Ramazan ve Oruç Ramzan ayýyla ilgili imam-ý Rabbani hazretleri þöyle buyuruyorlar: Mübarek Ramazan ayý, çok þereflidir. Bu ayda yapýlan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, baþka aylarda yapýlan farzlar gibidir. Bu ayda yapýlan bir farz, baþka aylarda yapýlan yetmiþ farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar ve-

Bir Hikaye (Allah Nasýl Misafir Edilir?) Musa Aleyhisselâmýn ümmeti: - Ya Musa! Rabbimizi yemeðe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazýrýz, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onlarý azarladý. «Nasýl olur, Allah (haþa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir» diyerek bir daha böyle bir þeyi akýllarýndan bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa Kelîmullah Turu Sina'ya çýkýp, bazý münasaatta bulunmak istediðinde, Allah tarafýndan þöyle nida olundu: - «Ya Musa neden kullarýmýn davetini bana getirip söylemiyorsun?» Musa Aleyhisselâm: «Ya Rabbi, böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasýl olur, Zatý Ulûhiyetiniz onlarýn söylediklerinden beridir» dedi. Allah (c.c.): «Söyle kullarýma, onlarýn davetine Cuma akþamý geleceðim» buyurdu. Musa Aleyhisselâm gelip kavmini durumdan haberdar etti, hazýrlýða baþlandý, koyunlar, sýðýrlar kesildi. Mümkün olduðu kadar mükellef bir yemek sofrasý hazýrlandý. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padiþah, ne bir baþka yaratýktý. Kâinatýn yaratýcýsý misafir olarak gelecekti. Hazýrlýklar tamamlandýktan sonra, akþam üstü uzak yollardan geldiði belli; yorgun argýn, üstü-baþý birbirine karýþmýþ bir ihtiyar gelip: «Ya Musa! Uzak yollardan geldim, acým, bana bir miktar yemek verin de karnýmý doyurayým» dedi. Hz. Musa: - Acele etme, hele þu testiyi al da biraz su getir bakalým. Senin de bir katkýn bulunsun. Biraz sonra Allah (c.c.) gelecek, dedi. Tabii adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsý vakti oldu, beklenen misafir halâ gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler, halâ gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. Hz. Musa taaccüp içinde idi. Ýkinci gün Hz. Musa Tur'a gidip: - Ya Rabbi, mahcup oldum, ümmetim: «Ya Sen bizi kandýrdýn, ya Allah sözünde durmadý» diyorlar dediðinde, þöyle hitap olundu: - Geldim ya Musa, geldim. Açým dedim, beni suya gönderdin, bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen, ne kavmin aðýrladý.» Bunun üzerine Hazreti Musa Kelîmullah: - Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece, o da bir kuldu, Allah deðildi. Bu nasýl olur? dediðinde Cenabý Allah: - «Ýþte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursa idiniz, beni doyurmuþ olacaktýnýz. Çünkü ben ne semalara, ne yerlere sýðarým, ben ancak aciz bir kulumun kalbine sýðarým. Ben o kulumla beraber gelmiþtim. Onu aç olarak geri göndermekle, beni geri göndermiþ oldunuz» buyurdu. Demek ki, Allah için yapýlan her þey, bizzat Allah'ýn kendisine yapýlmýþ gibi olmakta, Allah o kimseden razý olmaktadýr.

renin günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabý kadar, ayrýca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabý hiç azalmaz. Bu ayda, emri altýnda bulunanlarýn, iþlerini hafifleten, onlarýn ibadet etmelerine kolaylýk gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazaný þerif ayýnda, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen þeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iþ yapabilenlere, bütün sene bu iþleri yapmak nasip olur. Bu aya saygýsýzlýk edenin, günah iþleyenin bütün senesi, günah iþlemekle geçer. Bu ayý fýrsat bilmeli, elden geldiði kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânýn razý olduðu iþleri yapmalýdýr. Bu ayý, ahireti kazanmak için fýrsat bilmelidir.

Kur'an-ý kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadýr. Ramazan-ý þerifte, iftarý erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. Ýftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanýn aczini, yiyip içmeye ve dolayýsýyla her þeye muhtaç olduðunu göstermektedir. Ýbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. Ýftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inþaallahü teâlâ) duasýný okumak, teravih kýlmak ve hatim okumak önemli sünnettir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapýlarý açýlýr. Cehennem kapýlarý kapanýr. Þeytanlar, zincirlere baðlanýr. Rahmet kapýlarý açýlýr. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun þanýna yakýþacak, kulluk yapmayý ve Rabbimizin razý olduðu, beðendiði yolda bulunmayý, hepimize nasip eylesin! Âmin. Açýktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiþ olur. Namaz kýlmayanýn da, oruç tutmasý ve haramlardan kaçýnmasý gerekir. Bunlarýn orucu kabul olur ve imanlarý olduðu anlaþýlýr. Ramazan-ý þerifte, oruç tutmak çok sevaptýr. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtýr. Hadis-i þerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yýl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuþamaz) buyuruldu. (Ama orucu kazaya býrakmayý mubah kýlan dînî bir mazeret varsa, o zaman ramazan orucunu kazaya býrakmak günah olmaz.) Ramazanda oruç tutmak hakkýndaki hadis-i þeriflerden birkaçý þöyle: (Ramazan ayý mübarek bir aydýr. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kýldý. O ayda rahmet kapýlarý açýlýr, Cehennem kapýlarý kapanýr, þeytanlar baðlanýr. O ayda bir gece vardýr ki, bin aydan daha kýymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrýndan mahrum kalan, her hayýrdan mahrum kalmýþ sayýlýr.) (Ramazan ayýnda oruç tutmayý farz bilip, sevabýný da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanýn günahlarý affolur.) (Ramazan ayý gelince, "Ey hayýr ehli, hayra koþ! Þer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) (Ramazan bereket ayýdýr. Allahü teâlâ bu ayda,

günahlarý baðýþlar, dualarý kabul eder. Bu ayýn hakkýný gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalýr.) (Ramazan-ý þerif ayý geldiði zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istigfar etmelerini emreder.) (Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayý, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) (Peþ peþe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutmasý gerekir.) (Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahlarý affolur.) (Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahlarý yakýp erittiði içindir.) (Ramazan ayýnda ailenizin nafakasýný geniþ tutunuz! Bu ayda yapýlan harcama, Allah yolunda yapýlan harcama gibi sevaptýr.) (Ramazan ayýnýn baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluþtur.) (Ýslam, kelime-i þehadet getirmek, namaz kýlmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) (Cennetteki güzel köþkler, sözü hoþ, selamý çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazý kýlan kimselere verilir.) (Oruç tutan müminin susmasý tesbih, uykusu ibadet, duasý müstecap ve amelinin sevabý da çoktur.) (Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Biri size sataþýrsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) (Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi deðil, boþ ve hayasýzca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) (Allahü teâlânýn, gözlerin görmediði, kulaklarýn iþitmediði ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasýna, ancak oruçlular oturur.) (Allah yolunda bir gün oruç tutaný, Allahü teâlâ yetmiþ yýllýk mesafe kadar cehennemden uzaklaþtýrýr.) (Temizlik imanýn yarýsý, oruç da sabrýn yarýsýdýr.) (Oruçlu iken ölene, kýyamete kadar oruç tutmuþ gibi sevap yazýlýr.) (DEVAMI YARIN)

iftar Saati BAHAR ÇORBASI Malzemeler 2 Adet soðan , 1 Adet elma 1 Adet havuç, 2 Çorba kaþýðý sývýyað 1 Kahve fincaný un, 1 Çorba kaþýðý köri 5 Su bardaðý et suyu 1 Çay kaþýðý limon suyu 3-4 Dal maydanoz, Tuz, karabiber Hazýrlanýþý Soðan, elma ve havucu soyup küçük küpler halinde doðrayýn. Sývýyaðý kýzdýrýp soðan, elma ve havucu 5 dakika kavurun. Un ve köriyi ekleyip karýþtýrarak birkaç dakika piþirin. Et suyunu ilave edip 5 dakika kaynatýn. Limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 40 dakika piþirin. Çorbayý blenderle ezip, tekrar ýsýtýn. Maydanozla süsleyip servis yapýn. KABAK SOFT Kabaklarý yýkayýp kurulayýn. Ýnce þeritler halinde dilimleyin. Tuzlu kaynar suda 2-3 dakika haþlayýp, soðuk tuzlu suya alýn. Sarýmsaklarý ince ince kýyýp 1 çorba kaþýðý zeytinyaðý ve yarým çay bardaðý suyla haþlayýn. Kalan zeytinyaðýný derin tavada ýsýtýn. Haþlanmýþ sarýmsak, küp þeklinde doðranmýþ domates, tuz, karabiber, nane ve pulbiber ekleyip yüksek ateþte 3-4 dakika piþirin. Kabaklarý ekleyip 2-3 dakika daha piþirin ve sýcak olarak servis yapýn. HAZIRLAYAN: KEREM DOÐAN


HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Pamukkale’yi andýrýyor Van'ýn Baþkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale'yi andýran travertenler, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte ziyaretçi akýnýna uðruyor. Van'a 145, Baþkale'ye 35 kilometre uzaklýktaki Dereiçi mahallesi sýnýrlarý içerisinde bulunan travertenler, doða harikasý görüntüsü ve Denizli'deki Pamukkale'ye benzerliðiyle ilgi çekiyor. Havalarýn ýsýnmasý ile beraber, Vadi Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ömer Demez, yönetiminde yaklaþýk 130 kiþilik doða sever, travertenlere gezi düzenlendi. Van'ýn gizli kalmýþ güzellikleri hem ziyaret edip hem de fotoðraflarýný çekerek takipçileri ile paylaþýp bölgeye yerli ve yabancý turistleri çekmeye çalýþýyorlar. Ziyaretle ilgili açýklama yapan Vadi Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ömer Demez, "Vadi Doða Spor Kulübü olarak bugün etkinliðimizi 119 kiþi ve 8 kaptanla Baþkale'deki travertenlerde yaptýk. Güzel bir yer. Saklý þelaleyi gezdik. Þuan anda arkamýzda travertenler var. Birazdan oraya geçeceðiz. Güzel bir bölge, ama sahipsiz bir yer. Doða bizsiz yaþayabiliyor ama biz doða olmadan yaþayamayýz. Maalesef insanoðlunun gittiði bütün yerleri kirletmiþ. Doðayý yok ediyoruz. Keþke olmasa, tek istediðimiz insanlarýn doðayý korumasý. Bu geleceðimiz içindir. Bana göre 3 kesim insan doðayý yok ediyor. Biri avcýlar, birisi defineciler ve birde

pikniðe gidip piknik yaptýktan sonra çöp býrakanlar. Keþke onlar da olmasa güzel bir doða olacak" dedi. Bu hafta bilinmeyen saklý þelale ve Pamukkale'yi aratmayan Baþkale Dereiçi (sýkans) Mahallesi travertenlerine etkinlik düzenlediklerini ifade eden Demez, “Hem turizm den þikayet ediyoruz hemde turizm için çaba harcamýyoruz. Bu bölgede turizme yönelik çalýþmalar yapýlmalý, bölge çok zengin bir konuma sahip. Van doða bakýmýndan bütün Türkiye'yi bünyesinde barýndýrýyor. Bir Ege, Marmara Karadeniz Ýç Anadolu ve daha fazlasý var. Ama bütün bu bölgelerde Van yok. Van'da, Karadeniz doðasý var. Ege sahilleri var, peribacalarý, travertenler, rafting için dereler, her yeri yamaç paraþüt için uygun, vahþi bakir doða kýsacasý ne isterse insan bulabilir bu þehirde. Bütün doðaseverleri Van'ýmýza bölgenize davet ediyoruz. Emin olun çok güvenli ve muhteþem bir coðrafya. Etkinliðe katýlan bütün doðasever dostlarýmýzý kutluyoruz Doðada buluþalým" þeklinde konuþtu. ÝHA

Horoza kafa tutan keklik Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde bir vatandaþýn evinde beslediði keklik ile horozun kavga etmesi görenleri þaþkýna çevirdi. Horoza kafa tutan keklik, hayvaný kaçýrana kadar mücadelesinden vazgeçmedi. Beytüþþebap ilçesine baðlý Akçayol köyünde yaþayan Mehmet Þirin Varol isimli vatandaþ aylardýr beslediði kekliði dýþarý çýkardýðýnda diðer hayvanlara saldýrdýðýný gör-

Ýftar sofrasýna ilk Hakkari oturacak Türkiye'de ve gurbetçilerin yoðunlukla yaþadýðý bölgelerdeki iftar ve sahur vakitleri belli oldu.

Buna göre; Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Ramazan orucuna az bir zaman kaldý. Ýlk oruç 16 Mayýs Çarþamba günü tutulacak. Ramazanýn ilk günü Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerçekleþecek. Edirne'de saat 03.58'de baþlayacak ilk oruç, akþam ezanýnýn okunacaðý 20.34'te açýlacak. Hakkari ile Edirne arasýndaki oruç açma süresi farký 79 dakika olacak. Hakkari'deki vatandaþlar teravih namazýný kýlmaya hazýrlanýrken, Edirne'de yaþayanlar iftar sofrasýna oturacak. Erken iftar yapýlacak illerde Hakkari'yi; Van, Iðdýr, Aðrý, Bitlis ve Batman, geç oruç açýlacak illerde

dü. Keklik her dýþarý çýktýðýnda tavuk ve horozlarla kavgaya tutuþtu. Kekliðin tavuk ve horozlarla kavga ettiðini gören Varol, o anlarý cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Dýþarý çýktýðýnda horoza kafa tutan keklik kavgadan galip geldi. Kekliðin ýsrarla saldýrdýðý horoz bir süre dayandýktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaþtý. Olayý cep telefonuna çeken Mehmet Þirin Varol, "Geçen yýl pancara gittiðimiz yaylada bir yumurta gördüm, o yumurtayý eve getirip tavuklarýn altýna býraktým. Bir süre sonra o yumurtadan keklik çýktý. Keklik tavuklardan ayrý yaþamaya çalýþtý. Yaklaþýk bir oldu. Böyle sakin tavýrlarý vardý ama horozlarý görünce kavga ediyor. Bize de saldýrýyor. Kaç defa doðaya salmamýza raðmen gidip akþam tekrar geliyor. Telefonla çekim yaparken paylaþým yaptým herkes paylaþarak beðendi" dedi. ÝHA

ise Edirne'yi; Kýrklareli, Çanakkale, Tekirdað, Balýkesir ve Ýzmir takip edecek. Ýsveç, Norveç, Danimarka, Ýzlanda ve Ýrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasýndan kalkan Müslümanlar, kýsa süre sonra sahur hazýrlýklarýna baþlayacak. Örneðin; Norveç (Alesund) 22.34'te Grönland'da (Nuuk) 22.41'de Ýzlanda'da (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek. Gurbetçilerin yaþadýðý Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açýlacak. Soydaþlarýn yaþadýðý Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, Kýrcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapýlacak. En uzun süreli orucu ise Ýsveç'in Kiruna bölgesindeki Müslümanlar tutacak. Ramazan ayýnýn son günü 21 saat 58 dakika oruçlu olacaklar. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Saðlýklý bir ramazan için 10 öneri Ramazanda, günlük 3 ana öðün olan beslenme düzeni, 2 ana öðüne düþüyor. Uzun süreli açlýk, iftar ve sonrasýnda yüksek kalorili besinlere eðilimi artýrýyor. Beslenme þekillerindeki bu deðiþim, mide ve baðýrsak sorunlarýna neden olabiliyor.

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, saðlýklý bir ramazan ayý geçirebilmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. 1- Saðlýklý piþirme yöntemleri tercih edin Ramazan ayýnda tüketilen besinlerin piþirilme yöntemleri konusunda dikkatli olunmalýdýr. Kýzartma usulü ile piþirilmiþ yemekler yerine ýzgara, fýrýnda, haþlama veya buðulama yöntemleri tercih edilebilir. Böylelikle mide kramplarý, reflü, mide yanmasý ve hazýmsýzlýk riski en aza indirilmiþ olur. 2- Orucu hurma ve kuru kayýsý ile açýn

Ramazan’da ilk gün tavsiyeleri Diyetisyen Esra Kula, Ramazan'da ilk gün beslenmesinde aðýr yiyeceklerden kaçýnýlmasý uyarýsýnda bulundu. Ramazan boyunca sahura kalkmanýn önemli olduðuna dikkat çeken Acýbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, sahurda tüketilen yiyeceklerin miktarý ve türünün, Ramazan'ýn ilk gününü kolay geçirebilme adýna önemli olduðunu söyledi. Protein içerikli gýdalar ile bol sývý desteði almanýn oruç tutmayý kolaylaþtýracaðýný kaydeden Kula, "Bir bardak süt ya da yoðurt, yumurta, peynir gibi kahvaltýlýklar, zeytin susatacaðý için alternatif olarak ceviz içi, badem, fýndýk tercih edilebilir. Salatalýk, domates gibi sývý içeriði yüksek sebzeler tercih edilebilir. Þekersiz kaynatýlmýþ kompostolar sývý desteði olarak kullanýlabilir. Yine bol su tüketilerek sahur tamamlanýrsa protein, sývý ve posadan zengin bir öðün düzenlendiði için en azýndan günün yarýsýný rahatlýkla tamamlayabiliriz. Tam tersi

Uzun süren açlýk sonrasý iftarda kalorisi fazla olan besinlere yönelim fazla olmaktadýr. Orucu hurma ve kuru kayýsý gibi meyvelerle açmak, bu eðilimi azaltabilir. 10-15 dk sonrasýnda kuru fasulye, nohut, yarma ve yoðurt ile hazýrlanan ayran aþý çorbasý, mercimek veya cacýk tercih edilebilir. Ýftarda tüketilen çorba, cacýk gibi sulu besinler hem bir miktar sývý ihtiyacýný karþýlayacaktýr hem de mide doygunluðunu artýracaktýr. 3- Yemeði yavaþ yavaþ tüketin Ýftar sofralarýnda yemeði hýzlý bir þekilde ve az çiðneyerek tüketmek yerine, küçük lokmalar halinde yavaþ yavaþ yemek uygun olacaktýr. Çünkü hýzlý ve aþýrý miktarda besin ile mideye yüklenme, ani gerginlik ve tansiyon yükselmesi ile nörolojik hormonlarýn hýzlý salgýlanmasýna yol açar. 4- Ýftarda pide sahurda tam buðday ekmeði tercih edin Bir ramazan klasiði olan pide, iftarda tercih edilmelidir. Sahurda ise tam buðday veya tam çavdar ekmeði tercih edilmelidir. Çünkü tam tahýllý unlardan yapýlmýþ ekmekler daha uzun süre tok tutarak oruç tutan kiþinin acýkmasýný geciktirir. Ayrýca 1 avuç içi büyüklüðündeki pidenin yaklaþýk 50-70 kalori yani 1 dilim ekmek kalorisine eþ deðer olduðu da unutulmamalýdýr. 5- Ana yemeðin yanýnda yoðurt veya ayran tüketin Ýftarda, çorbadan sonra bir miktar etli sebze yemeði, ýzgara, zeytinyaðlý sebze yemeði ile beraber yoðurt veya ayran tercih edilebilir. Yemekten sonra ise mevsim itibarýyla karpuz, kavun, þekersiz veya az þekerli olarak hazýrlanan komposto tüketilebilir. Yemekten 1 saat sonra ufak bir porsiyon sütlü tatlý ile devam edilebilir. 6- Su tüketimine dikkat edin Ramazan ayýnýn sýcak günlere denk gelmesi ve vücudun su ihtiyacýnýn artmasý, yeterli miktarda sý-

yüksek karbonhidratlý yani beyaz un içerikli veya yaðlý, aðýr yemeklerle sahur yapmak vücudumuza boþ yere fazla kalori yüklememize neden olacak. O nedenle az ama öz yiyecekler oruç tutmayý bir nebze daha kolaylaþtýracaktýr" dedi. "Ýftarda ara vermek mide-baðýrsak sorunlarýnýn önüne geçer" Ýlk iftarda da, metabolizma hýzý düþen vücuda aðýr yiyeceklerle yüklenilmemesi gerektiðini vurgulayan Kula, çorba içtikten sonra iftara ara verilmesi önerisinde bulundu. Kula, "Ýftar öðününü olabildiðince yavaþ ve uygun porsiyonlarda uygun gýdalarla yapmamýz lazým. Su, hurma ya da zeytinle açýlýþý yaptýktan sonra bir kase çorbayý içip 10-15 dakika kadar sofradan uzaklaþmak midenin çalýþma hýzýný rahatlatacaktýr; bir anda mideyi doldurmadýðýmýz için þiþkinlik, gaz, hazýmsýzlýk gibi problemler söz konusu olmayacaktýr. Geri döndüðümüzde de yine biraz protein ve bol sebzeden oluþan bir öðün ayarlanabilirse eðer hem saðlýk için gerekli olan gýdalarý almýþ oluruz hem de vücudumuzu uzun açlýktan sonra boþ yere yormamýþ oluruz" diyerek sözlerini tamamladý. ÝHA

vý ve su alýmý ramazanda daha da önem kazanýr. Günlük su ihtiyacý 1,5-2 LT iken, sýcak aylarda bu gereksinim 2-2,5 LT' ye çýkmaktadýr. Sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasý için yeterli su tüketiminin yaný sýra, taze sýkýlmýþ meyve ve maden sularý, az þekerli veya þekersiz meyve kompostolarý, kavun, karpuz gibi yaz meyveleri tüketilmelidir. Meyve tercihleri küçük porsiyonlar olmalýdýr. 7- Her besin grubundan dengeli olarak tüketin Ýftar sofrasýnda farklý besinlere yer vermeye çalýþýlmalýdýr. Kýrmýzý et, balýk, baklagiller, sebze yemeði dengeli bir þekilde 1 hafta boyunca tüketilebilir. Böylelikle saðlýklý bir beslenme düzeni saðlanabilir. 8- Kabýzlýk sorununa karþý önlem alýn Uzun süre aç kalmak, kabýzlýk sorununun artmasýna sebep olabilir. Bu nedenle Ramazan ayýnda bol lifli ve posalý yiyeceklere aðýrlýk verilmelidir. Tam buðday veya kepekli ekmek, bulgur pilavý, kuru baklagiller tercih edilmesi, taze sebze ve meyve tercihleri bu dönemde yaþanabilecek kabýzlýk sorununun önüne geçecektir. Kabýzlýk sorunu yaþamamak için yeterli su tüketimi de son derece önemlidir. 9- Ýftardan sonra yürüyüþ yapýn Ramazan ayý boyunca kilo almamak, formda kalmak ve saðlýklý beslenmek için mutlaka sahura kalkmak gerekir. Ýftardan sonra ise mümkün olduðunca hareket artýrýlmalý, egzersizler yapýlmalý ve yürüyüþlere çýkýlmalýdýr. 10- Kronik hastalýklarý olanlar oruç tutmak için doktoruna danýþmalý Oruç tutmasý sakýncalý olan hasta gruplarý, doktorlarýnýn önerilerine uygun hareket etmelidir. Tansiyon, þeker ve kolesterol hastalarý da oruç konusunda doktorunun uyarýsýna uymalýdýr. Ýhsan ÖZDEMÝR

Dondurma tüketiminde zehirlenmeye dikkat Uzmanlar, yanlýþ dondurma tüketiminin hastalýklara, hatta zehirlenmelere davetiye çýkarabileceði uyarýsýnda bulundu. Kütahya'da Diyetisyen Salih Çavuþoðlu, dondurma tüketiminin haftada en fazla 2-3 gün 2 ya da 3 top olmasý gerektiðini ve mümkünse evde yapýlan dondurmanýn tüketilmesi gerektiðini belirtti. Çavuþoðlu, "Dondurma tüketiminin haftada en fazla 2-3 gün 2 ya da 3 top olmasý gerekiyor. Dýþarýdan aldýðýmýz dondurmalardan dolayý zehirlenme tehlikesi var. Dondurmanýn içerisinde bulunan gýda boyalarý ve katký maddeleri dondurmanýn bozulmasýna yol açýyor. Mümkünse evde doðal yapýlan dondurmalarýn tüketilmesi gerekiyor. Süt, kakao ve meyve kullanarak doðal dondurmayý yapabiliriz. Dýþarýdan hazýr aldýðýmýz dondurmalarda soðuk zincirlerin kýrýlmasý ile sütten yapýlan dondurmanýn eriyip tekrar dondurulmasý sonucunda bakteriler ürüyor ve bu da zehirlenmelere ve hastalýklara neden oluyor. Vatandaþlarýmýzýn bu soðuk zincire dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. Dondurmada süt, salep ve þekerin olmasý gerektiðine ve bu gýdalarýn doðal besin olduðuna dikkat çeken dondurma üreticisi Esat Vuran ise, "Dondurma yapýmýnda süt, salep ve þeker olmasý gerekiyor. Bunlar ise doðal gýdalar. Meyvelilerde ise gerçek meyve püreleri olmasý gerekiyor. Biz müþterilerimize üretim izni olan direkt satýþa sunulan iþletmeleri öneriyoruz" diye konuþtu. ÝHA


16 Mayýs 2018 Çarþamba

DÜNYA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

“israil bir terör devletidir” Londra'da temaslarýna devam eden Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Ýsrail bir terör devletidir" dedi. Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da Türk öðrencilere hitap eden Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Ýsrail bir terör devletidir" dedi. Konuþmasýna Bugün Filistin'de hayatýný kaybeden 55 kiþiye rahmet ve yaralýlara þifa dileyerek baþlayan Erdoðan, "Bu Ýnsanlýk dramýný, bu soykýrýmý hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, ister Ýsrail, lanetliyorum" þeklinde konuþtu. Ýsrail'in Gazze'de yaptýklarýnýn soykýrým olduðunu vurgulayan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Filistinli kardeþlerimiz ile dayanýþma için ülkemizde yarýndan baþlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin Filistin'in yanýnda durma konusunda kararlý olduðunu belirten Erdoðan, "Bugünün Ýslam dünyasý olarak Kudüs'ü kaybettiðimiz bir gün olmasýna asla izin vermeyeceðiz" dedi.

Abbas: Filistin halký barýþçýl mücadelesinden dönmeyecektir Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas, "Filistin halký barýþçýl mücadelesinden dönmeyecektir" dedi. ABD'nin büyükelçiliðini Tel Aviv'den Kudüs'e taþýmasý üzerine Gazze sýnýrýndaki protestolarda Ýsrail güçlerince yapýlan saldýrýlar hakkýnda konuþan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, "Filistin halký barýþçýl mücadelesinden dönmeyecektir" dedi. ABD'nin iki ülke arasýndaki arabulucuðunun artýk kabul edilmez olduðunu söyleyen Abbas, "Yapýlan þey bizim egemenlik hakkýmýza bir saldýrýdýr. Filistin olarak bu konuda bazý kararlar almak için toplandýk" ifadelerini kullandý. Filistinliler, ABD'nin Ýsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliðini Kudüs'e taþýmasý ve Ýsrail'in Filistin topraklarýný iþgal ettiði Nekbe Günü'nün 70'inci yýl dönümü sebebi ile Ýsrail sýnýrýnda bugün protesto gösterileri düzenlemiþti. Ýsrail askerlerinin protestolar esnasýnda Filistinlilerin üzerine ateþ açmasý sonucu 52 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 2 bin 410'dan fazla kiþi de yaralanmýþtý. ÝHA

Macron Filistinlilere yapýlan saldýrýyý kýnadý Fransa Cumhurbaþkaný Emmanuel Macron Gazze'de Filistinlilere Ýsrail Siyonist devletince yapýlan saldýrýlarý kýnadý. Filistinli lider Mahmud Abbas ve Ürdün kralý 2. Abdullah ile görüþme gerçekleþtiren Macron "bugün ve son haftalarda Ýsrail askeri güçlerince sivillere karþý gerçekleþen saldýrýlarý kýnýyorum" açýklamasýný yaptý. Filistinlilerin "özgürlük ve güvenlik" haklarý olduðunu hatýrlatan Fransýz Cumhurbaþkaný önümüzdeki günlerde Filistinlilerin yaptýðý gösterilerin pasifik kalmasý gerektiðini dile getirdi. Fransýz Cumhurbaþkanlýk sarayý yaptýðý açýklamada Emmanuel Macron'un "ABD'nin Kudüs'ü Ýsrail'in baþkenti olarak tanýmasýnýn bir karþýlýðý olacaðý" konusunda daha önce uyardýðýmý hatýrlattý. ÝHA

Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'ný olaðanüstü toplantýya çaðýrdýklarýný duyuran Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunu acil olarak toplantýya davet ediyoruz" dedi. Filistin'in þuanda her anlamda yardýma ihtiyacý olduðunu söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý olarak Ramazan ayý boyunca Filistinli kardeþlerimiz için yardým kampanyasý düzenleyeceðiz" dedi. Filistin'de yaþanan katliamýn bir insanlýk dramý olduðunu, ABD ve Ýsrail'deki büyükelçileri geri çaðýrdýðýný duyuran Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Saðduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diðer inanç sahiplerinden herkesi bu haksýzlýða karþý seslerini yükseltmeye çaðýrýyoruz" þeklinde konuþtu. Türkiye'den Ýngiltere'ye okumak için gelen öðrencilere de tavsiyelerde bulunan Erdoðan, öðrencilere ellerindeki fýrsatlarý çok iyi deðerlendirmeleri gerektiðini söyledi. ÝHA

BM, Ýsrail'i orantýsýz güç kullanýmýný sona erdirsin

Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ýsrail-Filistin çatýþmasýnýn her iki tarafýný da itidale davet etti. Guterres, Ýsrail'i Gazze Þeridi'nde Filistinli göstericilere karþý orantýsýz güç kullanýmýný hemen sona erdirmeye çaðýrdý. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreter Yardýmcýsý Farhan Haq tarafýndan BM adýna yapýlan açýklamada, "Genel Sekreter Guterres, iþgal altýndaki Filistin topraklarýndaki þiddetin týrmandýðýna dikkat çekerek, Gazze'deki protesto gösterilerinde öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin sayýsýnýn aþýrý derecede artmasýndan dolayý büyük üzüntü duymuþtur" denildi. Farhan Haq þunlarý kaydetti: "Ýsrail güvenlik güçleri, eylemcilere karþý güç kullanýmýnýn dozunu düþürmek durumundadýr. Ayrýca Hamas ve gösterilerin liderlerinin tüm þiddet eylemlerini ve provokasyonlarýný engelleme sorumluluðu var. Ýsrail ordusu, çit boyunca toplanan protestoculara canlý mühimmat ve göz yaþartýcý gazla ateþ ettiði haberlerini alýyoruz. Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýnda 50'den fazla ölüm olayý ve 2 binden fazla insanýn yaralandýðý haberini alýyoruz. Hamas liderliðindeki gös-

terilerin 30 Mart'ta sýnýr çiti boyunca baþlamasýndan bu yana Filistin tarafýndan verilen en fazla sayýda zayiattýr. Filistin halkýnýn devredilemez haklarýnýn kullanýlmasýna dair BM Komitesi, Ýsrail'in Kudüs þehrinin tümünün baþkent olduðu iddiasýný kabul etmiyor. Komite, Kudüs'ün statüsünün tüm taraflarýn siyasi ve dini kaygýlarýný dikkate alan müzakerelerle çözülmesi gerektiðini düþünmektedir. Gelecek günlerde beklenen gerilimlerin daha da yükselmesiyle, herkesin tüm sivillere ve özellikle çocuklarýn zarar görmemesine dikkat etmek de dahil olmak üzere, daha fazla yaþam kaybýndan kaçýnmak için azami gayret göstermesi zorunludur." Haq, açýklamasýna þöyle devam etti; "Devam eden þiddet, politik bir çözüme duyulan acil ihtiyaçlarýn altýný çizmektedir. Genel Sekreterimiz, Filistin ve Ýsrail'in barýþ içinde yan yana, her biri Kudüs'teki baþkenti olan iki devletli çözümün uygulanabilir bir alternatifi olmadýðýný yinelemektedir. BM Ýsrail'i, Gazze Þeridi'nde Filistinli göstericilere karþý orantýsýz güç kullanýmýný hemen sona erdirmeye çaðýrmaktadýr Yaralýlar için týbbi tedaviye hýzlý ve engelsiz eriþim saðlanmalýdýr." ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

POLÝTÝKA

16 Mayýs 2018 Çarþamba

“Amerikan elçiliðinin Kudüs’e taþýnmasý barýþa karþý sabotajdýr” Baþbakan Binali Yýldýrým, "Barýþçý bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkýna kurþun yaðdýran Ýsrail'i þiddet ve lanetle kýnýyoruz. Ayný þekilde bölgede barýþ iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kýnýyoruz" dedi. TBMM'de AK Parti Grup Toplantýsý'nda konuþan Baþbakan Binali Yýldýrým, Malatya Darende'de kaza geçiren AK Parti'li gençlere baþsaðlýðý dileyerek konuþmasýna baþladý. Kudüs'te yaþanan geliþmeler üzerine 3 günlük yas ilan edildiðini belirten Yýldýrým, Ýsrail terörünü lanetledi, Amerikan yönetimini de kýnadý. Bütün dünyanýn ibretle Ýsrail terörüne þahit olduðunu kaydeden Binali Yýldýrým, "Amerikan yönetiminin büyükelçiliðini Kudüs'e taþýma kararý ve dün de yapýlan merasim esnasýnda Gazze sýnýrýnda silahý olmayan gençler, sivil insanlar bu kararý protesto ettiler. Barýþçý bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkýna kurþun yaðdýran Ýsrail'i þiddet ve lanetle kýnýyoruz. Ayný þekilde bölgede barýþ iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kýnýyoruz. Þu ana kadar 60 civarýnda kardeþimiz þehit oldu, 3 bine yakýn yaralanan insan var. Türkiye olarak Filistinli kardeþlerimize dayanýþma göstermek bakýmýndan bugünden itibaren 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarýmýzý yarýya indirdik. Ayrýca Tel Aviv Büyükelçimizi ve Washington Büyükelçimizi istiþarelerde bulunmak için çaðýrdýk. Ayrýca TBMM'de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleþtirilecek. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaþýmýzýn Filistin'in haklý davasýna bugüne kadar sahip çýktýðý gibi bundan sonra da sahip çýkmaya devam edecek. Bu kurþunlar insanlýðýn vicdanýna atýlmýþ kurþunlardýr. Ýsrail'in þiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki, zulüm Nemrutlarý abad etmediði gibi masumlara kurþun yaðdýranlarý da abad etmeyecek. Amerikan elçiliðinin Kudüs'e taþýnmasýný barýþa karþý sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir" diye konuþtu. 21 Aralýk 2017'de BM Genel kurulunda oylama yapýldýðýný hatýrlatan Yýldýrým, 128 ülkenin Amerike'nýn bu karardan vazgeçmesi yönünde oy kullandýðýný kaydederek, "Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin

dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlýþ kararýnda ýsrar etti, sonuç 60 insanýn hayatý, binlerce insanýn yaralanmasý. Amerikan elçiliðinin açýlýþý Müslüman kaný dökülen bir gün olarak tarihe geçmiþ bulunmaktadýr. Bölgede küresel barýþ adýna son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. Elçilikler esasen ülkeler arasý iliþkileri geliþtirmek için açýlýr. Ancak Amerikan elçiliðinin kan dökülerek açýlmasý kaygý verici bir geliþmedir. Orantýsýz güç kullanarak terör uygulayan Ýsrail'in linç ve þiddet politikasýný lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlýðý ile Filistin davasýna geçmiþte sahip çýktýðý gibi bundan sonra da sahip çýkmaya devam edecek. Filistinli kardeþlerimizin yaralarýný saracaðýz ve yanlarýnda olacaðýz. 81 milyon vatan evladýnýn kalbi Kudüs'tedir, Filistinli kardeþlerimizle birlikte atmaktadýr. Bütün insanlýðý bu vahþete karþý koymaya ve lanetlemeye davet ediyorum. Bütün inanç gruplarýný, bütün siyasetçilerin zulme karþý tek yürek olmaya davet ediyorum. Ýslam ülkeleri Ýsrail ile olan iliþkilerini gözden geçirmelidir, bu katliam karþýsýnda tek yürek tek ses olmalýdýr. Ramazan ayanýn arifesinde masumlarýn yüreðine ateþ düþürdüler. Bu zalimliklere karþý Ýslam dünyasý, insanlýk birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalýnmamalýdýr. Türkiye bu zulme sessiz kalmamýþtýr, kalmayacaktýr" þeklinde konuþtu.

Kudüs'te yaþanan geliþmeler üzerine bir dizi kararlar aldýklarýný belirten Yýldýrým, "Cuma günü itibariyle Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Dönem Baþkaný olarak olaðanüstü bir zirve çaðrýsý yaptýk. ÝÝT olaðanüstü zirvesinin geçtiðimiz aylarda Ýstanbul deklarasyonunda Doðu Kudüs'ün Filistin Devletinin baþkenti olduðu bütün dünyaya ilan edildi. Filistin Devletinin ve Doðu Kudüs'ün iþgal altýndaki baþkenti olduðunu bütün BM üyesi devletlere kabul edilmesi çaðrýsý yapýlmýþtýr. Türkiye olarak biz bu kararýn sonuna kadar arkasýndayýz. Ayrýca 1967 sýnýrlarý dahilinde baþkenti Doðu Kudüs olacak baðýmsýz, egemen ve coðrafi devamlýlýðý saðlanmýþ bir Filistin Devletinin vücut bulmasý, bölgedeki barýþýn, istikrarýn tesisi için tek ve yegane bir yoldur. Cuma günü ayrýca bu zirveden sonra Yenikapý'da 'Zulme Karþý Duruþ' adý altýnda bir büyük buluþma gerçekleþtireceðiz. Cuma günü saat 15.00'te Yenikapý Meydaný'nda yapýlacak bu büyük buluþmaya bütün vatandaþlarýmýzý davet ediyorum. Bu bir parti programý deðildir, milletimizin birliðini, beraberliðini ve kardeþlerimizle dayanýþmasýný göstermek amacýyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapý ruhunun da tazeleneceði önemli bir toplantý olacak" þeklinde konuþtu. ÝHA


SPOR

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara yönelik düzenleyeceði Yaz Spor Okullarýnýn kayýtlarý baþladý. 25 Haziran'da 13 farklý branþta baþlayacak olan Yaz Spor Okullarý, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Yaz Spor Okullarý kayýtlarý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, okullarýn tatil olmasýyla birlikte çocuklarýn spora teþvik edilmesi amacýyla düzenleyeceði Yaz Spor Okullarýnýn kayýtlarý baþladý. 20 Haziran'a kadar sürecek kayýtlar, Sümerpark Spor Þube Müdürlüðü, 500 Evler Spor Tesisleri, Ofis Bilgi Evi, Urfa Yolu Mahabad Bulvarý tenis kortu ve Seyrantepe Toplu Konut havuzu idarelerine yapýlabilecek. Yaz Spor Okullarýnda çocuklara masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, atletizim, satranç, halk oyunlarý, taekwondo, kick boks, jimnastik, bisiklet ve yüzme olmak üzere toplam 13 branþta eðitim verilecek. 7-16 yaþ arasý erkek ve kýz çocuklarýnýn faydalanacaðý spor okullarý, 25 Haziran Pazartesi günü baþlayacak, 15 Eylül'de sona erecek.

Yaz Spor Okullarýnýn eðitimleri, alanlarýnda uzman olan eðitmenler tarafýndan verilecek. Eðitimler, masa tenisi, jimnastik, satranç, taekwondo, bisiklet, atletizim, kick boks, kort tenisi ve halk oyunlarý branþlarýnda, Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda; futbol, basketbol ve voleybol branþlarýnda, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin Kayapýnar ilçesinde bulunan Talaytepe Spor Tesislerinde; yüzme branþýnda Seyrantepe TOKÝ'deki havuzda verilecek. Eðitimler, Yaz Spor Okullarý branþlarýndaki yoðunluða göre gruplar halinde hafta içi farklý saatlerde yapýlacak. Yaz spor okullarýna kayýt yaptýran tüm öðrencilere, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz spor malzemeleri daðýtýlacak ve yine öðrencilere ücretsiz servis imkaný tanýnacak. ÝHA

Çocuklar futbol turnuvasýnda yarýþtý Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Çocuk Haklarý Komitesi 1. Geleneksel Futbol Turnuvasý düzenlendi. Çocuklarýn kendi haklarýnýn olduðuna dair bilinç ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan Çocuk Haklarý Komitesinde bulunan çocuklar, futbol turnuvasýnda yarýþtý. Bir hafta boyunca devam eden, bakým ve koruma altýnda bulunan, sokakta çalýþan çocuklar ve bazý okullardaki öðrencilerden oluþan 16 takýmýn yarýþtýðý turnuvada birincilik kupasýný refakatsiz yabancý uyruklu çocuklarýn kaldýðý Eðil Çocuk Destek Merkezi kazandý. Komitede bulunan Nuriye Ak Ortaokulu takýmý ikinci olurken turnuvanýn üçüncüsü ise Fiskaya Gençlik

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11032

16 Mayýs 2018 Çarþamba SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

ve Spor Kulübü oldu. Takýmlara madalyalarýný takdim eden Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar, turnuvada yarýþan takýmlara teþekkür ederek, buradaki amaçlarýnýn bakým ve koruma altýnda bulunan çocuklarý akranlarý ile bir araya getirerek çocuk þenliðinde buluþturmak olduðunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sayan Kaya'nýn talimatlarýyla ülke genelinde baþlatýlan "Ekranla Deðil Akranla Büyüsün Çocuklar" kampanyasýnýn Diyarbakýr'da karþýlýðýný bulacaðýna inandýklarýný aktaran Açar, "Bu kampanya kapsamýnda çocuklarýmýza yönelik etkinlikler düzenleyerek çocuklarýmýzýn teknolojiyi doðru, etkili ve bilinçli þekilde kullanmayý öðrenmeleri, serbest zamanlarýný akranlarý ile birlikte verimli deðerlendirmeleri, iletiþim yeteneklerinin ve yaþam becerilerinin geliþtirilmesine katký yapýyoruz." diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar, dereceye giren takýmlara madalyalarýný takdim etti. Kerem DOÐAN

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Ýpek kozasýný sanata dönüþtürüyorlar Diyarbakýr'da bir grup kadýn, hafta sonu bir araya geldikleri okulda ipek kozasýndan sanat yapýyor. Kozanýn sadece iplik olmayacaðýný kanýtlayan kadýnlar çiçek, Türk bayraðý, gelin baþý süslemesi ve çeþitli objeler yapýyor.

Diyarbakýr'da hafta sonu bir okulda toplanan kadýnlar, ipek kozasýndan sanat üretiyor. Kozanýn sadece iplik olmayacaðýný kanýtlayan kadýnlar, bu üründen birbirinden farklý objeler elde ediyor. Ýpeðin Türkiye'de en çok üretilen bölgesi olan Diyarbakýr'daki

CMYK

kadýnlar, kozadan sadece iplik deðil, süs eþyalarý da yapmayý baþardý. Molla Gürani Ýlkokulunda toplanan kadýnlar, daha önce temin ettikleri kozayý iþleyerek, Türk bayraðý, çiçek, gelin baþý, taký gibi birçok obje üretmeyi baþardý. Yaklaþýk 20 kadýnýn katýldýðý kursun so-

nunda kadýnlar, alacaklarý belgelerle kendilerine ait iþ yeri açýp, istihdama da katký saðlayabilecek. GÜNEYDOÐU'DA ÝLK Baðlar Halk Eðitim Merkezi'nde eðitmen olarak görev yapan Özlem Can, kursun bölgede ilk kez kendileri tarafýndan yapýldýðýný söyledi. Mesleðinin 10. yýlýnda olduðunu kaydeden Can, "Çeþitli el sanatlarýnda çalýþýyoruz fakat en büyük ilgi alanýmý koza oluþturdu. Ýpek kozasý ile ilgili çeþitli aksesuarlarla faaliyetler yapmaktayýz. Þu an 3 kursu idare ediyorum. Farklý okul ve kurumlarda el iþi eðitimlerimizi sürdürüyoruz. Koza yýllarca ipliðe çevrilip kumaþa dönüþtürülüyordu. Koza Türkiye geneli en çok Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde yetiþtiriliyor. Biz de bundan faydalanmak istedik. Bu iþi Güneydoðu Anadolu Bölgesinde ilk defa biz yapmaktayýz. Ýplik ve kumaþ dýþýnda kozayý aksesuara dönüþtürmek istedik. Þu anda kozadan her türlü aksesuarý çalýþabiliyoruz, kiþisel aksesuarlar yapabiliyoruz, gelin, çocuk ve bir kadýnýn beðenisine sunulabilecek her türlü aksesuarý çalýþabiliyoruz. Kursiyerler eðitimin ardýndan alacaklarý sertifika ile kurs açabilecek ve ürünlerini satabilecek. Baþta Molla Gürani Ýlkokulu yönetimi, Baðlar Halk Eðitim Müdürü Umut Özekinci olmak üzere emeði geçen herkese çok ÝHA teþekkür ediyorum" dedi.

16 05 2018 0  
16 05 2018 0  
Advertisement