Page 1

Adliyeye D sokmak istediler

iyarbakýr Adliye Sarayý'nda son bir yýl içerisinde vatandaþlarýn üst aramalarýnda ele geçirilen malzemeler basýna gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasýnda 426 adet býçak, 152 adet makas, 738 adet neþter-jilet, 5 adet biber gazý, 67 adet kesici ve delici özellikteki cisim ele geçirildi. 3’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

16 Nisan 2019 Salý

Ò www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr’da silahlý kavga: 1 yaralý 3’DE

5 ÖLÜ, 4 YARALI

KAFA KAFAYA ÇARPIÞTILAR Diyarbakýr-Bingöl karayolunda iki otomobilin hatalý solama nedeniyle kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý.

28 yýl aðzýnda implant diye inþaat vidasý taþýmýþ Rusya'ya baðlý Buryat Cumhuriyeti'nde 28 yýl önce bir diþ hekiminin hastanýn damaklarýna implant yerine sanayi tipi vida taktýðý ortaya çýktý. 11’DE

Güvenlik güçleri kazanýn yaþandýðý bölgede karayolunun tek þeridini kapatýrken, trafik akýþýný açýk þeritten saðladý. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý bölgede kaza ile ilgili inceleme baþlatýldý. HABERÝ 3’DE

Otizme dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdüler

Diyarbakýr'da bir grup, otizme dikkat çekmek için pedal çevirip yürüyüþ yaptý. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü yöneticileri ve özel rehabilitasyon merkezleri Dünya Otizm Farkýndalýk Ayý'na dikkat çekmek için etkinlik gerçekleþtirdi. 7’DE

AK Partili Hüseyin Beyoðlu mazbatasýný aldý

Ahmet Türk mazbatasýný Adliyeden aldý

YSK'nýn aldýðý karar gereði Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný olan AK Partili Hüseyin Beyoðlu, Ýlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný aldý. 5’DE

HDP'den Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilmeye hak kazanan Ahmet Türk, dün mazbatasýný Mardin Adliyesinde teslim aldý. 9’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Nisan 2019 Salý

Çocuklar için tiyatro Bitlis'in Ahlat ilçesinde ''Düþ gezginleri'' adlý çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununu izleyen çocuklarýn mutluluklarý yüzlerine yansýdý. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yeni Ufuklar Derneði Ahlat Þubesi tarafýndan ''Düþ gezginleri'' adlý çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Yeni Ufuklar Derneði Ahlat Þubesi tarafýndan Ahlat Halk Eðitimi Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa çok sayýda çocuk ve velileri katýldý. Tek seans olarak planlanan oyun, katýlýmýn çok fazla olmasýndan dolayý iki seans olarak oynandý. Tiyatro oyununu izleyen çocuklarýn mutluluklarý yüzlerine yansýdý. Katýlan veliler de böyle bir tiyatro oyununun Ahlat'ta sergilenmesinden dolayý memnuniyetlerini dile getirdiler. Oyun sonrasý tiyatro oyuncularý çocuklarla sohbet ederek fotoðraf çektirdiler. Yeni Ufuklar Derneði Ahlat Þube Baþkaný Alper Yaþa, "Ahlat'a böylesine güzel bir etkinliði getirmiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Çocuklarýmýzýn yüzlerinde böyle tebessümler oluþturmak ve Ahlat'ýn bir kültür þehri olma yolunda verdiði mücadeleye ortak olmak için durmaksýzýn çalýþmaya devam edeceðiz. Bu süreçte bizden desteðini esirgemeyen baþta belediye baþkanýmýz A. Mümtaz Çoban bey efendiye, Yeni Ufuklar Derneði Ahlat Þube yöneticilerine, Kayý Okçuluk Spor Kulübüne, Türk-Eðitim Sen ve TÜRKAV þube yöneticilerine ve Kahverengi Kafeye teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

229 göçmen yakalandý Bingöl'de jandarma ekiplerince yapýlan çalýþmada 229 göçmen yakalanýrken organizatörlük yapan 5 þüpheli de tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler, yasa dýþý yollarla Türkiye'ye gelerek batýya gitmek isteyen düzensiz göçmenle mücadele kapsamýnda operasyon düzenledi. Operasyonda, 203'ü Afganistan, 22'si Pakistan, 2'si Ýran ve 2'si Suriye uyruklu 229 düzensiz göçmen yakalandý. Operasyon kapsamýnda göçmenlerin kaçak yolculuðuna organizatörlük yapan 15 þahýs da gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlardan 5'i çýkarýldýðý mahkemece tutuklanýrken, diðerleri tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Operasyonda, 7 araca da el konulduðu bildirildi. ÝHA


16 Nisan 2019 Salý

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Diyarbakýr’da otomobiller kafa kafaya çarpýþtý: 5 ölü, 4 yaralý Diyarbakýr-Bingöl karayolunda iki otomobilin hatalý solama nedeniyle kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý.

Diyarbakýr’da silahlý kavga: 1 yaralý Diyarbakýr'da aralarýnda alacak verecek meselesi bulunan 2 kiþi arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi bacaðýna isabet eden kurþunlarla yaralandý. Olay, Diyarbakýr merkez Yeniþehir ilçesine baðlý Ofis semti Kooperatifler Mahallesi Kurt Ýsmail Paþa 2'nci Sokakta meydana geldi. Ýddiaya göre aralarýndaki alacak verecek meselesi nedeniyle sokakta tartýþan 2 kiþiden biri silahýný çekerek karþýsýndaki hasmýna sýkmaya baþladý. Bacaðýndan aldýðý kurþunlarla yaralanan þahsý gören vatandaþlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri silah sýkan þahsý gözaltýna alýrken, saðlýk ekipleri yaralýya ilk müdahaleyi yaptýktan sonra hastaneye kaldýrdý. Polis ekipleri, olay yerinde geniþ güvenlik önlemleri alarak inceleme baþlattý. ÝHA

Diyarbakýr-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay Diyar-

bakýr-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe çýkýþ yolunda meydana geldi. 33 RA 274 plakalý otomobil sollamaya geçtiði sýrada Bingöl istikametinden gelen 33 SP 982 plakalý otomobil ile

Valilikten parktaki ölüm olayýna iliþkin açýklama Diyarbakýr Valiliði, bir kiþinin 'dur' ihtarýna raðmen kaçmaya devam etmesi üzerine polisin açtýðý ateþle hayatýný kaybetmesi olayýna iliþkin açýklama yaptý. Açýklamada ölen kiþinin birçok suçtan sabýkasýnýn olduðu ve iki polisin tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiði bildirildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, önceki gün sabaha karþý 03.20 sýralarýnda Yeniþehir ilçesinde bulunan Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 þahsýn girdiði yönünde alýnan 155 ihbarýna istinaden ekiplerce park içerisinde arama yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Yapýlan araþtýrma sýrasýnda 2 þahsýn görevlilerimizin üzerine doðru koþarak gelmesi üzerine 'dur' ihtarý yapýlmýþ, ihtara uyan R.Y. isimli þüpheli þahýs teslim

kafa kafaya çarpýþtý. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayýda ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan yaralýlar ambulansla Diyarbakýr'daki hastanelere kaldýrýldý. Kazada 5 kiþinin öldüðü, 4 kiþinin ise yaralandýðý belirtildi. Kazada hayatýný kaybedenlerin ikisinin Þeref Özdað ve Yusuf Mirza Özek olduðu, diðer ikisinin ise isminin henüz tespit edilemediði belirtildi. Yaralý olan 4 kiþinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiði bildirildi. Güvenlik güçleri kazanýn yaþandýðý bölgede karayolunun tek þeridini kapatýrken, trafik akýþýný açýk þeritten saðladý. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý bölgede kaza ile ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

olmuþ ancak diðer þüpheli þahýs R.H. kaçmaya devam etmiþ, durmasý için uyarý atýþý yapýlmýþ ancak þüpheli þahýs durmamýþ ve vurularak etkisiz hale getirilmiþtir. R.H. isimli þahsýn yapýlan UYAP sorgusunda hýrsýzlýk, resmi belgede sahtecilik, baþkalarýna ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlýðýný ihlal suçlarýndan çok sayýda kaydý olduðu anlaþýlmýþtýr. R.Y. isimli þahsýn yapýlan UYAP sorgusunda PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan, þahýs iþ yerinden ve kurumdan hýrsýzlýk, kasten yaralama, kullanmak için uyuþturucu madde bulundurma, kayýp þahýs ve terör örgütü propagandasý yapmak suçlarýnda kaydýnýn olduðu anlaþýlmýþtýr. Olay yerinde yapýlan incelemede, maktulün yakýnýnda 1 adet kuru sýký tabanca, boþ kovanlar, nüve ve gömlek parçalarý elde edilmiþtir. Konu ile ilgili 2 personelin Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiði, Diyarbakýr Valiliði tarafýndan idari tahkikat baþlatýldýðý hususu kamuoyuna saygýyla duyurulur" denildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Nisan 2019 Salý

Bu suç aletleri Adliye’ye

Diyarbakýr Adliye Sarayý'nda son bir yýl içerisinde vatandaþlarýn üst aramalarýnda ele geçirilen malzemeler basýna gösterildi.

Ele geçirilen malzemeler arasýnda 426 adet býçak, 152 adet makas, 738 adet neþter-jilet, 5 adet biber gazý, 67 adet kesici ve delici özellik-

teki cisim ele geçirildi. 1 Ocak 2018'den itibaren de 620 bin 363 kiþinin UYAP yakalama sorgusunun yapýldýðý bunun sonucunda arama

ve yakalamasý bulunan bin 259 kiþinin yakalandýðý kaydedildi. Ele geçirilen malzeme ve yakalanan þahýslarla ilgili açýklama yapan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, yaklaþýk 2 buçuk senedir Diyarbakýr Adalet Sarayý'nýn ana binasýnda, diðer ek binalarýnda adalet hizmetinin daha saðlýklý yerine getirilebilmesi amacýyla bazý önleyici tedbirler aldýklarýný söyledi. Baþsavcý Güre, "Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaþ, gerek hakim savcý personel giriþlerinde kontrol noktalarý ve üst arama noktalarýný sýký bir þekilde uygulamamýzdý. Geçen sürelerde bu tarz bir toplu sergiyi vatandaþlar üzerinden elde edilen adliye girmemesi gereken çeþitli nesneleri sergilemiþtik. Tekrar toplu sergiyi basýnla paylaþmak istedik. Bu gördüðümüz nesnelerin hepsi, adliye içerisine girmiþ olsaydý gerek hakim savcý, gerek avukat gerek personel, gerek burada hizmet almaya çalýþan vatandaþlar açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurabilecek nesnelerdi" dedi. "Adliyenin güvenlik konseptinde baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum" Adliye giriþinde iki uygulama yaptýklarýný hatýrlatan Baþsavcý Güre, þöyle devam etti:


16 Nisan 2019 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

sokulmak istendi

Diyarbakýr Adliyesi'ne son bir yýl içerisinde sokulmak istenen toplam bin 388 suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasýnda fare zehri, kalem þeklinde býçak ve çatal bulunmasý dikkat çekti. "Bir giren vatandaþlarýn haklarýnda yakalama kararý olup olmadýðýný sistemden sorguluyoruz ve hakkýnda yakalama kararý olan bir vatandaþýn adliyeye girmemesini saðlýyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarýný hemen kapýda yapýyoruz. Bununla ilgili istatistiklerimiz

var. Geçen sene yaklaþýk 2 bin civarý hakkýnda yakalama kararý olan kiþi adliyeye girmek üzereyken yakalanmýþtýr. Buradan çok ciddi sonuç aldýk. Ýkinci hususta adliyeye hizmet almak için gelen vatandaþlarýn üst aramalarýný yapýyoruz. Bu üst aramasý yapmamýzýn sebebi de adliye içerisinde kesici,

delici veya patlayýcý herhangi bir cismin girmemesini saðlamak ve bununla adliye içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmet veren kiþilere zarar verilmemesini saðlamak, bunlarýn her eki konu üzerinden de baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Geçen iki buçuk üç yýllýk süre zarfýnda adliye içerisinde ufak çaplý dýþýnda herhangi bir olay yaþanmamýþtýr. Geçenlerde adliye dýþýnda dava taraflarýnýn birbirleri ile olan olayda ölümlü vaka meydana gelmiþti. Sýký denetimler neticesinde bu olay adliye dýþýnda meydana gelmiþtir, bundan üzüntü duyuyoruz ama adliyenin güvenlik konseptinin baþarýlý olduðunu da düþünüyoruz. Buradaki amaç kimseye zorluk çýkarmak deðil. Uygulamamýz ayný þekilde ve ayný tempoda devam edecek. Bundan vatandaþlarýmýzýn memnun olmasýný bekliyoruz. Çoðu kesici delici olmak üzere zarar verici unsurlar var. Adli hizmet kalitesini arttýrmak için de bu tedbirler dahil her türlü tedbirleri almaya devam edeceðiz." ÝHA

05

AK Partili Hüseyin Beyoðlu mazbatasýný aldý YSK'nýn aldýðý karar gereði Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný olan AK Partili Hüseyin Beyoðlu, Ýlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný aldý. YSK 31 Mart yerel seçimlerini seçimi kazanan HDP adayý Zeyyat Ceylan'ýn KHK kapsamýnda ihraç olduðu gerekçesiyle mazbata verilmeyeceðine dair kararýndan sonra, mazbatanýn seçim sonuçlarýna göre ikinci sýrada bulunan AK Parti adayý Hüseyin Beyoðlu'na verileceði geçtiðimiz günlerde karara baðladý. Karar resmileþirken, AK Parti Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan adayý Hüseyin Beyoðlu, beraberindeki AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erkan Gezer ve partililerle birlikte gittiði Ýlçe Seçim Kurulunda mazbatasýný aldý. Ýlçe seçim kurulundan mazbatasýný alan Beyoðlu, bu durumu sosyal medya hesabýndan paylaþtý. Beyoðlu yaptýðý paylaþýmda, "Ya Allah Bismillah mazbatamýzý aldýk. Kýymetli Diyarbakýrlýlar kýymetli Baðlar halkýmýz, bizler seçim süresi boyunca Baðlar'ýmýzda gezmedik ev ve esnaf býrakmadýk. Bu süreçte bizlere oy versin veya vermesin, önemi olmaksýzýn Baðlar ve Diyarbakýr halkýmýza þükranlarýmý sunarým" ifadelerini kullandý. Beyoðlu, mazbatasýný aldýktan sonra beraberindekilerle birlikte ilçe seçim kurulu önünde hatýra fotoðrafý çektikten sonra Baðlar Ýlçe Belediyesine geçerek çalýþmalara baþladý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Bin 400 kiþi ayný anda kitap okudu Siirt Mehmetçik Ýlkokulunda gerçekleþtirilen etkinlikte öðrenci, öðretmen ve idarecilerden oluþan bin 400 kiþi ayný anda kitap okudu. Öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrýlmasý amacýyla ayýn belirli dönemlerinde havanýn güzel olmasý durumunda bahçede gerçekleþtirilen etkinlik ile öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrýlmasý amaçlandýðý belirtildi. Öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, kitap okumayý sevdirmek için bu projenin öðrenciler için verimli olacaðýný düþündüðünü belirten sýnýf öðretmeni Fatih Pamuk, "Biz öðrencilerimize ayýn belli dönemlerinde okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve okuma alýþkanlýðý alanýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla ayda bir iki defa olmak üzere bu tarz etkinlikler yapýyoruz. Öðrencilerimize okuma bilinci kazandýrmak bizim için çok önemli. Bu bilinç sayesinde çocuklar okuma alýþkanlýðý kazanýyor. Her türlü etkinlikte okuma bilinci kazanarak devam ediyorlar" dedi. Kitap okuma projesini çok sevdiðini belirten öðrencilerden Güven Tek, kitap okumanýn insanlarýn hayal gücünü geliþtirdiðini, insanlarýn beynini açtýðýný, bundan dolayý herkese kitap okumalarýný tavsiye ettiðini dile getirdi. Tek, "Ben her gün bir set bitiriyorum. Herkese kitap okumayý öneriyorum. Kitaplar bizim en iyi dostumuzdur. Kitaplar bize bilgiyi, ufku öðretir" dedi. Okuma alýþkanlýðýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla baþlatýlan projenin verimli geçtiðini belirten Mehmetçik Ýlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, buradaki amaçlarýnýn çocuklara kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak ve kitaplarý sevdirmek olduðunu dile getirdi. Özkoyuncu, "Bugün kitap okuma çalýþmasýný bahçede açýk havada yapmak istedik. Ayný anda bin 400 öðrencimiz kitap okumakta. Ýnþallah bu kitap okuma projemiz yýl sonuna kadar devam edecektir. Kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için her türlü çalýþmayý yapacaðýz" diye konuþtu. ÝHA

HABER

16 Nisan 2019 Salý

ÝHALE ÝLANI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ VE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÝLAÇLANMASI ÝÇÝN ÝNSEKTÝSÝT MAL ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ Dicle Üniversitesi ve Baðlý Birimlerin Ýlaçlanmasý için Ýnsektisit Mal Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/184833 1-Ýdarenin a) Adresi : Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 4.Kat Kampus 21280 SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122411009 - 4122411053 c) Elektronik Posta Adresi : gensat@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 4 Kalem Ýnsektisit Mal Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Dicle Üniversitesi Rektörlüðüne c) Teslim tarihi : Ýhale konusu mallar sözleþme imzalandýktan sonra 45 takvim günü içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 4 . Kat Ýhale ve Toplantý Odasý Sur-DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 26.04.2019 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan halk saðlýðýnda kullanýlmak üzere ruhsatlandýrýlmýþ veya anýlan Bakanlýkça halk saðlýðý alanýnda kullanýlmak üzere ithaline izin verilmiþ olmalý , bu ruhsat ve ithal izin belgelerinin aslý ve/veya noter onaylý suretleri, Ýlacýn aktif maddesinin üreten firma tarafýndan verilmiþ " Aktif Madde Garanti Belgesi" (imal ve son kullaným tarihleri belirtilmiþ olarak ), "Ürün garanti Belgesi" ve " Ürün Güvenlik Bilgi Rehberi mutlaka bulunmalýdýr ve bu belgelerin asýllarý ve/veya noter onaylý suretleri teklif ekinde sunulacaktýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, ð) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tedarik edilecek malýn kataloglarý ,dokümanlarý vb. bilgi, belgeler teklif zarflarý içerisinde sunulacaktýr 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. (DEVAMI 7’DE) 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:


HABER

16 Nisan 2019 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Otizme dikkat çektirmek için pedal çevirip yürüyüþ yaptýlar Diyarbakýr'da bir grup, otizme dikkat çekmek için pedal çevirip yürüyüþ yaptý. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü yöneticileri ve özel rehabilitasyon merkezleri Dünya Otizm Farkýndalýk Ayý'na dikkat çekmek için etkinlik gerçekleþtirdi. Diyarbakýr'da bir grup, otizme dikkat çekmek için pedal çevirip yürüyüþ yaptý. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü yöneticileri ve özel rehabilitasyon merkezleri Dünya Otizm Farkýndalýk Ayý'na dikkat çekmek için etkinlik gerçekleþtirdi. Otizme dikkat çekmek için toplanan vatandaþlar önce bisiklete bindi, ardýndan da pankartlarla yürüyüþ gerçekleþtirdi. Diyarbakýr Park 75 önünde baþlayan yürüyüþ bir kafede otizmli bireylerin yaptýklarý sanat eserlerin sergilenmesiyle sona erdi. "Amacýmýz otizmli bireylere günlük yaþamda kolaylýk saðlamak" Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Alioðlu, yürüyüþ yapýp pedal çevirerek otizmli bireylerin günlük yaþamýnda kolaylýk saðlamak istediklerini dile getirdi. Alioðlu, "Her yýl düzenli olarak gerçekleþtirdiðimiz otizm etkinlikleri kapsamýnda bu yýl tekrar Nisan ayý içerisinde otizmli bireylerimizin fark edilmesi, sosyalleþmesi ve günlük yaþamda kolaylýk saðlanmasý adýna toplumda sosyal sorumluluk projesini yapýyoruz. Amacýmýz otizmli çocuklarýn sayýsýný azaltmak deðil, günlük yaþamda kolaylýk saðlamak ve önündeki engelleri öncelikle bizlerin çýkar-

masýna katký sunmak. Asýl üzücü olan yýllar geçtikçe, özellikle teknolojinin yoðun bir þekilde insan üzerindeki hakimiyeti spor, saðlýk ve sosyalleþmelerinden uzaklaþmalarý belki de otizmi tetikliyordur. Biz bu vesileyle bisikleti günlük yaþamýmýzda sürekli kullandýðýmýz gibi, bu tür alanlarda da kullanmak istiyoruz. Engellilerin özel sporcular statüsünde yarýþmalarý, çaðrýþmalarý ve faaliyetleri oluyor, onlara alan açmak ve sorumlularýnda bu anlamda üzerine düþmen görev ve sorumluluklarýný yerine getirerek önlerini açarak kolaylaþtýrýyoruz" dedi. "15 yýldýr otizmli çocuklarla çalýþýyorum" Özel eðitim uzmaný Sedat Irmak, 15 yýldýr otizmli çocuklarla çalýþtýðýný dile getirerek nisan ayýnýn otizm farkýndalýk ayý olduðunu kaydetti.

7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 4. Kat Sur-DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 4. Kat Sur-DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. (Basýn: 982176 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

Irmak, "Bu kapsamda otizmli çocuklarla hayatýn ve sosyal yaþamýn her anýn katmanýnda beraber olmak ve farkýndalýk oluþturmak için bu organizasyonu yaptýk. Beraberinde otizmli çocuklarýn 3 aydýr atölyede yaptýklarý seramik ve resim çalýþmalarýn sergisi oldu. Otizmin artýk farkýndalýktan öte yerlere geldiðini görüyoruz, bu anlamda ciddi eðitsel çalýþmalarýn yapýlmasý lazým" diye konuþtu. "Diyarbakýr'a kampüsler ve yaþam alanlarý istiyoruz" Otizmli birey babasý Ahmet Daðdelen ise otizmli çocuklarýn iyi bir eðitim alabilmeleri için Diyarbakýr'a kampüsler ve yaþam alanlarýnýn açýlmasý gerektiðini söyledi. Daðdelen, "Otizmli birey babasýyým, nisan ayý otizm farkýndalýk günü çerçevesinde þuana kadar eðitici ve öðretici seminerler yapýldý. Bugün yürüyüþ yaparak dikkat çekebilmek için otizm aileleri ve Diyarbakýr'daki gönüllü vatandaþlar, farkýndalýk oluþturmak için bir araya gelerek yürüyüþ düzenledik. Çocuklarýmýzýn birer dahi olduðunu biliyoruz, iyi bir imkan olmadýðýndan dolayý çocuklara maalesef hiçbir þey veremiyoruz. Dünyadaki verilere göre 59 çocuktan biri otizmli olmaya adadýr ve bu çerçevede artýk günümüzün hastalýðý olmuþtur. Çocuklarýn iyi bir eðitim alabilmeleri için Diyarbakýr'a kampüsler ve yaþam alanlarýnýn yapýlmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

“Turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarýndan biri” Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Ülkemiz, turizmin her dalýna uygun geniþ bir seçenek yelpazesine sahip olduðunu belirterek, "Turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarýndan biri" dedi. 'Dünya Turizm Haftasý' sebebiyle yazýlý bir açýklama yaparak, turizmin bir ülke için en önemli gelir kaynaklarýndan biri olduðunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ülkemiz, turizmin her dalýna uygun geniþ bir seçenek yelpazesine sahip. Bu yýl ilk iki ayda 3.2 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Potansiyelimizi tanýtým ve reklamlarla destekleyerek 4 yýlda 70 milyon turist hedefini rahatlýkla yakalayabiliriz. Bacasýz fabrika olan turizm sektöründe artýþýn sürekliliðinin saðlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artýrýlabilmesi için bazý tedbirler de almamýz gerekiyor" dedi. Turizmin her kalemine seçenek sunabilen bir potansiyelimiz var Ülkemizin turizm konusunda büyük bir potansiyeli olduðunu hatýrlatan Palandöken, "Turizm, özellikle geliþmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakýmýndan en önemli gelir kaynaklarýndan birisi. Bizim ülkemiz de dört bir yanýyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke. Kongre turizmi, yaz turizmi, kýþ turizmi, saðlýk turizmi, termal turizm, gastronomi turizmi, kültür turizmi gibi birçok kalemde seçenek sunan geniþ bir yelpazemiz var. Bu yelpazeye dizi ve filmlerin ihracatý, dünyanýn en büyük havalimanlarýndan birine sahip olmak gibi birçok noktada destek saðlýyor. Ayný zamanda turizm sektörü iþsizliðe de çözüm olarak istihdamýn artmasýna yarýyor. Öyle ki 2015'te 600 bin kiþi bu sektörde çalýþýrken bu rakam 2018'de 1 milyona kadar yaklaþtý" diye konuþtu. "Ýlk iki ayda 3.2 milyon turist ülkemizi ziyaret etti" Turizmde hedeflere ulaþmak için yapýlmasý gerekenlerden söz eden Palandöken, "Geçtiðimiz hafta açýklanan Reform Paketi'nde, Turizm Master Planý Eylül ayýnda kamuoyuyla paylaþýlacak. 4 yýl içinde 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaþmak için tanýtýmlara daha fazla aðýrlýk vermeliyiz. Özellikle yerli ürünlerin tanýtýmý gastronomi turizminde önemli bir paya sahip. Bunun yaný sýra turist sayýsý hýzla artsa da turist baþýna yapýlan harcama istenilen seviyelere gelmiþ deðil. Turist baþýna harcamayý en az 80 Euro ve üzerine taþýmak için önemli tedbirler almak gerekiyor. Bunun için öncelikle "herþey dahil" sistemden vazgeçilmesi, turistin hem doðal güzelleri görmesi hem de çevredeki esnaftan alýþveriþ yapmasý turizm gelirlerini artýracaktýr. Dünya Turizm Haftasý 15 - 22 Nisan tarihleri arasýnda 38. kez kutlanacak. Turizm potansiyelimizi her geçen gün daha da iyi deðerlendirdiðimiz, mevsimsellikten kurtardýðýmýz günler diliyorum" þeklinde söyledi. ÝHA

EKONOMÝ

16 Nisan 2019 Salý

ÝHALE ÝLANI KARAYOLLARI 9BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ DEVEGEÇÝDÝ YERLEÞKESÝNE SU BAZLI EMÜLSÝYON ASTAR TESÝSÝ YAPIM ÝÞÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KARAYOLLARI 9BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ DEVEGEÇÝDÝ YERLEÞKESÝNE SU BAZLI EMÜLSÝYON ASTAR TESÝSÝ YAPIM ÝÞÝyapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/173001 1-Ýdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR MERKEZ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122410200 - 4122410282 c) Elektronik Posta Adresi : bol9@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 20 TONLUK KARIÞIM TANKI, 30 TONLUK ISITICILI YAKIT TANKI, 100 TONLUK SU TANKI, 250 TONLUK SOLÝSYON TANKI VE MUHTELÝF ÝNÞAAT, MAKÝNE, ELEKTRÝK ÝÞLERÝ YAPILMASI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Diyarbakýr Devegeçidi Yerleþkesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : BÜYÜKALP CAD. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ GÝRÝÞÝ- ÝHALE SALONU b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþleri Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde yer alan A-XVI. GRUP: ENDÜSTRÝYEL TESÝS ÝNÞAATLARI YAPIM ÝÞLERÝ 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Makine Mühendisi 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 600 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. (DEVAMI 9’DA)


POLÝTÝKA

16 Nisan 2019 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Ahmet Türk mazbatasýný aldý HDP'den Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilmeye hak kazanan Ahmet Türk, YSK'nýn mazbata alabilmesine karar vermesinin ardýndan dün mazbatasýný Mardin Adliyesinde teslim aldý.

“Seçimde her parti kendi açýsýndan baþarýlý çýkmýþtýr”

Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56 oy alarak HDP'den Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilmeye hak kazanan Ahmet Türk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 13 Nisan Cuma günü mazbata alabilmesine karar vermesinin ardýndan dün mazbatasýný Mardin Adliyesinde teslim aldý. Mardin Adliyesine saat 10.00'da gelen Ahmet Türk'e Figen Altýndað, HDP milletvekili Ebru Günay ve partililer eþlik etti. Ahmet Türk mazbatasýný aldýktan sonra Mardin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýndaki makamýna geçti. Ahmet Türk adliye çýkýþýnda yaptýðý açýklamada "Kürt'ü, Süryani'si, Mahalmi'si ile halkýn iradesinin ortaya çýkma konusunda çok büyük destek gösterdiler. Bütün halkýmýza teþekkür ediyorum. Belediye halkýn hizmet göreceði bir yer. Bu hizmeti en doðru þekilde yapmak içinde olacaðýz. Yaptýðýmýz her çalýþmayý þeffaf bir þekilde paylaþacaðýz. Ben ekibim eþ baþkaným hep birlikte büyük bir heyecanla halka hizmet etmeyi esas alacaðýz" dedi. Mazbatasýný aldýktan sonra Mardin Büyükþehir Belediyesine gelen Türk, partililer tarafýndan zýlgýtlarla karþýlandý. Tük, belediye

önünde de açýklamalarda bulundu. Ahmet Türk, "Bugün halkýn iradesinin tecelli ettiði bir gün. Halkýmýz 2014 yýlýnda büyük bir destekle belediyeyi bize teslim etmiþti. Ama yürütülen bu siyaset kayyum politikasý bu iradeyi bizim ve halkýmýzýn elinden aldý. Bugün halkýn iradesinin tecelli ettiði bir gündür. Çalýþanýn hakkýný hukukunu koruyacaðýz. Ben yoldaþlarýma arkadaþlarýma seçimde bir bir emek gösteren herkese teþekkür ediyorum, þükranlarýmýzý sunuyorum. Sivil toplum, kanaat önderleriyle birlikte hep birlikte çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" ifadelerini kullandý. ÝHA

9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. 4 Aralýk 2015 tarih ve 29552 sayýlý Resmi Gazete' de çeþitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yapým iþleri ihalelerinde; Sýnýr Deðer Katsayýsý (A) Alt Yapý Ýþlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiþtir" hükmü gereðince Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiþtir (Basýn: 982122 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

Denizli'de düzenlenen kitap fuarýna katýlan TBMM Eski Baþkaný Bülent Arýnç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak, "Seçimde yüzde 45'e yakýn bir oyla çýkmýþ olmak AK Parti açýsýnda baþarýlýdýr. Ama bu seçimlerde en çok konuþulan iki büyükþehir belediyesi olan Ankara ve Ýstanbul'un çok az oy farklarýyla kaybedilmiþ olmasýný baþarý olarak göremeyiz" dedi. Seçimde her partinin kendi açýsýndan baþarýlý çýktýðýný aktaran Arýnç, "31 Mart'ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükþehir belediye baþkanlarý, belediye baþkanlarý, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlýklar. Bu baþarý ile sonuçlandý. Milyonlarca insan sandýk baþýna gitti, oyunu dilediði gibi kullandý. Çýkan sonuçlardan da her parti kendi bakýþ açýsýyla baþarýlý çýkmýþ, biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanýz; þu kadar büyükþehir, þu kadar il belediyesi kazandý, binlerce belediye meclis üyesi çýkardý. Totalde ise oyu yüzde 44'lerden aþaðý deðil. Böylesine kýyasýya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45'e yakýn bir oyla çýkmýþ olmak AK Parti açýsýnda baþarýlýdýr. Ama bu seçimlerde en çok konuþulan iki büyükþehir belediyesi olan Ankara ve Ýstanbul'un çok az oy farklarýyla kaybedilmiþ olmasýný baþarý olarak göremeyiz. Ancak total baktýðýnýz zaman Genel Baþkanýmýz Cumhur Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan da ayný þeyi söylüyor; 'Geldiðimiz noktada bir baþarýsýzlýk söz konusu deðildir' diyor. CHP kendi açýsýndan baþarýlý görülebilir, en azýndan iki büyükþehirde önde görünüyor, henüz Ýstanbul sonuçlanmýþ deðil. Ýzmir'i alacaðýný zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanýnda da hiç umulmadýk illerin belediyelerini aldý" diye konuþtu. "Olaðanüstü itiraz yolu var" Ýstanbul'un bazý ilçelerinde olaðanüstü itiraz yöntemine gidileceðini ifade eden Arýnç, büyükþehir için de öyle bir itiraz yolunun olduðunu dile getirerek, "Yani Ýstanbul'daki seçimlerde de en son aldýðým haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayýmlar bitti ama olaðanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükþehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var. Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iþidir. Biraz daha sabýrla bekleyelim, çýkacak sonuca da saygý gösterelim. Kazanan insanlarý da tebrik edelim. Ankara göreve baþladý, hiçbir olaðanüstülük olmadý. Ýstanbul'da da çýkacak sonuç, Ýster Binali Yýldýrým açýsýndan olsun isterse Ekrem Ýmamoðlu açýsýndan olsun elbette halkýmýzýn takdiridir. Bunlara da saygý göstereceðiz. Büyükþehirleri 5 yýl bu arkadaþlarýmýz yönetecekler" þeklinde konuþtu. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

16 Nisan 2019 Salý

ÝHALE ÝLANI KÝT VE KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ SATIN ALINACAKTIR TIP FAKÜLTESÝ YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ

Uçuða el sürmeyin Dermatoloji Uzmaný Dr.Ata Nejat Ertek, vücudun her bölgesinde oluþabilen ama çoðunlukla dudaklarýn dýþ yüzeyinde ve burun kenarýnda ortaya çýkan halk arasýnda uçuk olarak bilinen lezyonlar "herpes simpleks" bir cilt sorunu olduðunu belirtti. Dr. Ertek, "Virüs nedeniyle oluþan uçuk, küçük kýzarýk kabarcýklar olarak meydana gelmektedir. Dudak uçuðu çýkmadan önce aðýz çevresinde yada dudakta batma, yanma gibi þikayetler meydana gelir. Diðer þikayetler de 24 saat içinde kendini göstermeye baþlar. Kaþýnma, sýzlanma veya yanma hissi gibi" dedi. Uçuk virüsü, vücuda girip bir kere iltihap oluþturduktan sonra o bölgede var olan sinir düðümüne girerek yerleþtiðini anlatan Dr.Ata Nejat Ertek, "Özellikle vücudun zayýf olduðu anlarý yakalayarak o zaman çoðalarak yeniden varolur. Uçuk virüsü,depresyon,stres,kabus görme gibi durumlarda ortaya çýkar.Baðýþýklýk sistemi zayýfladýðýnda,kadýnlarýn adet dönemlerinde,deri bütünlüðü bozulduðunda(dudak çevresine çarpma, vurma, ýsýrma gibi), uyku bozukluklarýnda (aþýrý uykusuzluk gibi..), yorgunluk olduðunda, çok fazla güneþ ýþýðýna ve zarar verici UV ýþýnlara maruz kalýndýðýnda, vücutta bir enfeksiyon oluþtuðunda uçuk virüsü aktifleþebilir.Ayrýca anemi hastalýklarýnda bu cilt sorunu oldukça sýk görülür" diye konuþtu. Uçuk virüsünün bulaþýcý olduðunu kaydeden Dr.Ata Nejat Ertek, "Bu nedenle uçuðu olan kiþiler kiþisel eþyalarýný (bardak,çatal,yastýk,kaþýk,havlu gibi..) baþka kiþilerle paylaþmamalýdýrlar. Öpüþmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuðu ellemek,kabuðu ile oynamak gibi..) uzak durmalýlardýr.Uçuðu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken yada makyajlarýný çýkarýrken çok dikkatli olmalýlar,kesinlikle uçuða el sürmemeliler. Uçuk tedavisinde bu virüsün tekrar etmesine sebep olan durum oldukça önemlidir. Bu sebeple tedavisi için mutlaka bir dermatoloji uzmanýna görünülmelidir." diye konuþtu. ÝHA

DÜ HASTANELERÝ BAÞHEKÝMLÝÐÝNE BAÐLI MERKEZ LABORATUVARI BÝRÝMÝNE 2 GRUP 12 KALEM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/179544 1-Ýdarenin a) Adresi : DÝCLE ÜNIVERSIÝTESÝ DÖNER SERMAYE IÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ KAMPÜS 1 21280 DÝYARBAKIR MERKEZ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122488223 - 4122488557 c) Elektronik Posta Adresi : donerser2@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2 GRUP 12 KALEM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : D.Ü. Hastanesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Ayniyat Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin taraflarca imzalanmasýndan sonra malzemeler 12 aylýk süre zarfýnda idarenin talebi doðrultusunda kýsým kýsým teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 13.05.2019 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: 1.Ýstekliler, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý (TÝTUBB) Bilgi Kayýt Sistemi kapsamýnda teklif edecekleri malzemelerin/kitlerin, TÝTUBB Bilgi Kayýt Sistemine kayýt edildiðine, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðýna ve kod numarasý alýndýðýna dair belgeleri ihale dosyalarý içerisinde sunacaklardýr. 2. TÝTUBB Bilgi Kayýt Sistemine kayýtlý üretici ve/veya ithalatçý firmalar ve bu firmalar adý altýnda bayiliklerinin kayýtlý olduklarýna dair belgeler de ihale dosyalarý içerisinde sunacaklardýr. 3. TÝTUBB Bilgi Kayýt Sistemi dýþýnda kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçýnýn kapsam dýþý olduðu ile ilgili beyaný esas alýnacak olup, beyanýn doðruluðu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktýr. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: a) Numune teslimi: Numuneler teklif sýrasýna göre cinsi, markasý, miktarýný seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasýný ve var ise SUT kodunu içeren 2 nüshalýk liste ile ilgili birime son teklif verme tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Numune teslim listesinin bir nüshasý teklif zarfý içine konulacaktýr. Numunelerin üzerinde kalem sýrasý ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Teslim edilen numunelerin rekabet koþullarýný olumsuz etkilememesi için kapalý koli içinde teslim edilmesi zorunludur. Koli dýþýna isteklinin adý ve gerekli firma bilgileri yazýlmalýdýr. Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyasý kesinlikle ayrý gönderilmelidir. b) Numuneler, Ýhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafýndan teknik þartnameye uygunluðunun tespit edilmesi amacýyla kullanýlabileceðinden, istekli firmalar kesinleþen ihale kararýndan sonra numunelerin iadesini talep etmeyeceklerdir. c) Ürün katalog ve fotoðraflarý: Ýstekliler numune veremiyorlarsa ayrýntýlý teknik bilgilerin yer aldýðý ürün kataloglarýný ve fotoðraflarýný teklif dosyasý içinde vereceklerdir. Hangi kalemler için katalog verilmiþse numune teslim tutanaðýna katalog verildiði belirtilecektir. Çoklu sayfalý kataloglar teklif edilen kalemin yeri katalogda belirtilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Dicle Üniversitesi (DEVAMI 11’DE) Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir.


DÜNYA

16 Nisan 2019 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

28 yýl aðzýnda implant diye inþaat vidasý taþýmýþ

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Satýnalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. (Basýn: 982186 www.bik.gov.tr)

Rusya'ya baðlý Buryat Cumhuriyeti'nde 28 yýl önce bir diþ hekiminin hastanýn damaklarýna implant yerine sanayi tipi vida taktýðý ortaya çýktý. Aðzýnda aðrý olduðu þikayetiyle doktora baþvuran hastaya diþlerinin neredeyse tümünün iþlevsiz olduðu söylendi. Diþlerinin çoðu sökülen hastaya implant takýldý. Yýllar sonra tekrar doktora giden hasta büyük bir saðlýk skandalýyla karþýlaþtý Yýllar önce baþvurduðu diþ hekiminin aðzýna sanayi tipi vida taktýðý ortaya çýktý. Hastanýn çene kemiklerine monte edilen implantlarýn titanyum implant deðil sadece sanayilerde bulunabilen vidalardan olduðu anlaþýldý. Doktorlar durumu hastaya bildirerek ameliyat için onay aldý. "Bugüne kadar yaþamasý imkansýz" Doktorlar tarafýndan yapýlan ameliyattan sonra hastanýn diþlerindeki vidalar güçlükle çýkarýlabildi. Hastanede müþahede altýnda tutulan hastanýn aðzýndan çýkan vidalarýn fotoðrafý çekilerek basýna servis edildi. Doktorlar ameliyattan sonra hastanenin kurumsal internet sitesinden yaptýðý açýklamada, vidalarýn paslý olduðunu, damaklara tutturulan vidalarýn normal koþullarda çene kemiklerini eritmesi ve iltihaba sebep olarak ölüme bile yol açabileceðini ifade etti. Doktorlar, hastanýn bugüne kadar bu vidalarla yaþamasýnýn imkansýz olduðunu savundu. Olayýn üzerine polise haber verildiði, soruþturma açýldýðý ve doktor öldüðü için iþlem yapýlamadýðý öðrenildi. ÝHA

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11377 16 Nisan 2019 Salý

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Yekta YILMAZ

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Nisan 2019 Salý

Parkta dansçýlarý izledi, Türkiye þampiyonu oldu Diyarbakýrlý 27 yaþýndaki Orhan Kýrak, parkta dans edenleri izleyerek baþladýðý merakýný hayatýnýn vazgeçilmezi haline getirdi. Girdiði yarýþmalarda iki kez Türkiye þampiyonu olan Kýrak, daha sonra bölgede bir ilki baþararak dans kültürünü aþýlamak için þehir dansý stüdyosu kurdu. Yaklaþýk 17 yýl önce Yeniþehir ilçesinde bulunan Anýt Park'ta dansçýlarý izleyen Orhan Kýrak, dansa merak saldý. Jimnastikle baþladýðý yeteneðini geliþtirerek dansý hayatýnýn odak noktasý haline getiren Kýrak, girdiði yarýþmalarda iki kez Türkiye þampiyonu oldu. Dans kültürünü doðup büyüdüðü topraklara aþýlamaya çalýþan Kýrak, bölgede bir ilk olan þehir dansý stüdyosu kurdu. Þimdilerde dünya þampiyonasýna hazýrlanan Kýrak, açtýðý stüdyo ile bölgede bulunan yetenekli çocuklarý keþfedip þampiyonalara katýlmalarýný saðlayacak. Parkta öðrendi, Türkiye izledi Yaklaþýk 17 senedir dans ettiðini belirten Orhan Kýrak, dans kültürünü Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ne aþýlamayý hedeflediðini söyledi. Kýrak, "Türkiye'de sayýlý yarýþmalara girdim. 2 kere Türkiye'de birincilik kazandým, breaking alanýnda Ýzmir'de düzenlenen Break The Battle ve Bornova Belediyesi'nin düzenlediði Hiphop 4 Life yarýþmalarýnda birinci oldum. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Urban dance isimli þehir danslarý stüdyosu kurdum. Burasý için çok faydalý olacak bir stüdyo. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde çok yetenekli çocuklar var, onlar için bu stüdyo büyük bir þans oldu. Güzel herkes eðlenerek dans ediyor. Dansa jimnastikle baþladým, Anýt Park'ta Ýzmir'de öðrendikleri hare-

ketleri alýp buraya getirerek kültüre aþýlamaya çalýþan aðabeylerimizden öðrendik ve daha sonra bizde geliþtirmeye baþladýk. Bizim en büyük þansýmýz internet oldu, oradan videolar izleyerek kendimizi geliþtirmeye baþladýk. Bu bölgede daha yeni bu kültür açýða çýkýyor, bu onlar için büyük bir þans ve elimden geldikçe temeli en güzel þeklinde vermeye çalýþýyorum" dedi.

Dans öðrencilerinden 12 yaþýndaki Nisa Yýldýz ise, dans yaparak hem eðlendiðini hem de öðrendiðini söyledi. Yýldýz, Kýrak'ýn dans öðretmenleri olduðu için þanlý olduklarýný söyledi. Öðrencilerden Ece Sertaçlý da, Türkiye þampiyonunun elinden dans öðrendiklerini ve bunun çok güzel bir duygu olduðunu ifade etti. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement