Page 1

65 ailenin evlat nöbeti sürüyor Çocuklarýnýn PKK mensuplarý tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasýyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklý kentlerden Diyarbakýr'a gelerek HDP il binasý önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyiþi 135'inci gününde de devam ediyor. 3’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

15 Ocak 2020 Çarþamba

Engelli kursiyerlere çorba ikramý Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelliler Þube Müdürlüðü bünyesinde meslek edindirme amacýyla açýlan kurslarda eðitim alan engellilere de sýcak çorba ikram etmeye baþladý. 4’DE

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Vatandaþla daha iyi iletiþim kurma eðitimi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, personeline vatandaþlarla daha iyi iletiþim kurulmasý için eðitim verecek. Eðitimde vatandaþlarýn sorunlarýnýn pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artýrýlmasý hedefleniyor. 2’DE

“Ekonomiye katký sunacak”

Sabah egzersizi enerjiyi artýrýr Kimi insanlar günün erken saatlerinde kahvaltýlarýný ve sporlarýný yaparak güne baþlar, kimileri de yataktan kalkamaz ve bu alýþkanlýklarý adeta iþkence gibi görür. Soðuk kýþ aylarýnda güne baþlamakta zorlanýyorsanýz sabahlarý yapabileceðiniz birkaç doðru egzersizle bunu aþabilirsiniz. 10’DA

Diyarbekirspor'dan taraftara teþekkür Nevþehir Belediyespor'u 1-0 yenerek ligde tam 9 maç sonra galibiyetle tanýþan Diyarbekirspor'da Basýn Sözcüsü Veysi Aþar, takýma verilen destekten dolayý taraftarlara ve basýna teþekkür etti. 11’DE

Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Karacadað Kalkýnma Ajansý Diyarbakýr Yatýrým Destek Ofisi bünyesinde Patent ve Marka Temsilciliði'nin açýldýðýný müjdeleyerek 2020 yýlý sonuna kadar 10 Ar-Ge ve Tasarým Merkezi kurmayý hedeflediklerini söyledi. Güzeloðlu, "ARGE ve tasarým merkezleri hükümetimizin de en önemli ve öncelik desteklediði konulardýr. Diyarbakýr'da henüz sahip olmamamýza raðmen; 2020 yýlý içerisinde buradan paylaþýyo-

rum, 2020 yýlý sonuna kadar 10 ARGE ve Tasarým Merkezi hedefini de Diyarbakýr için koymuþ bulunuyoruz. Ýnþallah 2020 takviminin sonuna kadar Diyarbakýr'da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediðimiz 10 adet ARGE ve Tasarým Merkezinin kuruluþunu gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Kurulacak olan ARGE ve tasarým Merkezi bizim il genelinde ekonominin ve üretimin yenilik temelinde deðiþmesine çok önemli öncülük edecektir" dedi. HABERÝ 6’DA

“Çocuklarýmýz en iyi þartlarda meslek öðrenmeli” 8’DE CMYK


02

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15 Ocak 2020 Çarþamba

Belediye personeline vatandaþla daha iyi iletiþim kurma eðitimi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, personeline vatandaþlarla daha iyi iletiþim kurulmasý için eðitim verecek. Eðitimde vatandaþlarýn sorunlarýnýn pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artýrýlmasý hedefleniyor.

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, vatandaþlarla daha iyi iletiþim kurulmasý, sorunlarýn

pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artýrýlmasý amacýyla beledi-

ye çalýþanlarýna yönelik olarak çeþitli konularda eðitim verecek. Belediye birimlerine gönderilen yazýda halkla iliþkiler, stres yönetimi, iletiþim, görgü ve nezaket kurallarý, ilk yardým, belediye mevzuatý, belediyenin birimleri ve görev tanýmlarý alanlarýnda çalýþanlara eðitim verilmesi istendi. Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu, hem mesai hem millete hizmet yolunda yol arkadaþlarý olarak deðerlendirdiði belediye çalýþanlarýndan devlet kurumlarýnda þikayet konusu olan bürokrasiyi azaltmalarýný, vatandaþlarýn daha iyi hizmet alabilmesi için iþlemleri kolaylaþtýrmalarýný istedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yerel yönetimlerde vatandaþ memnuniyetine büyük önem verdiðini belirten Baþkan Beyoðlu, "Liderimiz ve belediyecilikte en önemli referans noktamýz olan Cumhurbaþkanýmýzýn yerel yönetimlerle ilgili zaman zaman yaptýðý uyarýlarý emir olarak telaki ediyoruz. Belediye, vatandaþýmýzýn sorunlarýnýn kýsa ve pratik yollarla çözüm bulmasý gereken yerdir. Dolayýsýyla hizmet yaparken vatandaþýmýzýn iþini kolaylaþtýrmalýyýz. Yüce dinimizin de buyurduðu gibi zorlaþtýran deðil, kolaylaþtýran yol, yöntem ve söylemler kullanalým. Bu amaçla çeþitli konularda hizmet içi eðitimler vereceðiz" dedi. Felat BOZARSLAN

Silvan’da kazaným deðerlendirme sýnavý Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 8 ve 12'inci sýnýf öðrencilerine yönelik kazaným deðerlendirme sýnavý yapýldý. Silvan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan kazaným deðerlendirme sýnavýna 3 bin 460 öðrenci katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bedii Öter, beraberindekiler ile birlikte sýnav merkezlerini ziyaret etti.

Öter, öðrencilerin durumlarýný görmek, geliþimlerini izlemek ve eksikliklerini tespit edip önlem almak bakýmýnda oldukça faydalý olduðunu söyledi. Öter, "Silvan'da 2 bin 700 8'inci sýnýf öðrencisi ile 760 12'inci sýnýf öðrencisi kazaným deðerlendirme sýnavýna katýldý. Öðrencilerin durumlarýný görmek, geliþimlerini izlemek ve eksikliklerini tespit edip önlem almak bakýmýnda oldukça faydalý olan deneme sýnavlarý öðrencileri gerçek sýnav ortalamalarýnda hazýrlýyor. Bu bilinçle öðrencilerimize deneme sýnavlarý uygulamaya devam edeceðiz" dedi. ÝHA

‘‘S Se erre e s sa alle e’’ k ku uttlla am ma alla arrýý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, 'Sere sale' olarak adlandýrýlan Rumi yýlbaþý kutlandý. Gelenek gereði kýlýk deðiþtiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iþ yerlerini dolaþarak para ve meyve topladý. 13 Ocak'ta güneþin batmasýyla birlikte kýlýk deðiþtiren ve yüzlerini boyatan çocuklar, ev ve iþ yerlerini tek tek dolaþarak para ve meyve topladý.

Kürtçe yýlbaþý anlamýna gelen 'sere sale' kutlamalarýnýn gelenek haline geldiðini belirten çocuklar, "Ocak ayýnýn 13'ünde akþam saatlerinde yüzlerimizi boyatýp evleri dolaþýyoruz. Ev halkýndan kim kapýya çýkarsa, kendilerinden durumlarýna göre hediye istiyoruz" dedi. Vatandaþlar, yüz yýllardýr bu geleneðin sürdüðünü, çocuklarýn da bu kültürü yaþatmasýnýn önemli olduðunu söyledi. ÝHA


15 Ocak 2020 Çarþamba

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

65 ailenin evlat nöbeti sürüyor Yayaya çarpmamak için direksiyonu kýrdý, refüje çýktý Diyarbakýr'da sürücü önüne çýkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kýrýnca otomobil refüje çarptý. Kazada 3 kiþi yaralandý. Olay, Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 UM 629 plakalý otomobil sürücüsü, önüne çýkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kýrdý. Kontrolden çýkan araç, aydýnlatma direðine ve ardýndan refüje çarparak durabildi. Kazayý görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine saðlýk ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralýlar, olay yerinde yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Kaza nedeniyle DiyarbakýrÞanlýurfa karayolunda uzun araç kuyruðu oluþtu. Kazaya karýþan aracýn çekici yardýmý ile çekilmesinin ardýndan trafik normal akýþýna döndü. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

Trafo önce alev aldý, sonra bomba gibi patladý

Çocuklarýnýn daða kaçýrýldýðý iddiasýyla HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarýnýn terör örgütü PKK mensuplarý tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasýyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklý kentlerden Diyarbakýr'a gelerek HDP il binasý önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyiþi 135'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakýr'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduðu sýrada kýzý Fadime'nin terör örgütü PKK mensuplarý tarafýndan daða kaçýrýldýðýný söyledi. Levent, "Fadime'm yavrum seni çok özledim, ne olur kucaðýma geri dön. Yavrum polis ve askerimize teslim ol sana hiçbir ceza vermeyecekler, ne olur sesimizi duyun. Yeter kardeþlerin seni çok özledi, senin kalbin delik nasýl içlerinde duruyorsun, sen beni yedin bitirdin.

135 gündür buradayým, sizleri bekliyoruz bize gelin. Sizin o inlerde iþleriniz yok, ellerinizdeki o silahlarý atýn. Kalem tutacak elleriniz o silahlarý yere gömün yavrum" dedi. ÝHA

Diyarbakýr’da feci kaza, araçtan fýrlayan vatandaþ aðýr yaralandý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde aþýrý ýsýnan trafo bomba gibi patladý. Bismil ilçesine baðlý Tepe Mahallesi'nde arýzalanan bir trafo aniden alev aldý. Dumanlarýn yükseldiði trafo kýsa bir süre sonra bomba gibi patladý. Patlama nedeniyle çevredeki vatandaþlar büyük panik yaþadý. Patlama aný, vatandaþlarýn cep telefonu kamerasýna yansýdý. Dicle Elektrik ekipleri tarafýndan trafonun onarýlmasý için bakým onarým çalýþmasý baþlatýldý. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde transitin çarpmasý sonucu kapýsý açýlan araçtan fýrlayan bir kiþi, trafik levhasýna çarparak aðýr yaralandý. Kaza, Çýnar merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LJ 6835 plakalý transit, önünde seyreden 34 HN 4411 plakalý otomobile yandan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle kapýsý açýlan araçtan fýrlayan Mustafa E., kaldýrýmda bulunan trafik levhasýna çarptý. Kaza nedeniyle açýlan kapýdan fýrlayan talihsiz vatandaþ, hemen arabaya taþýnarak Çýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza sonrasý taraflar arasýnda çýkan kavgayý güvenlik güçleri ayýrdý. Olayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

15 Ocak 2020 Çarþamba

Çocuðunu kucaðýna alacaðý Diyarbakýr'a günü iple çekiyor Þanlýurfa'dan, gelerek tüp bebek tedavisi tayý detaylý deðerlendirdiðimizde yumurtalarýn çok zayýf olduðunu ve rahim duvarýnýn ince olduðunu belirledik. Hastaya 2 ayrý tedavi uyguladýk, yumurta, rahim gençleþtirme ve yumurta detoks tedavisi yaptýk. Amacýmýz kaliteli yumurtayý elde etmekti, biz hastaya süreci anlattýðýmýzda hasta umutsuz olduðu için ciddi anlamda kararsýzdý. Bizde hastaya umutsuz olmamasý gerektiðini tedavide baþarýlý olabileceðini söyledik. Hasta ikna oldu, tedavilerimizi yaptýk, transferi gerçekleþtirdik, transfer sonrasý gebelik kesesini görünce inanýlmaz mutluluk oldu ama hasta gebe olduðuna inanamadý. Çünkü 17 yýllý baþarýsýz geçen umutsuzluk, kalp atýþýný görünceye kadar sürdü. Kalp atýþý sonrasý hastalarla aðlamalý olduk. Hasta o kalp

olan Fatma Kesik, 17 yýl sonra mutlu haberi aldý. 17 yýllýk hayali gerçeðe dönüþen Kesik, çocuðunu kucaðýna alacaðý günü iple çekiyor.

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde yaþayan ve 17 yýldýr çocuk hasreti çeken Fatma Kesik, yýllarca baþvurduðu tüp bebek merkezlerinden olumsuz sonuç aldý. Arkadaþ tavsiyesi ile Diyarbakýr'a gelerek Kadýn Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e baþvuran Kesik'e yumurta ve rahim gençleþtirme tedavisi uygulandý. Yapýlan tedavinin ardýndan Kesik, 17 yýl sonra hamile kaldý. Yapýlan tedavi ile ilgili bilgi veren Kadýn Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Fatma Kesik'in 17 yýllýk çocuk özleminin sona erdiðini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamýz 38 yaþýnda 17 yýllýk evli, daha önce çok sayýda aþýlama ve tüp bebek tedavisi olmuþ fakat baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ. Arkadaþ tavsiyesiyle kliniðimize geldi, çok ciddi anlamda umutsuzdu. Çünkü birçok deneme yapmýþ, 17 yýllýk çocuk hasreti mevcuttu, biz has-

atýþ sesinin 'Hayatýnýn en huzur veren sesi' olduðunu, söyleyince hepimizi duygulandýrdý" dedi. "Kurban keseceðiz" Uzun yýllar anne olmak için tedavi gördüðünü baþarýsýzlýklardan dolayý umutsuzluða kapýldýðýný belirten Fatma Kesik, "3 defa aþýlama oldum tutulmadý, herkes çocuðun olmuyor kýsýrsýn diyordu, çok üzülüyordum. Bir arkadaþ tavsiyesiyle Hakan hocayla tanýþtýk. Allah ondan razý olsun, yumurta gençleþtirme tedavisi sonrasý hamileyim. Çok mutluyum, inþallah bu mutluluðu Allah herkese verir" diye konuþtu. 17 yýldýr baba olma hasreti çektiðini kaydeden Þehmuz Kesik ise mutlu haber sonrasý kurban keseceklerini söyledi. Kesik, "17 yýldýr Ýstanbul, Ankara dahil farklý illere gittik. Daha sonra Hakan hocaya baþvurduk. 17 yýl sonra çocuk sahibi olacaðýz inþallah. Heyecanlýyým, eve gidip kurban keseceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Engelli kursiyerlere çorba ikramý Diyarbakýr'da baþta hastanenler olmak üzere, camilerde sabah saatlerinde vatandaþlara sýcak çorba ikramý uygulamasýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Engelliler Þube Müdürlüðü bünyesinde meslek edindirme amacýyla açýlan kurslarda eðitim alan engellilere de sýcak çorba ikram etmeye baþladý. Sümer Park Ortak Yaþam Alaný'nda gerçekleþen eðitimlerden faydalanan engellilere, derslerin bitiþ saati olan 12.00'a kadar sýcak mercimek çorbasý, ekmek ve turþu ikram edilirken, engelli kursiyerler, uygulamadan dolayý memnuniyetlerini dile getirerek Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür etti. Kerem DOÐAN


15 Ocak 2020 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Çocuklarla yaþlýlar buluþtu Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Kuþaklar Arasý Öðrenme" programý kapsamýnda anaokulu öðrencileri yaþlýlarla buluþturuldu. Yaþlýlar, çocuklarla yakýndan ilgilenerek merak ettikleri sorularý yanýtladý.

Salon bitkisi bakýmýnda doðru bilinen yanlýþlar Diyarbakýr'da 30 yýldýr çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Serkan Güleçoðlu, salon bitkilerinin bakýmýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Özellikle kýþ aylarýnda salon bitkilerinin bakýmýnda zorluklar yaþandýðýný belirten Güleçoðlu, saksý bitkilerinin bakýmýnýn titizlikle yapýlmasý gerektiðini söyledi. Çiçeklerin bakýmýnda ýþýk ve su kadar konumunun da önemli oluðunu kaydeden Güleçoðlu, "Evde ya da iþ yerinde salon bitkisi varsa bitkiyi genel anlamda güneþ ýþýðý deðil de ev ya da iþ yeri ortamýnda bulunan ýþýklý yerde bulundurmak gerekir. Ayrýca çiçeðin topraðýný tam kurutmak çiçeðe verilecek en büyük zarardýr. Çiçeðin topraðý tam kuruduktan sonra su verilmesi yanlýþtýr. Bu çiçeðin de kurumasýna neden olur. Salon çiçekleri tropikal bölge çiçeði olduðu için yaz mevsiminde yapraklarýna su vermek yeterli olur. Kýþ aylarýnda ise oda sýcaklýðýnda tutulmalý ve yaz aylarýnda verilen su miktarýnýn yarýsý kadar su verilmelidir, bu çiçeðin ömrünü uzatýr. 3-4 gün ara ile bir bardak su vermek, bitkinin toparlanmasýna yardýmcý olur" dedi. ÝHA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, düzenlediði "Kuþaklar Arasý Öðrenme" etkinliðiyle Okyanus Koleji Anaokulu'nda eðitim gören çocuklarý yaþlýlarla buluþturdu. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný içinde yer alan Yaþlýlar Birimi'ndeki buluþma miniklerin ve yaþlýlarýn ayný masayý paylaþarak yaptýklarý kahvaltýyla baþladý. Kahvaltýnýn ardýndan çocuklar, yaþlýlarla sohbet etti. Yaþlýlar, çocuklarla yakýndan ilgilenerek merak ettikleri sorularý yanýtladý. Oldukça samimi bir ortamda geçen buluþmada yaþlýlar ve çocuklar neþeli dakikalar geçirdi. Anaokulu öðrencilerine eðitmenleri de eþlik etti. Yaþlýlar Birimi'ndeki programlarýný tamamlayan

minik öðrenciler, daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'nýn meslek edindirme amacýyla açtýðý sanat kurslarýný ziyaret etti. Kurs eðitmenleri, ürettikleri ürünler hakkýnda çocuklara bilgi verdi. Aþçý Çýraklýðý kursunda minik öðrenciler kursiyerlerle birlikte hamurlarla oyunlar oynadý. Sanat kurslarý ziyaretinden sonra minik öðrenciler, Engelliler Þube Müdürlüðü'nün engelli bireylere yönelik açtýðý kurslarý gezdi. Çocuklara, görme engellilerin yararlandýðý sesli kütüphane ve Braille Alfabesi'yle ilgili bilgi aktarýmý yapýldý. Engellilerle bir süre zaman geçiren çocuklar, son olarak müzik atölyesinde engelli aðabeyleriyle birlikte þarkýlar söyledi. Faruk ÞÝMÞEK


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

15 Ocak 2020 Çarþamba

Diyarbakýr’da patent ve Diyarbakýr Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu, Karacadað Kalkýnma Ajansý Diyarbakýr Yatýrým Destek Ofisi bünyesinde Patent ve Marka Temsilciliði'nin açýldýðýný müjdeleyerek 2020 yýlý sonuna kadar 10 Ar-Ge ve Tasarým Merkezi kurmayý hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakýr'da Valilik öncülüðünde kamu ve özel sektör arasýnda koordinasyonu saðlayarak Ar-Ge ve yenilik çalýþmalarýna yön verilmesine katký sunmak amacýyla kurulan Diyarbakýr Ýl Yenilik Platformu'nun, deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Kayapýnar Ýlçesi'nde bir otelde Vali ve Büyükþehir Belediye Baþkan V. Hasan Basri Güzeloðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýna Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kaya, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Engin yeþil ile kamu özel kurum yetkilileri katýldý. Toplantýnýn ardýndan Ýl Yenilik Platformu'nun çalýþmalarýyla ilgili basýn açýklamasý yapan Güzeloðlu, "Bilgi çaðýndayýz dünya bilgi çemberli büyük dönüþümün içinde ve sürecinde, tüm geliþmeler bilgiye dayalý bir perspektife göre þekilleniyor. Bugün dünyada ekonomiyi, geliþmeyi, kalkýnmayý tüm boyutlarýyla bilgi ve bilgi temelli geliþmeler belirliyor. Türkiye'nin 2023 hedefinde bilgi ekonomisi perspektifinde tüm kurum ve kuruluþlarýyla ve her bir þehirdeki kendi ölçeðinde buna göre hazýrlanmasý özellikle kentlerin kalkýnma ve geliþmesinde bilgi eksenli bir planlama anlayýþýn öne çýkmasý temel hedeftir. Cum-

hurbaþkanýmýzýn liderliðinde Türkiye bu kalkýnma sürecinde kararlý adýmlarla geleceðe doðru yürürken bizler de illerimizin sorumlu olduðumuz ölçeklerimizin buna göre hazýrlama mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin kalkýnma planý ile uyumlu

olarak Diyarbakýr'da da tüm bileþenlerimizle devlet, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör ve sivil toplumlar bir bütüncül bakýþ anlayýþýyla bunu karþýlamak bu hedeflere ulaþmak arzusundayýz. Bu bakýmdan Türkiye'de bir ilk ve örnek yaklaþým olarak Diyarbakýr Ýl Yenilik Platformu'nun 2019 yýlý aralýk ayý içerisinde kurmuþtuk" diye konuþtu. 2020 yýlý ilk aylýk deðerlendirme toplantýsýný gerçekleþtirdiklerini belirten Güzeloðlu, önceki toplantýdan bu yana en önemli geliþme olarak Dicle Teknokent'in yönetiminin yeniden belirlendiðini ifade etti. “Teknokentlerin üniversite - þehir iþbirliðini temelinde Start-up dediðimiz baþlangýç firma ve kuruluþlarýnýn bir araya geldiði katma deðer ve ihracata odaklý üretime altyapý hazýrlayan özellikle biliþim ve yazýlým alanýnda öncü sektörlerle buluþan merkezlerdir. Teknokentler ayný zamanda marka, patent ve yenilikçiliðin de merkezidir. Bilimin ticarileþtiði ticari ürüne dönüþtüðü ve kent ve ülke ekonomisinin katkýlarýný hazýrlayan bir merkezlerdir. Üniversitemiz bünyesindeki Dicle Teknokentimizde kuru-

luþundan bugüne çok etkin olmayan ve istediðimiz ölçüde kentin geliþmesine katký ne yazýk ki saðlayamayan yapýyý yenilikçilik platformuyla birlikte tamamen deðiþtirmiþ bulunuyoruz. Bugün sizlerle paylaþacaðým gibi Teknokentin ortaklýk yapýsý ve bundan sonraki hedeflerimizi ifade ettiðimiz tüm amaçlarla bizim için çok önceliklidir. 12 Aralýk 2019 tarihli yönetim kurulu kararý ile gerçekleþen genel kurul toplantý çaðrýsý sonrasý 8 Ocak 2020 tarihinde gerçekleþen genel kurul toplantýsýnda Dicle Teknokent'in ortaklýk yapýsý deðiþtirilmiþ ve yeni bir forma ulaþmýþtýr. Ýl Yenilik Platformu'muzun en önemli ve ilk bu anlamdaki çalýþmalarý Dicle Teknokent'teki bu ortaklýk yapýsýnýn deðiþmesi ile yönetim yapýsýnýn kentin tüm paydaþlarýna yayýlmasý olmuþtur" diyen Güzeloðlu, yeni dönemdeki Teknokentin ortaklýklarýnýn yüzde 61 ile Dicle Üniversitesi, yüzde 20 ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, yüzde 8 ile Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, yüzde 6 ile Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 3 ile Diyarbakýr Ticaret Borsasý ve yüzde 2 ile Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði'nin olduðunu açýkladý. Teknokent'in hem kurumsal iþleyiþiyle hem de Diyarbakýr özelinde Teknokent'te yer alacak firmalarla zenginleþeceðini vurgulayan Güzeloðlu, "Teknokentin sermaye dönüþümünde ve ortaklýk yapýsýnýn bu haliyle oluþmasýndaki katkýlarý ve


15 Ocak 2020 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

marka temsilciliði açýldý iþbirliði için Dicle Üniversitesi Rektörlüðümüze ve Sayýn Rektöre de teþekkür ediyoruz" dedi. 10 Ar-Ge ve Tasarým Merkezi kurmayý hedefliyoruz Güzeloðlu, Ýl Yenilik Platformu'nun önemli çalýþmalarýndan birinin de kentte henüz kuruluþu olmayan Ar-Ge ve Tasarým Merkezileri kurulma çalýþmalarý olduðunu belirtti. Güzeloðlu, "Bildiðiniz gibi özel sektör ve iþ yerlerinin ve sanayi iþletmelerinin önemli oranda destek aldýðý ve yeni dönemde, yenilik temelinde hem kendi üretimlerini hem de uluslararasý rekabet iliþkilerini çok güçlendirecek. ARGE ve tasarým merkezleri hükümetimizin de en önemli ve öncelik desteklediði konulardýr. Bu noktada Ýl Yenilik Platformumuzun paydaþlarý olarak özellikle Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan ve sanayi alanýnda öne çýkan iþletmelerimizde yoðun bir iþbirliði içerisindeyiz. Diyarbakýr'da henüz sahip olmamamýza raðmen; 2020 yýlý içerisinde buradan paylaþýyorum, 2020 yýlý sonuna kadar 10 ARGE ve Tasarým Merkezi hedefini de Diyarbakýr için koymuþ bulunuyoruz. Ýnþallah 2020 takviminin sonuna kadar Diyarbakýr'da bu anlamda özellikle bizim çok önemsediðimiz 10 adet ARGE ve Tasarým Merkezinin kuruluþunu gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Þu anda üç özel sektör, sanayi kuruluþumuzda yakýnda yoðun bir iþbirliði içerisindeyiz. Kýsa zamanda bunlarýn ve devam eden süreçte uygun altyapýsý ve ölçek ekonomisine göre kurulmasý gereken sanayi ve iþ yerlerimizde inþallah bunu gerçekleþtireceðiz. Bunu gerçekleþtirdiðimiz takdirde bölgemizde açýk ara en fazla araþtýrma geliþtirme ve tasarým merkezine sahip il olacaðýz inþallah. Bildiðiniz gibi bu merkezlerde çok ciddi anlamda buna sahip olan iþyerlerinde vergi indirimi, tasarým harcamalarýnýn tamamý, sigorta primi desteði, gelir vergisi stopaj desteði, damga vergisi istisnasý ve gümrük vergisi istisnasý saðlanmaktadýr. Buna baðlý olarak inþallah 2020 sonuna kadar kurulacak olan 10 en az ARGE ve tasarým Merkezi bizim il genelinde ekonominin ve üretimin yenilik temelinde deðiþmesine çok önemli öncülük edecektir" þeklinde konuþtu. Patent ve Marka Temsilciliði açýldý Güzeloðlu, Ýl Yenilik Platformu'nun yaptýðý çalýþmalar neticesinde Karacadað Kalkýnma Ajansý Diyarbakýr Yatýrým Destek Ofisi bünyesinde Patent ve Marka Temsilciliði'nin açýldýðýný müjdeledi.

Güzeloðlu, Patent ve Marka Temsilciliði ile ilgili þunlarý söyledi: "Ýl Yenilik Platformumuzun ilimize kazandýrdýðý bu geliþmenin özellikle gelecek perspektifte patent ve marka tescili konusunda Diyarbakýr'a önemli bir ivme katacaðýný bu noktadan faydalý model ve patent geliþtirme araþtýrma ve tesciline dönük süreci hýzlandýrýcý çok önemli bir katký saðlayacaðýna da eminiz. Burada 2020 için bir baþka hedefi de paylaþmak istiyorum. Diyarbakýr Ýl yenilik Platformunun 2020 hedeflerinin arasýnda patent ve marka tescilinde Türkiye'de Diyarbakýr'ýn her iki baþlýkta da yüzde bir oranýnda bir aþamaya gelmesi ve Türkiye'de hem patent baþvuru sayýsýnda hem de faydalý model baþvurusunda yüzde bir çoðunluðuna ulaþmasýdýr. Þu an itibariyle yüzde 0.2 ile 0.3 civarýndayýz. Yýlsonuna kadar inþallah kararlý bir þekilde yüzde 1'e taþýyacaðýz. Bunun için hem patent baþvuru ve tescil hem de faydalý model ve tescil konusunda ilgili tüm kurum kuruluþlarýmýzýn iþbirliði, karþýlýklý çalýþmasý ve alanda bilgilendirilmesi iþlemi yoðun bir þekilde sürecektir." Ýl Yenilik Platformu her ay il ekonomik ve sosyal geliþmelerini görüþecek Güzeloðlu, "Ýl Yenilik Platformu'nun aylýk deðerlendirme toplantýlarýnda Þubat'tan itibaren her aylýk toplantýmýzda il ekonomik ve sosyal geliþmelerini, temel faaliyetlerini, ihracat, iþsizlik, baþvuruda farklý model patent, esnaf düzeyindeki veriler, bununla ilgili diðer Türk Ýstatistik Kurumu verileri olmak üzere bir bütün olarak aylýk

deðerlendirmeyi gerçekleþtireceðiz. Buna üniversitelerimizin Ar-Ge çalýþmalarý, kentteki gerçekleþen önemli yatýrým ve giriþim hamleleri ve bentleri tüm baþlýkta girecek. Aylýk bu deðerlendirmede ilin rekabetçiliðini, rekabet endeksindeki göstergelerini ve bununla ilgili tüm parametrelerini bir ölçek ekonomisi baþlýðýnda ele alacaðýz. Ýllerin kalkýnma ve geliþmesinde öne çýkan öncülük yapan þüphesiz bütün sektörlerin gösterge bazýnda izlenmesini saðlamýþ olacaðýz. Bir bütün olarak 2020'de Valilik, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýmýz, Odalarýmýz, esnafýmýz sivil ve özel tüm sektörümüzde Diyarbakýr'ýn rekabetçiliðini arttýran ve çoðaltan Diyarbakýr ekonomisinin sürdürülebilir ve istikrarlý bir kalkýnmaya ve geliþmeye odaklanmasýný saðlayan özellikle ihracatý

ve katma deðeri yüksek ürünlere dönük bir üretimde yoðunlaþan bir sürece konu edilmesine çabalýyoruz. Ýnþallah 2020'de tüm bu alanlarda Ýl Yenilik Platformu baþlýðýnda gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarda bu hedefe ulaþacaðýz diye düþünmekteyiz. Bugünkü geliþmeler ve ortaya çýkan veriler doðru yolda olduðumuzu gösteriyor, elde ettiðimiz sonuçlar çok kýsa bir zamanda önemli kazanýmlar elde ettiðimizi gösteriyor. Ben bütün paydaþlarýmýza sürece katký koyan bütün kurum ve kuruluþlarýmýza, üniversitelerimiz, odalarýmýz olsun, Esnaf Odalarý Birliðimiz, Karacadað Kalkýnma Ajansýmýz, KOSGEB'imiz burada olmayan tüm kamu kurumlarýmýza emeði geçen herkese içtenlikle teþekkür ediyorum" diyerek konuþmasýný tamamladý. Kerem DOÐAN


08

EKONOMÝ

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

40 yýldýr söðüt aðacý geçim kaynaðý oldu Bitlis'in Hizan ilçesinde yaþayan Arif Ýltaþ, dededen kalma mesleðini sürdürerek 40 yýldýr söðüt aðacýndan sepet yapýyor. Kapýsýnýn önünde temizlediði söðüt dallarýný daha sonra eve alarak örme iþlemini gerçekleþtiren Ýltaþ, ürettiði sepetleri ise 30 ile 50 lira arasýnda satýþa sunuyor. Bitlis'in Hizan ilçesi Yeþilova Mahallesi'nde yaþayan sepet ustasý Ýltaþ, el iþi örme sepetler yaparak, günümüzde çok da yaygýn olmayan sepetçilik geleneðini sürdürüyor. Bitlis'in farklý bölgelerinden ve farklý þehirlerden sipariþ almaya baþlayan usta, evini de atölye olarak kullanýyor. Kapýsýnýn önünde temizlediði söðüt dallarýný daha sonra eve alarak örme iþlemini gerçekleþtiren Ýltaþ, ürettiði sepetleri ise 30 ile 50 lira arasýnda satýþa sunuyor. Ýltaþ, Hizan'da sepet örme iþini yapan tek kiþi olduðunu belirterek, "Bitlis'in Hizan ilçesinde oturuyorum. Evimin bir bölümünde sepet yapýyorum. Bir dükkaným olsun isterdim ama olmadýðý için evimde yapýyorum. Ben öldükten sonra bunun devam etmesini istiyorum. Bu mesleði buralarda yapan kimse yok. Söðüt aðacýnda yeni yeni filizler çýktýðýnda dereleri gezerek bunlarý toplamaya baþlýyorum. Sonbahar geldikten sonra yine daðlarý gezerek toplamaya baþlýyorum. Kapýmýn önünde bunu temizledikten sonra eve getirerek yavaþ yavaþ yapmaya baþlý-

yoruz. Küçük sepet, tandýr ekmeði piþirenler için büyük sepet yapýyorum. Karakovanlar için sepet yapýyorum. Sipariþ üstüne

Diyarbakýr’daki sürücü kurslarý fiyat birliðine gitti Diyarbakýr Sürücü Kurslarý Federasyonu ile Diyarbakýr Sürücü Kurslarý Derneði fiyat birliðine giderek, tüm kurslarýn eþit bir þekilde rekabet etmesini saðladý.

kim ne isterse onu yaparak gönderiyoruz. Bu yaptýðým sepetler çok saðlýklý. 10 gün içinde meyve kalsa bozulmaz. Buzdolabýna gerek kalmýyor. Evin içinde bir ihtiyaç gibidir. Her þey içine konabilir. El yapýmý olduðu için süs eþyasý olarak da kullanýlabilir. Yaptýðým bu sepetleri sipariþ üzerine Türkiye'nin farklý yerlerine gönderiyorum. Bizim buranýn bal, ceviz ve fýndýðý meþhurdur. Bölgenin arýcýlarý beni arýyorlar ve karakovan yapýyorum" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'da bulunan sürücü kurslarý sahipleri, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) toplantý salonunda bir araya geldi. Toplantýya DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kaya, DTSO Meclis üyesi Ahmet Akyapý, Diyarbakýr Sürücü Kurslarý Federasyon Baþkaný Kemal Akyapý, Diyarbakýr Sürücü Kurslarý Dernek Baþkaný Hüseyin Bulut ve kentte bulunan sürücü kursu temsilcilerinin tamamý katýldý. DTSO Baþkaný Mehmet Kaya, oda olarak sürücü kurslarýnýn baþlattýðý fiyat birliði sözleþmesini desteklediklerini söyledi. Kaya, "Bu tür uygulamalar sektör açýsýndan olumlu ve önemli bir geliþmedir. Fiyat birliði sözleþmesi ile sürücü kurslarý daha kaliteli hizmet vereceðine inanýyorum, sözleþmenin herkese hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. DTSO Meclis üyesi Ahmet Akyapý da Diyarbakýr Sürücü Kurslarý Federasyonu ileDiyarbakýr Sürücü Kurslar Derneðinin fiyat birliði sözleþmesine giderek önemli bir çalýþmaya imza attýðýný söyledi. Akyapý, taban fiyat birliði altýnda, çantacýlar ve komisyonculardan kursiyer alan iþletmeler hakkýnda gerekli cezai yaptýrýmlarýn uygulanacaðýný sözlerine ekledi. ÝHA

15 Ocak 2020 Çarþamba

“Çocuklarýmýz en iyi þartlarda meslek öðrenmeli” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Usta çýrak iliþkisinin en yoðun kesimi olan esnaf ve sanatkarlarýn çalýþanlarý evladý gibi gördüðünü belirterek, "Usta dediðin baba yarýsýdýr. Çalýþanlarý evlatlarýndan ayýrt etmeyip, onlarla birlikte iþini geliþtirip daha mükemmel çalýþma ortamýnda o gençlerin yetiþmesine katkýda bulunan insandýr. Ülke çapýnda 2 milyona yakýn iþ yerinde iþ öðrenen çocuklar, ustalarýn yanýnda yetiþen birer cevherdir" dedi. TESK-UNÝCEF iþbirliði ile düzenlenen Çocuk Haklarý ve Ýþ Ýlkeleri Programý'nýn ikinci dönem baþlangýç toplantýsýnda konuþan Palandöken, "TESK-UNÝCEF iþbirliði ile düzenlenen ilk projemiz çocuk iþçiliðinin önlenmesine büyük katký saðladý. Ýkinci projenin de baþarýya ulaþacaðýndan eminim. Bu kapsamda da çocuk iþçiliði ile mücadele için yeni bir yol haritasý çizeceðiz. Usta çýrak iliþkisinin en yoðun kesimi olan esnaf ve sanatkarlarýmýz çocuklarýn daha iyi þartlarda meslek öðrenmelerine katký saðlamaya devam edecek. Her zaman söylediðim gibi, dünyanýn her yerinde çocuk çocuktur. Çocuðun ýrký, dini, mezhebi olmaz. Hatýrlarsýnýz Aylan bebeðe tüm dünya aðlamýþtý. Oysa Aylan bebiðin ailesinin dini inançlarý farklý olmasýna raðmen tüm dünya günlerce Aylan bebek için aðladý. Onun için her biri birbirinden kýymetli olan çocuklarýmýza özenle bir þeyler öðretebilirsek, onlarýn haklarý, iþ ilkeleri, çalýþma ortamlarý ve çalýþma saatleri ile ilgili mesafe kat edebilirsek ne mutlu bize" diye konuþtu. Çocuk iþçiliði ile mücadelenin bir ayaðýnýn TESK olmasýnýn tesadüf olmadýðýný dile getiren Palandöken, "Böyle önemli bir projenin ortaðý olmamýz tesadüf deðil. Ýki milyona yakýn iþ yerinde iþ öðrenen çocuklarýmýz ustalarýmýzýn yanýnda güvenle yetiþiyor. Çocuk haklarý ve iþ ilkeleri konusunda ustalarýmýzýn bilgi ve birikimlerini aktarmasýna katký saðlayan UNÝCEF'e teþekkür ediyorum. Bu projenin akabinde daha büyük projeleri de birlikte yapmayý arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de hem ustalarýmýzla hem de iþ hayatýyla ilgili geliþmeleri yakýndan takip edeceðiz. Baþlangýcýnýn mutlu, sonucunun umutlu olmasýný temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. UNÝCEF Sosyal Politikalar Bölüm Baþkaný Emre Üçkardeþler ise TESK ile olan iþbirliðinin çok kýymetli olduðunu dile getirerek projeyle ilgili þunlarý söyledi: "Çocuk iþçiliði konusunda TESK ile olan iþbirliði bizim için çok kýymetli. Bu iþbirliði Türkiye'de çocuk iþçiliðinin bitirilmesine yönelik bir kamusal iradenin çok önemli bileþenidir. Çünkü esnaf ve sanatkarlarýn katkýsý olmadan gençlerin meslek edinmesi mümkün deðil. Þu anda bu iþbirliðinde yeni bir döneme girdik. Bir yýldan uzun süredir çok sayýda faaliyet yürüttük. Ýki bine yakýn kiþiye eðitimler verdik, araþtýrmalar yapýp kitapçýklar hazýrladýk. Türkiye'deki çocuk iþçiliði ulusal eylem planýnýnda vurgulandýðý gibi çocuk haklarý ve iþ ilkeleri konusunda bilgi birikimimizi ve edindiðimiz tecrübeyi nasýl kullanýrýz sorusuna yanýt aramak için buradayýz. Önümüzdeki dönemde daha fazla tespit, çocuklarýn çocuk iþçiliðinden alýnýp mesleki eðitim merkezlerine yerleþtirilmesi gibi doðrudan doðruya sonuca çok güçlü katkýda bulunacak faaliyetleri hep beraber ele alacaðýz." Faruk ÞÝMÞEK


15 Ocak 2020 Çarþamba

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Kreþte soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle yaþam mücadelesi veriyor Hakkari'deki özel bir kreþte eðitim gören 6 yaþýndaki Cevahir Mukaddes Akar, soluk borusuna kaçan yemek nedeniyle iki aydýr yoðun bakýmda tedavi görürken, aile ise olayda ihmal bulunduðu iddiasýyla þikayetçi oldu.

Hakkari'de özel bir kreþe giden kýzý Cevahir Mukaddes Akar'ýn 12 Kasým Salý günü yediði yemeðin soluk borusuna kaçtýðýný ifade eden Recep Akar adlý vatandaþ, kreþte sorumlu öðretmenin ihmali nedeniyle kýzýnýn 2 aydýr yaþam mücadelesi verdiðini iddia etti. Kýzýnýn soluk borusuna kaçan yemeði çýkarmak için mücadele ettiði sýrada öðretmenin cep telefonu ile konuþtuðunu ve durumun farkýna varamadýðýný öne süren baba Akar, kýzýnýn saniyelerce çýrpýndýðýný ve durumu arkadaþlarýnýn fark ettiðini kaydetti. Akar, "Kýzým, 12 Kasým Salý günü feci bir ihmal kurbaný olmuþtur. Videolara bakýldýðýnda, ihmalin ne kadar korkunç olduðu ekrana geliyor. Emniyetin araþtýrmalarýna göre kýzýma ilk önce öðretmen Hatice Timur tarafýndan kutunun içerisinden bir þey yediriliyor. Aradan bir saat geçtikten sonra baþka bir oyun odasýnda kýzým boðazýndaki cismi çýkarmakla mücadele ederken, sorumlu öðretmen ise telefonla konuþuyor. Telefon ihmalinden dolayý kýzýmýn çýrpýnmasýný arkadaþlarý görüyor ve öðretmeni dürtüyorlar. Öðretmenin elindeki telefonu býrakarak ilk yardým müdahalesinde bulunmasý gerekiyordu. Ama tam tersi kýzýmý çekiþtirerek lavaboya götürüyor ve orada zorla kusturuyor. Bu da doktorlarýn dediðine göre orada yarým saat bekletmiþ. Ardýndan TEDAÞ ekipleri tarafýndan kýzým hastaneye götürülmüþ. Bu da ihmalin ne kadar korkunç olduðunu gös-

teriyor. Benim kýzýmýn baþýma geldi, baþkasýnýn baþýna gelmesin. Tabi kaza da olabilir, insanoðludur hata da yapabilir ama videoyu izledikten sonra olayýn ne kadar ciddi olduðunu bir kez daha anladým" dedi. Kýzýnýn 12 Kasým'dan beri hiçbir ilaca cevap vermediðini dile getiren Akar, "Kýzým þu anda Azrail'le resmen savaþýyor. Kýzým doktorlarýn deyiþine göre kurtulsa dahi yüzde 95 bitkisel hayata girecek. Kýzýmý koþarak kreþe teslim ettik, ölü olarak bize teslim ettiler. Þu anda Hakkari Valiliði, Hakkari Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Van Saðlýk Ýl Müdürlüðü bu konuda yoðun

çaba sarf ediyorlar. Ýnþallah durumlar elveriþli olursa, uçak ambulans ayarlayýp kýzýmý uygun bir hastaneye götürüp tedavisine baþlayacaðýz. Ama kýzýmýn bilinci bir daha geri gelmeyecek ve kýzým ömür boyu bakýma muhtaç olacak. Yeryüzünde sadece bu kýzým vardý. Ömür boyu çocuksuz olarak hayatýmýza devam edeceðiz. Bu anlamda tüm yetkililerden bizlere yardýmcý olup, suçlularýn bir an evvel cezalandýrýlmalarýný istiyorum. Kimse bu durumu farklý bir yere çekmesin. Allah'a þükür maddi durumumuz çok iyi. Bu anlamda bunlarýn cezalandýrýlmasýný istiyoruz. Baþkalarýnýn çocuðu da bu duruma düþmesin diye benim tek istediðim bunlarýn cezalandýrýlmasýdýr" ifadelerini kullandý. CÝMER baþta olmak üzere Adalet Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Hakkari Ýl Saðlýk Müdürlüðüne talimat verdiðini vurgulayan Akar, "Þu anda olay soruþturma aþamasýnda olup bende olaydan 20 gün sonra Van'ýn Edremit ilçesindeki polis merkezine giderek þikayetçi oldum" diye konuþtu. Kreþ Müdürü Polat Soydan ise olayýn adli sürecinin devam ettiðini ve bu nedenle açýklamada bulunmayacaklarýný söyledi. ÝHA

Anneleri telef olan 4 yavru Van kedisi þefkatle büyütülüyor Bingöl'de bir genç, anneleri aracýn çarpmasý sonucu telef olan 4 yavru Vankedisine sahip çýkarak onlarý büyütmeye baþladý. Genç ilçesinde yaþayan 22 yaþýndaki Murat Zoroðlan'ýn amcasýna Van'dan kedi hediye edildi. Amca, Van kedisine bakamayýnca, yeðeni Murat Zoroðlan kedilerin bakýmýný üstlendi. 4 yavru dünyaya getiren kedi, 2 ay sonra otomobil çarpmasý sonucu telef oldu. Bunun üzerine Murat Zoroðlan annesiz kalan 4 yavruya sahip çýkarak onlarý büyütmeye baþladý. Kendi kendine beslenmeye baþlayan kediler için kulübe de tutan genç, birçok alýcýsý çýkan hayvanlarý satmayýp sahiplendi. Amcasýna Van kedisinin hediye olarak geldiðini anýmsatan Murat Zoroðlan, "Bir süre sonra doðum yaptý. Doðumdan 2 ay sonra bir aracýn çarpmasý sonucu anne Van kedisi öldü. Amcam bakamadýðý için ben bakmaya baþladým. Þimdi annelik de babalýk da yapýyorum. Onlarýn bakýmýný üstlenmekten hiçbir zaman þikayetçi deðilim, mutluyum. Onlar benim göz bebeðim gibi" dedi. "Satýn almak isteyenler oldu vermedim" Kedileri satýn almak isteyenler olduðunu ancak hayvan sevgisinin aðýr basmasýndan dolayý hiçbir zaman böyle bir düþüncesi olmadýðýný dile getiren Zoroðlan, "Günlük mamalarýný eksik etmiyorum ve geciktirmiyorum. Gelip bu kedileri satýn almak isteyenler de oldu ama ben vermedim. Yurt dýþýndan tanýdýklarýmýz geldi, para teklif ettiler ben yine vermek istemedim. Çünkü bu kedileri seviyorum ve hiçbir zaman vermeyeceðim" diye konuþtu. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

15 Ocak 2020 Çarþamba

Sabah egzersizi enerjiyi artýrýr Kimi insanlar günün erken saatlerinde kahvaltýlarýný ve sporlarýný yaparak güne baþlar, kimileri de yataktan kalkamaz ve bu alýþkanlýklarý adeta iþkence gibi görür. Soðuk kýþ aylarýnda güne baþlamakta zorlanýyorsanýz sabahlarý yapabileceðiniz birkaç doðru egzersizle bunu aþabilirsiniz. Sabah egzersizleri enerjiyi doðal yoldan artýrmayý saðlayan çok önemli bir egzersiz türüdür. Kimi insanlar günün erken saatlerinde kahvaltýlarýný ve sporlarýný yaparak güne baþlar, kimileri de yataktan kalkamaz ve bu alýþkanlýklarý adeta iþkence gibi görür. Oysa her gün birkaç dakika erken kalkmaya çabalamak 30 dakikalýk bir sabah egzersizi için vücudu alýþtýrarak zaman yaratmak demektir. Sabah egzersizlerini günlük programýn bir parçasý haline getirmek metabolizmada fark yaratan bir deðiþimin anahtarýdýr. Daha da önemlisi, bu alýþkanlýk kiþinin gün içinde kendisini daha pozitif ve üretken hissetmesine yardýmcý olur. Elbette egzersiz için günün baþka bir zamaný da tercih edilebilir ancak sabah egzersizleri farklýdýr. Neden mi? Herbalife Nutrition Global Fitness Eðitim Direktörü Samantha Clayton þöyle anlatýyor: Enerjiyi maksimum düzeyde arttýrýr Samantha Clayton, "Sabah egzersizleri kalp atýþýmýzýn ve kan akýþýmýzýn hýzlanmasýna yardýmcý olarak daha zinde ve pozitif hissetmemizi saðlar. Günün diðer zamanlarýna kýyasla enerjiyi arttýrýr, ayakta kaldýðýmýz süre boyunca dinç kalmamýza yardýmcý olur. Güne egzersizle baþlamak gün içerisinde saðlýklý beslenme tercihleri yapma olasýlýðýmýzý arttýrýr. Genellikle egzersiz yapmadan güne baþlayan kiþiler sabah saatlerinde uyanmalarýna yardýmcý

olacaðýna inandýklarý þekerli, yüksek yað ve yüksek karbonhidrat içeren besinlere yönelir. Saðlýksýz besinlerle baþlanan sabahlarda vücudun kan þekerinde ani deðiþimler yaþanabilir. Ayrýca þekerli gýdalar baðýmlýlýk da yapabilir. Kahvaltýda tüketilen þekerli bir gýda, örneðin tatlý bir çörek geri kalan öðünlerde yanlýþ beslenme tercihlerine neden olabilir. Sabah egzersizleri kiþiyi enerjik hale getirdiðinden yüksek kalorili gýdalara duyulan ihtiyacý kendiliðinden azaltýr. Egzersiz programýnýn saðladýðý doðal enerji artýþý, gereksiz ve saðlýksýz kalori kaynaklarýndan uzak durmamýza yardýmcý olur. Birçok insanýn egzersizden sonra bilinçli bir tercihle taze besinler tüketmesinin nedeni budur." dedi. Doðru zaman yönetimi ve stresten arýnma Samantha Clayton, "Birçoðumuz trafiðin yoðun olduðu saatlerde iþe gitmek zorunda kalýyoruz ve sabah egzersizine fýrsat bulamýyoruz. Eðer

egzersizi en az iþimiz kadar önceliðimiz haline getirebilirsek zamanýmýzý da maksimum fayda ile yönetebiliriz. Örneðin iþyerine yakýn bir spor salonuna üye olarak sabah saatlerimizi daha kaliteli ve etkili bir biçimde kullanmamýzý saðlayabiliriz. Böylece trafiðe takýlmak yerine spor salonunda rahatlamýþ oluruz. Bu hem vücut hem de zihin saðlýðýmýz açýsýndan faydalý sonuçlar doðurur. Dolaylý olarak stresten uzak kalmamýza yardýmcý olur ve ruh halinizde olumlu etki yaratýr. Eðer spor salonuna üye olmak mümkün deðilse, sabah erken kalkýp yürüyüþe çýkmak da iyi bir çözümdür." diye konuþtu.

Kadýnlarda saç dökülmelerine dikkat Saç Ekimi Uzmaný Songül Alçý, kadýnlarda saç dökülmelerine dikkat edilmesi konusunda uyarýlarda bulundu. Saç Ekimi Uzmaný Songül Alçý, "Kadýnlar günümüz estetik çözümleri ile her sorunlarýna çare bulabilirken saç sorunu hala tam olarak çözülebilmiþ deðil. Erkeklerde saçsýzlýk olur hatta saçsýz erkekler bile trend oluþturabilirken kadýnda saçsýzlýk ve sac seyrekliklerini kabul edemiyoruz. Saç dökülmeleri saç çizgimizin yavaþ yavaþ geniþlemesi panik, oluþan seyreklikler büyük mutsuzluk hepimizde. Kadýnlarda zayýflama çabalarý, hormonal sorunlar, demir eksikliði hamilelik, þehir hayatý, iþ stresi, boþanma, sýk kuaför, sýk boyama, saçlarý ile aþýrý oynama, sac uzatma nedenli takýlan klipsler, eklenen saçlar derken saclar devamlý travmaya maruz kalýyor. Sonuçta hasarlý saclarý, seyreklikleri, saç açýklýklarýný onarmak Onlarda erkekler kadar kolay olmuyor.

Kadýnlarda kaybedilmiþ saclar çoðu durumda geri yerine konulamýyor. Her sac seyrekliði ve her saç dökülme tipi saç ekimi yapmak için uygun olmayabiliyor. Kadýnlar sadece erkek tipi dökülme ve menopoz sonrasý dökülmelerde yada saçlý bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor. Gitmeniz gereken yer bir dermatolog ve size yapýlacak bir seri tahlil ile saç dökülme nedeniniz bulunacak bu duruma özel belki bir diyetisyen belki jinekolog belki endokronoloji bölümüne yönlendirileceksiniz. Ya da saç ekimi için uygundur denilerek bir saç ekim bölümüne yönlendirileceksiniz. Saç ekimi için uygun aday iseniz yani iki kula arasý mesafede arka bölgede saçlarýnýz sýk ve saðlýklý ise saç ekimi yaptýrabilir çok iyi bir sonuca ulaþabilirsiniz. Saçlarýnýz uzunken saç ekimi artýk yapýlýyor burada da endiþe edilecek bir durum yok. 3. Gün saçlarýnýzý yýkayýp iþe gidebilirsiniz" dedi.

Samantha Clayton, sabah egzersizlerinde yaz ve kýþ farkýný ise þöyle açýklýyor: "Yaz aylarýnda hava erken aydýnlandýðý için sabah egzersizlerine alýþmak daha kolaydýr. Kýþ aylarý içinse ayný þeyi söylemek olasý deðil. Soðuk ve yaðýþlý günlerde yatakta fazladan geçirilen bir saat muhakkak ki herkese çekici gelir. Bu nedenle saðlýklý sabah rutinine mümkün olduðunca erken baþlamak önemlidir. Eðer rutin alýþkanlýðýnýz için geç kaldýðýnýzý düþünüyorsanýz, günün egzersizle daha güzel geçeceðine inanarak kendi kendinizi motive etmeye çalýþabilirsiniz." Faruk ÞÝMÞEK

Saç seyrekliðinde birinci maddenin var olan saçlarý korumak olduðunu ifade eden Alçý, "Ýkinci basamak seyreklikler canýmýzý sýkýyor ve sosyal ve özel hayatýmýzda problem oluþturuyorsa þimdi sýklýkla yapýlan iþlem saç pigmentasyonu saç efekti ya da saç gölgelendirme olarak ta bilinen bu iþlem erkek ve kadýnda saç seyrekliklerinde ,saç ekim düþünülmediði ve yapýlamayacaðý durumlarda, saç ekimini ertelemek için, baþvurulan bir iþlem. Kadýnlarýn kalýcý makyaj olarak kaþ seyrekliklerinde dudak renklendirmede kirpik dibi eyeliner uygulamalarýnda aslýnda çok yabancý olmadýklarý bir iþlem. 3-5 yýl kalýcýlýðý olan bu iþlem kadýnlarý oldukça rahat ettiriyor. Ýþlem sýrasýnda aðrý acý hissetmiyorsunuz. Seyrek bölgenin geniþliðine göre iþlem 2-4 saat arasýnda sürüyor. Belki kalýcýlýðý arttýrmak için ihtiyaç duyulduðundan üzerinden tekrar geçilebiliyor. Seyreklikler karsýdan fark edilmeyince kadýnda dikkatlerin saçýnda olamadýðýný görünce artýk bu kaygý ortadan kalkýyor. Erkeklerinde artýk sýklýkla tercih ettiði bir yöntem haline gelen saç pigmentasyonu son zamanlarýn en revaçta iþlemi" açýklamalarýnda bulundu. ÝHA


SPOR

15 Ocak 2020 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Diyarbekirspor’dan taraftar ve basýna teþekkür Nevþehir Belediyespor'u 1-0 yenerek ligde tam 9 maç sonra galibiyetle tanýþan Diyarbekirspor'da Basýn Sözcüsü Veysi Aþar, takýma verilen destekten dolayý taraftarlara ve basýna teþekkür etti. TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, 1-0 kazandýðý Nevþehir Belediyespor karþýlaþmasýnda takýma verilen destekten dolayý taraftarlara ve basýna teþekkür etti. Nevþehir Belediyespor'u 1-0 yenerek ligde tam 9 maç sonra galibiyetle tanýþan Diyarbekirspor'da Basýn Sözcüsü Veysi Aþar, takýma verilen destekten dolayý taraftarlara ve basýna teþekkür etti. Avþar, "Diyarbekirspor ve Nevþehir Belediyespor müsabakasýnda bizleri yalnýz býrakmayan öncelikle büyük taraftarlarýmýza ve gazeteci arkadaþlara ve basýn kuruluþlarýna ve dostlarýmýza

sonsuz teþekkür ederiz. Nevþehir Belediyespor maçýnda kazandýðýmýz üç puaný aldýðýmýz galibiyeti tüm Diyarbakýr camiasýna ve Diyarbakýr halkýna armaðan ediyoruz." dedi. Bu arada Diyarbekirspor yönetimi kentteki ziyaretlerine devam ediyor. Kulüp Baþkaný Turan Ýlgin ve yöneticiler ASKF ve TÜFAD'ý ziyaret ederek birlik ve beraberlik havasý oluþmasý için destek talebinde bulundu. Kulüp Basýn Sözcüsü Avþar, tüm kent dinamikleriyle iyi iliþkiler geliþtirmek istediklerine dikkat çekerek bu yöndeki ziyaretlerin devam edeceðini söyledi. ÝHA

Diyarbakýrspor, ikinci yarýya iddialý hazýrlanýyor Diyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakýrspor, sezonun ikinci yarýsýna iddialý hazýrlanýyor. Devre arasýnda önemli transferler gerçekleþtirerek kadrosunu güçlendiren YeþilKýrmýzýlý kulüp, bu hafta sonu baþlayacak devre arasý öncesinde BAL ekibi Baðlar Belediyespor ile oynadýðý hazýrlýk maçýný 4-1 kazanarak moral takviyesi yaptý. Hedeflerinin BAL'a yükselmek olduðunu belirten Kulüp Baþkaný Ekrem Karakoç, yarým asrý geçen bir maziye sahip olan Diyarbakýrspor'un misyonunu temsil etme adresinin sadece Diyarbakýrspor olduðunu söyledi. Diyarbakýrspor'un yeniden doðuþunun tüm bölgede heyecan oluþturduðunu belirten Karakoç, "Diyarbakýrspor efsanesi yaþýyor ve misyonunu sadece kendisi temsil eder. Her kulüp kendi misyonunu temsil eder, kimse yaþayan bir kulübün misyonunu temsil edemez. Bu bir bayrak yarýþýdýr, nasýl bizden önce baþka insanlar yönetti, biz de gelip geçiciyiz ve kalýcý olan Diyarbakýrspor'dur. Hedefimiz bu büyük çýnarý bu sezon BAL'a taþýmak. Sonrasý zaten kendiliðinden gelir. Dalga dalga büyüyen suyu önünü alamazsýnýz. Teknik heyetimiz ve futbolcularýmýza güveniyoruz. Bu sezon inþallah bir üst lig olan BAL'a yükseleceðiz" dedi. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11605 15 Ocak 2020 Çarþamba

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

YAZAR Hatice KAMER

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün

MUHABÝRLER

ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ

Ümit ÖZDAL Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15 Ocak 2020 Çarþamba

DiYARBAKIR’DA ‘SIFIR BiR’ iZDiHAMI Geçtiðimiz günlerde vizyona giren 'Sýfýr Bir' filmi oyuncularý, Diyarbakýr'daki gösterime katýldý. Alýþveriþ merkezine gelen binlerce vatandaþýn oyunculara ulaþmak istemesi izdihama neden oldu.

Sinemalarda vizyona giren Sýfýr Bir filmi oyuncularý, Ceylan Karavil Park AVM'de Diyarbakýrlýlarla buluþtu. Oyunculu gösterimin yapýlacaðýný duyan vatandaþlar AVM'ye akýn etti. Filmin oyuncularýný görüp kendileri ile fotoðraf çektirmek isteyen kalabalýk grup, izdiham yaþanmasýna neden oldu. Baþrol oyuncularý Savaþ Satýþ, Onur Akbay'la birlikte, Burak Akyüz, Mehmet Elmas ve Salih Ýnci'den oluþan film ekibi, yoðun kalabalýk nedeni ile sinema salonuna girmekte zorlandý. Oyuncular filmde kadýna þiddet ve çocuk istismarýný ele alýrken, gittikleri her sinema salonunda kadýna þiddeti ve çocuk istismarýna karýþý olduklarýný ve vatandaþlarýn da bu konuyla ilgili bilinçlenmesi için seyircilerle birlikte 'Herkes Sussa Biz Susmak' sloganý attý. Kadýna þiddet ve çocuk istismarý ele alýndý Baþrol oyuncularýndan Savaþ Satýþ, Diyarbakýr'ýn çok geliþtiðini burada olduklarý için gururlu olduklarýný söyledi. Satýþ, "Güzel bir film çektiðimize inanýyoruz, 4 yýldýr mücadelenin içerisindeydik, dijital platformda baþlayan hikayemizi beyaz perdeye taþýmak ayrý bir kývanç sebebi. Bizler gururluyuz, toplumun kanayan yaralarýndan çocuk istismarýna, kadýna þiddete dikkat çekmeye çalýþtýk. 10 Ocak'ta vizyona girdik, dizide ve filmde en çok CMYK

vurguladýðýmýz toplumun sorunlarýydý. Çok heyecanlýyýz çok mutluyuz, beklentilerimizin daha fazlasýný karþýladýlar. Bugüne kadar bizi yalnýz býrakmayan bir ekibimiz vardý, hala da bizi yalnýz býrakmýyorlar, nereye gitsek yoðun ilgiyle karþýlaþýyoruz, bizleri bu kadar sevdiklerini görünce sevgimizin karþýlýksýz olmadýðýný görüyoruz çok teþekkür ederiz hepsine" dedi.

Diyarbakýrlý olan Onur Akbay, filmde Cihat Sarsýlmaz karakteri ile Diyarbakýr'ý temsil ettiðini, memleketine böyle bir organizasyonla geldiði için çok gururlu olduðunu aktardý. Akbay, "Hemþehrilerimle sinema filmi sayesinde birlikte olmak, benim için büyük bir gurur, biz hoþ geldik Diyarbakýr'a onlar da bizi görmek için hoþ geldiler. Hepsine teþekkür ediyorum, 4 yýllýk dizi maceramýz sonrasýnda beyaz perdede yer alan filmimizde bizi yalnýz býrakmadýlar. Beyaz perde bizim hayalimizdi, biz bu hayali seyirciler sayesinde gerçekleþtirdik" diye konuþtu. Azad karakteri ile beyaz perdede yerini alan Mehmet Elmas ise filmin konusuna deðinerek kadýna þiddete ve çocuk istismarýna karþý senaryo yazýldýðýný söyledi. Elmas, "Haberlerde çok kadýna þiddet ve çocuk istismarýný görüyorduk, bunlarda bizim çok zorumuza gidiyordu. Ýnsanlýk namýna böyle bir senaryo yazýldý, bizde böyle bir senaryonun yazýlmasýný istemiþtik. Böyle bir filmi canlandýrdýðýmýz için mutluyuz, tüm tüm Türkiye'de 'Herkes Sussa Biz Susmak' sloganý yaptýk, herkes destek çýktý bize. Ýnþallah kadýn þiddeti ve çocuk istismarý bir daha görmeyeceðiz diye umut ediyorum" þeklinde konuþtu. Film ekibi önümüzdeki günlerde Ýstanbul, Adapazarý, Kocaeli, Ankara, Eskiþehir, Bursa, Trabzon, Samsun, Ýzmir, Antalya, Denizli, Isparta'da da sinemaseverlerle buluþacak. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement