Page 1

Bu STK, STK’larý da eleþtirecek

Düzenlenen bir iftar programý ile Birlik ve Akademik Düþünce Derneðinin kurulduðu basýn top-

lantýsý aracýlýðýyla duyuruldu. STK alanýnda deneyimli ve bir o kadarda aktif olan Muhammed Beybur'un genel baþkanlýðýný yaptýðý dernek ilk icraat olarak iðneyi öncelikle STK olarak kendilerine batýracaklarýný açýkladý ve STK'larýn amaçlarýna, gayelerine uygun bir

tarz içine girmeleri için tarafsýz eleþtireceklerini kýsa süre sonra gündeme getireceklerini belirtti. Toplantýda daha sonra söz alan Dönem sözcüsü olarak Ahmet Alpaycý ise vizyon ve misyonlarý konusunda detaylý bilgiler aktardý. Ahmet Beþenk'in Haberi 8'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

13 Haziran 2018 Çarþamba

ÝÇÝN DÝYARBAKIR

Ýftar 19.49

Sahur 03.01

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

DiYARBAKIR’A 50 YENi OTOBUS

Bayram öncesi otogarlar doldu Ramazan Bayramý'nda ülke genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da otogarlar doldu, yoðunluk baþladý. Seyahat acenteleri sefer sayýlarýný arttýrýrken, otobüs firmalarý ise oluþabilecek yoðunluða baðlý olarak ek sefer yapma hazýrlýklarýný þimdiden tamamlamýþ durumda. 7'DE

“Kurþun sýkmadan da, sorunlarýmýzý çözebiliriz” AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. Terör belasýndan kurtulmak ve sorunlarýmýzý kardeþlik içinde çözmek istediklerini belirten Eker, "Bu mümkündür. Kavga etmeden de, kurþun sýkmadan da mayýn yerleþtirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz" dedi. 7'DE

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

O ÞEHÝR KALMADI HAFIZALARDA (1) CMYK

6’DA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 2018 yýlý içinde çevre dostu doðalgazlý 100 otobüs satýn alarak kent merkezi ve ilçelerde vatandaþlara kaliteli ve konforlu ulaþým hizmeti sunuyor. 50 otobüsün teslim törenine ve vatandaþlara tanýtýldýðý þehir turuna katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, vatandaþlarý selamlayarak ulaþým hizmetinde kaliteyi artýrdýklarýný söyledi. HABERÝ 2'DE

Ermenistan’dan DTSO’ya ziyaret 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Haziran 2018 Çarþamba

50 yeni otobüs hizmete sunuldu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 2018 yýlý içinde çevre dostu doðalgazlý 100 otobüs satýn alarak kent merkezi ve ilçelerde vatandaþlara kaliteli ve konforlu ulaþým hizmeti sunuyor. 50 otobüsün teslim törenine ve vatandaþlara tanýtýldýðý þehir turuna katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, vatandaþlarý selamlayarak ulaþým hizmetinde kaliteyi artýrdýklarýný söyledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 2018 yýlý içinde aldýðý 100 doðalgazlý otobüsten 50 tanesini teslim aldý. Otobüsler için Büyükþehir Belediyesi Doðalgaz Dolum Tesisi'nde tanýtým töreni yapýldý. Törene, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, önceki dönem Gýda Tarým ve Hayvancýlýlýk Bakaný Mehdi Eker, Ýl Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile il protokolü ve vatandaþlar katýldý. Teslim alma töreni Kur'an tilaveti ve dualarla baþladý. Edilen dualarýn ardýndan konuþan Baþkan Atilla, "Þehrin ulaþýmýndaki sýkýntýlarýnýn çözümüne önemli bir katký saðladýklarýný belirterek, Büyükþehir Belediyesi olarak yaptýðýmýz bu hizmetleri deðerli hemþehrilerimizin hizmetine sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Göreve geldiðimiz ilk gün þehrimizde en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapýlmadýðýný tespit ettik. Bunlardan en ön plana çýkan þehrimizin iki önemli sorunu acil çözüm bekliyordu. Bunlardan biri temizlik diðeri ulaþýmdý. Allah'a çok þükür bu iki soruna müdahale ederek en kýsa sürede çözdük. Þu an þehrimiz iddia ediyoruz ve bunu þehre gelen birçok kiþi de dile getirmekte "ülkemizin en temiz þehirleri arasýndadýr." Bu temizlik çalýþmalarýnýn yanýnda þehrimizin daha estetik görünmesi için yeni yaptýðýmýz cadde ve bulvarýn aydýnlatmasý, kaldýrýmlarý ve peyzajý ile þehrimize farklý bir hava da kattýk" diye konuþtu.

Büyükþehir Belediyesi olarak birbirinden önemli hizmetleri Diyarbakýrlýlarýn hizmetine sunduklarýný ifade eden Baþkan Atilla, "Kültürel, sportif ve sosyal hizmetlerin yaný sýra ulaþým ve altyapý alanlarýnda da önemli yatýrýmlar gerçekleþtirdik. Þehrimizin daha yaþanýlabilir bir þehir olmasý adýna prestij projeleri hayata geçirdik. Kýsa zaman içerisinde vizyon projeler, cadde, bulvar düzenlemeleri, park çalýþmalarý, mahalle yollarýnýn standartlarýnýn artýrýlmasý, ulaþým konforunun arttýrýlmasý, sosyal ve kültürel etkinlikler ile þehrimizde önemli çalýþmalarý hayata geçirdik. Þehir estetiðinin artýrýlmasý için yaptýðýmýz projelerde fen ve sanat kurallarýna dikkat etmenin yaný sýra estetik kaygýlarý da göz ardý etmedik. "Kent Meydaný" gibi estetik bir eseri kýsa zamanda tamamlayarak, hemþehrilerimizin buluþma noktasý haline getirdik.

Hemþehrilerimizin daha modern, daha geliþmiþ bir þehirde yaþama hakkýný tesis etmek için, sizlerden aldýðýmýz moral ve güçle; þehrimize yakýþýr projelerimizi sýrasýyla hayata geçiriyor, Diyarbakýr'ýmýzýn sorunlarýný bir bir çözmeye devam ediyoruz. Büyükþehir Belediyesi olarak çevremize saygýlý, her alanda geliþimi hedef alan belediyecilik anlayýþýmýzla þeffaf, dürüst, ilkeli bir yönetim modeli izliyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken ilk günden bu güne hiç kimseyi ötekileþtirmeden herkesin sesine kulak verdik ve tüm çalýþmalarýmýzý buna göre programladýk. Belediyelerin halka hizmetin yeri olduðunu gerçekleþtirdiðimiz hizmetlerle kanýtladýk. Tüm yaptýðýmýz hizmetleri gerçekleþtirirken bu hizmetlerimizin felsefesini oluþturan "Ýþimiz Gücümüz Diyarbakýr" ve "Ýsteyince Oluyor" sloganlarýmýz da doðmuþ oldu. Ýlk günkü hizmet aþkýyla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yýllarca belediyecilik hizmetlerinden mahrum býrakýlmýþ olan þehrimize hizmetlerimizi en kaliteli þekilde sunarak Hemþehrilerimizeyaþanýlabilinir bir þehri inþa ediyoruz" dedi. Göreve ilk geldiðinde en büyük sorunlardan birinin ulaþým olduðunu söyleyen Baþkan Atilla, þunlarý kaydetti: "Ulaþýmýn aksayan noktalarýný tespit ederek yeni güzergahlar oluþturduk, kýrsal mahallerimizin de toplu taþýmadan faydalanmasýný saðladýk, akýllý kavþak sistemini yaygýnlaþtýrdýk, otobüslerde ücretsiz wifi hizmeti saðladýk, klimalý duraklarý hemþehrilerimizin hizmetine sunduk, yeni duraklar yaptýk. Bu hizmetlerimizle geldiðimiz gün 166 olan araç sayýmýz 32 yeni çevre dostu araç alarak otobüs sayýmýzý 198'e çýkardýk. Bu gün filomuza kattýðýmýz 50 araçla 248 otobüsümüz oldu. Yakýn Dönemde alacaðýmýz 50 Otobüs ile 2018'de toplam 100 Otobüsümüzü filoya katmýþ olacaðýz. Yani bizim dönemimizde bu kadar kýsa bir zamanda toplam otobüs sayýmýzda %80'lik bir artýþ saðlandý. Otobüs sayýmýzýn artmasý ile ulaþým aðýný ve araç geçiþ sýklýðýný da artýrmýþ olup konforlu ve birçok hemþehrilerimizin faydalandýðý bir ulaþým hizmeti sunmuþ oluyoruz.2016 Yýlýnda sadece þehir merkezi ve ilçelere toplu taþýma yapýlýrken 2017 yýlýnda 214 kýrsal mahalleye toplu taþýma hizmeti verilmeye baþlanýlmýþtýr. 2018 yýlýnda 108 kýrsal mahalleye daha toplu taþýma hizmeti sunmaya baþladýk. Böylece 322 kýrsal mahalleyi kapsayan 31 yeni güzergah oluþturularak toplu taþýma hizmeti sunuyoruz. Böylelikle yolcu sayýmýzda da yüzde 56'lýk artýþ saðladýk" Baþkan Atilla'nýn ardýndan konuþan Vali Güzeloðlu ve önceki dönem Gýda Tarým ve Hayvancýlýlýk Bakaný Eker, Büyükþehir Belediyesi'nin kentin geliþimine saðladýðý katkýya dikkat çekerek, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý kutladýlar. Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Atilla ve beraberindekiler otobüsleri incelediler. Baþkan Atilla daha sonra þehir turuna katýlarak vatandaþlarý selamladý. Kerem DOÐAN


13 Haziran 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Büyük yürekli çocuklar Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan Çocuk Haklarý Komitesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardým kolisi daðýttý. Çocuklarýn kendi haklarýnýn olduðuna dair bilinç ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan Çocuk Haklarý Komitesinde bulunan çocuklar, Türk Kýzýlayý Diyarbakýr Þubesi ve Yeniþehir Belediyesi ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardým kolisi daðýttý. Türk Kýzýlayý Diyarbakýr Þubesi ve Yeniþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan yardým kolileri, kültürel

ve milli deðerlerin öðretilmesi ve benimsetilmesi amacýyla Çocuk Haklarý Komitesi'nde bulunan çocuklar tarafýndan daðýtýldý. Sur ve Yeniþehir ilçelerinde yardým kolisi daðýtan çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sayan Kaya'nýn talimatlarýyla ülke genelinde baþlatýlan "Ekranla Deðil Akranla Büyüsün Çocuklar" kampanyasýnýn da tanýtýmýný yaptý. Ümit ÖZDAL

D.Bakýr’da trafik kazalarý: 12 yaralý

Diyarbakýr'ýn çeþitli noktalarýnda meydana gelen 3 farklý trafik kazasýnda, 12 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Silvan yolu üzeri 40. kilometresinde, Diyarbakýr Batman karayolu 80. kilometresinde ve Diyarbakýr Þanlýurfa yolu üzerinde 3 farklý ka-

za meydana geldi. Kazalarda araçlarda bulunan 12 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Kazayý görenlerin haber vermesi ile olay yerlerine giden saðlýk görevlileri, yaralýlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptýktan sonra hastaneye kaldýrdý. Kazalarla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

Ermenistan heyetinden DTSO’ya ziyaret

Iraklý ve Suriyeli aileler birbirine girdi: 5 yaralý Adýyaman'da Suriyeli ve Iraklý iki ailenin birbirine saldýrmasý sonucu 2'si kadýn 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýmamaða Mahallesinde ikamet eden Iraklý ve Suriyeli iki aile arasýnda bilinmeyen nedenlerden dolayý tartýþma çýktý. Kadýnlarýn da karýþtýðý kavgada 2'si kadýn 5 kiþi yaralandý. Darp neticesi yaralananlar olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekiplerince yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karýþan 3 kiþi gözaltýna alýnarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

Aralarýnda belediye baþkanlarýnýn, akademisyenlerin, yatýrýmcýlarýn da yer aldýðý Ermenistan Ýþ heyeti, ticaret ve sanayi odasýný ziyaret etti. Özellikle plastik sektöründeki geri dönüþüm teknolojileri ve potansiyelini incelemek için þehrimize gelen heyet Ticaret ve Sanayi Odamýzý ziyaret ederek meclis üyelerimizle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamýnda gerçekleþtirilen toplantýda, geri dönüþüm teknolojileri ve mevzuatý, yatýrým alanlarý, özel sektörün alanýna giren belediyecilik faaliyetleri ve ticari iliþkiler açýsýndan cazip sektörler hakkýnda istiþarede bulunularak, ikili iliþkilerin geliþtirilmesi konusunda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Ýhsan ÖZDEMÝR


04

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13 Haziran 2018 Çarþamba

Otobüsü hurdaya çýkarmak yerine kütüphaneye çevirdi Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde çürümeye terk edilmiþ bir halk otobüsü, onarýlarak yeni bir kimliðe büründürüldü. Tamir edilip resim öðretmenleri tarafýndan yeniden dizayn edilen otobüs, Kocaköy Belediyesi destekleri ile kütüphaneye dönüþtürüldü. Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde kaderine terk edilen bir otobüs, dizayn edilerek bambaþka bir kimliðe büründürüldü. Tamir edilip resim öðretmenleri tarafýndan boyanan otobüs, kütüphaneye dönüþtürülerek öðrencilerin hizmetine sunuldu. Kocaköy Kaymakamlýðý ve Belediyesi, kütüphaneye dönüþtürülmek üzere Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile irtibata geçip atýl durumda olan bir otobüs istedi. Ýsteðe olumlu cevap veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Kocaköy Kaymakamlýðýna otobüsü gönderdi. Kocaköy Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Yusuf Turhan da kollarý sývayýp otobüsü baþtan aþaðý deðiþtirerek çocuklarýn hizmetine sundu. Kocaköy Ýmam Hatip Orta Okulu bahçesine yerleþtirilen otobüs, penceresine yazýlan Kur'an-ý Kerim'in ilk emri olan 'Oku' yazýsýyla öðrencilerin hizmetine sunuldu. Yaz boyunca öðrencilerin kullanabileceði kütüphanede farklý eserlerden yaklaþýk 4 bin kitap bulunuyor.

AK Partiden seçim deðerlendirme toplantýsý AK Parti milletvekili adaylarý tarafýndan 24 Haziran seçimleri hakkýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Ýftar programý ile yapýlan deðerlendirmeye AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakýr milletvekili adayý Erdal Atik ve teþkilat üyeleri ile davetlilerin katýlýmýyla gerçekleþti. Ýftar yemeði ile açýlan oruçlardan sonra toplanan ekip seçim sürecini konuþtu. Mehmet Mehdi Eker ve Erdal Atik sürece dair deðerlendir-

Öðrencilerin otobüs kütüphanesinden 3-4 aylýk süreç içerisinde faydalandýðýný dile getiren Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Yusuf Turhan, "Bundan sonra daha fazla faydalanacaklar inþallah. Güzel bir gençlik Diyarbakýr'dan Türkiye'ye yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Bizim otobüsümüz ihtiyaçtan ortaya çýktý, ancak öyle bir noktaya geldi ki þirin duruþu tüm Diyarbakýr'da konuþulmaya baþlandý. Öðrencilerimizin okumaya, ileriye dönük vatanýna milletine faydalý birer nefer, vatandaþlar olmalarýný saðlayacaðýz. Yüz döneminde de kütüphanemiz açýk olacak, isteyen öðrenciler bundan faydalanabilecek. Ýstedikleri zaman oturacaklar, istedikleri zaman kitaplarýný alýp evlerinde okuyup getirecekler." Kocaköy'de eðitim gören 7. sýnýf öðrencisi Elif Kaya, eskiden kitap bulamadýklarýný, þimdi otobüs kütüphane ile kitaplara çok rahat ulaþtýklarýný söyledi. Kaya, her gün gelip bir hikaye kitabý aldýðýný, büyüyünce avukat olmak istediðini ifade etti. 8. sýnýf öðrencisi Revzanur Yazdan da daha

melerde bulundu. Gittikleri her ilçede ve köyde coþkulu bir atmosfer ve halkýn büyük ilgisi ile karþýlaþtýklarýný belirten Erdal Atik, bu ilginin en büyük sebebinin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde þehre yapýlan hizmetler olduðunu belirtti. Atik, "Özellikle Sur'a yapýlan düzenlemeler ve büyük Diyarbakýr Stadý'ndan sonra, halkýn bu hizmetlere olan memnuniyeti ile sýk sýk karþýlaþtýk, halkýmýzýn desteklerini karþýlýksýz býrakmayacaðýz" dedi. ÝHA

önce ilçelerinde kütüphane bulunmadýðýný bu nedenle okumalarýnýn geliþmediðini söyledi. Yazdan, "Biz her gün kitap bulabilmek adýna çaba harcýyorduk. Þu anda bu kütüphanenin açýlmasý ile her birimiz birer kitap bitiriyoruz, kelime hazinemiz geliþiyor. Ýnþallah bu derslerimizde de bize yardýmcý olacak. Büyüyünce beyin cerrahý olmak istiyorum" diye konuþtu. ÝHA

EGM’den bayram öncesi sürücülere terlik uyarýsý Ramazan Bayramý'ný fýrsat bilen vatandaþlar, Türkiye'nin dört bir yanýnda yola koyuldu. Sýcak havalarýn etkili olduðu þu günlerde terlik ya da topuklu ayakkabý giyip direksiyon baþýna geçen sürücülere uzmanlardan uyarý geldi. Özellikle kadýn sürücülerin topuklu ayakkabýyla direksiyona geçmelerinin kazaya davetiye çýkardýðý belirtiliyor. Yaz dönemiyle birlikte insanlarýn sýk sýk seyahat etmeleri trafiði daha da yoðunlaþtýrýyor. Ramazan Bayramý sebebiyle de trafikteki yoðunluk iki katýna çýktý. Bu çerçevede sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olmalarý ve trafik kurallarýna harfiyen uymalarý gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, sosyal medya vasýtasýyla sürücüleri uyarýyor. Açýklamada, sýcak hava-

nýn sürücülerde yorgunluða, bitkinliðe ve dalgýnlýða yol açtýðý belirtildi. Sürücülerin sýcak havalarda pedal hakimiyeti için terlikle araç kullanmak yerine, ayaðý kavrayan spor ayakkabýlar tercih etmelerinin istenildiði açýklamada, mecbur kalýnmadýkça yazýn sýcaklýðýn en çok hissedildiði 12.0015.00 saatleri arasýnda trafiðe çýkýlmamasý tavsiye ediliyor. Açýklamada, "Terlikle ya da topuklu ayakkabýyla araç kullanmak istenilmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Sýcak hava sürücülerin ruhsal yapýsýný da olumsuz etkiliyor. Sýcak havayla birlikte dikkat kaybý ve konsantrasyon bozukluðu da ortaya çýkýyor. Bu tür tehlikeli durumlar kazalara sebep olan etkenlerin baþýnda gelebiliyor" ifadeleri yer alýyor. ÝHA


13 Haziran 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kelebek çocuklara bayram hediyesi Büyükþehir’den tasavvuf müziði konseri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu vatandaþlara ücretsiz Ramazan ayý dolayýsýyla Tasavvuf Müziði Konseri verdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu vatandaþlara ücretsiz konserler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayý dolayýsýyla Türkçe ve Kürtçe eserlerle Tasavvuf Müziði konseri veren Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu vatandaþlardan yoðun ilgi gördü. Ýki yýldýr faaliyetlerini Sanat Yönetmeni Zafer Döner idaresinde sürdüren ve þimdiye kadar yaptýklarý konserlerde, Türk Müziðinin bütün formlarýndan örnekler sunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu, Ramazan dolayýsýyla hafta üç gün iftardan sonra konser programlarý düzenledi. Yoðun ilgiyle dinlenen konserlerin sonuncusunu düzenleyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu, çalýþmalarýna Eylül ayýna kadar ara verecek. Büyükþehir Belediyesi Türk Müziði Topluluðu, eylül ayýnda yeniden Diyarbakýrlý müzik severlere ücretsiz konserler düzenleyecek. ÝHA

45 yýldýr ekmeðini esanstan çýkarýyor

Kelebeklerin Rüyasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Diyarbakýr'da kelebek hastasý 120 çocuða bayramlýk giysi hediye etti. Halk arasýnda kelebek hastalýðý olarak bilinen Epidermolysis Bullosa hastasý 120 çocuða, Kelebeklerin Rüyasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði bayramlýk giysi hediye edildi. Bir alýþveriþ merkezinde bulunan maðazaya götürülen çocuklar, istedikleri ürünleri alýrken, hastalýklarý nedeniyle evlerinden bin bir zorluklarla çýkan çocuklarýn mutluluklarý gözlerinden okundu. Kelebeklerin Rüyasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Þenay Çalýþýr, Diyarbakýr ve bölgedeki kelebek hastasý çocuklarýn her zaman yanlarýnda olduklarýný söyledi. Çalýþýr, "Bugün kelebeklerimizin mutluluðu için buradayýz, hayýrseverlerin yardýmý ile Türkiye genelinde bunu yaygýnlaþtýrmaya

çalýþýyoruz. Bugün 120 çocuða giysi yardýmýnda bulunduk. Ýnþallah

ASKON Baþkanlýðý’na Cevdet Nasýranlý atandý

Kaybolmaya yüz tutmuþ meslekler arasýna giren seyyar esansçýlýðýn Siirt'teki son temsilcisi olan Mustafa Baþýgüzel ilerleyen yaþýna raðmen elinde dolaþtýrdýðý sandýkla geçimini saðlýyor. Malatyalý olan ve özel günlerce Siirt'e gelerek iþlek caddelerde ve cami avlularýnda esans sa-

tarak geçimini saðlayan Baþýgüzel, birbirlerinden güzel esanslarý müþterilerin beðenisine sunuyor. Siirt'te bu mesleði idame ettiren tek kiþi kalan Baþýgüzel, il dýþýndan aldýðý misleri küçük þiþelerde veya þýrýnga müþterilerin üzerine sýkýyor. Ýlerleyen yaþýna raðmen mesleði idame ettirmeye çalýþan Baþýgüzel, tanesi 2 ile 10 TL arasýnda deðiþen þiþelerden misk kokularý sattýðýný, büyük bir þýrýnga ile müþterinin seçtiði kokuyu belirli bir miktarda çekerek ufak koku þiþelerine boþalttýktan sonra müþterilerin üzerine sýkarak eski geleneði devam ettiriyor. 45 yýldýr bu mesleði idame ettiren Baþýgüzel, bölgede esansçýlýðýn tek temsilcisi olduðunu, kimyasal bir katký kullanmadan tamamen doðal olan bu kokularýn vücuda da zararlý olmadýðýný aktardý. ÝHA

çocuklarýmýza kol kanat germeye devam edeceðiz" dedi. ÝHA

Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý'na Cevdet Nasýranlý atandý. ASKON Þube Baþkaný olarak atanan Cevdet Nasýranlý derneðin üyeleri ile Boran Plaza'da açtýðý yeni dernek binasýnda ilk tanýþma toplantýsý düzenledi. Toplantýya iþ adamlarý, AK Parti MKYK üyesi ve Diyarbakýr Milletvekili Adayý Prof. Dr. Mehmet Emin Yýlmaz ve bazý il müdürleri ile dernek üyeleri katýl. Nasýranlý, dernek üyeleri ile yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Diyarbakýr'daki iþ adamlarýnýn ASKON bünyesinde herkesin iþ alanlarýna göre ayrý ayrý kurslar düzenleyeceði ve bu anlamda Avrupa iþ seyahatleri ve KOSGEB eðitimleri verileceðini belirtti. ÝHA

Mustafa Ceceli, Bismilli hayranlarýyla buluþacak Ünlü sanatçý Mustafa Ceceli, Ramazan Bayramý'nýn 2'nci günü Bismilli hayranlarýyla buluþacak. Bismillilerin bayram havasýnda bir Ramazan geçirdiðini söyleyen Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Belediyenin Ramazan etkinliklerin finalini bayramýn 2'nci günü 21.00'da Mustafa Ceceli konseri ile taçlandýracaðýz. Bismil'de bayramý dolu dolu kutlayacaðýz. Bu bayramý þenlik havasýnda halkýmýz ile birlikte kutlamak istiyoruz. Mustafa Ceceli konseri bizlerden gençlerimize bayram hediyesi olacak" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY

diyarbekirimtv21@hotmail.com

Yaþadýðýnýz þehre turist gibi geldiðinizi düþünün. Rehber eþliðinde, doðduðunuz, büyüdüðünüz þehri tanýmaya baþlarsýnýz. Geldiðiniz þehrinizi hatýrlamaya çalýþýrsýnýz, birden bire. Gelmeden önce hafýzanýzda kalan þehri düþünür ve heyecanlanýrsýnýz. Doðduðunuz evi, koþtuðunuz sokaklarý, mahalle bakkaliyesini, leðende hamur götürdüðünüz fýrýný, arada bir annenizle babanýzla içine doðru gittiðiniz diðer mahalleleri düþünürsünüz, heyecanlanýrsýnýz. Gelmeden önce birkaç fotoðrafa bakarsýnýz, dünden kalan. Çocukluk günlerinize dair kenarý yýrtýk, solmuþ, bazýlarý kýrýk fotoðraflarla çocukluðunuzun geçtiði mahalleyi hatýrlarsýnýz. Arkadaþlarýnýzýn bazýsýnýn ya soy ismini ya adýný unutmuþ olabilirsiniz. Bazý kýyýda köþede kalmýþ olanlarý ya hatýrlarsýnýz ya anne veya baba adýyla iþi kotarmaya bakarsýnýz. Çocukluk döneminden arkadaþlarýnýzdan kimlerin kaldýðýný merak edersiniz. Seneler sonra geldiðinizde arkadaþlarýnýzla neler paylaþabileceðinizi düþünürsünüz. Neler konuþmanýz gerekir? Baþýnýzdan geçen olaylar nelerdi? Hangi bahçeye dut yemek, erik çalmak için gittiðinizde yakalanmýþsýnýz? Hangi mahalle delikanlýlarýyla kavunkarpuz savaþýna girerken yenilmiþsiniz veya yenmiþsiniz? Gideceðiniz þehirde hangi konaðýn ya da köþkün kapýsýný bayram sabahý çalmýþ, neler verilmiþtir, size? Bayramlýk almak için hangi esnafý gezdiniz babanýzla, annenizle?

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

13 Haziran 2018 Çarþamba

O ÞEHÝR KALMADI HAFIZALARDA (1)

Hangi kardeþinizin elbisesi küçüldüðü için sizin ölçülerinize göre tekrar sökülüp dikildi? Siz, ilkokula gidiþinizin ilk gününü hatýrlar mýsýnýz? Elinizden tutan babanýz mýydý, anneniz miydi? Veya mahalle çocuklarýndan bir üst sýnýfa gidenlerle mi okula vardýnýz? Okulda size verilen farklý bir tada sahip ekmeði yerken ne düþündünüz? Size içirtilen süt tozu ile kendinizi nasýl hissettiniz? Kaybettiðiniz silginizin yerine yanlýþlarýnýzý defterinizde silmek için, annenizin tokyo terliðinin aþýnan topuk kýsmýndan hiç kopardýðýnýz bir parça oldu mu? Kaleminiz tükenmeye doðru gidince parmaklar arasýna sýkýþtýrmak için, tükenmez kalem kapaðýný kullandýnýz mý? Ýlk karnenizi alýrken evden beklentileriniz nelerdi? Evde nasýl karþýlandýnýz, elinizdeki karneyle? Ýlk oruç tuttuðunuz zaman, sýrtýna alan oldu mu sizi, avlunun içinde gezdirerek? Bayramlarýn unutamadýðýnýz hatýralarý

canlandý mý, gözünüzde? Siz, seneler sonra geldiðiniz þehrinizde kendinizi yabancý hissediyorsanýz, taþlarýn yerinden nasýl sarsýldýðýný görüyorsanýz ne düþünürsünüz? Lülelerinden akan sularýn kuruduðu, su yalaklarýnýn zincirli taslara yabancý kaldýðý, çeþme kitabelerinin tahrip edildiði, boyandýðý, yerinden çýkarýldýðý sokaklarda tarihî evlerin üstüne çýkma katlarýnýn yükseldiði, kimsesiz kolu kanadý kýrýk evlerin yalnýzlýða terk edildiði ortamda çocukluðunuzdan ne eser kalmýþ mýdýr? Fýrýnlarda kokusu yükselen ekmekten eser olmadýðýný görünce ne düþüneceksiniz? Mahalle fýrýnýndan alacaðýnýz ekmeðin nasýl renk deðiþtirdiðine þaþýracak mýsýnýz? Esnafýn kepenklerini indirmeden camiye gittiði zamanlarý hayal ederken hýrsýzlýklara karþý tedbire gerek duymadýðý zamandan kepenkleri kilitlediði zamanlara taþýnýrken, evlerinin demir çelik kapýlarýna ikinci kapý takanlarýn, balkonlarýný demirleyenlerin, pencerelerine korkuluk takmadan kendilerini rahat hissetmedikleri günümüzle bir karþýlaþtýrma yapabilecek misiniz? Çocukluðunuzun yýllarýnda avlusunda oynadýðýnýz evlerin yerine yeller mi esiyor? Çok katlý apartman iþgaline uðramýþ evlerin fotoðraflarýna bakýp avunurken konu-komþudan kimler kalmýþtýr, mahallenizden? Yoðurdunuzu, peynirinizi, yaðýnýzý aldýðýnýz köy semt pazarýný mý aradýnýz? Doðrudan AVM'lere gitmeniz lazým. Mahallenizdeki bakkaliyeden ancak çocuklarýn alabileceði albenili gofretleri, þekerleri, naylon toplarý, abur-cubur yiyecekleri bulursunuz. Baþka bir þey aramayýn, bakkaliyeden. Siz, rehberinize yaþadýðýnýz sokaklarý, gezdiðiniz mahalleleri sormayýn, zinhar!.. Çok katlý apartmanlarýn yerinde tarihî evleri, konaklarý, köþkleri söze katmayýn. Muhakkak rehberiniz, bir yolunu bulup, bunlardan haberdar olmadýðýný söyleyecektir. Bayram namazýný kýldýðýnýz camii, muhakkak gecekondularla-gündüzkondularla sarýp sarmalanmýþtýr, çepeçevre. (DEVAMI YARIN)


HABER

13 Haziran 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

“Kurþun sýkmadan da, bomba atmadan da sorunlarýmýzý çözebiliriz” AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. Terör belasýndan kurtulmak ve sorunlarýmýzý kardeþlik içinde çözmek istediklerini belirten Eker, "Bu mümkündür. Kavga etmeden de, kurþun sýkmadan da mayýn yerleþtirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz" dedi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Diyarbakýr milletvekili adayý Mehmet Mehdi Eker, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker'e, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk eski Bakaný Kudbettin Arzu, AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, kurum müdürleri, il teþkilat üyeleri de eþlik etti. Ýlk olarak Kulp ilçesine giden Eker ve beraberindekiler ilçe giriþinde kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandýktan sonra konvoy þeklinde ilçeye giriþ yaptý. Esnaf ziyaretinin ardýnda Eker, ilçe milli eðitim Müdürlüðü konferans salonunda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuþan Eker, terör örgütünün taleplerinin Kürtlerin talepleri olmadýðýný vurguladý. Eker, "Pasur çok sýkýntýlar çekti. Çok göz yaþý döktü. Bu bölgeden birçok insan göç etmek zorunda kaldý. Ýstanbul'a, diðer büyükþehirlere, Antalya'ya, Adana'ya, Akdeniz'e, birçok yere, Diyarbakýr'ýn baþka ilçelerine, Bismil'de de çok var. Hepsi sýkýntýlardan kaçýp, gittiler. Köyleri yakýldý, eziyetler çektiler. Biz bu yaralarý beraber saracaðýz. Derdimize birlikte derman süreceðiz. Biz her þeyi yapýyoruz, her þeyi yapabiliriz, burayý kalkýndýrmak için her imkan olabilir, mümkün. Ama þu terör belasýndan bizim kurtulmamýz lazým. Çünkü onlar hayat için deðil ölüm için çalýþýyorlar. Biz diyoruz ki hayat olsun. Ýnsanlar ölmesin, gencecik çocuklar ölmesin, öldürülmesin. Anneler aðlamasýn. Sorunlarýmýzý kardeþlik içinde çözelim. Bu mümkündür. Kavga etmeden de,

kurþun sýkmadan da mayýn yerleþtirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz. Bu mümkün. Onlar da diyorlar ki hayýr ölüm, gözyaþý, her Kürt evinden bir cenaze çýksýn. Çünkü arkada iplerinin baðlý bulunduðu yerler öyle söylüyor. PKK terör örgütünün talepleri Kürtlerin talepleri deðildir. Onlarýn dayattýklarý, istedikleri Kürtlerin istedikleri deðil. Kürtler huzur içinde yaþamak

Bayram öncesi otogarlar doldu Diyarbakýr'da okullarýn tatil olmasý ve Ramazan Bayramý'nýn yaklaþmasýndan dolayý tatil hazýrlýklarýný tamamlayan vatandaþlar otogara akýn etti. Ramazan Bayramý'nda ülke genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da otogarlar doldu, yoðunluk baþladý. Seyahat acenteleri sefer sayýlarýný arttýrýrken, otobüs firmalarý ise oluþabilecek yoðunluða baðlý olarak ek sefer yapma hazýrlýklarýný þimdiden tamamlamýþ durumda. Okullarýn tatil olmasý da otogarda yoðunluðu artýrdý. Dönemi tamamlayan üniversite öðrencileri memleketlerine

dönmek için otogara akýn etti. Bazý vatandaþlar ise bayramda tatile gitmek için hazýrlýk yapýyor. Bundan dolayý otobüs firmasý yöneticileri Ramazan Bayramý tatilinde þehir dýþýna çýkacak olan vatandaþlara uyarýlar-

da bulunuyor. Firma yetkilileri, bilet alýmýný son güne býrakan bazý vatandaþlarýn bilet bulamadýklarý için otogardan eli boþ döndüklerini belirtti. Firma yetkilileri de bayrama hazýrlýk yapan yolculara uyarýlarda bulunarak, biletlerini son güne býrakmamalarýný isteyerek, “Vatandaþlarýmýz son güne biletlerini býrakmasýn çünkü arabalarýmýzda yer yok. Ýlave arabalarýmýz bile dolmak üzere, bir an önce biletlerini alsýnlar yoksa bilet bulamayabilirler. Daha sonraki günlerde sýkýntý yaþayabilirler, bayram yoðunluðu baya var" diye konuþtular. ÝHA

istiyor, baþý dik, alný açýk bir þekilde kendi kimliklerini taþýyýp, anadillerini konuþup, bunu geliþtirip Kürt dilini, Kürt kültürünü yaþatýp bunu geliþtirilmesini istiyorlar. Barýþ ve huzur içerisinde, demokrasi içerisinde geliþmek, kalkýnmak, büyümek istiyorlar. Genç çocuklarý iþsiz kalsýn istemiyorlar. Ýstihdam istiyorlar. Üretim istiyorlar. Refah istiyorlar. Zenginlik istiyorlar. Kürtler bunlarý istiyor. Ama bu terör örgütünün isteði hiçbirisi bunlardan birisi deðil" dedi. Kulp kaymakamlýk binasýný ziyaret eden Eker ve beraberindekiler daha sonra Lice ilçesine geçti. Lice AK Parti ilçe binasýnda partililere seslenen Eker, daha sonra ilçe gençlik merkezinde muhtarlarla yapýlan toplantýya katýldý. AK Parti'nin 1993 yýlýnda Lice'nin yakýlmasýyla ilgili sorumlular hakkýnda hesap sorduðunu ifade eden Eker, "1993 yýlýnda Lice'ye yapýlanlarý biz unutmadýk. Lice'de dumanlar yükselirken, zamanýn hükümeti ortaðý Deniz Baykal, bir astsubay tarafýndan Lice'ye dahi sokulmamýþ. O günlerin hesabýný AK Parti olarak soruyoruz. Dava açýldý, þuanda onlar bugün yargýlanýyor. Yani Lice'yi yakanlarýn hesabýný bugün AK Parti soruyor. Barýþtan ve kardeþlikten yana olduk. Biz kimsenin bu topraklarda kimseye zulüm etmesine rýza göstermedik. Görmezden de gelmedik. 1993 yýlýnda siyaset yapanlar farklý adlar altýnda bugün ortalýkta dolanýyor, gelip sizlerden oy istiyorlar. Ama Lice'yi yakanlardan ancak AK Parti hesabý sorabildi. Onlar Lice'yi yaktýlar veya Lice'ye zulüm ettiler veya Lice'ye zulüm yapýlmasýna rýza gösterdiler, sessiz kaldýlar, AK Parti de Lice'nin hakkýna sahip çýktý" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan esnaf ziyareti yapan Eker, ilçeden ayrýldý. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Haziran 2018 Çarþamba

Bu STK, STK’larý Düzenlenen bir iftar programý ile Birlik ve Akademik Düþünce Derneðinin kurulduðu basýn toplantýsý aracýlýðýyla duyuruldu. STK alanýnda deneyimli ve bir o kadarda aktif olan Muhammed Beybur'un genel baþkanlýðýný yaptýðý dernek ilk icraat olarak iðneyi öncelikle STK olarak kendilerine batýracaklarýný açýkladý ve STK'larýn amaçlarýna, gayelerine uygun bir tarz içine girmeleri için tarafsýz eleþtireceklerini kýsa süre sonra gündeme getireceklerini belirtti. Toplantýda daha sonra söz alan Dönem sözcüsü olarak Ahmet Alpaycý ise vizyon ve misyonlarý konusunda detaylý bilgiler aktardý. AHMET BEÞENK Sivil Toplum Kuruluþu ne demektir, görev ve amaçlarý nelerdir, Kanaatleri neden bu kadar önemlidir, STK'larýn kuruluþ amacý devletten yardým almak mýdýr yoksa amacýnýn dýþýnda mý hareket etmektir, protokollerin olmazsa olmazý STK'lar neye göre tespit edilir, Siyasi partiler listelerine STK temsilcilerini alýrken neye önem verir gibi birçok sorunun yanýtsýz kaldýðý günümüzde bu sorulara yanýtý kýsa süre sonra Birlik ve Akademik Düþünce Derneði verecek. Kuruluþ amaçlarýnýn dürüstlük ilkesine sadýk kalýnarak kimsenin arka bahçesi olmadan, hakkaniyetle çalýþmalar yaparak gerek hükümet kanadýný gerekse bürokrasi alanýný bilgilendirmek gayesi ile hareket etmek olduðunu dile getiren derneðin genel baþkaný Muhammed Beybur: "Bir defa Diyarbakýr'ýn hakikati ve gerçeði ne ise zaman, zaman raporlaþtýrarak

hem devlet yetkililerimize hem de basýna ileteceðimizi, çözüm bulana kadar da tekrarlayacaðýmýzý herkes bilsin. Bir STK kuralým, proje alalým, masada bir yerimiz olsun gibi bir niyetimiz de derdimiz de yok. Bazýlarýný tenzih ederek söylüyorum birçok STK devletten yardým almasýna raðmen gerçek anlamda iþ yapmamakta, sýrf kendi çýkar ve menfaatleri için kurduklarý STK'lardýr. Bazý STK temsilcileri de devlet yetkilileri veya Ankara ayaklarý ile baðlantýlý olmadýklarý halde kendilerini bu þekilde göstererek bulunduklarý ortamda bir tahakküm oluþturmaya çalýþýyorlar, maalesef ki çoðu da bunlara uyarak, kanarak kapýlarýný açýyorlar ve her türlü desteði veriyorlar. Biz öncelikli olarak bir STK olarak STK'larý gündeme taþýyacaðýz, yani iðneyi önce kendimize batýracaðýz. En basitinden protokol listelerine bakýyoruz, bu listelerin hangi gaye ile kimler tarafýndan, nasýl yapýldýðýný bir türlü çözemiyoruz. Bu memlekette bulunmayan, ikamet etmeyen, yýllardýr adý, saný duyulmayan insanlarýn halen o listelerde Ýslami kanaat önderi ve sahada hiçbir etkinliði olmayan kiþilerin de STK listelerinde protokol listelerinde olduðunu gördük. Bunu daha önce mükerrer defa dile getirdik fakat bir

yanýt alamadýk. Doðal olarak adeta bir STK çöplüðüne dönen Diyarbakýr'da STK'larýn amaç ve gayelerine uygun, iþlevsel bir çizgiye kavuþmalarý için ilk toplantýmýzý bu anlamda STK konulu yapacaðýmýzý ve baþkalarýný eleþtirmeden önce kendimizi eleþtireceðimizi herkesin bilmesini isterim." dedi. Birlik ve Akademik Düþünce Derneði deneyimli ve bir o kadarda aktif Muhammed Beybur baþkanlýðýnda kuruldu. Dönem sözcüsü olarak Ahmet Alpaycý'nýn seçildiði dernekte yönetim kurulunu ise Tekin Barut, Süleyman Aydýn, Cengiz Aygün, Kutbettin Özmen ve Recep Ýdikut oluþturuyor. Dün iftar yemeðinde basýn ile bir araya gelen dernek yetkilileri vizyonlarýný ve misyonlarýný anlattý. Gördükleri lüzum üzerine derneði kurarak karanlýklarda, izbelerde saklanan gerçekleri gün yüzüne çýkarmak istediklerini, doðruluk ve iyilik ekseninde mücadele eden örnek bir yapý olacaklarýný deklere ettiler. Bir basýn açýklamasý ile amaçlarýný aktaran dernek adýna söylemleri Dönem sözcüsü olarak Ahmet Alpaycý dillendirdi. Gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda ise þunlara yer verildi: "Dünyadaki kanlý olaylar ve trajedik görüntüler, cinayet ve yýkým, insanlýk nedir bilmeyen acýmasýz ve geliþigüzel yapýlan saldýrýlar toplumlardaki korkunçluðu ve bedenleri ürperten ve gözleri yaþartan vahþetleri; görüyor ve gözlemliyoruz. Fitne ve fesadýn, zulüm ve haksýzlýðýn, cehalet ve þuursuzluðun, ahlaki yozlaþmanýn, yanlýþ anlayýþlarýn, yoz hal ve hareketlerin, fikri ve ameli sapmanýn, maddi ve manevi çöküþün ve bunlara benzer hata, eksiklik ve


13 Haziran 2018 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

da eleþtirecek

hastalýklarýn devam ettiði bir dönemdeyiz. Böyle bir tablo karþýsýnda sessiz kalamazdýk, kalamayýz da... Dahasý insani hasletlerini yitirmeyen vicdan sahibi herkesin bu drama seyirci kalmamasý gerektiðine inanýyoruz. Ancak, hemen þunu belirtmeliyiz k;i umutsuzluða kapýlýp üzüntüyle yetinmek hiçbir za-

man üzüntüyü ortadan kaldýrmamýþtýr. Bilakis, bu durum, daha çok üzüntülerin artmasýna sebep olmuþtur. Dolayýsýyla üzücü olay ve durumlarýn sebeplerini kaldýrmak için üzülenlerin çözüm için uðraþmasý gerekir ki, üzüntü dönemi kapansýn ve sevinç dönemi açýlsýn. Bizler dernek olarak milli ve manevi deðerle-

rin aksine olacak çalýþmalarý, üzüntüye sebep olacak iþleyiþleri ve toplumdaki aksaklýklarýn tespiti ve çözüm önerilerini, bürokrasi, basýn mensuplarý ve kamuoyuyla paylaþýp; taa ki, aksaklýklar sona erene kadar, gündemde tutacaðýz. Birlik ve Akademik Düþünce Derneði, herhangi bir felsefî veya politik görüþün sesi deðildir; bütün politik görüþ ve düþüncelerin, kendini yasalar ile milli ve manevi deðerler çerçevesinde ifade edilmesi ve örgütlenebilmesi hakkýný savunan düþünce okuludur. Ýnsani haklar çerçevesinde yapýlacak her olumlu çalýþmayý, kim yaparsa yapsýn, destekler. Birlik ve Akademik Düþünce Derneði olarak Ýnsanca yaþamayý, ahlaki erdemlerle ahlaklaþmayý, bilgiyi, öðrenmeyi ve öðrendiðini yaþantýya aktarmayý, topluma hizmet etmeyi, hikmetle insanlara örnek teþkil etmeyi, topluma faydalý olmaya çaðýrmayý, örnek olmayý, þiddet ve dayatmadan kaçmayý, kötülükten nefret ederek kötülere acýmayý, onlarý iyiliðe yönlendirmeyi doðrularý hatýrlatmayý kendimize görev addediyoruz. Bu topraklar binlerce yýllýk ümmetin mirasý, bugünkü sorunlarýn çözümünde de temel rolü oynayacaktýr. Tüm hukuki ve siyasi adýmlarla birlikte, ümmet kardeþliði yeni dönemin temel harcý olacaktýr. Türkiye'deki sivil toplum yapýlarý olarak bu tartýþmalardaki yerimiz, inancýmýzýn bize vermiþ olduðu hakkaniyet ölçüleriyle çerçevelenmiþtir. Biz adalet için, insani yardým için ve hukukun üstünlüðü için, çalýþmaya devam edeceðiz. Bu saatten sonra herkes kendisini sorumlu hissetmelidir. Bu nedenle tüm siyasilerin politik beklenti ve hesaplarýndan öte, ülkeyi, milli ve manevi deðerleri, insan hayatýný önceleyen bir sorumlukla hareket etmeleri gerekmektedir. Çok þey deðil, sadece herkese hakkýnca muamele eden bir adalet istiyoruz. Güçlüye, bir avuç elite þemsiye olan deðil, mazlumu, ezileni, sömürüleni kýsacasý haklýyý görüp, tecelli edecek bir adalet istiyoruz. Çaðrýmýz; insani ve Ýslami duyarlýlýðýný yitirmemiþ, insanlýk için, adalet için, ülkemiz için, özgürlük için, kardeþlik için, bir iddiasý, bir sözü olan tüm insanlaradýr. Bütün bu alanlarda yapacaðýmýz çalýþmalarda sizlerin de katký ve desteklerine ihtiyacýmýz olduðunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bugün dünyanýn farklý coðrafyalarýnda acýlar içinde kývranan Ýnsanlýða ve Ýslam ümmetinin tüm fertlerine Rabbimizden yardým diliyor ve üstlendiðimiz misyonda gerçekleþtirmek istediklerimizi huzurunuzda dile getirmek istiyoruz: Kiþilerde, kendine güven yaratmak. Toplumun sorunlarýnýn çözümü için, harekete geçmelerini saðlamak. Onlara bir hedef vermek ve bunu baþarmalarý için, onlarý yüreklendirmek. Problemlerin tespiti ve çözümünü bulmada yol göstermek. Sorunlarýn tespit ve çözümü için, önerilere açýk olmak. Sorunlarý çözmeleri için önerilerde bulunan, krizlerle nasýl baþa çýkmalarý gerektiðini,baþkalarýndan nasýl yardým alabilecekleri konusunda yol göstermek. Halkýmýzýn huzura, güvene ve mükemmele ulaþmalarý için onlara ilham olmak. Hasýlý kelam, Birlik ve Akademik Düþünce Derneðinin iftar programýna geldiðiniz için sizlere tekrar çok teþekkür ediyoruz."


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

RAMAZAN ÖZEL

13 Haziran 2018 Çarþamba

11 Ayýn Sultaný Ramazan ve Oruç BAYRAM GÜNLERÝ Bayram günlerinin de fazileti büyüktür. Kurban bayramýnýn 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramý geceleri denir. Ramazan-ý þerifin son günü ile bayramýn ilk günü arasýndaki geceye de Ramazan bayramý gecesi denir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Ramazan ve Kurban bayramýnýn gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü gün ölmez.) (Rahmet kapýlarý dört gece açýlýr. O gecelerde yapýlan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramý'nýn birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) (Þu beþ gecede yapýlan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramý gecesi.) Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiðini belli etmek, yüzük takmak, karþýlaþtýðý müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, Ýslamiyet'e doðru olarak hizmet edenlere yardým etmek, dargýnlarý barýþtýrmak, akrabayý, din kardeþlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya eden, büyük saadete kavuþur. Kurban Bayramý geceleri, bayramýn 1., 2. ve 3. gününden sonraki gecelerdir. Ýki hadis-i þerif: (Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüðü günde ölmez.) Ramazan bayramýnda bayram namazýndan önce tatlý yemek, hurma yemek, hurmayý 1, 3, 5 gibi tek adet yemek, teke riayet etmek, sünnettir. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ tektir, teke riayet edeni sever.) Bayram günleri sevinmek, neþelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kýzý Âiþe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalýp oynadýðýný gördü. Ensar-ý kiramýn kahramanlýklarýný övüyor, destan söylüyorlardý. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahýn evinde böyle þey yapýlmasýnýn uygun olmayacaðýný bildirerek, onlarýn susmalarýný söyledi. Düðünlerde ve bayramlarda, kadýnlarýn def çalmalarý caiz olduðu için, Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramý vardýr, bu da bizim

bayramýmýzdýr. Bayram, sevinç günleridir) buyurdu. Dargýn olanlarýn, bayramý beklemeyip, hemen barýþmasý gerekir. Allahü teâlâyý ve Peygamber efendimizi seven, insanlarýn kusurlarýna bakmaz, hoþgörülü olur. Ýyi insan, [mümin], herkesle iyi geçinir. Baþkalarýna sýkýntý vermediði gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanýr. Bir kusuru için kimseye darýlmamak gerekir. Dargýnlýk olsa bile üç günden fazla sürmemeli. Þayet bayrama kadar süren bir dargýnlýk olduysa, daha fazla gecikmeden barýþmalý. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düþmanlýk beslemeyin! Birbirinizi kýskanmayýn! Ey Allah'ýn kullarý kardeþ olun! Bir Müslümanýn diðer kardeþine darýlarak üç günden çok uzaklaþmasý helâl deðildir.) (Müslümana üç günden fazla dargýn duran Cehenneme gider.) (Birbirine dargýn iki kiþiden, hangisi önce selam verirse, günahlarý affolur. Verilen selamý öteki almazsa, melekler alýr. Selam almayana da þeytan, sevinçle iltifatta bulunur.) (Müminin kardeþine üç günden çok dargýn durmasý caiz deðildir. Üç gün sonra, ona selam verip hatýrýný sormalýdýr. Onun selamýný alýrsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamýný almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuþ olur.) (Din kardeþiyle bir yýl dargýn duran, onu öldürmüþ gibi günaha girer.) (Ameller, pazartesi ve perþembe günleri Allahü teâlâya arz olunur. Allahü teâlâ da, kendisine þirk koþmayan herkesi affeder. Ancak bu maðfiretten, birbirine kin tutan iki kiþi istifade edemez. Allahü teâlâ, "O iki kiþi barýþýncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur.) (Ýki kiþi, birbirine dargýn olarak ölürse, Cehennemi görmeden Cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karþýlaþamazlar.) Ramazan gittiði için deðil, günahlarýmýzýn affolduðu için, büyük sevab ve nimete kavuþtuðumuz için bayram yapýyoruz. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: (Bayram sabahý Müslümanlar, namaz için camilerde toplanýnca Allahü teâlâ meleklere, "Ýþini yapýp ikmal edenin karþýlýðý nedir?" diye sorar. Melekler de, "Ücretini almaktýr" derler. Allahü teâlâ da, "Siz þahit

Dini Hikayeler (Cimri Zengin) Duydum ki bir zengin vardý, Hâtem-i Tâî cömertlikte nasýl þöhret sahibiyse, bu da cimrilikte öyle ün kazanmýþtý. Dünyada refahla yaþamak için ne lâzýmsa bunda hepsi -fazlasýylamevcuttu. Cimriliðine gelince: -Söz geliþi- Ebû Hüreyre'nin (r.a) kedisi de olsa, bir lokmacýkla onu sevindirmez, Ashâb-ý Kehf'in köpeði gelse, küçük bir kemik olsun atmazdý. Hâsýlý, ne kapýsýnýn açýldýðýný gören vardý, ne de sofrasýnýn kurulduðunu. Yemeðinin yoksullara ancak kokusu ulaþýrdý, sofrasýndan kuþlar bile tek bir kýrýntý toplayamazdý. Bir gün, bu adamýn Maðrip denizinde (Akdeniz) Mýsýr yoluna koyulmuþ, kafasýna yerleþtirdiði Firavunluk gururuyla gitmekte olduðunu iþittim. Ansýzýn bir firtýna çýktý, ters bir rüzgâr geminin etrafýný sardý. Mahzun mizacýna gönlün mecburen uyacak, kuzey rüzgârý her zaman geminin gidiþine göre esmez. Ellerini kaldýrdý, dua ve niyaza baþladý. Fakat bütün bu feryat ve figanlar boþa gitti. Çünkü bunlar (Firavun'un imaný gibi) iman-ý ye's kabilinden þeylerdi. Cenâb-ý Hak Kur'ân-ý Kerîm'inde bu gibilerin hallerini þu biçimde örneklendirir: "Gemiye bindikleri

zaman Allah'a caný gönülden yalvarýrlar. Bir de karaya ayak bastýlar mý, þirk ve tuðyanlarýnda devam ederler." Kendisi Allah'tan dilenir, dilenciye hiçbir þey vermez. Böyle cimri olan kimse elbette muradýna eremez. Topladýðýn altýn ve gümüþün sana bir yararý yok. Gücün kuvvetin varken onlarý daðýtmaya bak. Kerpiçleri altýn ve gümüþten kalýba dökülmüþ olsa da evin, bir gün baþkasýna miras kalacak. Rivayet ederler ki tüccarýn Mýsýr'da fakir akrabalarý vardý. Ondan kalan mirasla zengin oldular. Miras býrakanýn ölümüyle beraber, eski elbiselerini çýkarýp attýlar. Dimyat kumaþýndan yeni elbiseler dikindiler. Bir hafta geçmemiþti ki bunlardan birine rastgeldim. Bir küheylâna binmiþ gidiyor, peri yüzlü bir köle, ardýnca koþuyordu. Dedim ki: Âh, eðer ölen kiþi dirilip geri gelseydi ve fýrsatý kaçýrdýðýný size haber verseydi, vârislerine mirasý geri vermek miras býrakanýn ölümünden daha zor olacaktý. Aramýzda eski dostluða dayanarak, adamýn yenini çektim ve dedim ki: "Afiyetle ye, iç! O bahtý kara bu dünyadan ne kazandý; ne götürdü mezara?"

olun ki, Ramazandaki oruçlarýn ve namazlarýn karþýlýðý olarak, kullarýma kendi rýzamý ve maðfiretimi verdim. Ey kullarým, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakký için istediklerinizi veririm" buyurur.) Peygamber efendimiz, (Ramazan ayýnýn son günü Allahü teâlâ, oruç tutanlarý affeder) buyurunca, Eshab-ý kiram, (Ya Resulallah, o gün Kadir gecesi mi?) diye sual etti. Onlara, (Bilmez misiniz ki, iþ yapana, iþi bitirince ücreti verilir) buyurdu. Bunlarý bilen Müslüman nasýl sevinmez ve bayram etmez? Bayram günleri sevinmek, neþelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kýzý Âiþe validemizin evine gidince, iki cariyenin def çalýp oynadýðýný gördü. Ensar-ý kiramýn kahramanlýklarýný övüyor, destan söylüyorlardý. Hazret-i Ebu Bekir, (Resulullah'ýn evinde böyle þey yapýlmaz, susun) dedi. Düðünlerde ve bayramlarda, kadýnlarýn def çalmalarý caiz olduðu için, Peygamber efendimiz hazret-i Ebu Bekir'e, (Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramý vardýr, bu da bizim bayramýmýzdýr. Bayram, sevinç günleridir) buyurdu. Hazret-i Ali, (Bugün, orucu kabul edilenlerin ve günahlarý affedilenlerin bayramýdýr) buyurdu. Hadisi þerifte de, (Ramazan ayýnda, içkiye devam eden, ana babasýna âsi olan ve sýla-i rahmi terk eden hariç, herkesin günahlarý affolur) buyuruldu. Eðer bunlar tevbe ederse, Allahü teâlâ günahlarýný affeder. Ramazandaki sevablar bilinseydi, (Her gün ramazan olsa) denirdi. Hadis-i þerifte, (Ramazan ayýndaki özel sevablar bilinmiþ olsaydý, bütün yýlýn ramazan olmasý istenirdi) buyuruldu. Ne mutlu günahlardan sakýnarak oruç tutanlara… Bunlar, asýl bayramý ahirette yapacaklardýr! (DEVAMI YARIN)

Ramazan Sofrasý KIYMALI TARHANA ÇORBASI Malzemeler 1 çay bardaðý hazýr tarhana 1 yumurta büyüklüðünde kýyma 2 yemek kaþýðý margarin veya tereyaðý 1 yemek kaþýðý salça, 4 su bardaðý su veya et suyu, Yeteri kadar tuz, Arzuya göre nane Hazýrlanýþý: Bir kapta bir bardak su ile tarhanayý eritin. Ayrý bir tencereye yaðý koyun. Kýyma ilave edip ufalanýncaya kadar kavurun. Üzerine salçayý koyup kavurmaya devam edin. 4 bardak et suyu veya suyu koyup tuzunu ekleyin. Erittiðiniz sulu tarhanayý karýþtýra karýþtýra yavaþça ilave edin. Top top olmamasý için kaynayana kadar karýþtýrýn. 5 dakika kaynadýktan sonra servise sunun. Arzunuza göre servise sunarken kýzarmýþ ekmek ve nane ekleyin. ÝZMÝR KÖFTE Malzemeler 500 gr kýyma, 2 adet soðan 1 adet yumurta, 2 diþ sarýmsak 4 dilim ekmek içi 5 sap maydanoz (ince kýyýlmýþ) 4 adet patates Sosu için; 2 çorba kaþýðý salça, 2 çorba kaþýðý margarin, 2 çorba kaþýðý un, 2 su bardaðý su, tuz Hazýrlanýþý: Yumurta hariç tüm malzemeyi yoðurup yumurtayý da ekleyin. Harçtan parçalar alýp oval þekil verin. Patatesleri yuvarlak kesin ve yaðda kýzartýn. Ayný yaðda köfteleri de kýzartýp her ikisinide fýrýn tepsisine alýn. Baþka bir yerde unu ve yaðý kavurun. Salça, su ve tuz ekleyip köftelerin üzerine dökün. HAZIRLAYAN: KEREM DOÐAN


13 Haziran 2018 Çarþamba

HABER

Korku filmi gibi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Van'ýn Gürpýnar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kendi kendine yandýðý iddia edilen evler çevre sakinlerini tedirgin ediyor.

Van'ýn Gürpýnar ilçesi Uzungedik Mahallesi'ne baðlý Çýlgý mezrasýnda 4 ev ve 2 tandýrda bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýn, iki aileyi periþan etti. Çýlgý mezrasýnda 6 yýl önce 3'ü engelli 7 çocuk babasý Necmettin Sönmez'e ait evde esrarengiz bir þekilde çýkan yangýnlar, mahalle halkýný da endiþelendiriyor. Sönmez, nedeni anlaþýlmayan yangýnlardan kurtulmak için çareyi köye 500 metre uzaklýkta yeni bir ev yapmakta buldu. Yeni evinin de bundan 2 ay önce tutuþtuðunu gören çaresiz vatandaþ, ailesini alarak eski evine geri döndü. Bu sýrada çocuðu olmayan kardeþi Selim Sönmez'in de evinde yangýn çýkmaya baþladý. Nedeni bilinmeyen esrarengiz yangýnlar, Selim Sönmez'in evini kullanýlamaz hale getirdi. Olaylardan etkilenen ve korku içinde yaþayan köylüler ise durumu Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, evde çýkan yangýnlarýn sebebini öðrenemedi. Esrarengiz yangýnlarda 4 evden 2'si kullanýlmaz hale gelirken, aile ise konunun araþtýrýlmasýný ve yetkilerin kendilerine bir an önce yardým etmesini istedi. ÝHA muhabirine konuþan Necmettin Sönmez, son günlerde çýkan yangýnlardan dolayý ellerinde su ile nöbet tuttuklarýný ve bir türlü uyuyamadýklarýný be-

lirtti. Artýk huzurlarýnýn kalmadýðýný ifade eden Sönmez, "Birkaç sene bekledik, yeni evimizde yanmaya baþladý. Çýkan yangýndan dolayý Ýstanbul'da bir hocaya gittim. Hoca yangýnýn duracaðýný söyledi. Sabaha kadar yatmýyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doðru koþuyoruz. Çok huzursuzuz, periþan olduk" dedi. "EVDE NE VARSA YANDI" Bedensel engelli 3 çocuðunu korkudan komþusunun evinde býrakan Sönmez, evlerinin bazý günlerde yaklaþýk 20 kez yandýðýný belirterek, "Evimiz 6, 7, 8 ve bazý günler 20 defa tutuþuyor. Yorgan, yatak, kilim ne varsa yandý. Hiçbir þey kalmadý. Engelli çocuklarýmýz var. Engelli çocuklarým korktuklarý için komþumuzun evine býraktýk" diye konuþtu. Fahri Köy Ýmamý Abdulmenaf Özdemir ise bundan 4 yýl önce Muþ'tan Van'a geldiðini söyledi.

Suriye’ye geçiþler bugün akþam sona erecek

Hayatýnda böyle bir olayla karþýlaþmadýðýný anlatan Özdemir, "Evin tutuþtuðuna 3-4 kez þahit oldum. Benim yanýmda böyle yandý. Bazý kiþiler 'belki çocuklar yakýyor' diyorlar ama kesinlikle böyle bir þey yok. Çünkü ben kendim bile þahit oldum. Necmettin Sönmez'in 3 tane çocuðu var. Bu çocuklar da bedensel engellidir. Bu çocuklarýn kalkýp yürümesi veya eliyle bir þey yapmasý mümkün deðildir. AFAD geldi, gaz ölçümü yaptý ve gazla alakalý olmadýðýný tespit etti. Yanan ev halký için uyku yok" þeklinde konuþtu. "KORKU ÝÇÝNDE YAÞIYORUZ" 6 yýl önce Sönmez ailesinin eski evinin yandýðýný, köye 500 metre uzaklýkta yeni bir ev yaptýklarýný ve bu yeni evin de yandýðýný dile getiren köy sakinlerinden Nevzat Sönmez de bütün bir köyün korku içinde yaþadýðýný söyledi. Akþamdan sabaha kadar gözlerine uyku girmediðini, akrabasý olan ailenin engelli çocuklarýna sahip çýktýklarýný aktaran Yýldýrým Sönmez ise ellerinde su ile nöbet tuttuklarýný söyleyerek, yetkililerden yardým talebinde bulundu. ÝHA

Ramazan Bayramý için þu ana kadar 50 bin Suriyeli ülkesine giderken, geçiþler bugün akþam sona erecek. Kilis Valiliðinin izniyle Suriye'ye gitmek için online randevu sistemine kayýt yaptýran Suriyeliler, randevu günü ülkelerine gidiyor. Kilis Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'na gelen Suriyeliler, AFAD tarafýndan kurulan çadýrlarda geceden sýraya girerek sabah Suriye'ye geçiþ yapýyor. Þu ana kadar 50 bin Suriyeli bayram için ülkesine giderken, geçiþler bugün akþam sona erecek. Suriyeliler, 40 dereceyi aþan sýcak havada zor þartlara raðmen ülkelerine gitmenin mutluluðunu yaþýyor. Bayrama giden Suriyeliler yakýnlarýna hediyeler de götürüyor. Suriyeliler çoðunlukla Fýrat Kalkaný ve Zeytin Dalý Harekatý ile terör örgütlerinden temizlenen Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin bölgelerine gidiyor. Babul Selam Sýnýr Kapýsý üzerinden Halep'in Azez ilçesine geçen Suriyeliler, buradan diðer kentlere gidiyor. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

Yalancý açlýk, tatlý krizine yol açar Diyetisyen Safiye Taþ Koçyiðit, uzun süreli susuzluðun tatlý krizine yol açtýðýný söyledi. Bu durumun 'yalancý açlýk' olarak adlandýrýldýðýný belirten Koçyiðit, "Ramazan Bayramý elbette tatlýsýz olmaz. Ancak aþýrý tatlý yeme isteði, susuzluða baðlý oluþan 'yalancý açlýk' ile karýþtýrýlabilmektedir. Bunu bilirseniz, önlem de alabilirsiniz. Tatlý yeme isteðiniz oluþtuðunda 2 bardak su için, isteðiniz azalacaktýr" dedi. Beslenme ve Diyet Uzmaný Koçyiðit, "Sahuruyla, iftarýyla, pidesiyle, güllacýyla, sabýr ile hoþgörü ile hoþ sohbet ile geçen Ramazan ayýnýn sonunu tatlýya baðlayalým" diyerek bayram öncesi tatlý krizine dikkat çekti. Oruç sonrasý bu derece tatlý yeme isteðinin birtakým bilimsel sebepleri olduðunu belirten Koçyiðit, "Bu sebepler ortadan kaldýrýldýðýnda tatlý yeme isteði yok olacaktýr" diye konuþtu. Ramazan Bayramý'nýn nefis ile verilen bir mücadeleden sonra aðzý tatlandýracak bir bayram olduðunu vurgulayan Koçyiðit, "Ancak aþýrý tatlý tüketimi hastalýklara davetiye çýkarabilir. Tatlý yeme isteði pek çok kiþide krize dönüþüyor ve yedikten sonra piþmanlýk duygusu da yaþanýyor. Böyle bir kriz yaþamamak ve piþman olmamak mümkün. Tek yapacaðýmýz þey vücudumuzdan gelecek sinyallere kulak vermek. Ramazan süresince uzun süreli susuzluk tatlý yeme isteðine sebep olabilmektedir. Yani yalancý açlýk þaþýrtabilir. Yine uzun süreli açlýk, yetersiz karbonhidrat alýmý tatlý isteðini artýrýr. Diðer nedenler ise sahur sebebi ile deðiþen uyku düzeni, 4 saatten uzun süre aç kalmak, üzüntü, stres ve depresyon" dedi. Koçyiðit, tatlý krizine yol açan nedenler ve çareleri hakkýnda þu bilgileri paylaþtý: "Ramazan süresince uzun süreli susuzluk tatlý yeme isteðine sebep ola-

bilmektedir. 'Yalancý açlýk' diye adlandýrdýðýmýz bu durumda, 2 su bardaðý su içtiðinizde birkaç dakika içinde yeme isteðinizin azalacaktýr. Uzun süreli açlýk sebebi ile vücut almasý gereken enerjiyi saðlayamadýðýnda, sizi en hýzlý kana karýþýp enerjiye çevirebileceði besine yönlendirir, yani tatlýya. Günlük enerji gereksiniminizi karþýladýðýnýzda emin olun. Nasýl mý? Güne iyi bir kahvaltý ile baþlayýn ve mutlaka tam buðday veya çavdar ekmeði tüketin, kahvaltýnýzda yumurtaya yer verin. Bol yeþillik, domates, salatalýk ile taçlandýrýn. Kaliteli bir kahvaltý ile protein ve posa içeriðini yükseltip enerji ve karbonhidrat gereksinimini karþýladýðýnýzda tatlýya olan eðilimini-

Bayramýnýz kabusa dönüþmesin Ramazan ayýnýn bitimiyle birlikte 1 aydýr dinlenen mideye bir anda yüklenilmesine dikkat edilmesi gerektiðini belirten uzmanlar, týka basa yenilen yemeklerin ve tatlýlarýn mide problemlerine davetiye çýkaracaðýný söyledi. Türk kültüründe bayram sofralarýnýn çok önemli bir yer tuttuðunu ifade eden uzmanlar, sabah kahvaltýsýyla birlikte dur durak bilinmeden yenilen yemek ve tatlýlarýn büyük bir mide problemini de beraberinde getireceðine dikkat çekti. Ramazan Bayramý ile birlikte baþlayan yemek yeme serüvenine porsiyonlarla dur denmesi gerektiðinin altýný çizen Bursa Özel Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Muhittin Pekuz, "Ramazan ayý boyunca beslenme, uyuma ve bazý alýþkanlýklarýmýz deðiþti. Ancak Ramazan Bayramý ile birlikte yeniden eskiye döneceðiz. Ramazan ayýnda bazen tek öðün ile oruç tutulduðu günler de oldu. Ancak Ramazan ayýndan sonra öðün atlanmadan, hatta sýk sýk yememiz gerekiyor.

zin azaldýðýný göreceksiniz. Sakýn ola, gün içerisinde fazla besin tüketeceðinizi düþünerek kahvaltýdaki besin alýmýnýzý azaltmayýn. Bu tercihiniz gün içerisinde planladýðýnýzdan çok daha fazlasýnýn yemenize ve kendinizi engelleyememenize sebep olacak. Sahur sebebi ile deðiþen uyku düzeni, azalan uyku saatleri de bilimsel olarak tatlý yeme isteðini tetikleyen, enerji alýmýný artýran etmenlerden biri. Bayramda uyku saatlerinize dikkat edin, çok geç saatlerde yatmamak ile birlikte 68 saat gece uykusu aldýðýnýzdan emin olun. Ramazan boyunca açlýk duygusuna alýþmýþ olmak, ara öðün yapmamayý beraberinde getirir ise, 4 saatten uzun süre aç kalýyor olmak kandaki þekerin azalmasýna, onu hýzlý yükseltebilmek için vücudunuzun sizi tatlýya yönlendirmesine sebep olur. Mutlaka ara öðün yapýn. Kavrulmamýþ, çið ceviz, fýndýk, badem, süt, sütten kahve, yoðurt, ayran, kefir, taze meyve, tam buðday galeta/grissini, yulaf ezmesi, chia tohumu, salatalýk, acur, göbek marul hem saðlýklý hem de tatlý yeme isteðinizi ortadan kaldýracaktýr. Üzüntü, stres, depresyon gibi duygu durumlarý da tatlý yeme isteðine sebep olabilmektedir. Bu durumda lütfen bir uzmandan destek alýn, mutlaka açýk havaya çýkýp yürüyüþ yapýn ve unutmayýn ki o tatlýyý yemeniz hiçbir sorunu çözmeyecek." ÝHA

Özellikle lifli gýdalar, posalý gýdalar yememiz gerekiyor. Bol sývý tüketmemiz gerekiyor. Özellikle böbrek rahatsýzlýðý ve þeker hastalarý sývý tüketimine dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Bayramda özellikle þerbetli ve aðýr tatlýlar ikram edildiðini ifade eden Uzm. Dr. Muhittin Pekuz, "Bunun yerine sütlü tatlýlarý tercih etmekte fayda var. Ýkramlardan çay ve kahve ise, böbrek yetmezliði ve kalp yetmezliði olan hastalarda daha büyük sorunlara yol açabilir. Çay ve kahve tüketimini azaltmamýz gerekiyor. Sindirim sistemi rahatsýzlýklarý olmamasý için ise lifli gýdalar tüketmemiz gerekiyor. Acýlý ve baharatlý yemeklerden sakýnmamýz gerekiyor. Yaþam tarzý ve diyete devam etmemiz gerekiyor" diye konuþtu. Bayram boyunca her gün en az 10 bardak su içilmesini de öneren Muhittin Pekuz, "Metabolizmanýn devamý, saðlýðý ve arýnmasý için bu çok önemlidir. Bayram ziyaretlerinde yakýn mesafeler için araç kullanmak yerine yürüyüþü artýrmalý, birkaç kat çýkmak için asansör yerine merdiveni tercih etmeliyiz. Unutmamalýyýz ki bugün yediðimiz-içtiðimiz her þey saðlýklý geleceðe yaptýðýmýz yatýrýmdýr. Saðlýklý, huzurlu ve birlikteliklerin þeker tadýnda olduðu bayram olsun" dedi. ÝHA

13 Haziran 2018 Çarþamba

Uzmanlardan polen uyarýsý Van Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkaný Dr. Ömer Bilici, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte polen alerjisi olanlara uyarýda bulundu. Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkaný Dr. Ömer Bilici, polenlerden korunmak için rüzgarlý havalarda dýþarý çýkýlmamasý, araba camýnýn mecbur kalýnmadýðý sürece açýlmamasý, pencere ve havalandýrmalarýn uygun zamanda deðerlendirilmesi gibi önerilerde bulundu. Dr. Bilici, polenlerin burun mukozasýnda meydana getirdiði iltihaplanma nedeniyle uyku bozukluðu ve baþ aðrýsý gibi sorunlarýn ortaya çýktýðýný belirtti. Polenlerin rüzgar yoluyla havaya salýnmasýyla ortaya çýktýðýný ifade eden Dr. Bilici, "Bu alerjenlerin vücuda gelmesiyle burun mukozasýnda meydana getirdiði iltihaplanma durumuna baðlý olarak, kiþilerin burunlarýnda týkanýklýk, hapþýrma, akýntý, kaþýntý ve gözlerde sulanma oluþur. Çok ilerleyen vakalarda ise uyku bozukluðu ve yine baþ aðrýsý gibi durumlarla da karþýmýza çýkabiliyor. Bunun tanýmlamanýn en kolay yolu kiþinin hikayesini dikkatli bir þekilde dinlemek ve kiþinin kendisinde bu sýkýntýlarýn ne zaman baþladýðýný tanýmlamasýdýr" dedi. Özellikle polenlerin yoðun olduðu dönmelerde ýlýk duþ alýnmasýný öneren Bilici, "Rüzgarlý havalarda dýþarý çýkýþ saatini geciktirmesi, araba kullandýðý zamanlarda camý mecbur kalmadýðý sürece açmamasý, evdeki pencere ve havalandýrmalarýn uygun zamanda deðerlendirilmesi, yine bununla beraber evde polenlerin yoðun olduðu zamanlarda ýlýk duþ ile durum kontrol altýna alýnabilir. Bunlarý tamamen kontrol altýna almasý mümkün olmadýðý durumlarda ise mutlaka uzman hekimden bu konuda görüþ alýnýp, tedaviye baþlanmasý gerekebilir" diye konuþtu. Özellikle yeni kesilen çimlerin yanýnda gezilmemesi tavsiyesinde bulunan Bilici, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bölgemizde bahsetmiþ olduðumuz polenler genellikle diþi kavak olarak adlandýrdýðýmýz aðaçlardan meydana gelmektedir. Bu polenler sadece aðaçlardan deðil, çim gibi yeþilliklerden rüzgarla birlikte havaya salýnmaktadýr. Özellikle çimlerin kesildiði dönemlerde bu maruzatý en aza indirgemek için bu gibi bölgelerden uzak durmak, kiþiyi polenlerden koruyacaktýr." ÝHA


13 Haziran 2018 Çarþamba

EKONOMÝ

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Kaz sayýsýný bin 500’e çýkardý Muþ'ta, þehir hayatýndan sýkýlan ve oturduðu evi satarak kaz çiftliði kuran 29 yaþýndaki Fýrat Çelik, 240 kazla baþladýðý çiftlikte kaz sayýsýný bin 500'e yükseltti.

Devlet destekli tarým sigortasý yüzde 31,3 arttý Devlet destekli tarým sigortalarýnda toplam sigorta bedeli 2017 yýlýnda yüzde 31,3 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2017 yýlý devlet destekli tarým sigortalarý istatistiklerini açýkladý. Buna göre; devlet destekli tarým sigortalarýnda toplam sigorta bedeli 2017 yýlýnda yýllýk yüzde 31,3'lük bir artýþ göstererek 30 milyar 303 milyon 347 bin 858 TL oldu. Branþ ayrýmýnda en yüksek yýllýk artýþ ise yüzde 62,6 oraný ile küçükbaþ hayvan hayat sigortasýna aittir. Arýcýlýk (arýlý kovan) sigorta bedelinde ise yýllýk yüzde 1,7'lik bir azalma gözlendi. Devlet destekli tarým sigortalarýnda toplam poliçe sayýsý ise yýllýk yüzde 10,7'lik bir artýþ ile 1 milyon 598 bin 269 adet olarak gerçekleþti. Toplam prim tutarý yüzde 25,3 artýþla 1 milyar 628 milyon

553 bin 789 TL olurken, toplam devlet destek prim tutarý da yüzde 24,4 artýþla 864 milyon 417 bin 852 TL olarak gerçekleþti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2017 yýlýnda yüzde 10,1 artýþ göstererek 23 milyon 359 bin 656 dekar, sigorta ettirilen büyükbaþ hayvan sayýsý ve küçükbaþ hayvan sayýsý ise sýrasýyla yüzde 43,7 ve yüzde 53,2 arttý. Toplam ödenen hasar bedeli (hasar tespit masraflarý hariç) branþlara göre incelendiðinde ilk sýrayý 599 milyon 803 bin 400 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sýrayý ise 145 milyon 947 bin 27 TL bedel ile büyükbaþ hayvan hayat sigortasý aldý. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiðinde ise 239 milyon 885 bin 393 TL bedel ile dolu olayý ilk sýrayý aldý. Ýhsan ÖZDEMÝR

Türkiye için 45 milyon rekor turist beklentisi Antalya'da Ramazan Bayramý öncesi erken rezervasyonlarda patlama yaþandý. Turizmciler, kýyý kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarýnýn yüzde yüzlere ulaþtýðýný belirterek, ramazan ayýnda yaþanan iç piyasadaki durgunluðun bayram tatiliyle giderileceðini, 40 milyon olan turist rekorunun 2018 yýlýnda 45 milyonla kýrabileceðini söyledi. 2016 yýlýnda yaþadýðý büyük düþüþten sonra turizmde 2017 yýlýný toparlanma yýlý olarak geçiren Antalya'da 2018 yýlý parlama yýlý oldu. 2018 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 2 milyon 874 bin 105 turist ziyaretiyle en iyi mayýs ayý rekorunu kýran Antalya, haziran ayýnda da bu yükseliþini sürdürüyor. Özellikle okullarýn yaz tatiline girmesine kaþýn ramazan ayý ve seçim öncesi olmasý dolayýsýyla yerli turist rezervasyonlarýnda kýsa süreli bir durgunluk yaþansa da, Ramazan Bayramýnýn yaklaþmasýyla erken ve son dakika rezervasyonlarýnda ciddi artýþlar oldu. Turizmciler kýyý kesimlerdeki

otellerin doluluk oranlarýnýn yüzde yüzlere ulaþtýðýný kaydederken, ramazan ayýnda yaþanan iç piyasadaki durgunluðu bayram tatiliyle doldurulacaðýný, 2018 yýlýnda da 40 milyon olan turist rekorunun 45 milyonla ÝHA kýrýlabileceðini söyledi.

2017 yýlý içerisinde merkezde oturduðu evini satarak 240 kazla derecik köyünde kaz çiftliði kuran Fýrat Çelik, yaptýðý üretimle kaz sayýsýný bin 500'e yükselti. Merkeze baðlý Derecik köyünde yaþayan evli ve 2 çocuk babasý Fýrat Çelik, Tekirdað'dan getirdiði Linda cinsi 240 kazý yetiþtirip yumurtalarýný aldýktan sonra kuluçka makinelerinde civciv elde ettiðini ve þu anda çiftliðinde kaz sayýsýnýn bin 500 civarýnda olduðunu söyledi. Ýþe 240 anaç kazla baþladýðýný hatýrlatan Çelik, "Kazlarýn yumurtasýný kuluçkaya býrakýyorum. Kuluçkadan bir ay sonra civciv alýyorum. Civcivleri daha sonra kafeslere alarak bir hafta kaldýktan sonra köyde özel olarak tahsis ettiðim meraya býrakýyorum. Günlük ot, bayat ekmek ve mýsýr ezmesi gibi yem

Ýsotlu piþmaniyeden sonra kahveli ve meyveli piþmaniye Þanlýurfa'da isotlu piþmaniyeden sonra kahveli ve meyveli piþmaniye de üretilmeye baþlandý. Þanlýurfa'da isotlu piþmaniyenin ilgi görmesi üzerine kollarý sývayan

ustalar bu defa ise baþta kahveli olmak üzere viþneli, kivili ve portakallý piþmaniye de üretmeye baþladý. Haþimiye Meydaný'ndaki iþ yerinde daha önceden isotlu piþmaniye üreten Salih Aydar, bu defa ise kahveli ve meyveli piþmaniye üretmeye baþladý. Piþmaniye ustasý Salih Aydar, isotlu, kahveli, viþneli, kivili ve portakallý piþmaniyeden sonra yakýn zamanda karpuzlu piþmaniye de üreteceðini söyledi. Ziyaret amaçlý Gaziantep'ten Þanlýurfa'ya gelen Ýbrahim Taþdemir, "Antep'ten

veriyorum. Muþ'ta ticari amaçla benden baþka bu kadar kaz besleyen yok. Þunda çiftliðimde kaz sayýsý bin 500 civarýnda" dedi Çevre köylerden kazlara talep olduðunu kaydeden Çelik, "Ürettiðim civcivleri çevre köylerden talep ediyorlar. Elde ettiðim 15 günlük civcivleri 35 liradan, yetiþtirdiðim kazlarý ise talep üzerine 100 ila 130 lira arasýnda satýyorum. Bunlarýn satýþ sezonu Eylül ayýnda baþlar. Kapasiteyi artýrmak için þu an olanaklarým yetersiz. Ancak devlet desteði aldýðým taktirde yýlda 15 bin kaz üretim imkaným olacak. Bu iþe çok hevesliyim. Bir fýrýnda iþçi olarak çalýþýyordum iþimi baraktým kendi iþ yerimi kurdum. Burada üretilen kazlar tamamen doðal ortamda ve organik olarak yetiþen kazlara ilgi oldukça fazla" diye konuþtu. ÝHA ziyaret için geldim. Burada piþmaniye gördüm hoþuma gitti. Baktým her çeþitten var. Güzeldi yani hepsi hoþuma gitti. Çeþitli meyvelerden yapýlmýþlarý vardý. Ýsotlu olaný bile var" þeklinde konuþtu. Ýsotlu piþmaniyeyi denemek için geldiðini söyleyen Salih Doðan ise, "Burasý Urfamýzýn piþmaniyecisi. Normalde hep yediðimiz piþmaniye ama bu sefer buradan geçince istotlusunun da olduðunu söylediler. Biz de yedik, çok güzel. Kivilisi, portakallýsý olsun daha bir çok çeþidi var. Piþmaniyeyi herkese tavsiye ederiz. Güzel baharatlý piþmaniyeler, viþne, portakal, onlarý da denedik, çok güzel" diye konuþtu. Kahveli ve meyveli piþmaniye Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde de üretiliyor. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

13 Haziran 2018 Çarþamba

Singapur’da tarihi zirve

Dünya rekoru için kendilerini yaktýlar Güney Afrika'da 32 dublör kendilerini yakarak "tüm vücudunu ayný anda yakan en çok kiþi" rekorunu kýrdý. Guinness Rekorlar Kitabý'na adlarýný yazmak isteyenlerin yaptýklarý hayret uyandýrýyor. Güney Afrikalý 32 dublör, kendilerini yakarak dünya rekoru kýrdý. Organizasyona "tüm vücudunu ayný anda yakan en çok kiþi" kategorisinde rekor kýrmak isteyen dublörler amaçlarýnýn "dublörlerin tecrübelerini paylaþmasý ve eðlenmek" olduðunu söyledi. Amaç eðlence olmasýna raðmen rekor denemesinden önce gerekli planlamalar yapýldý ve yüksek güvenlik önlemi alýndý. Rekor denemesi için ateþe dayanýklý kostümler ve dayanýklý jel kullanýlýrken, her bir dublör için itfaiyeci hazýrda bulundu. Bir önceki "tüm vücudunu ayný anda yakan en çok kiþi" rekoru, 2013 yýlýnda Amerikalý 21 genç tarafýndan kýrýlmýþtý. ÝHA

5. Özgürlük Filosu Gazze’ye ilerliyor

ABD Baþkaný Donald Trump ve Güney Kore lideri Kim Jong Un Singapur'da tüm dünyanýn merak beklediði tarihi zirveyi gerçekleþtirdi. ABD Baþkaný Donald Trump ve Güney Kore lideri Kim Jong Un arasýnda uzun süredir devam eden siyasi gerilim sona erdi. Trump ve Kim arasýndaki tarihi zirve Türkiye saatiyle saat 04.00'da Singapur'un Sentosa Adasý'nda gerçekleþti. Liderler, yaklaþýk 40 dakikalýk baþ baþa görüþmenin ardýndan heyetler arasý görüþmeye katýldý. Görüþmelerin sonrasýnda düzenlenen çalýþma yemeðinin ardýndan Kuzey Kore ve ABD liderleri basýn toplantýsý düzenleyerek kapsamlý bir anlaþmaya imza attý. Anlaþmanýn imza töreninde konuþan Trump, görüþmenin çok iyi geçtiðini ifade ederek, "Çok büyük bir sorunu çözeceðiz. Bunu tüm dünya için yapacaðýz. Son derece özel bað kurduk, insanlar etkilenecek ve mutlu olacaklar. Herkesin hayal edilenden büyük bir sonuç elde ettik. Süreci kýsa süre içinde baþlatacaðýz" dedi. Son derece kapsamlý bir belgeye imza attýklarýný söyleyen Trump, iki tarafýn da

bu olumlu geliþmelerden etkileneceðini söyledi. ABD Baþkaný Trump, Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet edeceðini ve nükleer silahtan arýnma sürecinin hýzlý bir þekilde baþlayacaðýný ifade etti. Ýki lider düzenledikleri basýn toplantýsýnda el sýkýþtýktan sonra anlaþmayý imzaladý. Kuzey Kore, imzaladýðý belgeyle nükleer silahlardan tamamen vazgeçtiðini taahhüt etmiþ oldu. Anlaþmayla birlikte Kore Yarýmadasý'nda ka-

Dünya Kupasý’nda vuvuzela yasaklandý Ýsrail'in Gazze'ye uyguladýðý hukuk dýþý ablukayý kýrmak için yola çýkan 5. Özgürlük Filosu, Gazze'ye ilerleyiþini sürdürüyor. Ýsrail'in 2007'den bu yana Gazze topraklarýndaki Filistinlilere karþý sürdürdüðü ablukayý delmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu, çalýþmalarýný ara vermeksizin sürdürüyor. Gazze'ye uygulanan ablukaya kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 15 Mayýs'ta Norveç ve Ýsveç'ten ayrýlan 4 Avrupa teknesinden oluþan filo farklý Avrupa ülkelerine doðru ilerliyor. Özgürlük filosunun en büyüðü olan ve 20 aktivist taþýyan "Dönüþ" gemisi Fransýz Le Rochelle limanýna ulaþýrken, 12 aktivisti taþýyan "Özgürlük" gemisi ise Ýngiltere'nin Brighton limanýndan ayrýldý. 8 uluslararasý aktivist taþýyan diðer iki teknesi ise, Maas Nehrinden Belçika'ya ve oradan Fransa'ya doðru yolunu devam etti. Filoyu oluþturan tekneler farklý Avrupa limanýnda demirledikten sonra Haziran ayýnýn sonlarýnda Gazze'ye doðru yola çýkmak için tekrar bir araya gelecek. ÝHA

2018 FIFA Dünya Kupasý için organizasyon komitesi stadyumlarda vuvuzela'yý yasakladý. Rusya'da gerçekleþecek olan Dünya Kupasý organizasyonu için son tedbirler alýnýrken

lýcý ve istikrarlý bir barýþ inþa edileceði ifade edildi. Tarihi zirvede merak edilen konulardan biri de liderlerin çalýþma yemeði menüsü oldu. Her iki tarafýnda kültürüne uygun yemek menüsünde Karides kokteyl ve avokado salatasý, taze ahtapotlu yeþil mango salatasý, fýrýnda kremalý patates, biftek ve Kore yemeði kýzarmýþ pirinçli tatlý-ekþi soslu et yer aldý. Tatlý menüsünde de vanilyalý dondurma olduðu belirtildi. ÝHA

organizasyon komitesi resmi internet sayfasýndan önemli bir bilgi paylaþtý. 2018 FIFA Dünya Kupasý için organizasyon komitesi tarafýndan yapýlan duyuruyla stadyumlara birçok eþya ve materyallerin sokulmasý yasaklandý. Ülkelerini stadyumlarda desteklemek isteyen taraftarlarýn maçlara sokamayacaðý eþyalarýn listesinde ateþli silahlar, kavanozlar, þiþeler, yüksek frekanslý telsiz ve iletiþim araçlarý, yanýcý ve patlayýcý aletler, reçetesiz ilaçlar, þýrýnga, alkollü içecekler, yiyecek, bisiklet, kaykay, paten, televizyon, 2x1,5 boyutlarýný aþan bayraklar, müzik aletleri ve vuvuzela, rulo kaðýt, 25 cm uzunluðunu aþan þemsiyeler ve uçurtma gibi birçok eþya belirlendi. ÝHA


SPOR

13 Haziran 2018 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Ergani Gençlerbirliði ÞAMPiYON OLDU Siirt'te yapýlan müsabakalarda Silopi Belediyespor, Aðrýspor, Batman ve Van ekiplerini maðlup eden Ergani Gençlerbirliði, final maçýnda ise Muþ Ýdman Yurdu'nu dize getirerek, namaðlup olarak þampiyon oldu. Diyarbakýr Ergani Gençlerbirliði, U17 Gençler 1. Kademe müsabakalarýný birinci olarak tamamladý. Siirt'te yapýlan müsabakalarda Silopi Belediyespor, Aðrýspor, Batman ve Van ekiplerini maðlup eden Ergani Gençlerbirliði, final maçýnda ise Muþ Ýdman Yurdu'nu dize getirerek, namaðlup olarak þampiyon oldu. Ergani Gençlerbirliði bu sonuçla hem adýnýn Türkiye'nin en iyi 20 takým adýna yazdýrdý hem de U17 Türkiye Þampiyonasý 2. Kademe Müsabakalarýna katýlma hakkýný elde etti. Ergani Gençlerbirliði teknik sorumlusu Mehmet kanat, Siirt'te yapýlan müsabakalarda çok iyi mücadele ederek, þampiyon olduklarýný söyledi. Kanat, "Siirt'teki müsabakalar oldukça güzel ve çekiþmeli geçti. Rakip ayrýmý yapmadan büyük bir özveriyle çýktýðýmýz tüm maçlarý kazanarak, bölge þampiyonu olduk. Adýmýzý 2.kademe müsabakalarýna yazdýrdýk. Artýk hedefimiz 2.kademe maçlarýný en iyi þekilde geçip, Türkiye finallerine kalmaktýr. Hedefimiz Türkiye'nin en iyi takýmlarý arasýnda yer almaktýr" dedi. ÝHA

ZAYÝLER Dicle Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmý ve Ergani Emniyet Müdürlüðünden aldýðým B sýnýfý ehliyetimi katbettim. Hükümsüzdür. Nihat ÞÝMÞEK

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11060

13 Haziran 2018 Çarþamba SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Mehmet Akif Ersoy KYK’dan aldýðým öðrenci yurt kartýmý katbettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Halil EVÝZ

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

CMYK

13 Haziran 2018 Çarþamba

13 06 2018 0  
13 06 2018 0  
Advertisement