Page 1

Hava destekli asayiþ uygulamasý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýlçenin dar sokaklarýnda hava desteði ile gerçekleþtirilen uygulamaya 500 polis katýldý. 3’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

15 Nisan 2018 Pazar

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Hasta ve yakýnlarý için mevlit Diyarbakýr'a çevredeki il ve ilçelerden gelerek burada kalmak zorunda olan hasta ve yakýnlarý için Miraç Kandili nedeniyle mevlit verildi. 7’DE

Devlet-Millet BULUÞMASI Çiftçi daha yüksek verim alacak Bitlis'in Adilcevaz ve Ahlât ilçelerinde 5 dekarlýk alanlarda 5 çiftçiye toplamda 25 dekarlýk alanda nohut demonstrasyonu yapýldý. Bitlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fatih Asak, Çiftçinin bu deneme çeþidiyle çok daha yüksek verim alabileceðini söyledi. 2’DE

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devlet-millet buluþmasý kapsamýnda Kulp ilçesine baðlý Kayahan mahallesi ve Hamzalý köyünü ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya geldi. Vali Güzeloðlu, "Devlet millet ile buluþuyor. Çok uzun zamandýr Kulp'a bir sözümüz vardý. Kayahan gibi kahraman evlatlarýyla, devletiyle ayakta duran dimdik, bu deðerleri savunan bu uðurda þehitler veren ve ihanet ve terör örgütlerinin karþýsýnda aslanlar gibi duran

Kayahan'a sözümüzü bugün yerine getirdik. Elhamdülillah geldik sizinle buluþtuk. Bakýn her zaman söylüyoruz, devlet millet için vardýr. Devletinin her kaynaðý milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardýr” dedi. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu ise kýsa süre içerisinde kýrsal mahallelerde bulunan okullarda 12 yemekhane ve 10 halý saha yapým projesi çalýþmalarýnýn büyük kýsmýný tamamladýklarýný söyledi. HABERÝ 5’DE

Mehmet Ali ABAKAY

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

diyarbekirimtv21@hotmail.com

SURÝYE’DE HÝÇ BÝTMEYECEKMÝÞ GÝBÝ DEVAM EDEN SAVAÞ.... 4’DE

HATTAT HAMÝD AYTAÇ ve ÝSTANBUL- 12 6’DA CMYK

AÖF sýnavý telaþý Diyarbakýr'da AÖF öðrencilerinin bahar dönemi vize sýnavlarý baþladý. Öðrenciler, sabahýn erken saatlerinden itibaren sýnava girecekleri okullarýn yolu tuttu.

Bazý öðrenciler erkenden gelip okul bahçesinde ders çalýþmayý tercih ederken çocuðu olan öðrenciler ise sýnav saatini çocuklarýyla birlikte okul bahçesinde turlayarak bekledi. 16’DA


02

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15 Nisan 2018 Pazar

“Van Gölü’nde av yasaðý baþlýyor Van Gölü'nde yaþayabilen tek balýk türü olan inci kefali için 3 ay boyunca devam edecek olan av yasaðý pazar gününden itibaren baþlýyor. Türkiye'nin 3755 kilometrekare yüzölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, 15- Nisan 15 Temmuz arasý 3 ay süresince tatlý su aðýzlarýna göç ederek yumurtalarýný býrakýyor. Gerçekleþtirdiði kutsal yolculukta eþsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balýkçýlarýn hedefi haline gelmemesi için Van Valiliði öncülüðünde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi ve Van Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkanlýðý tarafýndan göl kenarýndaki yerleþim birimlerinde ve tatlý su aðýzlarýnda önemli tedbirler alýnýyor. Erçek Gölü'nün, Van Gölü havzasýndaki Van Gölü'nden sonra en büyük inci kefalinin stoku içerdiðini ifade eden Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Bu gün itibarý ile Erçek Gölü'nde 2 adet tekne balýkçýlýk yaparak geçimlerini saðlýyor. Bildiðiniz gibi doðal kaynaklar sýnýrsýz deðil. Sürdürülebilir kaynaklardýr. Eðer bu kaynaklarý sürdürülebilir yönetim ölçütleri içerisinde kullanabilir, devam edebilirsek bu kaynaklardan birçok insan geçimini saðlar ve birçok insan bu kaynaklardan istihdam olur. Erçek Gölü bu noktada çok güzel bir örnek. Geçmiþte hiç balýk yaþamayan daha sonra balýklandýrýlan Erçek Gölü'nde ilk baþta bir tekne vardý, þimdi ise 2 tekne var. Eðer buradaki inci kefalinin stokunu koruyabilirsek buradaki tekne sayýsý ilerleyen yýllarda daha da artacak. Tabi ki inci kefali balýðýnýn stokunu korumamýzda ki öncelikli unsur av ya-

saklarýna dikkat etmememizdir. Bu gün Erçek Gölü'ndeki av yasaklarýna dikkatli bir þekilde uygulayabilir ve koruyabilirsek buradaki ekmek yiyen insanlar, ekmek yemeye devam edecekler. Yeterki Erçek Gölü ve Van Ggölü'ne dökülen derelere göç eden inci kefalleri üreme dönemindeki kaçak avcýlardan koruyabilelim. Üreme döneminde balýðýn üremesine izin verelim" dedi.

Bitlis’te nohut demonstrasyonu yapýldý Bitlis'in Adilcevaz ve Ahlât ilçelerinde 5 dekarlýk alanlarda 5 çiftçiye toplamda 25 dekarlýk alanda nohut demonstrasyonu yapýldý. Son yýllarda birim alandan oldukça fazla getiri saðlayan nohut tarýmýnýn Bitlis çiftçilerine alternatif ürün olarak getiri saðlama-

sý beklenmektedir. Diyarbakýr GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi Müdürlüðü (UTAEM) tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda ýslah edilen, bölgede iklim koþullarýna uygun, hastalýk ve kuraklýða dayanýklý ayný zamanda yüksek boylu

olmasý nedeniyle biçerdöverle hasada uygun olan bu nohut çeþidinin ekimi yapýldý. Bitlis Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fatih Asak konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, "Bölge çiftçilerimiz þimdiye kadar nohut hasadýnda genelde 100 ile 130 kilogram arasýnda bir verim alýyordu, yapacaðýmýz bu demonstrasyon deneme çalýþmasý ile verimi 22.5 katýna kadar çýkarmalarý ümit edilmektedir" dedi. Çiftçinin bu deneme çeþidiyle çok daha yüksek verim alabileceðini ifade eden Asak, bu yüksek verimli çeþidin çiftçilerin hem kazancýný artýracaðýný hem de yüzünü güldüreceðini sözlerine ekledi. ÝHA

"Bu yýlki tedbirlerimiz her alanda olacak" Yasakla ilgili bu seneki çalýþmalarýnýn geçen yýl olduðu gibi bu yýl da resmi kurumlarla bir araya gelerek bir çalýþma yaptýklarýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Geçen seneki eksikliklerimiz nelerdir, bu sene alacaðýmýz tedbirler ne olacak diye görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bu yýlki tedbirlerimiz her alanda olacak. Bu sene yine her sene olduðu gibi dere aðýzlarýnda jandarma görev alacak. Balýðýn dereden avlanmasýný önlemeye çalýþacak. Tabi ki inci kefali balýðý yasaklarý üç dört aþamadan oluþuyor. Birincisi balýðý üreme dönemin gölde ve derelerde avlattýrmayacaðýz. Ýkincisi eðer her hangi bir sebeple balýk avlanmýþsa balýðý taþýttýrmayacaðýz. Üçüncüsü balýðý taþýttýrdýk, balýk merkeze girdi onu orada sattýrmayacaðýz, satýn aldýrtmayacaðýz. Bu noktada Van Büyükþehir Belediyesi zabýta ekibinden çok gayretli bir izlenim almaktayýz. Hepsi sahaya çýktý ve üreme döneminde gerek Van merkez olsun, gerek ilçeler olsun buralarda balýðýn satýþýný engelleyeceðiz. Çünkü balýk satýlmaz, alýnmazsa otomatikmen satýþý duracaktýr" dedi. "Kaçak avlanan balýðýn il dýþýna çýkmamasýný önleyeceðiz" Bu seneki diðer tedbirlerinde biri ise Bitlis yolunu kapatacaklarýný vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Van Gölü havzasýnda kaçak avlanan inci kefali, Nevþehir'e, Diyarbakýr'a, Batman ve Erzincan'a kadar birçok bölgeye ulaþýyor. Eðer bu yollarý kapatabilirsek inci kefalinin Van Gölü havzasýndaki yasak avcýlýðýnýn büyük oranla önüne geçmiþ olacaðýz" þeklinde konuþtu. Bu yýl balýk sezonunun çok güzel geçtiðini ifade eden balýkçý Mehmet Salih Gencer, "Yasak döneminde teknelerimizi sahile çekip aðlarýmýzý ve teknelerimizi onaracaðýz. Yasakla ilgili yetkililerimizden kaçak avcýlýðýna yönelik çalýþmalarýný sýklaþtýrmalarýný istiyoruz. Zaten Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi, jandarma ve polis ekipleri tarafýndan son b ir kaç yýldýk önlem alýyorlar. Bu konuda biz çok memnunuz. Bizim de bu iþi sürdürebilmemiz için insanlarýmýzýn da duyarlý olmasý lazým. Yasak avlanma yapmamalarý lazým. Bizde yakýndan takip ediyoruz" dedi. ÝHA


15 Nisan 2018 Pazar

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Hava destekli asayiþ uygulamasý Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýlçenin dar sokaklarýnda hava desteði ile gerçekleþtirilen uygulamaya 500 polis katýldý. Kaçak kazý yapanlar suçüstü yakalandý Van'ýn Muradiye ilçesinde kaçak kazý yapan defineciler jandarma tarafýndan suçüstü yakalandý. Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine baðlý Ovapýnar Mahallesi yakýnlarýnda meydana geldi. Ýzinsiz kazý yapýldýðý ihbarý üzerine olay yerine intikal eden Muradiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, E.Ö. ve M.Y., isimli þahýslarýn ellerinde kazý malzemeleri ile kazý yaptýklarý tespit edildi. Gözaltýna alýnan þahýslar kazý malzemeleriyle adliyeye sevk edildi. Ýfadeleri alýnan þahýslar serbest býrakýlýrken kazý malzemelerine ise el konuldu. ÝHA

Minibüs ile otomobil çarpýþtý: 10 yaralý Adýyaman-Gölbaþý karayolunda minibüs ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 10 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Adýyaman-Gölbaþý karayolunun 34. kilometresi Atmalý köyü giriþinde Kenan Þerif Tabakçý yönetimindeki 02 BA 355 plakalý minibüs ile Kadir Güvenç yönetimindeki 02 HT 381 plakalý otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Kazada her iki araçta bulunan Bekir Çoban, Ali Çoban, Mustafa Büyük, Mustafa Özdemir, Fatma Vural, Mevlüt Vural, Hatice Kara, Kadir Güvenç, Mehmet Genç ve Hatice Dutlu yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen 112 acil saðlýk ekiplerinin yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýlçenin dar sokaklarýnda hava desteði ile gerçekleþtirilen uygulamaya 500 polis katýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde

hava destekli asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacýlýk, Foto Film ve Çocuk Þube Müdürlükleri ile Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin katýlýmýyla gerçekleþen uygulamada özellikle ilçenin dar ve

karanlýk sokaklarýnda polis helikopteri eþliðinde uygulama gerçekleþtirildi. 55 ekipten oluþan 500 polisin katýldýðý uygulamada umuma açýk yerler denetlenirken, þüpheli araçlar durdurulup arandý. Þüpheli þahýslarýn kimlik sorgusu yapýlarak üst aramasý yapýldý. Uygulama sonucunda 830 þahýs kontrol edilirken, 79 araç arandý, 21 iþ yeri denetlendi. Uyuþturucu madde ticareti yapma, saðlama suçundan aranmasý olan ve 4 yýl 2 ay kesinleþmiþ cezasý olan M.E. gözaltýna alýndý. Hacizli yakalamasý olan bir araca da iþlem yapýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

Gözlerimizi Suriye'nin füzelerle vurulduðu haberiyle açtýk. Duma'da sivillerin kimyasal silahlarla öldürüldüðü iddiasý bu saldýrýlara zemin oldu. ABD Baþkaný Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptýðý açýklamada, saldýrýya Ýngiltere ve Fransa'nýn da destek verdiðini duyurdu ve saldýrýnýn amacýnýn "kimyasal silahlarýn üretim, yayýlým ve kullanýmýna karþý güçlü bir caydýrýcýlýk oluþturmak" olduðunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg saldýrýlarýn "Suriye rejiminin Suriye halkýna kimyasal silahlarla sal-

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

SURÝYE’DE HÝÇ BÝTMEYECEKMÝÞ GÝBÝ DEVAM EDEN SAVAÞ.... dýrma kabiliyetini azaltacaðýný" söyledi. Türkiye'de yetkililer saldýrýlarla ilgili açýklamalar yaptýlar. Ýlk açýklama Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan geldi. Yazýlý açýklamada ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn sabaha karþý Suriye rejimine yönelik düzenlediði operasyonun yerinde bir tepki olduðu belirtildi. Rejim tarafýndan gerçekleþtirildiði yönünde güçlü þüphe bulunan Duma saldýrýsý karþýsýnda tüm insanlýðýn vicdanýna tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karþýlýyoruz. Baþbakan Binali Yýldýrým, Ak Parti'nin Esenler ilçe kongresinde þöyle konuþtu: "Alçak rejim kimyasal silahlarla masum insanlarý katletti. Birdenbire kendilerini dünyanýn

vicdaný olarak gören ülkeler seslerini yükselttiler" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Suriye'ye yönelik füze saldýrýsýnda Ýncirlik Üssü'nün kullanýlmadýðýný söyledi. Suriye lideri Beþar Esad, batý ülkelerinin çatýþmalarda kontrol ve güvenirliklerini kaybetmeye baþladýklarý için füze saldýrýsý düzenlediðini savundu. Suriye hükümeti, füze saldýrýsý öncesi tüm askeri üslerin tahliye edildiðini, fýrlatýlan 30'a yakýn füzenin üçte birinin imha edildiðini açýkladý. Rusya lideri Vladimir Putin, zehirli madde bir kullanýldýðý yönündeki gerekçenin, saldýrý için bahane olarak kullanýldýðýný savundu. Suriye Savaþý ile ilgili yapýlan yorumlara bakýldýðýnda bu saldý-

rýlar ile savaþýn süresinin daha da uzadýðý yönünde tezler ortaya atýlýyor. Sekiz yýldýr devam eden savaþta bir milyona yakýn Suriyeli sivil öldü, milyonlarcasý mülteci oldu, yüzbinlercesi daha güvenli ülkelere kaçabilmek için yollarda, denizlerde hayatýný kaybetti. Suriye'de devam eden ve hiç bitmeyecekmiþ gibi görünen bu uzayan savaþýn bölgeye istikrar getirmeyeceði kesin, bu yüzden endiþeler artmýþ durumda. Suriye topraklarý daha uzun yýllar savaþa meydan olacak görünüyor. Savaþ bölgeye yayýlýp büyümeden, komþu ülkedeki bu ateþ evimize düþmeden bir an önce bitmesini ummaktan baþka bir þey gelmiyor elimizde.

“Yandaþ olmaya devam edeceðiz” Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada, kendilerine yandaþ sendika denildiðini anýmsatarak, "Milletin yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, mazlumlarýn yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, darbecilere karþý olanlarýn yanýnda olmak, yedi düvele meydan okuyanlarýn yanýnda olmak yandaþlýksa, burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bu þekilde yandaþlýða can kurban. Yandaþ olmaya devam edeceðiz" dedi. Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þubesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen il divan toplantýsýna katýlmak için kente geldi. Bir otelde gerçekleþtirilen toplantýya Genel Baþkan Metin Memiþ'in yaný sýra, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu, çevre illerin sendika baþkanlarý ve üyeler katýldý. Toplantýda üyelere seslenen Memiþ, bu ülkenin sigortasý konumunda olan bir sendika olduklarýný belirterek, "Memur-Sen ailesi olarak biz her zaman olduðu gibi bugün de yine milletimizin, ülkemizin, devletimizin yanýndayýz. Yanýnda olmaya da devam edeceðiz. Bizim Diyarbakýr'da kurduðumuz cümleyle Edirne'de kurduðumuz cümle, Antalya'da kurduðumuz cümleyle Tokat'ta kurduðumuz cümle aynýdýr. Biz bu ülkenin birliði ve bütünlüðü için zalimlerin karþýsýnda mazlumlarýn yanýnda her zaman duruþumuzu göstereceðiz. Biz bu ülkenin geleceði için çocuklara onurlu bir gelecek býrakmak için doðru bildiðimiz her þeyi hiç çekinmeden söylemeye devam edeceðiz. Allah'a hamdolsun bugün itibariyle Memur-Sen 1 milyon üyesiyle, Saðlýk-Sen 250 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikasý oldu. Milletin ve çalýþanlarýn sesi olduk. Onlarýn teveccühünü kazanarak bugünlere geldik. Ýnþallah hedeflerimizden sapmadan kurucu genel baþkanýmýz Akif Ýnan'ýn misyonundan davasýndan sapmadan bu davayý daha da ileriye taþýma mücadelesini birlikte vermeye devam edeceðiz" diye konuþtu.

"Böyle yandaþlýða can kurban" Sendikalarýna yandaþ sendika denildiðini hatýrlatan Genel Baþkan Memiþ, "Diyorlar ki siz yandaþsýnýz, birilerinin aðzýyla konuþuyorsunuz. Biz de diyoruz ki milletin yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, mazlumlarýn yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, darbecilere karþý olanlarýn yanýnda olmak, yedi düvele meydan okuyanlarýn yanýnda olmak yandaþlýksa, burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bu þekilde yandaþlýða can kurban. Yandaþ olmaya devam edeceðiz. Siyasi görüþü, düþüncesi ne olursa olsun millet adýna kim bir çivi çakýyorsa kim milleti önemsiyorsa, kim milletin deðerlerine deðer katýyorsa baþýmýzýn üstünde yeri var ama bu milletin deðerleriyle, geleceðiyle kim oynuyorsa, kim çukur kazýyorsa da ona karþý mücadele etmek bizim en önemli görevimiz. Babamýzýn oðlu da olsa asla onu tanýmayýz. Memur-Sen ailesi olarak dün olduðu gibi bugün de ayný duruþumuzu devam ettireceðiz. Bu ülke 28 Þubatlarý

yaþadý. 28 Þubat sürecinin 21'nci sene-i devriyesinde dün 21 tane sanýk ceza aldý. Müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu sevindirici bir hareket ama baktýðýmýz zaman bunun ev hapsine dönüþtürülmesi ve o gün milletin burnundan getiren, bu ülkenin geleceðiyle oynayanlarýn müebbet hapis almasýna raðmen ev hapsine çarptýrýlmalarýný doðru bulmuyoruz. Bu kararýn tekrardan gözden geçirilip o zalimlerin de gerekli cezalarý hapishanelerde çekmelerini arzu ettiðimizi ifade ediyoruz. Ayný zamanda 28 Þubat sürecinde bedel ödeyen kim varsa o bedel ödeyenlerin de haklarýnýn iadesi noktasýnda bir an önce adým atýlmasý gerektiðini düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. "Diyarbakýr'da 25 üyeden 5 bin üyeye ulaþtýk" Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu da Diyarbakýr þubesinin kurulduðu günden bu yana çalýþanlarýn, maðdurlarýn ve mazlumun sesi olduðunu, 25 üyeyle çýktýklarý yolda bugün 5 bine ulaþtýklarýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Maalesef bizim ilimizle ilgili kaygýlarýmýz var. Bunlarýn baþýnda da halkýmýzýn saðlýklý bir hizmet alamamasýdýr. Bu da bizi ister istemez kaygýlandýrýyor. Zaman zaman ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretler esnasýnda arkadaþlarýmýzýn karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý dinliyoruz. Görüyoruz ki ehil olmayan bazý idarecilerimizin egoist bir yapýyla sadece kendi egolarý üzerinde çalýþanlara yaptýklarý mobbingden verim alacaklarýný düþünüyorlar. Siz çalýþanlarla birlik olmazsanýz çalýþanlardan verim alamazsýnýz. Çalýþan kardeþlerimiz zaten iþ yükü altýnda ezilmeye devam ediyorlar. Bizim temennimiz o dur ki ehil olmayan ve liyakatsýz insanlarýn bir an öne bertaraf edilmesidir. Ciddi anlamda ilimize hizmet edecek ve gerek halkýmýza gerekse çalýþanlarýmýza deðer katacak ve beraber yol alacaðýmýz arkadaþlarýmýzýn idareci noktasýnda atanmasýdýr. Biz Saðlýk-Sen olarak her zaman çalýþanlarýmýzýn yanýndayýz. Verimli olan kim olursa olsun ayrým yapmaksýzýn biz daima çalýþanýn hizmetkarý olmak için varýz." Konuþmalarýnýn ardýndan Genel Baþkan Metin Memiþ ve diðer davetlilere çeþitli hediyeler takdim edildi. ÝHA


15 Nisan 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

“Devletin her kaynaðý milletini mutlu etmek için vardýr” Devlet-millet buluþmasý kapsamýnda ziyaretlerini sürdüren Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, "Devletin her kaynaðý milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardýr" dedi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devlet-millet buluþmasý kapsamýnda Kulp ilçesine baðlý Kayahan mahallesi ve Hamzalý köyünü ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya geldi. Ziyarette Vali Güzeloðlu'na Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, ilçe kurum müdürleri eþlik etti. Kayahan Mahalle Muhtarý Halis Koçaða ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Vali Güzeloðlu'na öðrenciler tarafýndan çiçek takdim edildi. Daha sonra Kayahan mahalle okulunun yemekhane ile halý saha açýlýþ töreni gerçekleþtirildi. Vali Güzeloðlu törende yaptýðý konuþmada Kayahan mahallesine yemekhanenin de halý sahanýn da hayýrlý olmasýný diledi. Vali Güzeloðlu, "Devlet millet ile buluþuyor. Çok uzun zamandýr Kulp'a bir sözümüz vardý. Kayahan gibi kahraman evlatlarýyla, devletiyle ayakta duran dimdik, bu deðerleri savunan bu uðurda þehitler veren ve ihanet ve terör örgütlerinin karþýsýnda aslanlar gibi duran Kayahan'a sözümüzü bugün yerine getirdik. Elhamdülillah geldik sizinle buluþtuk. Bakýn her zaman söylüyoruz, devlet millet için vardýr. Devletinin her kaynaðý milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardýr ve geleceðe doðru bu

büyük devlet ve millet kararlýlýkla yürürken þüphesiz bu yolculuðumuzda bu duruþu sergileyen Kayahan gibi köylerimizin de baþýmýzýn üzerinde yeri vardýr. Bu büyük devlet, içte ve dýþta bütün terör örgütlerini ve son halinin etkisiz hale getirilene kadar mücadelesini sürdürecek ve iþte görüyorsunuz Allah'ýn izniyle hiçbiri ne içeriden de dýþarýdan bu büyük devlet ve milletin yürüyüþünü engelleyemeyecek, kararlý adýmlarla geleceðe doðru yürüyüþünü durduramayacak. Son hain etkisiz hale getirilene kadar da bu mücadelede devam edecek. Rabbim bu mücadelede bu deðerler uðruna, ezanýmýz, bayraðýmýz, devletimiz ve milletimiz için þehadet þerbetini içen bütün þehitlerimizden razý olsun. Makamlarý ve mekanlarý cennet inþallah, peygamber yoldaþlarý olsun. O kahramanlarýn emaneti bu deðerleri savunmak, ayakta tutmak için bize manevi bir mesuliyet veriyor. Bu ülkenin her bir köþesinde, geleceðe doðru yürürken, geçen hafta þehadete uðurladýðýmýz Malik gibi hiçbir þehidimizi unutmadýk, unutmayacaðýz. Burada aramýzda bulunan kahraman gazilerimiz de var, Allah onlardan da razý olsun. Nurlanan þehidin yanýnda onurlanan gazilerimiz ayný safta, sizler bu duruþu temsil ettikçe, bu deðerleri sahiplendikçe biliniz ki bu mücadelemiz

kararlýlýkla ve baþarýyla devam edecek. Þairin dediði gibi 'Sahipsiz vatanýn, batmasý haktýr, sen sahip çýkarsan bu vatan batmayacaktýr'. Allah sahip çýkan herkesten razý olsun" dedi. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu ise kýsa süre içerisinde kýrsal mahallelerde bulunan okullarda 12 yemekhane ve 10 halý saha yapým projesi çalýþmalarýnýn büyük kýsmýný tamamladýklarýný söyledi. Dülgeroðlu, "Bugün açýlýþýný yaptýðýmýz Kayahan Ýlköðretim Okulu yemekhane ve halý saha projesinin ardýndan çok kýsa süre içerisinde diðer okullarýmýzda devam eden projelerimizi tamamlayýp hizmete sunacaðýz. Hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu.

Konuþmalarýn ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler Kayahan Ýlköðretim Okulunun yemekhane ve halý saha açýlýþýný gerçekleþtirdi. Okuldaki öðrencilerle buluþan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler öðrencilerle yakýndan ilgilendi. Kayahan Mahalle ziyaretinin ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler 1 Ocak 1995 tarihinde PKK'lýlar tarafýndan katledilen 7'si çocuk 9'u kadýn 19 vatandaþýn öldürüldüðü Hamzalý köyünü ziyaret etti. Buradaki þehitlikte þehitlerin ruhuna Fatiha okuyan Vali Güzeloðlu ve beraberindeki heyet katliamýn canlý tanýðý Adil Çiçek'ten o gün yaþanan olaylarý dinleyerek, vatandaþlarýn acýsýný paylaþtý. Daha sonra Hamzalý köy halký ve þehit yakýnlarýyla merkez taziye evinde biraya gelen Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler, vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Taziye evi ziyaretinin ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler Hamzalý Jandarma Karakol Komutanlýðýný ziyaret etti. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

15 Nisan 2018 Pazar

HATTAT HAMÝD AYTAÇ ve ÝSTANBUL-12

O, aç kaldýðý zamanlarda mükellef sofralara raðbet etmeyen bir isim. Caðaloðlu Yokuþu'nda elindeki çalýþmalarý deðerinin yüzde birine satarak, maiþetini saðlayan, aç býrakýlmasýnýn önüne geçerken, hat çalýþmalarýný ucuza almak isteyenlerin sanat adýna icra ettikleri hizmetle kurtlar sofrasýnda Hamid Usta'dan menfaat umanlarýn açýklamalarý ortada. Kendisinin hatlarý konaklarýn ve köþklerin ve dahi saraylarýnduvarlarýný süslerken, bu çalýþmalara sahip olanlarýn yüzlerindeki sevinç, kalplerindeki merhamet pýnarýný kurutuyor, çaresiz, bî-kes Hamid Hoca, ýsrarla çalýþmalarýný insanýn yaþayamayacaðý dükkânda çýrpýnýyordu. O, çalýþmalarýný taþa iþlerken, açýlan ellerin sahipleri dualarýný mýrýldayýp, bu sanat eserlerinin sahibini deðil, yazýlanlarýn insan ruhunu ürperten ihtiþamýna hayran. Kimsenin hatýrýna gelmeyen bu yaþlý, sessiz, iþine baðlý adamýn ahvali, kimin umurunda? Gazetelerde, dergilerde yazanlarýn, ortalýðý hamaset nutuklarýnýn süslediði ortamda, kimin hatýrýna gelecekti, bu isim? Kitaplarýnda, dergilerinde, gazetelerinde çalýþmalarýný yayýnlayanlar, ücret karþýlýðý satýn aldýklarý emeðin sahibini, Ýstanbul piyasasýnda nasýl hatýrlar? Her þeyin parayla ölçüldüðü iþ kolunda, kim anlayabilirdi, kýymetini. Hasta yataðýnda acýlar içinde asra yaklaþan ömründe çaresizliðini Mevlasý'na yazdýklarýyla bildiren, âyetlerilevhalaþtýran, hadisleri tablolaþtýran, güzel sözleri dimaða kazýyan bu münzevi kiþi, destekten, yardýmdan yoksun þekilde kalýrken, hamaset ehlinin iþi-gücü elbette bu ismi hatýrlamaya zaman tanýmazdý. Bir vava verilen hareket, elife kazandýrýlan mana, harflere verilen canlýlýk kendisini "Harflerin Bestekârý" kýlarken, çýðlýðýný duymayan kulaklar harflerin bestekârýný ölümünde hatýrladý. Dönemin bir zengin isminin müdahalesiyle hastahane odasýna alýndý. Ýhtiyaçlarý karþýlandý, ömrünün son döneminde birkaç talebesinin ziyaretiyle kýymet kazandý. Lakin vefatýnda tabutunu taþýyacak dördüncü kiþi zor bulundu. Vefatý olay oldu, kendisi hayatta iken farkýnda olunmadan.

Çalýþmalarýný ellerinde bulunduranlar, maddî refaha kavuþtular. Atölyesindeki malzemelerinden aþýranlardan, yangýn çýkartýp talana baþvuranlardan bahsedilmedi deðil. Þimdi, birkaç vefalý talebesinden baþka gündeme getireni yok. Þimdi, adýna açýlan ve mesleðinin yüz aký bir kurum söz konusu deðil. Üzerinden geçen seneler geçti, adý ve mesleði için hakkýyla çalýþýlmadý. O, ustalarýndan birinin kabrinin yaný baþýnda ebediyete kadar suskunluðunu koruyor, mezarýnda; eserlerini dünyada konuþtururken. Her ustanýn ardýnda söylentiler dolaþýr, nâ-hoþ ifadeler havada dolaþýr. Hastahanede Hamid Hocanýn aklî melekelerini kaybetme anlarý dile getirilir. Hamid Ustanýn intihar etme isteði dile dolandýrýlýr. O zorlu yaþamý dile getirenler, bu hayat içinde yaþasaydý, keþke. Onun eserleri konuþur, dile getirir sanatýný mana olarak. Ýstanbul'un deðil, diðer þehirlerdeki eserleri de ayný derecede öneme sahip.

Bu þehrin üniversitesi var, devlet üniversitesinde ilahiyat fakültesi var, güzel sanatlar eksik deðil. Bu þehrin tarihî evleri var, müze kýlýnmasý için. Yýkýlan, yýktýrýlmýþ evlerden bahsetmiyoruz. Bu þehrin sevenleri vardýr, "Þehir" denince halden hale girenleri mevcut. Kanaatim, Hamid Hoca'yý Ýstanbul nasýl anladýysa kendi memleketi o derecede anlýyor. "Ýkinci Kuþak Talebesi" olarak kendisini gören Mehmet Han Akan ile bir arada iken en çok vefasýzlýk üzerinde konuþtuk, Hocanýn birinci kuþak talebesi olan dostumuzla. Elinize aldýðýnýz Kur'an-ý Kerim'in hangi hatla yazýldýðýna bir bakýn. Beþ-on hattan biri Hamid Hoca'nýn hattýdýr, ülkemizde. Kur'an-ý Kerim'e hürmet adýna bu zatýn hatýrlanmasý gerekmez mi? Elinize aldýðýnýz Cevþen, kendi hattýyla yazýlmýþtýr, çoðunlukla. Bu camiideki hat, kaleminden çýkmýþtýr. Þu yapýdaki kitabe, onun eseridir. O kitap, yazdýðý besmele ile baþlar. Bu levhada "Edeb ya hu" onun kaleminin maharetiyle güzelliðini artýrýr. Bu aynalý hat, kendisinin en önemli eserlerinden biridir. *** Adýna çýkan yazýlarýn, kaleme alýnan makalelerin, kendisine ait özel kimi çalýþmalarla hatlarý içine alan dosyaya bakmadan bu yazýyý tamamlarken, aklýma Ýstanbul'da diðer Yalnýz Diyarbekirli geliyor: Sezai Karakoç. Ýstanbul'da yaþayan ve arada bir Ankara'ya gelip giden Sezai Karakoç. Biri Harflerin Bestekârý öbürü Diriliþin Mimarý. 2014 Senesinde "DiyarbekirYalnýzlýðý&YalnýzDiyarbekirliler" adýný verdiðimiz kitabýmýzda iki isme yer vermiþtik, sayfalar dolusu. Hattat Mehmet Han Akan ile görüþürken, bu yazý hat sanatkârlarýnýn yalnýz kalmýþlýðýndan dolayý kaleme alýndý. Sað olasýn Mehmet Han Akan, bunu dile getirmemize vesile olduðun için.


15 Nisan 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Hasta ve yakýnlarý için mevlit Diyarbakýr'a çevredeki il ve ilçelerden gelerek burada kalmak zorunda olan hasta ve yakýnlarý için Miraç Kandili nedeniyle mevlit verildi.

Diyarbakýr'a çevredeki il ve ilçelerden hasta ve yakýnlarý için Miraç Kandili nedeniyle mevlit verildi. Doðu ve Güneydoðu'nun saðlýk merkezi konumundaki Diyarbakýr'a çevredeki il ve ilçelerden gelen ve günlerce kentte kalmak zorunda olan hasta ve yakýnlarýnýn konakladýðý misafirhanede Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Yurtlar ve Misafirhaneler Þube Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan hizmete açýlan misafirhanede konaklayan hasta ve yakýnlarýna Miraç Kandili nedeniyle mevlit programý düzenledi. Mevlit okumasýyla baþlayan program hasta ve yakýnlarý için ilahi dinletisi yapýldý. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Yurtlar ve Misafirhaneler Þube Müdürlüðü misafirhanede kalan hasta ve yakýnlarýna lokum ikram etti. Düzenlenen programdan dolayý memnuniyetlerini dile getiren hasta ve yakýnlarý, Büyükþehir Belediyesi yetkililerine teþekkür ettiler. Ümit ÖZDAL


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Bismil Belediyesi yaþlýlar Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Hasta ve Yaþlý Evde Bakým Hizmeti Ekibi ilçedeki yaþlý vatandaþlarý yalnýz býrakmýyor. Ekip, yaþlýlarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Sosyal belediyecilik anlayýþý kapsamýnda faaliyetlerini sürdüren Bismil Belediyesi, evde bakým hizmetine ihtiyaç duyan hasta ve yaþlýlara ulaþarak, sýcak yemek, hastane refakati, temizlik ve kiþisel bakým hizmetleri veriyor. Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Hasta ve Yaþlý Evde Bakým Hizmeti Ekibi ilçedeki yaþlý vatandaþlarý yalnýz býrakmýyor. Ekip, yaþlýlarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Sosyal belediyecilik anlayýþý kapsamýnda faaliyetlerini sürdüren Bismil Belediyesi, evde bakým hizmetine ihtiyaç duyan hasta ve yaþlýlara ulaþarak, sýcak yemek, hastane refakati, temizlik ve kiþisel bakým hizmetleri veriyor. Belediyenin Hasta ve Yaþlý Evde Bakým Hizmeti Ekibi, kiþisel bakýmýný saðlayamayan bireylerin, kiþisel bakýmlarýný gerçekleþtirip, hastalarýn yaþadýklarý ortamý saðlýk koþullarýna uygun hale getirerek, evlerinde her türlü temizlik, bakým, onarým ve tadilat iþlerini gerçekleþtiriyor. Kiþisel bakým ve temizlikten sonra, evi baþtan aþa-

ðýya kontrol ederek arýzalý ve kullanýlmayan yerleri elden geçirerek hazýr hale getiren ekipler, özellikle saðlýk koþulara uymayan ve kullanýlamayacak durumda olan eþyalarý imha ederek yenileri ile evi baþtan aþaðý deðiþtiriyorlar. Evde bakým personeli tarafýndan gerçekleþtirilen hizmetler kapsamýnda, vatandaþlarýn kiþisel bakým ve ev temizliði yapýlýyor. Temizlik hizmeti ise, temizliðini yapmakta zorlanan vatandaþýn ihtiyacýna göre gerçekleþtirilirken, evlere ilaçlama da yapýlarak, hijyenik hala gelmesi saðlanýyor. Ýlçede son 4 ayda yaklaþýk 1000 aileye temizlik, bakým onarým ve kiþisel bakým hizmeti verildi. Ayrýca hastanede iþi olan vatandaþlara araç göndererek, ulaþým ihtiyaçlarýný da karþýlýyor.

"Yaþlýlarýmýz en öncelikli görevimizdir" Ýlçedeki yaþlý ve hasta vatandaþlarýn her daim yanlarýnda olduðunu ifade eden Bismil Belediye Baþkaný Turgay Gülenç, "Evde bakým hizmetinde amaç vatandaþýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmektir. Yaþlýlarýmýz en öncelikli görevlerimizin arasýnda yer alýyor. Bu hizmet, çocuklarý, komþularý ve akrabalarý tarafýndan bakýmý gerçekleþtirilemeyenler için verdiðimiz bir hizmettir. Bu vatandaþlarýmýz, Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürlüðüyle iletiþime geçerek baþvuruda bulunabilirler" dedi. "Yaþlýlarýmýz el üstünde tutuluyor" Evde bakým hizmeti ekibinin düzenli olarak evlerine geldiðini ifade eden Nergiz Þimþek (90),

"Hiç kimsem yok. Evde yalnýz yaþýyorum. Ne zaman yardýma ihtiyacým olsa belediyeyi arýyorum, araç gönderip bizi hastaneye kadar götürüyorlar. Daha saðlýklý ve iyi koþullarda yaþamamýz için ellerinden geleni yapýyorlar. Belediye olmasaydý sahipsiz kalýrdým. Allah Baþkanýmýzdan razý olsun" diye konuþtu. "Ýhtiyaç duyduklarý her þeyi ekiplerimiz karþýlýyor" Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürü Arap Karademir, son bir yýldýr yaþlýlar için önemli çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Yaþlý birimlerinin þu an 286 kiþiye hizmet verdiðini aktaran Karademir, þunlarý kaydetti: "Bunlardan 130 kiþiye periyodik bir þekilde kiþisel bakým ve refakat hizmeti yapýlmaktadýr. Bunlardan 90'ýna ise evlerinde bire bir yardým hizmeti vermekteyiz. Bu yardým hizmeti çeþitlilik gösteriyor. Kiþisel bakýmlarýný, banyolarýný yapýyoruz. Hastaneye giderken kendilerine refakat ediyoruz. Elemanlarýmýz yaþlýlarýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda mutfak alýþveriþlerini de


15 Nisan 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

rý yalnýz býrakmýyor

09

2018 yýlýnda hedef 38 milyon turist

saðlýyor. Ýhtiyaç duyduklarý her þeyi ekiplerimiz karþýlýyor. En önemlisi de yaþlýlarýmýzýn temizlik ihtiyaçlarýný da karþýlýyoruz. Görevlendirilen ekiplerimiz yaþlýlarýn evini ziyaret edip tepeden

týrnaða temizleyerek kendilerine pýrýl pýrýl teslim ediyor. Bunun yanýnda yaþlýlarýmýza misafir geldiðinde de çalýþýyoruz. Talep edildiði takdirde misafir gelmeden önce eve gidip hem temizliði yapýp hem de ikramlýklarý

hazýrlýyoruz. Misafirler gittikten sonra da yeniden gelip evi toparlayýp temizliyoruz. Belediye olarak bütün yaþlýlarýmýza hizmet vermek için elimizden gelen bütün çabayý göstermekteyiz." ÝHA

Kültür ve Turizm Bakaný Numan Kurtulmuþ, Þanlýurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalýþtayý'nda turizm sektörünün temsilcilerine seslenerek, Türkiye'nin 2018 yýlýnda 38 milyon turist hedeflediðini belirtti. 2017 yýlýnda Türkiye'nin 32 milyon turist aðýrladýðýný belirten Kültür ve Turizm Bakaný Numan Kurtulmuþ, 2018 yýlýnda 38 milyon kiþiyi aþmayý ümit ettiklerini belirtti. Bakan Kurtulmuþ 2023 yýlýnda ise 50 milyon turist sayýsýný geçerek 50 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "2017 yýlýnýn 1-3 Kasým tarihleri arasýnda Türkiye'de yaklaþýk 20 yýldýr yapýlmamýþ olan turizm þurasýný gerçekleþtirdik. Mükemmel bir çalýþma oldu. Sektörle ilgili binlerce arkadaþýmýz komisyonlarda bir araya gelerek bu 3 gün boyunca deðerli bakan arkadaþlarýmýzla bir araya gelerek onlarla da müzakere etme imkaný buldu. Türkiye'de turizmde yeni bir evreye geçilmesinin adýmýný attýk. Þunu çok rahat söyleyebilirim, önümüzdeki dönem Türkiye turizmi akýmýndan yeni bir safha, yeni bir dönemdir. Yenilikten neyi kastediyorum. Atýk biz Türkiye'de turizmi stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bunun ispatý da geçtiðimiz birkaç yýl içerisinde yaþadýðýmýz son derece vahim düþüþlere, geri gidiþlere raðmen sektörün 2017 yýlýnda toparlanarak yeniden yükseliþe geçmesi ve 2018'e þimdiye kadar ki göstergeleri itibariyle de fevkalade bir ivme kazanmýþ olmasýdýr. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardý. Bu sene þimdiye kadarki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimizin olacaðýný ümit ediyoruz. Belki 40 milyon olacak. 2023'e geldiðimizde de ümit ediyoruz ki Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm hedefine ulaþmýþ olacaðýz. Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleþtireceðiz ve Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yýldýz haline getireceðiz. Allah yardýmcýmýz oldun. Bu güzel ülkenin güzel insanlarý olarak sizlerin bu hedefler doðrultusunda iyi sonuçlar alacaðýnýzý ümit ediyorum" dedi. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Mahkumlar hasta ve yaþlýlara bakacak Harran Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HARÜSEM) Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Þanlýurfa Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle mahkumlara yönelik, "Hasta ve Yaþlý Refakatçiliði" kursu protokolü imzalandý. Bingöl’de arýcýlara malzeme desteði Bingöl'de 76 arýcýya yüzde 60 hibe destekli malzeme verildi. Bingöl Arý Yetiþtiricileri Birliði ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yürütülen arýcýlýk desteklemeleri programý çerçevesinde 76 arýcý destek almaya hak kazandý. Düzenlenen programda destek almaya hak kazanan arýcýlara 320 arý kovaný, 11 güneþ enerjisi paneli, 7 baraka, 4 çadýr, 5 sýr alma teknesi, 3 saðým makinesi ve 3 dinlendirme kazaný verildi. Bingöl balýnýn Türkiye'de marka haline geldiðini belirten Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Murat Nehri Havzasý Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda Bingöl'deki arýcýlara destek olmak amacýyla daha önce 6 bin 500 arý kovaný daðýttýklarýný söyledi. Bu yýlda arýcýlara destek olacaklarýný aktaran Polat;" Þuanda tespit çalýþmalarýmýz devam ediyor. Arýcýlarýmýzýn konaklayacaðý yerleri iyileþtirerek, bal ormanlarý kurmaya çalýþýyoruz. Temel paydamýz tarým ve hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlarýmýza katký saðlamak, onlarýn geçim koþullarýný iyileþtirmektir. Ortak paydamýz olan Bingöl için kamu kurumlarýyla iþbirliði içerisinde olarak elimizden geleni yapacaðýz. Kamunun kaynaðýný tekrar millete aktarma noktasýnda elimizden geleni yapacaðýz" dedi. ÝHA

Þanlýurfa Valiliði ve GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan finanse edilen "Hasta ve Yaþlý Refakatçiliði" eðitim programý için düzenlenen protokol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taþaltýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadi Doðan ve Ýþ-Kur Ýl Müdürü Lezgin Özmen tarafýndan imzalandý. Ýmza töreninde konuþan Baþsavcý Sadi Doðan, Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce yürütülen Gelecekte Ben de Varým Projesi kapsamýnda Hasta ve Yaþlý Refakatçiliði kursu iþbirliðine iliþkin protokol imzaladýklarýný söyleyerek, 20 denetimli serbestlik yükümlüsünün katýlacaðý bir eðitim kursu düzenlediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Rektör Prof.Dr. Ramazan Taþaltýn, bu kursun önemli olduðunu söyleyerek, "Öncelikle mahkumun kendisinin rehabilite edilip topluma kazandýrýlIrak'ýn sýfýr noktasýnda bulunan Hakkari'nin Çukurca Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Temel Ayca, ilçede yapacaklarý 142 konutlu projenin tamamlanmasýyla, ilçede konut sýkýntýsýnýn kalmayacaðýný söyledi. Çukurca Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Temel Ayca, Çukurca ilçesinin hizmetin en iyisine layýk olduðunu ifade ederek, ilçeye konut müjdesi verdi. Ýlçede yapýlacak olan 142 konut projesinin animasyon görüntülerini izleyen Kaymakam Ayca, ilçenin en önemli sorunlarýndan bir tanesi konut sorunu olduðunu söyledi. Ayca, "Ýlçemizde 8 bin 500 kiþi ikamet etmektedir. Bu sayýnýn az olmasýnýn sebeplerinden bir tanesi de konutlarýn yeterli olmamasýdýr. Memurlarýmýz buraya tayin oluyor ama ev bulamadýklarý için ailelerine getiremiyorlar. Bende bu güzel ilçeye atandýktan sonra en önemli sorun üzerinde dur-

masý lazým. Toplamda 305 saat olarak verilecek eðitim sayesinde hem bu mahkumlarýmýz topluma kazandýrýlmýþ olacaklar. Hem de birer meslek sahibi olacaklar" dedi. Ýþ-Kur olarak kendilerinin de iþin bir ucundan tutarak bu eðitime destek verdiklerini söyleyen Ýþ Kur Müdürü Lezgin Özmen, kurs süresince eðitim programýna katýlan kursiyerlere Ýþ Kur tarafýndan harçlýklarýnýn ödeneceðini söyledi. Ýmza töreninden sonra, Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadi Doðan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taþaltýn, Ýþ Kur Ýl Müdürü Lezgin Özmen, HARÜSEM Müdürü Doç.Dr.Celal Aðan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin ve beraberindeki heyetle, Harran Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezinde kursa katýlan mahkumlarý ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. ÝHA

Çukurca'da büyük dönüþüm baþlýyor maya baþladýk. Konut projemiz için çalýþmalara baþladýk. Yer bulma konusunda sýkýntýlý bir yer, ama þükür çok güzel bir yerde yaklaþýk 32 dönümlük arazi oluþturduk. Bu arazinin önemli bir kýsmý spor kompleksi olacak. Spor kompleksimizde futbol sahasý, atletizm pisti, teniz kordu, voleybol, çocuk oyun gruplarý olacak. Bunun yanýnda da yaklaþýk 13 dönümlük arazide de konut projemizi inþa edeceðiz. Bu konut projemiz yaklaþýk olarak 142 adet konut olacak. 72 tanesi 3+1, üç bölük

þeklinde. 42 tanesi 1+1 bir, 7-8 tanesi yine 2+1 bir blok þeklinde olacak. Bu konut projemiz kooperatif usulü ile gerçekleþtirdik. Çukurca Belediyesinin de dahil olduðu bir yapý kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinde þuanda müteahhitlerle görüþmeler yapýyoruz. Projemiz tamamlandý. Uygulanan projemiz hazýr. Uygulama projemizi ilgilenen müteahhitlere gönderdik ve müteahhitlerden teklifler geliyor. Biz kooperatif olarak en uygun adayý belirleyeceðiz. Ýnþallah en güzel projeye imza atacaðýz. Bir aksilik olmasa bir ay içerisinde projeyi baþlatmayý planlýyoruz. Konut sorunu çok acil olduðu için hemen baþlamak istiyoruz. Ýnþallah bir yýl içinde bu projeyi bitireceðiz ve buradaki konut sorunu çözülür. Burada güzel bir yaþam alaný oluþturulacak ve bu projenin Çukurcamýza hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" dedi. ÝHA


15 Nisan 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Yýlmaz Güney’in fotoðrafýndan 48 yýl esinlendi, ressam oldu Siirt'te önce bir sokak

Siirtli Kerim Ýpek, 48 yýl önce bir sokak tabelasýnda gördüðü Yýlmaz Güney'in fotoðrafýndan etkilenerek, resim çizmeye baþladý. 13 yaþýnda ilk çizimini yapan Ýpek, teknolojinin geliþmesi ve makinelerin çýkmasýyla fýrçalarýn tarih olduðunu belirtti. 1958'de Eruh ilçesinde dünyaya geldiðini belirten Ýpek, "Yaþým büyük olduðu için okula gitmek istemiyorduk. Yetim olduðum için komþ-

ularýmýn baskýsýyla okula baþladým. Küçükken Kur'an da okuyordum. 6 yaþýnda Kur'an'ý hýfzettim. Kur'an sayesinde okuma yazmayý daha iyi öðrendik. Yaz aylarýnda inþaatta çalýþýyordum. Param yoktu, arkadaþlarýmýn yardýmýyla 1971-74'te merkez ortaokuluna gittim. Resim yeteneðim çok iyi olduðu için bana fýrça boya temin edip köhne bir yerde Cumhuriyet Garajýnda iþ yeri açtý-

Kuaförlere tek kullanýmlýk havlu Elazýð Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, berber ve kuaförleri ziyaret edip hijyenik þartlarda hizmet sunabilmeleri için tek kullanýmlýk havlu hediye etti.

Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, Berberler ve Kuaförler Oda Baþkaný Nizamettin Türkoðlu ile birlikte berber ve kuaförleri ziyaret etti. Baþkan Yanýlmaz, berber ve kuaförle-

lar. Gündüzleri okuyor, akþamlarý da iþ yerimde çalýþýyorduk. Fýrçalarýmý ve boyalarýmý çok seviyorum" dedi. Resim çizmeye 13 yaþýnda sokakta baþladýðýný aktaran Ýpek, "Yýlmaz Güney'in bir fotoðrafýndan etkilendim. Bana adeta ilham kaynaðý oldu. 1974'te Kýbrýs çýkarmasýnda 'Yavuz Gemisi' yara almýþtý ve yurdun her yerinde yardým yaðýyordu. Ben de bir nebze olsun bir aylýk gelirimi 'Yavuz Gemisi'ne katkýda bulundum. Bu yardýmým o günkü basýnda da yer aldý. 1975 öðretmen lisesini kazandýk ve öðretmen oldum. O zaman 800 kiþi arasýnda ikinci geldim. Mezun olduktan sonra ilk atamam kendi memleketim Yokuþbaðlar köyüne oldu. Yýllar yýllarý kovaladý ve fýrça dönemi bitti. O yýllarda nice dev portreler çizmiþtik, 12 Eylül darbe zamanýnda Siirt'in en yüksek binasý 6 katlýydý. Kenan Evren'in resmini dev bir þekilde çizdim" diye konuþtu. Gündüz okulda ders verdiðini akþamlarý da iþ yerinde fýrça ile tablo yaptýðýný anlatan Ýpek, "Öðretmenlik çok kutsal bir meslektir. Öðretmenlik mesleðini çok seviyorum, 2018 yýlýnda öðretmenlik mesleðine son noktayý koyarak emekli oldum. Özgen Pasajýnda 44 yýl çalýþtým, tekno-

rin daha hijyenik þartlarda hizmet sunabilmeleri için tek kullanýmlýk havlu da hediye etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Baþkan Yanýlmaz, "Bugün birçok esnafýmýzý ziyaret ettik ve gördük ki esnafýmýzýn birçoðu zaten tek kullanýmlýk havlu kullanýyor. Ben onlarý tebrik ediyorum, baþarýlar diliyorum. Biz de bir farkýndalýk oluþsun diye bütün þehirdeki berberlere, kuaförlere ve güzellik salonlarýna tek kullanýmlýk havlulardan bir paket býraktýk. Ýnþallah bundan sonra hem odamýz takip edecek hem biz takip edeceðiz. Bütün berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarýnýn hem hijyenik hem tek kullanýmlýk olan havlularý kullanarak müþterilerine daha güzel hizmetler verecekler"dedi. Elazýð Berberler ve Kuaförler Oda Baþkaný Nizamettin Türkoðlu ise, "Elazýð Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz'ýn odaya kayýtlý bütün esnaflarý gezmesi her birisi ile ayrý ayrý ilgilenmesi bizleri gerçekten memnun etmiþtir. Baþkanýmýz sürekli bize yardýmcý oluyor, desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor"diye konuþtu. ÝHA

tabelasýnda gördüðü Yýlmaz Güney'in fotoðrafýndan etkilenen Kerim Ýpek, daha 13 yaþýndayken ilk çizimini yaptýðý ressamlýkta yarým asrý devirdi.

lojiyle birlikte meslek bitme aþamasýna geldi. Ama hala 30 yýllýk fýrçalarým duruyor. Onlarý asla atmayý ve satmayý düþünmüyorum, çünkü onlarla ailemi geçindirdim ve ekmek parasý kazandýrdým. Hey gidi günler. Dev portreler artýk fýrçayla deðil de son model cihazlarla yapýlýyor. Ne zaman makineler çýktý, teknoloji geliþtiyse fýrçalar da tarih oldu" ifadelerini kullandý. ÝHA

“Emekli aylýklarý asgari ücretin altýna inmemeli” Esnaf ve sanatkarýn emekli aylýklarýna düzenleme yapýlmasý gerektiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Toplumda en çok çalýþan kesim olan Baðkur'lu esnaf ve sanatkarýmýzýn emekli aylýklarý asgari ücretin altýnda olmamalý" dedi. Emekli aylýklarýnýn yükseltilerek esnaf ve sanatkarýn açlýk sýnýrýndan kurtarýlmasý gerektiðini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "TÜÝK verilerine göre tek kiþinin açlýk sýnýrý bin 997,46 TL'dir. Ancak esnaf ve sanatkarýmýzýn aldýðý emekli aylýklarý bin 100 TL'den baþlýyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduðu bir ülkede emekli olan esnafýmýz açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Oysa toplumda en çok çalýþýp en uzun prim gün sayýsýný ödeyen kesim esnaf ve sanatkardýr. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanýnýn baþýnda duran esnafýmýz emekliliðinde maðdur edilmemeli. Esnaf ve sanatkarýmýzýn emekli aylýklarýna bir düzenleme getirilmeli ve maaþlarý asgari ücretin altýnda olmamalý" ifadelerini kaydetti. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

15 Nisan 2018 Pazar

Reklamlarýn içerdiði gizli þiddete dikkat Yaþar Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Gökaliler'in, 26 dergide 773 reklamý inceleyerek yaptýðý araþtýrma; reklamlarýn sadece pazarlama unsuru deðil içerdiði gizli þiddet içerikleri ile kadýnlar ve erkekler üzerinde, duygusal, ekonomik ve cinsel þiddet etkisine sahip olduðunu ortaya koydu. Yaþar Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Gökaliler, yüksek lisans öðrencisi Asuman Özer ile birlikte, reklamlardaki þiddeti inceledi. Aylýk yayýnlanan 26 kadýn ve erkek dergisindeki 773 reklamý duygusal, ekonomik ve cinsel þiddet öðeleri içerip içermediði açýsýndan deðerlendiren Doç. Dr. Gökaliler ve Özer, dikkat çekici sonuçlar elde etti. Þiddetin hayatýn her alanýnda olduðu gibi reklamlarda da farklý kalýplarda karþýmýza çýktýðýný belirten Ebru Gökaliler, "Gizli þiddet olarak da ifade edilen simgesel þiddet, her yerde karþýmýza çýkýyor. Aile içinde, arkadaþlýk iliþkilerinde, çevrimiçi dünyada karþýlaþýlan simgesel þiddet olgusu, reklamlarda da sýklýkla yer alýyor. Örneðin, tüm bireylerin güzel görünmesi, duygusal þiddet kapsamýnda karþý cinse yönelik kýskançlýk, kadýn ve erkeklerin yapacaðý iþlerin sýnýrlandýrýlmasý, ev iþlerinin ve çocuk bakýmýnýn kadýnlarýn sorumluluðunda olmasý, teknolojik ve otomotiv ürünlerin erkeklere yönelik olmasý gibi toplumsal rol kalýplarý, dayatýlýyor" diyerek reklamlarda kullanýlan metin ve görsellerin gizli þiddet unsurlarý içerip içermediðini incelediklerini söyledi. Bir aylýk süre içinde inceledikleri 26 dergideki reklamlarýn yüzde 66,5'inin kadýn dergilerinde, yüzde 33,5'inin de erkek dergilerinde yer aldýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Gökaliler, "Kadýn dergilerindeki reklam daðýlýmlarýna bakýldýðýnda en fazla reklamý yapýlan kategorinin yüzde 14,2 ile giyim sektörü olduðu görülüyor, bunu yüzde 5,7 ile dekorasyon yüzde 4,9 ile kozmetik izliyor. Erkek dergilerinde ise en fazla reklamý yapýlan kategorinin yüzde 10 ile otomotiv sektörü olduðu görülüyor onu yüzde 4,5 ile teknoloji izliyor. Erkek dergisinde en çok reklamý yapýlan otomotiv sektörünün kadýn dergilerinde yüzde 0,1 oranla en az reklamý yapýlmasý, toplumsal cinsiyet kalýplarýný ve biçilen rolleri destekliyor" dedi. Cinsel veya duygusal þiddet içeren reklamlarýn en çok kadýnlara yönelik yapýldýðýný gördüklerini, ancak ekonomik þiddet içeren reklamlarýn ise en çok erkeklere yönelik olduðunu saptadýklarýný dile getiren Gökaliler, "Hem kadýna hem de erkeðe yönelik, en fazla duygusal þiddet içeren reklamlar yapýlýyor. Kadýn ve erkeðe yönelik yapýlan cinsel þiddetin sýklýðý karþýlaþtýrýldýðýnda ise aradaki fark dikkat çekici. Kadýna yönelik cinsel þiddet sýklýðýnýn yüzde 24,2 olduðu görülürken erkeðe yönelik olan cinsel þiddet sýklýðý ise yüzde 6,1. Erkeðe yönelik ekonomik þiddetin kadýnlara göre daha fazla uygulandýðý görülüyor. Erkeðe yönelik ekonomik þiddet yüzde 2,7 iken kadýnlar da bu oran yüzde 0,9" diye konuþtu. Hem kadýn hem de erkek dergilerinde, kadýn bedeninin sunumunun erkek bedenine göre daha fazla olduðunu ifade eden Ebru Gökaliler, "Kadýn bedeni sunumu yüzde 24,1 iken erkek bedeni sunumu ise yüzde 5,7. Erkek bedenlerinin, çoðunlukla kadýn bedenleriyle beraber sunulduðu görülüyor. Kadýn ve erkek bedeninin bir arada olduðu reklamlar ile erkek dergilerinde karþýlaþýlýyor. Ýdeal güzellik dayatmasý içeren cinsel simgesel þiddet durumuna bakýldýðýnda, kadýna yönelik ideal güzellik dayatmasýnýn erkeðe yönelik olana göre daha fazla olduðu görülüyor. Kadýna yönelik olan ideal güzellik dayatmasý yüzde 24,8 iken erkeðe yönelik ideal güzellik dayatmasý oraný ise yüzde 6,2" dedi.

"Toplumsal Cinsiyet Kalýplarý ve Kýskançlýk" baþlýklarý altýnda reklamlar analiz edildiðinde, kadýna yönelik toplumsal cinsiyet kalýplarýnýn yer aldýðý reklamlarýn yüzde 25,5 olduðunu belirten Gökaliler, "Erkeðe yönelik toplumsal cinsiyet kalýplarýnýn olduðu reklamlarýn oraný ise yüzde 65. Ýncelenen reklamlarda kadýna yüklenen toplumsal cinsiyet kalýplarý; güzel olma, cinsel cazibeye sahip olma, aile içerisinde çocuk bakýmýný üstlenme ve ev iþlerini yapma gibi kalýplarken erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet kalýplarý ise fiziksel ve ekonomik anlamda güçlü olma, kaslý bir vücuda sahip olma, yakýþýklý olma, motor-otomobil gibi taþýtlarý kullanabilme yetisine mutlaka sahip olma, teknolojiden anlama gibi kalýplar. Örneðin, mücevher reklamlarýnda kadýnlar erkeklerden tek taþ, pýrlanta kolye gibi hediyeler almasýný bekleyen ve bu hediyeleri aldýrmak için gerekirse erkeði cinsellikten mahrum býrakma gibi çeþitli yollara baþvuran bireyler olarak gösterilirken erkekler, mutlaka eþine veya sevgilisine mücevher satýn almak zorunda olan bireyler olarak gösteriliyor" diye konuþtu. Doç. Dr. Ebru Gökaliler, son yýllarda, toplumsal düzeyde kadýn ve erkek rollerinin geçmiþ dönemlere göre deðiþiklik gösterse de, kadýn iþ yaþamýnda söz sahibi olsa bile yine de reklamlarda genel geçer cinsiyet kalýplarýndan uzaklaþýlamadýðýný tespit ettiklerini kaydetti. Gökaliler, "Simgesel þiddetin en önemli özelliklerinden birisi, bireylerin toplum tarafýndan atfedilen rolleri benimseyerek sorgulamamasý ve þiddeti meþrulaþtýrmalarý. Bu nedenle reklamlarda fiziksel þiddet kullanýmý tercih edilmese de araþtýrma kapsamýnda reklamlarýn simgesel þiddet içerdiði görülmekte" dedi. ÝHA

Nefes darlýðý çekenlere uyarý Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Adem Dirican, baþta akciðer olmak üzere, kalp, sindirim, böbrek hastalýklarýnýn yaný sýra alerji ve obezite gibi durumlarda nefes darlýðý sorunu yaþanabileceðini söyledi. Nefes darlýðý ve parkinson sorunu hakkýnda açýklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Kliniðinden Uzm. Dr. Adem Dirican, "Yeteri kadar verimli þekilde nefes alamadýðýnýzý hissediyorsanýz, ihmal edilmeksizin nedenini araþtýrmalýsýnýz. Nefes darlýðý, beklenmedik bir anda, zor ve boðucu þekilde kiþiyi rahatsýz etmesi hissine denmektedir. Baþta akciðer olmak üzere, kalp, sindirim, böbrek hastalýklarýnýn yaný sýra alerji ve obezite gibi durumlar da nefes darlýðý sorunu oluþturabilir. Dispne olarak bilinen nefes darlýðý belirtilerine eþlik eden diðer belirtiler, göðüs aðrýsý, endiþe (anksiyete), yorgunluk, baþ dönmesi, hýrýltýlý solunum, öksürük, kanlý balgam ve göðüs sýkýþmasýdýr" dedi. ÝHA

Bel kilitlenmesine anahtar eller Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, halk arasýnda 'bel kilitlenmesi' olarak bilinen faset eklem sendromunun manipülasyon tedavisiyle düzeldiðini söyledi. Yaþlanma, aðýr iþlerde çalýþma, dengesiz yük taþýma, sert spor yapma, uzun süre oturma ya da travma sonucu faset eklem aðrýlarýnýn ortaya çýktýðýný belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, bu aðrýnýn omurganýn hangi seviyesinde kilitlenme olduðuna baðlý olarak deðiþebileceðine dikkat çekti. Þahabettinoðlu, "Bu aðrý özellikle bel bölgesinde görülür ve aðrý bel, kalçalar ve uyluklarýn arkasýnda hissedilebilir. Aðrý, ayakta durmakla, doðrulmaya çalýþmakla ve saða-sola dönmekle artar. Oturma ve öne eðilme ile azalýr. Doðrulurken zorlanma ve eller ile dizlerden destek alma tipiktir" dedi. Faset eklemlerin, omurlarýn arka tarafýnda bulunan kendi küçük ama iþlevi büyük eklemler olduðunu ifade eden Þahabettinoðlu, "Omur kemiklerinin birbirine baðlanmasýný, omurganýn öne, arkaya ve dönme hareketlerini esnek bir þekilde yapmasýný saðlar. Hem omuriliðin içinde yer aldýðý kanala hem de

omurilikten bacaklara veya kollara doðru giden sinirlerin çýktýðý kanala oldukça yakýndýr. Konumlarýndan dolayý ilerleyen durumlarda bu sinirlerin baský altýnda kalmasý sebebiyle bel fýtýklarýný taklit edebileceðinden detaylý bir fizik muayene ile bulgularýn iyi deðerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde çekilen MR'larda fýtýk da görülüyorsa faset eklem sendromu atlanýp yanlýþ ya da eksik teþhis ve tedavilere maruz kalýnabilir. Bel bölgesinde en yaygýn aðrý sebebi disk olarak kabul edilse de kronik bel aðrýsýnýn yüzde 15 ile 40'ýndan faset sendromunun sorumlu olduðunu gösteren çalýþmalar vardýr. Dolayýsý ile bel aðrýsý olan her 4 kiþiden birinde sebep faset eklem sendromudur. Yani bel kilitlenmesi, bel fýtýðýndan 3 kat daha fazla görülmektedir. Faset eklemlerde oluþan bozukluklar çok þiddetli bel ve sýrt aðrýlarýna sebep olabilir. Omurgaya uygulanan sürekli ve bilinçsiz yükler, bu küçük eklemlerin rahatsýzlanmasýna yol açmaktadýr. Ancak, bel-boyun aðrýlarýnýn en fazla görülen sebeplerinden olmasýna raðmen faset eklem sendromu yeterince tanýnmayýp ihmal ediliyor" diye konuþtu. ÝHA


15 Nisan 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Köyden taþýnma aþamasýna geldik Batman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý Ulaþ köyünde 4 yýldýr devam eden kýrkayak istilasý çileye dönüþtü. Her taþýn altýndan, evden ve ahýrdan çýkan kýrkayak nedeniyle köylüler korkudan uyuyamýyor. Batman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý Ulaþ köyü kýrkayaklar tarafýndan istila edildi. Köyde hemen her taþýn altýndan, evlerden ve ahýrlardan kýrkayak çýkýyor. Durumun neden kaynaklandýðýný bilmediklerini belirten köy sakinleri, ne yapacaklarýný bilmiyor. Köylüler, hastalýk endiþesi yaþadýklarýný belirterek, kýrkayaklarýn temizlenmesi için yardým bekliyor. Yaþadýklarý maðduriyeti ve yaptýklarý uðraþý anlatan köy sakinlerinden Faris Kardaþ, "Köyümüzde kýrkayak böcekleri var. Baþýmýza bela olmuþlar. Sabahtan akþama kadar iþim bu böceklerle uðraþmaktýr. Evimin içine giriyorlar. Çocuklarýn kulaðýna girer diye çok korkuyoruz. Yetkililerden bir ilaçlama yapmalarýný istiyoruz. Süpürüyorum, süpürüyorum bitmiyorlar. Bu böcekleri ezdiðimizde çok koku yapýyorlar. Onlarýn kokusundan yatamýyoruz" dedi. Kýrkayak böcekleri ilkbahar ve sonba-

harda olmak üzere senede 2 defa köylerine musallat olduðunu söyleyen köy sakinlerinden Ekrem Kardaþ, "Kýrkayaklar senede 2 defa köyü basýyor. Köylüler bu böcekleri temizlemekten periþan oluyor. Bu böcekler gündüzleri kaybolup geceleri çýkýyor. Gece ilaçlama yapýldýðý zaman gündüzleri ölen böcekler temizleniyor. Yetkililerden isteðimiz bu soruna bir el atsýnlar. Yetkililerden yardým istiyoruz" diye konuþtu.

Kýrkayak böcekleri yüzünden köyden taþýnma aþamasýna geldiklerini belirten Abdullah Kardaþ, "Derdimiz anlatýlamayacak durumdadýr. Bu baþýmýza gelenler bugünlük deðildir. 4-5 senedir bu haldeyiz. Yemek yerken önümüze böcek düþmemesine hasret kalmýþýz. Tavandan yemeklerimizin üstüne düþüyorlar. Duvarlardan vücudumuzun üzerine düþüyorlar. Yani acayip bir þey baþýmýza gelmiþ. Köyü terk etme derecesine geldi. Yetkililerin bizlere yardýmcý olmasýný istiyoruz" dedi. Beþ seneden fazladýr kýrkayak böceklerinin derdini çektiklerini ifade eden Delal Kardaþ, "Bu böcekler bölük bölük geliyorlar. Ýlk baþta köyün yukarý mahallesine þimdi ise bizim evlere de gelmiþler. Çocuklarýmýn yemeklerini sorunsuz bir þekilde önlerine býrakmaya hasretiz. Öðle yemeklerini verdim çocuðum böceðin ekmeðin üstünde olduðunu söyledi. Yemeklerin içine de giriyordular. Ýçine girdikleri yemeði dökmek zorunda kalýyoruz. Sabahlarý da var ama akþam daha çoktur. Bize bir çare bulunmasýný istiyoruz. Ýlaçta atýyoruz, bitmiyorlar. Kýrkayak böceði torunumun boynunun üstündeydi mosmor olmuþtu. Yetkililerin bir çare bulmalarýný istiyoruz" diye konuþtu. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

15 Nisan 2018 Pazar

Refah Sýnýr Kapýsý geçici olarak açýldý Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'deki Filistin Büyükelçiliði, Mýsýr yönetiminin Gazze'deki sivillere yardým saðlamak amacýyla Refah Sýnýr Kapýsý'ný üç günlüðüne çift yönlü olarak açtýðýný bildirdi. Refah kapýsýnýn açýlmasýnýn Gazze'deki Filistinlilere rahatlýk saðlayacaðý bildirildi. ze'deki kötü durumun ana nedenlerinden biri olduðunu sözlerine ekledi. Muhammed, Filistin halkýyla dayanýþma ve Filistin davasýna destek istemek ve bölünmeyi sona erdirmek için dün dünya halklarýna mesaj gönderdiðini söyledi. Gazze'de halkýn acý içinde olduðunu ve kötü koþullarda yaþadýðýný söyleyen Ýbrahim Shreih ise Filistinli yetkililerin bölünmeyi sonlandýrmamaktan sorumlu olduklarýný söyledi. Ýbrahim, Gazze'de iþ bulamadýðý için kardeþleriyle birlikte Avrupa'ya gidip kendisi için bulunan iþte çalýþmak istediðini söyledi. Mýsýr Hükümeti Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'ye yönelik darbeden sonra, 2013' ten beri Refah kapýsýný kapalý tutuyor. ÝHA Mýsýr yönetiminin Refah Sýnýr Kapýsý'ný üç günlüðüne çift yönlü olarak açtýðý bildirildi. Ýsrailli istihbarat yorumcusu Yussi Melman, Riyad ve Kahire'nin Filistinlilerin Gazze'nin Ýsrail sýnýrýna doðru ilerlemesini engellemek için Hamas'la gizli görüþmelerde olduðunu iddia etti.

Burs almak için seyahat edemediðinden yakýnan öðrenci Muhammed Suwaidan, eðitimine devam edebilmek için birçok kere Refah kapýsýndan geçmeye çalýþtýðýný fakat izin verilmediðini ifade etti. Geleceðinin tehdit altýnda olduðunu belirten Muhammed, Filistin'in bölünmesinin ve Ýsrail kuþatmasýnýn Gaz-

Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas, "Halkýmýz 100 yýllýk komployla karþý karþýya" dedi. Abbas 9. yýllýk Islamic Beit al-Maqdes Uluslararasý Konferansýnda açýklamalarda bulundu. Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas dün yaptýðý açýklamada, Filistin halkýnýn 100 yýl önce baþlatýlan bir komployla karþý karþýya olduðunu söyledi. Abbas, Filistin topraklarý üzerinde baþlayan komplonun, Ýsrail devletinin kurulmasýna zemin hazýrlayan Balfour Deklarasyonu ile baþladýðýný, son bölümünün ise ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Ýsrail'in baþkentini Kudüs olarak ilan etmesi olduðunu açýkladý. Filistin Devlet Baþkaný Abbas, "Yüz milyonlarca Müslüman ve Hristiyan halkýnýn duygu ve inançlarýna karþý çýkmakta ve bu konudaki uluslararasý hukuk ve kararlarýný ihlal etmektedir" dedi. Abbas, Ýsrail ile barýþ sürecinin gelecekteki görüþmelerini denetlemek ve uluslararasý kararlara dayalý bir konferans yapýlmasý çaðrýAlman Federal Ýstatissýnda bulunarak, tik Dairesi Yabancý Kayýt "Biz ve tüm ArapMerkezi'nin (ARZ) kayýtlar, Müslümanlar, larýna göre, ülkede yaþaHristiyanlar, Ýsyan yabancý sayýsý 2017 rail saldýrganlýðýyýlýnda rekor seviyeye na karþý taraflý çýktý ve yaklaþýk 10 milolan bu deklarasyon 600 bin kiþiye ulaþtý. yonu reddediyoÝstatistik Dairesi (Desruz" diye konuþtu. tatis), yabancýlarýn sayýKudüs'ün Fisýnda bir önceki yýla nalistin'in ebedi zaran yüzde 5,8 oranýnda baþkenti olduðuartarak 585 binlik bir arnu ve her zaman týþýn olduðunu duyurdu. böyle kalacaðýný On yýlýn yabancý nüfusun vurgulayan Abartýþýnýn 388 bin olduðu bas, "Kudüs, Fiaraþtýrma raporunda AB listin'in ebedi üye devletlerinden 2017 baþkenti olarak yýlýnda göç edenlerin orkalacaktýr" þektalama sayýsýnýn 439 bin linde konuþtu. olduðu belirtildi. ÝHA ÝHA

Almanya’da yabancý sayýsý 10 milyonu aþtý

Engelli vatandaþa þiddet

Melbourne'de engelli vatandaþa sokak ortasýnda þiddet uygulayan 4 polis, açýða alýndý. Avustralya'nýn Melbourne þehrinde engelli vatandaþa þiddet uygulayan 4 polis açýða alýndý. Acil psikolog hattýný arayarak yardým isteyen zihinsel engelli bir vatandaþýn evine

“Halkýmýz 100 yýllýk komployla karþý karþýya”

giden polisler, yardýma muhtaç vatandaþý evinin içinden sürükleyerek bahçeye çýkardý. Polis engelli vatandaþýn üzerine bahçede hortumla tazyikli su tuttu. Olayýn kamera kayýtlarýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan polisler açýða alýndý. ÝHA


SPOR

15 Nisan 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Baþakþehir, deplasmanda Galatasaray’a yenilmiyor Medipol Baþakþehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadýðý son üç maçta rakibine maðlup olmadý. Turuncu-lacivertliler, bu karþýlaþmalarda rakibi karþýsýnda 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti. Medipol Baþakþehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasýnda deplasmanda Galatasaray ile karþýlaþacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde ikinci sýrada bulunan turuncu-lacivertli ekip, bu önemli mücadeleyi de kayýpsýz geçerek þampiyonluk yolunda önemli bir adým atmak istiyor. Bugün Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da baþlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Cimbom'a içerde rahat yok Baþakþehir, deplasmanda Galatasaray'a karþý oynadýðý son üç karþýlaþmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet çýkarmayý baþardý. Geçtiðimiz sezonun 10. haftasýnda sarý-kýrmýzýlýlara konuk olan Avcý'nýn takýmý, Jan Olde Riekerink'in baþýnda bulunduðu Galatasaray'ý Mehmet Batdal ve Yalçýn Ayhan'ýn golleriyle 2-1 maðlup etmiþti. 2015-2016 sezonunda ise 23. haftada Aslan ile 3-3 berabere kalan turuncu-lacivertliler, bir önceki sezon da sahadan 2-2'lik eþitlikle ayrýlmýþtý. En fazla gol Galatasaray'a Medipol Baþakþehir'in, 2014-2015 sezonundan bu yana ligde en çok gol attýðý takým Galatasaray. Abdullah Avcý'nýn öðrencileri, söz konusu dönemde oynanan 7 maçta rakip aðlara tam 20 gol býraktý. Ýstanbul temsilcisi, bu süreçte sadece bir müsabakada skor üretemedi. ÝHA

Elazýðspor maç saatini bekliyor Spor Toto 1.ligin 31. haftasýnda Adana Demirspor'u konuk edecek olan TY Elazýðspor'da hazýrlýklar tamamlandý. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan yardýmcý antrenör Muammer Sürmeli'nin baþa geçtiði Tetiþ Yapý Elazýðspor'da son antrenman bugün kulüp tesislerinde yapýldý. Antrenmana sakatlýklarý bulunan Orhan Þam ile Serkan Kurtuluþ katýlmadý. Kulüp tesislerinde ter antrenmanýnýn ardýndan kampa giren futbolcular, bugün saat: 13.00'da Atatürk Stadýn'da oynanacak olan Adana Demirspor karþýlaþmasýný beklemeye baþladý. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11001 15 Nisan 2018 Pazar

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15 Nisan 2018 Pazar

SINAV TELAÞI

mi ÖF) öðrencilerinin bahar döne (A si lte kü Fa tim ðre ýkö Aç a ýr'd Diyarbak en saatlerinden itibaren sýnava erk hýn ba sa er, cil ren Öð dý. þla ba vize telaþý girecekleri okullarýn yolu tuttu.

Diyarbakýr'da AÖF öðrencilerinin bahar dönemi vize sýnavlarý baþladý. Öðrenciler dün ve bugün dört oturum þeklinde düzenlenen sýnavlarda ter dökecek. Öðrenciler, sabahýn erken saatlerinden itibaren sýnava girecekleri okullarýn yolu tuttu. Bazý öðrenciler erkenden gelip okul bahçesinde ders çalýþmayý tercih ederken çocuðu olan

CMYK

öðrenciler ise sýnav saatini çocuklarýyla birlikte okul bahçesinde turlayarak bekledi. Sýnava bu dönem hazýrlanamadýðýný belirten Þerife Parlak, "Pek bir þey beklemiyorum. Daha önce girdiðim deneyimlerden yola çýkarak bakacaðým artýk. Pek bir beklentim yok açýkçasý. Sabah burasý öðleden sonra kampüse kadar gideceðim. Mesafe bayaðý bir uzak.

Neden böyle onu hiç anlamýþ deðilim. Çünkü yarýn da öðleden sonra üniversiteye gideceðim. Niye sabah burasý öðleden sonra orasý onu pek anlamýþ deðilim? Keþke olmasaydý. Zaten çok zorlaþtýrýyorlar bari þu yol kýsmýný zorlaþtýrmasalardý" dedi. Sýnav sadece þehir merkezinde yapýldýðý için ilçeden gelen Neval Bilim, "Hani ilçesinden geliyorum. Her gün bir saat yol çekip buraya kadar geliyorum. Ýlçemizde sýnava girsek bizim açýmýzdan daha iyi. Senede 4 defa geliyorum Cumartesi ve Pazar günleri. Bir de iki oturum oluyor sabahýn köründe kalkýp gelmek zorunda kalýyorum. Pek çalýþamadým bu sýnava. Sadece çýkmýþ sýnav sorularýna çalýþtýðým için anca yapabileceðim kadar yapacaðým" diye konuþtu. Açýköðretim Fakültesi Tarih Bölümü öðrencisi olan Ferhat Pektaþ ise þunlarý söyledi: "Çalýþtýk, geldik bakalým sorular nasýl olacak? Yanlýþ sorularýn doðrularý götürmesi çok kötü bir þey. Daha önce Açýköðretim Fakültesi sýnavlarýnda böyle bir þey yoktu. Þuan 4 yanlýþ 1 doðruyu götürmekte. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Daha önce üniversiteye giriþ sýnavlarýnda bu oluyordu. Bu sistem sanýrým bir iki yýldýr gelmiþ yetkililerden bunun düzeltilmesini istiyoruz. Diðer öðrencilere de baþarýlar diliyorum." ÝHA

15 04 2018 0  
15 04 2018 0  
Advertisement