Page 1

‘Cami yanacaðýna evim yansaydý’ demiþti Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde, Yanan Kurþunlu Camisi'nin halini görünce "Cami yanacaðýna evim yansaydý" diyen Gülseher Öner, "Manzarayý gördüðümüzde çok kötü olduk.

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

Ben de o zaman 'keþke benim evim yansaydý da bu cami yanmasaydý' demiþtim. O dönem çok böyle olaylar yaþadýk, þimdi gördüm camiyi çok güzel olmuþ" dedi. 6’DA

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

16 Mart 2019 Cumartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Diyarbakýr’da silahlý kavga

Yangýn kontrol altýna alýndý Diyarbakýr Elazýð karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir köpük tabak fabrikasýnda yangýn çýktý. Fabrikada bulunan gece vardiyasýndaki 10 iþçiden 2 si dumandan zehirlendi. Fabrika itfaiye ve güvenlik güçleri ekipleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü. 3’DE

27.5 milyonluk enerji yatýrýmý tamamladý

Ò 3 Ölü, 2 Yaralý

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde kurulu gücü, 27,5 milyon liralýk enerji yatýrýmý yapýlarak yüzde 37 oranýnda artýrýldý. Yatýrým çalýþmalarý sona eren ilçede tüketiciler artýk çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanabilecek. 2’DE

Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayý husumetli olan iki aile arasýnda tartýþma çýktý.

Gençlerden engellilere destek Diyarbakýr'da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, 'Engel olma destek ol' sloganý ile baþlattýklarý proje kapsamýnda, engelli rampalarý önünde pak eden araçlara not býraktý. "Lütfen araçlarýnýzý engelli rampalarýnýn önünde park etmeyiniz" notunu býrakan gençler, engelliler için farkýndalýk oluþturmak istiyor. 5’DE

Büyüyen tartýþma bir anda silahlý kavgaya dönüþtü. Ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. HABERÝ 3’DE

13 yýllýk kan davasý barýþla sonuçlandý Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde iki aile arasýnda 2006 yýlýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada 2 kiþinin ölümüyle baþlayan husumet, Vali Hasan Basri Güzeloðlu'nun giriþimleriyle 13 yýl sonra barýþla sonuçlandý. 2’DE

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

SÝGARA BÜYÜK BÝR SORUN

4’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mart 2019 Cumartesi

27.5 milyon liralýk enerji yatýrýmý tamamladý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde kurulu gücü, 27,5 milyon liralýk enerji yatýrýmý yapýlarak yüzde 37 oranýnda artýrýldý. Yatýrým çalýþmalarý sona eren ilçede tüketiciler artýk çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanabilecek.

13 yýllýk kan davasý barýþla sonuçlandý Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde iki aile arasýnda 2006 yýlýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada 2 kiþinin ölümüyle baþlayan husumet, Vali Hasan Basri Güzeloðlu'nun giriþimleriyle 13 yýl sonra barýþla sonuçlandý. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Tepe köyünde 2006 yýlýnda Daðman ve Yýltaþ aileleri arasýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada 2 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun ilçede kanaat önderleriyle buluþma gerçekleþtirdiði ziyarette iki taraf arasýnda süren husumetin barýþla sonlanmasý için Ýl Jandarma Komutaný Tümgeneral Mustafa Baþoðlu, Lice Kaymakamý Abdulkadir Çelik ve kanaat önderi Sait Özþanlý'nýn oðlu Ýsmail Özþanlý'ya ailelerle görüþme yapmalarýný istedi. Ýki tarafla yapýlan görüþmelerin ardýndan aileler barýþmayý kabul etti. Vali Güzeoðlu'nun ev sahipliði ile bir düðün salonunda barýþ yemeði verildi. Yemeðe Vali Hasan Basri Güzeoðlu'nun yaný sýra AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Mustafa Baþoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Daðman ve Yýltaþ ailelerinin fertleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan barýþ töreninde Vali Hasan Basri Güzeloðlu, bu tabloyu gördüðünden dolayý çok

mutlu olduðunu dile getirerek barýþa, selamlýða, esenliðe katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Vali Güzeloðlu, "Þüphesiz güvenlik görevlileri, devletin güçleri vardýr ama asýl olan herkesin vicdanýnda muhasebeyi yapmak zorunda olmasý, yanlýþa yanlýþ demek, doðrunun yanýnda yer alabilmek. Hele bu yanlýþlarýn en büyüðü bugün hayýrla sonuçlandýðý gibi haksýz yere bir can almak. Ama bunun daha büyüðü bu yanlýþýn üzerinde ýsrar etmek. Daha vahimi bu yanlýþa, yanlýþlýðý katmaktýr. Bu yanlýþlarýn üzerine gidilmeli þimdiki gibi hamd olsun barýþ temin ve tesis edilmelidir. Bu tablonun sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Barýþa, selamlýða, esenliðe katkýda bulunan herkese selam olsun diyorum." dedi. Ýki tarafýn barýþmasý açýsýnda büyük çaba sarf eden ve her iki tarafla sürekli iletiþim halinde olan Ýsmail Özþanlý ise daha önce babasýnýn ayný aileyle görüþtüðünü ancak o dönem barýþ olayýnýn gerçekleþmediðini ifade ederek, "Vali Bey'in talimatý üzerine ailelerle görüþtük. Bu olayda 2 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Aileler çok þükür barýþmayý kabul etti. 13 yýldýr devam eden husumeti bugün barýþla sonuçlandýrýyoruz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan kan davalý iki aile Kur'an-ý Kerim altýndan geçerek tokalaþtýktan sonra birbirleriyle barýþtý. ÝHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun olarak daðýtým bölgesindeki enerji altyapýsýný güçlendirmek için yatýrýmlarýný sürdüren Dicle Elektrik, 2018 yýlýnda baþlattýðý 'Diyarbakýr Ýli Bismil Ýlçesi Alçak ve Orta Gerilim Yeraltý Kablolu Þehir Þebekesi' yapým iþini tamamladý. Dicle Elektrik Daðýtým Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, doðal gaz çalýþmalarý ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen 27.5 milyon liralýk yatýrým ile ilçedeki kurulu gücün 41,2 MVA'dan 56,4 MVA'ya çýkartýlarak yüzde 37 oranýnda arttýrýldýðýný söyledi. Ýlçedeki 15 bin abonenin kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanmalarýný saðlayan projenin 85 trafo bölgesini kapsadýðýný bildiren Ýl Müdürü Yaka, þöyle dedi: Havai Hatlar Sökülüyor "Yatýrým çalýþmasý ile ilçede 28 beton köþk montajý gerçekleþtirildi. Can ve mal güvenliði de göz önünde

bulundurularak havai þebeke 20 bin 790 metreküp kanal kazýlýp, 200 bin metre yer altý kablo montajý yapýlarak yer altýna alýndý. Teknolojik geliþmelere uygun monoblok beton köþklü trafolar kurulurken 400 aydýnlatma direði ile ilçedeki aydýnlatma þebekesi de yenilendi. Yatýrým çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Bu sayede ilçedeki kayýt dýþý kullanýmýn da kabul edilebilir seviyelere gerilemesini bekliyoruz. Ekiplerimiz þimdi de havai iletim hatlarýný ve bu hatlarla baðlantýlý bin 250 beton direði sökmeye baþladý. Kýsa süre içerisinde bu çalýþma da sona erecek ve Bismilli tüketicilerimiz artýk çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi kullanabilecekler." Faruk ÞÝMÞEK


16 Mart 2019 Cumartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Silahlý kavgada 3 kiþi öldü Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayý husumetli olan iki aile arasýnda tartýþma çýktý. Büyüyen tartýþma bir anda silahlý kavgaya dönüþtü. Ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Olay, Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parký'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesinden do-

layý husumetli olan iki aile arasýnda tartýþma çýktý. Büyüyen tartýþma bir anda silahlý kavgaya dönüþtü.

Ruhsatsýz silah ve mühimmat satan þahýs gözaltýna alýndý Siirt'te haksýz kazanç elde ettikleri tespit edilen þüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayýda silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayda 1 kiþi gözaltýna alýndý. Siirt Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Siirt il merkezinde C.K. ile Kurtalan ilçesinde ikamet eden M.Ö. ve S.N.'nin haksýz kazanç elde etmek amacýyla ellerinde bulundurduklarý ruhsatsýz silah ve mühimmatlarý satmak için müþteri arayýþýnda olduklarý yönünde istihbari bilgiler elde edildiði belirtildi. Açýklamada, "Ýl Jandarma komutanlýðý ekiplerince çalýþma baþlatýldý. Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý KOM Þube Müdürlüðü, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Kurtalan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri ile 3 þüphelinin ikamet ettikleri ev ve eklentilerinde arama yapýldý. Aramada 1 Kalaþnikof marka 7,62 milimetre otomatik piyade tüfeði, 1 adet Glock marka 9 milimetre ruhsatsýz tabanca, 1 Baretta marka 7,65 milimetre tabanca, 3 Kalaþnikof marka silaha ait þarjör, 220 Kalaþnikof piyade tüfeðine ait dolu fiþek, 244 adet 9 milimetre tabanca fiþeði, 38 adet 7,65 milimetre tabanca fiþeði, 3 adet Glock marka tabanca þarjörü, 3 adet Baretta marka tabanca þarjörü, bir adet Kalaþnikof marka silaha ait silah üstü dürbün, 19 adet tabancalara ait susturucu aparatý, bir adet Kalaþnikof marka silaha ait üst kapak takýmý, bir adet cep telefonu ele geçirilmiþtir" denildi. Þüpheli S.N. isimli þahýs gözaltýna alýnýrken, C.K. ve M.Ö.'nün yakalanmasý için çalýþmalarýn devam ettiði öðrenildi. ÝHA

Kavgada Ferhat Demir, Serhat Demir ve Ýsmail Demir vücutlarýna kurþun isabet etmesi sebebiyle olay yerinde hayatýný kaybetti, 2 kiþi de yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda 112 saðlýk ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralýlar, ilk müdahalelerinin ardýndan Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, hayatýný kaybeden 3 kiþi ise otopsisi yapýlmak üzere morga kaldýrýldý. Ýlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çýkarýlýrken, olayla ilgili geniþ çapta inceleme baþlatýldý. ÝHA

Plastik fabrikasýndaki dev yangýn kontrol altýna alýndý Diyarbakýr Elazýð karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir köpük tabak fabrikasýnda yangýn çýktý. Fabrikada bulunan gece vardiyasýndaki 10 iþçiden 2 si dumandan zehirlendi. Fabrika itfaiye ve güvenlik güçleri ekipleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü. Olay, Diyarbakýr Elazýð karayolu üzerinde bulunan Organize sanayi Bölgesi 2. Etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köpük tabak imalatý yapan Baravan isimli fabrika bilinmeyen bir sebepten dolayý alev aldý.

Gece vardiyasýnda bulunan 10 iþçiden 2'si iþçi dumandan etkilenerek zehirlendi. Fabrikanýn yandýðýný gören vatandaþlar ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verdi olay yerine gelen çok sayýda ambulans ve itfaiye ekipleri yanana fabrikaya müdahale

etmek için çalýþma baþlattý. Fabrikada bulunan 10 iþçide 2'si olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýlýrken itfaiye ve güvenlik güçleri ekipleri tomalý müdahale ile kýsa sürede fabrikadaki yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Sigara tüm dünyada büyük bir halk saðlýðý sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiði için baðýmlýlýk yapmaktadýr. Günde yaklaþýk yarým paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin gitmektedir. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadýr. Esas baðýmlýlýk yapan madde nikotindir.

16 Mart 2019 Cumartesi

SÝGARA BÜYÜK BÝR SORUN

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

HABER

Koklanarak burundan çekilen ya da çiðnenen dumansýz tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Dünyada her yýl 6 milyon kiþi sigara sebebiyle hayatýný kaybetmektedir. Bu sayý her 10 saniyede bir kiþinin sigaradan ölmesi demektir. Sigara býrakma tedavisinde davranýþ danýþmanlýðý ve ilaç tedavisi büyük önem taþýmaktadýr. Ülkemizde pek çok hastanede Si-

gara Býrakma Poliklinikleri bulunmaktadýr. Ayrýca özel saðlýk kurumlarý da sigarayý býrakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir. Sigara içmenin ruhsal ve davranýþsal yönleri olduðu da gözden kaçýrýlmamalýdýr. Bu faktörler yeterince incelenmezse, nikotin yoksunluðu geçtikten sonra kiþi tekrar sigaraya baþlayabilir. Hastanýn baðýmlýlýk kriterlerine göre planlanan psikolojik tedavide baþ

etme becerileri, öfke kontrolü, aile görüþmesi, motivasyona yönelik çalýþmalar ve deðiþik terapi yöntemleri uygulanmaktadýr. Ýlaç tedavisinin amacý, sigaranýn býrakýlmasýný izleyen dönemde ortaya çýkan nikotin yoksunluðunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafýndan reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dýþýnda bir saðlýk uzmanýna baþvurmadan satýlan sigara býrakma ürünlerine itibar etmeyiniz.

Yeni Zelanda’daki saldýrýya kýnama Diyarbakýr'da, Yeni Zelanda'da camilere yönelik düzenlenen saldýrý kýnanarak, olayda hayatýný kaybedenler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kýlýnan cuma namazý sonrasý toplanan bir grup, burada Yeni Zelanda'da düzenlenen saldýrýlarda hayatýný kaybedenler için gýyabi cenaze namazý kýldý. Grup, daha sonra basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi yönetim kurulu üyesi Muzaffer Beber, saldýrýnýn Ýslam düþmanlýðýnýn dýþa vurulmuþ hali olduðunu söyledi. Son yýllarda Avrupa'da Müslümanlara yönelik artan saldýrýlarýn, tesettürlü kadýnlarýn, camilerin hedef alýnmasýnýn bugüne gelineceðinin göstergesi olduðunu kaydeden Beber, ellerine geçen her fýrsatta Müs-

lümanlara saldýrmayý görev bilenlerin bu defa Yeni Zelanda'daki Müslümanlarý hedef aldýðýný dile getirdi. Beber, "Dünyanýn dört bir yanýnda Müslümanlara yönelik gerçekleþtirilen saldýrýlar devam ederken Yeni Zelanda'dan gelen haber, Haçlý terörünün geldiði boyutlarý da gözler önüne serdi. Cuma namazý esnasýnda iki camiye düzenlenen saldýrýda þu ana kadar 49 kardeþimizin þehadet haberi geldi. Onlarca Müslümanýn da yaralandýðý bu

olayýn adý terörizmdir. Bu bir cinnet hali eylemi deðil, Haçlý teröristlerinin planlý, organize bir saldýrýsýdýr. Geçmiþten günümüze Ýslami deðerleri hiçe sayan, Ýslam'a ve onun kutsallarýna her türlü saldýrýyý gerçekleþtirenler bugün yine ayný barbarlýkla Müslümanlara saldýrmýþtýr. Bu saldýrý Ýslam düþmanlýðýnýn dýþa vurmuþ halidir. Yaþanan bu son vahþet, söz konusu Müslümanlar olunca Batýlý ülkelerinin nasýl bir ikiyüzlülük sergilediklerinin göstergesidir. Bu terör saldýrýsýnda önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldýrýlarda caydýrýcý cezalar uygulamayan Batýlý devletler de sorumludur" dedi. Grup, açýklamanýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA


HABER

16 Mart 2019 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

‘Engel olma destek ol’ Diyarbakýr'da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, 'Engel olma destek ol' sloganý ile baþlattýklarý proje kapsamýnda, engelli rampalarý önünde pak eden araçlara not býraktý. "Lütfen araçlarýnýzý engelli rampalarýnýn önünde park etmeyiniz" notunu býrakan gençler, engelliler için farkýndalýk oluþturmak istiyor.

Diyarbakýr'da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, 'Çocuklar Üþümesin' sayfasý altýnda bir proje baþlattý. Gençler 'Engel olma destek ol' sloganý ile baþlattýklarý proje kapsamýnda engelli rampalarýn önüne park eden araçlarýn camlarýna notlar býrakarak farkýndalýk oluþturmaya çalýþtý. Diyarbakýr'da toplanan bir grup genç, özellikle engelli rampalarý ve sarý çizgiler üzerine park edilen araçlarla ilgili bir proje baþlattý. Proje kapsamýnda gençler, 'Engel olma destek ol' diyerek kollarý sývadý. Bu kapsamda so-

kaklara çýkan gençler, engelli rampalarýn önü ve sarý çizgiler üzerine park edilen araçlarýn camlarýna "Lütfen araçlarýnýzý engelli rampalarýnýn önünde park etmeyiniz" notunu býrakarak davranýþlarýn tekrarlanmasýnýn önüne geçmek istedi. Gençlerin bu çalýþmasý, çevredeki vatandaþlar tarafýndan mutlulukla karþýlandý. "Engellilere engel deðil, destek olmaya çalýþýyoruz" Yaptýklarý çalýþma ile ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine bilgi veren Çocuklarý

Balýkesirli gençler Diyarbakýr’ý gezdi Türkiye Gençlik Vakfý Balýkesir Üniversite koordinatörlüðü Diyarbakýr'daki Gençlik buluþmasýna 50 genç ile katýldý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaþkanýný yakýndan görme dinle-

me imkaný bulan gençler salondaki ruh ve coþkudan çok memnun kaldýklarýný dile getirdiler. Program öncesinde Diyarbakýr turu yapan gençler Dörtayaklý minare, Ongözlü köprü, Suriçi, Hz. Süleyman türbesini ziyaret ettiler. Diyarbakýr programý Þanlýurfa gezisiyle devam etti. Þanlýurfa'da Balýklýgöl, Gümrükhaný, Büyükmaðara, Seyirtepesi, Kale çevresini gezdiler. Gençlik buluþmasý ile Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluþan Balýkesirli gençler hem yeni kiþilerle tanýþtýlar hem de mini bir doðu turu yaptýlar. Gençler TÜGVA Balýkesir'e bu imkaný saðladýklarý için teþekkür ettiler. ÝHA

Üþümesin topluluðu üyelerinden Helin Kartal, engelli vatandaþlar için böyle bir proje baþlattýklarýný söyledi. Kartal, "Ülkemizde, bölgemizde ve þehrimizde önemli sorunlardan biri engelli kardeþlerimiz için yapýlan engelli rampalarýnýn önünün iþgal edilmesi. Engellilerimizi düþünmüyoruz, onlara engel oluyoruz. Arkadaþlarýmýz araçlarýný düþünemeden, fark edemeden engelli rampalarý önünde park ediyor. Biz birçok farklý sosyal sorumluluk projesinde yer alýyoruz. Öðrenci kardeþlerimiz için bot ve baþka ihtiyaçlarý temin edip onlara destek olmaya çalýþýyoruz. Bu konuda herkesin duyarlýlýðýný bekliyoruz. Bizlerin engellilere engel deðil, destek olmasý gerekiyor. Bunu tüm Diyarbakýr'da yapacaðýz" dedi. Kartal, daha sonra üzerinde "Lütfen araçlarýnýzý engelli rampalarýnýn önünde park etmeyiniz" notunun yazýldýðý kaðýtlarý farklý cadde ve sokaklarda engelli rampalarý önünde park edilen araçlarýn camlarýna býrakarak farkýndalýk oluþturdu. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

16 Mart 2019 Cumartesi

‘Cami yanacaðýna e

Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde, yakýlan Kurþunlu Camisi'nin halini görünce "Cami yanacaðýna evim yansaydý" diyen Gülseher Öner, ÝHA'ya konuþtu. Öner, "Manzarayý gördüðümüzde çok kötü olduk. Ben de o zaman 'keþke benim evim yansaydý da bu cami yanmasaydý' demiþtim. O dönem çok böyle olaylar yaþadýk, þimdi gördüm camiyi çok güzel olmuþ" dedi. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde 2015 yýlýnýn son dönemlerinde PKK mensuplarýnca baþlatýlan hendek ve çukur olaylarýnda tarihi Kurþunlu Camisi, teröristler tarafýndan yakýlýp tahrip edilmiþti. Olayýn ardýndan caminin bulunduðu alana giden vatandaþlar, çocukluk anýlarýnýn gözlerinin önünde kaybolup gitmesi nedeni ile zor anlar yaþamýþ, daha sonra çatýþmalarýn

tüm ilçeye yayýlmasýnýn ardýndan evlerini terk etmek zorunda kalmýþtý. Düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kökünün kazýnmasýnýn ardýndan baþlatýlan çalýþmalarda Sur ilçesi yeniden inþa edilmiþ, tarihi Kurþunlu Camisi de restorasyonla eski haline getirildi. Caminin yakýldýðýný gördüðün-

de 'Cami yanacaðýna evim yansaydý' diyen 69 yaþýndaki Gülseher Öner, ezan seslerinin tekrar yankýlandýðý Kurþunlu Camsi'ne geldi. Burada Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine konuþan Öner, Kurþunlu Camisi'nin yanýnda bulunan evde dünyaya gözlerini açtýðýný söyledi.


16 Mart 2019 Cumartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

evim yansýn’ demiþti

3-4 yýl önce teröristler tarafýndan hendekler kazýlýp barikatlarýn kurulduðunu belirten Öner, "Savaþ oldu, çatýþmalar oldu. Biz camiye geldik, komþularýmla birlikte geldik, caminin halini gördük, yanmýþtý, kül olmuþtu, içi simsiyah olmuþtu. Manzarayý gördüðümüzde çok kötü olduk.

Ben de o zaman 'keþke benim evim yansaydý da bu cami yanmasaydý' demiþtim. O dönem çok köye olaylar yaþadýk. Olaylarý hala unutamýyorum. Çatýþmalar oldu, evlerimiz gitti. Cami çok kötü olmuþtu, avizelerine kadar kül olmuþtu. Kendimizi çok kötü hissettik, anýlarýmýzýn hepsi kayboldu. Þimdi geldim

gördüm, çok güzel olmuþ, güzel yapýlmýþ, inanmýyordum bu kadar güzel olabileceðini" diye konuþtu. "Allah Cumhurbaþkaný Erdoðan'a uzun ömürler versin" Tekrar Sur ilçesinde yaþamak istediðini kaydeden Öner, þöyle devam etti: "Ýnþallah kýsmet olur yine gelir Sur ilçesinde yaþarýz. Buralar çok daha güzel olacak biliyorum. Benim çocukluðum burada geçti, ben büyüdüm, evlendim, çocuklarým oldu. Babamlarýn evi büyük avlulu bir evdi. Babamýn tek kýzýydým, annem yanlarýna getirdi evlendikten sonra onlarýn yanýnda kaldým. Benim çocuklarýmýn da çocukluðu

burada geçti. Þimdi çocuklarým yine evlerinin Sur ilçesinde olmasýný istiyor. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Allah ömrünü uzun etsin, iyi ki öyle bir Cumhurbaþkanýmýz

var. Cumhurbaþkanýmýzdan Allah razý olsun, iyi ki vardýr Cumhurbaþkanýmýz. Allah onu ümmeti Muhammed'in baþýndan eksik etmesin, týrnaÝHA ðý taþa deðmesin."


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Mart 2019 Cumartesi


HABER

16 Mart 2019 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Genç çifte dördüz sürprizi Geçtiðimiz yýl dünya evine giren Akman çifti, ilk çocuklarýný kucaklarýna almak için gün saymaya baþladý. Hastaneye gittiklerinde dördüz bebeklerinin olacaklarýný öðrenen çift, o günden beri hem hüznü hem de mutluluðu bir arada yaþadý. Mardin'de yaklaþýk bir yýl önce evlenen Kesra Özen Akman ve Ýsmail Akman çiftinin dördüz bebekleri oldu. Ýnþatta çalýþan baba, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný nasýl gidereceði konusunda kara kara düþünmeye baþladý. Mardin'de yaklaþýk 3 yýl önce gerçekleþen dördüz doðum, 2019'un Mart ayýnda tekrarlandý. Geçtiðimiz yýl dünyaevine giren Akman çifti, ilk çocuklarýný kucaklarýna almak için gün saymaya baþladý. Hastaneye gittiklerinde dördüz bebeklerinin olacaklarýný öðrenen çift, o günden beri hem hüznü hem de mutluluðu bir arada yaþadý. Doktorlarýn saðlýk gerekçesiyle 2 çocuðu alma önerisini geri çeviren anne Kesra Özen Akman, önceki gün 1 kilo 100 gram ve 1 kilo 400 gram aðýrlýðýnda 2 erkek ve 2 kýz çocuðunu kucaðýna aldý. Akciðerleri tam geliþmediði için yeni doðan yoðun bakým servisinde solum cihazýndan destek alarak tedavileri süren Akman bebeklerin genel saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Çocuklarýný kucaðýna alan inþaat iþçisi baba, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda yetkililerden yardým istedi.

Eþ zamanlý operasyon Diyarbakýr'ýn Lice, Baðlar ve Yeniþehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, küçük yaþtaki çocuklarý para karþýlýðý PKK'nýn kamplarýna götüren 3 kiþi yakalandý. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðý TEM Þube Müdürlüðü'nce yapýlan istihbari çalýþmalar neticesinde, aralarýnda 18 yaþýndan küçük çocuklarýn da olduðu þahýslarý para karþýlýðýnda PKK/KCK terör örgütüne götürerek

"Çevremizde seyrek gördüðümüz bir doðum" Bebeklerin genel saðlýk durumlarýnýn haftalarýna göre çok iyi olduðunu ve geliþim süreçlerinin tamamlanmasý için tedavinin sürdüðünü kaydeden Çocuk Doktoru Güzide Kurt, bebeklerin 31 haftalýk dünyaya geldiðini söyledi. Kurt, "Annemiz 27 yaþýnda bebeklerimiz 31 haftalýk olarak dünyaya geldi. Bölgemizde seyrek gördüðümüz bir doðum. Rahat bir doðum oldu, en büyüðü 1 kilo 400 gram en küçüðü ise 1 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi bebeklerimiz. Erken doðduklarý için solunum cihazýna baðlýlar, genel saðlýk durumlarý iyi" dedi. Anne Kesra Özen Akman ise, 1 yýl önce evlendiðini belirterek, çocuklarýn dördüz olacaðýný ilk duyduðunda þoka girdiðini söyledi. Anne Akman, "Bir üniversite hastanesinde ilk baþta doktorlar saðlýk gerekçesiyle 2 bebeðin gebeliðini sonlandýralým demiþti. Ben Allah'ýn takdiri dedim. Bebeklerim saðlýkla dünyaya geldi. Eþim inþaatlarda iþ buldukça çalýþýyor. Bez ve mama desteði lazým. Saðlýk Bakanlýðý'ndan, herkesten yardým bekliyoruz. Durumumuz pek yok. Allah herkesten razý olsun, hastane de ücret almadý, çok mutluyum" diye konuþtu.

eleman temininde bulunan, terör örgütüne katýlým yapan þahýslarýn kimlik bilgilerini kayýt altýna alan ve sahte plakalý araç temin ederek terör örgütünün yurtdýþý kamplarýna sevkini saðladýðý tespit edilen kiþilere yönelik operasyon gerçekleþtirildiði belirtildi. Açýklamada, "M.A.Ö., M.Ç. ve R.E isimli 3 þahýs Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan Lice, Baðlar ve Yeniþehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Bahse konu þahýslardan, M.Ç. ve R.E. isimli teröristler soruþturma iþlemlerinin ardýndan sevk edildiði adli makamlarca 'silahlý terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmýþ, M.A.Ö. isimli þahýs adli kontrol þartýyla serbest býrakýlmýþtýr. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapýlanmasý, iþbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" denildi. ÝHA

Hastane Halkla Ýliþkiler Müdürü Sadettin Nehir de, dördüz bebeklerin takibinin gebelik sürecinde doktor Þahin Önen tarafýndan yapýldýðýný belirterek, bebeklere ev sahipliði yaptýklarý için çok mutlu olduklarýný söyledi. Hastane olarak annenin desteklendiðini kaydeden Nehir, ailenin maddi durumunun iyi olmadýðýný, kendilerinin de Akman çiftinden herhangi bir ücret almadýklarýný sözlerine ekledi. ÝHA

Yazý beklerken kýþa teslim oldular Þýrnak'ýn Beytüþþebap ve Uludere ilçelerinde yazý bekleyen vatandaþlar, bir anda kar yaðýþýna teslim oldu. Ýki ilçede yoðun þekilde devam eden kar yaðýþý nedeniyle hayat durma noktasýna geldi. Þýrnak'ta etkili olan þiddetli yaðmur yüksek rakýmlý Uludere ve Beytüþþebap ilçelerinde yerini kar yaðýþýna býraktý. Ýlçe sakinleri güneþli günleri beklerken, kar yaðýþýna teslim oldu. Yüksek rakýmlý yerleþim yerlerinde yer yer yarým metreye ulaþan kar kalýnlýðý nedeniyle bölgelerde hayat durma noktasýna geldi. Karayollarý, Ýlçe Özel Ýdare ve belediye ekipleri vatandaþlarýn maðdur olmamasý için kar mesaisine devam etti. Yapýlan çalýþmalarla kapanan köy yollarý açýlmaya baþlandý. Zafer Kýlýç isimli vatandaþ, yazý beklerken kar yaðýþlarýnýn kendilerini vurduðunu söyledi. Kýlýç, "Günlerdir güzel bir hava etkiliydi, son iki gündür kar etkili oldu. Tekrar kýþý yaþadýk" dedi. Özcan Gökçe isimli vatandaþ da yazý beklerken kýþa yakalandýðýný belirtti. Gökçe, "Son günlerde havalar düzelmiþti ama þimdi tekrar kar yaðdý her yer bembeyaz oldu. Dükkana gidiyorum þimdi tekrar þemsiyeleri çýkardýk" diye konuþtu. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

16 Mart 2019 Cumartesi

Gözün sinsi düþmaný: Glokom Göz Hastalýklarý ve Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, erken evrede taný konulup tedavi edilmezse glokomun geri dönüþü olmayan görme kaybýna neden olduðuna dikkat çekti. Acýbadem Adana Hastanesi Göz Hastalýklarý ve Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, 'göz tansiyonu' olarak da bilinen glokomun tedavi edilmezse geri dönüþü olmayan görme kaybýna neden olacaðýna söyledi. Yaycýoðlu, dünya genelinde milyonlarca kiþiyi etkileyen glokomun, göz tansiyonu yüksekliði ile beraber retina, yani að tabakasýnda gangliyon hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çýktýðýný belirtti. Aðýrlýklý olarak 40 yaþ üzerindeki kiþilerde görülmekle birlikte çocukluk çaðýnda da glokoma rastlandýðýný söyleyen Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, 'göz tansiyonu' olarak da bilinen glokomun tedavi edilmezse geri dönüþü olmayan görme kaybýna neden olacaðýna dikkat çekti. Yaycýoðlu, göz tansiyonunun bazý hastalarda sýnýr kabul edilen deðerin üzerinde olmasýna raðmen hasar vermezken, bazý hastalarda normal sýnýrlarda dahi hasara neden olabildiðini kaydetti. Erken evrede taný konulup tedavi edilmezse glokomun geri dönüþü olmayan görme kaybýna neden olduðunu hatýrlatan Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, 40 yaþýn üzerinde kiþilerin þikayeti olmasa dahi göz tansiyonu ölçümünün yapýlmasýnýn; ailesinde glokom hikayesi olan diðer risk grubundaki kiþilerin ise 30 yaþýndan sonra mutlaka yýlda bir göz muayenesi yaptýrmasýnýn oluþabilecek hasarýn önüne geçmek adýna önemli olduðunun altýný çizdi.

Belirti vermeden sinsice ilerliyor En yaygýn göz hastalýklarý arasýnda ilk sýralarda yer alan glokomun, hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlediði için rutin göz muayenesi son derece önem taþýdýðýný ifade eden Prof. Dr. Yaycýoðlu, "Birçok kiþide hastalýk ancak ileri evrelere ulaþtýðýnda ve görme alanýnda ciddi hasar oluþtuðunda fark edilebiliyor. Özellikle risk grubunda olan kiþilerin glokom açýsýndan çok daha dikkatli olmasý gerekiyor. Glokom, göz içi sývýsýnýn boþaldýðý kanallarda çeþitli nedenlerle darlýk olmasý sonucu göz içi sývýsýnýn gerektiði hýzda boþalmamasý göz içi basýncýnýn artmasýna sebep oluyor" dedi. Prof. Dr. Yaycýoðlu, yükselen basýncýn göz sinirlerine baský uygulayarak sinirlerin hasar görmesine yol açtýðýný, zaman içinde devam eden basýnç yüksekliði göz sinirlerinin ölmesine ve dolayýsýyla kalýcý görme kaybýna neden olduðunu ifade etti. Tanýsý dikkatle konulmalý Glokom tanýsýnýn ayrýntýlý bir göz muayenesiyle baþladýðýný ifade eden Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, göz içi basýncýnýn ölçülmesi ve göz sinirlerinin deðerlendirilmesinin ardýndan þüphelenilen vakalarda görme siniri ve sinir liflerini deðerlendiren ileri tetkikler ve beraberinde görme alanýný deðerlendiren testler yardýmý ile kesin taný konulduðunu söyledi. Glokomun tedavisi, hastalýðýn alt tipine göre planlanýyor. Açýk açýlý glokom tiplerinin tedavisinde

oluþmuþ olan hasarý geri döndürmenin mümkün olmadýðýný ve bu nedenle tedaviyle daha fazla hasar geliþmesini engellemenin amaçlandýðýný söyleyen Prof. Dr. Yaycýoðlu, "Açýk açýlý glokom tiplerinde sýklýkla ilk tercih olarak göz içi basýncýný düþüren damlalar kullanýlýyor. Bazý hastalarda ise lazer tedavisinden yararlanýlýyor. Ýlaca cevap vermeyen hastalarda ise göz içi sývýsýna yeni yollar açmak için cerrahi uygulamak gerekli" dedi. Kimler risk altýnda? Prof. Dr. Rana Altan Yaycýoðlu, glokom riski taþýyanlarý þöyle açýkladý: "Glokom özellikle ileri yaþlarda, ailesinde glokom öyküsü olan kiþilerde, sigara kullananlarda, diyabet hastalýðý olanlarda, vücut tansiyonu yüksek veya düþük seyredenlerde, migren hastalarýnda ve uzun süre kortizon tedavisi almýþ kiþilerde daha fazla görülüyor. Ek olarak, göze alýnan darbeler sonrasýnda miyopi veya yüksek hipermetropisi olanlarda da glokom geliþme ihtimali daha yüksek oluyor." ÝHA

Kronik böbrek yetmezliði yaþam kalitesini düþürüyor Medline Adana Hastanesi Nefroloji Uzmaný Dr. Pýnar Ergin, kronik böbrek yetmezliðinin toplumda sýk görüldüðünü, bu hastalýðýn yaþam kalitesini düþüren ve ayný zamanda büyük mali yük getiren bir hastalýk olduðunu söyledi. Böbrek yetmezliðini kýsaca böbreklerin çalýþmasýnýn yavaþlamasý veya durmasýna baðlý olarak kanda bulunan su, tuz ve diðer minerallerin dengesinin bozulmasý þeklinde açýklayan Dr. Pýnar Ergin, "Böbrekler çalýþmadýðýnda elektrolitler ve atýk sývýlar vücutta birikir ve bunlarýn seviyesi yükseldikçe vücutta ölümcül sonuçlar doðurabilen sorunlar geliþmeye baþlar" diyerek hastalýk hakkýnda önemli bilgiler verdi. Kronik böbrek yetmezliðinin böbreklerin iþlevlerini yavaþ yavaþ kaybettiði uzun bir süreç olduðunu anlatan Dr. Ergin, "Hastalýk, erken evrelerde özel bir belirti vermediði için farkýndalýðý görece olarak az olan hastalýklar grubundadýr. Tüm dünyada yaygýnlaþmýþ önemli bir halk saðlýðý sorunudur" diye konuþtu.

Kronik böbrek yetmezliðinin toplumda sýk görüldüðünü belirten Dr. Pýnar Ergin, "Bu hastalýk yaþam kalitesini düþüren ve ayný zamanda büyük mali yük getiren bir hastalýktýr. Erken teþhis edilebilen ve önlenebilen veya geciktirilebilen bu hastalýkta hipertansiyon, diyabet, kalp ve damar hastalýðý olanlar, ailesinde kalýtsal kistik böbrek hastalýðý veya böbrek taþý bulunanlar, obezite hastalarý ve sigara kullananlar risk grubundadýr. Hastalar rutin kontrolle-

rini aksatmadýklarýn da sorun henüz klinik belirti vermeden fark edilebilir ve gerekli tedbirler alýnabilir" ifadelerini kullandý. Taný için test gerekiyor Ergin, hastalýðýn tanýsý için rutin biyokimyasal testler, tam idrar tahlili, spot idrarda protein, kreatinin tayini ve renal ultrasonografiye baþvurulduðunu kaydederek, "Taný konduktan sonra ayrýntýlý testler ve gerek olursa böbrek biyopsisi ile hastalýða yol açan sebep bulunabilirken hastalarýn yaklaþýk yüzde 13'ünde ise neden tespit edilemeyebiliyor" dedi. Kronik böbrek hastalýðýnýn tedavisi hakkýnda da bilgiler veren Dr. Pýnar Ergin bu tedavilerin 3'e ayrýldýðýný söyleyerek bunlarý þöyle açýkladý: "Hemodiyaliz tedavisi: Hastanýn kanýnýn vücut dýþýna alýnýp hemodiyaliz cihazýnda bu-

lunan ve içinden özel bileþimli sývý geçen filtreden geçirilip zehirli atýklardan ayrýldýktan sonra baþka bir damardan hastaya geri verilme iþlemidir. Periton diyaliz tedavisi: Hemodiyalizdeki filtre görevini hastanýn kendi karýn zarý görür. Bu tedavi görece olarak böbreklerin henüz tüm fonksiyonunu yitirmemiþ, önceden karýn zarý bütünlüðünü bozacak herhangi bir ameliyat geçirmemiþ hastalarda uygulanabilir. Böbrek nakli: Kronik böbrek yetmezliðinde nakil, altýn standart tedavidir ve en etkili yöntemdir. Ýlk tedavi seçeneði olarak baþlanabileceði gibi, hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi baþlandýktan sonra da uygulanabilir ve canlý vericiden veya kadavradan baðýþ yoluyla gerçekleþtirilir." Dr. Ergin, kronik böbrek yetmezliði belirtilerini de þu þekilde açýkladý: "Halsizlik, iþtahsýzlýk, nefes darlýðý, mide bulantýsý, kan basýncý dengesizliði, cilt renginde soluklaþma, nefeste çürük elma kokusu, bacaklarda ve göz kapaklarýnda ödem, idrar miktarýnda azalma, idrar renginde deðiþiklik, gece yattýktan ortalama 2 saat sonra idrar ihtiyacý ile uyanmak." ÝHA


SPOR

16 Mart 2019 Cumartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Futsal müsabakalarý sona erdi Diyarbakýr'da Okullar Arasý Futsal Ýl Müsabakalarý tamamlandý. Müsabakalarda, kýzlar kategorisinde þampiyonluk ipini Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu göðüsledi. Diyarbakýr'da Okullar Arasý Futsal Ýl Müsabakalarý tamamlandý. Müsabakalarda, kýzlar kategorisinde þampiyonluk ipini Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu göðüsledi. Birçok takýmýn yer aldýðý futsal müsabakalarýnda, kýzlar kategorisinde Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu þampiyon oldu. Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu beden eðitimi öðretmeni ve takým antrenörü Ramazan Erin, büyük çekiþmeye sahne olan müsabakalarýn ardýndan il birincisi olduklarýný söyledi. Erin, "Müsabakalar zorlu ve çekiþmeli geçti. Fakat güçlü bir ekip oluþturduðumuz için hedefe ulaþmakta zorlanmadýk. Tüm maçlarýmýzý kazanarak, Diyarbakýr þampiyonu olduk.

Þampiyonluða da büyük bir baþarý örneði göstererek ulaþtýk. Oynadýðýmýz tüm maçlarý kazandýk, hiç gol yemeden ve 53 gol atarak Diyarbakýr þampiyonu olduk. Artýk bölge müsabakalarýna katýlacaðýz. Hedefimiz önce bölge þampiyonasýnda baþarýlý olmak ve Türkiye yarý final müsabakalarýna katýlmaktýr. Ýnþallah bu hedefe ulaþýr ve bize destek olanlarý mutlu ederiz" dedi. Erin, kendilerine hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen okul müdürleri Mehmet Þehmus Kurul ve idarecilere teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Diyarbakýr Kocaköy Gençlikspor saha istiyor Diyarbakýr Kocaköy Gençlik ve Spor Kulübü, ilçeye maçlarýný oynayacaðý futbol sahasý yapýlmasýný istiyor. Kocaköy Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýlçe Müdürü Necati Yiðit, maçlarýn yapýlacaðý sahalarýnýn olmadýðýný söyledi. Yiðit, "Sahamýz olmadýðý için tüm maçlarýmýzý baþka yerlerde oynadýk. Büyük zorluklar ve sorunlar yaþadýk. Buna raðmen baþarýlý olduk ve Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi'ne yükseldik. Bu ligden de play-offa kalmayý garantiledik. Yani kýsa sürede önemli baþarýlara imza attýk. Gelecek sezon için saha sorunumuzun giderilmesini istiyoruz. Bu nedenle ilçe yetkililerimiz baþta olmak üzere Kocaköy gençliði adýna ilçemize futbol sahasý yapýlmasýný istiyoruz" dedi. ÝHA

Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi’nde play-off heyecaný

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11351

16 Mart 2019 Cumartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Yekta YILMAZ

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi'nde play-off müsabakalarý baþlýyor. Þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakýrspor ile Çüngüþ Gençlikspor ilk hafta müsabakasýnda kozlarýný paylaþacak. Normal lig sezonunda A ve B gruplarýnda ilk 3'e giren toplam 6 takýmýn yükseldiði play-off maçlarý tek devreli lig usulüne göre yapýlacak. 5 haftalýk periyodun sonunda ilk 2 sýrayý alan takýmlar Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselecek. B grubunu ikinci sýrada tamamlayan Diyarbakýrspor, ayný grubu lider bitiren Çüngüþ Gençlikspor'la play-offun ilk haftasýnda karþýlaþacak. Ýlk haftada ayrýca Çamlýca GençliksporKocaköy Gençlikspor ve Diyarbakýr Futbol Kulübü-Licespor karþýlaþmalarý yapýlacak. ÝHA BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

16 Mart 2019 Cumartesi

Final Yeni Diyarbakýr Stadyumu’nda yapýlacak Diyarbakýr'da Çocuklarý spora yönlendirmek ve spor kültürü oluþturmak amacýyla 8-12 yaþ arasý toplam bin 10 çocuðun katýlým gösterdiði "5'te Devre 10'da Biter Sokak Futbolu" turnuvasý devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Güneydoðu Spor Yazarlarý Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði "5'te Devre 10'da Biter Sokak Futbolu" ilk ve ortaokul düzeyinde eðitim gören, 8-12 yaþ arasý çocuklarýn katýlým gösterdiði 101 takým þampiyonluða ulaþmak için ter döküyor. Her ilçede okullarýn kendi aralarýnda oynadýklarý müsabakalarda 10'uncu gün geride kaldý. Toplam bin 10 minik sporcunun

mücadele ettiði turnuva 20 Mart'ta Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda yapýlacak final karþýlaþmalarýyla sona erecek. Baðlar maçlar sona erdi Ücretsiz bin 10 çocuða spor malzemesi desteðinde bulunduðu turnuvada müsabakalar sokak aralarýnda ya da okul bahçelerinde gerçekleþiyor. Büyük bir çekiþmeye sahne olan müsabakalarda Baðlar ilçesinde Fatih Ortaokulu ile Fatih Ýlköðretim okullarý adlarýný finale yazdýrdý. Yeniþehir ilçesinde ise yarý finalde Yolaltý Ýlkokulu ile Þehitlik Ýlkokulu, Yolaltý Ortaokulu ile Hasanpaþa Ortaokullarý karþý karþýya gelecek. Yarý final maçlarýnýn ardýndan final oynamaya

hak kazanan ortaokul ve ilkokullar belirlenecek. Yeniþehir ve Baðlar ilçeleri dýþýnda Sur, Kayapýnar ile Çýnar ilçelerinde ki müsabakalar devam ediyor. Ümit ÖZDAL

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement