Page 1

POS tefeciliðinde 16 tutuklama Diyarbakýr merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 34 þüpheliden 16'sý tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarýnda bir banka müdürü ve bir banka çalýþanýnýn da olduðu 18 þahýs adli kontrol þartýyla serbest býrakýlýrken,

POS tefeciliði yoluyla binlerce kiþiyi maðdur eden örgütün üst düzey yöneticilerine ait 10 banka hesabýna el konuldu. Ortaya çýkan fotoðraflarda örgüt üyelerinin tefecilik yoluyla elde ettikleri paralarla poz verdikleri ortaya çýktý. 3'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

14 Haziran 2018 Perþembe

ÝÇÝN DÝYARBAKIR

Sahur 03.01

Ýftar 19.49

Fiyatý:s 25 Krþ

O aslýnda öz be öz DiYARBAKIRLI Ahmet BEÞENK

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

DERNEKLER VE BAÞKANLAR

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

2’DE

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

O ÞEHÝR KALMADI HAFIZALARDA (2)

6’DA

Toplu ulaþým ücretsiz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan Bayramý nedeniyle arife gününden baþlayarak 4 gün boyunca toplu ulaþým hizmetlerini ücretsiz verecek. Arife ve bayramýn birinci günü de 117 araçla oluþturulacak ringlerle vatandaþlar, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalardan mezarlýklara ücretsiz ulaþtýrýlacak. 5'DE

Ýkramiye ve maaþ piyasayý canlandýrdý Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi, emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýný erken ödenmesiyle birlikte vatandaþlarýn bayram alýþ veriþe baþlamasý Diyarbakýr esnafýnýn yüzü güldü. 7'DE

1962 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Sur içi bölgesinde bulunan Melikahmet semtinde bulunan Lalebey Mahallesi, Sülüklü sokakta dünyaya gelen öz be öz Diyarbakýr çocuðu Oya Eronat'ýn ayný zamanda Fýrat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ýnþaat Mühendisliði Bölümünü bitiren deneyimli bir Ýnþaat mühendisi olduðunu da biliyor musunuz? 6 yýl boyunca Çanakkaleli, öncesi ve sonrasý farklý bölgelerde doðup büyüdüðü iddia edilen 24. Dönem Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili olan Eronat Öz Diyarbakýr gazetesi mikrofonlarýna tüm yürekliliði ile konuþtu. CMYK

Ak Parti 24. Dönem Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, 24 Haziran tarihinde yapýlacak olan seçimlerde öz be öz Diyarbakýr kökenli ve doðumlu tek Milletvekili adayý. Kendisi üzerinden kirli propagandalar yürütmek isteyenlerin olmasýnýn hiçbir þekilde Diyarbakýr insanýna hizmet aþkýný etkileyemeyeceðine deðinen Eronat, tekrar milletvekili seçilmesi halinde Diyarbakýr ile ilgili hayallerinde yeþerttiði hayallerini hayata geçireceðinin müjdesini de veriyor. Ahmet Beþenk'in Haberi 8'DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

"Bir elin nesi var iki elin sesi var" "Birlikten Kuvvet Doðar" Ata sözleri hiç boþuna söylenmemiþ. Hiçbir Aile, hiçbir Kuruluþ ve hiçbir Dernek birlik olmasa ayakta duramaz daima batmaya mahkumdur. Kýsaca bunlara bir örnek olarak Derneklerden bahsedelim. Dernekler 7 kiþiden kurulur ve bu 7 kiþi kendi arasýnda bir Baþkan seçer, bu çalýþmalar arasýnda dernek daha fazla üye kazanmak için çalýþmalar yapar, bu çalýþmalarý yaptýðý zaman herkese her üyeye ayný ölçüde dav-

14 Haziran 2018 Perþembe

DERNEKLER VE BAÞKANLAR ranmak ve ikilik yapmamaya gayret etmek zorundadýr. Baþkan olarak seçilen ve kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanmak ve kendi çýkarý için çalýþmalar yapýp diðer üyelerin ve yönetimdeki arkadaþlarýnýn haklarýný kendi hakký gibi aramayan bir Baþkanýn ömrü de çok kýsa olur ve o Dernek kýsa zamanda yok olmaya mahkum olur. Bir Baþkan davet edilen yerlere sadece kendisini pofpopluyan ve Baþkanýn her dediðine el kaldýran ve yanlýþlara bile "evet" diyen bir yönetimdeki kiþiyle hareket ederse ve diðer yönetimdeki kiþileri hiçe sayarsa, demekki bu

baþkanýn tek gayesi var ve bu gayesine ulaþmak için bu derneði kurdu ve çýkarý içinde kullanýyor olursa iþte o Baþkanýn ömrü de saygýnlýðý da duruþu da, Baþkan olmadan önceki duyulan saygýyý da kaybetmesi açýktýr. Baþkanýn görevi her ne olursa olsun nereye davet edilirse edilsin Hangi kurum ve kuruluþ ziyarete gelirse, Baþkan O Dernekteki 7 arkadaþý da ve ayný zamanda bu arkadaþlar bu derneðin Kurucu üyesi olduðundan onlarý da mutlaka bu davete davet etmesi ve beraberce gelenleri karþýlamasý hem o Derneðin saygýnlýðýný artýrýr ve hem o derneðin ne kadar ciddi bir

dernek olduðunu gösterir. Yok sadece 2 veya 3 yandaþýný kendisinin þakþakçýsýný davet ederse iþte o zaman gelenler tarafýndan ne kadar basit bir Dernek olduðu da ortaya çýkar ve buna göre bu derneðe deðer verilir. Türkiye'de çok sayýda Dernek bu gibi menfaat peþinde koþan Baþkanlar tarafýndan kýsa zamanda kapanmýþtýr. Tek baþýna boy göstermek her zaman kaybetmesi demektir, Hiçbir dernek baþkanýna ihtiras kin ve bencillik yakýþmaz ve bunu da iyi bilmesi gerekir o Baþkaný oraya getiren bu 7 kiþi onu oradan da indirmesini çok iyi bilir.

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) (Basýn: 823240 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de


HABER

14 Haziran 2018 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

16 tutuklama Diyarbakýr merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 34 þüpheliden 16'sý tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þahýslara ait 10 banka hesabýna el konuldu. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Büro ekipleri koordinesinde Diyarbakýr merkezli olmak üzere Ýstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydýn ve Þýrnak'ta üçüncü þahýslar üzerine kurulan fason firmalar aracýlýðýyla örgütlü bir þekilde tefecilik faaliyetinde bulunduklarý belirlenen þahýslara eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Geçtiðimiz hafta düzenlenen operasyonda, aralarýnda bir banka müdürünün de olduðu 34 kiþi gözaltýna alýndý, 26 adet POS cihazý, sanal POS için kullanýlan bilgisayarlar, yüzlerce kredi kartý ve 150 bin lira da ele geçirildi. Hesap hareketleri

incelendiðinde örgüt üyelerinin 1 milyar liralýk haksýz kazanç elde ettikleri de tespit edildi. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan mahkemeye sevk edilen 34 þüpheliden 16'sý tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarýnda bir banka müdürü ve bir banka çalýþanýnýn da olduðu 18 þahýs adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý. Öte yandan, POS tefeciliði yoluyla binlerce kiþiyi maðdur eden örgütün üst düzey yöneticilerine ait 10 banka hesabýna el konulurken, ortaya çýkan fotoðraflarda örgüt üyelerinin tefecilik yoluyla elde ettikleri paralarla poz verdikleri ortaya çýktý. ÝHA

Diyarbakýrlý ailelerin çeyiz çatýþmasý: 1 ölü Ýstanbul Pendik'te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasýnda çýkan silahlý çatýþmada 1 kiþi hayatýný kaybetti. Silahlý çatýþmanýn yaþandýðý anlar ise bir cep telefonu kamerasýyla saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiðimiz aylarda Pendik'te meydana geldi. Ýddiaya göre, Diyarbakýrlý olduklarý öðrenilen iki aile arasýnda düðün öncesi gelinin çeyizi konusunda tartýþma baþladý.

Evin önünde gerçekleþen tartýþma kýsa sürede büyüyerek kavgaya dönüþtü. Kavga sýrasýnda evdekilerle çeyizi götürmek için gelenler arasýnda silahlý çatýþma çýktý. Silah seslerini duyan baba balkona çýkarak aþaðýya doðru ateþ etti. Çatýþmada 1 kiþi hayatýný kaybederken, iki taraftan çok sayýda kiþi yaralandý. Çatýþma sýrasýnda sokak içerisinde bulunan vatandaþlar panik yaþaya-

rak saða sola doðru kaçýþtý. Vatandaþlar saðlýk ve polis ekiplerini arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik þeridi çekerek önlem alýrken, saðlýk ekipleri yaralýlara müdahale etti. Yapýlan müdahale sonrasý yaralýlar hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olaya iliþkin çalýþma baþlatan polis ekipleri çok sayýda kiþiyi gözaltýna aldýðý öðrenildi. Öte yandan yaþanan olay çevrede bulunan bir vatandaþ tarafýndan cep telefonuna kaydedildi.Görüntülerde silah sesleri ve kaçýþmalar görülüyor. ÝHA

Hareket halindeki araç yandý Adýyaman'da, seyir halindeyken yanan hafif ticari araç küle döndü. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakasý öðrenilemeyen hafif ticari araç Kahta - Sincik karayolu Cendere Köprüsü yakýnlarýnda seyir halindeyken alev aldý. Motor kýsmýndan çýkan alevleri fark eden sürücü

Ýþçi servisi devrildi: 5 yaralý Þanlýurfa'da iþçi servisinin devrilmesi sonucunda araçta bulunan 2'si aðýr toplam 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, ikindi saatlerinde Mardin-Þanlýurfa istikametinin 51. km'de meydana geldi. Servis sürücüsü Mehmet K., idaresindeki 80 GN 447 plakalý aracýyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boþ tarlaya yuvarlanýp takla attý.

aracý yolun kenarýna park ederek bir yandan alevlere müdahale etti bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangýný söndürdü. Yaþanan olay sonrasýnda ölen ya da yaralanan olmazken küle dönen araç kullanýlamaz hale geldi. ÝHA

Diyarbakýr’da taciz iddiasý Bir kadýný taciz ettiði ileri sürülen þahsa vatandaþlar linç giriþiminde bulundu Diyarbakýr'da bir kadýný takip edip taciz ettiði iddia edilen þahýs, vatandaþlar tarafýndan linç edilmek istendi. Olay, Yeniþehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaþandý. Ýddiaya göre yolda yürüyen bir kadýn, kendisini takip eden bir kiþi tarafýndan taciz edildiðini öne sürerek baðýrdý. Sokaða kaçan þahsý gören vatandaþlar zanlýnýn peþinden koþmaya baþladý. Kovalamaca sonucu bir sokakta yakalanan þahsa vatandaþlar linç giriþiminde bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri vatandaþlarý bölgeden daðýtarak zanlýyý gözaltýna aldý. Zanlý ve kadýn ifadeleri alýnmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan çevrede bulunan bazý vatandaþlar adamýn kadýný taciz etmediðini öne sürerken, kadýn da kendisini taciz eden adamý gördüðünü belirtti. ÝHA

Servis aracýndan bulunan, Ömer K., Ali K., Serkan A., sürücü Mehmet K., ve Celal E., yaralandý. Daðyaný Jandarma mýntýkasýna ait olan bölgede Jandarma ekiplerinin ihbarý üzerine 112 Saðlýk ekipleri olay yerine geldi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardýndan, yaralýlar Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine ve diðer çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Yaralýlardan sürücü Mehmet K. ve Celal E.'nin durumunun aðýr olduðu bildirildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

14 Haziran 2018 Perþembe

OSB yatýrýmcýsýna müjdeyi verdi AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ve yatýrýmcý iþ insanlarýyla bir araya geldi. OSB'de tekstil sanayi yatýrýmlarýnýn önünde engel olan arýtma tesisi ihalesinin 21 Mayýs'ta yapýldýðý müjdesini veren Eker, OSB'deki diðer ihtiyaçlarýn da bir an önce giderilmesi için giriþimleri baþlattýklarýný ifade etti. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, OSB yönetimi ve yatýrýmcý iþ insanlarýyla bir toplantý gerçekleþtirdi. OSB konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Eker'in yaný sýra eski Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Kutbettin Arzu, AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, OSB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Aziz Odabaþý, kurum müdürleri, OSB'de yatýrýmlarý olan iþ insanlarý ve parti il teþkilatý üyeleri katýldý. OSB yönetim binasý önünde OSB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Aziz Odabaþý ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlan Eker ve beraberindekiler daha sonra konferans salonuna geçti. Burada selamlama konuþmasýný yapan Odabaþý, OSB için yaptýðý çalýþmalardan dolayý Eker'e teþekkür etti. Ardýndan konuþan Eker ise, yönetim kurulu üyeleriyle daha önce bir görüþme gerçekleþtirdiðini, görüþmede kendisine 4 ana sorunun iletildiðini ve ivedi bir þekilde giriþimler sonucunda tekstil sanayi yatýrýmlarýnýn önünde engel olan arýtma tesisi ihalesinin 21 Mayýs'ta gerçekleþtirildiði müjdesini verdi. Eker, "Organize Sanayi Bölgesinin gerek altyapýsýnýn düzeltilmesi, gerek daha verimli daha üretken bir üretim faaliyeti yapabilmesi için gerekli ihtiyaçlarýnýn giderilmesi hususunda her zaman biz destek verdik.

Bu desteði vermeye devam edeceðiz. Yakýn tarihlerde doðalgaz konusu baþta olmak üzere, bir takým inþaat iþleri, yol, ulaþým, demiryolu hattýnýn çekilmesi kolaylýklarý hususlarýnda ve arkasýndan da geniþleme konusunda da bizim karýnca kararýnca desteðimiz ve katkýmýz olmuþtur. Geçtiðimiz günlerde Aziz Odabaþý ve bazý üyeler bana geldi. 4 tane konu söylediler ihtiyaç alaný. Bunlardan bir tanesi altyapý ödenekleri, 3,5 milyon TL civarýnda bir paranýn

ödenmesi hususu. Ýkincisi atýk su arýtma tesisi. Bu da bizim teþebbüsümüzden sonra kararlaþtýrýlan ve ihalesi 21 Mayýs'ta yapýlan bir husus. Geniþleme alanýna yönelik kamulaþtýrýlacak arsalara yönelik ödenek talebi. Bir de ikinci ilave alanýnýn yatýrým programýna alýnmasý hususu. Tabi itfaiye ve benzeri konular görüþüldü. Ama özellikle bu söylediðim 4 husus Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Faruk Özlü'ye ricada bulunduk o da 'üzerinde hassasiyetle duracaðýný ve talimat verdiðini' ve Diyarbakýr'a özel destek saðlanacaðýný söyledi. Arýtma tesisi ihalesinin 21 Mayýs'ta yapýlacaðýný söyledi. Arýtma özellikle tekstil sanayi yatýrýmlarý için çok önemli, boya sanayi için çok önemli. Bunlar olmadan orada herhangi bir yatýrýmýn, tesisin yapýlmasý mümkün deðil. Onun için bu arýtmanýn yapýlmasý lazým" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Eker ve beraberindekiler OSB'de bulunan fabrikalarý gezdi. ÝHA


HABER

14 Haziran 2018 Perþembe

Ramazan Bayramý’nda toplu ulaþým ücretsiz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan Bayramý nedeniyle arife gününden baþlayarak 4 gün boyunca toplu ulaþým hizmetlerini ücretsiz verecek. Arife ve bayramýn birinci günü de 117 araçla oluþturulacak ringlerle vatandaþlar, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalardan mezarlýklara ücretsiz ulaþtýrýlacak. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde Ramazan Bayramý nedeniyle vatandaþlarýn rahat ve konforlu yolculuk yapmalarý için ücretsiz toplu taþýma hizmeti verecek. Büyükþehir Belediyesi toplu taþýma araçlarý, arife gününden baþlayarak bayram tatili boyunca vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Yoðun bir þekilde yapýlan mezarlýk ziyaretlerini göz önünde bulunduran Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn mezarlýklara daha rahat bir þekilde ulaþmasýný saðlamak amacýyla arife ve bayramýn birinci günü kent merkezi ve ilçelerin farklý noktalarýndan mezarlýklara seferler düzenleyecek. Arife ve bayramýn ilk gününde 117 toplu taþýma aracý, kent merkezi ve ilçelerde vatandaþlarý mezarlýklara ücretsiz taþýyacak. Ramazan ayý süresince vatandaþlarýn maðduriyet yaþamamasý için toplu taþýma sefer saatlerini sahur saatine göre düzenleyen Büyükþehir Belediyesi, arife günü dahil olmak üzere sefer saatlerinde deðiþikliðe giderek Ramazan ayýndan önce uygulanan saatlere göre hizmet vermeye baþlayacak. Büyükþehir Belediyesi, Ramazan Bayramý'nda toplu taþýmada tam kapasiteyle çalýþacak. Ümit ÖZDAL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Mezarlýklar bayrama hazýr Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan Bayramý'nda ve öncesinde vatandaþlarýn kabristan ziyaretlerini sorunsuz þekilde geçirmelerini saðlamak amacýyla kentte bulunan mezarlýklarda temizlik çalýþmasý baþlattý. Vatandaþlarýn Ramazan Bayramý'ný sorunsuz þekilde geçirmesi için çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, bayram öncesi ve ilk günü yapýlacak kabristan ziyaretleri nedeniyle mezarlýklarda temizlik çalýþmasý baþlattý. Kentte bulunan Yeniköy, Çiftehavuzlar, Þehitlik ve Alipýnar mezarlýklarý Ramazan Bayramý öncesinde oluþan çöplerden arýndýrýlacak. Temizlik çalýþmasýna Yeniköy Mezarlýðý'nda baþlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, daha sonra ayný çalýþmayý Çiftehavuzlar, Þehitlik ve Alipýnar mezarlýklarýnda yürüterek kabristanlarý bayram öncesi hazýr hale getirecek. Mezarlýklarda yürütülen temizlik çalýþmalarýnda 20 personel ve 3 temizlik aracý görev yapýyor. Toplanan çöpler bertaraf edilmek üzere araçlarla Karacadað Çöp Depolama sahasýna naklediliyor. Kerem DOÐAN

Atilla, þehit aileleri ve gazilerle iftarda buluþtu

Vali Güzeloðlu’ndan Bismil’e ziyaret Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu Bismil ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Bismil'i ziyaret eden Vali Güzeloðlu'yu, Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili adayý Fehmi Kardeþoðlu, Ak Parti Ýlçe Teþkilat Mehmet Kýzýlkaya, kurum amirleri ve

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, þehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeðine katýldý. 7. Kolordu Komutanlýðý tarafýndan þehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programý düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlýðýnda verilen iftara Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Büyükþehir muhtarlar karþýladý. Bismil Kaymakamlýðý'ný ziyaret eden Vali Güzeloðlu, Kaymakam Yüksel'den Ýlçe hakkýnda brifing aldý. Vali Güzeloðlu, burada yaptýðý konuþmada Bismil ilçesi Diyarbakýr'ýn en önemli ilçelerinden biri olduðuna deðinerek, kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte el ele ilçeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalýþmalar yürütüleceðini kaydetti. Kaymakamlýk ziyaretinden sonra Vali Güzeloðlu Ýlçeden ayrýldý. Kerem DOÐAN

Belediye Baþkaný Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutaný Tümgeneral Sinan Yayla, askeri, mülki erkan ve aileleri, þehit yakýnlarý, gaziler ile aileleri katýldý. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda, þehitlerin ruhuna dualar okundu. Baþkan Atilla, þehit ve gazi aileleriyle ayný masada iftarlarýný açtý. Þehit yakýnlarý ve gazilerle yakýndan ilgilenen Baþkan Atilla, sorunlarý ve taleplerini dinledi. Baþkan Atilla, ailelerle bir süre sohbet etti. Ümit ÖZDAL


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

Geldiðiniz ilinizde adýsaný duyulmuþ lokantalarý aramayýn, boþuna. Onlarýn yerini restaurantlar almýþtýr, cafeli yemek salonlarý almýþtýr. Demli çay içtiðiniz çayevlerini belki arar bulursunuz, damanýn, satrancýn, dominonun eksik olmadýðý küçük masalar ve kürsüler yerinde deðildir. Ancak yaþlýlarýn oturup dinlendiði kapanmaya yakýn çayevlerinden bir elin parmaðý kadar kalabilmiþtir, semtinizde. Siz, þehrin ana merkezinde olana bitene þaþýp kalýrken, bu þehrin kýsa zamanda bunca deðiþimle neler kaybettiðini neler kazandýðýný düþünürken, etrafýnýzdan gelip geçenlerden tanýdýk simalar aramayýn, kesinlikle. Onlar, sizin gibi terk edip gitmiþlerdir, ayný minvalde. Siz, madem suçlayacak kiþi arayacaksýnýz, kendinizden baþlayýn itham edilecek olanlarýn baþýnda. Elbette sizin gibi gidiþine bahane uyduracak olanlarýn laf torbasý boþ deðildir. Daha önce kaleme aldýðýmýz "Gülümse Ey Þehir" yazýmýzý okudunuz mu, bilmem!.. Bu yazýda kendi insanýna küskün olmamasý gereken þehri, bir de "Suskunum Ey Þehir" adýnda baþka makalede yazmýþtýk. Siz, bu makaleleri okumak için muhakkak yer aldýðý kitabýmýzý temin etmeniz lazým. Bilirsiniz, kitaplar bir defa basýlýr, yýllar sonra tükenmez, bizde. Bir okumama hastalýðýna tutulan yaþantýmýzda, þehri uzaktan sevme alýþkanlýðýný bir türlü terk etmiyoruz.

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

14 Haziran 2018 Perþembe

O ÞEHÝR KALMADI HAFIZALARDA (2)

Doðup büyüdüðünüz þehre neden yabancý kaldýðýnýzý eminim açýklamaktan uzaksýnýz. Üzülmeyin, biz de doðup büyüdüðümüz ve halen yaþamakta olduðumuz þehre yabancý kalmýþýz, býrakýlmýþýz. Neden mi? Arada bir þehir dýþýna çýktýðýmýzda dönüþümüzü erkene alma telaþýmýzý görenlere, "Þehir bize küsmesin." Deriz. Sahi siz þehrinizle ne zaman barýþacaksýnýz? Küs deðilseniz, neden þehirden seneler bounca ayrýsýnýz? Siz, þehrinizi seviyorsanýz, iki saatlik uçak yolculuðuyla Ýstanbul'da þehrinize yýlda dört-beþ defa gelemez miydiniz? Bayým, o þehir kalmadý, hafýzalarýmýzda. Biz, bu þehrin sevenleri, öksüz kalmýþ yetimler gibiyiz. Bizi anlayan kalmamýþsa þehrin sokaklarýnda sessiz kalmaya mahkûmdur, çýðlýðýmýz. Siz, geldiðiniz bir kaç gün içinde fe-

ryad û fîgan ile þehri arar durursunuz, biz onun yasýný tutuyoruz. Siz, yeni yerleþim alanlarýnda parklý, havuzlu, kamelyalý, güvenlik kameralarýyla donatýlmýþ, asansörlü, klimalý dairelerinde mutluluktan dört köþe olanlarýn huzurlu yapýlarýna baktýðýnýzda þehre dair yüzlerinde gördüðünüz hüznün yalancýlýðýný bize sormayýnýz. Onlara deyin ki neden terk ettiniz, o güzelim tarihî evleri? Neden çok katlý apartmanlara yýktýrdýnýz, o evleri? Evlerin avlularýnda havuzlar vardý, güller daima canlýlýðýný korurdu, kapýlarý sokaða açýlan evlerin kapý tokmaklarý kadýna, erkeðe, çocuða göre farklýlýk taþýrdý. Yazýn sýcaklýðý damlarda atýlýrdý, akþamüzeri. Kýþýn güneþ gören cephesine, yazýn gölge düþen odalarýnda hayat bulurdu, yaþam. Eyvanda sohbetler eksik olmazdý, hiçbir zaman. Ýpe dizilen kurutmalýklar, dama çýkarýlan salçalar, küplere dizilen kýþlýklar, yýllýk satýn alýnan sadeyað, alýnan ceviz, yapýlan eriþte, kesilen þehriye, öðütülen mercimek, deðirmene gönderilen buðday, tokmaklarla vurulan yarma,.. Sandýklarda saklanan yazmalar, senede bir iki kez giyilen bayramlýklar, el emeði harcanan, göz nuru dökülerek iþlenen, çifte hasa nakþedilenler anlatýlmakla biter mi? Komþudan akþamüzeri gelen sýcak bir kap yemek, fýrýndan buðusu üzerinde ekmek, köpüðü üzerinde olan yayýk ayraný konuþulmaya deðmez mi? Hasta olaný ziyarette kusursuz, taziyede ev sahibi, bayramda komþu, düðünde-niþanda dost insanlar nerededir, þimdi? Þehrini ziyaret eden hemþehrim, bizi fazla söyletme ki aramýzda kalp kýrgýnlýðý artmasýn, dostluðumuz sözde olsa da bozulmasýn. Sen sanal ortamda þehrine dair oradan buradan aldýðýn birkaç fotoðrafla, duyduðun birkaç sözü paylaþmaya devam et, olmaz mý? Senin adýna býrak, þehirde yaþayan bizler, yasýný tutalým þehrin. Sen, þimdiye kadar neredeydin, niye þehrine geldin?..


14 Haziran 2018 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

ikramiye ve maaþ piyasayý canlandýrdý Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi, emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýný erken ödenmesiyle birlikte vatandaþlarýn bayram alýþ veriþe baþlamasý Diyarbakýr esnafýnýn yüzü güldü.

Diyarbakýr'ýn en iþlek caddelerde iþporta tezgahlarý kuran esnaf, caddelerin hareketlenmesine ve vatandaþlarýn bayram hazýrlýklarýný tamamlamalarýna kolaylýk saðladý. Diyarbakýr'da Ramazan Bayramýna sayýlý günler kala hareketlilik arttý. Sur içinde bulunan Gazi Caddesi yüzlerce iþporta tezgahýyla dolup taþarken, esnaf yaþanan hareketlilikten duyduðu memnuniyeti dile

getirdi. Caddelerde yoðunluktan dolayý yürümekte zorluk çeken vatandaþlar ise, yüzlerce seçenek içerisinden bayramlýk alýþveriþini tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaþtý. Ancak aþýrý sýcak havalar nedeniyle alýþveriþler genellikle akþam üstü serinliðinde yapýlýyor. Caddeler bu yüzden akþam saatlerinde daha kalabalýk oluyor. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

14 Haziran 2018 Perþembe

O aslýnda öz be 1962 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Sur içi bölgesinde bulunan Melikahmet semtinde bulunan Lalebey Mahallesi, Sülüklü sokakta dünyaya gelen öz be öz Diyarbakýr çocuðu Oya Eronat'ýn ayný zamanda Fýrat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ýnþaat Mühendisliði Bölümünü bitiren deneyimli bir Ýnþaat mühendisi olduðunu da biliyor musunuz? 6 yýl boyunca Çanakkaleli, öncesi ve sonrasý farklý bölgelerde doðup büyüdüðü iddia edilen 24. Dönem Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili olan Eronat, Öz Diyarbakýr gazetesi mikrofonlarýna tüm yürekliliði ile konuþtu. AHMET BEÞENK AK Parti 24. Dönem Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, 24 Haziran tarihinde yapýlacak olan seçimlerde öz be öz Diyarbakýr kökenli ve doðumlu tek Milletvekili adayý. Kendisi üzerinden kirli propagandalar yürütmek isteyenlerin olmasýnýn hiçbir þekilde Diyarbakýr insanýna hizmet aþkýný etkileyemeyeceðine deðinen Eronat, tekrar milletvekili seçilmesi halinde Diyarbakýr ile ilgili hayallerinde yeþerttiði hayallerini hayata geçireceðinin müjdesini de veriyor. 'Ýnsanýn içinde ne var ise dýþýnda da o olmalý' diyerek sözlerine baþlayan Eronat, kendisini uzun bir süreden beridir Diyarbakýrlý dýþýnda her yerli yapan bir kesimin olduðuna dikkat çekiyor. 'ANNE KÝMLÝGÝMLE HEP ÖNE ÇIKTIM AMA' 25 yýl boyunca serbest Ýnþaat Mühendisi olarak çalýþtýðýný belirten Oya Eronat Mühendis

kimliðinin çok kiþi tarafýndan bilinmediðine dikkat çekerken Anne profilinin daha yoðunluklu olarak öne çýktýðýný belirterek þunlarý söylüyor: "Barýþýn bölgemizde tesisinin mimarý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayip Erdoðan'dýr ki bizlerde onun teþkilatý, milletvekilleri olarak bu davada yerimizi aldýk. Barýþýn Mimarlarýndan biri olduðum yönünde bana hitapta bulunulan o güzel sözlerin asýl sahibi Sayýn Cumhurbaþkanýmýzdýr. Evet, ben bir Þehit annesiyim, evladýmý patlayan bir bomba ile kaybettim, siyasete giriþ sebebim de budur fakat siyasette yol alýþ tarzým ajitasyon üzerine deðildir. Hep Oya Eronat eþittir Anne olarak görüldü ki bu çok onur verici bir þey ama benim farklý özelliklerim de var. Ben bir kere inþaat mühendisiyim, siyaseti geçmiþ yýllarda da takip etmiþ eski bir Diyarbakýrlýyým. Siyaset takibim ve ülkenin gündemini takip etmem yaþamým boyunca var oldu. Çocukluðum yýllarýndan bugüne kadar her gün evlerine 2 gazete giren bir ailenin evladýyým. Ýþin öze o yýllardan bu yýllara kadar kendi çapýmýzda kendimizi bilgilendirmeye çalýþýrýz." dedi. 'SÝYASETE TEÞKÝLATLARDA BAÞLADIM' Geçmiþ yýllarda siyasete teþkilatlarda çalýþarak atýldýðýna dikkat çeken Eronat konuþmasýný þöyle sürdürdü:

"Teþkilatlarda çalýþtým, 2009-2011 yýllarý arasýnda AK Parti Diyarbakýr Yeniþehir Ýlçe Baþkan Yardýmcýlýðý görevinde bulundum. Daha sonra nasip oldu 2011 yýlýnda AK Parti'den Diyarbakýr Milletvekili oldum ama bu milletvekilliðim boyunca bir þehit annesi olduðum için terör üzerinde çok fazla yoðunlaþtým. 2011-2013 yýllarý arasýnda Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonunda görev yaptým. Özellikle terör ve þiddet olaylarý kapsamýnda Yaþam hakký Ýhlallerinin incelenmesi adý altýnda kurulan bir komisyonda 1 yýl görev yaptým, 320 sayfa rapor hazýrladým. Vekilliðim süresinde hep halkýmýzýn içindeydim, haftanýn en az 4 gün iç içeydik. Vekilliðim bittikten sonra da Ak Parti Genel Merkezinde Sosyal Politikalar Baþkan yardýmcýsý olarak 3 yýl görev yaptým. Þehit yakýnlarý ve gazilerden sorumluydum ama tüm Diyarbakýr'ýmýza kapým açýktý. Çalýþmalarýmý sürdürdüðüm tüm dönemlerde çabalarýmýn üzerinde bir gayretle kendimi aþmaya çabaladým, vicdanen müsterihim. Þu anda tekrar bir görev bizlere tevdi edildi, ALLAH nasip


14 Haziran 2018 Perþembe

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

öz Diyarbakýrlý

eder ise seçimlerden tekrar vekil olarak çýkarsa çok daha fazla gayret göstererek çalýþmalarýma devam edeceðim. En azýndan bu süre zarfýnda sýkýntýsý olan vatandaþýmýzýn problemlerini çözecek deneyime ve donanýma artýk sahibim." dedi.

'DÝYARBAKIR ARTIK DÝYAR-I HUZUR' Diyarbakýr'ýn artýk bir huzur þehri olduðunu vurgu yapan Eronat: "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Diyarbakýr'da bir cümle sarf etti ve dedi ki 'Diyar-ý Huzur'. Evet, gerçektende Diyarbakýr huzur þehri olmuþ durumda. Bu isim o kadar

çok yakýþtý ki, çok güzel bir þehir olduk. Kentimizde huzur ne kadar çok hakim olur ise turizm de o kadar ivme kazanýr. Turizm canlanýr ise memleket kazanýr, her þey birbirine çok baðlýdýr. Diyarý-ý Huzur nasýl bir duruþ sergiliyor ise Oya Eronat'ta bir duruþ sergiliyor ve duruþunu asla bozmadý, bozmaz da. Oya Eronat olarak siyasi arenada olmam bazýlarýný rahatsýz etmiþ olabilir. Ben eðmeden, bükmeden teröre terör, teröriste de terörist diyorum, duruþum nettir tabi ki karanlýk güruh benden rahatsýz olacaktýr, karalamaya kalkacaktýr. Unutmayýn altýn çamura düþmekle kirlenmez, altýnlýðýný da kaybetmez. 20 gündür sahalardayým ve halkýmýzdan olaðan üstü muhteþem, inanýlmaz bir teveccüh var. Ben Anzele'den girdim Melikahmetten çýktým, tüm ara sokaklarýný dolaþtým Sur içinin. Çok büyük bir teveccüh var ki bizleri çok mutlu ediyor" dedi. '43 YILDIR AYNI EVDE OTURUYORUM' Diyarbakýr'ýn Melikahmet tinde bulunan Lalebey Mahallesi, Sülüklü sokakta 1962 yýlýnda dünyaya gelen kentin yerlisi Oya Eronat: "Siyasete girmeden önce kýsmen mal varlýðým var idi. Siyasete girdikten sonra elimde olan tüm birikimimi de harcadým. Yani mal varlýðýmda gerçekten deðiþiklik oldu, yani olaný da harcadýk, halkýmýza feda olsun. Tamý tamýna 43 yýldýn ofis semtinde bulunan evimde oturuyorum. Sur içinde doðdum, Yeniþehir ilçesinde yaþamýþ bir insaným.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

RAMAZAN ÖZEL

14 Haziran 2018 Perþembe

11 Ayýn Sultaný Ramazan ve Oruç BAYRAM GECELERÝ Sual: S. Ebediyye'deki, "Kýymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öðle namazý vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandýr. Yalnýz, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle deðildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir" ifadesi hangi kitaptan alýnmýþtýr? CEVAP Dürr-ül muhtar kitabýnýn itikâf bahsinde þöyle deniyor: Bil ki, geceler günlere tâbidir. Bundan, yalnýz Arefe gecesiyle Kurban bayramý geceleri müstesnadýr. Ýnsanlara kolaylýk olmak için, bu geceler, geçen gündüzlerine tâbidir. Velvalciyye'nin kurban bahsinde de beyan edilmiþtir. Bayramda yiyip içmek Sual: Mektubat'ta, (Bayramda yiyip içmek, yýllarca nafile oruçtan daha sevabdýr) buyuruluyor. Yiyip içmek niye sevab oluyor ki? CEVAP Burada sevab olan, yiyip içmek deðil, oruç tutmayarak Allahü tealanýn emrine uymaktýr. Bayram günü oruç tutmak haram olduðu için, oruç tutmamanýn, yani dinin emrine uymanýn, nafile oruçtan daha kýymetli olduðu bildiriliyor. Bayram ziyaretleri Sual: Bayram ziyaretlerinde neye dikkat edelim, önce kimleri ziyaret edelim? CEVAP Fâsýk olan, günah iþlememize sebep olacak akrabayý ziyaret lazým deðildir. Fakat salih olan akrabayý ziyaret gerekir. Salih arkadaþlarý ziyaret de çok sevaptýr. Ziyaret, yalnýz Allah rýzasý için olmalýdýr. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Bir kimse, köydeki arkadaþýný ziyarete gider. Hak teâlâ, buna bir melek gönderir. Melek o adama der ki: - Böyle nereye gidiyorsun? - Bu köyde bir arkadaþým var. Onu ziyarete gidiyorum. - Bunun sana bir iyiliði, bir yardýmý dokundu da onun için mi gidiyorsun? - Hayýr, sýrf Allah rýzasý için ziyaretine gidiyorum. - Müjdeler olsun sana! Beni Allahü teâlâ gönderdi. Hiçbir karþýlýk beklemeden arkadaþýný ziyarete gitti-

ðin için Allahü teâlânýn sevgisine mazhar oldun.) (Hiç bir kul yoktur ki, din kardeþini Allah için ziyaret etsin de, bir melek, "Ne iyi ettin, Cennet sana helal olsun" demesin. Allahü teâlâ da buyurur ki: "Kulum beni ziyarete geldi. Bana da onu aðýrlamak düþer".) Hikmet ehli diyor ki: (Ziyareti terk etme, seni unuturlar. Pek sýk da gitme senden býkarlar.) Allah rýzasý için müslümaný ziyaret etmek çok sevaptýr. Âlimi, fakiri ve salih akrabayý ziyaret daha çok sevaptýr. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Âlimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiþ gibi sevap alýr.) Salih akrabayý hiç olmazsa, haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, kýrk günü geçirmemelidir! Uzak ülkede ise mektupla, telefonla gönlünü almalý, dargýn ise barýþmalýdýr. Ev sahibi imam olur. Yahut onun tayin ettiði zat imam olur. Bir kimse, layýk olsa da, teklif edilmeden ziyarete gittiði yerde imamlýða geçmemelidir. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Bir kavmi ziyarete giden, onlara imamlýk yapmasýn!) Davete gitmek Sual: Her davete gidilir mi? CEVAP Yemekte günah iþleniyorsa gidilmez. Fakirlerin davetine gitmeyip de zenginlerinkine gitmek kibirdendir. Kendinden aþaðý olanlarý ziyaret etmek de tevazu alametidir. Düðün yemeðine davet olunanýn gitmesi sünnet, baþka ziyafetlere gitmek müstehaptýr. Bazý âlimler ise, (Düðün yemeðine gitmek vacip, diðer davetlere gitmek sünnettir) demiþlerdir. Müslümanýn müslüman üzerindeki beþ haktan biri, davetine icabettir. Yani davetini kabul edip gitmektir. Hadis-i þerifte, (Davete icabet ediniz) buyuruldu. Külfete girenin davetine gitmek gerekmez. Cimrinin davetine de gitmemelidir! Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Cömerdin yemeði þifa, cimrinin yemeði hastalýktýr.)

Bir Hikaye (Bulamaç Aþý) Ebû Muhammed Cerîrî hazretlerine bir gün talebeleri; - Efendim, sizi üzen, unutamadýðýnýz bir hâdise var mýdýr? diye sordular. Cevâbýnda buyurdu ki: Bir gün ikindi namazýnda mescidimize, hâlinden garîb olduðu anlaþýlan bir kimse geldi. Abdest alýp namaz kýldý ve namazdan sonra baþýný önüne eðip tefekküre baþladý. O gün akþam yemeðinde, halîfe bizleri dâvet etmiþti. Gideceðimiz zaman o kimsenin yanýna yaklaþýp; - Biz dâvete gidiyoruz siz de bulunmak ister misiniz?" dedim. Baþýný kaldýrdý. - Dâvete gitmeyeyim. Bir bulamaç aþý getirebilirseniz yerim. Yoksa siz bilirsiniz, dedi. Ben de, her halde bizim arkadaþlarla berâber olmak istemiyor diye düþünüp, kendisine fazla iltifât etmedim. O gece rüyâmda Peygamber efendimizi gördüm. Yanlarýnda yaþlýca iki zât ve arkalarýnda kendilerini tâkib eden birçok kimseyle geliyorlardý. Yanýmdakilere, Peygamber efendimizin yanýndaki iki zâtýn kim olduklarýný sordum. Birisi Ýbrâhim Halîlullah,

diðeri Mûsâ Kelîmullah ve arkalarýndakiler de binlerce nebîdir, dediler. Ýleri atýlýp kendileri ile konuþmak istedim. Fakat, Peygamber efendimiz bana iltifât etmediler. - Yâ Resûlallah! Ne kabahatim var ki, mübârek yüzünüzü benden çeviriyorsunuz? dedim. - Dostlarýmýzdan biri senden bulamaç aþý istedi. Sen ise vermekten çekindin." buyurdular. Aðlayarak uyandým. Hemen mescide koþtum. O zât hâlâ baþý önüne eðik olarak tefekkür ediyordu. Kendisine; - Ey efendim! Arzunuzu yerine getirebilmem için bir mikdâr bekleyiniz, dedim. Tebessüm edip; - Bir kimse bir ihtiyâcýný size söylüyor. Siz de, yüz yirmi bin nebî þefâat etmedikçe onu yerine getirmiyorsunuz deðil mi? dedi ve çýkýp gitti. Bundan sonra ne kadar aradým ve sordum ise kendisini bulamadým. Ýþte kýrk yýldýr bu hâdisenin üzüntüsü bende devâm ediyor, buyurdu.

Samimi olarak davet edilen yere gitmelidir! Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Davete icabet etmeyen, Allah'a ve Resulüne asi olmuþ olur.) (Müslüman kardeþine ikram eden, Allahü teâlâya ikram etmiþ olur.) (Ýki kiþi birden davet ederse, kapýsý yakýn olana icabet et! Çünkü kapýsý yakýn olanýn hakký daha önce gelir.) El öpmek Sual: Bayramda herkesin eli öpülür mü, yani kimlerin eli öpülür, kimlerin eli öpülmez? CEVAP Herkesin eli öpülmez. Ana babanýn, bir de âdet olduðu için yaþlý akrabalarýn elini öpmek caizdir. Arkadaþýn elini öpmek haramdýr. Kadýn kocasýnýn elini öpebilir, fakat, kendine namahrem yani yabancý erkeðin, erkek de yabancý kadýnýn, zaruret olmadýkça, elini öpemez. Öperken eli alna koymak Sual: Eli öpülmesi caiz olan kiþilerin, ellerini öperken, alna deðdirmek caiz midir? CEVAP Deðdirmek gerekmez, deðdirilirse de, âdet olduðu için mahzuru olmaz.

Ýftar Sofrasý TARHANA ÇORBASI Malzemeler 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Tarhana 1 Çay Kaþýðý Nane Tuz 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzýbiber Hazýrlanýþý 1 çorba kaþýðý margarini tencereye alýp, eritin. 1 çorba kaþýðý salçayý tencereye ekleyip yaðda kýzdýrýn. 5 su bardaðý suyu ilave edin. Baþka bir kabýn içinde de, 1 su bardaðý suya, 1 su bardaðý tarhanayý ekleyip karýþtýrýn. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karýþýmý ilave edin. 15-20 dakika piþirin. 1 çay kaþýðý nane ve 1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber ilave edip servis yapýn. KURU KÖFTE Malzemeler Karabiber 1 kg. köftelik kýyma 1 tatlý kaþýðý kimyon 2 adet haþlanmýþ patates 1 adet kuru soðan 1/2 demet maydanoz 1 adet yumurta 2 dilim bayat ekmek 2 su bardaðý sývý yað, Tuz Hazýrlanýþý: Kýyma, rendelenmiþ soðan, ufalanmýþ ekmek içi, yumurta, patates püresi, ince doðranmýþ maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu karýþtýrýp yoðurun. Köfte harcýndan ceviz büyüklüðünde parçalar alýp, parmak þeklinde yuvarlayýn. Köfteleri kýzdýrýlmýþ sývý yaðda kýzartýn. Kuru köfteleri soðuk olarak servis yapýn. HAZIRLAYAN: KEREM DOÐAN


HABER

14 Haziran 2018 Perþembe

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Avrupalý gençler Diyarbakýr’da TOPLANACAK Almanya, Estonya, Portekiz, Ýtalya ve Diyarbakýr'dan 33 genç, genç medyanýn gücü projesi kapsamýnda Diyarbakýr'da toplanacak. T.C. DÝYARBAKIR 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2016/12114 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Baðlar Ýlçe, 4854 Ada, 5 Parsel, KAYNARTEPE Mahalle/Köy, 5.kat No:19 Nolu Baðýmsýz Bölüm 1999 Yýlý inþaalý B+Z+7 Teras katlý asansörlü doðalgaz ýsýtma sistemli Þahin Apt.ön cepheli, iç mekaný hol ve antre baðlantýlý 3 oda 1 salon mutfak banyo wc daðýlýmlý 2 balkonlu 130 m2 net kullaným alanlý yer zeminleri seramik kaplamalý duvarlarý alçý saten sýva üzeri plastik boyalý kartonpiyer perde fonlu banyo mutfak ve wc duvarlarý tavana kadar seramik fayans kaplamalý mutfak eviye tezgahý mermer alt ve üst ahþap dolaplý pencereler pimapen kapýlar ahþap doðrama elektriði ve içme kullanma suyu müstakildir. Adresi : Kaynartepe Mh.Bayýndýrlýk Cd.Þahin Apt.Kat:5 N:19Baðlar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 669,44 m2 Arsa Payý : 70/2820 Ýmar Durumu : Var Kýymeti : 130.000,00 TL KDV Oraný : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fýkrasý Uyarýnca Muaf 1. Satýþ Günü : 19/07/2018 günü 11:00 - 11:10 arasý 2. Satýþ Günü : 04/09/2018 günü 11:00 - 11:10 arasý Satýþ Yeri : Huzurevleri Mh.Diclekent Bulvarý Adliye Ek Hizmet Binasý Zemin Kat Mezat Salonu Kayapýnar/DÝYARBAKIR - null null / null Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/12114 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.07/06/2018 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 824286 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Erasmus Plus Programý Almanya Ulusal Ajansý tarafýndan desteklenen gençlik deðiþimi projesi kapsamýnda Almanya, Estonya, Portekiz, Ýtalya ve Diyarbakýr'dan 33 genç 11-19 Ekim tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da bir araya gelecek. Gençlik ve Deðiþim Derneðinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek projede Avrupalý gençlere Diyarbakýr tanýtýlacak. Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Deðiþi Derneði Baþkaný Umut Suvari, Diyarbakýr'da misafir edeceðimiz gençlerimizle radikalleþme, yabancý düþmanlýðý, farklý din ve etnik kökenden olanlara karþý ayrýmcýlýk ve ön yargý konularýný tartýþacaklarýný söyledi. Suvari, "23-31 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiðimiz ve gençlerin radikalleþmesinin önlenmesine yönelik yeni araçlarýn geliþtirilmesini amaçlayan uluslararasý eðitimimiz esnasýnda, ortaya çýkan fikirlerden en önemlisi de medya ve sosyal medyanýn bunda büyük etkisinin söz konusu olduðuydu. Bu kapsamda medya ve sosyal medyanýn baþta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum üzerine etkilerini tartýþmak, sosyal medya kavramýnýn gerçekten de tadýna uygun bir þekilde toplumu sosyalleþtirdiðini mi yoksa asosyalleþtirdiðini mi tartýþarak nasýl sosyalleþtirici bir araç olarak kullanabileceði üzerinde fikir alýþ veriþlerinde bulunacaðýz. Kültürel farklýlýklarýn zenginliðine daha fazla öncelik veren bir medyanýn geliþtirilmesine katkýda bulunmak, medya okur-yazarlýðý konusunu tanýmlayarak farklý ülkelerdeki pratikleri paylaþmak, sosyal medyayý kullanarak özellikle mülteci ve göçmenlere yönelik olumlu bir algýnýn oluþturulmasýna katkýda bulunmak ve bu kapsamda proje kapsamýnda çeþitli videolar hazýrlanarak bunlarý paylaþmayý planlamaktayýz. Son yýllarda baþta Suriye ve Ortadoðu'da yaþanan çatýþmalardan dolayý, Türkiye ve Avrupa'nýn birçok ülkesinde sýðýnmacý, mülteci konusu en önemli tartýþma konusu haline gelmiþ ve özellikle de mültecilere yönelik olumsuz haberler sürekli gündemde tutularak yerel halklarýn mültecilere karþý ön yargýlý davranmasýna ve hatta saldýrýlara maruz kalmalarýna neden olmuþtur, olmaktadýr. Bizler daha çok insanlarýn neden sýðýnmacý, mülteci durumuna düþtüðünü, bunlarýn yaþadýklarý sorunlarý ve o ülkeye yaptýklarý katkýlarý göz önüne alan, mülteci çocuk, gençleri kent yaþamýna dahil etmeye çalýþan ve bunun baþarýlý örneklerini medya ve sosyal medya aracýlýðý ile yaygýnlaþtýrmaya çalýþarak, bu sorunun çözümüne küçük de olsa bir katkýda bulunmaya çalýþmaktayýz" dedi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

14 Haziran 2018 Perþembe

ÝHALE ÝLANI 2 KALEM TIBBÝ SARF (GUIDE WIRE&PTCA BALON) MALZEME ALIMI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- DÝYARBAKIR GAZÝ YAÞARGÝL SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK

Bayramda tatlýya dikkat Uzmanlar, Ramazan ayýnýn bitmesiyle vatandaþlarýn kan þekerini çabuk yükselten tatlýlardan uzak durmasýný öneriyor. Tatlý tüketiminin artacaðýna dikkat çeken uzmanlar, vücudun gereðinden fazla glikozu yaða çevirdiðini söylüyor. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi (ÝEÜ) Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nazan Turhan, Ramazan Bayramý ziyaretleriyle tatlý tüketiminin artacaðýný belirterek, "Saf þeker tüketimi, saðlýk açýsýndan oldukça risklidir. Rafine þeker (çay þekeri gibi) alýmý; þiþmanlýk ve diyabet riskini artýrýr. Kan þekerini çabuk yükselten ve sonrasýnda çabuk acýkma hissine neden olan rafine þeker, tatlýlarýn esas bileþenidir. Özellikle de kalp hastalýklarýna genetik yatkýnlýðý olan, hareketsiz, sigara içen, aþýrý stresli, dengesiz beslenen, diyabet, hipertansiyon, þiþmanlýk gibi risk faktörlerine sahip bireylerin beslenmelerinde basit þeker miktarýný minimum düzeyde tutmalarý gerekiyor" dedi. Meyvelerde früktoz, sütte laktoz gibi rafine edilmemiþ basit þekerlerin bulunduðunu belirten Prof. Dr. Turhan, saðlýk açýsýndan bu türde ürünlerin tüketilmesinin yararlý olacaðýný kaydetti. Þekerin protein, vitamin ve madenleri birlikte içermemesi sebebiyle vücutta enerji saðlamadýðýný vurgulayan Prof. Dr. Turhan, þunlarý söyledi: "Kan þekeri düzeyi normalin üzerine çýktýðýnda; insülin aracýlýðý ile kas ve karaciðerdeki þeker depolarýna götürüyor. Ýnsan bedeni, ihtiyacýndan fazla glikozu ise vücut yaðýna çeviriyor. Bu nedenle 'boþ kalori kaynaðý' olarak adlandýrýlan þekerden üretilen reçel, marmelat, bal, kek, pasta, tatlý ve hamur iþleri, kolalý içecekler, þekerli konserve meyve sularý, þekerli bisküviler gibi ürünlerin tüketimini azaltmak gerekir." Vücudun þeker gereksinimini doðal besinlerle karþýladýðýna dikkat çeken Prof. Dr. Turhan, tatlý yemenin sadece tat arzusunu tatmin etmek için gerekli olduðunu ifade etti. Sütlü tatlýlarýn kemik saðlýðý için gerekli kalsiyum, protein ve B vitaminini saðladýðýný bildiren Prof. Dr. Turhan, "Evde hazýrlanan meyveli içecekler hem su hem þeker ihtiyacýmýzý doðal yolla karþýlar. Örneðin bu bayram misafirlerinize dilimlediðiniz karpuzlarý mutfak robotundan geçirip içine buz atarak hazýrladýðýnýz meyveli içecekler ikram edebilirsiniz. Veya evde hazýrladýðýnýz naneli limonata da güzel bir alternatif olabilir" diye konuþtu. ÝHA

2 Kalem Týbbi Sarf (GuýdeWýre&Ptca Balon) Malzeme Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/301248 1- Ýdarenin a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060 - 4122580058 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2 Kalem Týbbi Sarf (GuýdeWýre&Ptca Balon) Malzeme Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : S.B.Ü. Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ilgili ambar birimine c) Teslim tarihi : Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar biriminin ihtiyacý doðrultusunda ihtiyaçlar firmaya bildirildikten sonra en geç 5 gün içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri sözleþme süresi boyunca mesai saatleri içinde peyder pey teslim edilecektir. Ambar birimi gerekli görürse yüklenicinin uhdesinde kalan tüm malzemeleri bir defada isteyebilir ve yüklenici bunu kabul etmiþ sayýlýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Elazýð Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapýnar/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 26.06.2018 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Teklif edilen malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçý firmalarý ile bu firmalarýn adý altýnda ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný Ulusal Bilgi Bankasý Ýnternet sitesinden alýnmýþ kayýt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Týbbi Malzemeler "T.C Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýt edilmiþ týbbi cihaz üreticisi ve ithalatçý firmalarýn onaylý ürünlerinden temin edileceðinden teklif edilen týbbi malzemelerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý" tarafýndan onaylanmýþ ürün (barkod) numarasý, etiket ve marka adý teklif mektuplarýnda veya ihale dosyasýnda (ürünün markasý, UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanýmlayýcý numaralarý) sunulmalýdýr. Týbbi Cihaz yönetmelikleri uyarýnca herhangi bir ürünün veya cihazýn Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamýnda olup, olmadýðýna üretim veya kullaným amacý çerçevesinde üreticiler karar vereceðinden Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamý dýþýnda kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçýnýn kapsam dýþý olduðu ile ilgili beyaný esas alýnacak olup, beyanýn doðruluðu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktýr. Ayrýca , Teknik þartnamelerde istenilen belgeleri ihale teklif zarfýnda sunacaklardýr. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürüne iliþkin teknik þartnameye birebir uygun olarak en az birer adet numuneyi veya kataloðu (Ýhale Komisyonu gerek gördüðü takdirde birden fazla numune isteyebilir.Ýhale Komisyonu gerek gördüðü takdirde katalog veren isteklilerden numune isteyebilir.) teklif dosyasý ile birlikte teslim edeceklerdir. Teslim edilmeyen numune veya kataloglarýn teklifleri geçerli sayýlmayacaktýr.Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri veya kataloglarý (numunelerin veya kataloglarýn üstüne kaçýncý kaleme ait malzeme olduðu ve firmanýn adý yazýlmalýdýr.) Ýstekliler numuneleri veya kataloglarý, ihale saatinden önce teklif zarflarýný teslim ederken numune veya katalog teslim tutanaðý listesi ile birlikte vermelidir. Liste 2(iki) nusha þeklinde, sýra no ve malzeme ismi belirtilecek þekilde ve firma tarafýndan imzalý kaþeli olacak þekilde düzenlenmiþ olmalýdýr. Bir nushasý numunelerle veya kataloglarla birlikte teslim edilip diðer nushasý kendilerinde kala(DEVAMI 13’DE) cak þekilde düzenlenmelidir.


14 Haziran 2018 Perþembe

EKONOMÝ

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Kýyafetleri ile Ramazan gecelerine renk kattýlar Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden Ramazan etkinliklerinde görev alan Çukurcalý kýzlar, þýklýklarýyla adeta göz kamaþtýrdýlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÜNÝVERSÝTESÝ DÝYARBAKIR GAZÝ YAÞARGÝL EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ ÝDARÝ BÝRÝMLER SATIN ALMA BÝRÝMÝ VE EKAP adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÜNÝVERSÝTESÝ DÝYARBAKIR EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. (Basýn: 823806 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar (Basýn: 630025 www.bik.gov.tr) www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 7. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/1109 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 221 Ada, 15 Parsel, MEDYA(Pasif) Mahalle/Köy, 25 Nolu Baðýmsýz Bölüm Diyarbakýr ili Kayapýnar ilçesi Medya mahallesi Yýlmaz Güney caddesi 159. sokakta 25 numarada bulunan kat planýna göre 41,50 m2yüzölçümlüdükkanýn 1/3 hissesi Mehmet Veysi Türker, 2/3 hissesi ise dosyamýz borçlusu Tekin Karakoyun adýna kayýtlýdýr. Taþýnmaz 2005 yýlý yapýmý olup, AFM sitesi içerisinde A Blok zemin kat 25 numarada bulunmaktadýr. DükkanA+Z+12 katlý Doðalgaz merkezi ýsýtmalý (daireler) dükkan hali hazýrda dýþ cephesi alüminyum kompozit giydirmeli alüminyum doðrama camekanlý, zemin granit seramik duvarlar plastik boya kaplamalýdýr. Müstakil enerji abonelikleri mevcuttur. Adresi : Medya Mah. Yýlmaz Güney Cad. 159. Sok. AFM Sitesi A Blok Zemin Kat No:25 Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 4.157,18 m2 Arsa Payý : 20/2400 Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : 68.666,67 TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 10/08/2018 günü 14:00 - 14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 05/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Diclekent Bulvarý Park Orman Karþýsý Adliye Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 221 Ada, 15 Parsel, MEDYA(Pasif) Mahalle/Köy, 27 Nolu Baðýmsýz Bölüm Diyarbakýr ili Kayapýnar ilçesi Medya mahallesi Yýlmaz Güney caddesi 159. sokakta 27 numarada bulunan kat planýna göre 41,50 m2yüzölçümlüdükkanýn 1/3 hissesi Mehmet Veysi Türker, 2/3 hissesi ise dosyamýz borçlusu Tekin Karakoyun adýna kayýtlýdýr. (DEVAMI 14’DE)

Hakkari Çukurca Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Ramazan ayý boyunca düzenlenen etkinliklerde görev yapan ve çoðunluðunu yöresel kýyafetli kýzlarýn oluþtuðu ekip, þýklýðýyla Ramazan gecelerine renk kattýlar. Sýnýr boylarýnda elleri tetikte gözleri hudutta olan güvenlik güçleri güvenliði saðlarken, ilçe sakinleri ise Ramazan ayýný huzur içerisinde geçirmenin mutluluðunu yaþýyor. Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Temel Ayca ile kurum amirlerinin aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katýlmasý ise ilçe sakinlerine ayrý bir heyecan kattý. Çukurca Kaymakamý Temel Ayca, huzur ve güvenin saðlandýðý ilçenin dýþarýdan tanýndýðý gibi olaylarla anýlan bir yer olmadýðýný belirterek, ilçenin artýk sanatsal faaliyetlerle anýldýðýný söyledi. Ramazan ayý boyunca düzenledikleri etkinliklere yoðun ilgi gösteren tüm ilçe sakinlerine teþekkür eden Kaymakam Ayca, birlik ve beraberliðin en güzel þekilde saðlandýðý ilçede görev yapmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Ramazan ayý boyunca ilçeye deðiþik sanatçýlar getiren GAP Reklam ve Organizasyon sorumlusu Mansur Abot ise, huzurlu bir Ramazan ayý geçirdiklerini ifade ederek, katký saðlayan herkese teþekkür etti. Çukurca ilçesi sakinleri ise, ilçenin kalkýnmasýnda, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle anýlmasýnda emeði geçen Kaymakamý Temel Ayca'ya teþekkür ettiklerini belirttiler. Ýlçede Ramazan ayý boyunca 20 kiþinin istihdam edilmesinin ise mutluluk verici olduðunu anlatan ilçe sakinleri, iþsizliðin had safhaya ulaþtýðý ilçede devlet büyüklerinin iþ olanaklarý ÝHA saðlanmasý çaðrýsýnda bulundular.


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Yemen ordusu harekat baþlattý Yemen ordusu ve direniþ güçleri, Husilerin barýþçýl çözüm teklifini reddetmesi üzerine Arap Koalisyonu'nun desteðiyle Husi militanlarýn kontrolündeki Hudeyde limanýna sabah harekat baþlattý. Askeri bir kaynak, Yemen ordusunun direniþ güçleri ile birlikte Suudi Arabistan liderliðindeki Arap Koalisyonu'nun deniz ve hava desteðiyle Hudeyde limanýný Husilerden geri almak için birkaç koldan büyük bir askeri harekat baþladýðýný açýkladý. Mahalli kaynaklar, þehrin varoþlarýndan þiddetli patlama seslerinin duyulduðunu söyledi. Yemen ordusu, sabah saatlerinde Hudeyde'nin güneyindeki Nehayle kýrsalýnýn kontrolünün saðlandýðýný açýkladý. Yemen hükümeti ise yaptýðý açýklamada, Husileri suçlayarak Hudeyde limanýnýn önemine vurgu yaptý. Hükümet tarafýndan yapýlan açýklamada, "Husileri Hudeyde limanýndan çýkarmak için yaptýðýmýz barýþçýl ve siyasi çözüm bulma çabalarýný tükettik. Hudeyde limanýnýn kurtarýlmasý Husilerin çöküþünün baþlamasýdýr. Hudeyde limanýnýn kontrolünün saðlanmasýyla Babul Mendep boðazýnda deniz trafiðinin güvenliði saðlanacak ve gönderdiði silahlarla Yemenlilerin kanlarýnýn dökülmesini saðlayan Ýran'ýn ellerini kesecektir" denildi. Yemen hükümeti, Arap Koalisyonu'nun desteðiyle Hudeyde limanýnýn tamamen kurtarýlmasýnýn ardýndan Hudeyde halkýna karþý milli görevini yerine getireceðini, acýlarýný dindireceðini, þehrin bütün bölgelerinde hayatýn normale dönmesini saðlayacaðýný tekrarladý. Hükümet, yakýn zamanda Hudeyde'nin kurtuluþ haberini vereceðini belirtti. Askeri kaynaklar ise, þehri ve limaný kurtarmak için yapýlan askeri harekatlarda siviller ve alt yapýya zarar vermemek için gerekenlerin yapýlacaðýný bildirdi. Yemen'in Kýzýldeniz'deki en büyük limaný olan ve halk için büyük öneme sahip olan Hudeyde, Husi milislerin elindeki tek liman. ÝHA

“Çin, Kore Yarýmadasý’nda pozitif bir rol oynuyor” Birleþmiþ Milletler (BM), Çin'in Kore Yarýmadasý'nda önemli ve pozitif bir rol oynadýðýný açýkladý. BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptýðý açýklamada, "Çin, Kore Yarýmadasý'nda önemli ve olumlu bir rol oynamýþtýr" ifadelerini kullandý. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Çin'in yarýmadadaki durumun þimdiki haline gelmesinde olumlu ve yapýcý bir rol oynadýðýný belirterek, "Çin'in bu konuda kesinlikle anahtar rol oynadýðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý. Guterres, ABD ve Kuzey Kore liderleri arasýnda gerçekleþtirilen tarihi zirveyi "çok önemli bir kilometre taþý" olarak nitelendirdi. ABD Baþkaný Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'da gerçekleþtirilen tarihi zirvede nükleer silahlardan tamamen arýnma taahhüdünün yer aldýðý ortak bir metne imza attý. Anlaþmaya göre Kuzey Kore, nükleer silahsýzlanmaya baðlýlýðýný teyit etti. ÝHA

DÜNYA

14 Haziran 2018 Perþembe

Taþýnmaz 2005 yýlý yapýmý olup, AFM sitesi içerisinde B Blok zemin kat 25 numarada bulunmaktadýr. DükkanB+Z+12 katlý Doðalgaz merkezi ýsýtmalý ( daireler ) dükkan hali hazýrda dýþ cephesi alüminyum kompozit giydirmeli alüminyum doðrama camekanlý, zemin granit seramik duvarlar plastik boya kaplamalýdýr. Müstakil enerji abonelikleri mevcuttur. Adresi : Medya Mah. Yýlmaz Güney Cad. 159. Sok. AFM Sitesi B Blok Zemin Kat No: 27 Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 4.157,18 m2 Arsa Payý : 20/2400 Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : 73.333,30 TL KDV Oraný : %8 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 10/08/2018 günü 14:20 - 14:25 arasý 2. Satýþ Günü : 05/09/2018 günü 14:20 - 14:25 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Diclekent Bulvarý Park Orman Karþýsý Adliye Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50'sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50'sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1109 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 824314 www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Gazze’deki yaptýrýmlar Ramallah’ta protesto edildi Filistin Ulusal Uzlaþý Hükümeti tarafýndan Gazze Þeridi'ne uygulanan yaptýrýmlarý protesto etmek için toplanan onlarca Filistinli, Ramal-

lah kent merkezinde bir araya geldi. Batý Þeria'nýn Ramallah kentinde toplanan onlarca gösterici, Gazze'ye "yaptýrýmlarýn"

derhal ve tamamen kaldýrýlmasýný talep ederek, "Tek Devlet, Tek Halk, Tek Düþman" sloganý attý. Gösteriye katýlanlar ayrýca Hamas ve Fetih hareketlerine birlik çaðrýsý yaptý. Katýlýmcýlar, Gazze'ye uygulanan bütün "yaptýrýmlar" kaldýrýlýncaya kadar gösterilerinin devam edeceðini vurguladý. Filistin Ulusal Uzlaþý Hükümeti Batý Þeria'daki memurlarýn maaþlarýný eksiksiz öderken Gazze'deki memurlarýn maaþlarýnda ise yüzde 50 kesinti yaparak ödüyor. Öte yandan geçtiðimiz Pazar günü de yüzlerce Filistinli Ramallah'ta toplanarak Gazze Þeridi'nde uygulanan yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasýný talep etti. ÝHA


SPOR

14 Haziran 2018 Perþembe

T.C. DÝYARBAKIR 7. ÝCRA DAÝRESÝ 2017/9631 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Bin öðrenci daha yüzme öðrenecek Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Kartal'ýn talimatýyla hayata geçirilen "Yüzmeyi öðreniyorum, hayallerime dalýyorum" projesinin ikinci etabý baþladý. Yeniþehir Belediyesinin hayata geçirdiði, "Yüzmeyi öðreniyorum, hayallerime dalýyorum" projesinin ilk etabýnda bin 71 öðrenci belediyenin imkanlarý ile gerekli tüm ekipmanlarý saðlanarak uzman eðitmenler eþliðinde yüzme eðitimi verildi. Yüzme eðitimi alan bin 71 öðrenci yüzmeyi kýsa sürede öðrendi ve müsabakalarda derece alacak kadarda bu alanda emin adýmlarla ilerledi. Öðrenciler katýldýklarý yarýþmalarda birçok derece alarak, önemli baþarýlar elde etti. Projenin ikinci etabýnda bin öðrenci daha proje kapsamýnda gerekli tüm ekipmanlarý Yeniþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanarak yüzme eðitimi almaya devam ediyor. ÝHA

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 101 Ada, 4 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, Ýpotek borçlusunun tam mülkiyetli sahip olduðu 1 cepheli B+Z+A+7 katlý asansörlü, doðalgaz ýsýtma sistemi 1996 yýlý inþalý taþýnmazýn iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc daðýlýmlý, 2 balkonlu,yaklaþýk olarak 130 m2 kullaným alanlý, dairenin iç mekanlarýnýn zemin döþeme kaplamalarý kýsmen karo kaplama ile kýsmen de seramik kaplama ile kaplýdýr. Taþýnmazýn mutfak ve ýslak hacimler hariç odalarýn duvarlarý saten alçý sýva üzeri mat boya ile boyalýdýr. Mutfak, wc ve banyolarýn duvarlarý fayans kaplama ile kaplýdýr. Taþýnmazýn tüm tavanlarý saten alçý sýva üzeri mat boya ile boyalýdýr. Mutfakta tezgah mermer, alt ve üst dolaplar ahþap doðramadan imal edilmiþtir. Giriþ kapýsýnýn tam karþýsýnda vestiyer ve ayakkabýlýk olarak kullanýlan ahþap doðramadan imal edilmiþ dolap bulunmaktadýr. WC de bir adet yarým ayaklý lavabo bulunmaktadýr. Odalarýn kapýlarý ahþap doðramadan imal edilmiþ olup, kýsmen camlýdýr, balkon kapýlarý ve pencereler PVC doðramadan, dýþ kapý demir doðramadan imal edilmiþtir. Adresi : Selahattin Eyyübi Bulvarý Nevroz Apartmaný Kat : 7 No : 30 Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 999,86 m2 Arsa Payý : 4/134 Ýmar Durumu : Yok , Ýnþaat tarzý Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda 101 ada 4 numaralý parselin A-8(Ayrýk Nizam) Kat konut, %30 taban alanlý konut+iþyeri olarak planlama þartlarýnda Kýymeti : 114.949,50 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 10/08/2018 günü 14:40 - 14:45 arasý 2. Satýþ Günü : 05/09/2018 günü 14:40 - 14:45 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Diclekent Bulvarý Park Orman Karþýsý Adliye Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50'sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50'sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9631 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (BASIN: 824303 www.bik.gov.tr)

Diyarbakýr'da minik jimnastik öðrencileri sezonu aldýklarý sertifika ile kapattý. Diyarbakýr'da yaklaþýk 4 yýldýr Diyarbakýrspor kulübü bünyesi içinde idmanlarýný sürdüren Çaðla Spor Akademi bu sezonu minik öðrencilere verdiði sertifika töreni ile tatile girdi. Velilerine özel kokteyl havasý tarzýnda gerçekleþen törende çocuklar tüm bir yýl öðrendiklerini velilerinin önünde sergiledi. Dersin sonunda tüm çocuklara baþarý belgelerini daðýtan kulübün beden eðitimi öðretmeni ve jimnastik antrenörü Çaðla Demirdað Türk, gururlu ve mutlu olduklarýný dile getirdi. Türk, "Tüm bir yýl boyunca çocuklarýn sosyolojik psikolojik ve fizyolojik geliþimlerini hedefledik, hedeflerine ulaþtý ve bu anlamda velilerinin de çok fazla payý oldu. Bu tarz çalýþmalarýn veli eðitmen iþ birliðinde olduðunu ve jimnastiðin tüm branþlarýn ana temeli oldu. Velilerin kýz erkek demeden tüm çocuklarý 3 yaþ itibari ile jimnastiðe yönlendirmelerinin ileri ki yaþlarda branþ seçiminde çocuða büyük katký saðlayacaktýr" dedi. ÝHA

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11061

14 Haziran 2018 Perþembe SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Minik jimnastik öðrencilerine sertifika

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/131 Esas - 2018/794 1-Davanýn KABULÜ ile ; Diyarbakýr Ýli, Kulp Ýlçesi, Kamýþlý mahallesi,Cilt no:29 , Hane no: 14, BSN:134 de nüfusa kayýtlý, Emrah ve Elif'ten olma 27/11/2015 doðumlu, 52954795310 TC Kimlik numaralý HEVÝ JÝYAN'ýn nüfusta HEVÝ JÝYAN olarak kayýtlý olan isminin BEREN olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, (Basýn: 824326 www.bik.gov.tr)

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CMYK

14 Haziran 2018 Perþembe

14 06 2018 0  
14 06 2018 0  
Advertisement