{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Karlar temizleniyor Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan etkili olan kar yaðýþýndan vatandaþlarýn olumsuz etkilenmemesi için çalýþmalarýný sürdürülüyor. Yol Yapým Bakým ve Altyapý Koordinasyon Daire Baþkanlýðý ile

Ö Z

830 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

14 Þubat 2020 Cuma

Diyarbakýr ve Batman'da düzenlenen Kapan-6 Operasyonunda 10 sýðýnak imha edildi. Operasyonlarda ayrýca 830 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 5’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkalýðý ekipleri, yaya ve araç trafiði akýþýnýn güvenli bir þekilde saðlanmasý için kar küreme, tuzlama ve kaldýrým temizleme çalýþmasý yapýyor. 7’DE

D o ð r u

A d r e s i

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

“Biz para almak için burada deðiliz” Bakkal borçlarýný kapatan gizemli hayýrsever Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaþlara para daðýtan gizemli hayýrsever, bu kez Diyarbakýr'da ortaya çýktý. Kentteki bazý bakkallarý gezen hayýrsever, toplam 12 bin 500 liralýk borcu sildirdi. 2’DE

Sevgililer Günü hareketliliði Diyarbakýr'da Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde ve hediyelik eþya satanlarda hareketlilik sürüyor. Eþine, sevgilisine, niþanlýsýna hediye almak isteyen vatandaþlarýn tercih ettikleri ürünlerin baþýnda çiçek ve hediyelik eþyalar geliyor. 8’DE

Çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi baþlatan aileler, kendilerine para verildiði iddiasýna tepki gösterdi.

Çocuklarýn kar tatili keyfi Diyarbakýr'da uzun bir aradan sonra yaðan þiddetli kar hayatý olumsuz yönde etkiledi. Önceki akþamdan itibaren etkisini gösteren kar yaðýþý nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi. Kar tatilini fýrsat bilen baþta çocuklar kendilerini dýþarý atarak karýn keyfini doyasýya çýkardý. 4’DE

CMYK

Aileler, para için burada olmadýklarýný, evlatlarýna kavuþmak için aylarca nöbet tutuklarýný belirterek, kendilerine iftarý atanlardan çocuklarýný sitediler. HABERÝ 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

14 Þubat 2020 Cuma

Bakkal borçlarýný kapatan gizemli hayýrsever Kar kapatýyor belediye açýyor Diyarbakýr ve bölgede etkili olan kar yaðýþýndan sonra Baðlar Belediyesi tarafýndan kar temizleme çalýþmasý baþlatýldý. Belediye ekipleri tarafýndan yürütülen çalýþmalara Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu da katýldý. Çalýþmalarý inceleyerek ekiplerden bilgi alan Beyoðlu, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için tüm tedbirleri aldýklarýný söyledi. Beyoðlu, "Kentimizde etkili olan yoðun kar yaðýþýnýn olumsuz etkilerinin vatandaþlarýmýza yansýmamasý için çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Mahallelerimizde baþta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almýþ durumdayýz" dedi. Yollar körüklü makinelerle açýlýyor Baðlar Belediyesi, yoðun kar yaðýþý nedeniyle þehir merkezinde kýrsal yerleþim yerlerinde ulaþýma kapanma aþamasýna gelen yollarý ulaþýma açmak ve temizlemek için tedbirler almaya devam ediyor. Körüklü araçlar çalýþmalarda ön plana çýkarýlarak yollar ulaþýma açýlýyor. Kar kalýnlýðýnýn artmasýndan sonra körüklü araçlar devreye sokuldu. Kar yaðýþýnýn baþladýðý ilk andan itibaren alana inen Baþkan Hüseyin Beyoðlu'nun yönettiði ve yakýndan takip ettiði çalýþmalarla ulaþýma kapanan yollar, körüklü araçlarla temizlenerek vatandaþlarýn hizmetine açýlýyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü baþta olmak üzere tüm birimlere baðlý araçlar kar temizliði için seferber edildi. Baþkan Beyoðlu, bütün cadde, sokak ve yerleþim yerlerinde sorun kalmayana kadar bu tedbirlerin devam edeceðini söyledi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaþlara para daðýtan gizemli hayýrsever, bu kez Diyarbakýr'da ortaya çýktý. Kentteki bazý bakkallarý gezen hayýrsever, toplam 12 bin 500 liralýk borcu sildirdi. Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çýkarak vatandaþlara yardým eden gizemli hayýrsever, veresiye defterlerini kapatýp, vatandaþlara para daðýtmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakýr'da ortaya çýkan 'Robin Hood', Yeniþehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'ndeki Mehmet Kýzýlhan'ýn bakkalýna uðrayarak vatandaþlarýn 12 bin 500 liralýk borç defterini sildi. Defterin yapraklarýný kopararak yakan hayýrsever, hem vatandaþlarýn hem de esnafýn yüzünü güldürdü. Vatandaþlar, teþekkür ettikleri gizemli hayýrseveri tanýmak istediklerini söylediler. Hayýrsever tarafýndan 12 bin 500 liralýk borç defterinin kapatýldýðýný aktaran bakkal Mehmet Kýzýlhan, peþin parayý verip, defteri yýrtýp aldýðýný dile getirdi.

Kýzýlhan, "Biri geldi, haber verdi, bu mahallenin borçlarýnýn hepsini sileceðini söyledi. Bende gel dedim, yan komþum olan berberi çaðýrdým. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramý peþin verip borç kaðýtlarýný yýrtýp aldý. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarýnýn silindiðini söylüyorum, herkes 'Allah ondan razý olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.

Borcu olan vatandaþlardan Ýrfan Yapan ise borçlarýnýn silindiðine inanmadýðýný, bakkala gelip tekrardan sorduðunu söyledi. Yapan, "Geçen camiye gittim, millet birinin gelip mahallenin borçlarýný sildiðini söyledi, bende çok inanmadým, gelip sordum 'Borcum ne kadar' diye. Borcumun olmadýðýný söyledi. Ben o anda sevindim, Allah razý olsun borcumu sildi. Ben bu yaþýma kadar ilk kez böyle bir þey gördüm. Ben þeker, yað, çorba gibi þeyler almýþtým, o adamý görürsem çok teþekkür edeceðim" diye konuþtu. Esrarengiz hayýrseveri gören berber Adnan Katmer, borcu sildiren vatandaþýn uzun boylu, esmer biri olduðunu söyledi. Katmer, "Geçenlerde bir yardýmsever gelip burada vatandaþlarýmýzýn

DÜ ile DOSB arasýnda lisansüstü eðitim protokolü imzalandý Dicle Üniversitesi ile Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi arasýnda lisansüstü eðitim konusunda iþbirliði yapýlmasýna iliþkin lisansüstü eðitim protokolü imzalandý. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi yönetimi arasýnda uzun zamandan beri süren görüþmeler sonunda hazýrlanan iþbirliði protokolü, törenle imzalandý. Protokol üniversite adýna Rektör Prof.

borçlarýný sildi, Allah ondan razý olsun. Uzun boylu, esmer biriydi. Vatandaþlarýn borcunu silenden Allah

Dr. Talip Gül ve Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Odabaþý tarafýndan imzalandý. Toplantýda ayrýca, Dicle Üniversitesi öðrencilerinin Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi firmalarýnda staj ve bitirme projeleri yürütebilme imkanlarý, akademisyenlerin OSB'deki fabrikalarda danýþmanlýk yapabilmesi ve ilgili konular konuþuldu. Protokol ile Dicle Üniversitesi ile Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi firmalarý arasýnda üniversite-sanayi iþbirliði geliþtirilmesi amacýyla, Organize Sanayi Bölgesindeki çalýþan mühendisler lisansüstü eðitimi alabilecek. ÝHA


14 Þubat 2020 Cuma

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldýklarý iddialarýna sert tepki Çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla HDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý önünde oturma eylemi baþlatan aileler, kendilerine para verildiði iddiasýna tepki gösterdi. Diyarbakýr'da HDP il binasý önünde 164 gündür oturma eylemi gerçekleþtiren aileler, para aldýklarý iddiasýna tepki gösterdi. 2015'te Ýstanbul'da çalýþýrken PKK tarafýndan kaçýrý-

lýp Suriye'ye götürüldüðünü söylediði oðlu Ömer (25) için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe, para aldýklarý yönündeki iddialara yanýt verdi. "Biz para almak için burada deðiliz" Emniyet görevlilerinin gittikleri yerlere güvenlikleri saðladýklarý için geldiðini kaydeden Gökçe, "Emniyet HDP'lilerin de güvenliðini saðlýyor. HDP onu bunu boþ versin, HDP bizim çocuklarý getirsin çocuklarý. Emniyet nasýl bizi bekliyor ve koruyorsa onlarý da koruyor. Çocuklarým bana para gönderiyor ve biz bankaya gidemeyecek miyiz? Niye HDP gidip milletten para topluyor, ev ev dileniyor çocuklarýmýz bizlere para gönderdiðinde mi zorlarýna gidiyor. Biz para almak için burada deðiliz, eðer paraya ihtiyaçlarý var ise gelsinler biz onlara para verelim. Çok þükür benim iki oðlum çalýþýyor ve benim varlýðým da var ve hiçbir þeye ihtiyacým yok" diye konuþtu. Ýstanbul'dan gelerek, 2015 yýlýnda Sultangazi ilçesinden kaçýrýlan ve o tarihte 19 yaþýnda olan oðlu Erkan için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuþ da yüzde 85 engelli olduðunu ve bankaya engelli maaþýný çekmek için gittiðini söyledi. Akkuþ, "Ben yüzde 85 engelliyim ve ben gidip bankaya engelli maaþýmý çekemeyecek miyim? Onlar Ankara'da milletvekili olarak 25 bin lira alýyor ve Kandil'e gönderiyor. Ben de engelliyim bankaya gidip engelli maaþýmý çekemeyecek miyim? Polis bizim güvenliðimiz için bazen bizimle geliyor ve polis onlarý da koruyor bizleri de koruyor. Býraksýnlar iftira atmayý, ben onlarý kýnýyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

14 Þubat 2020 Cuma

Çocuklarýn kar keyfi

Diyarbakýr'da uzun bir aradan sonra yaðan þiddetli kar hayatý olumsuz yönde etkiledi. Önceki akþamdan itibaren etkisini gösteren kar yaðýþý nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi. Kar tatilini fýrsat bilen baþta çocuklar kendilerini dýþarý atarak karýn keyfini doyasýya çýkardý. Diyarbakýr'da yoðun kar yaðýþý nedeni ile okullarýn tatil edilmesini fýrsat bilen çocuklar, karýn keyfini çýkardý. Diyarbakýr'da uzun bir süre sonra ilk defa kar yaðdýðýný belirten Aysel Kaya, kendilerini sokaða attýklarýný söyledi. Kaya, "Bu kar keyfini yaþamak istedik. Okullun tatil olmasýyla çocuklarýmla karýn keyfini çýkarmaya çalýþýyoruz. Çocuklar geceden

beri hiç uyumadýlar. Sürekli pencereden bakýyorlar. En azýnda karýn nasýl bir þey olduðunu görmeye çalýþýyor çocuklar. Çünkü 9 yaþýndalar, biz 10 yýldýr buradayýz, çocuklar kar görmedi. Onun için çok güzel bir þey. Sabahtandýr beni dürtüklüyorlar, 'hadi anne çýkalým hadi anne çýkalým' Ben de evi toparlayýp öyle çýkalým dedim. Çünkü buradan ýslanýp eve gideceðiz. Ýyi veya kötü en azýnda keyfimizi yapalým dedik" dedi. Çocuklardan Muhammet Emin Kaya ise karýn çok eðlenceli olduðunu, çok soðuk olduðunu ve annesiyle birlikte kar oynamayý çok sevdiðini söyledi. Kardeþi ve arkadaþlarýyla birlikte parkta oynayan Meryem Purkýz ise kar topu oynadýklarýný belirtti. Purkýz, "Biz burada kar topu oynuyoruz, çok eðleniyoruz. Okullarda tatil oldu, çok güzel eðleniyoruz. Ben kuzenimle, arkadaþlarýmla ve kardeþimle geldim. Karýn tadýný çýkartýyoruz, çok mutluyuz" diye konuþtu. ÝHA


14 Þubat 2020 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kýþ üstlenmesine darbe Diyarbakýr ve Batman'da düzenlenen Kapan-6 Operasyonunda 10 sýðýnak imha edildi. Operasyonlarda ayrýca 830 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Deprem sonrasý çatlaklýklarýn oluþtuðu ev yýkýldý Elazýð'da meydana gelen 6.8 büyüklüðündeki depremin ardýndan çatlaklarýn oluþtuðu Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde bir ev yýkýldý. Elazýð'ýn Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüðünde deprem meydana gelmiþ, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok kentte deprem hissedilmiþti. Depremin en çok hissedildiði illerin baþýnda gelen Diyarbakýr'da birçok evde aðýr hasar meydana geldi. Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine baðlý Aðaçsever köyünde Mesut Deniz'e ait ev, Elazýð depreminin ardýndan aðýr hasar alarak duvarlarý çatladý. Yaklaþýk bir ay dayanabilen ev, dün akþam saatlerinde yýkýldý. 8 kiþinin yaþadýðý evde, yýkýlma anýnda kimsenin olmamasý faciayý önledi. Mesut Deniz, evlerinin yýkýldýðýný ve soðuk havalarda çocuklarý ile birlikte dýþarýda kaldýklarýný söyledi. Deniz, yetkililerin kendilerine yardým etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. ÝHA

Diyarbakýr ve Batman'da düzenlenen Kapan-6 Operasyonu'nda teröristlere ait 10 kýþ sýðýnaðý kullanýlamaz hale getirildi. Operasyonda, 830 kilogram esrar ile çok sayýda mühimmat ve yaþam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr ve Batman Ýl Jandarma Komutanlýklarýnca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoðusu ve Batman'ýn

Kar beraberinde kazayý da getirdi: 3 ölü, 1 yaralý Þanlýurfa'da dün akþam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaðýþý beraberinde kazalarý da getirdi. Kayganlaþan yolda otomobil týra arkadan çarptý, kazada ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi ise aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Þanlýurfa - Diyarbakýr karayolunun Kýzlar mevkisinde ya-

þandý. Ahmet Akçiçek yönetimindeki 42 TP 617 plakalý otomobil, Vedat D. yönetimindeki 72 EK 398 plakalý týra arkadan çarptý. Çapmanýn etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ahmet ile yanýnda oturan Ömer, Sedriye ve Zülfikar Akçiçek aðýr yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servi ekipleri, yaralýlarý itfaiye ekiplerinin yardýmýyla otomobilden çýkardý. Saðlýk ekipleri, sürücü Ahmet ile Ömer ve Sedriye'nin olay yerinde hayatýný kaybettiðini belirledi. Aðýr yaralý Zülfikar Akçiçek'in Þanlýurfa Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Sason ilçesi batýsý arasýnda kalan kýrsal alan ile Zori Çayý bölgesinde 10 Þubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasýna baþlanýlan Kapan-6 müþterek operasyonunun baþarýyla devam ettiði belirtildi. Açýklamada, "Söz konusu operasyonda 13 Þubat 2020 Perþembe günü itibarýyla teröristlerce kullanýlan 10 adet kýþ sýðýnaðý tespit edilmeyi müteakip, patlayýcý madde tespit ve imha timi ve mayýn/EYP tespit ve imha timleri tarafýndan gerekli emniyet tedbirleri alýnarak imha edilmiþtir. Gerçekleþtirilen temas ve adli arama neticesinde ev aramalarýnda bahse konu sýðýnak, aðaçlýk, kayalýk alan ve topraða gömülü jelikan bidonlar içerisinde 2 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün, 25 gram civa, 2 adet batarya, 4 adet ruhsatsýz av tüfeði, 18 adet av tüfeði fiþeði, 1 adet kurusýký tabanca, 1 adet tabancaya ait þarjör,

3 adet kurusýký mermi, 3 adet silah temizleme yaðý, çok sayýda yaþam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiþ, ele geçen delil niteliðine haiz olan malzemelere el konulmuþ, diðer malzemeler yerinde imha edilmiþtir" denildi. Terörün finans kaynaðýna darbe Narko-terörizmle mücadelenin de sürdüðü belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Narkotik tespit köpeði Engel'in de dahil olduðu operasyonda, arazide çalýlar arasýna gizlenmiþ çuvallar ve topraða gömülü jelikan bidonlar içerisinde 830 kilogram satýþa hazýr esrar ile 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirilmiþtir. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve terörle mücadele kapsamýnda yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir." ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

14 Þubat 2020 Cuma

Ankaralý iþ kadýnýndan Kulp’a eðitim desteði Ankaralý iþ kadýný Gonca Demir, Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde bulunan 13 okula inþaat malzemesi yardýmýnda bulundu.

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünün ilçeye baðlý kýrsal mahallelerde bulunan okullar ile ilgili sosyal medyada yaptýðý haberleri gören Ankaralý

iþ kadýný Gonca Demir bu haberler doðrultusunda Kulp Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüyle iletiþime geçerek ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan 13 okulun inþaat tadilatý

iþini üslendi. Yaklaþýk 1 milyon 100 bin liralýk yardým yapan Demir sayesinde 13 okul modern görünüme kavuþtu. Tadilat iþini üstlendiði okullarýn daha önceki fiziki yetersizliklerine deðinen iþ kadýný Gonca Demir, yapýlan onarýmdan sonra çocuklarýn okullarýna güle oynaya gelmeye baþladýðýný ifade etti. Yenilenen okulun hayýrlý olmasýný dileyerek, okulda yetiþecek öðrencilerin ülkeye faydalý bireyler olacaðýna inandýðýný aktaran Demir, "Çocuklar bizim geleceðimiz. Onlarý yarýnlara hazýrlamak zorundayýz. Bütün millet olarak bunu yapmamýzda fayda var. Bu fýrsatý bize sunan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne teþekkür ediyoruz. Kulp ilçesinde eðitime katký sunmanýn mutluluðunu yaþamaktayýz" dedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Kaya da 13 okula saðladýðý des-

Çoksüer, herkese baðýþ için çaðrýda bulundu Kadýn Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 14 Þubat Sevgililer Günü'nde farkýndalýk oluþturmak için Mehmetçik Vakfý, AFAD ve Polis Teþkilatýný Güçlendirme Vakfýna baðýþta bulunarak, herkese baðýþ için çaðrýda bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, özel günde kurumlara baðýþ yapma çaðrýsýnda bulundu. 14 Þubat Sevgililer Günü'nün kutlanýlmasý gerektiðini ama bu yýl Suriye'de ve yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman askerlere destek de verilmesi gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Çoksüer, "Sevdamýz vatanýmýz ve sevgilimiz vatanýmýz olsun. Þehit ailelerinin ve gazilerimizin bir nebze yaralarýnýn sarýlmasý için 14 Þubat Sevgililer Günü'nde sevgilimiz Mehmetçiðimiz, polisimiz ve depremzede kardeþlerimiz olsun. Hediyelerimiz onlar için olsun. Bunun için 14 Þubat'ta Mehmetçik Vakfý'na 10 lira baðýþ için 'Mehmetçik' yazýp 2582'ye veya AFAD a destek olmak için DEPREM yazýp 1866'ya kýsa mesaj gönderebiliriz. Hepimiz sevgilimize, niþanlýmýza, eþlerimize bu anlamda çiçekler veririz. Fakat bu yýl anlayýþýmýzý deðiþtirelim. Türk halký kendi arasýnda oluþturduðu düþünceyle bu yýl 14 Þubat'ý Mehmetçikler, polisler ve depremzedeler için sevgili günü ilan edelim. Onlar için Sevgililer Günü'nü kutlayalým. Çiçek

almayýn, mesaj atýn. 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçek almak yerine Mehmetçik Vakfý, Polis Teþkilatýný Güçlendirme Vakfý ve AFAD'a destekte bulunalým. Ne gül alalým ne de mücevher alalým. Alýyorsak da bunun bedeli kadar baðýþ yapalým. Biz Mehmetçiklerimizin, özellikle de Suriye'deki Mehmetçik kardeþlerimizin, can ve mal güvenliðimiz için canla baþla çalýþan polis kardeþlerimin ve depremzede kardeþlerimin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun. Hediyem sana benden bir kalp. Ülkemizi koruduðunuz için teþekkür ederiz" dedi. "Siz de bizim sevgimizdesiniz" Mehmetçiðe kendilerine güzel günler armaðan ettikleri için teþekkür eden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Bizlere güzel günler armaðan ettiðiniz için size çok teþekkür ediyoruz. Bu ülkeye can veren ölümsüz kahramanlara sevdalýyýz, siz de bizim sevgimizdesiniz. Tarihi boyunca kazandýðý zaferlerle þaný-

tekten dolayý hayýrsever iþ kadýný Gonca Demir'e teþekkür ederek, saðlanan destek sayesinde okullardaki eksiklerin giderildiðini ve 13 okulun modern görünüme kavuþtuðunu aktardý. Kaya, "Eðitime yapýlan her yatýrým, gelecek nesiller için yapýlan yatýrýmdýr. Eðitime yapýlan yatýrýmýn maliyeti olmaz, deðeri olur. Bu deðeri hizmetle buluþturan hayýrseverimize teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Kaya okullara katkýlarý nedeniyle iþ kadýný Demir'e plaket takdim etti. ÝHA

ný pekiþtiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekasý için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiðin yolunu açýk etsin, ordumuzu muzaffer kýlsýn. Elazýð ve Malatya baþta olmak üzere depremi hisseden tüm kardeþlerimize geçmiþ olsun. Sevgililer Günü'nde depremzede kardeþlerimize destek olmak için 1866'ya kýsa mesaj gönderelim. Ya da AFAD'ýn resmi banka hesap numaralarýna baðýþ yaparak gönüllerde taht kuralým. Ayrýca Sevgililer Günü'nde vatandaþlarýmýzýn huzuru ve emniyeti için canla baþla çalýþan kahraman polis kardeþlerimize de destekte bulunalým. Sevgililer Günü'nde Polis Teþkilatýný Güçlendirme Vakfýna baðýþ yaparak destek olalým. Diyarbakýr halkýnýn huzur ve güven içerisinde yaþamasý için canla baþla yüreðiyle çalýþan devlet erkanýndaki büyüklerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunuyoruz" diye konuþtu. Mehmetçiðe þiirli destek Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Mehmetçik için bir de þiir okudu. Prof. Dr. Çoksüer'in okuduðu þiir þöyle: "Hediyelerimiz milletimizin gerçek kahramaný Mehmetçiðimize olsun. Hainlerin korkulu rüyasýdýr Mehmetçiðimiz, vatan için can verir Mehmetçiðimiz, 14 Þubat sevgilimiz Mehmetçiðimiz olsun. Gürleyen sesiyle inletir düþmaný Mehmetçiðimiz, namusudur bayraðý ve topraðý Mehmetçiðimizin, yürekli vatanýmýzýn yýlmaz bekçisidir Mehmetçiðimiz, en büyük sevgilimiz güvenlik güçlerimiz Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Kahraman Mehmetçiðimize ve polis kardeþlerimize bin selam olsun." ÝHA


HABER

14 Þubat 2020 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Diyarbakýr’da karla mücadele Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi, önceki geceden itibaren etkili olan kar yaðýþýndan dolayý yaya ve araç trafiði akýþýnýn güvenli bir þekilde saðlanmasý için kar küreme, tuzlama ve kaldýrým temizleme çalýþmalarýný sürüyor. Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan etkili olan kar yaðýþýndan vatandaþlarýn olumsuz etkilenmemesi için çalýþmalarýný sürdürülüyor. Yol Yapým Bakým ve Altyapý Koordinasyon Daire Baþkanlýðý ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkalýðý ekipleri, yaya ve araç trafiði akýþýnýn güvenli bir þekilde saðlanmasý için kar küreme, tuzlama ve kaldýrým temizleme çalýþmasý yapýyor. Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðýna baðlý 260 personel ve mini kar küreme araçlarýyla 4 merkez ilçedeki ana arterlerde yürütülen çalýþmalarda kaldýrýmlar temizlenerek buzlanmaya karþý tuzlanýyor. Kar yaðýþýnýn baþladýðý andan itibaren yol açma ve temizleme çalýþmalarýný baþlayan Büyükþehir Belediyesi Yol Yapým Bakým ve Altyapý Koordinasyon Daire Baþkanlýðý ekipleri ise yollarda biriken karlarý temizleyerek trafik akýþýnýn güvenli bir þekilde yapýlmasýný saðlýyor. Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için yol, kaldýrým temizleme ve tuzlama çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiðini kaydetti. Kerem DOÐAN

Þarampole sürüklenen aracý AFAD ekipleri kurtardý Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, yoðun kar yaðýþý nedeni kayganlaþan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði araç þarampole sürüklendi. Yolda sýkýþan

araç, AFAD ekipleri tarafýndan bulunduðu yerden çýkarýldý. Olay dün öðlen saatlerinde Diyarbakýr Bingöl karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi-

lere göre, 12 RE 767 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kiþi kendi imkanlarý ile çýkarken, otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafýndan bulunduðu yerden çýkarýldý. ÝHA

Kardan gelin ve damat yapýp halay çektiler Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir grup vatandaþ, kardan gelin ve damat yapýp etrafýnda halay çekti. Silvan'da dün akþam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaðýþý ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evden çýkan bir grup vatandaþ, kardan adam

yaptý. Yaptýklarý iki kardan adama kýyafet giydirip gelin ve damat haline getiren vatandaþlar, Kürtçe müzik eþliðinde etrafýnda halay çekti. Bahçelievler Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerindeki ilginç düðün evredeki vatandaþlar tarafýndan cep telefonlarýna kaydedildi. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

14 Þubat 2020 Cuma

Sevgililer Günü hareketliliði Diyarbakýr'da Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde ve hediyelik eþya satanlarda hareketlilik sürüyor. Eþine, sevgilisine, niþanlýsýna hediye almak isteyen vatandaþlarýn tercih ettikleri ürünlerin baþýnda çiçek ve hediyelik eþyalar geliyor.

“Yüzde 8,6’lýk artýþ büyüme trendinin baþladýðýný gösteriyor” Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, "Aralýk ayý sanayi üretimindeki yýllýk yüzde 8,6'lýk artýþ, büyüme trendinin baþladýðýný gösteriyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, Twitter hesabýndan Sanayi Üretim Endeksi verilerini deðerlendirdi. Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi'nin 2019 yýlýnýn son ayýnda da güçlü bir yükseliþ gösterdiðini belirtti. Göstergeler reel sektör için ivmelenme sürecinin saðlam adýmlarla devam ettiðinin iþaretlerini ortaya koyarken, Bakan Albayrak'ýn verdiði bilgilere göre sanayi üretimi alt sektörleri Aralýk ayý verilerine göre Orta-Yüksek Teknoloji Endeksi aylýk yüzde 3,9 oranýnda artýþ gösterirken, yýllýk olarak yüzde 11,8 artýþ gösterdi. Ýmalat Sanayi Endeksi aylýk yüzde 1,9 artýþ gösterirken, yýllýk 9,1 olarak arttý. Sermaye Mali Endeksi'nin aylýk büyüme oraný yüzde 3 olurken, yýllýk yüzde 12,4 oldu. Dayanýklý Tüketim Malý Endeksi aylýk yüzde 7,4 artýþ gösterirken, yýllýk 4,8 artýþ gösterdi. Ara Malý Endeksi aylýk yüzde 1,9 oranýnda artýþ saðlarken, yýllýk 10,6 oranýnda artýþ gösterdi. Bakan Albayrak, "Katma deðerli üretime, ihracata ve istihdama dayalý büyüme için attýðýmýz adýmlar meyvelerini veriyor. Aralýk ayý sanayi üretimindeki yýllýk yüzde 8,6'lýk artýþ, bu büyüme trendinin baþladýðýný gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artýrmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. ÝHA

Sevgililer Günü nedeniyle Diyarbakýr'da çiçekçi ve hediyelik eþya fuarýnda hareketlilik yaþanýyor. Eþine, sevgilisine, niþanlýsýna hediye almak isteyen vatandaþlarýn tercih ettikleri ürünlerin baþýnda çiçek ve hediyelik eþyalar geliyor. Diyarbakýr'da çiçek dükkaný iþleten Canan Demir yerli ürünleri tercih ettiklerini belirtirken, Hediyelik Eþya Fuarý Müdürü Ergün Polat ise 14 Þubat Sevgililer Günü hazýrlýklarýný yaptýklarýný ve her kesime hitap ettiklerini ifade etti. Çiçekler olarak yerli ürünleri tercih ettiklerini ifade eden Canan Demir, güller, hüsnüyusuflar, papatyalar, laleler ve çeþitli saksý çiçeklerini tercih ettiklerini söyledi. Demir, "En çok tüketilen ürünlerimiz genelde gül. Gül aþkýn simgesi, sevginin simgesi ve her tür faaliyette kullandýðýmýz bir ürün aslýnda. Bu Sevgililer Günü'nde de en çok tüketime gidecek olan gül diye tahmin ediyoruz. Genelde bu yönde satýþlarýmýz oluyor. Buket hazýrlýklarý yaptýk. Bunda da devam ediyoruz. Dýþarýdan alýmlarýmýzý tamamladýk artýk. Kendi içerimizdeki buketleri yapmaya baþladýk. Ýki gün var, bu iki gün bizim için biraz yoðun geçecek. Hazýrlýklarýmýzý yapacaðýz, buketlerimizi tamamlayacaðýz. Her bütçeye hitap edebileceðimiz hazýrlýklarý yapma-

ya çalýþýyoruz. Ýnþallah güzel geçecek. Fiyatlarýmýzý da aslýnda çok yüksek tutmadýk. Büyük illere nazaran Diyarbakýr bu konuda daha iyi bütçe olarak. 20 lira ve üzeri Ýstanbul çevresi satarken, biz daha çok gülün adedini 10 liraya, 7,5 lira gibi bir maliyetle sunacaðýz piyasaya. Son zamanlarda popüler olan teraryumlarýmýz var. Onlara da aðýrlýk verdik. Kalýcý olsun, evde dursun, solmasýn, devam etsin diye teraryuma da yöneldik. Onlarýn da hazýrlýklarýný yaptýk, güzel dizaynlar yaptýk, inþallah beðenecektirler diye düþünüyorum. Öncesinden zaten sipariþlerimizi alýyoruz. Müþterilerimiz bize ulaþýyorlar, notlarýmýzý alýyoruz. O gün sipariþleri evlere, iþ yerlerine teslim ediyoruz. Onun dýþýndan elden almak isteyenler oluyor. Kendi götürmek isteyenler oluyor. Biz çiçekçiler olarak mutluluk satýyoruz. Erkeklerimiz de çiçeði artýk çok seviyor. Hediye almaktan mutluluk duyuyor. Dilerim 14 Þubat herkes için çok iyi geçer. Bir gelir kaynaðý, kazanç kapýsýdýr, özel günler çiçekçiler için geçekten gelirin fazla olduðu bir gündür" dedi. Hediyelik Eþya Fuarý Müdürü Ergün Polat ise fuar olarak 14 Þubat hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Polat, "Genelde ürünlerimiz halka hitap edecek þekildedir, ucuz ve uygundur. Tüm vatandaþlarýmýzý 14 Þubat için ve diðer günler için de bekliyoruz. Çünkü burasý hem uygun hem de sirkülasyon yapan bir yerdir. Vatandaþlar buraya daha sýklýkla girip çýkabiliyor. Çünkü güvenilir bir yerdir" diye konuþtu. ÝHA


14 Þubat 2020 Cuma

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Van kara gömüldü Van'da önceki gün öðle saatlerinden itibaren etkili olmaya baþlayan kar yaðýþý nedeniyle 687 yerleþim yerinin yolu ulaþýma kapanýrken, uçak seferleri de iptal edildi. Van'da kar nedeniyle 385 mahalle ile 302 mezra olmak üzere toplam 687 yerleþim yerine ulaþým saðlanamýyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgilere göre, bölge genelinde havanýn çok bulutlu ve aralýklý kar yaðýþlý olacaðý, yaðýþlarýn yer yerVan ve Hakkari çevrelerinde yoðun kar yaðýþý þeklinde olacaðý tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayý ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiðini duyuran Meteoroloji, yüksek kar örtüsünün bulunduðu yerlerde çýð tehlikesi konusunda da uyarýda bulundu. Uçak seferleri iptal Kar yaðýþý uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan saat 19.00'a kadar olan tüm uçuþlar iptal edilirken, sonrasýnda düzenlenecek seferlerin ise hava durumuna baðlý olacaðý belirtildi. Van Büyükþehir Belediyesi ekipleri ise merkez Ýpekyolu, Edremit ve Tuþba ilçeleri baþta olmak üzere tüm kentte kapanan yollarý açmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Karayollarý 11. Bölge Müdürlüðüne baðlý ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalýþmalarýný sürdürüyor. Van Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðünden 48 ekip ise kent merkezinde gönüllü olarak kaldýrým ve refüjleri temizledi. "Biraz da Trakya'ya gönderin" Ýlk defa Van'a gelen Trakyalý çift, hayatlarýnda ilk defa böyle bir karla karþýlaþtýklarýný belirterek, "Van'ý çok beðendim, Van doðunun

Paris'idir. Kar bolluk ve berekettir. Ancak bu kar sadece size gelmiþ bunu biraz da Trakya'ya gönderin. Buðdaylarýmýza iyi gelir" ifadelerini kullandý.

Ahlat’taki kuþ cenneti dondu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uður Boran Kuþ Cenneti þiddetli soðuklar nedeniyle dondu. Bir haftadýr dondurucu soðuklarýn etkisini gösterdiði ve hava sýcaklýðýnýn gündüz eksi 15 dereceye kadar indiði Ahlat'taki gölet ve bazý küçük þelaleler de dondu. Ahlat'ý etkisi altýna alan soðuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuþ türünün uðrak yeri olan Vali Uður Boran Kuþ Cenneti'nin yüzeyi de buzla kaplandý. Yüzeyi buzla kaplanan kuþ cennetinin doðal güzelliði havadan drone ile görüntülendi. Onlarca kuþ türünün uðrak yeri olan kuþ cen-

Son yýllarda böyle bir kar yaðýþýyla karþýlaþmadýklarýný dile getiren Vanlý vatandaþlar ise zirai açýdan kar yaðýþýnýn bereketin en önemli simgelerinden olduðunu söyledi. Ancak kar yaðýþýnýn bu yýl bir çýð felaketine dönüþtüðünü belirten vatandaþlar, duyduklarý üzüntüyü ifade etti. ÝHA

Eroini, kamyonetin kasa kapaðýnýn demirlerine gizlemiþler

netinin donmasý, çok sayýda kuþun sýcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yataðýnda bulunan bazý kýsýmlarýnda ise az sayýda kuþ türü yaþamýný sürdürüyor. Donan kuþ cenneti doðal bir güzellik sunarken, bazý vatandaþlar da bu güzellikleri izleyerek ve fotoðraflarýný çekerek arþivlerine katýyor. Ýlçedeki vatandaþlardan Serkan Deveci, "Ýlçemizi kaç gündür etkisi altýna alan soðuk nedeniyle kuþ cennetimiz buzla kaplandý. Þu anda doðal bir güzellik hakim. Yazýn burasý daha güzel, ama bu görüntü de bir baþka güzel oluyor" dedi. ÝHA

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kamyonetin kasa kapaðýnýn demirlerine gizlenmiþ vaziyette 23 kilogram eroin ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Midyat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný talimatlarý ile Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan ve ticaretini yapan þahýslarýn yakalanmasýna yönelik operasyon geçekleþtirildiði belirtildi. Açýklamada, ''11 Þubat'ta günü Midyat ilçesinde durdurulan kamyonette yapýlan arama sýrasýnda Narkotik dedektör köpeðinin tepki vermesi üzerine, aracýn kasa kapaklarý demirlerine gizlenmiþ 176 paket halinde toplam aðýrlýðý 23 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiþtir. Olay ile ilgili olarak 2 iki þüpheli þahýs uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti suçundan gözaltýna alýnmýþ olup, çýkarýldýklarý adli makamlarca 1 þüpheli þahýs adli kontrol þartý ile serbest býrakýlmýþ diðer 1 þüpheli þahýs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiþtir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarýndan olan baðýmlýlýk yapýcý madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleþtirilen çalýþmalar kararlýlýkla devam edecektir'' denildi. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

14 Þubat 2020 Cuma

Robotik Yöntem prostat hastalarýnýn umudu oldu Burun estetiðinin 3 þartý Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, burun estetiðinin 3 þartý olduðunu söyledi. Doç.Dr. Zeliha Kapusuz Gencer, "Burun estetik ameliyatlarý burun ameliyatlarý arasýnda Türkiye de birinci sýradadýr. Burun Estetiði isteyen hastalarýn bizden genellikle 3 beklentisi vardýr bunlar; iyi görünüþ, iyi nefes alabilmek, estetikten sonra morluk ve þiþliðin oluþmamasý. Ýyi görüntülü nefes alabilen burunlar tabi ki biz cerrahlarýn amacýdýr. Bazen çok kötü burunlar mükemmel olmasa da bu burunlarý öncesi ile karþýlaþtýrarak deðerlendirmek doðru olandýr. Zaman zaman nefes almak zaman zamanda görüntü hastalarýmýz açýsýndan öne geçse de önemli olan ikisinin orta bir noktada buluþturarak nefes alabilen doðal burunlar yapmak bizim amacýmýzdýr. Küçük ve minnak olduðu için belki çok güzel ve estetik görünen bir burun nefes alamadýðýnda ilk baþta hastayý mutlu etse de zamanla hastamýzda da memnuniyetsizlikler ortaya çýkacaktýr" dedi. Morluk açýsýndan en az travmatik yapýlan operasyonlarýn daha az kanama ve daha az morluða neden olacaðýný ifade eden Dr. Gencer, "Ama bütün faktörler doktora baðlý deðildir. Hasta operasyon öncesinde kanama parametreleri açýsýndan kontrol edilmeli ve normal olmayan hastalar operasyon için normal deðerler saðlandýktan sonra alýnmalýdýr. Bayan hastalarýmýz da özel dönmelerinde kanda kanamayý artýran faktörler daha fazla olduðu için bu dönmelerde ve bu dönemlere yakýn opere edilmemelidir. Bütün bu kontrol edilebilir faktörlerin yanýnda kiþisel kontrol edilemeyen ödem ve morukta etkili olan faktörler arasýndadýr. Operasyon öncesinde yada sonrasýnda kanamayý artýrabilecek ilaç, yiyecek ve durumlardan da uzak durulmasý gerekmektedir" açýkÝHA lamalarýnda bulundu.

Uzmanlar, özellikle 50'li yaþlardan sonra görülmeye baþlayan ve sinsi bir þekilde ilerleyen prostat kanserinin belirtilerinin genellikle hastalýðýn geç dönemlerinde kendini gösterdiðini, tedavide son yýllarda hastalar ve cerraha önemli konfor saðlayan robotik cerrahinin öne çýktýðýný belirtti. Prostat kanseri erkeklerde en sýk görülen kanser türleri arasýnda ilk sýralarda yer alýyor. Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, özellikle 50'li yaþlardan sonra görülmeye baþlayan ve sinsi bir þekilde ilerleyen prostat kanserinin belirtilerinin genellikle hastalýðýn geç dönemlerinde kendini gösterdiðini, tedavide son yýllarda hastalar ve cerraha önemli konfor saðlayan robotik cerrahinin öne çýktýðýný belirtti. Prof. Dr. Atmaca, "Cerrahinin ulaþtýðý en ileri teknoloji olan "da Vinci" robotik cerrahi, vücutta ameliyat kesisi oluþturmadan konforlu bir iyileþme süreci saðlýyor ve hastanýn yaþam kalitesini artýrýyor" dedi. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü doktorlarýndan Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, prostat kanserinde robotik cerrahi uygulamalarý konusunda ise þöyle dedi: "Prostat, erkeklerde idrar kesesinin hemen altýnda bulunan ve idrar yolunun bu kýsmýný çevreleyen, baþlýca iþlevi üreme ile ilgili olan 18-20 gramlýk bir salgý bezidir. Özellikle yaþ ilerlemesi ile birlikte sorun oluþturmaya baþlayan prostatta iyi huylu büyümeler, kronik ya da akut prostatitler gibi iltihabi hastalýklar veya prostat kanseri geliþebilmektedir. Ailede, yani birinci derece yakýnlarda prostat kanseri varlýðýnýn bulunmasý da bu riski önemli oranda yükseltmektedir. Ayrýca Afrika kökenli Amerikalýlarda prostat kanserinin daha yaygýn olduðu görülmektedir. Bununla birlikte tütün kullanýmý, obezite ve aðýrlýklý olarak hayvansal yaðlarla beslenmenin de risk faktörü oluþturduðuna dair çalýþmalar bulunmaktadýr." 'Belirtiyi erken evrede vermiyor' Prostat kanseri maalesef çok ileri evrelere ulaþmadýkça belirti vermemekte ve bu belirtiler aðýrlýklý olarak ileri dönemde ortaya çýktýðýna iþaret eden Prof. Dr. Atmaca, "Prostat kanserinin erken dönem belirtilerini, çoðu zaman iyi huylu prostat büyümesinden ayýrt etmek mümkün olmamaktadýr. Ancak kanserin ileri dönemlerinde lokal ya da uzak yayýlým görüldüðünde yani metastaz yaptýðýnda, mesane çýkýmýnýn týkanmasý nedeniyle idrar yapamama, böbrek kanallarýnýn týkanmasý ve

kemik aðrýsý gibi belirtiler ortaya çýkabilmektedir" diye konuþtu. Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, prostat kanserinin tanýsý, parmak ile rektal muayene ve kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi sonrasý yapýlan biyopsi ile konulduðunu anlattý. Yapýlan tetkiklerde þüpheli sonuçlarýn elde edilmesi en önemli bulgulardan biri olmakla beraber, mutlaka kanser bulunduðu anlamýna gelmediðine de iþaret eden Prof. Dr. Atmaca, "Çünkü PSA kansere özgü deðil, prostata özgü bir testtir. Bu deðer prostatýn iyi huylu büyümelerinde ya da iltihabi hastalýklarýnda da yükselebilmektedir. Parmakla rektal muayenede fark edilen sertlik ve düzensizlik gibi bulgular da prostat kanseri yönünden þüphe doðurmaktadýr. Bulgular doðrultusunda hastalar için iki seçenek söz konusudur. Ya direkt ultrason eþliðinde prostat biyopsisi alýnmasý ya da daha yeni bir teknik olan Multiparametrik Prostat MR'ý ile prostatýn deðerlendirilmesi ve "Füzyon Biyopsi" denilen yöntemle þüpheli alan veya alanlardan biyopsi yapýlmasý gerekmektedir" dedi. Prof. Dr. Atmaca þöyle devam etti: "Metastaz yapmamýþ yani uzak bölgelere yayýlmamýþ lokalize prostat kanserinin en önemli tedavisi cerrahidir. Cerrahinin ise açýk, laparoskopik ve robotik cerrahi olmak üzere üç farklý yöntemi bulunmaktadýr. Duruma göre açýk ya da laparoskopik ameliyatlar yapýlýrken, son yýllarda robotik cerrahi avantajlarýndan dolayý daha çok tercih edilmektedir. Hasarý riskini en aza indiriyor. Robotik cerrahi ile yapýlan prostat ameliyatýnda, hasta karnýnda 5 adet küçük kesi açýlmaktadýr. Bu kesi bölgelerinde oluþturulan deliklere trokar olarak adlandýrýlan borucuklar takýlmaktadýr. Borucuklara robot kollarý takýlýp bu kollar içinden robotun kamerasý ve cerrahi aletleri yerleþtirilerek üç boyutlu, yüksek kalitede ve 10-20 kat büyütmeli olarak görüntü elde edilir. Ýleri derecede hareket kabiliyetine sahip olan robot kollarý ile damar-sinir paketi adý verilen hem cinsel iþlev bozukluðunu korumada hem de idrar kaçýrmayý engelleme üzerinde etkisi gösterilmiþ olan yapý korunarak,

kanserli prostat çýkarýlmaktadýr. Böylece idrar kaçýrma ve cinsel fonksiyon kaybý riskinin de ortadan kaldýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Robotik cerrahi metastaz yapmýþ prostat kanseri ameliyatlarýnda da kullanýlýyor. Robotik cerrahinin avantajlarý: 3 boyutlu görüntü ve görüntünün büyütülebilir olma özelliði ile robotik kollarýn hareket kabiliyeti cerrahi de önemli avantaj saðlar, Kan kaybý açýk ameliyata göre az olmaktadýr. Dolayýsýyla kan nakli çoðunlukla gerekmez, Kapalý ameliyat yapýldýðý için hastanýn operasyon sonrasý aðrýsý az olur ve genellikle iki gün içerisinde taburcu edilir, Ýdrar kesesi ile idrar yolunun birbirine baðlanmasý mükemmel bir þekilde yapýlýr ve idrar yoluna yerleþtirilen sonda bir hafta içinde çýkarýlabilir. Açýk ya da laparoskopik yöntemle yapýlan prostat ameliyatlarýndan sonra idrar kaçýrma ve penis sertleþme problemleri yaþanabilmektedir. da Vinci Robotik Cerrahi tekniði ile gerçekleþtirilen prostat kanseri ameliyatlarýnda "Sinir koruma" tekniði sayesinde erkeklik sinirleri ve idrar tutma kaslarý daha iyi korunarak, hastanýn yaþam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bu sorunlarýn oluþma riski en aza indirilir. Önceleri lenf bezlerinde ve kemiklerde metastazý olan prostat kanseri hastalarýna cerrahi uygulanmazken, bugün ise lenf bezinde ve sýnýrlý sayýda (3 veya 5'ten az) kemik yayýlýmý olan hastalarda prostatla birlikte lenf bezleri robotik cerrahi ile baþarýlý bir þekilde çýkarýlmaktadýr. Bu da hastanýn yaþam konforu ve süresi açýsýndan önem taþýmaktadýr." ÝHA


DÜNYA

14 Þubat 2020 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

idlib’den kaçan Suriyeliler kar ve soðukla mücadele ediyor Rejimin bombardýmaný nedeniyle Ýdlib'den kaçarak Türkiye sýnýrýna gelen halk, kar ve dondurucu soðuk hava ile mücadele ediyor. Esed rejiminin Ýdlib'e yönelik saldýrýlarý devam ediyor. Bombardýmandan kaçan insan-

lar yanlarýna alabildikleri eþyalarýyla daha güvenli olan Türkiye sýnýrýna kaçýyor. Burada kurduklarý derme çatma çadýrlar ile üzerine branda çektikleri araçlarýnda yaþamaya çalýþan Suriyeliler, kar ve dondurucu soðuk ile mücadele ediyor. Dondurucu soðukta yakacak odun bulamayan aile-

Hafter güçleri Trablus’a saldýrdý: 1 ölü, 3 yaralý

ler, çocuklarýný bulabildikleri battaniyelere sarýp ýsýtmaya çalýþýyor. Ayaklarýnda doðru düzgün ayakkabý ve çorap olmayan çocuklar ise zor þartlara raðmen yaðan karda kartopu oynamanýn tadýný çýkarýyor. Rejimin bombaladýðý Ýdlib'in güneyinden kaçarak geldiklerini ve soðuk havada çok zor günler geçirdiklerini söyleyen aileler, rejimin saldýrýlarýnýn bir an önce durdurulmasýný istiyor. ÝHA

Libya'da Hafter güçlerinin baþkent Trablus'un farklý bölgelerine gerçekleþtirdiði füze saldýrýsýnda 1 kadýn hayatýný kaybetti, 3 sivil de yaralandý. Saldýrý nedeniyle Trablus'taki Mitiga Havalimaný'nda uçuþlar durduruldu. Libya'da Hafter güçleri baþkent Trablus'un farklý bölgelerine füze saldýrýsý gerçekleþtirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin medya danýþmaný yaptýðý açýklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El Hadba yerleþim bölgesine gerçekleþtirdiði füze saldýrýsýnda 1 kadýnýn hayatýný kaybettiðini, 3 sivilin de yaralandýðýný açýkladý. Hafter güçleri, baþkent Trablus'taki Mitiga Havalimaný'ný da hedef aldý. Saldýrý nedeniyle havalimanýndaki uçuþlar askýya alýnýrken, yolcular ve çalýþanlar büyük panik yaþadý. Öte yandan Trablus'un güneyinde Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne baðlý güçler arasýnda þiddetli çatýþmalar yaþanýyor. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11631 14 Þubat 2020 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Faruk ÞÝMÞEK

YAZAR Hatice KAMER

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün

MUHABÝRLER

ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ

Ýhsan ÖZDEMÝR Kerem DOÐAN Felat BOZARSLAN

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 3

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 17.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

14 Þubat 2020 Cuma

Maç saati deðiþti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler, Sarýyer maçýnýn saatini deðiþtirmek için TFF'ye baþvurdu. Ýki kulüp de maç saatinde uzlaþýnca TFF, karþýlaþmasýnýn saat 14.00'da baþlamasýna karar verdi.

Çýnarlý öðrenci bilek güreþinde birinci oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü saat 13.00'da baþlamasý gereken Sarýyer maçýnýn saatini deðiþtirmek için TFF'ye baþvurdu. TFF iki kulübün anlaþmasý þartý ile onay verdi. Ýki kulüp de maç saatinde uzlaþýnca TFF, Amedspor-Sarýyer karþýlaþmasýnýn saat 14.00'da baþlamasýna karar verdi. Saat 14.00'da baþlayacak maç öncesinde gözlerin çevrildiði Diyarbakýr Stadý'nýn zemini stat ekiplerinin aldýðý tedbirler nedeniyle hazýr durumda. Stat Müdürü Veysi Koyun ve ekiplerin sürekli kontrol ettiði zemin maç oynanacak seviyede hazýr olmasýyla dikkat çekiyor. Amedspor'da 6 maçlýk cezasý bulunan Mansur Çalar, kritik öneme sahip Sarýyer mücadelesinde forma giyemeyecek. ÝHA CMYK

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde eðitim gören Yusuf Dað, kentte düzenlenen yýldýz erkekler bilek güreþi þampiyonasýnda 55 kiloda birinci oldu. Diyarbakýr Þehit Eren Þahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen þampiyonaya 80 öðrenci katýldý. Þampiyonaya Çýnar Mollapolat Ýlköðretim Okulundan katýlan Yusuf Dað 55 kiloda sað ve sol elde birinci oldu. Dað'ýn beden eðitimi öðretmeni Yusuf Tekdemir, okulda çocuklarý spora teþvik ettiðini söyledi. Tekdemir, "Çocuklarýmýz eðitimde baþarýlý. Eðitimde baþarýlý olan çocuklar zaten sporda da baþarýlý olabiliyor. Sporu çok seviyorlar. Yusuf Dað, bilek güreþinde birinci oldu. Okuldaki tüm öðrencileri spora kazandýrmaya çalýþýyoruz" dedi. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement