Page 1

D

Seçimin galibi ‘ YEÞÝL LÝSTE’

iyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (DTSO) yapýlan seçimleri yoðun güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþti. Ýþadamý Mehmet Kaya'nýn baþýnda bulunduðu Yeþil Liste 16 Meslek Komitesinden 16'sýný da kazanarak tarihi bir zafere imza attý. 5'DE

Diyarbakýr Sinsi hastalýk: GÝZLÝ KALP H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez

M. Kemal ATATÜRK

16 Nisan 2018 Pazartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Tansiyonun veya þeker hastalýðýnýn gizlisini hepimiz biliyoruz. Ya Gizli Kalp hastalýðýný biliyor muyuz. Birçok kiþinin haberdar Ahmet olmadýðý sinsi bir hastalýk gizli BEÞENK kalp hastalýðý. 'Aslan gibiydi, Hiçbir þeyi yoktu, bir anda rahmet etti. Sonra kalp krizi dediler. Nasýl olur?', 'Her gün spor yapýyordu, kalp krizinden yaþamýný yitirdi. Böyle bir þey olamaz, kalp namýna hiçbir þikayeti yoktu!' ve daha birçok vakanýn temelinde yatan sebeplerin baþýnda Gizli Kalp hastalýðý geliyor. Kalp krizlerinin altýnda Gizli Kalp, gizli þeker, genetik, stres, sigara, alkol ve beslenme bozukluklarýnýn yattýðýna dikkat çeken Memorýal Diyarbakýr Dicle Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doçent Doktor Muzaffer Bahçývan, kalp hastalýðý riski olanlarýn dýþýnda kalp hastasý olduðundan haberdar olmayan insanlarýn da olduðuna vurgu yapýyor. Bahçývan: "Özellikle çok saðlýklýyým diyenler bile mutlaka iþin uzmanlarýna görünmeliler. Cerrahi müdahalede bulunduðumuz hastalarýmýzýn yüzde 40'ýnda þeker hastalýðý çýkýyor ve birçoðu haberdar bile deðil." Diyerek saðlýðýn þakaya gelmeyeceði mesajýný veriyor. HABERÝ 8’DE

ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

YEÞÝL LÝSTE SPOR TOTO'DA 16 MAÇI DA KAZANDI 2’DE CMYK

Diyarbakýr'da düzenlenen imza gününe katýlan ünlü oyuncu ve yazar Ýclal Aydýn'a okurlarý yoðun ilgi gösterdi. Kendisinin Elazýðlý olduðunu ve Diyarbakýr'a defalarca geldiðini aktaran Aydýn, “Biz Ýstanbul'da kendi hayatlarýmýzý yaþarken, Diyarbakýr gerçek anlamda sýcak günler geçirdi ve o sýcak günler sýrasýnda emeðiyle yaþayan kadýnlar vardý" dedi. 2'DE

Ýki farklý rapor Ýnternet üzerinden aldýðý ikinci el otomobili Þanlýurfa'ya getirerek ekspertize götüren vatandaþ, Diyarbakýr'da aldýðý ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasýnýn olduðunu anlayýnca büyük bir þok yaþadý. Vatandaþ, iki farklý rapor nedeniyle 8 bin lira zararýnýn olduðunu iddia etti. 3'DE

Esnaf, en az Güneydoðu Anadolu’da Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlarý Konfederasyonunun (TESK) derlediði bilgilere göre nüfusa oranla bölgeler arasý en çok esnaf yüzde 2,8 oranla Ege Bölgesi'nde, en az esnaf ise yüzde 1,4 oranla Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bu yýl Mart ayý sonu itibariyle esnaf sayýsý ise 1 milyon 707 bin 9'a çýktý. 13'DE

Kazada can pazarý

Fahrettin KANAT

Fiyatý:s 25 Krþ

“Diyarbakýr sýcak günler geçirdi”

Diyarbakýr-Silvan karayolunda minibüs ile hafif ticari aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 13 kiþi yaralandý. Kazada, araçlarda sýkýþan yaralýlar itfaiye ve saðlýk ekipleri tarafýndan kurtarýldý. 5’DE


02

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

14 Nisan Cumartesi günü yapýlan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Seçimlerinde 16 Grubunu da kazanan Yeþil liste tam bir rekor kýrdý. Bugüne kadar yapýlan DTSO seçimlerinde hiç böyle bir 16-0 lýk bir seçim olmamýþtýr. 15 günlük seçim arefesinde hiç durmadan cadde sokak demeden bütün esnafý ve vatandaþlarý tek tek gezen Yeþil Liste ekibi sonunda vatandaþla iç içe olmanýn semeresini aldý. Bu Baþarý Yalnýz Mehmet

16 Nisan 2018 Pazartesi

YEÞÝL LÝSTE SPOR TOTO'DA 16 MAÇI DA KAZANDI Kayanýn deðil, Bu yeþil listede bulunan bütün adaylarýn baþarýsýdýr, Buda böyle biline. Daha evvelde Ticaret Odasýna Baþkanlýk yapan Sayýn Mehmet Kaya, ve ekibi Çalýþmalarýnýn karþýlýðýný 16-0 lýk bir rekorla kazandý. Peki bundan sonra ne olacak, esas mesele buradadýr, Koltuða oturup sefasýnýmý sürecekler, yoksa Diyarbakýra hizmet etmek için çalýþacaklar, inþallah vermiþ olduklarý vaatleri tutar Diyarbakýrýn simasýný deðiþtirecek çalýþmalar yapar. Bu ekibin içinde Sayýn Mehmet

Ýclal Aydýn’a

Kaya gibi çok deðerli iþ adamlarý var, Bunlarýnda Diyarbakýr için ellerinden geleni yapacaklarý inancýndayým. Taraf tutmak, Ýnsan kayýrmak, Yandaþlara rant saðlamak gibi bir icraatlarý olmaz. Gözümüz Kulaðýmýz her zaman üzerlerinde olacak, Baþarýyý Taktir eder, Yanlýþlarýda kamuoyuna duyurmaktan hiçbir zamanda taviz vermeyiz. Bu Ticaret Odasý hiçbir zaman kazananýn odasý deðil bu Oda onbinlerce vatandaþýn odasýdýr, buraya

gelen her kim olursa, Ýster Fabrikatör olsun Ýster iþ adamý olsun Ýsterse küçük bir esnaf olsun, Her vatandaþa ayný uslupta ve ayný saygýnlýkla cevap verilmesini ve gereken hizmetin yapýlmasýný arzu ederiz. Seneler çok çabuk geçiyor, Kazanmýþ olduðunuz bu baþarýnýn kýymetini bilin, eðer vatandaþý küstürürseniz bir, daha deðil 16-0 lýk bir seçim, Tam Tersine sýfýrlýk duruma siz düþersiniz. Þimdiden baþarýlarýnýzýn devamýný ve Hayýrlý çalýþmalar yapacaðýnýz dileðiyle, Hayýrlý Uðurlu olsun.

YOÐUN ÝLGÝ

Diyarbakýr'da düzenlenen imza gününe katýlan ünlü oyuncu ve yazar Ýclal Aydýn'a okurlarý yoðun ilgi gösterdi. Aydýn, "Diyarbakýr'ýn bir kültür sanat þehri olmasý, bu þekilde bir ilgi, herkesin duymasý gereken bir þeydir" dedi. Son çýkan romaný "Üç Kýz Kardeþ" ile dikkat çeken ve kitaplarý çok satanlar listesine giren ünlü oyuncu ve yazar Ýclal Aydýn, Diyarbakýr'da Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklýðýnda hayata geçen Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafýndan yapýlan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyüðü olma özelliðini taþýyan Ceylan Karavil Park Alýþveriþ Merkezi'nde okurlarýyla bir araya geldi. Ýmza gününe okurlarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Aydýn, çok uzun bir Türkiye turnesine çýktýðýný ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa bir yazar þehir þehir dolaþýyor. Hikaye, ayný annenin farklý yönlerini alan üç kýz kardeþin hikayesi ama benim savunduðum bir þey var. O da kadýn kardeþliði. Bugün benim ülkemin en çok ihtiyaç duyduðu þey budur. Savunduðum budur ve Diyarbakýr'da da gördüðünüz gibi kadýnlý erkekli kardeþliðe sahip çýkanlar burada" diye konuþtu. Kendisinin Elazýðlý olduðunu ve Diyarbakýr'a defalarca geldiðini aktaran Aydýn, þunlarý kaydetti:

"Biz Ýstanbul'da kendi hayatlarýmýzý yaþarken, Diyarbakýr gerçek anlamda sýcak günler geçirdi ve o sýcak günler sýrasýnda emeðiyle yaþayan kadýnlar vardý. Kuruttuklarý biberi, salçayý, tarhanayý sosyal medya üzerinden Ýstanbul'a satan kadýnlar vardý. Uçaktan iner inmez önce gidip onlarý ziyaret ettim. Okurlarým da beni yalnýz býrakmadýlar. Diyarbakýr'ýn bir kültür sanat þehri olmasý, bu þekilde bir ilgi görmesi, herkesin ÝHA duymasý gereken bir þeydir."


GÜNCEL

16 Nisan 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

iki farklý rapor 8 bin lira zarar ettirdi Kaza yapan týrdan 2 milyon liralýk uyuþturucu

Ýnternet üzerinden aldýðý ikinci el otomobili Þanlýurfa'ya getirerek ekspertize götüren vatandaþ, Diyarbakýr'da aldýðý ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasýnýn olduðunu anlayýnca büyük bir þok yaþadý. Vatandaþ, iki farklý rapor nedeniyle 8 bin lira zararýnýn olduðunu iddia etti. Þanlýurfa'da yaþayan Kadir Alan, internet üzerinden beðendiði ikinci el bir otomobili almak için sahibi ile görüþtü. Ýkili, otomobilde deðiþen ve boyalý parça olup olmadýðýný öðrenmek için Diyarbakýr'da ekspertize götürdü. Burada aldýklarý raporda otomobilin 4 parçasýnýn boyalý, bir parçasýnýn ise deðiþtiðini gördü. Ýkili fiyatta anlaþýnca Kadir Alan, otomobili 40 bin liraya alarak Þanlýurfa'ya getirdi. Ýki gün sonra þüphe üzerine aracýný Þanlýurfa'da baþka bir ekspertize götüren Kadir Alan, kendisine verilen raporla neye uðradýðýný þaþýrdý. Daha önce 4 parçasý boyalý, bir parçasý ise deðiþtiði rapor edilen aracýn 6 parçasýnýn boyalý, 3 parçasýnýn ise deðiþtiðini öðrendi. Diyarbakýr'dan 40 bin liraya aldýðý otomobilin iki farklý ekspertiz raporu nedeniyle kendisine 48 bin liraya mal olduðunu belirten Kadir Alan, “Arabayý internet üzerinde ilanda bulduk. Diyarbakýr'a gittik, sahibiyle konuþtuk, arabayý beðendim. Arabayý kontrol etmek için

Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde 2 kiþinin öldüðü týr kazasýnda yapýlan incelemeler sonucunda týr kupasýnda piyasa deðeri 2 milyon lira olan uyuþturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre kaza, Doðubayazýt-Çaldýran yolu 25. kilometresinde Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ýran vatandaþý Mikail Askar'ýn kullandýðý 25 D 36910 plakalý týr, havanýn yaðmurlu olmasý nedeniyle kontrolünden çýkarak devrildi. Kazada, Mikail Askar ve yanýnda bulunan bir kiþi týrda sýkýþarak feci þekilde can verirken, binlerce kitap etrafa saçýldý. Valilikten yapýlan açýklamada kaza sonrasý güvenlik güçlerinin müdahalesi sýrasýnda týrýn kupa kýsmýnda þüpheli paketlerin görülmesi üzerine, adli makamlardan alýnan arama kararýnýn ardýndan týrda narkotik köpeði ile arama yapýldý. Yapýlan aramalarda piyasa deðeri yaklaþýk Mardin'in Midyat ilçesinde düzenle2 milyon Türk nen operasyonda 800 þiþe kaçak þarap Lirasý olduðu ele geçirildi. deðerlendiriEdinilen bilgiye göre, Midyat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro ekiplen olan 66 bin leri, Akçakaya Mahallesi'nde kaçak þa562 adet caprap yapýldýðý ihbarýný aldý. Kaçak þaratagon hap ve býn yapýldýðý evi tespit edin ekipler, eve 6 bin 400 dooperasyon düzenledi. lar ele geçirilOperasyonda 800 þiþe ev yapýmý þadiði bildirildi. rap ve iki varile el konuldu. Evde buluOlaya iliþnan kaçak þaraplarý yaptýklarý tespit kin adli süreedilen Þ.G. ve Ý.G. gözaltýna alýndý. Zancin devam ettilýlar, emniyette ifadelerinin alýnmasýnýn ði kaydedildi. ardýndan serbest býrakýldý. ÝHA ÝHA

800 þiþe kaçak þarap ele geçirildi

ekspertize götürdüm. Ekspertiz bana 4 boya bir deðiþen çýkarttý. Arabayý Urfa'ya getirdim. Þüphe üzerine arabayý 2 gün sonra arabayý ekspertize götürdüm. Arabada 6 boya, 3 deðiþen çýktý" dedi. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle olmuyor. Adam zaten

oraya yazýyor, 24 saat için geçerli diye. Kendilerine güvenleri olsa oraya 24 saat geçerli yazmazlar. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir çare bulsunlar buna. Dolandýrýldým, maðdur oldum. Burada 40 bin lira deðeri olan otomobil bana 48 bin liraya mal oldu" diye konuþtu. ÝHA

Otomobil gölete düþtü; 2 ölü, 2 yaralý Bingöl'de bir otomobilin gölete düþmesi sonucu 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Kaza, Bingöl-Kýði ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ugat idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak gölete düþtü. Kazada, sürücü Mehmet ile Hatun Ugat olay yerinde hayatýný kaybetti, araçta bulunan 2 kiþi ise yaralý kurtuldu. Yaralýlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldýrýldý.

Kazadan yaralý olarak kurtulan Dilan Yalaz'ýn hamile olduðu, hastaneden dönerken kazanýn meydana geldiði öðrenildi. Gölete uçan otomobil

ise AFAD ekipleri tarafýndan çýkarýldý. Yaþamýný yitiren 2 kiþinin cenazesi ise morga kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

“Katillere verilmiþ gecikmiþ bir cevap” Baþbakan Binali Yýldýrým, "Suriye rejimi terörde silahla esasen 7 yýldýr ayný þeyi yapýyordu. Kimyasal silah kullandý diye batý birdenbire mazlumlarý hatýrlayýverdi. Ne yazýk ki 7 yýldýr orada vahþet devam ediyordu. Bugüne kadar kýlýný kýpýrdatmayanlarýn kimyasal silah kullandýktan sonra harekete geçmeleri ne yazýk ki geç kalmýþ bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahþete sebep olan alçak katillere verilmiþ gecikmiþ bir cevaptýr. O bakýmdan olumlu bir adým olarak görüyoruz" dedi. Baþbakan Binali Yýldýrým, AK Parti Tuzla 6. Olaðan Ýlçe Kongresi'ne katýldý. Kongrede konuþan Baþbakan Yýldýrým, ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye'deki operasyonunu deðerlendirerek, "Geçtiðimiz günlerde Suriye'de kimyasal silah saldýrýsý ile masum çocuklar, günahsýz insanlar katledildi. Suriye rejimi terörde silahla esasen 7 yýldýr ayný þeyi yapýyordu. Kimyasal silah kullandý diye batý birdenbire mazlumlarý hatýrlayýverdi. Ne yazýk ki 7 yýldýr orada vahþet devam ediyordu. Bugüne kadar kýlýný kýpýrdatmayanlarýn kimyasal silah kullandýktan sonra harekete geçmeleri ne yazýk ki geç kalmýþ bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahþete sebep olan alçak katillere verilmiþ gecikmiþ bir cevaptýr. O bakýmdan olumlu bir adým olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlýk suçuna maruz kalan ister normal silahla, ister kimyasal silahlara insanlarý yok eden bütün zihniyete, katil rejime karþý barýþý, sivil insanlarý korumaya devam edeceðiz. Bölgesel barýþýn, akýl ve saðduyunun tarafý olmayý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Yoðun kongre trafiði nedeniyle sesinin kýsýldýðý gözlenen Baþbakan Yýldýrým, zaman zaman konuþmasýna ara vererek bitki çayý içti. Bölgeyi ve dünyayý saran belirsizlik ortamýnýn küresel piyasalarý olumsuz etkilediðini vurgulayan Baþbakan Yýl-

dýrým, "Son haftada yaþadýðýmýz gerilim, neredeyse 'yeni bir dünya savaþý mý çýkacak' sorusunu gündeme getirdi. Bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçlarý oldu. Geçen hafta mesela Ýran'da Ýran parasý yüzde 48 deðer kaybetti. Rusya parasý yüzde 13 deðer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazý dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fýrsat bilenler Türkiye ekonomik krize gidiyor, bu hükümeti bir daha bu iþin üstesinden gelemez diye baþladýlar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bu-

Mustafa Karataþ Batmanlýlarla buluþtu

nun sonuçlarýndan sadece AK Parti taraftarlarý etkilenecek, diðerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sýð, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayýþýnýn, bir muhalefet anlayýþýnýn Türkiye'ye bir gelecek vaat etmekten uzak olduðunu bir kez daha gördük. Dolar fýrlayýp gitse, enflasyon yükselse, zil takýp oynayacaklar. Ama yaðma yok Türkiye istikrar ve güvenle konularýna hakimdir. Merkez Bankasý da, hükümetimiz de, ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anýnda almaktadýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

Her hafta birbirinden ünlü konuklarý Batmanlýlarla buluþturan Batman Belediyesinin bu haftaki konuðu Prof. Dr. Mustafa Karataþ oldu. "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Batman Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Güzel Ahlak Timsali Hz. Muhammed'i (S.A.V.) Anma Programý'nda Batmanlýlarla buluþan Prof. Dr. Mustafa Karataþ'ýn, sohbet ve anlatýmýný vatandaþlar ilgiyle dinledi. Programda, Hz. Peygamberin hayatýndan hadisler ve rivayetler aktaran Prof. Dr. Karataþ, gerçek anlamda Müslümanlýðýn nasýl olmasý gerektiði konusunda aydýnlatýcý bilgileri dinleyicilerle paylaþtý. Prof. Dr. Karataþ söyleþisi yapýlan duanýn ardýndan seyircilerden gelen sorularýn cevaplanmasý ile son buldu. Programýn sonunda Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Abidin Bingül tarafýndan Prof. Dr. Karataþ'a Batman'ýn simgesi petrol kuyusu maketi ve çiçek takdim edildi. ÝHA

16 Nisan 2018 Pazartesi

Doçentlik Yönetmeliði Resmi Gazete’de yayýmlandý Doçentlik deðerlendirmesine iliþkin usul ve esaslarýn belirlendiði Doçentlik Yönetmeliði Resmi Gazete'te yayýmlandý. Bugünkü sayýda yayýmlanan yönetmeliðe göre; doçentlik deðerlendirmesi, Üniversitelerarasý Kurulun görüþü üzerine Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenen adayýn akademik yayýn ve çalýþmalarýnýn incelenmesi çerçevesinde yapýlacak. Üniversitelerarasý Kurul, baþka bir tarih belirlemedikçe doçentlik baþvurusu, yýlda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarýnýn on beþinci günü baþlayýp, en geç ilgili ayýn son çalýþma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. Doçentlik baþvurusu için; Türkiye'de doktora ile týpta, diþ hekimliðinde, eczacýlýkta ve veteriner hekimlikte uzmanlýk unvanýný veya Üniversitelerarasý Kurulun önerisi üzerine Yükseköðretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarýnýn birinde yeterlik kazanmýþ olmak veya yurt dýþýnda yapýlmýþ ise denkliðinin kabul edilmiþ olmasý, kurul tarafýndan belirlenen merkezi bir yabancý dil sýnavýndan en az elli beþ puan veya uluslararasý geçerliliði kurul tarafýndan kabul edilen bir yabancý dil sýnavýndan buna denk bir puan almýþ olmak, doçentlik bilim alanýnýn belli bir yabancý dille ilgili olmasý halinde ise bu sýnavý baþka bir yabancý dilde vermek, kurulun görüþü üzerine YÖK tarafýndan her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alýnarak belirlenecek asgari sayý ve nitelikte özgün bilimsel yayýn ve çalýþmalar yapmak þartlarý getirildi. Üniversitelerarasý Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu oluþturulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, saðlýk bilimleri ve güzel sanatlar alanlarýndan profesör unvanýna sahip on beþ üyeden oluþacak. ÝHA


HABER

16 Nisan 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DTSO seçimlerini ‘Yeþil Liste’ KAZANDI

05

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (DTSO) yapýlan seçimlerinde iþadamý Mehmet Kaya'nýn baþýnda bulunduðu Yeþil Liste adaylarý bütün gruplarý kazandý.

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn( DTSO) yapýlan seçimleri yoðun güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþti. Ýþadamý Mehmet Kaya'nýn baþýnda bulunduðu Yeþil Liste 16 Meslek Komitesinden 16'sýný da kazanarak tarihi bir zafere imza attý. Yeþil, sarý, kýrmýzý ve beyaz olmak üzere 4 listenin yarýþtýðý seçimlerde oy verme iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan yapýlan oy sayýmýnda Yeþil Liste ekibi, 16 meslek komitesinin tamamýnýn oyunu aldý. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan bir açýklama yapan iþadamý Mehmet Kaya, "Bir buçuk ay önce 'Birlikte Diyarbakýr'ýz'sloganýyla yola çýktýk. Arkadaþlarýmýz ilkeli bir kampanya yürüttüler.

Dillere destan düðün Diyarbakýr, önceki akþam, adeta dillere destan bir düðün törenine ev sahipliði yaptý. Adana'nýn tanýnmýþ ailelerinden Çelik ve Diyarbakýr'ýn köklü ailelerinden Erden Ailesinin çocuklarý Fayika Çelik ve Ensari Erden'in düðün törenine vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, Sur Belediye Baþkaný Bilal Özkan ve baþkan yardýmcýlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýn Ýl ve Ýlçe müdürle-

ri, kanaat önderleri, SÝAD Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri, muhtelif STK'larýn yöneticileri, muhtelif siyasi partilere mensup yetkililer, iþ adamý ve siyasetçi Cihan Ensarioðlu, bürokratlar, her iki ailenin akrabalarý, yakýn dostlarý, çevre Ýl ve Ýlçelerden gelen misafirler, yerel ve ulusal basýn yayýn kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. AK parti Diyarbakýr Milletvekili Ebubekir Bal, Galip Ensarioðlu, eski mil-

letvekili Abdurrahman Kurt ve Ak parti Ýl baþkaný Süleyman Serdar Budak'ýn nikâh þahitliklerini yaptýðý düðünde genç çiftin nikâhýný kýyan Sur Belediye Baþkaný Bilal Özkan, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden rüya gibi düðünün taký töreninde ise izdiham oluþtu. Taký töreninden sonra, damat ve gelin düðün salonundan davetlilerin alkýþlarý arasýnda mutlu bir þekilde ayrýldý. Bin beþ yüz kiþi kapasiteli düðüne, iki binden fazla davetli katýlýrken, salon hýnca hýnç doldu. Yoðun katýlým nedeniyle bazý davetlilerin ayakta kaldýklarý görüldü. 13 katlý olarak hazýrlanan düðün pastasýný gelin ve damak birlikte keserek birbirlerine ikram ederken, düðünde yerel sanatçýlar Kürtçe ve Türkçe seslendirdikleri parçalar ile davetlileri coþturdu. Konuklar ise, þarkýlar eþliðinde halaylar çekerek doyasýya eðlendi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Diyarbakýr iþ insanlarý da bunu takdir etti ve 16 grubun tamamýnda Yeþil Listeyi tercih etti. Diyarbakýr'a yakýþýr bir seçim gerçekleþtirdik. Tüm listelerdeki arkadaþlar ve tüm Diyarbakýrlýlarla birlikte yönetim sergileyeceðiz" dedi. Ýþ adamý Aziz Özkýlýç ise, Diyarbakýr'ýn kazandýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu seçimde çok sayýda liste vardý. Büyük çaba sarf ettik. 14 grup kazanacaðýmýzý düþünüyorduk ama bütün gruplarý kazandýk. Bu sonuç Diyarbakýr'ýn ticaretine, sanayisine büyük katký sunacaktýr. Tüm Diyarbakýrlýlara teþekkür ederiz." Elde edilen bu sonuçlarla, DTSO Baþkanlýðýna iþadamý Mehmet Kaya'nýn getirilmesi bekleniyor. ÝHA

Diyarbakýr’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralý Diyarbakýr-Silvan karayolunda minibüs ile hafif ticari aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 13 kiþi yaralandý. Kazada, araçlarda sýkýþan yaralýlar itfaiye ve saðlýk ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Olay yerinden geçen düðün konvoyundaki 5 araç da birbirine girerken, bu kazada da maddi hasar meydana geldi. Kaza, dün 14.30 sýralarýnda, Silvan karayolu Çemberli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr istikametine doðru seyir halinde bulunan 13 AT 078 plakalý hafif ticari araç, lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak, karþý yönden gelen 21 SZ 787 plakalý minibüse çarptý. Çarpmanýn etkisiyle iki araç da yoldan çýkarak, þarampole yuvarlandý. Kazada, 14 kiþi yaralandý. Kazayý görevden dönerken fark eden güvenlik güçleri, bir taraftan yaralýlarýn yardýmýna koþarken, diðer taraftan da itfaiye ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen ekipler, aralarýnda araçlarda sýkýþanlarýn da bulunduðu yaralýlarý çeþitli hastanelere kaldýrdý. Tedavi altýna alýnan yaralýlardan biri hastanede yapýlan müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Öte yandan, olay yerinden geçen düðün konvoyundaki 5 araç da birbirine girdi. Bu kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazalarla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Nisan 2018 Pazartesi

Allada prensinden Diyarbakýr’a ziyaret Batý Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Coffi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a geldi. Galvaniz fabrikasýný gezen Akhapounka, "Türkiye ve Afrika arasýndaki iþbirliðini güçlendireceðiz" dedi.

Batý Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Coffi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a geldi. Akhapounka'ya ziyaretinde Gana merkezli Tytal Ýnvestmenst þirketinin Genel Müdürü Tatiana Boya da eþlik etti. Akhapounka ve Boya, Organize Sanayi Bölgesinde en büyük galvaniz üretici firmalardan olan Mina Galvaniz'i ziyaret etti. Fabrika bahçesinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tahir Özekinci, Ekrem Özekinci tarafýndan karþýlanan Akhapounka ve Boya, sýcak

karþýlamadan dolayý teþekkür etti. Sempatik tavýrlarýyla dikkat çeken Akhapounka ve Boya daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fabrikayý gezdi. Fabrikada sýk sýk fotoðraf çektiren Akhapounka ve Boya, yöneticilerden fabrikanýn iþleyiþi hakkýnda bilgi aldý. Ziyaret sýrasýnda konuþan Akhapounka, "Diyarbakýr'a yeni iþbirliðini geliþtirmek için geldik. Mina Galvaniz ile ortaklýk geliþtirerek Batý Afrika olarak bilinen bölgede Fildiþi, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Kamerun gibi ülkelerde ürünlerin satýþ ve pazarlamasýný yapmak istiyorum" ifadelerini kullandý. Ziyarete iliþkin açýklamalarda bulunan firma yetkilisi Ekrem Özekinci ise, "Coffi'nin Diyarbakýr'a gelmesi bizi çok onurlandýrdý. Kendisinin buraya gelme amacý Mina Galvaniz ile birlikte Afrika'da iyi bir partnerlik yapýp iþbirliði içerisinde olmayý hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye ile Afrika arasýndaki iþbirliðini daha da güçlendireceðiz" diye konuþtu. ÝHA


HABER

16 Nisan 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

“Et fiyatlarýnda gerekli önlemleri alacaðýz” Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba, et fiyatlarýnda gerekli önlemleri alacaklarýný belirterek, "Tabi ki sizler çok çalýþýyorsunuz çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek" dedi. Antalya'nýn Alanya ilçesinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba'nýn katýlýmýyla Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði Yýllýk Ýstiþare toplantýsý yapýldý. Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantýda konuþan Bakan Fakýbaba, et fiyatlarýnda gerekli önlemleri alacaklarýný söyledi. Fakýbaba," Bir önceki toplantýda da projelerden bahsettik. 250 bin düve projesi inþallah bu yýl 100 bin seneye 100 bin ve bir sonraki sene 50 bini saðlamýþ olacaðýz. Çok þükür ülkemiz yenileþtikçe insanlar et yemeye daha faz önem veriyorlar. Bak hatýrlýyorum rahmetli baba yarým kilo et alýrdý. Biz o eti 8 kiþi yerdik ve 2 yemek yapardýk. Þimdi ise bir kiþi 250 gram et tüketiyor. Yani 2002 yýlýnda kiþi baþýna düþen 6 kilo 500 gram iken þimdi ise 15 kilo gramý buldu ve nüfusumuz 2002 yýlýnda 60 milyondu þimdi ortalama 90 milyon oldu. Tabi ki sizler çok çalýþýyorsunuz çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek" dedi. Yerli üretimi geliþtirmenin görevi olduðu ifade eden Fakýbaba,"Kendi yerli hayvanlarýmýzý ürettiðimiz zaman Allah'a çok þü-

kür o zaman fiyatlar belli ve herkes o serbest piyasa ekonomisine göre eti, kýymasýný, kuþbaþýný da alýr. Bu konuda önemle üzerinde durmamýz lazým. Kýrmýzý et ve hayvanlarýmýzý kendimize yeterliliði saðlamamýz öncelikli hedefimiz. Bu hedef doðrultusunda hayvancýlýða büyük yatýrýmlar yapýyoruz. 2003 yýlýnda 83 milyon TL olan hayvancýlýk desteðini 2017 yýlýnda 3 milyar 800 milyon liraya çýkarmýþýz. Ýsteyince demek ki oluyormuþ. Bu baðlamda da gerçekten benden

Nergis Festivali Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde yapýlan Nergis Festivali'ne vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.

Cizre Kaymakamlýðý ve Belediyesince Nergis Festivali düzenlendi.

önceki bütün bakan arkadaþlarýma ve Ak Parti hükümetine ile Recep Tayip Erdoðan gibi bir cumhurbaþkanýmýz olduðu için gururluyum. Onun ekibinde olduðumdan dolayý büyük gurur ve mutluluk duyduðumu özellikle belirtmek istiyorum. Ak Parti hükümetinde bu güne kadar toplam 25.5 milyar lira destek vermiþiz. Hayvancýlýðý yüzde sýfýr faizle kredi kapsamýna alýp ve 2010 yýlýnda bu güne kadar 10.3 milyar lira faizsiz kredi saðladýk" ifadelerini kullandý. ÝHA

Tarihi Hamidiye Kýþlasý önünde düzenlenen festivale Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Faik Arýcan, ilçe protokolü ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Festival çerçevesinde düzenlenen panelde konuþan Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Þevket Alp, Cudi Daðý eteklerinde nergis bahçelerinin olduðunu ve bunun Türkiye'ye tanýtýlmasý için gereken çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. Daha sonra yöresel sanatçýlardan Abdurrahman Ciziri, yöreye ait Kürtçe uzun hava okudu. Festival, Belediye Baþkan Vekili Faik Arýcan tarafýndan resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. ÝHA

07

Görevlilere zor anlar yaþattýlar Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yýkamaya çalýþan görevli, çocuklarýn hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaþadý. Görevlinin kovalamaya çalýþtýðý çocuklar, baþtan aþaðý ýslanarak eðlenirken, sýcak havada serinlemenin de keyfini yaþadý. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde belediyede çalýþan park görevlisi, toz ve toprak nedeniyle kirlenen parký yýkamak için musluða hortumu taktý. Oyun grubunun etrafýný yýkamaya çalýþan görevli, bir anda etrafýný saran çocuklar nedeniyle zor anlar yaþadý. Görevlinin ikazýna raðmen oyun grubunun yanýndan ayrýlmayan çocuklar, hortumdan gelen suyun önüne geçti. Görevlinin ikaz ve çabalarýna raðmen hortumdan gelen suyun önünde duran çocuklar baþtan aþaðý ýslandý. Tüm çabalarýna raðmen çocuklarý uzaklaþtýramayan görevli, etrafa su sýkarak çocuklarýn serinlemesine izin verdi. Çocuklar, parkta eðlenirken sýcak havada serinlemenin de keyfini sürdü. O anlar ise bir vatandaþ tarafýndan cep telefonuyla kaydedildi. ÝHA

Yaban keçisi avlayanlar yakalandý Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ekipleri Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesinde yaban keçisini avlayan þahýslarý yakaladý. Edinilen bilgiye göre, Gölbaþý ilçesine baðlý Savran köyü Domuz Deresi Mevkiinde yaban keçisi avlandýðý ihbarýný alan Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ekipleri belirtilen yere gitti. Burada 4 kiþinin avladýklarý yaban keçisini parçalayarak, etini poþetlere koyduklarýný fark etti. Þahýslar ile ilgili olarak iþlem baþlatan ekipler, yaban keçisi avladýklarý için 18 bin 315 TL. tazminat, birde kiþi baþý bin 870 TL. idari para cezasý kesildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Nisan 2018 Pazartesi

SiNSi HASTALIK: Gi Tansiyonun veya þeker hastalýðýnýn gizlisini hepimiz biliyoruz. Ya Gizli Kalp hastalýðýný biliyor muyuz. Birçok kiþinin haberdar olmadýðý sinsi bir hastalýk gizli kalp hastalýðý. AHMET BEÞENK Tansiyonun veya þeker hastalýðýnýn gizlisini hepimiz biliyoruz. Ya Gizli Kalp hastalýðýný biliyor muyuz. Birçok kiþinin haberdar olmadýðý sinsi bir hastalýk gizli kalp hastalýðý. 'Aslan gibiydi, Hiçbir þeyi yoktu, bir anda rahmet etti. Sonra kalp krizi dediler. Nasýl olur?', 'Her gün spor yapýyordu, kalp krizinden yaþamýný yitirdi. Böyle bir þey olamaz, kalp namýna hiçbir þikayeti yoktu!' ve daha birçok vakanýn temelinde yatan sebeplerin baþýnda Gizli Kalp hastalýðý geliyor. Kalp krizlerinin altýnda Gizli

Kalp, gizli þeker, genetik, stres, sigara, alkol ve beslenme bozukluklarýnýn yattýðýna dikkat çeken Memorýal Diyarbakýr Dicle Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doçent Doktor Muzaffer Bahçývan, kalp hastalýðý riski olanlarýn dýþýnda kalp hastasý olduðundan haberdar olmayan insanlarýn da olduðuna vurgu yapýyor. Bahçývan: "Özellikle çok saðlýklýyým diyenler bile mutlaka iþin uzmanlarýna görünmeliler. Cerrahi müdahalede bulunduðumuz hastalarýmýzýn yüzde 40'ýnda þeker hastalýðý çýkýyor ve birçoðu haberdar bile deðil." Diyerek saðlýðýn þakaya gelmeyeceði mesajýný veriyor. Çok sayýda hastalýðýn anasý konumunda olan yanlýþ ve dengesiz beslenme kalp hastalýklarýný da tetikleyen önemli bir detay. Kalp Hastalýðýnda beslenmenin önemli bir yer kapladýðýný belirten Memorýal Diyarbakýr Dicle Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doçent Doktor Muzaffer Bahçývan, Gizli Kalp, gizli þeker, genetik, stres, sigara, alkol ve beslenme bozukluklarýnýn kalp hastalýðýný tetikleyen en önemli detaylar arasýnda olduðuna dikkatleri çekiyor. Özellikle Stresin ciddi sýkýntýlara kapý araladýðýna da dikkat çeken Bahçývan kalp krizi riskini oluþturan önemli etkenleri þu ifadelerle özetledi: "iþ, aþk ve daha birçok konuyu kendine derinden dert eden insanlar kalp krizini de ayný oranda tetiklemekte. Diyabet hastalýðý da kalp krizi konusunda dikkat edilmesi gereken bir baþka konu. Hiper tansiyon hususunda da ilgili hekimlerle iletiþimde olmak gerekiyor ki hiper tansiyon da çok önemli.

Beslenmeye, diyete, tuz tüketiminin azaltýlmasýna dikkat etmek gerekir." dedi. 'GÝZLÝ KALP VE GÝZLÝ ÞEKER GÖRÜLMEYEBÝLÝYOR' Kiþinin kendini saðlýklý dahi hissettiði durumlarda dahi belli aralýklarla hekim kontrolünden geçmenin önemli olduðuna da dikkat çeken Bahçývan konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Her þeye raðmen belli aralýklarla hekim kontrolüne girmek gerekiyor. Çünkü bazen hastalýðýn farkýnda olunamayabiliyor ki gizli kalp denilen bir rahatsýzlýkta var. Gizli kalp hastalýðý hiçbir belirti vermeyebilir bazý kiþilerde. Bunlarý belli kontrollerle açýða çýkartabiliriz. Gizli kalp dediðimiz vakalarda hiç þikayet vermeyebiliyor hastalar hatta farkýnda bile olmayabiliyorlar, bazý kalp krizleri belirti vermeyebiliyor, buna dikkat etmek lazým. Bu tür þikayetler saðlýk taramasýnda ancak ortaya çýkabiliyor. Bazý hastalarýmýz geliyor, hiçbir þeyim yok diyor, bakýyoruz, 3-4 damarý baypas gerektiriyor. 'HASTALAR ÞEKER HASTASI OLDUKLARINI SONRADAN ÖÐRENÝYOR' Gerçekleþtirdikleri ameliyatlarýn yaklaþýk yüzde 40'ýnda tanýsý konulmuþ veya konulmamýþ þeker hastalýðýna rastladýklarýnýn da altýný çizen Memorýal Diyarbakýr Dicle Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doçent Doktor Muzaffer Bahçývan: "Ameliyatýný gerçekleþtirdiðim hastalarýmýn en az yüzde 40'ýnda ya tanýsý konulmuþ ya da tanýsý konulmamýþ gizli þeker hastalýðýna


16 Nisan 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

iZLi KALP

rastlýyorum. Þeker hastalýðý da kalp krizinde önemli bir etkiye sahip olduðu için insanlarýn mutlaka bir dâhiliye uzamýna giderek þeker hastalýðý konusunda testlerini yapmalýlar. Bu testleri

aile hekimlerinde de yapabilirler. Özellikle hiper tansiyon konusunu da ihmal etmemek gerekiyor. Kalp öyle bir mekanizmadýr ki birçok etken bu krizin tetiklenmesine etki etmektedir." dedi.

Memorýal Diyarbakýr Dicle Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doçent Doktor Muzaffer Bahçývan Beslenme konusunda da þu önerilerde bulunuyor: Baþta kalp krizi olmak üzere, kalp, damar hastalýklarý ve hipertansiyon gibi kalp yetmezliði rahatsýzlýklarý genetik, kötü yaþam koþullarý ve beslenme ile kapýnýzý çalabilir. Özellikle 50 yaþ ve üstü için risk taþýyan bu rahatsýzlýklar, günümüzde gençlerde de görülmekte. Bunun en önemli nedenlerinden biri yanlýþ beslenme, saðlýksýz bir hayat tarzýný benimseme ve stres diyebiliriz. Kalbinizi korumak sizin elinizde, doðru beslenirseniz, riskleri azaltmýþ olursunuz. 'ÞÝÞMANLIK BÜYÜK TEHLÝKE' Kalp ve damar hastalýklarýnýn en önemli nedenlerinden biri kötü beslenmedir. Yaðlý, iþlenmiþ ve sindirimi zor yiyecekleri tüketmek, alkol kullanmak, hareketsiz bir hayata sahip olmak, kalbinize yapacaðýnýz en büyük kötülüklerdir. Hem kalp probleminiz var hem de aþýrý kiloluysanýz, riskli grubun içindesiniz demektir. Kalp dostu bazý besinler ise þunlardýr: * Soðan ve sarýmsak kalp dostudur, yemeklerinizden eksik etmeyin. * Her gün tüketilecek bir avuç iþlenmemiþ fýndýk kalbinizi korur. * Omega-3 bakýmýndan zengin olan balýðý haftada en az 3 kez tüketin. * Her gün, iyi yaðda, çok piþirilmemiþ zeytinyaðlý sebze yiyin. * Yemeklerinize keten tohumu, çörekotu ve susam gibi tohum baharatlar katýn.

09

* Mümkünse öðle öðününüzde kuru baklagil tüketmeye özen gösterin. 'TUZU AZALTIN, ÖDEMÝ ÖNLEYÝN' Sodyum her ne kadar deðerli bir mineral olsa da aþýrý tüketimi kalp ve potansiyel kalp hastalarý için zararlý olabilir. Suyun vücutta tutulmasý bu hastalýklar için riski artýrýr. Dolayýsýyla günde 2000-3000 mg üzerinde tuz tüketmeyin. Günlük hayatýnýzda ise; * Tuzu sofranýzdan kaldýrýn, tadýna bakmadan yemeðe tuz atmayýn. * Salam, sosis, sucuk, hazýr çorba, cips gibi iþlenmiþ gýdalardan uzak durun, bu tür gýdalar yoðun sodyum içerir. Bunun yerine taze sebze meyve tüketin. * Turþu, salamura zeytin, tuzda balýk gibi gýdalarý daha az yiyin. * Trans yað ve margarinden uzak durun. * Günde en az 2 litre su için. Midenizi doldurmayýn Midenin çok dolu olmasý ve midenin þiþip, gaz üretmesi kalp krizini tetikleyebilir. Bunu önlemek için sindirimi kolay besinleri tercih edin. * Posalý yiyecekler önemlidir, ancak kalp rahatsýzlýklarý riski taþýyorsanýz dikkatli oranlarda tüketmelisiniz. * Çið sebze ve meyveler ile kuru baklagillerin sindirimi zordur, aþýrý tüketmeyin ya da akþam öðününde yemeyin. * Kuru baklagilleri muhakkak 1 gün önceden ýslatýn ve öyle piþirin. * Sýk, sýk ve az yemek yiyin. Özellikle akþamlarý sofradan tok kalkmayýn.


10

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Nisan 2018 Pazartesi

Güneydoðu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri Birliði kuruldu Güneydoðu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri Birliði (ÜNÝGAP) Kuruluþ Protokolü düzenlenen törenle Adýyaman Üniversitesinde imzalandý. Kamu, üniversite, sanayi iþbirliði (KÜSÝ) kapsamýnda Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki üniversiteler ve kalkýnma ajanslarýnýn güçlerini birleþtirmek amacýyla Güneydoðu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri Birliði (ÜNÝGAP) Kuruluþ Protokolü düzenlenen törenle Adýyaman Üniversitesinde imzalandý. Rektörlük konferans salonunda saygý duruþu ve akabinde okunan Ýstiklal Marþý ile baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný yapan ÜNÝGAP Dönem Baþkaný ve Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, birlikten güç doðacaðýný belirterek, "Bugün burada bölgemiz için gerçekten önemli bir ana tanýklýk etmek için bir arada bulunuyoruz. YÖK himayesinde, GAP

Ýdaresi önderliðinde, 11 üniversite ve 3 kalkýnma ajansýnýn bir araya gelerek tüm akademik, fiziki, bilimsel ve beþeri varlýklarýný ve kaynaklarýný bir araya getirip bir birlik kuruyorlar. Bu birlik çatýsý altýnda toplanan büyük güç bölgedeki sorunlarýn çözümü için kullanýlacak. Bu birliktelik ve

Mahalle Konaðý Mardinli kadýnlarýn umudu oldu Mardin'in Artuklu ilçesinde kurulan Mahalle Konaðý, ev kadýnlarýnýn umudu oldu. Kadýnlarýn meslek edindirme kurslarýnda ürettikleri bez bebek ve yöresel ürünler yurt dýþýna satýlmaya baþlandý. Mardin Artuklu Ýlçe Belediyesince, Ýstasyon Mahallesi'nde kurulan Mahalle Konaðý, iþ arayan ev kadýnlarýnýn umudu oldu. Kadýnlarýn kendilerine verilen bez bebek, sabun, organik yað, süs eþyasý kurslarýnda ürettikleri ürünler yurt dýþýna satýlmaya baþlandý. Amerika'da yaþayan ve turist olarak geldikleri Mardin'de kadýnlarýn ürünlerini gö-

ren Semra Sepet ve Berna Rodman, bunlarý Washington'daki maðazalarýnda satýþa sundu. Artuklu Belediyesi Kadýn ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Fatma Iþýkara Öztürk, kadýnlarýn sürekli kendilerinden para kazanmalarý için iþ talebinde bulunduklarýný belirterek, "Biz de onlara yardýmcý olmak için kurslar açtýk. Talep gören ürünleri üretmeye baþladýlar. Bu ürünler talep gördükçe daha çok üretim azmine girdiler. Bu da bizi daha çok heyecanlandýrdý. Organik sabun, býttým, menengiç, çörek otu sabunu gibi sabunlar, bez

bebekler üretiyor, gönderdiðiniz tüm resimlerdeki bebekleri çýkarýyorlar. Bu bebekleri görmek için burayý Washington'da yaþayan Semra Sepet ziyaret etti. Sipariþ vermek istediler ve þimdi Amerika'ya ürün gönderiyoruz" dedi. Melahat Þimdi isimli kursiyer, kýzý ile birlikte her gün kurslara geldiðini belirterek, "Burada 4'üncü ayýma girdim. Çocukla çok zor oluyor. Satýþa sunulunca asgari ücrete yakýn oluyor ama Amerika'ya ürün sattýðýmýz için internetten satýþa gerek kalmýyor. Hiç hayal etmedim. Bu sayede çocuklarýmýn eksiði olunca alabiliyorum, eþime katký sunuyorum. Bez bebekler ve Mardin'e özgü bitkiden nazarlýklar yapýyorum. Bunlar satýlýnca mutlu oluyoruz" diye konuþtu. Daha önce sabahtan akþama kadar ev iþi yaptýðýný anlatan kursiyer Selma Taþ, "Buraya geldiðimizden beri bir þeyler öðreniyoruz. Her þeyi öðrendik. Çocuklarýmýzý da buraya getirdik. Þimdi Amerika için ürün üretiyoruz. Ürünlerimiz organiktir. Amerika'da çocuklar da organik ürünlerle oynamýþ oluyor" dedi. ÝHA

birleþim GAP Bölgesi için büyük bir akademik yatýrým içeriyor. Ýnþallah hayýrlara vesile olacak. Evvelinde YÖK Baþkanýmýzýn da katýldýðý toplantýnýn ardýndan buralara gelmiþ bulunmaktayýz. Devletimizin, milletimizin ve hükumetimizin kaynaklarýyla oluþturulan kurum ve kuruluþlar bir çatý altýnda toplanarak iþ birliði güç birliði yapacaktýr. Yeteri kadar beþeri sermayeyi ve kaynaklarý oluþturduðumuzu düþünüyorum. Hedefimiz çok yüksek. Önemli çalýþmalar yapacaðýz. Ben tüm katýlýmcýlara ve paydaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Geleceðin umduðumuzdan daha iyi olmasýný temenni ediyorum" dedi. GAP Ýdaresi Baþkaný Sadrettin Karahocagil ise konuþmasýnda, "Bu birliktelikten onur ve gurur duyuyoruz. Özellikle rektörlerimiz büyük destek ve hassasiyet göstermiþtir. Artýk üniversitelerimizi bölgesel kalkýnmayla alakalý çalýþmalar yapmaya davet edeceðiz. GAP 1960'larda baþlayan en baþarýlý bölgesel projedir. Ýnþallah ÜNÝGAP da bunun bir parçasý olacaktýr. Yeni misyon ve vizyonla çok güzel çalýþmalara imza atýlacaðý inancýndayým" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan ÜNÝGAP Kuruluþ Protokolü alkýþlar eþliðinde imzalandý. Ýmza töreninin ardýndan birlik üyeleri Dönem Baþkaný ve Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü baþkanlýðýnda sonraki çalýþmalar için hazýrlýk toplantýsý yaptý. Protokol imza törenine Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkaný Sadrettin Karahocagil, Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydýn Durmuþ, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taþaltýn, Kilis 7 Aralýk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doðan Karacoþkun, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Daðlý, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Þýrnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ömer Arýöz, Adýyaman Üniversitesi Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Danýþmaný Doç. Dr. Mehmet Nesim Doru, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý (ÝKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyýlmaz, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral katýldý. ÝHA


16 Nisan 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

“Sevgilime evlilik teklifinde bulunacaðým bir fikriniz var mý” Bingöl'de 112 Acil Komuta Merkezine 2018 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 64 bin 770 asýlsýz çaðrý gelirken, "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacaðým bir fikriniz var mý?" diye soran þahýs ise pes dedirtti.

Van turizme hazýr Her yýl 15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan Turizm Haftasý'nýn startý Van'da verildi. Bu yýl 42'nci kez kutlanacak olan 'Turizm Haftasý'nýn startý Van'da verildi. Van City AVM düzenlenen kutlamaya Van Valisi Murat Zorluoðlu, vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda açýlýþ konuþmasýný yapan Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Muzaffer Aktuð, turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yaþamý derinden etkileyen bir sektör olduðunu belirterek, dünyada yaþanan her türlü olumsuzluða raðmen turizmin; büyümesini devam ettiren ve her geçen gün daha fazla insanýn katýldýðý, daha fazla gelirin elde edildiði bir olgu haline geldiðini söyledi. Turizmin özellikle Van gibi tarihi, kültürel ve doðal çekiciliklerin yanýnda, sýcak samimi insanlara sahip yerler için bir fýrsat olduðunu vurgulayan Aktuð, "Van, turizm destinasyon merkezidir. Bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biridir. Büyük medeniyetlere baþkentlik yapmýþ olan bu kadim kentin turizmde hak ettiði düzeye gelmesi için bu þehirde yaþayan her insanýn üzerine düþeni fazlasýyla yapZmasý gerekmektedir. Çünkü turizm; bacasýz ekonomi, bacasýz bir fabrikadýr. Aþtýr, iþtir, refahtýr, huzurdur" dedi. ÝHA

Her gün yüzlerce çaðrýya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarýcý rol üstlenen 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, asýlsýz ihbarlar nedeniyle zorluk yaþýyor. Bingöl Acil Komuta Merkezine 3 ayda gelen 70 bin 770 çaðrýnýn gelirken, bunlardan 64 bin 770'i asýlsýz çýktý. Gelen çaðrýlardan en çok dikkat çeken ise "Sevgilime evlilik teklifinde bulunacaðým bir fikriniz var mý?" diye soran þahýs oldu. 242 personel, 19 istasyon ve 18 ambulansla Bingöl'de hizmet verdiklerini belirten Acil Saðlýk Hizmetleri Baþkaný Sefer Özgen, "Günlük acil çaðrý karþýlayýcýmýz dört adettir. Günlük bize gelen çaðrý sayýsý 740'a yakýnken, gerçek vaka sayýsý ise ortalama 66 adettir. Buda demek oluyor ki gerçek çaðrý sayýmýz ortalama yüzde 10. Ge-

reksiz çaðrýlar merkezimizi çok fazla meþgul ediyor. Bu sonuçla gerekli hastaya ulaþmamýzý zorluyorlar. Yine 112 olarak 120 saniye içinde vakayý deðerlendiriyoruz, deðerlendirilen vakaya 90 saniye içinde ekiplerimiz çýkýyor" dedi. Çok sayýda gereksiz çaðrý geldiðini ve bazýlarýnýn trajikomik olduðunu aktaran Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Harun Aðýrbaþ ise, "Bunlardan bir kaçýndan örnek vereyim. Bir anne arýyor 'Bulaþýklarý

yýkayacaðým meþgul eder misiniz', bir baþkasý arýyor 'Sevgilime evlilik teklifinde bulunacaðým bir fikriniz var mý', 'Kedime araba çarptý ne yapabiliriz' gibi çaðrýlar alýyoruz. Etkin bir hizmette bulunmamýza mani oluyor" diye konuþtu. Acil saðlýk hizmetlerinin daha etkin bir biçimde kullanýlmasý için gereksiz arama yapanlarýn bilgilendirilmesi gerektiðini vurgulayan Aðýrbaþ, bu konuyla ilgili bakanlýðýn da çalýþmalarý olduðunu kaydetti. ÝHA

Padiþah tuðralarý ahþap üzerine iþleniyor Bitlis'in Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarýndan Osman Gülsar, 14 padiþahýn tuðrasýný özenle ahþap üzerine iþliyor. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðünün vakýf belgelerinde 'padiþah tuðralarý' adlý 2018 takviminde yer alan fotoðraflardan esinlenen el sanatkarý Gülsar, þu an itibariyle 2. Sultan Abdulhamid Han, Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Mahmut Han tuðralarýnýn hazýr olduðunu, seriyi tamamlamak için de çalýþmalarýný hýzlandýrdýðýný söyledi. Toplamda 14 padiþahýn tuðrasýný ahþap üzerine iþleyeceðini ifade eden el sanatkarý Gülsar, "Vakýflar Genel

Müdürlüðünün 2018 yýlýna ait çýkarmýþ olduðu takvimden yararlanarak, vakýf belgelerinde bulunan padiþahlarýmýzýn tuðralarýný yapmaya baþladým. 3 padiþahýmýzýn tuðrasýný yaptým. Þu an için 2. Abdulhamid, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Mahmut Han tuðralarýný hazýrladým. Bunu seri halinde yapacaðým. Tuðralarýn tamamýný ahþaba iþlemeyi çok istiyordum. Bu takvimde vesile oldu ve baþladým. Nasip olursa hepsini yapacaðým. Güzel bir arþiv yapmak istiyorum. Satýþ amaçlý talep olursa seriyi tamamladýktan sonra isteðe baðlý olarak tekli veya tamamýný yapabilirim" dedi. Bir tuðranýn 3 veya 4 günlük sürede yaptýðýný dile getiren Gülsar, "Tuðra yapýmý biraz ince iþçilik gerektirdiði için bazý tuðralar 5 günde ancak tamamlanmýþ hale geliyor. Tabi zaman gerektiren ve oldukça iþçilik istediði için tam olarak ne zaman bitirebilirim bilemiyorum, ama elimden geldiðince hýzlý bir þekilde bitirmeye çalýþacaðým. Ahþap iþlemelerde Fatih Sultan Mehmet Han, Sultan II. Mahmut Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, Sultan II. Selim Han, Sultan I. Ahmet Han, Sultan IV. Mehmed Han, Sultan III. Ahmed Han, Sultan I. Mahmud Han, Sultan III. Osman Han, Sultan III. Selim Han, Sultan II. Abdulhamid Han, Sultan II. Mahmut Han tuðrasý ile birlikte 14 padiþahýmýzýn tuðralarý olacak" diye konuþtu. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

16 Nisan 2018 Pazartesi

Erkeklerin yüzde 50’si bu sorunu yaþýyor Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Mesut Özcan, erkeklerin yüzde 50'sinde meme büyüme sorunu yaþandýðýný söyledi.

“Çocuklarýnýzý anlayarak dinleyin” Cinsel istismara uðrayan çocuklarýn dörtte birinden azýnýn tacizi açýkladýðý belirtiliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayþen Baykara, anne ve babalarýn çocuklarýyla olan iletiþimlerinin büyük önem kazandýðýný vurgulayarak, "Çocuklarýn tacizi açýklama süreleri 10 yýlý bulabiliyor. Anne babaya ya da anne babadan birine, yakýn arkadaþa açýklama yapýyor. Ailelere büyük iþ düþüyor. Çocuk anneye küçüklüðünden itibaren bir sorun getirdiðinde annenin çocuðunu anlamasý ve çocuðu yönlendirmesi þeklindeki desteði kast ediyoruz" dedi. Prof. Dr. Baykara, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliðinde Konak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi'nin konuðu olarak rehber öðretmenlere "çocuklarda istismar" konulu seminer verdi. Çocuklarýn ailelerine yaþadýklarý herhangi bir sorunu açtýklarýnda ebebeynlerin dinlememe yoluna gitmemesi gerektiðini aktaran Prof. Dr. Baykara, istismara uðrayan küçük çocuklarýn muðlak açýklamalar yaptýðýný çünkü ne yaþadýðýný anlamadýðýný daha büyük çocuklarýn ise amaç doðrultusunda açýklama yaptýðýný bildirdi. Prof. Dr. Baykara, Çocuklarýn kendilerini olumsuz etkileyen duygulardan kurtulmak için oyun oynadýðýný, terapide en temel araçlarýnýn da oyun olduðunu anlattý. Prof. Dr. Baykara, çocuklarý cinsel istismarý açýklamaktan aþýrý utanma, etiketlenme gibi nedenlerle uzak durabildiðini belirterek, "Aile içinde sorun olan çocuklarda, ona hoþ davranan çeþitli hediyeler veren bir yetiþkin tercih edilir. Yetiþkin çocuða sýrrý kimseyle paylaþmamasýný tembihler. Ensest olayýnda da böyledir. Baba o çocuðunu diðer çocuklarýndan daha ayrý tutar. Çocuk ne olup bittiðini anladýðý yaþa geldiðinde ise epey süre geçmiþ olabilir. Bu sýrrýn bozulmamasý için de suskun kalan olur" diye konuþtu. Kýz çocuklarýnýn kendilerini daha sözel ifade ettiðini ancak erkek çocuklarýnda bunun daha az görüldüðüne dikkat çeken Prof. Dr. Baykara, anne baba arasýnda yatan çocuklarýn da istismara uðradýðýný söyledi. Prof. Dr. Baykara, "Anne baba arasýna yatan çocuk cinsel olarak istismara uðrar. Kaç yaþýnda olursa olsun. Bu çocuðun geliþimine zarardýr. Anne baba buna dikkat etmelidir" dedi. ÝHA

Yapýsal olarak erkeðin vücudunda yeteri kadar kadýnlýk hormonunun olmamasý sebebiyle erkek memesinin kadýn memesinden farklý olduðunu ifade eden Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Mesut Özcan, bazý durumlarda ise erkek memesinin kendiliðinden büyüme göstererek neredeyse kadýn memesi þeklini aldýðýna dikkat çekti. Erkekte görülen meme büyümesinin halk arasýnda sýk konuþulmayan ancak sýk rastlanýlan bir durum olduðunu belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, "Bu durum erkeklerin yaklaþýk yüzde 50'sinde belli düzeylerde görülmektedir. Büyük bir yüzdelik dilim içerisinde sebebi tam açýklanamayan jinekomasti vakalarý olsa da araþtýrýlmasý, sorgulanmasý gerekmektedir. Erkekte genellikle ergenlik döneminde 12-18 yaþ grubunda görülen jinekomastinin nadiren gerilediði veya ortadan kalktýðý durumlar vardýr. Ancak, genellikle o büyümüþ hali devam etmektedir. Erkekte meme büyümesi jinekomastinin bilinen sebepleri arasýnda, hormon bozukluklarý, testesteron azlýðý ile seyreden rahatsýzlýklar ve bazý sendromlar, östrojen artýþý yapabilen durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroid bezi hastalýklarý, bazý kanser türleri özellikle akciðer ve karaciðer, karaciðer sirozu, bazý ilaç ve maddelerin uzun süre kullanýmý ve aþýrý kilo alýmý yer alýr" dedi.

Jinekomasti þikayeti olan erkeklerin öncelikle genel dahiliye uzmaný veya endokrinoloji uzmanýnýn kontrolünden geçerek zeminde oluþabilecek hastalýklar açýsýndan detaylý bir tarama yaptýrmasýný tavsiye eden Özcan, "Klinik olarak meme büyümesi sebebine dair herhangi bir rahatsýzlýk bulgusu yoksa tek tedavi cerrahidir. Erken dönemde jinekomasti tanýsý konmuþsa o kiþinin olabildiðince erken ameliyat olmasý gereklidir. Hafif ve orta düzey seyreden jinekomastinin tedavisinde lazer liposuction ve cerrahiyi harmanlýyoruz. Ýleri jinekomastide operasyon þekli deðiþir ve kozmetik görünüm açýsýndan baþarý oraný düþer. Çünkü meme büyüdükçe memenin cildi geniþler, fazla cilt dokusu da alýnmasý gerektiðinden tedavide özel yöntemler kullanýlýr" diye ekledi. ÝHA

“Kilo veremiyorsanýz nedeni hormonlarýnýz olabilir” Kilo vermek deyince akla ilk olarak düzenli diyet yapmak geliyor. Ancak diyete baþlamadan önce kiþinin kendi vücuduna dair bir takým ipuçlarýný bilmesini gerektiðini belirten Uz. Dr. Pýnar Alarslan, "Gözardý edilen bazý rahatsýzlýklar kilo vermemizi engelleyip motivasyon düþüklüðüne sebep olabilir. Bu sebeple özellikle diyet öncesi hormon testlerinin yaptýrýlmasý gerekmektedir" dedi. Düzenli diyet ve egzersize raðmen kilo vermekte zorlanýlýyorsa bunun endokrin problemlerden kaynaklanabileceðini kaydeden Medical Park Ýzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniði'nden Uz. Dr. Pýnar Alarslan, kilo verememenin hormonal nedenlerini þöyle açýkladý: "Hashimoto hastalýðý ya da tiroid ameliyatý sonrasý hipotiroidi geliþebilir. Hipotiroidi de ödem, kilo alýmý, adet düzensizliði, kabýzlýk yapabilir. Taný tiroid hormon testleriyle konulup tedavide tiroid

hormon preparatý kullanýlýr. Ýnsülin direnci kilo verememenin en sýk nedenlerinden birisidir. Genetik kökenli, metabolik sendrom ya da polikistik over hastalýðýndan kaynaklanabilir. Karýn ve bel çevresinde yaðlanma, sýk acýkma ataklarý, yemek sonrasý halsizlik gibi þika-

yetlere sebep olabilir. Taný insülin ve kan þekeri düzeyi ölçülerek konulabilir. Hastalar diyet egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. Böbreküstü bezinden aþýrý kortizol hormonu salgýlanmasý cushing sendromu olarak bilinir. Aþýrý kortizol salgýsý kilo alýmý, insülin direnci, kan þekeri ve tansiyon yükselmesi, adet düzensizliði, tüylenme artýþýna sebep olabilir. Prolaktin hormon fazlalýðý da kilo verememenin nedenleri arasýndadýr. Prolaktin hipofiz bezinden salgýlanan bir hormondur. Kadýnlarda memeden süt gelmesi, adet düzensizliði yaparken, erkeklerde daha çok cinsel fonksiyon bozukluklarýna neden olabilir. Büyüme hormonunun hipofiz bezinde adenom olmasýna baðlý fazla çalýþmasý da tüm organlarýn ve boyun orantýsýz büyümesine, kilo artýþýna, þeker hastalýðý ve kalp hastalýðý riskinin artmasýna sebep olur." Ayrýca Alarslan, D vitamini, kalsiyum, selenyum ve magnezyum, demir, B12, omega-3 eksikliðinin de kilo vermede zorlanmaya sebep olabileceðini söyledi. ÝHA


EKONOMÝ

16 Nisan 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Esnaf en çok Ege’de, en az Güneydoðu Anadolu’da Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlarý Konfederasyonunun (TESK) derlediði bilgilere göre nüfusa oranla bölgeler arasý en çok esnaf yüzde 2,8 oranla Ege Bölgesi'nde, en az esnaf ise yüzde 1,4 oranla Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bu yýl Mart ayý sonu itibariyle esnaf sayýsý ise 1 milyon 707 bin 9'a çýktý. 2018 yýlý Mart ayý sonu itibariyle Ege Bölgesi'nde nüfusa göre esnaf oraný yüzde 2.8, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 2.7, Ýç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 2.7, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 2.4, Marmara Bölgesi'nde yüzde 1.8, Doðu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 1.7, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 1.4 oldu. Türkiye genelinde 2018 yýlý Mart ayý sonu itibariyle 1 milyon 707 bin 9 olan esnaf sayýsý nüfusa oranla yüzde 2.11'i oluþturuyor. Esnaf ve sanatkar siciline kayýtlý olarak faaliyet gösteren esnafýn nüfusa oranla en yüksek esnafa sahip ili tüm Türkiye'de birinci sýrada yer alan Muðla. Muðla nüfusunun yüzde 3,94'ü, yani 37 bini esnaf. En az esnaf ise Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 3 bin 946 esnaf sayýsý ve yüzde 0,78 oranla Þýrnak'ta bulunuyor. Ege Bölgesi'nde nüfusa oranla 37 bin esnaf ile Muðla birinci sýrada yer alýrken, 106 bin 494 ile en az esnaf Ýzmir'de bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf

Artvin'de, en az esnaf Gümüþhane'de, Ýç Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Nevþehir'de, en az esnaf Ankara'da, Akdeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur'da, en az esnaf Adana'da, Marmara Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Çanakkale'de, en az esnaf Ýstanbul'da, Doðu Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Tunceli'de, en az esnaf Aðrý'da, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde nüfusa oranla en fazla esnaf Kilis'te, en az esnaf ile Þýrnak'ta bulunuyor.

Bölgelerinde nüfuslarýna göre en yüksek esnaf oranýna sahip illerde en çok tercih edilen mesleklerde Artvin'de bin 124 esnaf, yani her 6 esnaftan biri minibüs iþletmeciliðini, Muðla'da 4 bin 41 esnaf lokantacýlýk, yemek ve içecek sunumu faaliyetlerini, Nevþehir'de bin 405 esnaf ve Burdur'da bin 256 esnaf þehirlerarasý yük taþýmacýlýðýný, Çanakkale'de bin 920 esnaf kahvehane, kýraathane ve çay ocaðý iþletmeciliðini, Tunceli'de 336 esnaf minibüs iþletmeciliðini ve Kilis'te 415 esnaf ise büfe, bakkal ve market iþletmeciliðini tercih ediyor. Özellikle AVM ve zincir market sayýsýnýn çok olduðu büyükþehirlerde nüfusa oranla esnaf sayýsýnýn az olduðuna dikkati çeken TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi geliþmiþ ve büyük þehirlerdeki esnaf oraný nüfusa oranla, bulunduklarý bölgelerde en sonuncu. Bu da fizibilite çalýþmasý yapýlmadan, hýzla çoðalan AVM ve zincir marketlerin büyük þehirlerde esnafý nasýl yuttuðunun göstergesidir. AVM ve zincir market sayýsýnda en yüksek sayýlara sahip olan bu illerde nüfusa göre esnaf oranýnýn en az çýkmasý tesadüf deðildir. Perakende yasasýnýn tam olarak uygulanmasý, esnafýn özellikle büyük þehirlerde ve tüm Türkiye'de korunmasý gerekiyor. Esnafýn azaldýðý, olmadýðý yerlerde sokaklar karanlýk ve korumasýz kalýr" dedi. ÝHA

Altýn, euro ve dolarý solladý Ekonomi Uzmaný Dr. Salih Özman, 2018 yýlýndaki yatýrýmlarýn getirileri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Döviz ve altýn yatýrýmlarýný karþýlaþtýran Uzman Özman, 2018 yýlýna 10 bin liralýk altýn yatýrýmýyla giren bir kiþinin bugün itibariyle bin 450 lira kazandýðýný, dövizi bulunan vatandaþlarýn ise altýndan daha az kar ettiðini ifade etti.

Altýnýn en güvenli liman olduðunu vurgulayan Özman, "Dünyada þu anda bir savaþ ortamý var. Savaþ ortamlarýnda da en fazla primi altýn yapar. Her zaman söylediðimiz gibi altýn, yatýrým için en güvenli limandýr. Yýlbaþýnda parasýný altýna yatýranlar 13 Nisan itibariyle yüzde 14, euroya yatýranlar yüzde 13 ve dolara yatýranlar yüzde 10 kazandý" dedi.

Kuyumcular olarak 2018 yýlýndan ümitsiz olduklarýný belirten Özman, "Altýn ve dövizin ummadýðýmýz oranda artmasý az olan ümidimizi de bitirdi. Döviz fiyatlarýnýn artmasýyla birlikte altýn, cumhuriyet tarihi rekorunu kýrdý. Altýnýn gramý 182 liraya kadar çýktý. Örneðin 2018 yýlýnýn baþýnda elinde 10 bin lirasý olan bir vatandaþ, 64 gram altýn alabiliyordu. Bugün itibariyle ise 10 bin liraya 56 gram altýn alabiliyor. Yani yýlbaþýnda aldýðýndan 8 gram eksik alabiliyor. Yüzde 14'e yakýn bir kayýp yaþadýlar. 64 gram altýn da þu anda 11 bin 500 liraya denk geliyor. Dolar, yýlbaþýnda 3,74 liraydý. Þu anda 4,10 lira civarýnda seyrediyor. 10 bin lira ile yýlbaþýnda 2 bin 670 dolar alabiliyordu. Bugün ise 2 bin 440 dolar alabiliyor. 230 dolar gibi bir kaybý olmuþ oluyor. Bu da yüzde 9'luk bir kayba denk geliyor. Euro ise yýlbaþýnda 4,5 liray-

dý. Bu rakam þu anda 5,05 liraya geldi. Yýlbaþýnda 10 bin lirasý olan 2 bin 225 euro alabiliyordu. Þu anda ise bin 980 euro alabiliyor. O da yüzde 13'lük bir kayýpla 245 euro daha az alabildiðini gösteriyor" diye konuþtu. Yýlbaþýnda altýnlarýný almayan vatandaþlarýn þu an itibariyle ortalama 2 bin 500 lira daha fazla para ödeyeceðini anlatan Özman, þunlarý söyledi: "Düðün sezonu yaklaþýyor. Vatandaþlar gelinlerine illaki altýn alçak. Evlilik zamaný ortalama olarak erkek tarafý geline bilezikler de dahil 100 gram altýn alýyor. Evlenecek olan kiþiler altýnlarýný yýlbaþýnda alsaydý 15 bin liraya altýn alma iþini halledecekti. Bugün ise 100 gram altýn alacak bir vatandaþ düðünü bugün yapsa 17 bin 500 lira para verecek. Þu anda düðün yapacak bir kiþi yýlbaþýna göre 2 bin 500 lira daha fazla para verecek. Yani altýn, yýlbaþýndan bu zamana kadar yüzde 16 arttý. Bu da yaklaþýk olarak 1,5 asgari ücretten fazla paÝHA ra vermiþ olacaklar."


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

16 Nisan 2018 Pazartesi

NATO’dan tam destek

ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn Suriye'ye düzenledikleri hava saldýrýsýndan sonra, Brüksel'deki NATO karargahýnda toplanan 29 NATO üyesi ülkenin, gerçekleþtirilen operasyona tam destek verdiði açýklandý. ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn Suriye'deki kimyasal tesisleri vurmasý sonrasý, NATO üyesi 29 ülkenin büyükelçileri Brüksel'deki NATO karargahýnda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gece gerçekleþtirilen operasyonu deðerlendirmek üzere gerçekleþtirilen toplantý sonrasý basýn açýklamasý yaptý. ABD'li, Ýngiliz ve Fransýz yetkililerin, Suriye'de gerçekleþtirilen operasyonla ilgili diðer NATO üyelerine bilgi verdiklerini ifade ederek sözlerine baþlayan Stoltenberg, ayrýca Kimyasal Silahlar Sözleþmesi'ni güçlendirmek için alýnan askeri olmayan ilave tedbirler hakkýnda müttefiklerin bilgilendirildiðini söyledi. ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn 7 Nisan'da Duma'da sivillere yönelik gerçekleþtirilen saldýrýlarý Suriye rejiminin yaptýðýna dair ellerinde çok önemli bilgilerin bulunduðunun altýný çizen Stolenberg, o saldýrýda çok sayýda sivilin hayatýný kaybettiðini hatýrlattý. NATO üyesi tüm ülkelerin dün gece gerçekleþtirilen operasyona tam destek verdiðini söyleyen Stoltenberg, "NATO, Suriye rejimi tarafýndan tekrarlanan kimyasal silah kullanýmýný þiddetle kýnýyor. Kimyasal silah kullanýmý cezasýz kalamaz ve normalleþtirilemez. Yaþananlar Suriye halký ve bizim güvenliðimiz için ciddi tehlike oluþturuyor. Bundan sorumlu olanlar hesap vermeli" dedi. Suriye rejimi ve destekçileri olan Rusya ve Ýran'a çaðrýda bulunan Stoltenberg, "NATO, Suriye'nin kimyasal silah kullanýmýný uluslararasý barýþ ve güvenlik için bir tehdit oluþturulduðu gerekçesi ile her zaman kýnamýþtýr. Böylesine çirkin eylemler, uluslararasý toplum tarafýndan kolektif ve etkili bir tepki çaðrýsýnda bulunur. Kimyasal silahlarýn kullanýmý konusunda sorumluluk almak ve yaþananlarýn cezasýz kalmamasýný saðlamak için uluslararasý mekanizmalarý destekliyoruz" þeklinde konuþtu. Sürdürülen diplomatik çabalara raðmen, Suriye rejiminin kendi halkýna karþý defalarca kimyasal silah kullandýðýný belirten Stoltenberg, yapýlan saldýrýlarý 'barbarca' olarak deðerlendirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine sorumluluklarýný yerine getirmeleri yönünde çaðrýda bulunan Stoltenberg, "NATO, Birleþmiþ Milletler'in Suriye'deki çatýþmaya kalýcý bir siyasi çözüm saðlama yönündeki çabalarýný tam olarak destekliyor" ifadelerini kullandý. Baþta Rusya olmak üzere, Suriye rejimini destekleyen herkese çaðrýda bulunan Stoltenberg, Suriye rejiminin BM liderliðindeki Cenevre sürecine yapýcý bir þekilde katýlmasýný saðlamak için sorumluluklarýný yerine getirmesi gerektiðini belirtti. NATO'nun DEAÞ'a yönelik oluþturulan koalisyona baðlý kalacaðýnýn altýný çizen Stoltenberg, "Terörizmle olan mücadelemize devam edeceðiz" dedi. ÝHA

Rusya dünyanýn en derin maðarasýna indi

Rus speleologlar Abhazya'daki dünyanýn en derin maðarasý Krubera'ya inmeyi baþardý. Rus speleologlar, Abhazya'da bulunan ve dünyanýn en derin maðarasý olarak kabul gören Krubera'ya inmeyi baþardý. 2190 metre olarak bilinen maðaraya 1 haftada inen speleologlar maðaranýn derinliðinin aslýnda 2212 metre olduðunu tespit etti. Daha önce Amerikalýlardan Avrupalýlara kadar birçok speleologun inmeye çalýþtýðý ama tüm derinliðine ulaþamadýðý maðaraya inmeyi baþaran Rus-

lar, maðara ile ilgili bilinen tüm bilgileri deðiþtirecek çalýþmalara imza attý. Maðaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karþýn bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, maðaranýn uzunluðunun ise 13 bin 432 metre olduðunu keþfetti. Rus speleologlar Pavel Demidov ve Ýlya Turbanov'un ekibi yaptýklarý çalýþmalarla ilginç bulgulara da ulaþtý. Ekip, maðara içinde yaptýklarý araþtýrmalarda daha önce hiç görülmeyen canlý türlerini görüntüleyip, karþýlaþtýklarý canlýlardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldý. ÝHA

Myanmar’a Müslüman mülteci dönüþü baþladý Birleþmiþ Milletlerin (BM) dönüþ için henüz þartlarýn oluþmadýðý ikazýna raðmen Myanmar hükumeti, geçen Aðustos ayýnda ülkeden soykýrým saldýrýsý sebebiyle komþu ülke Bangladeþ'e sýðýnan 7 yüz bin Arýkanlý Müslümanýn geri dönüþünün baþladýðýný, ilk Müslüman mültecinin Rohingya'ya geri döndüðünü açýkladý. Geçen Aðustos ayýnda Myanmar ordusu tarafýndan soykýrým harekâtýna maruz kalan devletsiz Rohingya Müslümanlarý Bangladeþ'teki bakýmsýz mülteci

kamplarýnda kalýyor. BM, Myanmar ordusunun Rohingyalý Müslümanlara karþý baþlatýlan kýyým harekatýnýn soykýrým seviyesine ulaþtýðýný belirtirken Myanmar kendilerinin Rohingya militanlarýný hedef aldýklarýný açýklamýþtý. Rohingya Müslümanlarýnýn geçen Ocak ayýnda Bangladeþ'ten ülkelerine geri dönüþlerinin planlanmasýna raðmen hazýrlýk çalýþmalarýnýn henüz tamamlamasýndan dolayý düne kadar herhangi dönüþ gerçekleþmemiþti. Taraflar hazýrlýklarýn ta-

mamlanmamasýndan birbirlerini suçluyor. Myanmar hükümeti yayýnladýðý resmi açýklamada dün öðleden sonra Bangladeþ'ten ilk Müslüman mülteci ailesinin Rohingya'ya döndüðünü belirtti. Bangladeþ'den Rohingya'ya dönen ailenin bir adam iki genç kýz ve bir erken çocuktan oluþtuðu kendilerine kimlik kartý verilerek Maungdaw kasabasýnda bulunan yakýnlarýnýn yanýna gönderildiði ifade edildi. BM mülteci ajansý geri dönüþ için güvenli, vakur sürdürülebilir mülteci kamplarýnýn henüz hazýrlanmamasý sebebiyle geri dönüþün baþlamamasýnýn gerektiðini açýkladý. ÝHA


SPOR

16 Nisan 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbakýrlý kick boksçulardan 13 madalya Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararasý Türkiye Açýk Kick Boks Turnuvasýnda Diyarbakýrlý sporcular, 4 altýn, 3 gümüþ ve 6 bronz madalya elde etti.

5-8 Nisan tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen turnuvaya, 27 ülkeden 2 bin 353 sporcu yer aldý. Büyük bir katlýmýn gerçekleþtiði müsabakalarda Diyarbakýrlý kick boks sporcular, çeþitli kategorilerde 4 altýn, 3 gümüþ ve 6 bronz madalyanýn sahibi oldu. Kick boks milli takým antrenörü Ufuk Ertaþ, büyük katýlýmýn gerçek-

leþtiði 3. Uluslararasý Türkiye Açýk Kick Boks Turnuvasýnda Diyarbakýr olarak önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Ertaþ, "Antalya'da düzenlenen turnuvaya rekor katýlým oldu. 27 ülkeden 2 bin 353 sporcunun yer aldýðý turnuvada, özellikle yýldýz ve gençler kategorisinde önemli dereceler elde ettik. 4 birincilik, 3 ikincilik ve 6'da üçüncülük madalyasýnýn sahibi oldu. Toplam 13 madalyanýn sahibi olduk. Bizim için çok önemli bir organizasyon oldu" dedi. Sporcularýnýn elde ettiði dereceden dolayý kutladýðýný vurgulayan Ertaþ, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Genç ve gelecek vadeden sporcularla yer aldýðýmýz turnuvada önemli baþarýlar elde ettik. Bu baþarýlar bizleri gelecek için umutlandýrdý. Çünkü çok genç sporcularýmýz var. Daha yolun baþýndalar. Zamanla bu sporcularýmýzýn çok daha büyük dereceler elde edeceðini düþünüyorum." Ertaþ, kendilerine büyük destek sunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'e teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11002 16 Nisan 2018 Pazartesi

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Nisan 2018 Pazartesi

Siyaset ve iþ dünyasýný buluþturan DÜÐÜN Diyarbakýr'da siyaset ve iþ dünyasýnýn buluþtuðu düðünde dolarlar havada uçuþtu. Kýzýnýn düðün töreninde konuþan eski Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu, "Evliliðin üç sýrrý sevgi, saygý ve sabýrdýr. Birbirinizi hep seveceksiniz. Sevginiz bugünkünden daha çok artarak devam edecek inþallah." dedi.

Diyarbakýr'da eski Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu'nun kýzý Helin Aksu ile AK Parti Milletvekili Galip Ensarioðlu'nun yeðeni Abdulcabbar Ensarioðlu görkemli bir düðünle dünya evine girdi. Bir düðün salonunda düzenlenen düðüne; Vali Hasan Basri Güzeloðlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ýl Jandarma Komutaný Ali Demir, iþ adamlarý ve çok sayýda davetli katýldý.

CMYK

Gelin ve damadýn içeri girmesiyle birlikte davetliler adeta para atma yarýþýna girdi. Birbiri ardýna dolarlar atýlýnca çocuklar da toplamak için birbirleriyle yarýþtý. Çoðu zaman çocuklar paralarý toplamaya yetiþemedi. Çiftin nikah þahitliðini eski Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioðlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloðlu, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Ýl Jandarma Komutaný Ali Demir yaptý.

Nikah töreninde konuþan Aksu, iki ailenin dostluðunun bu evlilikle daha da pekiþtiðini ifade etti. Aksu, "Evliliðin üç sýrrý sevgi, saygý ve sabýrdýr. Birbirinizi hep seveceksiniz. Sevginiz bugünkünden daha çok artarak devam edecek inþallah. Birbirinize karþý hep saygýlý olacaksýnýz. Sabýr en önemli konu. Þimdi maalesef gençlerimiz pek sabýrlý olamýyorlar. Ailedeki en ufak bir meseleyi hemen anne baba, aileye aktarýyorlar onlarý da huzursuz ediyorlar. Onlarý da üzüyorlar. Meseleleri önce kendi aranýzda diyalogla, konuþarak çözeceksiniz. Onun için sabýrlý olmanýzý diliyorum. Allah hayýrlý uðurlu etsin. Allah mutlu mesut etsin. Ben sayý olarak bir þey demiyorum. 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur onu Allah bilir ama en az 5 diyorum ona göre" diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Aksu, çifte evlilik cüzdanlarýný verdi. ÝHA

16 04 2018 0  
16 04 2018 0  
Advertisement