Page 1

“Milletin duygularýna tercüman olan bir isim”

Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayýsýyla Diyarbakýr'da program düzenlendi. Programda konuþan Vali Hasan Basri Güzeloðlu, Mehmet Akif Ersoy'un bir büyük imanýn, bir büyük duruþun bu büyük milletin duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu belirterek, “Akif içinde yetiþtiði bu büyük mil-

letin bir evladý olarak deðerlerine sahip olarak ve bu deðerlerin sonsuza kadar yaþamasý noktasýnda çýrpýnýþýnýn, direniþinin tükenmeyen gayretinin azminin bir sembolüydü. Hayatýnýn her döneminde, maddi varlýklara deðer vermeyen, inandýðý deðerler uðruna her þeyi feda eden yüksek bir ahlakýn temsilcisiydi" dedi. 2’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

13 Mart 2018 Salý

Fiyatý:s 25 Krþ

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

DÜKSAM’dan çocuklara oyuncak

Son yolculuðuna uðurlandý Diyarbakýr'da bir ay önce açýk kalp ameliyatý olan ve önceki gün hayatýný kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Konsey Üyesi Yusuf Cengiz, memleketinde binlerce kiþinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi. 5'DE

D

icle Üniversitesi Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÜKSAM) tarafýndan düzenlenen oyuncak toplama kampanyasýndan elde edilen oyuncaklar köy çocuklarýna ulaþtýrýldý. 5'DE

ÇOCUKLARIN KiTAP HEYECANI Ahmet BEÞENK

41 taziye evine 820 bin TL harcandý Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan vekili Fatih Dülgeroðlu, Kulp Belediyesince ilçeye baðlý mahallelerde bulunan 41 taziye evine ahþap sedir, sehpa, imam masasý ve klima alýndý. Taziye evlerinde yapýlan bu düzenleme için 820 bin TL harcadýklarýný dile getirdi. 5'DE

Çiftçiden çiftçiye su ve elektrik uyarýsý Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, vahþi sulamanýn topraða zarar verdiðini belirterek, elektrik gücü ile çekilen yeraltý suyunun dikkatli ve bilinçli kullanýlmasý için çiftçilere çaðrýda bulundu. 4'DE

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ VE TARÝHÎ ESERLER BÝLÝNCÝ-1 6’DA

Diyarbakýr bugünlerde oldukça kýymetli bir çalýþmaya ev sahipliði yapýyor. Diyarbakýr Yeniþehir Kaymakamlýðý, Belediyesi ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünün ortak giriþimiyle Yeniþehir Deðerler Eðitimi Projesi hayata geçti. Birçok çocuk yaþamlarýnda ilk kez yazarlarla bir araya gelirken, birçoðu da onca kitabý ilk kez bir arada gördü. Bir þenlik, bayram havasýnda geçen kitap fuarýnda her zaman olduðu gibi bazý okul yöneticilerinin olumsuz atraksiyonlarý yaþansa da genel manada çok güzel bir etkinlik olduðu CMYK

herkesin ortak fikri. Kimi öðrenciler hikayelerin hikayesini merak edip yazarlarýna sorarak meraklarýný giderirken, kimi öðrencilerde diðer arkadaþlarý kadar þanslý olamadýlar. Sebebi ise bazý okul idarecilerinin talimatlarý neticesi belirlenen stantlarýn dýþýnda alýþ veriþ amaçlý zaman geçirmelerine müsaade edilmemesiydi. Her zaman olduðu gibi Muhteþem organizasyon, harika bir çalýþma ve bazý iþgüzarlarýn olumsuz giriþimleri güne damgasýný vurdu. HABERÝ 8'DE


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Mart 2018 Salý

“Mehmet Akif Ersoy, milletin duygularýna tercüman olan bir isim” Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayýsýyla Diyarbakýr'da program düzenlendi. Programda konuþan Vali Hasan Basri Güzeloðlu, Akif'in bir büyük imanýn, bir büyük duruþun bu büyük milletin duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu söyledi.

Diyarbakýr'da, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Cahit Sýtký Tarancý Kongre Merkezinde düzenlenen anma programýna Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutaný Halis Zafer Koç, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öðrenciler ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda bir konuþma yapan

Vali Güzeloðlu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Vali Güzeloðlu, "Ýstiklal harbinin bütün kahramanlýðýný, milletin bir bütün olarak her cephede maddi ve manevi bütün varlýklarý ile mücadele ediþinin ve ezelden beri hür yaþamýþ bu milletin hiçbir dönem boyunduruk altýna alýnamayacaðýný milletin imaný ile bu mücadeleyi kazandýðýný ve sonsuza kadar bu cumhuriyetin baki kalacaðýný ölmez mýsralarla, Ýstiklal Marþýmýzla bizlere her dem hatýrlatan, merhum Akif'i rahmetle anýyoruz" dedi. Akif'in bir büyük imanýn, bir büyük duruþun bu büyük milletin duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu kaydeden Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Akif içinde yetiþtiði bu büyük milletin bir evladý olarak deðerlerine sahip olarak ve bu deðerlerin sonsuza kadar yaþamasý noktasýnda çýrpýnýþýnýn, direniþinin tükenmeyen gayretinin azminin bir sembolüydü. Hayatýnýn her döneminde, maddi varlýklara deðer vermeyen, inandýðý deðerler uðruna her þeyi feda eden yüksek bir ahlakýn temsilcisiydi. Böyle kahramanlýða sahip bir yüreðin ve bu kahramanlýðý gösteren milletin buluþmasýnýn adý Ýstiklal Marþýdýr. Her dem

unutmadan yüreðimizden haykýrdýðýmýz, Türkçe'nin o en manzum en þaheser eseri 10 kýtalýk Ýstiklal Marþýmýzý yazdý. Bu marþ, bu büyük kahramanlýðýn, cesaretin, imanýn dizelerle, mýsralarla haykýran ve sonsuza kadar inþallah haykýracak olan bir þaheserin dile geliþidir. Akif'i rahmet ve minnetle bir kez daha anýyor, milletimizin öz deðerlerinin tercümaný olduðunu bir kez daha belirtiyoruz." Konuþmalarýn ardýndan Vali Güzeloðlu, düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediye verdi. Daha sonra anasýnýfý öðrencisi, Ýstiklal Marþýnýn 10 kýtasýný ezbere okuduktan sonra yanýnda getirdiði Türk bayraðýný öpmesi salondan büyük alkýþ aldý. Program, Ýstiklal Marþýnýn yazýmý döneminin tiyatroyla sergilenmesiyle son buldu. ÝHA


GÜNCEL

13 Mart 2018 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Acýlý aile bebeklerini mezarýnda bulamadý Adýyaman'ýn Besni ilçesinde bir hafta önce defnedilen bebeði ailesinden habersiz mezarýndan çýkartýlarak baþka bir yere gömüldü. Yaþanan bu trajikomik olayýn nedeninin mezar yeri tartýþmasý olduðu ortaya çýktý.

Cinayet þüphelileri yapýlan operasyonla yakalandý 08 Mart 2018 günü Gaziantep Cengiz Topel Mahallesinde otomobil içerisinde av tüfeðiyle öldürülen H.K isimli þahsýn cinayet þüphelisi 9 kiþi yakalandý. H.K'nin katillerinin bulunmasý için Gaziantep emniyetinin yaptýðý çalýþmalar sonucunda, Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekiplerince olay yeri ve yakýnlarýnda bulunan tüm iþyerlerinin kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Olayýn þüphelileri olduklarý tespit edilen ve olay akabinde suç aleti tüfeklerle birlikte firar eden, A.Ö., Þ.T., M.P., H.Y.

M.S.K., C.K., H.A.,M.D. ve L.Ö. isimli þüpheli þahýslar yakalanarak gözaltýna alýndý. Þüphelilerden A.Ö'den olayda kullandýðýný beyan ettiði, 1 adet kýsa dipçikli av tüfeði, av tüfeðinin atým yataðýndan 1 adet kartuþ, þüpheli Þ.T.'den de ayrýca 1 adet kýsa dipçikli av tüfeði ele geçirildi. Þüphelilerin kalmýþ olduklarý ikamette yapýlan aramada ise, 2 adet ruhsatsýz tabanca, 8 adet dolu fiþek yakalandý. Kasten Öldürülme olayý ile ilgili gözaltýna alýnan 9 þüpheli þahýs adli makamlara sevk edildi. ÝHA

Hýrsýzlar ilçeyi iletiþimsiz býraktý Batman'ýn Sason ilçesinde direklerde bulunan telefon ve internet kablolarýný çalan hýrsýzlar, ilçede iletiþimin aksamasýna sebep oldu. Sason ilçesi Yýldýz Mahallesinde direklerde bulunan kablolarý çalan hýrsýzlar ilçenin bir kýsmýnýnda ileti-

þimin aksamasýna neden oldu. Ýnternet ve telefon kesintisinden dolayý maðdur olan vatandaþlar, hýrsýzlarýn bir an önce yakalanmasýný ve iletiþim sorunun çözülmesini istedi. Kablolarýn çalýndýðý direklerde inceleme yapan polis ekipleri ise

hýrsýzlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. ÝHA

Adýyaman'ýn Besni ilçesinde 21 yýllýk evli çift Ali Bozköse ile Gülay Bozköse'nin bebekleri olmuyordu. Çiftin 21 yýl sonra bebekleri dünyaya geldi. Erken doðumdan dolayý 42 gün boyunca hastanede tedavi altýna alýnan olan bebek, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Acýlý aile 21 yýl boyunca bekledikleri bebeklerine Yusuf Salih ismini verdi. Yusuf Salih isimli bebek hayatýný kaybedince Besni Hýra Mezarlýðýnda topraða verildi. Acýlý aile taziyeleri kabul edip, bir haftanýn sonunda çocuklarýnýn mezarýný ziyarete gittiklerinde hayatlarýnýn þoku ile karþýlaþtý. Çocuklarýnýn mezarýnýn açýldýðýný fark etti. Acýlý aile durumu polise bildirdi. Acýlý baba Ali Bozköse, Yusuf Salih ismini verdikleri bebeklerini kucaklarýna bile alamadan Hýra Mezarlýðýna Besni Belediyesinin kendilerine gösterdikleri yere ayný gün defnettiklerini söyledi. "HERKES CENAZESÝNÝ 1 KERE GÖMER, BEN 3 KERE GÖMDÜM" Baba Bozköse, "Bebeðimizi defnettikten 8 gün sonra geldiðimizde mezarýn açýldýðýný fark ettik. Durumu polise bildirdik. Ýfademde de eniþtem M. B.'den þüphelendiðimi söyledim. Eniþtem mezarý yerini kendisinin deðiþtirdiðini söyledi. Polislerle birlikte gelerek çocuðumu tekrardan gömdüðü yeri söyledi. Bizde bebeðimizi oradan aldýk ilk mezar yerine tekrar defnettik. Mezarýn yerini eniþtem M.B. ile 3 kiþi deðiþtirmiþ. Mezarýn yerini neden deðiþtirdi bilmiyoruz. Eðer o mezarýn üstü daðýlmasa ben fark etmeyecektim, yýllarca gelip boþ mezara aðlayacaktým. Bu sadece mezar hýrsýzlýðýdýr, çocuk hýrsýzlýðýdýr. Dün geldik ki mezar tahrip olmuþ, içini taþlarla doldurmuþlar, baþýndaki taþlarý söküp atmýþlar, üzerinde dolanmýþlar. 42 günlük bir bebek mezarýndan neden çýkartýlýr, Ben hala olayýn þokundayým. Biz eþimle bu bebeði 21 sene sonra bulduk. 21 senedir biz her yolu denedik. En son Allah bunu verdi, oda vefat etti. Herkes cenazesini 1 kere gömer, ben 3 kere gömdüm" dedi. Baba Bozköse mezar yerine kendisinin belirlemediðini kaydederek, "Ben çocuðumu buraya gömeceðim demedim. Ben çocuðum vefat ettikten sonra Besni Belediyesini arýyorum, belediye gelip yer kazýyor ve bende çocuðumu gösterilen yere gömüyorum. Burada birilerine herhangi bir kasýt yok. Bir insan nasýl olur da 42 günlük bebeði mezarýndan çýkartarak baþka yere gömer? Çocuðumu mezardan çýkartýrken birisi diyemez mi, biz ne yapýyoruz, biz mezardan çocuk çalýyoruz, Bir insanýn vicdaný sýzlamaz mý? Bu kiþilerin en aðýr cezayý almalarý için elimden geleni yapacaðým" diye konuþtu. Yaþanan olay sonrasýnda gözaltýna alýnan M.B isimli þahýs ve diðer üç kiþi ifadeleri alýndýktan sonra adli makamlarca serbest býrakýldý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Mart 2018 Salý

Kuraklýk tehdidi var, suyu ve enerjiyi temkinli kullanýn Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, vahþi sulamanýn topraða zarar verdiðini belirterek, elektrik gücü ile çekilen yeraltý suyunun dikkatli ve bilinçli kullanýlmasý için çiftçilere çaðrýda bulundu.

Ailelere çocuk istismarý hakkýnda seminer Þanlýurfa'da Kiþisel Sýnýrlarým Mahremiyet Eðitimi konulu seminer verildi. GAPTEM konferans salonunda düzenlenen seminere Psikolojik Danýþmalar Songül Ayyýldýz, Özlem Balta, Altýn Adýmlar Anaokulu ve Kreþi Müdürü Fadime Korkmaz Badýllý ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Çocuk istismarýna dikkat çekmek amacýyla düzenlenen Kiþisel Sýnýrlarým Mahremiyet eðitimi konulu seminerde, istismarýn yanlýþ yönleri hakkýnda katýlýmcýlar bilgilendirilirken, çocuklarýný cinsel istismardan korumak için ebeveynlere istismar hakkýnda eðitici animasyonlar izletildi. Seminerde, ailelerin çocuklarýný istismardan korumak için çocuklarýn güvenliklerini saðlamalarýna ve mahremiyet eðitiminin verilmesine dikkat çekilerek, okullardaki rehberlik servislerinin de etkin olarak çocuklara cinsel eðitim vermesi gerektiði vurgulandý. Çocuk Ýstismarý konulu seminerde konuþan Altýn Adýmlar Anaokulu ve Kreþi Müdürü Fadime Korkmaz Badýllý, "Çocuk ihmali ve istismarý konusunda ailelere çocuklarý istismar öncesi, istismar aný ve sonrasýnda korumak için eðitici bilgiler verilmeli. Ýstismarýn doðru ve yanlýþ yönleri hakkýnda bilgilendirme yapýlmalý. Ailelerin çocuklarýný istismardan korumak için çocuklarýn güvenliklerini saðlamalý" dedi. Bu konuda mahremiyet eðitimi verilmesi gerektiðini vurgulayan Badýllý, " Toplumda çok çirkin bakýþlara karþý çocuklarýmýzý nasýl koruyabiliriz. Onlara kendilerini nasýl korumalarý gerektiðini öðretmek için bedenlerinin onlara ait olduðunu, iyi dokunuþu, kötü dokunuþu ayýrt edebilmeleri için bu tür eðitimlerin sürekli olmalarý gerekir" diye konuþtu. ÝHA

Yaðýþsýz geçen dönemin uzamasý durumunda kuyularýn çalýþtýrýlacaðýný aktaran Öter, enerji israfý ile birlikte artan su israfýnýn kuraklýða neden olduðunun altýný çizdi. Kuyulardan kullanýlan yeraltý suyunun tarýmda vahþi (salma su denilen) þekilde kullanýldýðýna dikkat çeken Öter, bu uygulamanýn hem topraðý çoraklaþtýrdýðýný, hem de yeraltýndaki sýnýrlý suyun yok olmasýna neden olduðunu vurguladý. Ülkemizde ve dünya genelinde son yýllarda küresel ýsýnmadan kaynaklý bir kuraklýk yaþandýðýna dikkat çeken Öter, ''Kuraklýk her geçen gün bölgemizi olumsuz etkiliyor. Malum bu sene ülkemizde sonbahar ve kýþ aylarýnda son 40 yýlýn en kurak yýlý yaþanýyor. Þu anda topraðýn 10 santimetreden sonrasý kuru. Yaðýþ ayý olan Mart'ta olmamýza karþýn ciddi bir kuraklýk var. Elektrik ile ilgili de çiftçilerimizin, enerji þirketinin, bakanlýðýn sýkýntýlarý var. Vahþi sulama yerine damla sulama sistemi kullanýlmalý, bakanlýk da bununla ilgili ciddi çalýþmalar yapmalý" dedi. GAP suyu toprakla buluþana kadar hükümetin çiftçiye faizsiz hibe desteðinde bulunmasý gerektiðini de belirten Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, yaþanan israftan kurtuluþ önerisini þöyle açýkladý: "Hükümetimizin damla sulamasý için faizsiz veya hibe þeklinde çiftçilere destek vermesini istiyoruz. Bu vahþi sulamanýn bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Vahþi sulama ile ilgili uzmanlar da açýklamalar yapýyor ve milli servet olan topraðýmýza zarar verdiðini söylüyor. Yer yer 400-500 metrelerden su çekiliyor. GAP suyu toprakla

buluþana kadar mutlaka çiftçinin damla sulamaya geçmesi gerekiyor." Borcunu ödemeyenler yüzünden borcunu düzenli ödeyen çiftçilerin de maðdur olduðunu söyleyen Mehmet Þerif Öter, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: ''Buðday ve arpada sulama baþlayacak. Sulama baþladýðý zaman Dicle Elektrik Daðýtým þirketi alacaklý olduðu çiftçilerden parasýný tahsil etmek için haklý olarak elindeki yetkiyi kullanacaktýr. Elektrik kesildiði zaman enerji borcu olmayan çiftçi de maðdur oluyor. Bu konuya da acil bir þekilde çözüm bulunmasý gerekir. Buradan Baþbakanýmýza, Enerji Bakanýmýza ve özellikle iktidarýmýzýn iki vekiline sesleniyoruz; Çiftçinin yükümlüðünün ne olduðu ve bir an önce bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için konu iyice incelensin. Çiftçimizin ödeyemeyeceði miktarlarý hükümetimizin ödemesi, çiftçilere yardýmcý olmasý da gerekiyor."

Özel bir þirket olan Dicle Elektrik'in bölgedeki elektrik daðýtým görevini yerine getirdiðini ve maddi olarak bütün yükü taþýyacak güçte olmadýðýný da ifade eden Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, açýklamasýný þöyle sonlandýrdý: "Sonuçta elektrik daðýtým þirketi de ticaret yapýyor. Bu iþin taþýmasýný, nakliyesini yapýyor belli bir yüzdelik kazanç elde ediyor. Yani þirket israfý karþýlayacak güçte, imkanda deðildir, böyle bir hak da talep edilmez. Devletin olduðu yerde þirket, devletten daha zengin deðildir. Devletimiz Allah'a þükür güçlüdür. Önümüzdeki günlerde acil bir þekilde sulama baþlamadan þirket ve çiftçi karþý karþýya gelmeden bir an önce Enerji Bakanlýðýmýz, Hükümetimiz bu sorunu çözsün. Yardým edilmesi gerekiyorsa bunu hükümetimiz yapacak. Bu yardýmý da hükümetimizden bekliyoruz." Kerem DOÐAN

4 bin öðrenci HacivatKaragöz oyunu ile buluþtu Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler ekipleri tarafýndan organize edilen etkinlikle 4 bin öðrenci Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu izledi. Lice Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak'ýn talimatlý ile 4 bin öðrenci "Binlerce çocuk, binlerce kahkaha" sloganýyla Hacivat-Karagöz oyunu ile buluþturuldu. Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler ekipleri tarafýndan düzenlenen organizasyonla ilçe merkezi ve köy okullarýndaki yaklaþýk 4 bin öðrenci Hacivat ve Karagöz orta oyununu izledi. Ýlginin yüksek olduðu tiyatro oyununda öðrenciler keyifli anlar yaþadý. ÝHA


13 Mart 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

41 taziye evine 820 bin TL harcandý Son yolculuðuna uðurlandý Diyarbakýr'da bir ay önce açýk kalp ameliyatý olan ve önceki gün hayatýný kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Konsey Üyesi Yusuf Cengiz, memleketinde binlerce kiþinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi. Yaklaþýk bir ay önce Diyarbakýr'da bir hastanede açýk kalp ameliyatý olan TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Konsey Üyesi Yusuf Cengiz, ameliyatýn ardýndan geliþen semptomlar nedeniyle yoðun bakýma alýnmýþ daha sonra geçirdiði beyin kanamasý sonucu dün hayatýný kaybetti. Cenazesi Tunceli'ye getirilen TTSO Baþkaný Cengiz için bugün iki ayrý tören düzenlendi. Cengiz için ilk tören iki dönem boyunca yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý odanýn önünde düzenlendi. Buradaki törene, Cengiz'in ailesinin yaný sýra Vali ve Belediye Baþkaný Vekili Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, HDP Milletvekili Alican Önlü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Behçet Ýþlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde Ýpek, bölge oda ve borsa baþkanlarý, belediye baþkanlarý, kurum amirleri, sanayi ticaret odasý yönetim kurulu üyeleri ve binlerce vatandaþ katýldý. TTSO Baþkan Yardýmcýsý Kazým Korkmaz'ýn merhum Yusuf Cengiz'in çalýþmalarý hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan dualar okundu ve helallik alýndý. Ýlk törenin ardýndan Cengiz'in naaþý cenaze arabasýna yüklenerek ikinci törenin yapýlacaðý cemevine götürüldü. Cemevinde binlerce kiþinin katýlýmýyla kýlýnan cenaze töreninin ardýndan Cengiz'in naþý Tunceli Belediyesi Asri Mezarlýðý'nda topraða verildi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçe Belediyesince ilçeye baðlý mahallelerde bulunan 41 taziye evine 820 bin TL harcandý.

Kulp Belediyesince ilçeye baðlý mahallelerde bulunan 41 taziye evine ahþap sedir, sehpa, imam masasý ve klima alýndý. Taziye evlerinde yapýlan bu düzenleme için 820 bin TL harcadýklarýný dile getiren Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan vekili Fatih Dülgeroðlu, "Görev yaptýðýmýz bu bölgenin insanlarý için taziyeler çok önemli bir hassasiyet oluþturmaktadýr. Bizler de vatandaþlarýmýzýn hassasiyetini önemseyerek, oluþan taziyelerde baþsaðlýðý için gelen misafirlerini daha kullanýþlý, estetik ve daha güzel bir ortamda aðýrlamalarýný saðlamak için taziye evlerini tefriþ ettik. Daha önce tefriþatýný tamamladýðýmýz 7 taziye evinden sonra 41 taziye evini daha tefriþ ederek ilçemizde tefriþatýný yapmadýðýmýz taziye evi kalmadý" dedi. Ýlçe sakinleri taziye evleri ile ilgili olarak Kulp Belediyesi'nin yaptýðý çalýþmalarý memnuniyetle karþýlayarak teþekkürlerini dile getirdi. ÝHA

DÜKSAM’dan çocuklara oyuncak 22 bin civciv telef oldu Elazýð'da bir tavuk çiftliðinde meydana gelen yangýnda 22 bin civciv telef oldu. Olay, merkeze baðlý Kavaktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayý bir tavuk çiftliðinde yangýn çýktý. Çiftlikten dumanlarýn çýktýðýný fark eden vatandaþlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazýð Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, kýsa sürede olay yerine gelerek yangýný söndürdü. Ancak yangýnda çiftlikte bulunan 22 bin civciv telef oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme baþlattý. ÝHA

Dicle Üniversitesi Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÜKSAM) tarafýndan düzenlenen oyuncak toplama kampanyasýndan elde edilen oyuncaklar köy çocuklarýna ulaþtýrýldý. DÜKSAM tarafýndan baþlatýlan oyuncak toplama kampanyasýndan elde edilen oyuncaklar Ekince köyü ilkokulu öðrencilerine ulaþtýrýldý. Kampanyadan haberdar olduktan sonra oyuncaklardan kendi öðrencilerinin de yararlanmasýný talep eden okul öncesi öðretmeni Merve Ceylan Bayrak'ýn talebi üzerine köye gelen DÜKSAM çalýþanlarý tarafýndan öðrencilere oyuncaklarý daðýtýldý. Hediye edilen oyuncaklar karþýsýnda mutluluklarý gözlerinden okunan öðrenciler, DÜKSAM ve Dicle Üniversitesi çalýþanlarýna teþekkür etti. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Tarihî eserlere bakýþ açýmýz, yüzyýldýr, sadece toprak altýnda kalanlarla, eski eserlerle sýnýrlý kalmýþtýr, arkeoloji ve sanat tarihi açýsýndan. Yapýlan çalýþmalar, okullarda okutulan dersler göz önünde tutulduðunda toprak üzerindeki eserlerin gereken ilgiye, alakaya mazhar olmadýðý görülür. Son dönemde yapýlan çalýþmalar, bu yeknesak gidiþatý deðiþtirmeye çalýþmýþsa da sonuç, toprak altýnda kalanýn daha deðerli, toprak üstündekinin daha deðersiz olduðu kanaatini kemikleþtirmiþtir.

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ VE TARÝHÎ ESERLER BÝLÝNCÝ-1 Toprak altýnda kalan elbette tarihî eser kapsamýndadýr, araþtýrýlmasý gereken eserlerdir. Zaman içinde gün ýþýðýna çýkarýlmasý gereken eserler, arkeoloji açýsýndan önemlidir, sanat tarihi bakýmýndan deðerlidir. Bizim buna itirazýmýz söz konusu olamaz, ifademiz yanlýþ anlaþýlmamalýdýr. Kazýlarda elde edilen eserlerin yeri müzelerdir, sergi salonlarýdýr. Toprak üstündeki eserlerin gittikçe harap olmasý, yýkýlmayla yüz yüze gelmesine yönelik tedbirlerin alýnmasý, eserlerin ömrünün uzatýlmasý þarttýr. Bu tarz eserlerin teknolojik geliþmelerle beraber her yönüyle kayýt altýna alýnmasý gereklidir.

"Defineci" þeklinde ifade edilen, kaçak kazýlarla eserleri yurt içinden dýþarýya kaçýran, satan, yurt içinde her yerde kendisini gösteren, resmiyette derdest edilmesi elzem olan tarih eser kaçakçýlarýnýn toprak altý yetmezmiþ(?) gibi, toprak üstündeki eserleri de tahrip eden tavýrlarý, tarihe saygýsýzlýðýn, kültüre yabancýlaþmanýn, deðerlerine sýrt çevirmenin adý olmuþtur. Ülkemizde kimi yapýlarýn taþlarýnýn numaralandýrýlarak, gece yarýsý sökülüp yurt dýþýna çýkarýldýðý, konuyla ilgili olanlarýn bilgisi dâhilindedir. Kimi ibadethanelerin çinilerinin, mihraplarýnýn ya da minberlerinin veya taç kapýlarýnýn aksamlarýnýn sökülüp müzayede salonlarýnda açýk artýrma suretiyle satýlmasý, müzelere aktarýlmasý, yabancý olmadýðýmýz hususlardandýr. Kimi holdinglerin ya da kiþilerin, tarihî eser toplayýcýsý olduðu bilinmektedir. Bu kimi þahýslarýn özel müze kurmalarý ya da "koleksiyoncu" adý altýnda eser toplayýcýlýðý yaptýðý saklanacak bir husus deðildir. Yurtdýþýna kaçýrýlmak istenen heykel, sikke ve deðerli madenlerden objelerin el deðiþtirdiði zamanlarda resmiyette haber alýnanlarýn yakalanmasý, zaman zaman basýna-medyaya haber olduðunu görmekteyiz. Yakalanmayan, ülke deðiþtiren bu objelerle deðerli eserlerin yeri ülkemiz olmasý gerekirken, baþka topraklara seyr u seferleri iç acýtýcýdýr. Durum böyle iken toprak üzerinde mevcut olanlarý koruyamama, daha inciticidir. Birçok kitabesi yerinde olmayan tarihi eserlerin, yapýlarýn çalýnan çinileri, kabartmalarýrölyefleri baþka pazarlarda el deðiþtirirken, ancak farkýna varýldýðýnda müdahalelerle ait olduklarý topraklara uzun uðraþlar sonucu dönmesi söz konusudur.

13 Mart 2018 Salý Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

KIRKLAR DAÐI -KIRKLAR TEPESÝ ve KÝMÝ TESPÝTLER-3 Büyükþehir Belediyesi'nin ulaþýma kapattýðý On Gözlü Dicle-Silvan Köprüsü, sadece turistik amaçlý kullanýlýrken, az ötesinde nehir üzerinde baþka bir köprü yapýlarak, ulaþým meselesi çözülünce hemen üst kýsmýndaki Kýrklar Daðý Konutlarý, daha bir kýymetlendi. Dicle Nehri Köprüsü'nün ulaþýma kapalý oluþu, özellikle Diyarbakýr-Mardin Karayolu alt ve üst kýsmýnda parklarýn, cafelerin artýþýna zemin hazýrladý. Çevrilen alanlar, birer dinlenme parkýna çevrildi. Böylece ortaya araç parklarýný çýkardý. Yiyecek ve içecek aðýrlýklý dinlenme alanlarý, nehre nazýr, köprüye bakan yönüyle kýymet kazandý. Dicle Köprüsünün birinci ve onuncu gözündeki su azlýðýndan zamanla meydana gelen toprak birikimi dolguyla bu parklarýn iþletme alanýna katýldý. Yerel basýnda ve sosyal iletiþimde artan tepkiler, iki gözde olan iþgali ortadan kaldýrmaya sebebiyet verdi. Barajda su tutulmalarý sonrasý nehirdeki oksijensizlik nedeniyle mevcut balýk ölümleri, basýnda yer aldý. Bunu Hasankeyf'teki çalýþmalar sebebiyle suyun azaltýlmasýndan dolayý diðer balýk ölümleri izleyince Kýrklar Daðý yanýbaþýndan akan nehir ve köprü, gündemden düþmedi. "Keþke" ile baþlayan bir açýklamasýnda imara izin vermelerinin yanlýþ olduðunu belirten Dönemin Büyükþehir Belediye Baþkaný'ndan sonra Büyükþehir Belediyesi'ne atanan Kayyým, imara izin veren Sur Belediyesi Baþkaný sonrasý yetkiyi alan Sur Kaymakamlýðý, ortak kararla Kýrklar Daðý'ndaki yýkýma baþladý. Þehirlinin kabul etmediði Kýrklar Daðý'ndaki yapýlaþmanýn önüne geçilmesi, þehir gündeminde beklenenin gerçekleþtirilmesiyle rahat nefes alýndý. Konutlardan daire alanlarýn maðduriyetinin nasýl giderileceði merak içinde beklenirken, istimlâk bedelinin nasýl gerçekleþeceði muamma halinde. Bizim daha önce yayýnladýðýmýz ve bir kitabýmýzda yerini bulmuþ makaleyi, daha geniþleterek, konu gündeme taþýndýðý için tekrar yazmamýzý gerekli kýldý. Ýleride "Kýrklar Tepesi'nde neler yapýlacak, Esfel Bahçeleri ne olacak?" sorularýna kendi bakýþ açýmýzla cevaplar bulmaya çalýþacaðýz. (DEVAMI YARIN)


13 Mart 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Sözen: Afrin’deki KÖH timleri büyük avantaj Anadolu Güvenlik Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Ziya Sözen, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüðü Zeytin Dalý Harekatý kapsamýnda görev alan ve Güneydoðu'dan giden Korucu Özel Harekat (KÖH) birliðinde 180 güvenlik korucusunun terör ve teröristlerle mücadelede diðer güvenlik güçleri kadar çok önemli görevler yaptýðýný söyledi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan 55 bin civarýnda güvenlik korucusu olduðunu anýmsatan Sözen, "Arkadaþlarýmýzýn tamamý Afrin'deki harekata gönüllü katýlmak istemiþ ve bu kapsamda dilekçelerini il ve ilçe jandarma komutanlýklarýna vermiþlerdir. Hepsi de bu iþe isteyerek ve severek baþvurmuþtur. Bu baþvuranlar içinden

Anadolu Güvenlik Korucularý ve Þehit Aileleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Ziya Sözen, Zeytin Dalý Harekatý kapsamýnda Afrin'de görev alan Korucu Özel Harekat (KÖH) timlerinin Kürtçe biliyor olmalarýnýn ve halkla daha kolay diyalog kurmalarýnýn büyük bir avantaj olduðunu belirterek, "Hepsinin moral ve motivasyonu üst seviyede. Hepsinin tek bir amacý var. Bir an önce bütün teröristleri temizleyip oralarý gerçek sahiplerine teslim edip memleketlerine dönmek" dedi. 180 kiþi kura çekilmek sureti ile belirlenmiþ ve Afrin'e gönderilmiþlerdir. Afrin'e giden 180 korucumuz Sur ve Nusaybin meskun mahal operasyonlarýnda görev alýp bu konuda tecrübeli arkadaþlarýmýzdýr. Bu arkadaþlarýmýz ayrýca 2017 yýlý içerisinde Ýzmir Foça Jandarma Komando okulunda komando kursunu baþarýyla tamamlamýþlardýr. Afrin þehir merkezine gire-

Mutlu Kaya: Ýyileþeceðim ve kadýnlarýmýza destek olacaðým Katýldýðý ses yarýþmasýnda adýný duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafýndan vurulan ve engelli kalan Mutlu Kaya, yakýn zamanda iyileþeceðini ve kadýnlara destek olacaðýný söyledi. Elazýð Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odasý Kadýn Kollarý tarafýndan Dünya Kadýnlar Günü kapsamýnda 'Bakkal Teyzeler' yardýmlaþma ve dayanýþma yemeði düzenlendi. Programda toplanan paranýn ise Afrin'deki Mehmetçiðe gönderileceði belirtildi. Programa, katýldýðý ses yarýþmasýyla tanýnan ve Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesindeki evinde silahla vurularak engelli kalan Mutlu Kaya, Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Yýldýrým ile çok sayýda kadýn katýldý. Kadýna þiddetin her geçen gün çoðaldýðýný dile getiren Mutlu Kaya, "Ne kadar mücadele edersek edelim kadýn ölü sayýsý fazla oluyor. Buraya kadýnlarýmýza destek olmak için geldim. Þu an böyleyim ve elimden çok fazla bir þey gelmiyor. En yakýn zamanda iyileþeceðim ve kadýnlarýmýza destek olacaðým. Artýk kadýnlarýmýzýn öl-

mesini istemiyorum. Her þey ölüm de deðil, engelli de býrakýlýyoruz" dedi. Hayalleri ve umutlarýnýn olduðunu ifade eden Kaya, "Yeni bir hayata yol açýyordum. Umutlarým çalýndý ve böyle oldu. Ama ben hiçbir zaman üzülmedim. Ben güçlüyüm. Ýyileþeceðime inanýyorum. Hiçbir kadýn öleceðini dahi bilse erkeklerin arzularýna ve isteklerine boyun eðmesin. Kadýnlar birbirlerine destek olmalý" diye konuþtu. Cepheye gidip savaþmaya hazýr olduklarýný belirten Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odasý Kadýn Kollarý Baþkaný Leyla Yýldýrým ise, "Nasýl Kurtuluþ Savaþý'nda en büyük gücü kadýnlar ulaþtýrmýþ ise, bugün ayný gücü biz kendimizde görüyoruz. Kadýn demek fedakarlýk, vatan ve namus demektir. Kurtuluþ Savaþý'nda erkek kalmayýnca savaþa kadýnlarýmýz gitmiþtir. Birçoðu cephede doðurarak çocuklarýnýn ismini 'Zafer' koymuþtur" þeklinde konuþtu. Program, sema gösterisi ve plaket töreniyle sona erdi. ÝHA

ceðimiz bu günlerde Jandarma ve Polis Özel Harekat ile birlikte çok büyük baþarýlara imza atacaklardýr" diye konuþtu. "KÜRTÇE BÝLÝYOR OLMALARA BÜYÜK AVANTAJ" Korucu Özel Harekat (KÖH) timlerini Jandarma ve Polis Özel Harekat'tan ayýran en önemli özelliðinin timin tamamýnýn Kürt kökenli ve Kürtçeyi bilmesi olduðunu vurgulayan Sözen, þunlarý kaydetti: "Bölgedeki Halkla daha rahat diyalog kuruyor olabilmeleri, Sur ve Nusaybin operasyonlarýnda görev almalarý ve bu konuda tecrübeli olmalarý onlar için çok büyük avantaj oluþturuyor. Ayrýca 55 bine yakýn Kürt kökenli, Zaza kökenli ve bir kýsmý da Arap kökenli olan güvenlik korucularýmýzýn tamamý aileleriyle birlikte bu operasyonlarda yer almak istemeleri, bu operasyon Kürtlere karþý yapýlýyor yalanýný ortaya atan iki yüzlü, yalancý Avrupa'ya, ABD'ye, HDP'ye ve içimizdeki vatan hainlerine vurulmuþ bir Osmanlý tokadý niteliði taþýyor. Özellikle niye Afrin'e gitmek istiyorsunuz þeklinde güvenlik korucularýmýza yönelttiðimiz sorunun cevabý olarak, 'Orada PKK/PYD/YPG'nin zulmü altýnda olan Kürt kökenli kardeþlerimiz var, soydaþlarýmýz var, akrabalarýmýz var, din kardeþlerimiz var. Onlarý teröristlerin zulmünden kurtarmaya gidiyoruz' þeklinde cevaplar aldýk. Bu cevaplar TSK tarafýndan Afrin'de Kürtlere karþý katliam yapýlýyor yalanýna verilecek en güzel cevaptýr. Korucularýmýz ve aileleri 40 yýldýr PKK'nýn her türlü zulmüne, iþkencesine maruz kalmýþlardýr. Ailelerinden binlerce þehit, gazi vermiþlerdir. PKK en büyük zulmü güvenlik korucularýmýza ve ailelerine yapmýþtýr. Kürt kökenli, Zaza kökenli ailelere yapmýþtýr. PKK'nýn Suriye uzantýsý olan PYD/YPG ayný zulmü oradaki Kürt kökenli vatandaþlara yapmaktadýr. Ayrýca korucularýmýz ve aileleri biliyor ki; bugün bu teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmezsek, bataklýðý yerinde kurutmazsak yarýn dönüp dolaþýp bizim baþýmýza bela olacaklardýr. Afrin'de görev alan arkadaþlarýmýz ile sürekli görüþüyoruz. Hepsinin moral ve motivasyonu üst seviyede. Hepsi vatanýna, milletine, devletine hizmet etmenin ve bu uðurda þehit ve gazi olabilmenin haklý onur ve gururunu yaþýyorlar. Hepsinin tek bir amacý var; Bir an önce bütün teröristleri temizleyip oralarý gerçek sahiplerine teslim edip memleketlerine dönmek, Kürtleri teröristlerin zulmünden kurtarmaktýr. Hepsinin ailelerine ve sevdiklerine kucak dolu selamlarý var. " ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Mart 2018 Salý

Hikayeleri sahiple Diyarbakýr bugünlerde oldukça kýymetli bir çalýþmaya ev sahipliði yapýyor. Diyarbakýr Yeniþehir Kaymakamlýðý, Belediyesi ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünün ortak giriþimiyle Yeniþehir Deðerler Eðitimi Projesi hayata geçti. Birçok çocuk yaþamlarýnda ilk kez yazarlarla bir araya gelirken, birçoðu da onca kitabý ilk kez bir arada gördü.

AHMET BEÞENK Diyarbakýr bugünlerde oldukça kýymetli bir çalýþmaya ev sahipliði yapýyor. Diyarbakýr Yeniþehir Kaymakamlýðý, Belediyesi ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünün ortak giriþimiyle Yeniþehir Deðerler Eðitimi Projesi hayata geçti. Birçok çocuk

yaþamlarýnda ilk kez yazarlarla bir araya gelirken, birçoðu da onca kitabý ilk kez bir arada gördü. Bir þenlik, bayram havasýnda geçen kitap fuarýnda her zaman olduðu gibi bazý okul yöneticilerinin olumsuz atraksiyonlarý yaþansa da genel manada çok güzel bir etkinlik olduðu herkesin ortak fikri. Kimi öðrenciler hikayelerin hikayesini

merak edip yazarlarýna sorarak meraklarýný giderirken, kimi öðrencilerde diðer arkadaþlarý kadar þanslý olamadýlar. Sebebi ise bazý okul idarecilerinin talimatlarý neticesi belirlenen stantlarýn dýþýnda alýþ veriþ amaçlý zaman geçirmelerine müsaade edilmemesiydi. Her zaman olduðu gibi Muhteþem organizasyon, harika bir çalýþma ve bazý iþgüzarlarýn olumsuz giriþimleri güne damgasýný vurdu. Yeniþehir Kaymakamlýðý, Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün giriþimleri ile 5 gün önce yaþam bulan Yeniþehir Deðerler Eðitimi Projesi son sürat 18 Mart tarihine kadar devam edecek. 'HÝKAYELERÝ YAZANLARIN AÐZINDA DÝNLÝYORLAR' Oldukça kýymetli ve bir o kadar da anlamlý olan bu çalýþma neticesinde on binlerce öðrenci yaþamlarýnda bu kadar kitabý ilk kez bir arada görürken, ayný zamanda da yazarlarýn dilinden hikayelerini dinleme, onlarla zaman geçirme ve kitaplarýný imzalatma þansý bulabiliyorlar. '1 MÝLYON'DAN FAZLA KÝTAP VAR' Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi tarafýndan organize edilen kitap

fuarý öðrencilerden yoðun ilgi görürken 'Kitap Günleri' kapsamýnda organize edilen ve 9 Mart'ta kapýlarýný kitapseverlere açan kitap fuarý öðrencilerden yoðun ilgi görmeye devam ediyor. Kitap günleri' etkinliðinde yaklaþýk 130 yayýn evinin yaný sýra 1 milyon adetten fazla kitap bulunuyor. 'BELLÝ STANTLARA ÖÐRENCÝLERÝ YÖNLENDÝRENLER VAR' Genel hatlarý ile oldukça kaliteli bir çalýþmanýn sunulduðu proje kapsamýnda gerçekleþtirilen muhteþem organizasyon her zaman olduðu gibi bazýlarý tarafýndan istenmeyen manzaralarýn yaþanmasýna da neden oluyor. Dün sabah saatlerinde etkinliðin düzenlendiði Diyarbakýr Kongre Merkezindeki Kitap günlerinin yaþam bulduðu alana gelen bir okulun çok sayýda öðrencilerinin sadece belirlenen standa yönlendirilmesi ve baþka kitap stantlara gitmelerine müdahale edilmesi bazý yayýn evi sahiplerinin tepkilerine neden oldu. Yapýlan uygulamaya itiraz ettiklerini dile getiren Genç Hayat


13 Mart 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

erinden dinlediler

ve Çilek Kitaplarý yayýnlarý Yayýn evi yetkili Yakup Demir, sabah saatlerinde büyük bir gurubun giriþ yaptýðýný fakat baþlarýnda bulunan görevlilerin çocuklarýn kitaplara bakmalarýna izin verdiklerini fakat alýþveriþ yaptýrmayarak arka taraftaki bir stanttan sadece alýþveriþ yaptýrdýklarýný belirtti. Yaþadýklarý manzara karþýsýnda þoke olduklarýný belirten Demir, batý illerinden gelen bir firma olara gerçekleþtirilen uygulamayý doðru bulmadýklarýný dile getirerek 'Neden böyle bir þey oluyor?' diye sordu. Yaþananlarýn gerçekleþtiðini beyan eden Yeniþehir Belediyesi yetkilileri olayla ilgili olarak ilgililerin müdahale ettiðini ve böylesi bir sýkýntýnýn bir daha yaþanmayacaðýný dile getirdiler. Böylesi önemli ve anlamlý çalýþmalarda her zaman olduðu gibi yine birileri olumsuz yönden güne damgasýný vurmuþ oldu. 'HER SATIRIN BÝR HÝKÂYESÝ VARDIR' Diyarbakýr Yazarlar Birliði Baþkaný Fatma Öztürk Aydýn, birçok kitabýn kendine has geçmiþi ve hikâyesi olduðuna dikkat

çekerek þunlarý kaydetti: "Burada bulunmak gerçekten ben ve benim gibi yazar olan arkadaþlarýmýz için

çok anlamlý ve kýymetli. Her zaman böylesi güzel aktivitelerle vatandaþlarýmýz ile buluþma þansýný yakalama durumumuz olamayabiliyor. Bu nedenle bu tarz aktivitelerin çoðaltýlmasý ve süreklilik kazandýrýlmasý güzel olur. Her hikâyenin, her mýsranýn veya her satýrýn kendine has bir hikâyesi mutlaka vardýr. Ýþte bu mýsralar böylesi etkinlikler aracýlýðý ile daha geniþ tabanlar tarafýndan karþýlýk bulabiliyor." dedi. "VATANDAÞLARIN KATILMASINI BEKLÝYORUZ" Türkiye Yazarlar Birliði adýna fuarda stant açtýklarýný kaydeden araþtýrmacý yazar Mehmet Ali Abakay, daha çok öðrencilerin fua-

rý ziyaret ettiðinin altýný çizdi. Abakay, þunlarý söyledi: "Eðitimci olduðumuz için öðrencilerin maddi durumlarýný biliyoruz az veya çok. Vatandaþýn da katýlmasýný bekliyoruz. Ýnsan aç olmadýkça açlýðý, uyku hissetmedikçe uykunun kýymetini bilmez susamadýkça suyun deðerini bilmemek gibi. Kitap daima hayatýn temel direklerinden bir tanesidir ama sanal ortam, internet gençleri, yetiþkinleri dahi kitap okuma eyleminden soðutuyor. Bizim üzüntümüz bundan. Ben þahsen 40'ýn üzerinde kitap yazdým, okunmasýný istiyoruz ticari bir gayemiz yok." Öðrenciler için indirimlerin yapýldýðý kitap fuarý 18 Mart'a kadar ziyaretçilerine kapýlarýný açýk tutacak.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

ikinci el otomobile bakan çok alan yok Ýkinci el araç piyasasýndaki yüksek fiyatlar hem alýcýlarý ve hem de satýcýlarý zor durumda býrakýrken, vatandaþlar da pazarlarda otomobillere yalnýzca uzaktan bakmakla yetiniyor.

Yaz döneminin yaklaþmasýyla oto pazarlarýndaki kalabalýk göze çarparken, 2. el araç almak için pazara giden vatandaþlar hayal kýrýklýðýyla evlerine dönmek zorunda kalýyor. Özellikle pazar günleri neredeyse tamamý dolu olan Eskiþehir açýk oto pazarýna araç satmak isteyenler alým olmamasýndan, araç almak isteyenler ise fiyatlarýn uçuk olmasýndan dert yanýyor. Konuyla ilgili araç satýcýsý Mehmet Alkan, pazarda ciddi anlamda alýcýdan çok satýcýnýn olduðunu söyledi. Alkan, "Pazarda fiyatlar inanýlmaz yüksek. Ne alan var ne satan. Alýcýdan çok satýcý var. Üç beþ tane araç satýlýyor yine de ama gerçekten fiyatlar çok yüksek. Vatandaþ kesesine göre hareket ediyor. Ortalama alým gücü yirmi bin ile otuz bin lira arasýnda. Yaz döneminde insanlar pikniðe gidecekler, düðüne, bayram gezmesine gidecekler. Ýster istemez araba alacaklar. Güçleri yok ama millet mecburen araç alacak, almak zorundalar. Saða sola minnet edeceklerine 'kötü olsun, dört tekerlekli olsun, benim olsun' düþüncesi var" ifadelerini kullandý. Pazarýn doluluðunu kuru kalabalýk olarak deðerlendiren 2. el araç satýcýlarý, araçlarýn gerçek deðerinin çok üstünde satýlmaya çalýþýldýðýný dile getirdi. Yüksek fiyatlarý duyan vatandaþlarýn gözlerinin

korktuðunu ifade eden Sezer Kapýcý, normal fiyatlara satýlacak araçlar için bile pazarlýk edilemediðini bildirdi. Fiyatlarýn da çok yüksek olduðunu belirten Kapýcý, "Piyasa uçuk, insanlar bakýyor. Zaten milletimiz fiyatlarý uçuruyor. Pazarýn kalabalýk olmasý önemli deðil, fiyatlar uçuk yani insanlar arabalarýnýn deðerlerini yazmýyorlar. 5 bin liralýk arabaya 7 bin 500 lira yazýyorlar. Ýnsanlar fiyatlarýn yüksekliðinden yakýnýyorlar ve arabaya kendilerine göre fiyat biçiyorlar. Arabanýn deðerinde hiç fiyat vermiyorlar. Bu yüzden insanlar sadece pazar olsun diye geliyorlar. Kuru kalabalýk, baþka hiçbir þey yok" dedi. Son olarak vatandaþlarýn oto pazarýna sadece gezmeye geldiklerini aktaran oto alýcýsý Özgür Tuncay ise þunlarý söyledi: "Pazar kalabalýk. Ýnsanlarýn çoðu gezmeye geliyor. Araç fiyatlarý da yüksek olduðu için vatandaþ ne araç alabiliyor ne de satabiliyor. Eskiþehir'de fiyatlar yüksek. Ankara'ya, Bursa'ya, Bilecik'e baksan oralarda fiyatlar normal seyrediyor. Eskiþehir'de insanlar arabalarýna aksesuar takýyorlar, aracýn dýþýný güzelleþtiriyorlar ve 15 bin liralýk arabayý 20 liraya satmaya çalýþýyorlar. Arabanýn ederi kadar fiyat biçilse piyasa düzelir zaten. Piyasa böyle giderse yaz mevsiminden de bir beklentimiz yok." ÝHA

13 Mart 2018 Salý

“Zincir marketlere karþý küçük esnaf korunmalý” Esnafýn ayakta kalmasýný zorlaþtýran zincir marketlerin mantar gibi çoðalarak sayýlarýnýn 30 bine dayandýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "5 yýlda þube sayýlarý yüzde 108 artan ve neredeyse her köþe baþýnda açýlan yerel ve ulusal zincir marketler esnafý maðdur etmeye devam ediyor. Bazý mahallelerde birçok esnafýn dükkân kapatmasýna neden olan bu zincir marketlerin sayýsý bu yýl itibariyle 30 bine yaklaþtý. Perakende sektörün kurallarý konulmalý ve küçük esnaf haksýz rekabet ortamýnda korunup geliþtirilmelidir" dedi. Vatandaþlarýn zincir marketlerin fiyat ve ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek yanýltýcý reklamlara kanmamalarý gerektiðini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bakkal, kasap, manav gibi çeþitli küçük esnaf artýk kuralsýz olarak her köþe baþýnda açýlan zincir marketlerle yarýþamýyor. 2012 yýlýnda toplam 13 bin 415 yerel ve ulusal zincir market vardý. Bu sayý 2017 Aralýk sonu itibariyle yüzde 108 artarak 28 bin 30'a çýktý. Toptan fiyatýna satýþ kampanyasý yapýp perakende fiyattan da yukarýda satýþ yapýyorlar. Bu hem haksýz rekabet hem de yanlýþ bir ilkedir. Serbest piyasada herkes ticaret yapabilir fakat kuralsýzlýklar sebebiyle ayakta kalmak için çaba gösteren küçük esnaf mutlaka korunmalýdýr. Bunun içinde sadece kurallarýn konulmasýný istiyoruz. Çünkü yerel ve ulusal zincir marketlerin kuralsýz büyümesi hem ekonomik dengeleri bozuyor hem de küçüklerin yok olmasýna sebep oluyor. Oysa küçük olmadan büyük olmaz" þeklinde konuþtu. Esnafýn haksýz rekabet ortamýnda korunup geliþtirilmesi gerektiðine dikkati çeken Palandöken, "Dünya üzerinde küçük iþletmelerin geliþtirilip büyütülmesi þeklinde bir dönüþüm yaþanýyor. Ülkemizde ise büyüðün daha da büyümesi, küçüðün daha da küçülmesi sorunu yaþanýyor. Ekonominin barometresi olan 2 milyon esnafýmýzýn en büyük yaralarýndan birisi budur. Onun korunmasý, ekonominin ayakta kalmasý, iç piyasanýn canlanmasý anlamýna gelir. Esnafýn korunup geliþtirilmesine yönelik anayasamýzýn 173. maddesi uygulama aþamasýnda esnafa daha fazla hissettirilmelidir. 3 yýl önce çýkan perakende yasasýna daha fazla iþlerlik kazandýrýlmalýdýr. Zincir marketlerin mantar gibi çoðalmasýna kurallar konularak küçük esnafýn ayakta kalmasý saðlanmalýdýr" diye konuþtu. ÝHA


13 Mart 2018 Salý

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Þükür duasý

63 yýldýr kanun çalarak gönülleri fethediyor Van'da 1955 yýlýnda kanun çalmaya baþlayan 78 yaþýndaki Þahin Türkmenoðlu, 63 yýldýr gönülleri fethediyor. 15 yaþýnda kanun çalmaya baþlayan Þahin Türkmenoðlu, 63 yýldýr dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sunuyor. Çocuk yaþlarda babasýna ait müzik evine giden ve orada bulunan gramofona plak takýp dinleyen Türkmenoðlu, o yýllarda ezberlediði þarkýlarla müziðe merak sardý. 1955 yýlýnda babasýnýn kendisine aldýðý kanunla yakýndan ilgilenen Türkmenoðlu, Manisalý bir sanatçýdan ders almaya baþladý. Manisalý hocasýnýn tayininin çýkmasýyla birlikte kanun çalma meraký yarýda kalan Türkmenoðlu, ayný yýlda elinden düþürmediði kanunu kendi imkanlarýyla çalmayý baþardý. Ayakta durduðu müddetçe kanun çalmaya devam edeceðini belirten Türkmenoðlu, "Bir dükkanýmýz vardý. Babam o dükkanda gramofon ve plak satardý. O gramofonlarda yeni gelen bütün plaklarý dinleye dinleye bazý

þarkýlarý ezberlemiþ oldum. Ýlk baþlarda klarnet çalmaya meyil ettim. Babam bana bir klarnet getirdi. Tabi bu getirdiði klarnet sol klarnet deðildi. Türk musikisiyle uyumsuz olan si bemol klarnettiydi. Onu çalmakta zorlandýðým için býrakma durumunda kaldým. Daha sonra kanunla tanýþtým ve Manisalý bir hocadan ders aldým. Hocamýn tayininin çýkmasýyla birlikte bir problemi çözer gibi kanunu çözmeye çalýþtým" dedi. Ömrünün sonuna kadar kanunu çalmaya devam edeceðini dile getiren Türkmenoðlu, "Musikiye hevesli olan kardeþlerimize kanunu tavsiye ederim. Kanun çok güzel bir enstrümandýr. Çaldýkça büyük zevk alacaklarýný tahmin ediyorum. Yaþým itibariyle korodan ayrýlmayý düþündüm ama arkadaþlarýmýn ýsrarý üzerine kendilerini kýramadým ve devam ettim. Ayakta durduðum ve içimdeki bu aþk devam ettiði müddetçe kanun çalmaya devam edeceðim" dedi. ÝHA

11

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesine baðlý Taþýkara Mahallesi'nde her yýl yaðmur duasýna çýkan vatandaþlar, bu yýl yaðmurun bol olmasýndan dolayý þükür duasý yaptý. Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesi Taþýkara Mahallesi'nde gerçekleþtirilen þükür duasý, bir panayýr havasýnda geçti. Dualarda bu senenin bol yaðýþlý geçmesinden dolayý Allah'a þükür edildi. Her yýl yaðmur az, yaðýþlar az olduðunda, yaðmur duasýný çýktýklarýný ama bu sene yaðýþlarýn bol olmasýndan dolayý þükür duasýný çýktýklarýný belirten köy sakinlerinden Sefer Sarýçiçek, "Dedelerimizden bu yana, sahabe tepesi dediðimiz bu yerde yer yýl bu zamanlarda dualar yapýlýrdý. Daha sonra bizlerde bunu geleneksek hale getirmeyi düþündük ve bu sene ile birlikte üçüncünü gerçekleþtirdiðimiz yaðmur duasýný yapýyoruz. Fakat bu sene yaðýþlarýn bol olmasý ve ekinlerin iyi olmasýndan dolayý, biz bu sene þükür duasýna çýktýk. Burada Afrin'de savaþan askerlerimize dualar ettik" dedi. Kadýn ve çocuklarýnda katýldýðý þükür duasý sonrasýnda yenilen etli pilav ardýndan etkinlik sona erdi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

13 Mart 2018 Salý

Periodontal hastalýklarýn insan vücuduna etkileri Hayatýn her anýnda dikkat edilmesi gereken aðýz ve diþ saðlýðýnýn her geçen gün daha da önem kazandýðýný belirten uzmanlar, aðýz hijyeni için yapýlmasý gerekenlerin aksatýlmasý halinde bakterilerin aðýzda kolayca üreme imkaný bularak diþ çürüklerini arttýrabileceðini, hatta pek çok farklý sorunu da beraberinde getirebileceðini söyledi. Zayýf aðýz saðlýðýnýn sadece diþ kayýplarýna sebep olmadýðýný, ayný zamanda kalbi olumsuz etkilediðine dikkat çeken uzmanlar, periodontal hastalýklar denilen diþ ve diþ eti iltihabi hastalýklarýnýn kalp hastalýklarý ile arasýnda sýký bir iliþkinin bilimsel olarak kanýtlandýðýný söyledi. Kiþilerin tercih ettiði yaþam biçimleri ile mevcut hastalýklarý arasýndaki iliþkiye dikkat çeken Diþ Hekimi Þiar Atmaca, vücutta bulunan gram negatif bakteri sayýsý ne kadar az ise hastalýk risklerinin de o kadar az olduðunu belirtti. Diþ Hekimi Þiar Atmaca, "Diþ ve kalp saðlýðý üzerinde rol oynayan bakteriler birbiriyle iliþkilidir ve kiþilerin yaþam biçimlerinden etkilenir. Diþ eti hastalýðý olan insanlar genellikle kötü saðlýk alýþkanlýklarýna sahiptir. Sigara ve alkol kullanýmý, kötü beslenme alýþkanlýðý, hareketsiz bir yaþam ve diþ

Bel aðrýlarýnýn sadece yüzde 8’i bel fýtýðý Bel aðrýsýnýn, dünyada bütün toplumlarda sýk görülen önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, ancak bel aðrýlarýnýn sadece yüzde 8'inin bel fýtýðý olduðunu söyledi. Bel aðrýlarýnýn ciddi iþ gücü kayýplarýna yol açarak ülke ekonomilerine yük getirdiði gibi, kiþinin iþ ve sosyal hayatýný da altüst edebileceðini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Bel aðrýsý, hareketleri kýsýtlayan, yürümeyi, hareket etmeyi hatta oturup kalkmayý zorlaþtýran can sýkýcý bir durumdur. Bel aðrýsý çeken pek çok kiþi bel fýtýðý oldum korkusu yaþar. Oysaki bel aðrýlarýnýn pek çok deðiþik sebebi olabilir. Çünkü bel aðrýlarýnýn sadece yüzde 8'i bel fýtýðýdýr. Ancak Türkiye'de bel aðrýlarýnýn çoðunun sebebi bel fýtýðýndan kaynaklanýyormuþ gibi yanlýþ bir algý var. Bel aðrýlarýnýn pek çoðunun kas kökenli olduðunu unutmamak gerekiyor. Stres, hareketsiz yaþam, ergonomisi uygun olmayan ofis ve ev mobilyalarý, duruþ bozukluklarý, faz-

la kilolar, konforsuz yatak-yastýk seçimi, kadýnlarda büyük göðüsler bel aðrýlarýna yol açabilmektedir" dedi. Yapýlan fizik muayene ve tetkiklerin incelenmesi sonucunda bel fýtýðý tanýsý alan hastalarýn yüzde 98'inin ameliyatsýz tedavi olabildiðini açýklayan Þahabettinoðlu, "Sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekir ki bunlar ayaklarda ilerleyen güç kaybý, idrar-büyük abdest kaçýrma þikayeti olan veya ameliyatsýz tedavilere cevap vermeyip þikayetleri ilerleyen hastalardýr. Bel fýtýðý hastalarýna uygulanan manuel terapi (elle tedavi) de rahatsýzlýðýn olduðu bölgeye birtakým bastýrma, germe, döndürme manevralarý birkaç gün arayla uygulanmaktadýr. Tedavi 2 ile 8 seans aralýðýnda sürebilmektedir. Tedavi hangi yolla yapýlýrsa yapýlsýn, sonrasýnda hastalýðýn tekrarýnýn önlenmesi için bel ve karýn egzersizleri ile günlük yaþam önerileri konusunda hastalarýn mutlaka eðitilmesi gerekir" diye konuþtu. ÝHA

eti hastalýðý kalp rahatsýzlýðýnýn en güçlü tetikçileridir. Ayrýca, diþ eti hastalýðý olan birçok insanda diyabet hastalýðý da görülür. Bu da kalp hastalýklarýnda bir baþka güçlü risk faktörüdür" diye konuþtu. Aðýz içi enfeksiyonlarýn dolaþým sistemi yoluyla vücuda yayýlabileceðini belirten Atmaca, basit yöntemler ile önlenebilecek sorunun kalp krizi ve felç geliþimine dahi sebep olabilecek kronik iltihaplanmalara kadar ciddi boyutlara ulaþabileceðini vurguladý. Þiar Atmaca, "Periodontal hastalýklar diþ eti ve diþleri destekleyen diðer dokularý etkileyen iltihabi hastalýklardýr. Diþ eti iltihabý diþ etinde kýzarýklýk, þiþlik, aðýz ve diþ temizliði esnasýnda kanama, diþ eti üzerinde beyaz lekelenmeler ile kendini gösterir. Tedavisine diþler üzerindeki plak ve diþ taþýnýn uzaklaþtýrýlmasý ile baþlýyoruz. Bu dönem içerisinde önereceðimiz þekilde

kiþide etkin aðýz, diþ bakýmý ve temizliðini gerçekleþtirerek bizimle iþbirliði yaparsa diþ etinde iltihaba sebep olan bakterilerin uzaklaþtýrýlmasý kolaylýkla çözümlenir" dedi. Diþ eti hastalýðýný önleyerek kalp rahatsýzlýðý riskinin azaltýlabileceðine dikkat çeken Atmaca, "Aðýz ve diþ saðlýðý konusunda bebeklik döneminden baþlayýp düzenli olarak diþ hekimi kontrolünü aksatmamak ve yýlda en az iki kez olmak üzere devam etmek büyük önem taþýmaktadýr. Ancak bu sayede ciddi diþ ve diþ eti hastalýklarý erken dönemde teþhis edilebilir. Kontrollerin yaný sýra bireyin tüm yaþamý boyunca saðlýklý bir aðýz-diþ saðlýðýna sahip olabilmesi için, hekimi ile iþ birliði yaparak aðýz diþ bakýmýna özen göstermeli, aðýz bakýmýný öðretildiði þekilde doðru ve sürekli olarak uygulamasý da önem arz eder" þeklinde konuþtu. ÝHA

Diyabet hastalýðý göz kuruluðuna sebep oluyor Op.Dr. Þeyda Atabay, diyabet hastalýðýnýn göz kuruluðuna neden olduðunu söyledi. Göz Hastalýklarý Uzmaný Op.Dr. Þeyda Atabay, "Halk arasýnda sýkça bilinen göz kuruluðu hastalýðý gözümüzde göz yaþý salgýsýnýn yetersiz olmasý veya kalitesiz olmasý olarak tanýmlanabilir. Gözyaþý gözümüzün ön yüzeyini ýslatýp nemlendirerek korur ve daha net bir görüntü saðlamak için mutlak suretle yeterli ve kaliteli olmalýdýr. Çeþitli nedenler ile gözyaþý salgýsý azalabilir veya komponentlerinden biri bozulabilir. Bu sebeple gözde batma hissi, refleks olarak aþýrý sulanma, aðrý, yanma ve görmede bulanýklýk oluþturmaktadýr" dedi. Gözyaþý üretiminin iki þekilde olduðunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Birinci sistem sürekli olan gözyaþý salgý sistemidir. Burada gün içinde sürekli bir gözyaþý salgýsý olmaktadýr. Oluþan gözyaþý gözümüz ön kýsmýnda bir gözyaþý filmi oluþturmaktadýr. Bu tabaka 3 komponentten meydana gelir. Gözümüz ile göz kapaklarýmýz arasýnda kayganlaþtýrýcý bir tabaka görevi görürken göz ön kýsmýný nemlendirir ve korur. Diðer üretim þekli aðladýðýmýzda, gözümüze bir þey battýðýnda refleks olarak oluþan yoðun gözyaþýdýr. Göz kuruluðu se-

bepleri sýklýkla ileri yaþ ve kadýn cinsiyettir. Diyabet hastalýðý yani þeker hastalýðý bir diðer kuru göz hastalýðý sebebidir. Menopoz gibi hormonal deðiþimler bu hastalýða neden olmaktadýr. Uzun süreli kontakt lens kullanýcýlarýnda, uyku düzeni bozuk olan kiþilerde, uzun süreli bilgisayar ve telefon ekraný kullanan kiþilerde, klimalý ortamlarda, sigaralý ortamlarda yoðun kalan kiþilerde daha erken yaþlarda bile göz kuruluðu oluþabilmektedir. Ayrýca romatizmal hastalýklar varlýðýnda oluþan kuru göz hastalýðý çok daha aðýr seyretmekte ve ekstra tedavilere ihtiyaç duyulmaktadýr" diye konuþtu. Göz kuruluðu varlýðýný anlamak için yapýlan birkaç testin olduðunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Bunlar muayenehane þartlarýnda yapýlabilen kolay testlerdir. Göz kuruluðu tanýsý alan hastalarýmýza öncelikle suni gözyaþý damlalarýndan reçete etmekteyiz. Hastalýðýn aðýrlýðýna baðlý olarak ilaçlarýmýz daha güçlü olabilmektedir. Bazý durumlarda hastanýn kendi kanýndan elde ettiðimiz serumlar ile hazýrladýðýmýz bir damla tedavisi uygulamamýz olabilmektedir. Çok ileri vakalarda giriþimsel müdahaleler uygulanabilmekteyiz" ifadelerini kullandý. ÝHA


13 Mart 2018 Salý

DÜNYA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

iran’da düþen özel uçaðýn kara kutusu bulundu Ýran'da düþen Baþaran Holding'e ait özel jetin kara kutusu bulundu. Ýran Acil Yardým Kurumu, Ýran'da düþen Türk uçaðýnda ölen 11 kiþinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduðunu açýkladý.

“Yolcu uçaðýnýn düþürülmesi talimatýný verdim” Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, 2014 yýlýnda Ukrayna'dan Ýstanbul'a giden ve kaçýrýlarak Soçi Kýþ Olimpiyatlarýnýn açýlýþýný hedef alan yolcu uçaðýnýn düþürülmesi talimatýný verdiðini açýkladý. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, kendi adýný taþýyan yeni belgesel filminde 2014 yýlýnda içinde bomba bulunduðu ve Soçi Kýþ Olimpiyatlarýnýn açýlýþ törenini hedef alan yolcu uçaðýnýn düþürülmesi talimatýný verdiðini söyledi. Ýki saatlik belgesel filmde, olimpiyatlarýn açýlýþýndan kýsa bir süre önce kendisine Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu uçaðýnýn kaçýrýldýðýnýn ve hava korsanýnýn

Soçi'ye inmek istediðinin söylendiðini ifade eden Putin, daha sonra bu ihbarýn yanlýþ olduðunu bildirdi. Vladimir Putin, uçaðýn düþürülmediðini sözlerine ekledi. Putin, "Ukrayna'dan Ýstanbul'a giden uçaða en konduðu ve korsanýnýn Soçi'ye inmek istediði söylendi" dedi. Putin kendisine gelen bilginin ardýndan güvenlik görevlilerinden "acil durum prosedürüne göre hareket edin" dediðini ve bunun da uçaðýn düþürülmesi anlamýna geldiðini söyledi. Rus lider dakikalar sonra alarmýn yanlýþ olduðuna iliþkin bir baþka ihbar aldýðýný, uçaðýn düþürülmediðini ve kendisinin de kýsa bir süre sonra olimpiyatlarýn açýlýþ törenine katýldýðýný dile getirdi. Pegasus Havayollarýna ait Boeing 737800 tipi yolcu uçaðý, Kharkov'dan Ýstanbul'a sefer gerçekleþtiriyordu. Pegasus'a at 110 yolcu taþýyan uçak, kaçýrýlma sinyali vermiþ, pilot uçaðý Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanýna indirmiþti. ÝHA

Rengarenk bahar kutlamasý Hindistan'da baþlayan ve tüm dünyaya yayýlan Renklerin Festivali, ABD'nin California eyaletinde kutlandý. Bir diðer ismi de Holi Festivali olan, Renklerin Festivali ABD'nin California eyaletinin Los Angeles þehrinde kutlandý. Adýna yaraþýr þekilde renkli görüntülere ev sahipliði yapan festivalde yüzlerce kiþi bir arada eðlendi. Geleneksel olarak Hindularýn bahar festivali olan Renklerin Festivalinde çocuklardan yetiþkinlere herkes kurulan sahnede yer alan canlý müzik ve DJ'ler eþliðinde eðlendi. Festivale katýlanlar ellerindeki toz

boyalarý birbirlerine fýrlatarak Hint geleneðine göre iyi dileklerde bulundu. Kardeþi Prablah için kendi canýndan vazgeçen ve bu sebeple Hint Mitolojisinde kötülüðe karþý iyiliðin simgesi olan Holika'ya adanan festivalde havaya atýlan tozlar Holika'nun küllerini simgeler. Son zamanlarda renk seçenekleri arsada festivalde geleneksel olarak dört renk kullanýlýr. Bunlar Masumiyeti simgeleyen kýrmýzý, enerjinin ve yeni baþlangýçlarýn simgesi yeþil, sakinliðin simgesi mavi ve adanmýþlýðýn ve saðlýðýn simgesi sarýdýr. ÝHA

Dubai'den Türkiye'ye dönerken Ýran'da Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetindeki daðlýk bölgeye düþen Baþaran Holding'e ait özel uçaðýn kara kutusunun bulunduðu açýklandý. Yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamada, Tahran'ýn 370 kilometre güneyindeki Þehrekürd bölgesinde Zagros Daðlarý'nda düþen uçaðýn enkazýnda 10 kiþinin cesedine ulaþýldýðý belirtildi. Uçakta 6'sý Türk 8 kiþi ve 3 mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunan iþ adamý Hüseyin Baþaran'ýn kýzý Mina Baþaran 7 kýz arkadaþýyla Dubai'de yaptýðý bekarlýða veda partisinden dönüyordu. Öte yandan, Ýran Acil Yardým Kurumu, Ýran'da düþen Türk uçaðýnda ölen 11 kiþinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduðunu açýkladý. Birleþik Arap Emirlikleri'nin Þarika kentinden Ýstanbul'a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçaðý Ýran'da düþmüþtü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat toplam 11 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Uçakta iþ adamý Hüseyin Baþaran'ýn kýzý Mine Baþaran ve 7 kýz arkadaþý bulunuyordu. Ýran Acil Yardým Kurumundan düþen Türk uçaðýna dair açýklama geldi. Kurumdan yapýlan açýklamada, "Yerel güçler olay yerine vardý ve uçak enkazýna ulaþtý. Tüm cesetler yanmýþtýr. 11 cesedin kimliði belli deðil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Mart 2018 Salý

Aðrý’da Afrikalý 2 Hristiyan göçmen Müslüman oldu Afganistan, Pakistan ve Bangladeþ ülkelerinden kaçak yollarla Ýran üzerinden Aðrý'ya giriþ yapan göçmenlere yapýlan yemek yardýmlarýndan etkilenen Afrikalý 2 Hristiyan göçmen, Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu.

Ayaðý minare alemine takýlan þahin kurtarýldý Þanlýurfa'da ayaðý minare alemine takýlan þahin itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre olay, Þanlýurfa'nýn Eyyübiye ilçesi Türk Meydaný Mahallesi'ndeki Hizanoðlu Camii'nde yaþandý. Cumartesi günü minarenin aleminde yýrtýcý bir kuþ gören vatandaþlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri sokaklarýn dar olmasý nedeniyle sokaða giremeyince þahini kurtarmayý baþaramadý. Ertesi gün çalýþmalarýna devam eden ekipler, þahini kurtarmak için tahta iskele kurmaya karar verdi. Bu sabah tamamlanan tahta iskeleye çýkan ekipler, ayaðýna alemdeki ip dolanan þahini kurtarmayý baþardý. Ekipler tarafýndan indirilen þahin, tedavisinin yapýlabilmesi için Doðu Koruma Milli Parklar Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi. Hizanoðlu Camii imamý yaptýðý konuþmada cumartesi günü ikindi namazýndan sonra minaredeki þahini fark ettiklerini ve ekiplerin iskele kurup þahini kurtardýðýný dile getirdi. ÝHA

Savaþ, ekonomik istikrarsýzlýk ve terörden kaçarak daha güzel bir hayat hayal edip günlerce daðlarda ve yollarda aç ve susuz bir þekilde yürüyen Afganistan, Pakis-

tan ve Bangladeþli yüzlerce göçmen, Ýran üzerinden kaçak yollarla Doðubayazýt'a geçiyor. Soðuk hava ve yaðmura aldýrýþ etmeden aralarýnda bebek, çocuk ve kadýnlarýnda bulunduðu göçmenler günlerce süren yolculuðun ardýndan Doðubayazýt'tan Aðrý Otogarý'na ulaþýyor. Otogarda geceleyin yerlerde ve sandalyeler üzerinde uyumaya çalýþan göçmenlere gündüz vakitlerinde Aðrýlý hayýrseverler çorba ve yemek ikramýnda bulunarak karýnlarýný doyuruyor. Hayrat Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan otogarda bulunan göçmenlere yaklaþýk 2 aydýr her gün yemek ve çorba yardýmý yapýlýyor. Zaman zaman otogarda görülen az sayýda Afrikalý göçmenler dikkat çekiyor. Dün akþam saatlerinde göçmenlere yapýlan yemek yardýmýndan etkilenen Moritanya ve Kenyalý 2 göçmen genç Hayrat Ýnsani Yardým Vakfý Aðrý Ýl Koordinatörü Ahmet Belge'nin okuduðu Kelime-i Þehadet'e eþlik ederek Ýslam dinin seçti. Yapýlan yardýmlardan dolayý Ýslam'ý seçen Afrikalý 2 genç diðer göçmenlere ve vakýf gönüllülerine duygu dolu anlar yaþattý. ÝHA

Baharýn müjdecisi ‘g ü l b a h a r ’ bitkisi tezgâhlarda Muþ'un Varto ilçesinde yemeklerde kullanýlan ve baharýn müjdecisi olarak da bilinen 'gülbahar' bitkisi tezgâhlardaki yerini aldý. Varto'da iþsiz gençler, daðlardan topladýklarý gülbahar bitkisini çarþý pazarda satarak ekmek paralarýný çýkarýyor. Daðlardan topladýðý gülbahar bitkisini satýþa sunan Servet Karakaþ isimli vatandaþ, bu bitkinin

birçok yöresel yemekte kullanýldýðýný söyledi. Kilosunu 5 TL'ye sattýðýný ifade eden Karakaþ, satýþlarýn iyi olduðunu ifade etti. Gülbahar bitkisini her yýl ilkbahar mevsiminde özlemle beklediklerini söyleyen Ali Çelik adlý vatandaþ ise, "Bu bitki yörede çok seviliyor. Bu bitkiyle yapýlan yemekler çok lezzetli ÝHA oluyor" ifadelerini kullandý.


SPOR

13 Mart 2018 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

8. Bahar Þenlikleri baþladý Mardin Artuklu Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen 8. Bahar Þenlikleri kapsamýnda çeþitli branþlarda düzenlenen spor turnuvalarý baþladý.

Mardin Artuklu Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve 24 Mayýs'a kadar sürecek olan 8. Bahar Þenlikleri, çeþitli branþlarda düzenlenen spor turnuvalarý ile baþladý. Üniversite personeli ile öðrencilerin ayrý olarak deðerlendirileceði spor karþýlaþmalarýnda, futbol fikstür takýmlarý ile fakülteler arasý öðrenci futbol fikstür takýmlarý karþýlaþma maçlarý üniversitenin Merkezi Kampüs Spor Tesisleri'nde, bay ve bayan bilek güreþi, yüzme, voleybol ve basketbol spor dallarýnda oluþturulan personel ve öðrenci takýmlarýnýn turnuva karþýlaþmalarý ise Mardin Meslek Yüksekokulu Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek. "Sanal hayattan saðlýklý yaþama" Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Aðýrakça, öðrenci ve personelin arta kalan zamanlarýnda spor yaparak bedenlerine yapacaklarý saðlýklý yatýrýmlarla dinç ve dinamik bir toplum oluþturulmasý noktasýnda üniversitelerin lokomotif rolüne dikkat çekerek, 'Sanal hayattan saðlýklý yaþama' sloganýyla 8. Bahar Þenlikleri kutlamalarýna baþladýklarýný söyledi. Üniversitede verilen hizmet kalitesinin saðlýklý beden ve dolayýsýyla saðlýklý bir ruh yapýsýyla saðlanabileceðini ve kiþinin hayattaki verimliliðinin artmasýnda sporun çok önemli rol oynadýðýný vurgulayan Aðýrakça, þunlarý kaydetti: "Öðrencilerin yanýnda tüm gün masa baþý çalýþmak zorunda olan personelinde hareketli yaþama kazandýrýlmasý maksadýyla bu tür etkinlikler organize ediliyor. Oyunlarda yer alan tüm sporcularýn Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu lisanslarý mevcut olup müsabakalar futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarýnýn müsabaka talimatlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmektedir. Grup birincileri ve ikincilerinin finale kalmalarýnýn ardýndan þampiyonluk belirleme maçlarý yapýlacaktýr." ÝHA

ZAYÝLER Ýþ Deneyim Belgemi Yüklenici-Ýþ Bitirme belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Çetinkaya Ýnþaat Elektrik Nakliyat Sanayi ve Tic. Ltd. Þti.

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10968 13 Mart 2018 Salý

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Diyarbakýr Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðünden aldýðýmýz firmamýza ait B2 yetki belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür. Doðancan Ulus Taþ.San. ve Dýþ Tic.Ltd.Þti.

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13 Mart 2018 Salý

ÞEBEKE HALAYI Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Akçalý köyünde daha önce Drone ile telefon görüþmeleri yapabilen vatandaþlar, bir GSM þirketinin köye baz istasyonu kurmasýný halay çekerek kutladý.

Hakkari'nin Yüksekova Ýlçe merkezine 5 kilometre uzaklýktaki Akçalý köyünde cep telefonu þebekelerinin çekmemesi üzerine köylüler akýl almaz bir yöntem bulmuþ ve drone yardýmý ile yakýnlarý ile görüþebilmiþti. Köydeki bu durumun haber olmasý üzerine GSM operatörlerinden Turkcell harekete geçerek köye baz istasyonu kur-

CMYK

maya baþladý. Baz istasyonunun son çalýþmalarýný izleyen köylüle, köye þebeke gelmesinin sevincini halay çekerek kutladý. 'DAHA ÖNCE DRONECELL ÝLE BAÐLANIYORDUK' 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalý köyü sakinlerinden Ali Yücel Kaya, daha önce 'Dronecell' adýný verdiði drone vasýtasýyla köylülerin þebekeye baðlandýðýný hatýrlatarak, "Eskiden benim dronum vardý. Köy meydanýnda toplanýp günde bir defa havaya kaldýrarak köylülerin telefon konuþmasýný saðlýyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya baþladý. Köylüler olarak çok mutluyuz. Artýk herkes kendi evinde oturup rahatlýkla telefon konuþabilecek" dedi. Köy halkýnýn büyük bir sýkýntýsýnýn giderildiðini belirten Köy Muhtarý Ýsmet Arslan ise, "Köye þebeke santralini kurdular. Köy sakinleri olarak bu telefon hasretinin giderilmesinden memnunuz. Artýk yüksek tepelere çýkmaktan kurtulduk. Evlerimizde uzanarak telefonla sevdiklerimizle konuþabileceðiz. Ben emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Köye þebeke gelmesini halay çekerek kutlayan vatandaþlardan Cemil Ateþ de, "Uzun bir zamandýr maðduriyet yaþýyorduk ve iletiþim aðýmýz yoktu. Çocuklarýmýzýn hepsi dýþardaydý. Onlarla konuþamýyor, görüþemiyorduk. Günümüzün büyük bir kýsmý köyün yüksek tepelerinde geçiyordu. Þimdi ise köye baz istasyonu kuruldu. Biz de köylüler olarak bu güzel hizmeti halay çekerek kutlamak istedik. Köyümüze gelen her hizmet için halay çekiyoruz" dedi. ÝHA

13 03 2018 0  
13 03 2018 0  
Advertisement