Page 1

ÝÇÝN DÝYARBAKIR

Sahur 03.22

Ýftar 19.29

Pes dedirten dolandýrýcýlýk Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'nin ismini kullanan bir grup dolandýrýcý, dergi hazýrlayýp vatandaþlarýn duygularýný suistimal ederek satmak istedi. Bu sýrada bilmeden dernek baþkanýna da

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

dergi satmak isteyen dolandýrýcýlar baltayý taþa vurdu. Yaþanan tartýþmanýn ardýndan dolandýrýcýlar, dernek baþkanýnýn kendilerine hakaret ettiðini savunarak suç duyurusunda bulundu. 5’DE

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

16 Mayýs 2019 Perþembe

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Alpaslan Ýmam Hatip Ortaokulunda TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý

1 YILIN EMEÐÝNÝ SERGÝLEDÝLER

Deve hamamý bakýmsýzlýktan dökülüyor Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan ve definecilerin talanýna uðrayan Deve hamamý bakýmsýzlýktan dökülüyor. Þahýs mülkiyetinde olan ve birçok hissedarý bulunan tarihi hamamý temizleyerek kafeye dönüþtüren Cuma Akgün, yetkililere hamamýn restore edilmesi çaðrýsýnda bulundu. 12’DE

"Kent turizmi için herkesin görüþü önemlidir”

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Adnan Selçuk Mýzraklý, kentin geliþimi için yeni bir turizm eylem planýna ihtiyaç duyulduðunu belirterek, her kesimin görüþünün önemli olduðunu, konaklama hizmetleri ve tur seyahat acenteleriyle bir platformun oluþturulmasý gerektiðini söyledi. 4’DE

Baðlar'ýn yollarý yenileniyor Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçe belediyesi ilçe genelinde konforlu ulaþým için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlçe merkezlerindeki yollar asfaltlanýrken, bazalt taþlarýyla döþenen kaldýrýmlarda yeni sistem ýþýklandýrma yapýlacak. 9’DA Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçesinde bulunan Alpaslan Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý gerçekleþtirildi. Fuarda öðrenciler ve öðretmenleri tarafýndan yýl boyunca hazýrlanan projeler sergilendi. Fuara Sur Kaymakamý Abdullah Çiftçi, Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçak, Okul Müdürü Mahþuk Turhan, Proje Yürütücüsü Semagül Köse, Öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. HABERÝ 6’DA

Lastiði patlayan araç tarlaya uçtu Diyarbakýr'da çilek yüklü aracýn lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak tarlaya uçmasý sonucunda 2'si aðýr 4 kiþi yaralandý. 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

RAMAZAN ÖZEL

16 Mayýs 2019 Perþembe

40 HADÝS “Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteris için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârligini herkese) gösterir.”

Rahmet ayý Ramazan ve oruç Sual: Seferde olana da Ramazan orucu farz mý? CEVAP Evet. Ama kazaya býrakmasý caizdir. Sual: Seferde oruç tutmak gerekmediði halde, Ramazan orucunu tutan nafile sevabý mý alýr? CEVAP Seferi olan, Ramazan orucunu tutarsa, farz sevabý alýr.

Dini Hikayeler (DUA) Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri anlatýr: Tâbiînden Hasan-ý Basrî hazretleri bir gün dergâhta otururken ihtiyar bir kadýn gelir ve; -Efendi hazretleri, benim bir kýzým vardý öldü. Hasretine dayanamýyorum. Bana bir duâ öðret de rüyâmda görüp hasretimi gidereyim, der. Hasan-ý Basrî hazretleri gerekeni yaptýktan sonra kadýn gider. Fakat kadýn, ertesi gün gözleri kan çanaðý gibi olduðu hâlde aðlayarak tekrar dergâha gelir. Hasan-ý Basrî hazretleri kadýna; -Niçin aðlýyorsun? diye sorunca kadýn; -Kýzýmý rüyâda gördüm, ama üzerine katrandan bir elbise giydirmiþler cayýr cayýr yanýyor, cevabýný verir. Hasan-ý Basrî hazretleri ve yanýnda bulunanlar kendi sonlarýnýn nasýl olacaðýný düþünerek aðlaþmaya baþlarlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ý Basrî hazretleri, rüyâsýnda kendinin vefât ettiðini ve cennete girdiðini görür. Cennette gezerken muhteþem bir köþk ve önünde bir kadýn görür. O kadýna; -Yavrum sen hangi peygamberin hanýmý veya kýzýsýn? diye sorar. Kadýn; -Efendim ben, bir peygamberin hanýmý veya kýzý deðilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyâsýnda kýzýný görmek isteyen kadýnýn kýzýyým, cevabýný verir. Hasan-ý Basrî hazretleri; -Kýzým annen senin Cehennemde yandýðýný söylemiþti. Hâlbuki sen yüksek makamlardasýn. Bu makâma nasýl ulaþtýn? diye sorar. Kadýn; -Efendim biz kabir hayâtýnda beþ yüz elli kiþi azâb görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip on bir Ýhlâs, on bir Felak, on bir Nâs sûresini okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarýna baðýþladý. Allahü teâlâ bize azâb eden meleðe; "Benim âyetlerim ve adým hürmetine burada bulunan ve azâb görenleri affettim. Onlara azâb etmeyin ve birer makam verin" buyurdu. Onun için bu makâma geldim cevabýný verir..." Netice olarak, ölen yakýnlarýmýzý seviyorsak, onlarý üzecek kötü amellerden sakýnmamýz ve onlara dua etmemiz, sadaka vererek, hayýr, hasenât yaparak imdatlarýna koþmamýz lazýmdýr...

Özürsüz oruç yememeli Sual: Devamlý þehirlerarasýnda þoförlük yapanýn, oruç tutmamasý günah olur mu? CEVAP Ýþi aksatacak zorluk yoksa Ramazan-ý þerifte oruç tutmak çok sevabdýr. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtýr. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Ramazanda mazeretsiz bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yýl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuþamaz.) Þu halde, bir özür olmadan oruç yememeli. Dini bir özrü olanýn, orucunu kazaya býrakmasý caiz olur. Yolculukta sýkýntý olur, iþ aksar veya kazaya sebep olacak bir durum olursa, kazaya býrakmak caiz olur. Hadis-i þerifte, (Yolculukta [sýkýntý içinde] oruç tutmak, takva deðildir) buyuruldu. (Buhari) [Yolculuk veya sefer demek, 104 km'den uzak yere gitmek üzere yola çýkmaktýr. Bunlardan daha kýsa yola giden seferi olmaz. Burada takva daha çok sevap kazanmak manasýndadýr.] Sual: Yolculukta oruç tutmamaya izin var diye oruca niyetlenmedim. Saat 11'de uçaða bineceðim için sabah kahvaltýmý yapýp yola çýktým. Seferde oruç tutmamak caiz deðil mi? CEVAP Ýmsak vaktinden önce sefere çýksaydýnýz, oruca niyet etmeyip sefere çýkýnca yiyip içebilirdiniz. Hâlbuki kahvaltý yaptýðýnýz zaman, mukimsiniz ve niyet etmiyorsunuz, yiyip içiyorsunuz, bu yüzden günah oluyor. Niyet edip oruçlu yola çýkacaktýnýz ve o gün o orucu bozmayacaktýnýz, yani o gün orucu tutmanýz gerekirdi. Niyet etmeden yiyip içtiðiniz için sadece kaza gerekir. Seferi iken oruç Sual: Ýmsak vaktinden sonra sefere çýktýðýmýz için oruca niyet etmiþ oluyoruz. Yani o gün seferde de olsak oruç tutmamýz lazým. Ancak, mesela sabah 11'de ABD'ye gitmek üzere uçaða biniyoruz. Devamlý Batý'ya gittiðimiz için gün, New York'a giderken 7 saat, Los Angeles' a giderken de 10 saat uzuyor. Bu durumda ne yapmak lazým? CEVAP Oruç tutabilirse sevab kazanýr, açlýk ve susuzluða dayanamayýp bozarsa günah olmaz. Seferdeyken, orucu özürsüz bozana kefaret gerekmez. Sual: Bir kimse, Ramazan orucunu sefere çýkýnca sebepsiz bozsa, kaza mý kefaret mi gerekir? Mukim iken orucunu bozup sonra sefere çýksa, kaza mý, kefaret mi gerekir? CEVAP Niyetli orucu sefere çýkýnca bozmak günahtýr. Ama günah iþlese de, seferde bozduðu için kefaret gerekmez. Eðer mukim iken bozup sefere çýksa, kefaret de gerekir.

Ýftar Menüsü MERCÝMEK ÇORBASI Malzemeler 200 gr. Kýrmýzý Mercimek 1/2 Soðan, 1 Adet Defne Yapraðý 1 Tutam Tane Karabiber 5 Su Bardaðý Su, 2 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Çorba Kaþýðý Un, 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1 Tutam Kýrmýzýbiber, 1 Adet Limon, Tuz Hazýrlanýþý Mercimeði ayýklayýp, yýkayýn. Tencereye alýn. Soðaný, defne yapraðýný ve tane karabiberi ekleyin. Üzerine 4 su bardaðý su ilave edip iyice piþirin. Süzgeçten geçirin. Ayrý bir tencerede margarin ile unu kavurun. 1 su bardaðý suyu ilave edin. Süzülen mercimeði ve tuzu ekleyin. Küçük bir tavada tereyaðýný eritin. Kýrmýzýbiberi yakýn. Çorbanýn üzerine gezdirin. Limon sýkýp servis yapýn. ETLÝ BAMYA Malzemeler 500 gr. Bamya, 250 gr. Kuþbaþý et 2 yemek kaþýðý Margarin 1 adet Soðan, 2 adet Domates 2 yemek kaþýðý Limon suyu, Tuz Hazýrlanýþý: 1. Bir tencereye ince doðranmýþ soðan, yað ve kuþbaþý etler konur, etler suyunu çekene kadar kavrulur, soyulmuþ ve küçük parçalara bölünmüþ domates, su ve tuz katýlarak piþmesi saðlanýr. 2. Bamyalar özenle ayýklanýr, bir tencere suya limon sýkýlýr bamyalar bu suda yarým saat bekletilir, çýkarýp süzülür. 3. Piþen etin üzerine bamyalar yerleþtirilir. Suyu az ise ilave edilir, hafif ateþte baþlarý yumuþayýncaya kadar piþirilir, birkaç damla limon suyu ilave edilir. Birkaç dakika sonra ateþten alýnýr, servis yapýlýr. HAZIRLAYAN: YEKTA YILMAZ


16 Mayýs 2019 Perþembe

GÜNCEL

Köpeklerin saldýrýsýndan terliklerini çýkarýp koþarak kurtuldu Diyarbakýr'da gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðrayan bir kiþi, terliklerini çýkarýp kaçarak kurtuldu. Olay, Yeniþehir ilçesine baðlý Ofis semtinde bulunan Þair Sýrrý Sokak'ta yaþandý. Önceki gece saatlerinde sokakta yürüyen

bir kiþi, sokak köpeklerinin saldýrýsýna uðradý. Köpeklerin saldýrýsýndan terliklerini çýkarýp kaçarak kurtulan kiþi, daha sonra inþaat görevlisinin yardýmýyla terliklerini alýp bölgeden uzaklaþtý. Olay aný güvenlik kamerasýna da yansýdý. ÝHA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Lastiði patlayan araç tarlaya uçtu: 2’si aðýr 4 yaralý Diyarbakýr'da çilek yüklü aracýn lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak tarlaya uçmasý sonucunda 2'si aðýr 4 kiþi yaralandý. Diyarbakýr'da çilek yüklü panelvan araç, lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak tarlaya uçtu. Aracýn elektrik direðine çarparak durduðu olayda 2'si aðýr 4 kiþi yaralandý. Olay, Diyarbakýr-Silvan karayolu 50. kilometresinde yaþandý. Edinilen bilgilere göre, Batman'ýn Sason ilçesinden yüklediði çilekleri satmak için Diyarbakýr'a doðru yola çýkan 33 RK 180 plakalý panelvan, Diyarbakýr-Silvan karayolunda lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkýp tarlaya uçarak elektrik direðine çarptý. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayýda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Güneþ, Mehmet Ergin, Adnan Burul ve ismi öðrenilemeyen bir yaralý, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Olayla ilgili geniþ çapta inceleme baþlatýldý. ÝHA

Hareket halindeki araç alev aldý Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev aldý. Araçta bulunan 3 kiþi kendilerini son anda kurtardý. Olay, Çýnar ilçesi Mardin yolu Atatürk Bulvarý civarýnda yaþandý. Edinilen bilgilere göre, 47 PR 9668 plakalý araç Mardin'e doðru seyir halindeyken bir anda alev aldý. Alev alan araçta bulunan 3 kiþi kendilerini can havliyle dýþarý atarken, yangýný gören çevre sakinleri, alevleri fýrýndan çektikleri hortumla söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre soðutma çalýþmasý yaptý. Araçta maddi çapta hasar oluþurken, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardýndan, araç çekici yardýmýyla yoldan kaldýrýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mayýs 2019 Perþembe

T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/58086 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

“Kent turizmi için her kesimin görüþü önemlidir” Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý'na baðlý Sur ilçesinde yer alan Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Adnan Selçuk Mýzraklý, personellerle bir toplantý yaparak çalýþmalar ve projelerle ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Cemilpaþa Konaðý'nda yürütülen faaliyetlerle ile ilgili çalýþanlar tarafýndan bilgilendirilen Mýzraklý, kentin geliþimi için yeni bir turizm eylem planýna ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Mardinkapý-Kabe Köprü hattýnda yenileme çalýþmalarýnýn baþladýðýný dile getiren Mýzraklý, Mardinkapý-On Gözlü Köprü bölümünde yer alan istinat duvarlarýnýn kentin tarihi simgeleriyle süslenmesiyle ilgili personellerin fikrini aldý. Gastronomi alanýnýn son dönemlerde turizm alanýnda oldukça önem kazandýðýný ve bölge ile kentin bu anlamda oldukça zengin olduðuna dikkat çeken Mýzraklý, gastronomi ile ilgili de ciddi bir çalýþma yürütülmesi gerektiðini vurguladý. Basýmý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan kentteki yemekleri tanýtan "Meyir" adlý ansiklopediyi inceleyen Mýzraklý, kentin geliþimi için yeni bir turizm eylem planýna ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Turizm eylem planýnda her kesimin görüþünün önemli olduðunu aktaran Mýzraklý, konaklama hizmetleri ve tur seyahat acenteleriyle bir platformun oluþturulmasý gerektiðini dile getirdi. Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý personelleriyle yapýlan toplantýnýn ardýndan Mýzraklý, Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nin farklý bölümlerinde sergilenen tarihi eserleri yakýndan inceleyerek bilgi aldý. Kent Müzesi'nden ayrýlmadan önce personellerle tekrar bir araya gelen ve potansiyel olarak çok þey yapabileceklerinin altýný çizen Mýzraklý, bunun için çok çalýþmalarý gerektiðini belirterek, "Borçluyuz hepimiz, ayaðýmýzý bastýðýmýz yere borçluyuz. Bunun farkýnda olmamýz gerekiyor. Kentte yaþayan bütün insanlara borçluyuz. Bu dünyadan göçüp giderken en azýndan ardýmýzda bir þeyler býrakmamýz gerekir. Bunun içinde zeki ve çalýþkan olmalýyýz" dedi. Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi ziyaretinin ardýndan Mýzraklý, Gazi Caddesi'nde yer alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne ait turizm bürosunda incelemelerde bulundu. Turizm bürosu bahçesine cam bölmeler içinde yerleþtirilen ve sanatçý Fesih Gündoðar tarafýndan yapýmý 21 yýlda tamamlanan Suriçi Maketi'ni inceleyen Mýzraklý, emeðinden dolayý Gündoðar'ý tebrik etti. Yeni Sur çalýþmasý hakkýnda Gündoðar'dan bilgi alan Mýzraklý, çalýþmanýn nerede sergileneceði ile ilgili de sanatçýyla fikir alýþveriþinde bulundu. Faruk ÞÝMÞEK

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli, Kayapýnar Ýlçesi, 2536 Ada, 2 Parsel, KAYAPINAR Mahallesi B/BLOK 3.KAT No:6 Baðýmsýz Bölüm, Satýþa konu tapu kaydýnda mesken nitelikli borçluya tam mülkiyetli taþýnmazýn Kuzey-Güney-Doðu cepheli taþýnmaz B+Z+11 katlý çift asansörlü, merkezi doðalgaz ýsýtma sistemli, 2013 yýlý inþalý, ahþap görünümlü çelik kapý giriþli, iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 4 oda 1 salon mutfak çift banyo wc daðýlýmlý 2 balkonlu, 155,00 m² Net kullaným alanlý, 176,00 m² Brüt kullaným alanlý, yer zeminleri kýsmen laminant parke kýsmen granit kaplamalý, ýslak zeminler granitkaplamalý, duvarlarý kýsmen duvar kaðýdý kýsmen plastik boyalý, tavanlarý alçýpan asma tavan, banyo ve wc duvarlarý tavana kadar seramik fayans kaplamalý, mutfak eviye tezgahý granit alt ve üst ahþap lake dolaplý, banyoduþakabinli- Hilton lavabolu, banyo ve wc tavanlarý alüminyum metal süzgeç asma tavanlý, pencerelerpimapen, kapýlar amerikan lake panel, vestiyer ve yüklüklü, elektriðive suyu müstakil olduðu, taþýnmazýn Kuzeydoðusunda Hz. Ýbrahim Cami, Güneydoðusunda Kent Meydaný Parký bulunduðu 30/10/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr. Adresi : Diclekent Mah. 620. Sok. Aksu Cýty Sit. B-Blok Apt. No: 2/B -6 Kayapýnar / Diyarbakýr Yüzölçümü : 7.719,58 m2 Arsa Payý : 130/7520 Ýmar Durumu : Yola Mesafesi 10 m, Saçak Seviyesi 36,50 m, Ýnþaat tarzý Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda söz konusu parselin E(emsal)=1,25 Taban Alan katsayýsýnýn(TAKS) 0.20 planlama þartlarýnda kaldýðý bildirilmiþtir. Kýymeti : 370.000,00 TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydý gibidir. 1. Satýþ Günü : 27/06/2019 günü 13:45 - 13:50 arasý 2. Satýþ Günü : 23/07/2019 günü 13:45 - 13:50 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Huzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Diyarbakir Adliyesi Ýcra Daireleri Ek Hizmet Binasý Ýcra Daireleri No: 16/3 Asansör Bitiþiði KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli, Kayapýnar Ýlçesi, 2798 Ada, 1 Parsel, Kayapýnar Mahallesi B/ BLOK 9. KAT 36 NOLU Baðýmsýz Bölüm, Satýþa konu tapu kaydýnda ofis nitelikli borçluya tam mülkiyetli taþýnmazýn 2016 yýlý inþalýB+Z+14 katlý çift asansörlü, merkezi ýsýtma-bireysel soðutma sistemli olduðu, Ofisin iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 3 Çalýþma ofisi, 1 Müdür odasý, mutfak, banyo-wc daðýlýmlý, ahþap görünümlü çelik dýþ kapý giriþli 127,00 m2 Net kullaným alanlý, 142,00 m2 Brüt kullaným alanlý, yer zeminleri kýsmen laminant parke kaplamalý kýsmen de granit kaplamalý, duvarlarý duvar kaðýdý kaplamalý, tavanlarý alçýpan asma tavan kaplamalý, Banyo-wc duvarlarý tavana kadar seramik kaplamalý, mutfak eviye tezgahý granitalt üst ahþap lake dolaplý, kapýlar Amerikan Lake panel, pencereler alüminyum cam camekanlý, banyo duþakabinli-hilton lavabolu, banyo ve wc tavanlarý Alüminyum Süzgeç Asma tavan,elektriði ve suyu müstakil olduðu, Ýcraya Konu Taþýnmazýn; Kuzeyinde Gümrük ve Muhafaza Müdürlüðü, Batýsýnda Hz. Ali Cami bulunduðu 30/10/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr. Adresi : Medya Mah. 629/1 Sk. Çeysa Önya Park Plaza Sit. B/Blok Apt. No:1B/36Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 9.604,86 m2 Arsa Payý : 127/10350 Ýmar Durumu : Yola Mesafesi 10 m, Ýnþaat cephesi 44.58 m, Ýnþaat Derinliði 24.65 m , Saçak seviyesi 49.4 m , Ýnþaat tarzý Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde1/1000 ölçekli uyguluma imar planý kapsamýnda 2798 ada 1 parselE= (Yapý Emsali) 1,25 TAKS:0,20 Konut ve Ticaret alaný planlama þartlarýnda kaldýðý bildirilmiþtir. Kýymeti : 450.000,00 TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Tapu Kaydý gibidir. 1. Satýþ Günü : 27/06/2019 günü 13:55 - 14:00 arasý 2. Satýþ Günü : 23/07/2019 günü 13:55 - 14:00 arasý Satýþ Yeri :Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Huzurevleri Mah. Diclekent Bulv. Diyarbakir Adliyesi Ýcra Daireleri Ek Hizmet Binasý Ýcra Daireleri No: 16/3 Asansör Bitiþiði KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, (DEVAMI 5’DE)


HABER

16 Mayýs 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Dernek adýna dergi satmak istediler Dernek baþkanýna denk geldiler Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'nin ismini kullanan bir grup dolandýrýcý, dergi hazýrlayýp vatandaþlarýn duygularýný suistimal ederek satmak istedi. Bu sýrada bilmeden dernek baþkanýna da dergi satmak isteyen dolandýrýcýlar baltayý taþa vurdu. Yaþanan tartýþmanýn ardýndan dolandýrýcýlar, dernek baþkanýnýn kendilerine hakaret ettiðini savunarak suç duyurusunda bulundu. Diyarbakýr'da bir grup dolandýrýcý, ismini kullanarak para kazandýklarý derneðin baþkanýna, bilmeden dergi satmak istedi. Durumun ortaya çýkmasý sonucu çýkan tartýþmada dolandýrýcýlar, dernek baþkanýnýn kendilerine hakaret ettiðini savunarak suç duyurusunda bulundu. Ýddiaya göre, Diyarbakýr Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'nin ismini kullanarak dergi ve gazete satýþý yapýp kanserli hastalara baðýþ adý altýnda vatandaþlarýn duygularýný suistimal ederek haksýz kazanç elde etmek isteyen dolandýrýcýlar, bilmeden dernek baþkanýna da dergi ve gazete satmak istedi. Durum karþýsýnda paniðe kapýlan dolandýrýcýlar ile dernek baþkaný arasýnda tartýþma yaþandý. Derneðin ismini kullanýp haksýz kazanç elde eden dolandýrýcýlar, piþkinliðin bu kadarýna da pes dedirten bir yaklaþýmla kendilerine hakaret ettiklerini iddia ettikleri baþkandan þikayetçi oldu. "Kanserin bize verdiði acýdan daha çok dolandýrýcýlarýn yaptýðý bize acý çektiriyor" Konuyla ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine konuþan Diyarbakýr Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði Baþkaný Þükrü Abay, hastalýklarýnýn vermiþ olduðu acýnýn, dolandýrýcýlarýn verdiði acýlarýn yanýnda hafif kaldýðýný söyledi. Abay, "1993 yýlýndan beri kanser hastasýyým. 26 yýldan beri 4 kez kanser oldum, bu kanserleri kemoterapi görmeden kendi çabalarýmla yendim. Bu tecrübemi benim gibi acý çeken, Diyarbakýr'da 7 bin 100 kanserli hastaya kat-

kým olsun diye böyle bir dernek kurma fikri oluþtu bende. 2016 yýlýnda derneðimizi kurduk. O günden beri gönüllü ve bir yaþam biçimi olarak kanserle mücadele konusunda çaba gösteriyoruz. Bir ay önce yolda yürürken bir kýz önüme geçti, 'Kanserle Mücadele Derneði'ne baðýþ topluyorum' dedi. Bende þaþýrarak derneðiniz nerede dedim, kendi derneðimin yerini öðrenmiþ orayý gösterdi. Bende derneðin baþkanýnýn adýný sordum, oda dernek baþkanýnýn adýný bilmediði için beni geçiþtirmeye çalýþtý, '5-10 kuruþ vereceksin diye 10 tane soru sordun diyerek tersledi' ben orada tepkimi gösterdim, kader arkadaþlarýmýn adýna ve o tepki üzerinden seni þikayet edeceðim dedim. Dolandýrýcý benden önce onu þikayet edeceðimi bildiði için koþup gidip Kayapýnar Emniyet Müdürlüðü'nde beni þikayet ediyor. Þikayette ne yazdýðýný bilmiyorum, aylar sonra mahkeme beni çaðýrdý 'filan kiþi hakkýnda dava açmýþ' dedi. Yani bizim adýmýza sen gidiyorsun para topluyor halký dolandýrýyorsun, benim karþýma çýkýp yüzsüzce ve piþkince benim

alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Ýþ bu satýþ ilaný teblið þartý bulunp teblið yapýlamayan tüm ilgililere ilanen teblið hükmündedir. (ÝÝK M.127) 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/58086 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 997245 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

dernek baþkaný olduðumu anlayýnca telaþlanýp gidip beni Emniyet Müdürlüðü'ne þikayet ediyorsun. Bu pisliði yapan dolandýrýcýlar yüzünden mahkemeye çaðrýlmam bile kanserli hastalar adýna çok incitici ve acý verici bir þeydir yani" dedi. Kurulduðu günden beri baðýþ toplamadýlar Derneklerinin hiçbir zaman baðýþ toplama giriþiminde bulunmadýðýný, kapý kapý dolaþanlarýn dolandýrýcý olduklarýný kaydeden Abay, þöyle devam etti: "Derneðimizin kuruluþundan bu yana kendi büromuzun yaklaþýk bin liralýk giderini tamamen hiç kimseden yardým almadan, kimseden baðýþ talebinden bulunmadan gönüllü olarak üyemiz olan kanser hastalarý ile her ay bir araya gelerek kendi giderlerimizi karþýlýyoruz. Diyarbakýr'da bir buçuk ay içerisinde 85 kader arkadaþýmýzý topraða gömdük, vefat ettiler. Acýlarla uðraþýyoruz, onlarýn acýlarýný paylaþýyoruz, onlarla aðlýyor ve gülüyoruz. Böyle bir çalýþmanýn içerisindeyken, Diyarbakýr'da kanserden daha büyük bir acý var. Bizim derneðimizin ve kanserli hastalarýn acýlarýný suistimal ederek piyasada kapý kapý dolaþýp Kanserle Mücadele Derneði adýna kanserli hastalara yardým baðýþý topluyor dolandýrýcýlýk yapýyorlar. Biz kader arkadaþlarýmýzýn çocuklarýný ve ya çalýþanlarý sahaya gönderip gidin derneðimize baðýþ toplayýn gibi bir çalýþmamýz kesinlikle yoktu. Biz asla bunlarý yapmayýz ve kadar arkadaþlarýmýzla kendi yaðýmýzda kavruluyoruz. Biz maddi yardýmdan ziyade moral ile kader arkadaþlarýmýza yardýmýmýz oluyor, onlarýn ihtiyacý olanda budur. Biz bundan çok rahatsýzýz, yýllardýr bu kanserin bize verdiði acýdan daha çok bunlarýn yaptýðý bize acý çektiriyor." "Bizim acýmýz bize yetmezmiþ gibi üzerimizden para topluyorlar" 32 yaþýnda olan ve eþiyle birlikte yýllardýr kanserle mücadele ettiðini dile getiren Þaban Tekuyan, kendi acýlarý yetmezmiþ gibi dolandýrýcýlarýn hastalýklarý üzerinden pirim yaparak kendilerine acý çektirdiklerini kaydetti. Tekuyan, "Üzerimizden yardým toplanýyor, biz zaten kanser hastasýyýz ben ve eþim. Bizim acýmýz bize yeterli, bu yetmezmiþ gibi bizim üzerimizden para topluyorlar. Biz hastalýkla mý mücadele edelim bunlarla mý mücadele edelim þaþýrdýk kaldýk ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz" diye konuþtu. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mayýs 2019 Perþembe

Alpaslan Imam Hatip Ortaokulu Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçesinde bulunan Alpaslan Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý gerçekleþtirildi. Fuarda öðrenciler ve öðretmenleri tarafýndan yýl boyunca hazýrlanan projeler sergilendi.

Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçesinde bulunan Alpaslan Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý gerçekleþtirildi. Alpaslan Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri ve öðretmenleri tarafýndan yýl boyunca hazýrlanan projeler

okulun bahçesinde sergilendi. Fuara Sur Kaymakamý Abdullah Çiftçi, Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçak, Okul Müdürü Mahþuk Turhan, Proje Yürütücüsü Semagül Köse, Öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý.


16 Mayýs 2019 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

unda TUBITAK 4006 Bilim Fuarý

Proje yürütücüsü Uzman Matematik Öðretmeni Semagül Köse'nin açýlýþ konuþmasýndan sonra Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler proje stantlarýný tek tek gezdiler. Kaymakam Çiftçi fuarda öðrencilerle mangala oynadý, öðrencilerden projeleri hakkýnda bilgi aldý ve samimi sohbetler yaptý.

Kaymakam Çiftçi, fuarýn gerçekleþtirilmesinde emeði geçen tüm

öðretmenlere teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Fuarda 4 Matematik, 2 Deðerler Eðitimi, 1 Dil ve Edebiyat, 1 Kimya, 1 Saðlýk Bilimleri ve 1 Psikoloji alanýnda olmak üzere toplam 10 Projenin yaný sýra Teknoloji Tasarým Öðretmeni Fatma Kaleli ve öðrencilerinin hazýrladýðý renkli çalýþmalar da sergilendi. Katýlýmcýlarýn yoðun ilgisini gördüðü fuar eðlenceli etkinliklerle sonlandýrýldý. Okul öðretmenleri ve öðrencilerinin bir arada davul zurna eþliðinde oynadýklarý oyunlarda öðretmenlerin öðrencilere ne kadar bir baba ve anne þefkatiyle yaklaþtýklarý gözden kaçmadý. Bu gibi etkinlerin Diyarbakýr'da bütün okullarda en azýnda bir sene boyunca iki veya üç defa yapýlmasý öðretmen ve öðrenciler arasýnda

hem kaynaþmayý hem de birbirlerine karþý daha þefkatli ve daha saygýlý olmalarýný saðlayacaktýr. Öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu etkinliklere davet edilen Vali, Kaymakam, Belediye Baþkanlarý ve Ýl Milli Eðitim Müdürleri katýlýrsa öðretmen ve öðrencilerin daha baþarýlý iþler yapmalarý kaçýnýlmazdýr. Yekta YILMAZ


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

T.C. DÝYARBAKIR 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

16 Mayýs 2019 Perþembe

T.C. SÝLVAN ÝCRA DAÝRESÝ 2018/73 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Esas-Karar No: 2019/120 Esas - 2019/274 1-Diyarbakýr ili Silvan ilçesi Yeniköy Mahallesi Cilt No 65 Hane No 5 BSN 138'de nüfusa kayýtlý Ýlhami ve Hilal oðlu 18/02/1999 Silvan doðumlu,34174347968 TC kimlik numaralý Kasým Cývan MUSTAFA'nýn nüfusta Mustafa olan soyadýnýn BALYAN olarak DÜZELTÝLMESÝNE, (Basýn: 997259 www.bik.gov.tr)

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli Silvan Ýlçesi Cami Mh. 238 ada 29 nolu parsel Diyarbakýr Batman Asfaltý Mevkii, 3.kat 8 nolu mesken nitelikli baðýmsýz bölüm Silvan Diyarbakýr karayolundadýr. 105,74m2 kullaným alanýna sahip dairenin bulunduðu blok asansörlü, blok bodrum+zemin+asma+6+teras kattan oluþmaktadýr. merdiven baþlarý mermer kaplamalý, dýþ cephe boyalý, 2 oda 1 salon,mutfak,wc,balkon, 2 banyodan oluþmaktadýr.ýsýtma merkezi, antre, mutfak, ýslak hacimler, oda zeminleri seramik kaplamalýdýr. duvarlar boyalý, tavanda kartonpiyer uygulamasý yapýlmýþtýr. pencereler pcv doðrama, iç kapýlar ahþap amerikan paneldir. Kýymeti : 75.000,00 TL,KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 05/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 02/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arasý Satýþ Yeri : Silvan Ýcra Müdürlüðü Kalemi-Silvan 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Silvan Ýlçe, 16 Ada, 5 Parsel, CAMÝ Mahalle/Köy, A blok 5.KAT 21 NOLU Nolu Baðýmsýz Bölüm Taþýnmaz Diyarbakýr-Silvan Karayolunda Silvan Belediyesinin karþýsýndadýr.brüt 200m2 kullaným alanýna sahip olduðu asansörlü, blok bodrum+zemin+asma+6 kattan oluþmakta merdivenleri kaplamalý dýþ cephe boyalý, olduðu görülmüþtür.3 oda 1 salon, wc, banyo ve 2 balkon vardýr.ýsýtma merkezidir. antre, mutfak ve ýslak hacimler seramik kaplamalýdýr. oda zeminleri laminant parke kaplamalýdýr. duvarlar italyan boyalý, tavanda kartonpiyer uygulamasý yapýlmýþtýr.pencereler pvc doðrama iç kapýlar ahþap amerikan paneldir. Kýymeti : 120.000,00 TL, KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 05/07/2019 günü 14:10 - 14:15 arasý 2. Satýþ Günü : 02/08/2019 günü 14:10 - 14:15 arasý Satýþ Yeri : Silvan Ýcra Müdürlüðü Kalemi-Silvan 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli Silvan Ýlçesi Cami Mh. 238 ada 29 parsel Diyarbakýr Batman Asfaltý Mevki 4.kat 11 nolu mesken nitelikli baðýmsýz bölüm Silvan Diyarbakýr karayolunda 105,74m2 kullaným alanýna sahip dairenin bulunduðu blok asansörlü blok bodrum+zemin+asma+6+teras kattan oluþmaktadýr.merdiven baþlarý mermer kaplamalý, dýþ cephe boyalý, 2 oda 1 salon,mutfak,wc,balkon, 2 banyodan oluþmaktadýr.ýsýtma merkezi, antre, mutfak, ýslak hacimler, oda zeminleri seramik kaplamalýdýr. duvarlar boyalý tavanda kartonpiyer uygulamasý yapýlmýþtýr. pencereler, pcv doðrama iç kapýlar ahþap amerikan paneldir. Kýymeti : 78.000,00 TL, KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 05/07/2019 günü 14:20 - 14:25 arasý 2. Satýþ Günü : 02/08/2019 günü 14:20 - 14:25 arasý Satýþ Yeri : Silvan Ýcra Müdürlüðü Kalemi-Silvan Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-ÝÝKM.127 uyarýnca gazetede ve internette yapýlan e ilanýn alakadarlarýn tapudaki adreslerine ve takip ilgililerine gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý nedeniyle teblið yapýlamamasý halinde ilanen tebligat yerine sayýlmasýna,6- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/73 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 997253 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Esas-Karar No: 2019/50 Esas - 2019/218 25312113132T.C. Kimlik Numaralý ÝNAL YARAR ýn nüfus kayýtlarýnda "ÝNAL" olan önadýnýn " BÜÞRA " olarak DÜZETÝLMESÝNE, (Basýn: 997287 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2019/29 Esas - 2019/87 1-Davanýn KABULÜ ile ; Malatya Ýli, Yazýhan Ýlçesi, Karaca mahallesi, Cilt no: 152, Hane no: 42, BSN:141 de nüfusa kayýtlý, Hüseyin ve Elif'den olma 04/12/1980 doðumlu, 52582378718 TC Kimlik numaralý ZEKÝNE AÐAN'ýn nüfusta ZEKÝNE olarak kayýtlý olan isminin SAKÝNE ÖMÜR olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, (Basýn: 997272 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2019/152 Esas - 2019/272 1-Diyarbakýr ili Silvan ilçesi Arý Mahallesi Cilt No 6 Hane No 9 BSN 61 'de nüfusa kayýtlý Bedri ve Hazniye kýzý, 09/05/1980 Ergani doðumlu,28807506242 TC kimlik numaralý Pýnar BÝLEN'in nüfusta Pýnar olan adýnýn MARÝNA PINAR olarak DÜZELTÝLMESÝNE, (Basýn: 997264 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ


HABER

16 Mayýs 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Baðlar’da yollar ve kaldýrýmlar yenileniyor Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçe belediyesi ilçe genelinde konforlu ulaþým için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlçe merkezlerindeki yollar asfaltlanýrken, bazalt taþlarýyla döþenen kaldýrýmlarda yeni sistem ýþýklandýrma yapýlacak. T.C. DÝYARBAKIR 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2017/3191 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli, Baðlar Ýlçesi, 1004 Ada No, 15 Parsel No, Ýstasyonbaðlarý Mahalle/Mevkii, 8.KAT 32 nolu Baðýmsýz Bölüm Taþýnmazýn; B+Z+8 katlý asansörlü, doðalgaz ýsýtma sistemli, 1994 yýlý inþalý, iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc kiler daðýlýmlý, 3 balkonlu, 135 m2 net kullaným alanlý, ahþap görünümlü, çelik kapý giriþli, yer zeminleri kýsmen ahþap parke kaplamalý (çocuk odasý) kýsmen seramik kaplamalý, vestiyer ve yüklüklü, mutfak eviye tezgahý, mermer alt ve üst ahþap dolaplý, banyo duþakabinli, pencereler pimapen, kapýlar, ahþap doðrama, elektiriðinin ve suyunun müstakil olduðu yaptýrýlan bilirkiþi raporu ile tespit edilmiþtir. Adresi : Kooperatifler Mah., Akkoyunlu Cad., 1.Gç.Müge 4 Apt. 8.Kat No:32 Baðlar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 135 m2 Arsa Payý : 5/225 Ýmar Durumu : dosyada mevcut Kýymeti : 140.000,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcut 1. Satýþ Günü : 02/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 16/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arasý Satýþ Yeri : Huzurevleri Mh.Diclekent Bulvarý Adliye Ek Hizmet Binasý Zemin Kat Mezat Salonu Kayapýnar/DÝYARBAKIR Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3191 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 997387 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, ilçedeki yollarýn yenilenmesi talimatýný verdi. Baðlar Belediyesi ilçe genelinde konforlu ulaþým için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlçe merkezlerindeki yollar elden geçirilirken taþrada da bozulan yollarda iyileþtirme uygulamalarý yýl boyunca devam edecek. Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu'nun talimatýyla bayramdan sonra 90 köy yoluna sathi kaplama ve beton asfalt yapýlacak. Belediye tarafýndan eski Baðlar yollarýna da asfalt yapýlacaðý belirtilirken, 60 bin metrekare bazalt taþlarýyla da kaldýrým yapýlacaðý, kaldýrým yapýlan tüm alanlara yeni sistem ýþýklandýrma yapýlacaðý duyuruldu. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Baðlar Belediyesi Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, "Ýlçemizin sorunlarýný tespit ettik ve kollarý sývayarak çalýþmalara baþladýk. Çalýþmalar kapsamýnda ilk olarak ilçemize baðlý köy yollarýný ve eski Baðlar yollarýný asfalt çalýþmalar yapacaðýz. Bunun yaný sýra kaldýrýmlarýmýza da 60 bin metrekare bazalt taþý döþeyeceðiz. Bu kaldýrýmlarýmýza da yeni sistem ýþýklandýrma yapacaðýz ve tüm bu çalýþmalarýmýzý bir ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Baðlar ilçemizin sorunlarýný çözmek ve halkýmýza hizmet etmek için varýz, var olmaya da devam edeceðiz" dedi. ÝHA

Dicle Elektrik'te Ramazan buluþmalarý sürüyor Dicle Elektrik'in geleneksel Ramazan Buluþmalarý devam ediyor. Þirket çalýþanlarý ve yöneticiler bu kez Þýrnak'ta düzenlenen iftar etkinliðinde bir araya geldi. Ýftar programýna Dicle Elektrik Perakende Satýþ Genel Müdürü Avni Doðan, Siirt Ýl Müdürü Hilmi Angigün, Dicle Elektrik Daðýtým Þanlýurfa Ýl Müdürü Osman Hondu, Mardin Ýl Müdürü Memet Bulut, Siirt Ýl Müdürü Naci Obut ve diðer bazý yöneticiler de katýldý. ÝHA

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2019/33 Esas - 2019/95 1-Davanýn KABULÜ ile ; Gaziantep Ýli, Araban Ýlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Cilt no: 44, Hane no:7, BSN:5 te nüfusa kayýtlý, Ekrem ve Zeliha'dan olma Besni 21/07/2005 doðumlu, 10577225874 TC Kimlik numaralý AYÞE TURAN'ýn nüfusta AYÞE olarak kayýtlý olan isminin MELEK olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusaT ESCÝLÝNE, (Basýn: 997290 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

16 Mayýs 2019 Perþembe

Uzmanlardan iftar ve sahur uyarýsý Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Elanur Yýlmaz, iftarla sahur arasý yarým saatte bir 1 bardak su olmak kaydýyla 2 litre su içilmesi gerektiðini belirterek, "Yemek arasý mola verin. Sahura mutlaka kalkýn ve iftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin" dedi. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Elanur Yýlmaz, oruç tutanlarýn rahat bir gün geçirmesi için önerilerde bulundu. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumlarýn olduðunu ifade eden Yýlmaz, özellikle tüm gün aç kalan mideden dolayý iftar zamaný fazla yemek yemenin saðlýk sorunlarýna neden olacaðýný söyledi. Ýftar ve sahur menüsü paylaþan Yýlmaz, "Ýftarda 1 su bardaðý ýlýk su, 2 adet hurma/kayýsý, 1 kase çorba, salata, yoðurt, 1 dilim tam buðday ekmeði, 10-15 dakika mola, 8 yemek kaþýðý sebze yemeði. Ya da 4 köfte kadar et/tavuk/balýk, yaðsýz salata, yoðurt, 1 dilim tam buðday ekmeði, 1 su bardaðý yaðsýz süt, 1 porsiyon meyve önerebilirim. Sahur da ise, 1 su bardaðý süt, 2 kibrit kutusu kadar peynir ya da 4 çorba kaþýðý kadar lor çökelek, 1 adet haþlanmýþ yumurta, 5 adet zeytin ya da 2 tam ceviz içi, 1 porsiyon meyve, 2 ince dilim tam buðday ekmeði, domates, salatalýk, maydanoz, dereotu mevsim yeþillikleri önerebilirim" diye konuþtu. "Ýftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin" Ayrýca, iftarla sahur arasý yarým saatte bir 1 bardak su olmak kaydýyla 2 litre su içilmesi gerektiðini kaydeden Yýlmaz, "Yemek arasý mola verin. Sahura mutlaka kalkýn. Ýftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin. Yemeklerde pilavmakarna-ekmek-dolma-tatlý gibi bütün karbonhidrat kaynaklarýný bir arada tüketmeyin. Þerbetli tatlýlar yerine sütlü tatlý ya da meyve-yoðurt/süt tüketiniz ve son olarak çok yaðlý salçalý yemekler yerine haþlama buðlama/fýrýn/ýzgara ya da az yaðda piþirme yöntemlerini kullanmalýsýnýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

DUYURU S.S 57 Nolu Kocaköy Minibüsçüler Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifimizin Yönetim Kurulunca 11.05.2019'da toplanarak 2018 hesap yýlý Olaðan genel Kurul Toplantýsý aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 16.06.2019 tarihinde saat 11:00 da Kaya Mahallesi Kooperatif Yazýhanesi Kocaköy adresinde yapýlmasýna; Çoðunluk saðlanamadýðý taktirde 23.06.2019 tarihinde ayný yer ve saatte, ayný gündemle toplanmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin seçimi, ve saygý duruþu 3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý 4- Bilançonun okunmasý ve ibraya sunulmasý 5- Yönetim ve denetim kurullarýnýn ibrasý 6- Aidatlarýn tespiti ve gelecek yýl bütçesinin görüþülmesi 7- Dilekler ve kapanýþ. (Basýn: 997764 www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE ÝLANI PARK VE BAHÇELER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜNYESÝNDE YEÞÝL ALANLARIN BAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 KALEM MALZEME ALIMI ÝÞÝ. DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý bünyesinde yeþil alanlarýn bakýmýnda kullanýlmak üzere 20 kalem malzeme alýmý iþi.alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/230473 1-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122241221 - 4122241221 c) Elektronik Posta Adresi : mustafaozen21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý bünyesinde yeþil alanlarýn bakýmýnda kullanýlmak üzere 20 kalem malzeme alýmý iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Park ve Bahçeler Þube Müdürlüðü'ne baðlý Yeniköy Þantiyesi ambarýna teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalandýktan sonra 10 gün içerisinde mallar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 3.Kat Ýhale Komisyonu Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 24.05.2019 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 3.Kat Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 3.Kat Ýhale Komisyonu Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. (Basýn: 997414 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de


SPOR

16 Mayýs 2019 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Diyarbakýrlý atýcýlar, en iyiler arasýnda Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalý Silahlar Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýnda Diyarbakýrlý atýcýlar, önemli dereceler elde etti. Takým ve genel klasmanda Diyarbakýrlý atýcýlar, Türkiye'nin en iyi takýmlarý arasýnda yer aldý.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapýlan Havalý Silahlar Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýnda Diyarbakýrlý atýcýlar, önemli dereceler elde etti.

Milli sporcu ve Türkiye þampiyonu Ömer Akgün, büyük erkekler 10 metre havalý tüfek yarýþmasýnda birinci oldu. Büyük bayanlar 10 metre havalý tabanca müsabakasýnda Hilal

ÝHALE ÝLANI ÝHALEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Ýhale konusu iþlere iliþkin bilgiler Ýhale konusu aþaðýda yazýlý bulunan iþ 28/05/2019 tarihinde ihale edilecektir. 1. Ýþin Adý: Dicle Edaþ Sodyum Buharlý Ampul Alýmý ÝKN : 1003154 Son Teklif verme Tarihi : 28/05/2019 Son Teklif verme Saati : 14:30 Komisyon Toplanma saati : 15:00 Tekliflerin sunulacaðý yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade 34662 Üsküdar-Ýstanbul Komisyonun toplanacaðý yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade 34662 Üsküdar-Ýstanbul 2. Hususlar; 1. Ýhale tarihinde belirtilen Komisyon toplantý saatinde açýk eksiltme yapýlacaktýr. Açýk eksiltmeye katýlacak olan ilgililerin imza sirkülerini, vekalet edecekler için de vekaletnamenin olmasý zorunludur. Ýmza sirküsü ve vekaleti olmayan isteklilerden teklif alýnmayacaktýr. 2. Ýhaleye KEP adresi olmayan kiþiler katýlamazlar. 3. Ýhale dosyasý hazýrlanýrken istenilen belgeler ayrý bir zarf, sadece teklif mektubu/cetveli ayrý bir zarfa konulacak ve ikisi de tek bir ihale zarfýna býrakýlacaktýr. Bu þartlarý saðlamayan teklif zarflarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. (Basýn: 997342 www.bik.gov.tr)

Demir de bütün rakiplerini geride býrakarak Türkiye birinciliði madalyasýnýn sahibi oldu. Yýldýz erkekler 10 metre havalý tüfek yarýþmasýnda ise Diyarbakýr ekibi iki madalya birden aldý. Baver Akgün'ün birinci olduðu yarýþmada, Þehmus Akgün ise ikincilik madalyasýnýn sahibi oldu. Genç bayanlar 10 metre havalý tüfek yarýþmasýnda ise tek madalyanýn sahibi ise Pelþin Avcý oldu. Baþarýlý sporcu bu kategoride ikinci olarak, Diyarbakýr'a madalya kazandýran sporcu oldu. Takým ve genel klasmanda Diyarbakýrlý atýcýlar, Türkiye'nin en iyi takýmlarý arasýnda yer aldý. Diyarbakýrlý milli antrenör Abdurrahman Akgün, Mersin'in Edremli Ýlçesinde gerçekleþen Havalý Silahlar Türkiye Þampiyonasýnda önemli bir derece elde ettiklerini belirtti. Akgün, "Sporcularýmýz çeþitli kategorilerde önemli baþarýlar elde etti. Özellikle Ömer'in ortaya koyduðu derece bizleri çok mutlu etti. Hilal Demir'in de büyükler kategorisinde ortaya koyduðu baþarý da bizleri gelecek için oldukça umutlandýrdý. Yýlýz erkekler kategorisinde iki derece almamýz ise bizleri ayrýca sevindirdi. Pelþin Avcý da kendi kategorisinde önemli bir sporcu olduðunu bir kez daha gösterdi. Genel olarak Mersin'in Erdemli Ýlçesinde yapýlan müsabakalardan elde edilen derecelerden oldukça memnunuz. Ama çok daha büyük baþarýlar elde etmek için mücadelemizi sürdüreceðiz. Sporcularýmýzla daha önemli çalýþmalar gerçekleþtirip, Diyarbakýr'a büyük baþarýlar ÝHA kazandýrmaya devam edeceðiz" dedi.

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11403

16 Mayýs 2019 Perþembe SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Yekta YILMAZ

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Mayýs 2019 Perþembe

500 yýllýk tarihi hamam bakýmsýzlýktan dökülüyor Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan ve definecilerin talanýna uðrayan Deve hamamý bakýmsýzlýktan dökülüyor. Þahýs mülkiyetinde olan ve birçok hissedarý bulunan tarihi hamamý temizleyerek kafeye dönüþtüren Cuma Akgün, yetkililere hamamýn restore edilmesi çaðrýsýnda bulundu. Diyarbakýr'ýn Tarihi Sur ilçesi Abdaldede Mahallesi'nde bulunan ve çürümeye terk edilen Deve hamamýnýn gün yüzüne çýkmasý için bir buçuk yýldýr çaba harcayan ve çöplük içindeki tarihi yapýyý temizlemeye çalýþan Cuma Akgün, tarihi yapýnýn restorasyonu için yetkililere seslendi. Akgün, tarihi yapýnýn kaderine terk edildiðini belirterek, hamamý kendisinin onarýp temizlediðini söyledi. Akgün, "Yaklaþýk 2 yýldan bu yana içindeyim pisliði ile uðraþýyoruz. Amacýmýz bu tarihi eserimizi gün yüzüne çýkarýlýp turizme kazandýrýlmasýdýr. Vali, kaymakam ve belediye baþkanýna çaðýrým en azýndan bu eserimize sahip çýksýnlar. 500 yýldan fazladýr hamam ayaktadýr bizim bildiðimize göre, tabi daha da fazla olabilir. Buraya defineciler girerek birçok yerde kazý yapýp kullanýlamaz hale getirmiþler. Daha önce burasý terk edilmiþ bir yerdi ve burayý madde baðýmlýlarý mesken eylemiþti. Þimdi kendi çabamla temizlemiþiz ve kafe olarak halkýmýza açýktýk. Tarihi bir deðerimizin çöplük içinde olmasý ve çürümeye terk edilmesine gönlüm razý gelmedi. Burasý restore edilse ve hizmete açýlsa, yerli yabancý turist gelse buralarý gezse bu tüm herkesin yararýnadýr. Geleceðimiz ve atalarýmýzýn bir mirasýdýr. Buna da hep beraber sahip çýkmak istiyoruz. Yetkililerden ricam bu güzelim eserlerimize, tarihi deðerlerimize sahip çýkýlsýn. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çýkarmak memleketimiz için bir kazançtýr. Buranýn restore edilip çöplükten çýkarýlýp turizme kazandýrýlmasý memleketimizin tanýtýmýna katký sunar" dedi. "Tarihi eserlerin restore edilmesi turizme katký sunar" Diyarbakýr Kültür, Turizm ve Musiki Derneði (Diktum-Der) Baþkaný Kenan Aksu ise Diyarbakýr'ýn eskiden hamamlarý ile de meþhur bir kent olduðunu söyledi.

CMYK

Aksu, "Eski hamamlar, Vahap Aða hamamý var, Deve hamamý ve Çardaklý hamamý var ve bir sürü hamam var. Diyarbakýr'da eskiden bir gelenekti hamam kültürü, biz çocukken hemen hemen haftada bir hamama giderdik. Deve hamamý Diyarbakýr'da en büyük ve en güzel hamamdý. Tabi ben oraya gittim gezdim gördüm. Maalesef çok kötü bir durumda, oranýn mülkiyeti þahýslara ait, o þahýslarýn da herhalde mahkemelik bir durumu var bildiðim kadarýyla. Yazýk, bu tür eserlerin iþlev kazanmasý ve belki de hamam olarak tekrar turizme kazandýrýlmasý gerekiyor diye düþünüyorum. Çünkü orasý bir kültürdür. Bu hamamýn tekrar hayata geçirilmesiyle Diyarbakýr'ýn turizmine gerçekten bir katkýsý olur ve yýkýlýyor þu anda gördüm ben, oraya bir an evvel ya

kamulaþtýrýlmasý ya da þahýslarýn bu konuda hareketlenmesi lazým. Yazýk yani muhteþem bir eser" diye konuþtu. 16. yüzyýlda inþa edilen ve dikdörtgen planlý olan hamamýn yapý malzemesi bazalt ve molozdan oluþuyor. Sekizgen kasnak üzerine oturtulan, sekiz köþeli kubbesi olan hamama girildiðinde, geniþ soyunmalýk kýsmýna geçiliyor. Kubbeye geçiþler tromplarla saðlanýrken, soðukluk yan yana iki kubbe ve yarým kubbeyle örtülüyor. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement