Page 1

Kedisi kayboldu dünyasý yýkýldý Diyarbakýr'da yaþayan 28 yaþýnda ve evli Gülfem Baþalý, bir yýl önce veteriner hekim olan arkadaþýnýn yanýndan sokakta yaþayan bir kedi sahiplendi. Paþa ismini verdiði kedisinin her þeyi ile ilgilenen Baþalý'nýn Paþa'sý artýk çocuðu gibi oldu. Gitti-

ði her yere beraber götürdüðü kedisini bir an olsun yanýndan ayýrmayan Baþalý'ýnýn dünyasý bir hafta önce yýkýldý. Çocuðu gibi sevdiði kedisi kayboldu. Bir haftadýr aðlamaktan gözleri þiþen ve 5 kilo veren Baþalý, kedisini bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek. 2’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

13 Aðustos 2018 Pazartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Dükkan fiyatlarý yüzde 100, kira fiyatlarý yüzde 40 arttý

Fiyatý:s 25 Krþ

100’e yakýn dolum noktasý varmýþ Geçtiðimiz günlerde alýnan bir karar ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi þehir içi ulaþýmda kartlý uygulamaya geçtiðini açýklamýþtý. Bu açýklamanýn ardýndan bir açýklama da Diyarbakýr Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Fesih Kaya da kart dolum yerlerinin eksik olduðuna vurgu yapan açýklamalar yapmýþ, sosyal medyada da bu konu ele alýnarak kart dolum noktalarýnýn çok az olduðuna yönelik vurgular yapýlmýþtý. Bu noktada devreye giren Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire yetkilileri kendilerinden hiçbir bilgi alýnmadan yapýlan bu açýklamalarýn doðrularý yantýsmadýðýnýn altýný çizerek 100'e yakýn kart dolum noktasýnýn olduðunu adreslerini de vererek açýkladý. Ahmet Beþenk'in Haberi 4'DE

Aþiret düðününde gelini altýna boðdular Aðrý'da Pleki aþiretinin düðününde paralar havada uçuþtu, davetliler düðün sonunda geline altýn takmak için birbirleriyle yarýþtý. Düðününde gelin ve damada 1 milyon 300 bin TL tutarýnda taký takýldý. 7'DE

Kerem DOÐAN

Diyarbakýr'ýn tarihi Sur Ýlçesi modernleþiyor. Tarihi ilçenin Melikahmet Caddesi 60 milyon liraya yenilendi. Cadde'nin yeni çehreye kavuþmasýyla Sur Ýlçesi'nin görünümü deðiþti. Eski günlerine dönen tarihi ilçede dükkan fiyatlarý yüzde 100 artarken, kiraya fiyatlarý ise yüzde 40 oranýnda artýþ gösterdi. Yaþanan olaylarýnýn ardýndan Sur Ýlçesi'nin kýsa süre eski ihtiþamýna kavuþmasý esnaf mutlu etti. HABERÝ 8'DE

Tüp bebek tedavisi evliliklerini kurtardý Çocuk sahibi olmak için 19 yýl boyunca gördükleri tedaviler olumsuz sonuçlanan ve boþanmanýn eþiðine gelen çift, Diyarbakýr'da uygulanan üçlü tüp bebek tedavisiyle çocuklarýný kucaklarýna almanýn sevincini yaþýyor. 6'DA

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

“BU TAHRÝBATIN ETKÝSÝNÝ ALTI AY SONRA HÝSSEDECEÐÝZ” 5’DE CMYK


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Paþa ismini verdiði kedisi kayboldu, dünyasý yýkýldý Diyarbakýr'da bir genç kadýnýn 1 yýl önce sahiplendiði ve çocuðu gibi sevdiði kedisi kayboldu. Bir haftadýr aðlamaktan gözleri þiþen ve 5 kilo veren Baþalý, kedisini bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek.

Diyarbakýr'da yaþayan 28 yaþýnda ve evli Gülfem Baþalý, bir yýl önce veteriner hekim olan arkadaþýnýn yanýndan sokakta yaþayan bir kedi sahiplendi. Paþa ismini verdiði kedisinin her þeyi ile ilgilenen Baþalý'nýn Paþa'sý artýk çocuðu gibi oldu. Gittiði her yere beraber götürdüðü kedisini bir an olsun yanýndan ayýrmayan Baþalý'ýnýn dünyasý bir hafta önce yýkýldý. Kedisi bir anlýk dalgýnlýkla yanýndan kaybolan Baþalý, bir haftadýr arayýp sormadýk yer býrakmadý. Yemeden içmeden kesilen Baþalý bu zaman içinde 5 kilo verdi, aðlamaktan gözleri þiþti. Çocuðu gibi sevdiði kedisi için hazýrladýðý kayýp afiþlerini kentin birçok noktasýna yerleþtiren Baþalý, Paþa'sýný bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek. "PAÞA BENÝM KEDÝM DEÐÝL OÐLUMDU" Paþa'yý bir veterinerden sahiplendiðini söyleyen Baþalý, "Sokakta bulduðu hayvanlarý ücretsiz olarak sahiplendiriyordu. Ben de

oradan sahiplendim. Yaklaþýk bir senedir bendeydi, kedim deðil oðlumdu, hep evladým diye severdim zaten. 6 gündür kayýp. Bakmadýðým hiçbir yer kalmadý. Sokak sokak, sürekli, gece gündüz arýyoruz, çünkü bendeki anlamý çok büyük. Ýnsan çocuðunu kaybedince nasýl üzülürse þu an ben de ayný þekildeyim. Sýrf bunun için her yere ilan astým, herkesle konuþmaya çalýþtým belki biri bulmuþtur, sahiplenmiþtir, haberi olunca geri getirir diye. Allah razý olsun duyarlý insanlarýmýz var, çok fazla dönüþ oldu ama henüz çocuðumu bulamadým. Bulan insana çeyrek altýn ödülü koydum, benim için maddi anlamý hiç önemli deðil. Yeter ki getirsinler altýnýn hiçbir önemi yok, daha fazlasýný da veririm. Sadece çocuðumu geri istiyorum. Ýnsan, üzülüyor evin içi boþ, bunun bir tarifi yok bir haftadýr sürekli aðlýyorum, uykum kalmadý, bir þey yiyemiyorum, bir haftada 5 kilogram verdim. Artýk bir an önce gelsin istiyorum, rü-

yalarýma giriyor artýk, Allah rýzasý için bulan bilen varsa bize haber versin" dedi. Baþalý, konuþmasýnýn ardýndan eþi ile birlikte tekrar sokaða çýkarak kedisini aramaya koyuldu. Baþalý, hazýrladýðý afiþleri de kafelere astý. ÝHA


13 Aðustos 2018 Pazartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Piknikçiler az daha beldeyi yakýyordu Silahlý kavga: 1 ölü, 4 yaralý

Siirt'in Gökçebað beldesinde piknikçilerden arta kalan küllerin tutuþtuðu fýstýk bahçelerindeki alev civar köylere sýçramadan söndürülürken, yangýnda çok sayýda fýstýk, üzüm, incir aðaçlarý hasar gördü.

Gaziantep'te, akrabalar araSiirt'in Gökçebað beldesinde piksýnda henüz bilinmeyen bir nikçilerden kaldýðý belirtilen küller nedenle çýkan silahlý kavgada tarladaki kurumuþ otlarla tutuþtu. 1 kiþi öldü 4 kiþi ise yaralandý. Rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede Olay, önceki gece geç saatbað ve bahçelere ulaþan alev yangýlerde Gaziantep'in Þehitkamil nýn büyümesine neden oldu. Olayýn Ýlçesine baðlý Hasýrcýoðlu Mayetkililere haber verilmesiyle AFAD, hallesi'nde meydana geldi. Siirt ve Gökebað belediyeleri ve janEdinilen bilgiye göre, bakkal darma komutanlýðýna ati itfaiye ekipdükkanýnda oturan Eyüp Erleri, araçlarla yangýna müdahalede can uzun süredir küs olduðu bulundu. Araçlarýn giremediði bölgeyeðeniyle aralarýnda tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyülerde ise vatandaþlar kendi çabalarýymesi üzerine Eyüp Ercan'nýn la yanýný söndürmeye çalýþtý. Kontrol yeðeni yanýnda bulunan tüfekaltýna alýnan yangýnda çok sayýda fýsle Ercan'a art arda ateþ ederek týk aðaçlarýný tahrip etti. olay yerinden kaçtý. O esnada Tüm mahsullerinin heba olduðuolay yerinden geçen 4 vatannu söyleyen Hüseyin Gül adlý çiftçi, daþta kurþunlarýn hedefi olup her sene bu aylarda sýcaklardan doyaralandý. Silahlý kavgada 39 layý benzer yangýnlara rastladýklarýyaþýndaki Eyüp Ercan hayatýný bu yýl ise çýkan yangýnýn daha ný kaybederken, o anda orabüyük olduðunu söyledi. dan geçerken yaralanan 4 vaGül, "Her sene kaplýcaya giden tandaþta kent merkezindeki yolda ateþ yakýlýyor. Piknik ateþi çeþitli hastanelere kaldýrýldý. mi, izmarit mi bilmiyoruz, bütün Silah seslerini duyan vatandaþlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk edildi. Ercan ambulansla hastaneye götürüldüðü sýrada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ercan'ýn cenazesi otopsi iþlemleri yapýlmak üzere Gaziantep Adli Týp Kurumuna kaldýrýldý. Elazýð'da treninin çarptýðý otomobilden son anÖte yandan da atlayan sürücü yara almadan kurtuldu. polis ekipleri, Kaza , Elazýð-Bingöl Karayolunun 25. kilometolayýn ardýnresinde Aþaðý Ýçme köyü mevkiinde meydana dan kaçan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Yavuz idareþüphelinin sindeki otomobille gayri resmi hemzemin geçityakalanmasý ten geçmeye çalýþtý. için geniþ Yavuz, bu sýrada seyir halinde olan yük trenini çaplý operasfark ederek son anda araçtan atladý. Tren otomoyon baþlattý. bile çarparak hurdaya çevirdi. Olay ile ilgili Son anda atlayarak kurtulan sürücü ise yara soruþturma almadý. Ucuz atlatýlan kaza ile ilgili jandarma devam ediyor. ekipleri inceleme yaptý. ÝHA ÝHA

Otomobilden atlayarak kurtuldu

köy zarar gördü. Ayrýca besicilerimiz, hayvanlarýmýz Gökçebað halkýnýn baðlarý, fýstýklarý mahsulleri gitti. Görmüþ olduðunuz bu millet çoluk çocuk yazýk deðil mi? Bütün halk çýkmýþ seferber olduk" dedi. Köy sakinlerinden bir vatandaþ da

"Köy yeri yanýyor. Bütün vatandaþlar yangýný söndürmeye çalýþýyoruz. Ama ne yazýk ki hiç bir þey kalmadý. Bað, bahçe fýstýk aðaçlarý bütün her þey yandý. Yýllarýn verdiði emeðin hepsi bitti, her taraf yandý" ifadelerini kullandý. ÝHA

Suriyeli çocuk barajda boðuldu Adýyaman'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölüne giren Suriyeli çocuk boðularak hayatýný kaybetti. Olay, Atatürk Barajý kýyýsýnda yer alan Gazihan Dede Mesire alanýnda meydana geldi. Anne ve babasý olmadýðý öðrenilen 11 yaþýndaki Suriye uyruklu Cenin El Musa (11) piknik için geldikleri Gazihan Dede Mesire alanýndan serinlemek için baraj göletine girdi. Gölette yüzerken biranda gözden kaybolan Suriyeli Cenin

El Musa'yý bulmak için bazý vatandaþlar suya girdi. Bu esnada Adýyaman Emniyet Müdürlüðü dalgýç ekiplerine bilgi verildi. Dalgýç ekipler olay yerine doðru seyir halinde iken, vatandaþlar tarafýndan çocuðun cansýz bedenine ulaþýlarak barajdan çýkartýldý. Olay yerine jandarma ve saðlýk ekipleri geldi. Savcýlýðýn talimatý ile Cenin El Musa'nýn cenazesi otopsi yapýlmak Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

100’e yakýn dolum noktasý varmýþ Geçtiðimiz günlerde alýnan bir karar ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi þehir içi ulaþýmda kartlý uygulamaya geçtiðini açýklamýþtý. Bu açýklamanýn ardýndan bir açýklama da Diyarbakýr Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Fesih Kaya da kart dolum yerlerinin eksik olduðuna vurgu yapan açýklamalar yapmýþ, sosyal medyada da bu konu ele alýnarak kart dolum noktalarýnýn çok az olduðuna yönelik vurgular yapýlmýþtý. Bu noktada devreye giren Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire yetkilileri kendilerinden hiçbir bilgi alýnmadan yapýlan bu açýklamalarýn doðrularý yantýsmadýðýnýn altýný çizerek 100'e yakýn kart dolum noktasýnýn olduðunu adreslerini de vererek açýkladý. AHMET BEÞENK

Organik oyuncaklar üretiyorlar Yýllardan bu yana terörün hakim olduðu Batman'ýn Sason ilçesinde þimdilerde Çok Amaçlý Toplum Merkezi (ÇATOM) sayesinde kadýnlar hem el becerilerini geliþtiriyor hem de ürettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katký saðlýyor. Yýllarca terör örgütü PKK'nýn baskýsý altýnda kalan Sason halký, hükümetin terörle mücadelede yürüttüðü baþarýlý çalýþmalar sayesinde þimdi daha özgür bir yapýya kavuþtu. Genç yaþlý onlarca kadýn Sason'da hizmete giren ÇATOM ile birlikte hem sosyal hayata karýþýyor hem de kazanç saðlýyor. ÇATOM'da çocuklar için organik oyuncak bebek üreten 60 yaþýndaki kursiyer Aynur Çelik, çalýþmanýn yaþýnýn olmadýðýný söyleyerek çocuklar için oyuncaklar yaptýklarýný belirtti. Çocuklarýn organik bebeklerle oynamasýný istediðini söyleyen Çelik, "Bebek oyuncaklarý yapýyoruz. Torunlarýmýz, çocuklarýmýzýn bu organik bebeklerle oynamasýný istiyoruz. Zararlý þeylerle oynamasýn istiyoruz. Yeni doðacak bebeklerimiz için daha organik þeyleri öðrenmeye çalýþýyoruz. Burada arkadaþlýklar kuruyoruz. Çalýþmanýn yaþý yoktur. 15 yaþýndakiler gelebilir, 50-60 yaþýndakiler de burada gelip çalýþabiliyorlar. Bu yaþtan sonra evde oturmaktan sýkýlýyoruz. Gidip geliyoruz. ÝHA Bizim için iyi oluyor"

Önce sosyal medyada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesinin aldýðý kararla þehir içi ulaþýmda kartlý uygulamaya geçtiðinin açýklanmasýnýn ardýndan kart dolum yerlerinin azlýðýna dikkatler çekilmiþti. Sosyal medyada çok sayýda kiþi tarafýndan konu paylaþýlýnca bu kez de Diyarbakýr Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Fesih Kaya sanki özel halk otobüsleri hiç sorun yaratmýyor, tüm sorunlarý çözmüþlercesine kart dolum yerlerinin eksik olduðunu belirten açýklamalar yapmýþtý. Gerçi Kaya'nýn yaptýðý açýklamalar sosyal medyada yer bulunca vatandaþlar tarafýndan çok tepki aldýðý da gözlenirken tam da bu esnada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire baþkanlýðý ise sosyal medyada konuyu gündemleþtiren vatandaþlara yönelik bir açýklama yaptý.

Yapýlan açýklamada kart dolum tesislerinin aslýnda çok sayýda yerde olduðunu, bununla ilgili yapýlan spekülatif haberlerin kendilerine sorulmadan yapýldýðý için doðru bilgileri yansýtmadýðýný belirterek kart dolum yerlerini ve adreslerini açýkladýlar. Yapýlan açýklamada kart dolum tesisleri ile ilgili bilgilendirmede þunlara yer verildi: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Diyarkart Maðduriyeti, baþlýklý yazýya cevap olarak; Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire-

sinden hiçbir bilgi ve belge istemeden, sorulmadan bir maðduriyet yaratma çabasý içerisinde bulunulduðu açýkça görülmektedir. Diyarkart Dolum Noktalarý ve listesi ekte sunulmuþtur. 1-) 7 Adet Aktif Mobo (Dolum Merkezi) 2-) 10 Adet Kioks (Elektronik Dolum Makinasý) 3-) 50 Adet Þehir içinde bayi 4-) 24 Adet ilçelerde kýrsal dolum bayileri olmak üzere toplam 91 adet Diyarkart Dolum noktamýz bulunmaktadýr. Diyarkart Dolum Merkezlerinin yerlerini öðrenmek için mobil uygulamalardan (internet) akýllý bilet uygulamasýný indirip vatandaþlar bulunduðu noktaya en yakýn bayiyi görebilmektedirler. Ayrýca Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnýn Web sayfasýndan yine bayi listelerine ulaþýlabilinir.


HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

“BU TAHRÝBATIN ETKÝSÝNÝ ALTI AY SONRA HÝSSEDECEÐÝZ”

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

Diyarbakýr Esnaf ve Sanat Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu dövizdeki artýþý deðerlendiriyor. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Birliði Baþkaný Alican Ebedinoðlu, dövizdeki önlenemeyen yükseliþin sosyal ve ekonomik sonuçlarýnýn hemen deðil, beþ ay sonra görülmeye baþlanacaðýna dikkati çekiyor. Türkiye ekonomisindeki dalgalanmanýn son bir yýldýr gündemde olduðunu ifade eden Ebedinoðlu, iç ve dýþ siyasi konjonktürün doðurduðu sorunlarýn buna neden olduðunu belirtiyor. Seçimden sonra ekonomik kriz beklendiðini ama dövizde bu kadar sert bir çýkýþýn beklenmediðini ifade ediyor. "Bu dalgalanma son üç haftadýr hem bölgemizde, hem ülkemizde hissedilmeye baþlandý. Dolarýn yükseliþi, TL'nin son iki aydaki yüzde otuzluk kaybý ekonominin her alanýna yansýyacaktýr. Bu sadece tüccarý, esnafý deðil, ülkede yaþayan herkesi etkileyeceði bellidir. Alican Ebedinoðlu, 1999'da Türkiye'de yaþanan devalüas-

yona deðiniyor ve Türkiye tarihinde birçok kere devalüasyon yaþandýðýný hatýrlatýyor. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði'ne baðlý 42 meslek odasý bulunuyor. Birliðe 64 bin esnaf ve sanatkar mevcut, bunlarýn yüzde kýrký kayýt altýnda. Yüzde 20'nin üzerinde ise kayýt dýþý olduðu belirtiliyor. Alican Ebedinoðlu, bu mevcudun, 80 ile 100 bin arasýnda insaný istihdam ettiðini söylüyor. Son üç yýlda yaþanan çatýþmalý sürecin bölge esnafýna ekonomik etkilerinin aðýr olduðunu ifade eden Elican Ebedinoðlu, son üç yýlda Diyarbakýr ve ilçelerinde 2500 esnafýn dükkan kapattýðýný belirtti. Çatýþmalý süreçte on binlerce insanýn iþsiz kaldýðýný söylüyor. Eðer tedbir alýnmazsa bu krizin daha aðýr bir tahribat yaratacaðýný söylüyor. "Bölge esnafý son üç yýlda yaþanan olaylardan dolayý ciddi yaralar aldý, kayýplar yaþadý. Bu yaralarýn sarýlmasý ile ilgili son iki yýldýr gerek bizim gerek ilgili kuruluþlarýn çalýþmalarý, raporlarý Ankara'ya sunuldu. Bu raporlarla ilgili çalýþmalar son bir yýldýr esnafa, tüccara yansýtýlma sürecinde bu krizin üzerine gelmesi, bizleri ve esnafýmýzý ciddi anlamda kaygýlandýrmaktadýr. Bölgede hem istihdam anlamýnda ciddi sorunlar

var, çünkü bölgedeki istihdamýn yüzde 80'i küçük iþletmelerden oluþuyor ve hepsi adeta can çekiþiyor. Bu dalgalanmayla birlikte ciddi tahribatlar yaþanacak. Ciddi oranda iþ yerinin kapanmasýný bekliyoruz, iþten çýkartýlmalar yaþanacak. Bölge, ülkeden daha fazla etkilenecektir." Ebedinoðlu, bölgeler arasý eþitsizliðe dikkati çekiyor, ekonomik kriz hallerinde bölgenin daha aðýr tahribatlar yaþadýðýný söylüyor. "Bu tür kriz hallerinde daha aðýr tahribatlar, göçler yaþanýyor. Ýþ yerini kaybedenler, iflas edenler, dövizle borçlananlar... Bu yüzden esnafýn üzerinde daha aðýr bir tahribat olacaðý endiþesindeyiz." Amerika'ya giden heyetin giriþimlerinin sonuçsuz kalmasý ve dönüþte herhangi bir açýklamanýn yapýlmamýþ olmasýnýn da kaygýlarý arttýrdýðýna dikkati çekiyor. Ciddi bir belirsizlik olduðunu ve bunun piyasayý hareketlendirdiðini söylüyor. Hükümetten yapýlacak ciddi bir açýklamanýn rahatlatma yaratacaðýný ifade ediyor. “Kimisi dövizin yükseliþini dýþ politikaya baðlýyor, kimisi ekonomik krize, kimisi ekonomiyi yöneten kesimin tecrübesizliðine baþlýyor durumu. Krizin yaþanmasýný birçok nedene baðlayabiliriz, hatta bölgede

yaþanan olumsuzluða, Suriye ve Irak'taki duruma. Bunlarýn tamamý ekonominin üzerinde ciddi bir baský oluþturuyor. Bu ülkeye ciddi bir ekonomik maliyet getiriyor ve nereye kadar devam edecek bilmiyoruz." Alican Ebedinoðlu, ekonomideki bu tür tahribatlarýn yansýmasýnýn altý ay sonra ortaya çýktýðýný belirtiyor. "Geçmiþteki tecrübelerimize dayanarak söylüyorum, bu tür tahribatlarýn etkisini altý ay sonra hissedeceðiz. Þu an daha çok yen, ama birçok kesim, özelikle istihdam yaratan kesimler etkilenecek. Bölgemize ciddi anlamda imalatlar yok biliyorsunuz, sanayi geliþmemiþ ve ekonomi daha çok küçük iþletmeler, hizmet sektörü üzerinden yürüyor. Turizm gibi hizmet sektörü de dövize endeksli sektörler. Bu tür sektörlerin etkilenmesi demek bütün esnaf, tüccar ve sanatkarýn etkilenmesi anlamýna geliyor. Biliyorsunuz TEFE, TÜFE olarak deðerlendirildiðinde yüzde 15'ler gibi bir orandan söz ediliyor. Ancak son bir yýlda yüzde 50-60 oranýnda bir döviz dalgalanmasý yaþanmaktadýr. Bunun örneðin asgari ücrete, maaþlara yansýmasý gerekiyordu, aksi takdirde ciddi sosyal sýkýntýlar yaþayabiliriz. Bu yönlü kaygýmýz da bu devalüasyonla birlikte büyümeye devam ediyor."

Kan davasý, 5 bin kiþinin katýlýmýyla son buldu Mardin'in Mazýdaðý ilçesine baðlý Balpýnar ve Sisan köylerinde yaþayan iki aile arasýnda baþlayan ve 5 kiþinin ölümüyle sonuçlanan kan davasý, 5 bin kiþinin katýldýðý barýþ töreniyle son buldu.

Mardin'in Mazýdað ilçesi Balpýnar ve Sisan köyünde ikamet eden Özyýlmaz ve Kaya aileleri arasýnda 5 yýl önce arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan silahlý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 6 kiþi de yaralanmýþtý. Kan davasýna dönen olayda aileleri barýþtýrmak için araya giren Metina-Der üyeleri ve kanaat önderlerinin 5 yýllýk çabasý sonucunda aileler Balpýnar köyünde düzenlenen barýþ töreniyle husumeti sona erdirdi. Yaklaþýk 5 bin kiþinin katýldýðý tören Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Daha sonra dualar eþliðinde iki ailenin üyeleri Kur'an-ý Kerim altýndan geçerek barýþ yemini etti. Verilen yemeðin ardýndan yapýlan konuþmalarda barýþ vurgusu yapýlarak bir daha olaylarýn yaþanmamasý temennisinde bulunuldu. Barýþ yemeði için 14 dana kesilirken, 'Barýþ' kelimesinin harflerinin yazýlý olduðu tiþörtler giydirilen çocuklar barýþ güvercinleri uçurdu. Metina Aþireti lideri Þerif Temelli burada yaptýðý konuþmada, "Çocuklarýmýzýn geleceðini düþünerek barýþa ikna olan Balpýnar ve Sisan aile temsilcilerimize bizleri kýrmadýklarý için teþekkür ediyoruz. Metina'nýn olduðu yerde barýþ, barýþýn olduðu yerde huzur vardýr. Bu barýþýn

kalýcý olmasýný Allah'tan diliyorum. Barýþýn bölgedeki diðer husumetli ailelere de örnek olmasýný temenni ediyorum. Katký sunan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Metina-Der Baþkaný Aydýn Pirinççioðlu, gece gündüz demeden Metina Aþireti'nin ileri gelenlerinin yaptýðý çalýþmalar sonucunda husumeti sonlandýrdýklarýný ifade ederek, "5 tane ölü vardý. Bu bütün Metina ailesini rahatsýz ediyordu. Çok büyük aileler. Ýkisi de çok deðerli aileler. Yani bizi üzüyordu. Arkadaþlarla, kanaat önderleri ile bunu çözdük çok mutluyuz. Önümüzde birkaç tane kan davasý var. Onlarý da inþallah bitireceðiz. Barýþ süreci biraz zor bir iþ. Bir iki günde olmaz. Bu yaklaþýk 4 yýl sürdü. O yüzden mutluyuz. Biz mutluyuz, ailelerimiz mutlu, dostlarýmýz, akrabalarýmýz arkadaþlarýmýz mutlu" diye konuþtu. Metina-Der Yönetim Kurulu üyesi Esat Güngürür ise barýþ töreninin bayram havasýnda geçtiðini vurgulayarak, "Ýki ailemiz arasýnda olumsuz bir hadise meydana geldi. Çok mutluyuz. Emeði geçen herkese þahsým ve Metina-Der aþiretimiz adýna teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Tüp bebek tedavisi evliliklerini kurtardý Çocuk sahibi olmak için 19 yýl boyunca gördükleri tedaviler olumsuz sonuçlanan ve boþanmanýn eþiðine gelen çift, Diyarbakýr'da uygulanan üçlü tüp bebek tedavisiyle çocuklarýný kucaklarýna almanýn sevincini yaþýyor. Gülsüm (38) ve Ýsmail Baltacý (42) çifti, çocuk sahibi olmak için 19 yýl boyunca çeþitli tüp bebek merkezlerinde tedavi gördü. Ancak her seferinde olumsuz sonuç alan çift iyice umutsuzluða kapýldý. Araya aile baskýsý da girince boþanmanýn eþiðine gelen çift, tavsiye üzerine Diyarbakýr'da bulunan Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in kliniðine geldi. Çift uygulanan üçlü, güçlü tedaviyle Muhammed adýný verdikleri bir erkek çocuk sahibi oldu. Çiftin kendilerine geldiklerinde çocuk sahibi olma konusunda ciddi anlamda umutlarýný yitirdiklerini belirten Doç. Dr. Çoksüer, "Hastada stres faktörünün ciddi anlamda ön planda olduðunu gördük. Eþiyle de tam boþanma aþamasýna geldiðini dile getiriyordu. 'Eðer olmazsa eþimle artýk ciddi anlamda sýkýntýlar yaþayacaðým' diyordu. Ýlk baþta bir ön tedavi baþlattýk. Antioksidan tedavi ve ayný zamanda stresi yok etmeye yönelik akupunktur tedavisine baþladýk. Rahim zarýnýn ince olduðunu gördük ve rahim zarýný güçlendirmek için hastaya PRP uygulamasý yaptýk. Hastada sperm parametreleri de yavaþ olduðu için mikroçip uygulamasý da yaptýk.

Ýntralipid serum tedavisiyle de iyi kalitede embriyo geliþtirebildik ve transferi gerçekleþtirdik. Uzun süre gebe kalamayan-

lar da zaman geçtikçe gebe kalma ihtimalleri de azalýyor. O yüzden elimizden geldiði kadar güncel bütün tedavi yöntemlerini kullandýk" dedi. "HER HASTAYA AYNI TEDAVÝYÝ UYGULAMAK DOÐRU DEÐÝL" Her hastaya ayný tedaviyi uygulamanýn çok da doðru olmadýðýný vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Bu hastamýz özel spesifik bir hastaydý. Rahim zarý ince olduðu ve rahim zarýnýn güçlenmesiyle ilgili sýkýntý oluþtuðu için PRP uygulamasý, intralipid serum tedavisi ve akupunktur tedavisi uyguladýk. Yani üçlü, güçlü tedavi uyguladýk ve sonrasýnda baþarýya ulaþtýk. Sonuç itibariyle hiçbir baþarýnýn tesadüf olmadýðýný vurgulamak gerekiyor. Gerçekten de her hasta için özel olarak ilgilenmek gerekiyor ve tedavisinin hastaya özgü uygulanmasý lazým. Biz de bu hastamýzda uyguladýk. 12 gün sonra test sonucuna baktýðýmýzda sonuç pozitifti. Babanýn mutluluk gözyaþlarý keyif vericiydi. Þu an Muhammed bebek 2 yaþýnda. Aile yaþantýlarý düzene girdi. Bu da bizim için bu mesleðin ne kadar keyifli olduðunu gösteriyor. Yuvalarý kurtulmuþ oldu" diye konuþtu. "19 YILDIR ÇOCUÐUMUZ OLMUYORDU" Ýsmail Baltacý ise 19 yýldýr çocuklarý olmadýðýný dile getirerek, "2 yýl önce Hakan Hoca ile tanýþtýk. Allah'ýn izniyle onun sayesinde çocuk sahibi olduk. Adýný Muhammed koyduk. Ona ve ekibine çok teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu. ÝHA


13 Aðustos 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Atilla’dan Malazgirt’e ziyaret Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Diyarbakýr Jandarma Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Muþ Valisi Aziz Yýldýrým ile birlikte geldikleri ilçede Malazgirt Kaymakamý ve Kayyum Belediye Baþkan Vekili Soner Kýrlý'yý ziyaret ettiler.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, beraberinde Diyarbakýr Jandarma Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Muþ Valisi Aziz Yýldýrým ile birlikte bir dizi inceleme ve ziyaret için Malazgirt ilçesine gittiler. Ziyaretlerini tamamlayan Baþkan Vekili Atilla ve beraberindekiler, Malazgirt Kaymakamý ve Kayyum Belediye Baþkan Vekili Soner Kýrlý'yý makamýnda ziyaret ettiler.

Ziyarette Malazgirt Belediyesinin yaptýklarý ve yapacaklarý hizmetler hakkýnda Baþkan Vekili Kýrlý'dan bilgi aldýlar. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Malazgirt Belediyesi'nin hizmet belediyeciliðine geçmesi noktasýnda gayret sarf edeceklerini söylerdi. Kendisini ziyarete gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla ve beraberindekilere teþekkür eden Kaymakam Soner Kýrlý,

"Tarihi ilçemize hizmet etme noktasýnda askerimiz, jandarmamýz, emniyetimiz ile birlikte bu kutsal görevi yürütmeye gayret ediyoruz. Malazgirt ilçesine hizmet etmek için gece gündüz çalýþýyoruz. Daha öncede söylediðimiz gibi Malazgirtlilere mahalli ve müþterek hizmetleri etkili bir þekilde saðlamaya çalýþtýk ve çalýþmaya da devam ediyoruz. Bu güne kadar Malazgirt belediyesinin artýk terör belediyeciliðinden hizmet belediyeciliðine geçmesi noktasýnda elimizden gelen gayreti sarf ettik. Malazgirt halkýnýn özlemini çektiði hizmetleri þimdilerde ilçemizde fazlasýyla görmek mümkün. Gece gündüz demeden ilçemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bundan sonrada göstermeye çalýþacaðýz" dedi. Yapýlan ziyaretin ardýndan heyet ilçeden ayrýldý. ÝHA

ABD’ye dolar protestosu Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde semt pazarý esnaflarý, ABD'yi ve Trump'ý protesto etti. Türkiye ile ABD arasýnda baþlayan gerginlik ile yükseliþe geçen dolar ve ABD'nin Türkiye'ye yaptýrým kararýný protesto eden Siverek semt pazarý esnafý, Türk lirasýna sahip çýktý. Semt pazarýnda "Allah bize yeter" dövizleri ile toplanan pazar esnafý, yanlarýnda getirdikleri ekmek ve soðanla, dünyaya "gerekirse ekmek ve soðan yeriz ama baskýlara teslim olmayýz" mesajý vermek istedi. Toplanan gurup adýna basýn açýklamasý okuyan Semt Pazarý Esnaflarý Derneði Baþkaný Hüseyin Demirkan, "Siverek semt pazarý esnafý olarak biz ülkemizin geleceði için maddi ve manevi elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Atalarýmýz bize bu ülkeyi, kanlarýyla, canlarýyla mücadele ederek miras býraktý. Dýþ güçlerine ekonomi savaþlarý bizi yýldýramaz" dedi. ÝHA

Aþiret düðününde gelini altýna boðdular Aðrý'da Pleki aþiretinin düðününde paralar havada uçuþtu, davetliler düðün sonunda geline altýn takmak için birbirleriyle yarýþtý. Aðrý'nýn Taþlýçay ilçesinde Belediye Baþkaný Ýsmail Taþdemir'in oðlu Baran Taþdemir'in düðününde 1 milyon 300 bin TL tutarýnda taký takýldý. Recep Tayyip Erdoðan parkýnda düzenlenen düðüne yaklaþýk bin kiþi katýldý. Baran ve Filiz Taþdemir çiftinin düðününe katýlan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe þarkýlar eþliðinde halaylar çekerek doyasýya eðlendi. Düðünde, gelin ve damadýn salona girip dans etmeye baþlamasýyla birlikte davetliler para saçmaya baþladý. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin baþýna atýlan paralar, görevliler tarafýndan toplandý. Yöresel yemeklerin ikram edildiði düðünün sonunda geline taký takmak için daÝHA vetliler sýraya girdi.


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Dükkan fiyatlarý yüzde 100, Diyarbakýr'ýn tarihi Sur Ýlçesi modernleþiyor. Tarihi ilçenin Melikahmet Caddesi 60 milyon liraya yenilendi. Cadde'nin yeni çehreye kavuþmasýyla Sur Ýlçesi'nin görünümü deðiþti. Eski günlerine dönen tarihi ilçede dükkan fiyatlarý yüzde 100 artarken, kiraya fiyatlarý ise yüzde 40 oranýnda artýþ gösterdi. Yaþanan terör olaylarýnýn ardýndan Sur Ýlçesi'nin kýsa süre eski ihtiþamýna kavuþmasý esnafý mutlu etti.

KEREM DOÐAN Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçesi'nde açýlan çukurlarýn kapatýlmasý, barikatlarýn kaldýrýlmasý için 28 Kasým 2015 yýlýnda baþlatýlan operasyonlar 103 günde tamamlanmýþtý.

Operasyonlarýn tamamlanmasýyla terörün zarar verdiði ilçede Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, TOKÝ ve Diyarbakýr Valiliði'nin ortak-

laþa baþlattýðý restorasyon çalýþmalarý devam ediyor. Hendek ve barikitalar nedeniyle Sur halký ve esnafý büyük mað-

duriyet yaþadý. Terör operasyonlarýnýn tamamlanmasýyla baþlatýlan Sur'un ihya projesiyle yeni hayat buldu. "Sokak Saðlýklaþtýrma" projesi kapsamýnda Gazi Caddesi'nin yüzde 70'i tamamlandý, yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya kalan tarihi Yanýk Çarþý'daki 400 dükkan yenilendi. Son olarak terör operasyonlarýndan dolayý günlerce kapalý kalan ve esnafýn büyük zarar gördüðü Sur Ýlçesi Melikahmet Caddesi'nde restorasyon çalýþmalarý tamamlandý. Ýþyerlerinin dýþ cepheleri ahþap giydirme yapýlarak yenilendi, otomatik kepenk takýldý, evlerin dýþý cephesi restore edildi, bütün elektrik direkleri yer altýna çekildi. Kaldýrýmlar geniþletildi, ýþýklandýrma yapýldý, vatandaþýn oturmasý için banklar konuldu. Melikahmet Caddesi'nin yenilenmesiyle birlikte iþyerleri artýk geç saatlere kadar açýk kalýyor. Yenilenme ile birlikte dükkan fiyatlarý ve kira fiyatlarýnda da büyük artýþ oldu. Dükkan fiyatlarý yüzde 100'e kadar artarken, kira fiyatlarý da yüzde 40'a kadar artýþ gösterdi. SUR HALKI DEVLETÝN ÞEFKAT ELÝNÝ GÖRDÜ Açýlan hendek ve barikatlardan dolayý Sur'un adeta Moðol istilasýna uðradýðýný belirten esnaf Adil Aydýn, operasyonlarýn tamamlanmasýyla Devlet zarar gören esnaf ve vatandaþýn maðduriyetin giderilmesi için Sur'un Ýhya projesini kýsa sürede hayata geçirdiðini hatýrlattý. Devlet yaptýðý çalýþmalarla zarar gören Sur halkýyla arasýna bir gönül köprüsü kurduðunu söyleyen Aydýn, Sur halký Devlet'in kendilerine uzattý þefkat elini gördü.


13 Aðustos 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

kira fiyatlarý yüzde 40 arttý

Çalýþmalarla Sur'un eski ihtiþamýna yeniden kavuþtuðunu belirten Aydýn, esnafýn yapýlan çalýþmalarýn getirisini kýsa sürede almaya baþladýðýný dile getirdi. Sur'un büyük raðbet gördüðünü belirten Aydýn; "Sur'da hendek ve barikat döneminde birçok esnaf iþyerini terk edip gitmek zorunda kaldý. Bazý iþyerleri günlerce kapalý kaldý. Birçok iþyeri çok cüzi ücretler satýldý. Esnafýn baþka çaresi yoktu. Ama restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasýyla dükkan fiyatlarý yüzde 100'e kadar arttý. Kira fiyatlarý da ayný oranla yüzde 40'a kadar artýþ gösterdi."

SUR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK KIYMETLÝDÝR Sur'un artýk modern ilçe olduðu belirten Aydýn; "Ýstanbul'un Ýstiklal Caddesi, Fransa'nýn Paris'i, Ýngiltere'nin Londra'sý, Ýtalya'nýn Torino'su onlara için ne kadar kýymetli ise bizim içinde Sur o kadar kýymetlidir."


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

“ihracatýmýzý arttýrmaya yönelik çalýþmak zorundayýz” Güneydoðu Halý Ýhracatçýlarý Birliði (GAHÝB) Baþkaný Ahmet Kaplan, dövizdeki dalgalanmalarla ilgili açýklamalarda bulunarak bu gibi sýkýntýlý dönemlerin daha fazla ihracatla kolaylýkla aþýlacaðýný söyledi.

Limon fiyatlarý aldý baþýný gidiyor Limonun tadý kaçtý Geçen yýl Türkiye genelinde 1 milyon 7 bin ton üretimi yapýlan limonun fiyatý cep yakýyor. Bahçede kilosu 1 ila 1,5 TL arasýnda alýcý bulan limon, tezgahta yaklaþýk 10 liraya satýlýyor. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Çukurova'da üretilen limon fiyatlarý, aldý baþýný gidiyor. Adana'daki marketlerin manav reyonlarýnda satýþa sunulan limon fiyatý, görenleri þaþkýna dönüyor. Vatandaþlar, perakende kilosu 10 liraya yaklaþan limon fiyatlarýndan memnun olmuyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Akýn Doðan, fidanlarda ve erkenci türde hasadý yapýlan limonun boyutuna göre dalýnda 1 ila 1,5 TL arasýnda alýcý bulduðunu söyledi. Bazý marketlerde limonun 9,5 TL'den satýþa sunulduðunu belirten Doðan, "Satýþa sunulan bu ürünlerin etiketinde alýþ fiyatý 5 TL, vergiler 0,73, sevk giderleri 0,12, maðazacýlýk giderleri de 0,88 TL olmak üzere maliyet toplamý 6,73 TL gibi rakamlar yer alýyor. Limonun üretici satýþý ile perakende fiyatý arasýnda uçurum var. Yüreðir Ovasý'nda yer alan narenciye bahçelerindeki diðer limon türünün hasadýna ise Eylül ayýnýn baþýnda baþlanýlacak" dedi. ÝHA

Dövizdeki dalgalanmalarýn çok çalýþýp ihracatý arttýrarak önlenebileceðine dikkat çeken Kaplan, "Biz çalýþýrsak sorunu çözebiliriz ama sürekli kriz var söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanlarýn bekledikleri gerçekleþir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor. Üretimimizi ve ihracatýmýzý arttýrarak sürdürmek, yeni pazarlarda varlýðýmýzý ve aðýrlýðýmýzý daha etkin olarak hissettirmek zorundayýz" dedi. Piyasalardaki hareketliliðin kýsa sürede durulacaðýný aktaran Kaplan, "Piyasalarýn kýsa sürede toparlanacaðýný ve belirli bir seviyede kalacaðýný tahmin ediyoruz. Bu yüzden firmalarýmýza ihracata yönelin çaðrýsýnda bulunuyoruz. Ýhracat ve iç piyasa dengesini firmalarýmýzýn ayarlamasý gerekiyor. Bu krizi ancak kenetlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde aþabiliriz" ifadelerini kullandý.

Kaplan yaptýðý açýklamada, Gaziantepli halýcýlarýn özellikle son dönemlerde en çok ihracat yaptýðý ülkelerin baþýnda Amerika kýtasýnýn geldiðini belirterek, Amerika pazarýyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti. Kaplan, "Aslýnda biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nýn bu fiyatlara bu mallarý baþka ülkeden alma þansý yok. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceðiz. Gaziantep'in halý ihracatýnýn yüzde 27'lik bölümü Amerika'ya gidiyor. Yýl sonu itibarýyla Amerika Kýtasýna 500 milyon dolarlýk halý ihracatý yapmayý hedefliyoruz." þeklinde konuþtu.

“Yýlýn ilk 7 ayýnda 47 bin 85 esnaf iþletmesi açýldý” TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yýlýn ilk 7 ayýnda esnaf ve sanatkar sayýsýnýn 43 bin 163 artarak, 1 milyon 730 bin 696 olduðunu belirtti. Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayýsýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre 43 bin 163 artýþ gösterdiðini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yayýmlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkâr sayýsý bir önceki aya göre 205 azalýrken, geçtiðimiz yýlýn ayný ayýna göre 43 bin 163 artarak 1 milyon 730 bin 696 oldu" dedi. Esnaf ve sanatkârlara ait iþletme sayýsýnýn 1 milyon 862 bin 711 olduðunu söyleyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yýlýn ilk 7 ayýnda esnaf ve sanatkar iþletme sayýsý geçen aya göre 280 azalýrken, geçtiðimiz

Kaplan, yaþanan sýkýntýlarýn ardýndan piyasalarýn kýsa zamanda toparlanacaðýný ve belirli bir seviyede kalacaðýný umduklarýný vurgulayarak, "Firmalarýmýza ýsrarla ihracata yönelin çaðrýsýnda bulunuyoruz. Ýhracat ve iç piyasa dengesini firmalarýmýzýn ayarlamasý gerekiyor. En azýndan bu dengenin yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 de ihracat üzerine kurulu olmasý, firmalarýmýzýn daha saðlýklý yürüyebilmesine vesile olacaktýr. Sektörümüz için yeni ve güçlü pazar arayýþlarýmýz sürüyor. Yenilikçi ürünlerle ihracatýmýzý daha çok arttýrmak zorundayýz" dedi. ÝHA

yýlýn ayný ayýna göre 47 bin 85 arttý. En fazla iþ yeri açýlýþý ve kapanýþý büyük þehirlerde gerçekleþti. En fazla esnaf sanatkâr iþletmesi açýlan iller, 15 bin 584 ile Ýstanbul, 8 bin 877 ile Ýzmir, 7 bin 717 ile Ankara, 7 bin 475 ile Antalya ve 5 bin 785 ile Bursa oldu. En az iþ yeri kapanýþý gerçekleþen iller ise 127 ile Ardahan oldu. Ocak ve Temmuz ayý arasýndaki dönemde en çok tercih edilen meslek kollarý; 14 bin 176 ile büfe, bakkal ve market iþletmeciliði, 12 bin 567 ile lokantacýlýk, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 8 bin 38 ile kahvehane, kýraathane ve çay ocaðý iþletmeciliði, 6 bin 483 ile þehirlerarasý yük taþýmacýlýðý, 6 bin 41 ile servis aracý iþletmeciliði olarak kayýtlarýmýza geçti" diye konuþtu. Nüfus yoðunluðuna göre en fazla esnaf ve sanatkârýn olduðu Muðla'nýn yine birinciliðini koruduðunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkâr sayýsýnýn nüfusa göre daðýlýmýna bakýldýðýnda en fazla esnaf ve sanatkâr 37 bin 618 ile Muðla'da yer alýyor. Muðla'nýn ardýndan 10 bin 508 ile Burdur, 19 bin 798 ile Çanakkale geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkâr sayýsýnýn en az olduðu iller ise 4 bin 48 ile Þýrnak, 5 bin 535 ile Batman, 17 bin 717 ile Diyarbakýr olarak kayýtlarýmýza geçti. Bunlarýn yaný sýra kadýn esnaf sayýmýzda da sevindirici bir artýþ var. Kadýn esnaf ve sanatkâr sayýsý ise bir önceki aya göre 488 artýþla 278 bin 443 oldu ve toplam esnaf ve sanatkâr içindeki oraný 16,09 olarak gerçekleþti" ifadelerini kullandý. ÝHA


13 Aðustos 2018 Pazartesi

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Hacý adaylarýnýn Hira Daðý’na zorlu týrmanýþý Peygamber Efendimize 'Oku' emrinin geldiði, peygamberlik nurunun indiði Nur Daðýna çýkmak için yaþlýsý, genci, engellisi, bebeði sarp kayalara týrmanýyor. Hacý adaylarý yaklaþýk bir saatlik týrmanýþýn ardýndan sabah namazýný Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) ayak bastýðý yerlerde eda ediyor. 'Oku' emrinin geldiði, peygamberlik nurunun indiði Nur Daðý'ndaki Hira Maðarasý'na ulaþmak için yaþlýsý, genci, sarp kayalýklara týrmanýyor. Ýlerleyen yaþýna raðmen týrmanmaktan

vazgeçmeyen hacý adaylarý, Peygamber Efendimizin kokusunu hissettikleri kutlu mekanda gözyaþlarýna boðuluyor. Birçok hacý adayý duygularýna hakim olamazken özellikle Türk hacýlarýn yoðun ilgi gösterdiði Hira Maðarasýnda duyu dolu anlar yaþanýyor. Kutsal topraklara gelenler bol bol þükrederken, sarp yokuþa rað-

men dua etmek ve manevi iklimden faydalanmak için geldiklerini belirtti. Bazý ziyaretçiler yaklaþýk 1 saat týrmanýþýn ardýndan Hira Maðarasýna ulaþýrken peygamberimize ilk vahyin geldiði maðarayý görmekten çok mutlu olduklarýný belirtti. Maðaranýn içine girebilmek için uzun süre sýranýn kendilerine gelmesi için dýþarýda sabýrla

bekleyen hacý adaylarý Nur Daðý'nýn tepesinden Kabe-i Muazzama'yý izliyor. Burada dua etmenin bile çok farklý olduðunu belirten hacý adaylarý manevi iklimden doya doya faydalanmaya çalýþýyor. Peygamber Efendimiz zamanýnda üstü açýk olan ancak daha sonra üstüne taþlar gelince maðara halini alan Hira Maðarasýnda güneþin doðuþu iki cihan güneþi Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hatýralarý ile birleþince Müslümanlarýn heyecaný daha da artýyor. Kutlu maðarayý ziyaret edenler, sabah namazlarýný da maðaranýn içerisinde, önünde ve üzerinde eda ederken, Mekke ve Harem-i Þerif manzarasý, manevi atmosferi daha da artýrýyor. Kayalarýn üzerinde Kabe'yi karþýlarýna alan hacý adaylarý büyük bir huþu ile namazlarýný kýlýyor. Yolda hacý adaylarýna soðuk su, çay ve meþrubat satan küçük mekanlar daða týrmanýrken yorulanlara dinlenecek yer oluyor. Bölgedeki maymunlar yoðun ilgi görürken, hacý adaylarý maymunlara yiyecekler býrakýyor. Hira Maðarasý aþýrý sýcak ve zorlu týrmanýþa raðmen günün 24 saati ziyaretçi akýnýna uðruyor. ÝHA

Sahte tarihi eserler sergisi Mardin Müzesi, tarihi eserleri tarih severlerin beðenisine sunarken, binlerce yýllýk kültür mozaiðinin sergilendiði müzede tarihi eser ve dolandýrýcýlardan ele geçirilen sahte eserler de sergilenerek vatandaþlar uyarýlýyor. Mardin Müzesi'nde vatandaþýn kandýrýlmamasý için sahte eserler ibretlik olarak tarih severlere sunuluyor. Mardin Müzesi sahte eserler ile dolandýrýlan vatandaþlarýn dikkatini çekmek için ele geçirilen sahte eserleri müzede oluþturduðu bölümde sergiliyor. Mardin Müzesi tarafýndan yapýlan çalýþma

ile elinde tarihi eser olan vatandaþlarýn tarihi eser dolandýrýcýlarýnýn kurbaný olmamasý için dikkat çekmesi açýsýndan düzenlenen bölüm ile hem gerçek eserlerin müzelere ulaþtýrýlmasý gerekliliði hem de sahte eser kurbaný olmamalarý için yasal açýklamalar yer alýyor. Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine bilgi veren Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoðan her eserin kendi ülkesinin milli serveti ve kültürü olduðunu söyledi. Erdoðan, "Topluma yönelik faaliyetler özellikle toplumu bilgilendirmek amaçlý bunun için de kültür

varlýklarýnýn korunmasý ve her tarihi eserin müzeye baðýþlanmasý lazým. Geçmiþi bir bilgi kaynaðý olarak görmeyen ve onlara maddi kazanç gözüyle bakmaya yönelik toplumun eðitilmesi gerekiyor. Bunlarýn hepsi geçmiþin bilgi kaynaklarý ve uzman kiþiler tarafýndan o bilgiyle birlikte okunup arkeoloji kazýlarla açýða çýkarýldýðýnda biz geçmiþe yönelik yolculuk yapabiliyoruz bir de herkesin girmemesi gereken bir alan olduðuna yönelik çalýþmalar var. Son 6 padiþaha kadar olan tarihi eserlerin yurt içinde alým satýmý serbest ama yurt dýþýna çýkarýlmasý yasak. Bunlar atamýzdan, dedemizden kalan mirasýmýz herkes kendi mirasýna sahip çýkmalý. Bunun öncesi kültür varlýklarýnda yasal olarak müzelere gelmesi gerekiyor. 3 gün için müzelere teslim edilmesi gerekiyor, böyle bir yasal zorunluluk var. Devletimizin de bununla ilgili bir yasasý var. Herkesin tarihi, kültürel eserleri kendi bölgesinde olsun. Irak'ýn Irak'ta, Suriye'nin Suriye'de, Türkiye'nin de Türkiye'de kalsýn. O nedenle de bütün kültürel varlýklar kendi bulunduðu yerin hiÝHA kayesini taþýr" dedi.

Ýtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu Van'ýn Muradiye ilçesinde demir korkuluklar arasýna sýkýþan köpek, itfaiye ekiplerinin baþarýlý operasyonu sonucu kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Ýlçeye baðlý Kandahar Mahallesinde bulunan gölet korkuluklarýna sýkýþan köpeði gören vatandaþlar, kendi imkânlarý ile kurtaramayýnca Van Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðýna baðlý Muradiye Ýlçe Ýtfaiye Grup Amirliði ekiplerine haber verdiler. Kýsa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, vatandaþlarýn da yardýmýyla demir parmaklýklara sýkýþan köpek kurtarýldý. kurtarýlan köpeðin durumunun iyi olduðu öðrenildi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

13 Aðustos 2018 Pazartesi

iliþkilerin kabusu: Aldatma Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Aldatma hiç þüphesiz iliþkilerdeki en önemli sorunlardan bir tanesidir. Aldatma sözlük tanýmý olarak kiþinin partneri dýþýnda ikinci bir þahsa karþý duymuþ olduðu duygusal ve cinsel yakýnlýktýr" dedi. Uzman Psikolog Batuhan Toprak aldatma konusunda bir çok önemli noktanýn altýný çizdi. Dört çeþit aldatma olduðunu ifade eden Toprak, þu açýklamalarda bulundu: "Pasif Aldatma: Kiþi partneri dýþýnda ikinci bir þahýsla girmiþ olduðu herhangi bir paylaþým, hoþlantýdýr. Örnek vermek gerekirse en sýk olan sosyal medyadan iletiþim kurmak ve mastürbasyon... Aktif Aldatma: Genelde kabul gören ve o iliþki için karar alýnmasý gereken bir durumdur. Ýkinci bir þahsa karþý cinsel, duygusal, fiziksel ve mekansal anlamda yakýnlýktýr. Duygusal Aldatma: Kiþi partneri dýþýnda ikinci bir þahsa duyduðu yakýnlýk fiziksek yakýnlýðýn olmadýðý karþýlýklý duygusal yakýnlýktýr. Duygusal aldatmada cinsel yakýnlýk yoktur. Cinsel Aldatma: Kiþi partneri dýþýnda ikinci þahýsla yaþadýðý cinsel yakýnlýktýr. Günübirlik, para karþýlýðý gibi durumlardýr. Ancak zamanla duygusal bir bað da kurulabilir." Doðum sonrasý yaþanan rollerin karmaþasý ve cinsel uzaklaþma erkeklerin yüzde 90'ýnýn bu dönemde aldattýðýný kaydeden Toprak, "Yine ilk olarak karþýmýza çýkan aile büyüklerinin baskýsýyla yapýlan gönülsüz evlilikler , kalabalýk aile ortamlarýnda eþleriyle yeterince baþbaþa kalan bayan erkek veya kadýnlar ,

pasif, güvensiz ve sorumluluk alamayan partnerler aldatmaya daha meyillidir. Çünkü iliþkide sorumluluk alamayan, kendine güveni olmayan kiþiler partneri mutlu deðildir iliþkisi / evliliði yolunda gitmez dolayýsýyla kiþi mutluluðu dýþarýda arar ve sonucu aldatmayla bitebilir. Aþýrý kýskanç eþler aldatýlýyor, pornografi baðýmlýsý olanlar, erkeðin ya da kadýnýn baþka kadýn ve erkeklere karþý ilgi gösterip kendi partilerine ilgi göstermeyen kiþiler, kiþinin cinsel anlamda yetersiz olduðu durumlarda partneri aldatabiliyor, gençliðinde karþý cinsle hiç flört etmemiþ ilk aþký ilk iliþkisi eþi olan kadýn veya erkekler, uzun süre evden ayrý kalan kiþiler iþ veya meslek için þehir dýþýnda olan kiþiler, bencil ve cimri kiþiler aldatýlýyor, kiþinin hijyen ve öz bakým konusunda yetersiz olduðu durumlarda, aile çatýþmalarýnda kiþi kendi ailesini tutup eþini tutmadýðý durumlar, uzun süre baský altýnda kalan kadýn veya erkekler ve artýk bir iliþkinin olmasý için ''para'' gerek fikri kapital sistem nedeniyle artýk bunu getiriyor. Eskilerin dediði gibi iki gündür biri olduðunda samanlýk seyran olur edebiyatý artýk günümüz için çokta geçerli deðil. Ne yazýk ki iliþkiler tamamen para üzerine kuruluyor ve ailede en ufak bir kriz olduðunda eþler birbirlerine destek ol-

malarý gerekirken hemen o evlilikte rüzgâr çýkmaya baþlýyor. Tabii bu durumda da aldatma baþ göstermeye baþlýyor. Madem öyle ekrana bak gücün yoksa neden benimle evlendin gibi durumlarda bizlere baþvuruyorlar" açýklamalarýnda bulundu. Aldatmanýn altý evresi olduðunu belirten Toprak, bu evreleri þöyle sýraladý: "Þok Evresi, çöküþ evresi, düþünüþ evresi, kabulleniþ evresi, hazmetme evresi, deneme ve karar evresi." Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Þüphesiz iliþkilerdeki aldatmalarda en çok etkilenen kiþi çocuklardýr. Çocuðun anne veya babasý aldatýyorsa ve bunu da çocuk biliyorsa, çocuk yetiþkin olduðunda aldatma olasýlýðý çok yüksektir. Kiþi daha önce göstermediði kadar ilgi gösteriyorsa, örnek vermek gerekirse; eve gelirken çiçek almak veya hiç beklenmedik hediyeler alýyorsa, çok pahalý hediyeler alýyorsa ve bunlarý daha önceden yapmýyorsa aldatýlýyor olabilirsiniz. Veya kiþinin size il-

Bazý rahatsýzlýklar cildinizden sinyal verebilir Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, bazý rahatsýzlýklarýn cildimizden sinyal verdiðini söyledi. Cildiniz aþýrý kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliðinin söz konusu olabileceðini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, "Çünkü A vitaminin yetersiz alýnmasý ciltte kuruluða neden olur. Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yað asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanýmýnýn da uzak durmalýsýnýz" dedi. Demir eksikliði ve kansýzlýðýn cildinizin soluk görünmesinin nedenlerinden bazýlarý olduðunu anlatan Dr. Ata Nejat Ertek, "Bu nedenle bu rahatsýzlýklara karþý tedbirinizi almanýzda fayda var. Dengeli bir þekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha saðlýklý, canlý ve

gisi eskisi gibi deðilse, ilgisiz ve sizden uzak duruyorsa yine aldatýlýyor olabilirsiniz. Sosyal medya cep telefonunda eskisinden çok fazla zaman geçiriyorsa ve eve geç gelmeler (iþim uzadý , toplantým var vs) baþladýysa, kýyafetlerde ruj veya saç teli bulmak , karþý cinsin parfüm kokusu gibi kliþe olmuþ ipuçlarý artýk çok az olsa da dikkat edilmesi gerekiyor. Partneriniz dýþ görünümüne olduðundan çok fazla özen gösteriyorsa aldatýlýyor olmanýz çok yüksektir. Aldatýr veya aldatmaz demek çok doðru olmaz, bu kiþiden kiþiye deðiþir. Kiþi gerçekten çok piþman olabilir veya özür dileyip tekrardan aldatabilir. Ama þu unutulmamalýdýr; özür dilemek için eþinizin size aldýðý pahalý hediyeler , mücevherleri asla kabul etmemeniz gerek. Asýl sorunun neden aldattýðýdýr( iliþkileri yolunda mý gitmiyor, zoraki evlilik mi yaptýlar , cinsel tatminsizlik , duygusal tatminsilik) bu sorunlarý bulup ilk önce bu sorunlar düzelÝHA tilmelidir" þeklinde konuþtu.

renkli görünmesine yardýmcý olur" diye konuþtu. Dudaklarda yara ve uçuklarýn muhtemelen ya baðýþýklýk sisteminin zayýflýðý ya da B vitamini eksikliðinden kaynaklanabileceðini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, açýklamasýný þöyle sürdürdü; "Saðlýksýz beslenme, demir eksikliði ve D vitamini eksikliði baðýþýklýðýn azalmasýna sebebiyet verebilir.Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluþabilir. Sonuçta stres, üzüntü, endiþe, korku immun sistemini bozup, olumsuzluklarý cildimize yansýtýyor.Bu nedenle stresten uzak olmanýzda fayda var. Çeþitli hastalýklar nedeniyle týrnak kýrýlmalarý söz konusu olacaðý gibi minerallerin azlýðý durumunda da týrnaklarda soyulma, kýrýlma gibi problemler gözlemlenebilir. Vücut saðlýklý týrnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeþil yapraklý sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemiþlerde bulunur. Güzel, göz alýcý týrnaklar için güneþ ýþýðý ve zeytinyaðý tüketimi de önemlidir." ÝHA


13 Aðustos 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Kendini profesör olarak tanýtýp kuyumcuyu 80 bin lira dolandýrdý Batman'da bir kuyumcu ilginç bir yöntemle dolandýrýldý. Kendini profesör olarak kuyumcuya tanýtan dolandýrýcý sahte bileziklerle, orijinal olanlarý kaþla göz arasýnda deðiþtirdi. Soyguncu bu yöntemle 80 bin TL'lik altýnlarý çalarak kayýplara karýþtý.

Batman'da kuyumcuya müþteri gibi iþ yerine gelen ve kendini profesör olarak tanýtan dolandýrýcý eþine sürpriz yapacaðýný söyleyerek 80 bin TL deðerindeki bilezikleri yanýnda getirdiði sahte bileziklerle deðiþtirip kayýplara karýþtý. Kuyumcuya 15 gün içerisinde sürekli gidip gelen dolandýrýcýnýn, kuyumcunun içerisinde kameranýn olmamasý nedeniyle rahat tavýrlar sergilediði öðrenildi. Dýþarýdaki güvenlik kamerasýndan tespit edilen þüoheli, polis ekiplerince aranýyor. Uzun bir zaman diliminde sürekli

gidip geldiðini ve kendisini Hasan olarak tanýttýðýný söyleyen kuyumcu Özgür Avcý, "15 günlük bir süre içinde buraya gelip küçük küçük alýþveriþler yapýp oturup çay içip sohbet edip gelip giden bir adamdý. Kendisini üniversitede profesör diye tanýttý" dedi. Kuyumcu Avcý sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýyi, eli yüzü düzgün, sakin ve kibar bir adamdý. 10 tane bilezik sipariþi verdi, bu sipariþleri hazýrlamamýzý istedi. Hazýrladýktan sonra sabah geldi, bilezikleri eþi için hediye yapýp pakete koyacaðým dedi. Birlikte paketi hazýrladýk. O sýra bir

deste sahte euro, etrafý bantlanmýþ onu da kasaya koymamýzý istedi. 'Üzerimde kalmasýn emanete alýn' dedi. Onu da emanete aldýk, paketi de bize verdi ve gitti. Uzun süre gelmeyince biz de merak ettik. Paketi açtýk paralar sahte, kutunun içindeki altýnlar orijinaliyle deðiþmiþ. Orijinali gitmiþ sahtesi gelmiþ. Uzun süre uðraþarak profesyonelce bir dolandýrýcýlýk. Hayret ettik." Eþine sürpriz yapacaðýný söyleyerek geldiðini belirten Avcý, "Eþime sürpriz yapacaðým diye altýn sipariþi veriyor. Kendi getirdiði kutulara koyuyor, sonra kutuyu altýnlarý deðiþtirerek buraya koyuyor. Eþine yapacaðý sürpriz bizeymiþ. En büyük sürprizi biz yaþadýk. Büyük bir kaybýmýz var. Güller, çiçeklerle ve iyi bir kutu getirip burada iyi bir pakette yapmýþtý" dedi. Polise haber verdiklerini söyleyen Avcý, "Polisler de geldi. Tutanaklar tutuldu, olay yeri incelemeler yapýldý. 80 bin TL'ye yakýn bir zararýmýz var ve zararýmýz gün ve gün artmakta. Bir an evvel yakalanmasýný istiyoruz. Büyük bir rakam ve büyük bir dolandýrýcýlýk. Yakalanmazsa bundan sonra bu ve buna benzer insanlara büyük ilham verecek" ifadelerini kullandý. ÝHA

Þýrnak açýk hava resim sergisine dönüþtü

“Nostaljik Açýk Hava Sinema Günleri”

Elazýð'da, Nostaljik Açýk Hava Yeþilçam Sinema Günlerinin ikinci filmi "Eþkiya" oldu. Elazýð Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneði tarafýndan Nostaljik Açýk Hava Yeþilçam Sinema Günleri düzenlendi. Kültür Park Amfi Tiyatro merkezindeki açýk hava sinemasýnda ilk gün "Caným Kardeþim ikinci gün ise "Eþkýya" filminin gösterildi. Filmleri çok sayýda vatandaþ izledi. Çok güzel bir ambiyans olduðunu aktaran Gökhan Yýlmaz, "Ýnsanlarýn þu yaz güÞýrnak Belediye Baþkanlýðý, çevre nünde yapmak düzenlemesi ve peyzaj çalýþmalarý istediði bir þey. kapsamýnda þehir merkezinde buluSadece ekran binan istinat duvarlarýný boyayarak, raz küçük onun ressamlarýn çizdiði birbirinden güzel haricinde gerresimlerle tuvale dönüþtürdü. çekten güzel bir Sanatla sokaðý buluþturan belediambiyans. Oyye baþkanlýðý, þehir merkezinde bunanan filmler de lunan istinat duvarlarýna resimler kaliteli filmler. çizdirerek estetik bir görüntü kazanBöyle bir þey dýrdý. Çok sayýda profesyonel ressasunulduðu için mýn görev aldýðý çalýþmalarda, istiteþekkür edenat duvarlarý Þýrnak yöresini vurgurim" dedi. layan bitki, çiçek ve tarihi sembolEtkinliðin lerle tuvale dönüþtürüldü. þehre farklýlýk Yapýlan çalýþma ile istinat duvarkattýðýný dile getilarýnýn oluþturduðu kötü görüntü orren Süleyman tadan kalkarken, duvarlara iþlenen Gürkan, "Elazýð resimlerle birlikte sokak ve caddeler için güzel bir etaçýk hava resim sergisine dönüþtü. kinlik olmuþ. ÝmDuvarlara çizilen Hz. Nuh Gemisini kanlarýn kýsýtlý olen çok beðenenler arasýna girdi. duðu bir þehirde Þýrnak Belediye Baþkaný Turan böyle bir etkinlik Bedirhanoðlu'nun destekleriyle haaçýkçasý farklýlýk yata geçirilen proje, çok sayýda reskatmýþ. Güzel ve samýn katýlýmýyla devam ediyor. devamýný bekleÝHA riz" diye konuþtu. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Ýran: Türkiye’nin yanýndayýz Ýran Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü Behram Kasými, ''Biz Ýran halký ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye milleti ve devletinin yanýnda olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceðiz.'' ifadelerini kullanarak ABD'nin Türkiye'ye ekonomik baskýlarý karþýsýnda Ýran'ýn Türkiye'nin yanýnda yer aldýðýný vurguladý. Ýran Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü Behram Kasými yaptýðý bir açýklamada ''Baþkalarý milletlerin iradesini tehdit ederek zorla deðiþtiremezler. Öncelikle Bir ülke Baþkanýnýn baþka bir ülkeye ekonomik baský uygulamaktan zevk almasýndan teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akýl, mantýk ve hoþgörünün dünya ülkeleri arasýndaki iliþkilerde temel alýnmasýný umarýz.'' ifadelerini kullandý. Ýran Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü açýklamasýnýn devamýnda '' 'Biz Ýran halký ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye milleti ve devletinin yanýnda olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceðiz.'' dedi. Ýranlý diplomat, ''Türkiye halký ve hükümetinin, Türkiye sýnýrlarý dýþýndan bu ülkeye dayatýlan baskýlarý kontrol etmesini ve baþarýya eriþmesini umuyoruz. Böyle de olacaðýndan eminiz zira baþkalarý milletlerin iradesini tehdit ederek zorla deðiþtiremez.'' dedi. ''Bugün bu mesajý komþu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede Ýran'ýn onlarýn yanlarýnda yer aldýðýný bilsinler ve asla yalnýz olduklarýný düþünmesinler. biz her zaman Türkiye'nin yanýnda kalacaðýz ve elimizden gelen her türlü yardýmý yapacaðýz.'' ifadelerini kullanan Behram Kasými'nin açýklamalarý Ýran ve dünya medyasýnda geniþ yer buldu. Ýran Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü Behram Kasými açýklamasýnýn sonunda '' Ýran ve Türkiye iliþkileri her zaman iyi bir iliþki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktýr. Ýçinde bulunduðumuz koþullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacaðýmýzdan ve Türkiye ile Ýran'ýn bir birine olmasý gerektiði þekilde yardým edeceðinden eminim.'' dedi. ÝHA

Tank müsabakalarýnýn þampiyonu Rusya oldu Tank Biatlon Federasyonu tarafýndan organize edilen ve 23 ülkenin tankçý birliklerinin katýldýðý uluslararasý tank müsabakalarýný Rusya kazandý. Rusya'nýn baþkenti Moskova'da askeri eðitim alaný olan Patroit Park'ta 23 Temmuz ile 11 Aðustos tarihleri arasýnda düzenlenen uluslararasý tank müsabakalarýna Azerbaycan, Angola, Ermenistan, Belarus, Venazuella, Vietnam, Zimvabve, Hindistan, Ýran, Kazakistan, Çin, Kýrgýzistan, Kuveyt, Laos, Moðolistan, Myanmar, Nikaragua, Rusya, Sýrbistan, Suriye, Tacikistan, Uganda ve Güney Afrika ülkelerinin seçkin tankçý birlikleri katýldý. Moskova'da müsabakalara katýlan takýmlar, en kýsa sürede ve en hýzlý þekilde hareket halindeyken hedef vurma, hedefe makineli tüfekle atýþ, uçaksavar makineli tüfekle hedef vurma, uçuþ araçlarýnýn vurulmasý ve hedefi 12'den vurma gibi alanlarda yarýþtý. Gruplar halinde yarýþan ordulardan son 12'si yarý finale kaldý. Ardýndan ise 4 ülke finale kaldý. Organizasyonda büyük mücadeleler yaþanýrken finalde Rusya, Kazakistan, Çin ve Belarus'un tankçý birlikleri yarýþtý. Finalde Rus tankçý birlikleri 1 saat 29 dakika 55 saniyede tüm görevlerini tamamlayarak þampiyon oldu. Rusya'nýn ardýndan Çin 1 saat 40 dakika 32 saniyede görevlerini tamamlarken, Belarus da 1 saat 42 dakika 35 saniyede görevlerini tamamladý. 1 saat 44 dakika 50 saniyede görevini tamamlayan Kazakistan Tank Biatlon 2018 yarýþlarýnda dördüncü oldu. Yarýþlarý geçtiðimiz yýl yine Rus tankçý birlikleri kazanmýþtý. ÝHA

NASA Güneþ’e yaklaþacak uyduyu fýrlattý NASA'nýn Güneþ'in atmosferine dalýþ yapacak olan Parker Solar Probe adýndaki Güneþ inceleme uydusu, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fýrlatýldý. NASA'nýn 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüðündeki Parker Solar Probe uydusu, "Güneþe Dokunmak" olarak tanýmlanan görev için uzaya fýrlatýldý. NASA, Parker Probe'un 7 yýl sürecek olan yolculuðu sýrasýnda Güneþ'in etrafýnda 24 tur atacaðýný açýkladý.

Güneþ yüzeyine 6 milyon 115 bin 500 kilometre yaklaþacak olan Parker Probe, gözlem yaparak yýldýz hakkýnda bilgi toplayacak. Parker Probe, bu uzaklýkta bin 371 derecelik bir ýsýya maruz kalmasýna raðmen, ýsýya dayanýklý zýrhý sayesinde 30 derecelik bir ýsýnýn etkisinde kalacaðý belirtildi. Güneþ'in atmosferine giriþ yapacak ilk uzay aracý olacak Parker Solar Probe'un fýrlatacak olan ULA Delta IV'nin dünyadaki en güçlü roket olduðu kaydedildi. NASA'nýn bilim adamlarý, Parker Solar Probe'un Güneþ'e her bir yaklaþýmýnda Güneþ'in atmosferinin yeni bölgelerinin görüle-

ceðini, onlarca yýldýr merak edilen yýldýz mekaniði hakkýnda bilgeler toplayacaðýný belirtti.

Parker Solar Probe, Güneþ'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dýþ katmanýna girecek olan ilk uzay aracý olacak. ÝHA


HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

5671 rakýmlý Daða týrmandýlar Vadi Doða Sporlarý Kulübü üyeleri, 4-8 Aðustos 2018 tarihlerinde 8 kiþilik bir ekiple 5671 yüksekliði olan Demavend Daðý zirve týrmanýþýný baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdiler.

Vadi Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ömer Demez baþkanlýðýnda Ali Mamizadeh, Fatih Arsakay, Leyla Helvaci, Hulusi Helvacý ve Diyarbakýrspor Kulübü'nden Kadri Sencar ile Ýran Tebriz'den Ýbrahim ile Behruz Mamizadeh kardeþlerle beraber 4-8 Aðustos 2018 tarihlerinde 5671 yüksekliði olan Demavend Daðý zirve týrmanýþý gerçekleþtirdiler.

Demavend Daðý týrmanýþý ilgili açýklama yapan Vadi Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Ömer Demez, Ýranlý kardeþler Ýbrahim ile Behruz Mamizadeh kardeþlerle rehberliðinde Ali Mamizadeh, Fatih Arsakay, Leyla Helvaci, Hulusi Helvacý ve Diyarbakýr'dan Kadri Sencar ile Tebriz'den yolaçýktýlar. Etkinliðin 4 Aðustos cumartesi günü sabah saat 08:00'da Van'dan baþladýðýný ifade eden Demez, "Saray Kapýköy Sýnýr Kapýsý'ndan geçtik. Sýnýr kapýsý çok yoðun olduðundan 3-4 saat beklemek zorunda kaldýk. Sýnýrý geçtikten sonra Tebriz'e kadar yola devam ettik. Kýsa bir istirahatten sonra Tahran'a doðru yola devam ettik. Gece yarýsý Ýranlýlar gibi yol kenarýnda geliþi güzel matlarýmýzý serdik tulumlarýmýza giydik uyuduk. Þafakla beraber uyanýp yola koyulduk. Demavend ilçesinde vardýðýmýzda çay molasý verdik. Türkiye saatiyle saat 13:00'da Demavend Daðý eteklerinde yol kenarýnda bulunan eski arazi araçlarý ile tozlu yoldan 3 bin rakýmlý kamp alanýna doðru yola koyulduk. 3 bin rakýmlý kampa vardýðýmýzda yüklerimizi katýrcýlara teslim ettikten sonra 4 bin 200 rakýmlý dað evi kampýnda doðru 4

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11118

13 Aðustos 2018 Pazartesi SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

saatlik bir yürüyüþ sonrasý kampa vardýk. Çadýrlarýn kurulmasý, akþam yemeði, serbest zaman ve uyuma zamaný sonrasý gece saat 01:30 uyandýk. Kalktýktan sonra kahvaltý hazýrlýklar tamamlandý ve saat 02:40'da yola koyulduk. 6 saatlik yolculuk sonucu zirveye vardýk. 5671 metre yüksekliðe sahip olan Demavend harika bir konuma sahip. Zaman zaman kar yaðýþý ile birlikte yola devam ettik. Kar yaðýþý ve soðukla birlikte buza dönmüþ kar kütlesi, büyük bir kýsmý rüzgarýn aþýndýrdýðý dikili taþlara benzer kar bölgesinde zorlukla ilerledik. 5671 rakýmda kükürt püskürten bacaya vardýk. Burada biraz dinlenip ýsýndýktan sonra tekrar yolumuza devam ettik. "40 yýllýk hikaye" Zirveye yaklaþtýklarýnda bir koyun fosili ile karþýlaþtýklarýný ifade eden Demez, "Rehberlerimize sorduk koyunun ne iþi var burada. '40 yýl önce kurt tarafýndan 6 koyun sürüden ayrýlmýþ zirveye kadar kovalanmýþ ve burada hepsinin öldüðünü rivayet ediliyor' dediler. Sadece 6 koyundan birinin fosili kaldý. Bunu da kayaya monte etmiþler ve 40 yýldýr burada. Kurt öldü, ama onu ve diðer koyunlarýn fosilleri zamanla kayboldu" dedi.

Ýki saat boyunda zirvenin tadýný çýkardýktan iniþe geçtiklerini ifade eden Demez, "Üç saatlik iniþten sonra 4 bin 200 rakýmlý kampýna vardýk. Burada kýsa süre dinlenip yemek yedikten sonra çadýrlarý toplayým 3 bin rakýmlý kampa indik. Bu güne kadar Ýran hakkýnda bize anlatýlanlar hepsi yalan, yanlýþ. Özgürlük, hoþgörü, samimiyet güven ve herkesin birbirine saygýlý olduðu bir ülke. Yine eski araçlarla en aþaðý alana indik. Bu seferde Türkiye'ye gelmek için Tahran'a doðru yola çýktýk. Gece yarýsý yol kenarýnda çadýrlarýmýzý kurduk, sabahýn erken saatinde Tebriz'e doðru yol aldýk. O gün sabaha kadar zamanýmýzý Tebriz'de geçirdik. Çarþamba sabah erkenden Hoy üzerinden Kapýköy Sýnýr Kapýsý'ndan Van sýnýrlarýna girdik. Bu etkinlik te bizi yalnýz býrakmayan evinde konuk eden bize aile fertleri gibi davranan Behruz ile Ýbrahim Manizadeh kardeþlere ve ailelerine teþekkür ederiz. Kendilerine minnet borçluyuz" þeklinde konuþtu. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CMYK

13 Aðustos 2018 Pazartesi

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement