Page 1

“Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk”

Diyarbakýr'ýn ilçelerinde halk ve esnaflarla buluþmaya devam eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Göreve geldiðimiz ilk gün, her þey çok güzel olacak diye iþe baþladýk. Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk" dedi. 7’DE

Kýrklar Daðý konutlarý periþan etti Yapýmý kadar yýkým süreci de sorunlu olan Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, ellerinde olup biten her þe-

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

yi yatýrdýklarý konutlarýn gözlerinin önünde yýkýlmasý sonrasý periþan hale geldi. Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini talep etti. 5’DE

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

13 Þubat 2018 Salý

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

SORUMSUZLUÐUN FOTOÐRAFI…

Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

SAKIN HA BÖYLE BÝRÞEY YAPMAYIN

2’DE

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ NE MANA TAÞIR? 6’DA

S

orumsuzluk, kontrolsüzlük, ilgisizlik, boþvercilik ve bananecilik… Bu aymazlýklarýn ve daha fazlasýnýn adýdýr Kredi ve Yurtlar Ahmet Kurumu Bölge Müdürlüðü eski BEÞENK binasýnýn yýkýmýnýn adý. Bir müddet önce boþaltýlan ve Kredi ve Yurtlar Kurum (KYK) Genel Müdürlüðü tarafýndan yýkýmýna karar verilen Yeniþehir ilçesindeki eski binalarýnýn yýkýmý sýrasýnda yaþanan baþýbozukluk pes dedirtti. Yýkýmýn gerçekleþtirileceði bölgeye yýkýmdan kýsa bir süre önce gelen KYK Bölge Müdürü yýkým talimatý verirken, bina çevresinde hiçbir önlem alýnmamýþtý. Yýkýma baþlayan kepçe, kaldýrým üzerindeki trafonun kablolarýna deðince koskoca Ofis semti elektriksiz kaldý. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine yapýlan þikayetler sonucu zabýtalar yýkým bölgesine gelerek bu kural tanýmaz yýkýmý durdurdu. HABERÝ 8’DE CMYK

Tecavüzcünün evini taþladýlar 3’DE


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ Fahrettin KANAT ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com

Dünkü yazýmýzda bu konuyu yazmýþtýk ve dediðimizde oldu. Ofis semtinde bulunan Yurt Kur Binasý yýkýmý sýrasýnda tedbir alýnmadýðý ve bu yýkýmda olacaklarý sanki kalbimize ayan olmuþtu ve öylede oldu. Dün yýkýmýna baþlayan müteahhit elamaný daha iki duvar yýkmadan düþen bir beton parçasý iki metre önündeki 12 metrelik trafo direðine düþtü ve elektrik kablolarý za-

HABER

13 Þubat 2018 Salý

SAKIN HA BÖYLE BÝRÞEY YAPMAYIN rar gördü ve elektrik kesildi, Vatandaþlarýn büyük bir kýsmýnýn tepkisiyle yýkým durduruldu, Hemen Belediye Zabýta ekipleri ve Dedaþ görevlileri müdahale etti, ve elektrik kýsa bir sürede yeniden verildi. Bunun böyle olacaðý belliydi ve bunu hemen fark ettiðimiz için hemen yanlýþ bir yýkým olduðunu yazdýk. Dedaþýn gelmesiyle yýkým durduruldu, Öðrendiðimize göre bu yýkýmý yapan taþeron Dedaþa haber vermeden yýkýma baþlamýþ, Böyle bir riski nasýl görmemezlikten geldiði de hayret verici.

Dedaþ dilekçeyle müraccaat etmelerini ve yýkýmýn süreceði üç gün için sabah yediden akþam beþe kadar elektrikleri keseceðini ve ondan sonra yýkýmýn yapýlacaðýný bildirmiþ. Peki kardeþim sen üç gün bu semtteki yüzlerce evi ve iþyerini nasýl elektriksiz býrakacaksýn, böyle bir önlem aldýðýnýz zaman buradaki esnafýn tepkisi ne olacak hiç düþündünüz mü, Esnaf þimdiden böyle bir yýkým yapýlýr ve elektrikler kesilirse biz burada bu yýkýmýn karþýsýna geçer ve bu yýkýmý býrakmayýz. Daha evvelde yüzlerce bina yý-

kýldý bunlarý gördük Taþeronlar önce küçük kepçeleri binanýn en üst katýna çýkardý orada yavaþ yavaþ binayý üstten baþlayarak yýkýma baþlar dört kat yýkýldýktan sonra büyük kepçeler gerisini yýkar ve yavaþ yavaþ bu molozlar kamyonlarla taþýnýrdý, binanýn saðýnda solunda bulunan binalarda hiçbir zarar görmezdi. Þimdi taþeron biran önce yýkýmý bitireyim ne olursa olsun, Millet elektriksiz mi kalacak, insanlar ölecek hiç biri umrunda deðil. Sakýn tedbir almadan bu yýkýmý yapmayýn bizim gözümüz bu yýkýmýn üzerinde.

Gençlik derneðinden gönüllülük eðitimi Gençlik ve Deðiþim Derneði, dernek bünyesinde gönüllülük ve gönüllü yöntemi eðitimleri vermeye baþladý. Merkezi Diyarbakýr'da bulunan ve tüm Türkiye'deki dezavantajlý gençlerin Avrupa hayallerini gerçekleþtirmek için projeler hazýrlayýp hayata geçiren Gençlik ve Deðiþim Derneði, dernek üyelerine yönelik gönüllülük ve gönüllülük yönetimi konularýnda eðitim vermeye baþladý. Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Deðiþim Derneði Baþkaný Umut Suvari, derneklerinin gönüllülük esasý ile faaliyetlerini sürdürdüðünü belirtti. Suvari, "2009 yýlýnda derneðimizi kurduðumuzda gönüllülük esasýmýz vardý. Biz gönüllülük esasýmýzý kuruluþumuzdan beri korumaya devam ettik. Bu kapsamda dernek üyelerine yönelik gönüllülük ve gönüllülük yönetimi eðitimleri vermeye baþladýk. Eðitimlerimizin ardýndan proje üretimlerimiz çok daha olgun bir hal alacak" dedi. ÝHA

Kocaköy ’de okuma yazma seferberliði

Diyarbakýr'ýn Kocaköy Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Baþkanlýðýnda okul müdürleri toplantýsý yapýldý. Kocaköy Kaymakamlýðýnda yapýlan toplantýda, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan himayelerinde okuryazarlýk seferberliði konusu ele alýndý. Ayrýca Valimiz Hasan Basri Güzeloðlu'nun talimatlarý doðrultusunda yapýlacak çalýþmalar planlanarak, ilçede eðitim vermekte olan tüm okullarda okuma yazma kurslarýnýn planlandýðý ve çalýþmalarýn okumayazma bilmeyen kalmayýnca kadar devam edileceðini belirtti. ÝHA


13 Þubat 2018 Salý

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

4 yaþýndaki çocuða tecavüz eden zanlýnýn evini taþladýlar Adana'da ailesiyle geldiði düðünde 4 yaþýndaki kýz çocuðuna tecavüz edilmesine tepki gösteren kadýnlar, tutuklanan zanlýnýn evini basýp taþla camlarýný kýrdýlar.

Van’da kaçak sigara operasyonu Van'da polis ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Tuþba Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince Seyrantepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bir yolcu otobüsünde arama yapýldýðý belirtildi. Aramada, yolcu koltuklarý altýna zulalanmýþ toplam 2 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduðu tespit edilen H.S. ve M.L. isimli þahýslar hakkýnda 5607 S.K.M. suçundan yasal iþlem yapýldý. ÝHA

Þýrnak'tan sýnýra askeri sevkiyat Þýrnak'tan Suriye sýnýrýna 6 adet Kirpi adlý zýrhlý araç gönderildi. Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarýna yönelik baþlattýðý Zeytin Dalý Harekatý nedeniyle sýnýra sevkiyat sürüyor. Þýrnak'tan sýnýra gönderilen 6 adet "Kirpi" adlý zýrhlý araç, içerisindeki personelle birlikte Kýzýltepe'ye ulaþtý. Araçlarýn, buradan Ýskenderun'a gideceði öðrenildi. Araçlarýn geçiþi sýrasýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý. ÝHA

Adana'da bir düðünde, 4 yaþýndaki kýz çocuðuna tecavüz eden zanlýnýn evini basan kadýnlar, taþla evin camlarýný kýrdýlar. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreðir ilçesi, Güzelevler Mahallesi'nde 10 Þubat günü meydana geldi. Ýddiaya göre, Hatay'ýn Ýskenderun ilçesinde yaþayan Türkan Ç. ile eþi Ali Ç., 4 yaþýndaki kýzlarý B.Ç.'yi yanlarýna alarak Adana'ya akrabalarýnýn düðününe geldi. Düðün Güzelevler Mahallesi'nde baþladý. Bir süre kýz çocuðu düðünün olduðu yerde oynarken, anne kýzýnýn birden kaybolduðunu fark etti. Aile ve akrabalarý yakýnlarý küçük çocuðu aramaya baþladý. Çocuk daha sonra evli ve bir çocuk babasý olan Sedat K.'nin (28) yanýnda bulundu. Sedat K. kýz çocuðunu kandýrýp götürmüþ ve evde tecavüz etmiþti. Vatandaþlar bulduðunda da hem kýz çocuðu hem de zanlý çýplaktý. Vatandaþlar zanlýyý darp etmeye baþladý. Bu arada polise haber verildi. Olay yerine gelen polis zanlýyý linçten kurtarýp polis merkezine götürdü. Kanlar içindeki çocuk ise Adana Þehir Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahaleye raðmen kanama durmayýnca kýz çocuðu, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesine sevk edildi. Anne de yaþadýðý olayýn þokuna girerek intihar giriþiminde bulundu. Fenalaþan anne de ayný hastaneye alýndý. Bu arada dün adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. Kadýnlar taþlarla zanlýnýn evine saldýrdý Zanlýnýn bulunduðu sokakta po-

lis ekipleri 24 saat nöbet tutmaya baþladý. Akþam eve gelen çocuðun yakýnlarý ve mahalleli evi ateþe vermeye çalýþtý. Zanlýnýn karýsý ve çocuðu da polis tarafýndan evden uzaklaþtýrýldý. Bugün sabah ise yaþanan bu olaya dayanamayan kadýnlar eve taþlarla saldýrdý. Polis saldýrgan kadýnlarý zor ikna etti. Atýlan taþlarla evin camlarý kýrýldý. Polis güçlükle sakinleþtirdiði kadýnlarý evden uzaklaþtýrdý. Kýz çocuðunun görüntüleri ortaya çýktý Bu arada, düðün sýrasýnda kýz çocuðunun gelinlik giydiði ve oynadýðý ortaya çýktý. Kýz çocuðunun gelin ve damat dans ederken kenarda gelinlik ile gezdiði, daha sonra da oturduðu görüldü. Çocuðun her þeyden habersiz düðünde oyun oynadýðý görüldü. Yaþanan bu olaya isyan eden kýz çocuðunun teyzesi Semiha Özer, ablasýnýn bu duruma dayanamayarak intihar giriþiminde bulunduðunu, yeðeninin durumunun da kötü olduðunu söyleyerek idam istedi. Amca Mehmet Ç. ise, "4 yaþýndaki kýza bu nasýl yapýlýr? Cezaevindekilere sesleniyorum öldürün. Bunun raporu varmýþ çýkarsýnlar bir öldürelim. Bunu idam etsinler" diye konuþtu. Tecavüz zanlýsý: "Yaptýðýmdan piþmaným" Adana'da bir düðünde, 4 yaþýndaki kýz çocuðuna tecavüz ettiði iddiasýyla tutuklanan zanlýnýn, "Kýz olay sýrasýnda aðlýyordu. Yaptýðýmdan piþmaným" dediði öðrenildi. Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen soruþturma kapsamýnda, Yüreðir ilçesi Güzelevler

Mahallesi'ndeki bir düðünde 4 yaþýndaki kýz çocuðuna tecavüz ettiði iddiasýyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliði'nce tutuklanan S.K.'nin ifadeleri ortaya çýktý. "Çocuðun Nitelikli Cinsel Ýstismarý" ve "Cinsel Amaçlý Çocuðu Hürriyetinden Yoksun Kýlma" suçlarýndan tutuklanarak Adana dýþýnda ismi belirtilmeyen baþka bir cezaevine gönderilen S.K. polise verdiði ifadesinde, ayakkabý boyacýlýðý ve hurdacýlýk yaptýðýný söyledi. Davetli olmadýðý halde düðüne gittiðini, bu sýrada alkollü olduðunu belirten S.K.'nin, "Odada bizden baþka kimse yoktu. Olayý gerçekleþtirdim. Kýz olay sýrasýnda aðlýyordu. Bu sýrada baþkalarý odaya girdi ve beni dýþarý çýkarýp karakola götürdüler. Yaptýðýmdan piþmaným" dediði öðrenildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Þubat 2018 Salý

4 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi Diyarbakýr-Elazýð yolu üzerinde yapýlan yolcu otobüsüne zulalanmýþ 4 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Elazýð'da yolcu otobüsüne zulalanmýþ 4 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Elazýð Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, kaçakçýlýkla mücadele kapsamýnda Diyarbakýr yolu üzerinde Maden ilçesi Gezin Karakol Komutanlýðý önünde çalýþma yaptý. Yapýlan çalýþmada durdurulan bir otobüse tütün ve narkotik köpeði 'Akça' ile arama yapýldý. Aramada narkotik köpeði bazý bölmelere tepki verdi. Kapalý bölmeleri açan ekipler 4 bin 170 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ile ilgili 1 þüpheli gözaltýna alýndý. ÝHA

Ýç çamaþýrýnda uyuþturucu taþýyan þahýs yakalandý Bitlis'te polis ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda iç çamaþýrýnda uyuþturucu madde taþýyan bir kiþi yakalandý. Bitlis Valiliðinden yapýlan açýklamada, Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlilerince Diyarbakýr yolu üzerinde bulunan uygulama noktasýnda þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir yolcu otobüsünde arama yapýldýðý belirtildi. Araçta yolcu olarak seyahat eden C.Y. isimli þahsýn iç çamaþýrýnýn içerisine gizlenmiþ vaziyette daralý aðýrlýðý 93 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirildiði ifade edilen açýklamada, "Olayla ilgili yakalanan C.Y. isimli þahýs hakkýnda adli tahkikata baþlanýlmýþtýr. Ýlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karþý yürüttüðümüz kararlý mücadelemiz devam edecektir" denildi. ÝHA

DUYURU DÝYARBAKIR TÝCARET BORSASINDAN ÜYELERÝNE DUYURULUR

Borsamýz üyelerinin Vergi Mükellefiyetlik kayýtlarýnýn kontrol edilmesi, varsa durumlarýndaki deðiþikliðin düzeltilmesi için deðiþikliði kanýtlayan belgeler bir dilekçe ekinde 16 Þubat 2018 tarihine kadar Borsamýza baþvurmalarý gerekmektedir. Süresinde baþvurulmamasý nedeni ile kayýtlarýn düzeltilmemesi halinde ise Borsa kayýtlarýnýn doðruluðunun üye tarafýndan kabul edilmiþ sayýlacaðý ilan olunur. DÝYARBAKIR TÝCARET BORSASI Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

(Basýn: 751965 www.bik.gov.tr)


13 Þubat 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kýrklar Daðý konutlarý periþan etti Yapýmý kadar yýkým süreci de sorunlu olan Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, ellerinde olup biten her þeyi yatýrdýklarý konutlarýn gözlerinin önünde yýkýlmasý sonrasý periþan hale geldi. Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Kýrklar Daðýnda yaklaþýk 6 yýl önce büyük tartýþmalarla yapýmýna baþlanan ve tamamý biten Kýrklar Daðý Konutlarý için, geçtiðimiz ay yýkým kararý alýndý. Sur Belediyesi, daire alanlar arasýnda siyasetçilerin de bulunduðu lüks konutlarla ilgili yýkým kararýný müteahhit firmaya göndererek 4 bloktaki 80 konutun yýkýmý için 10 gün süre tanýmýþ, sürenin tamamlanmasýnýn ardýndan da yýkýmýna baþlanmýþtý. Burada ev alan vatandaþlarýn itiraz etmelerine raðmen Kýrklar Daðý konutlarýnda yýkým çalýþmalarýna devam edilirken, vatandaþlar bütün umutlarýný baðladýklarý evlerinin gözlerinin önünde yýkýlmasý nedeni ile periþan duruma geldi. Kamu yararý nedeni ile yýkýma karþý çýkmayan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Kamu yararýna saygýlýyýz ama maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" Kýrklar Daðý konutlarýnda iki mülkü bulunan Fettah Sögücü isimli vatandaþ, Kýrklar Daðýnda 135 evin bulunduðunu söyledi.

Kendisine ait iki evin olduðunu aktaran Sögücü, "Ben alýrken bu evleri hiçbir sorun yoktu, tapularýmýz bile mevcut. Kanuna projeye aykýrý hiçbir þey yoktu. Bütün bankalar bu evlerin üzerinde kredi veriyordu. Ýmara açan da imara kapatan da ayný kurum. Bunun cezasýný biz neden çekiyoruz? Bize hiçbir hak ve hukuk tanýmadýlar. Bizi polis ve zabýta zoru ile evlerimizden çýkardýlar. Benim iki evim vardý burada 19 nüfusum var ve ben hepsine bakmakla yükümlüyüm. Kamu yararýna yapýldýðý söyleniyor, tamam biz bu duruma karþý çýkmýyoruz fakat bizim hak ve hukukumuz ne olacak. Buraya 50 milyon, masraf edildi. Benim iki evim vardý, toplam 850 bin lira zararým söz konusu. Neyim varsa, bu yaþýma kadar ne topladýysam hepsi ellerimin arasýndan kayýp gitti. Periþan durumdayýz. Cumhurbaþkanýmýza sesleniyoruz, bizim hak ve hukukumuza sahip çýksýn. Biz yýkýma karþý çýkmýyoruz, madem ki kamu yararý gözetiliyor tamam buna itirazýmýz yok ama maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz, aileler maðdur durumda" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Þehir konulu araþtýrmalar içinde bulunan biri olarak, yazdýklarýmýzýn genelinde þehir eksenli çalýþmalarýmýz yer alýr. Bu sebeple uzun zamandýr konu dýþýna çýkmamaya çalýþýyor, doðduðumuz-yaþadýðýmýz þehrin ve beraberinde seksen ilin hakkýnda kaynak eserleri, belgeleri, fotoðraflarý temin etmeye çalýþmaktayýz. Amacýmýz, bu güne kadar yapýlamayaný gerçekleþtirmek ve kuracaðýmýz Þehir Araþtýrmalarý Merkezi ile þehrini tanýmak, bilmek, tanýtmak isteyenlere hizmet verebilmek. Elbette, bu kolay ve hemen yapýlabilecek bir çalýþma deðil. Özellikle bu hususu belirtmekte fayda vardýr. Hayatýn her alanýnda egemen olan þehir anlayýþýnýn farkýnda olmayan, içinde yaþadýðýmýz þehrin tarihinden, kültüründen, sanatýndan, mimarisinden, müziðinden gittikçe uzak düþen, çoðumuzun bildiði sadece ve sadece kulaktan duyma bilgilerle sýnýrlý þehir hakkýnda kaybettiklerimizin sonradan deðerini anlarýz ve hayýflanýrýz, dururuz. Haziran 2014'te bulunduðumuz yurt dýþý gezilerin birinde baþka bir gözle baktýðýmýz þehirlerde tarihe, geçmiþe aidiyeti bulunan ne varsa korunmuþ, itibar görmüþ, dýþlanmamýþ durumdadýr. Hollanda, Brüksel, Almanya'nýn birçok eyaleti, Fransa'nýn birçok þehri ayný þekilde duruyor, geçirdikleri bunca savaþa-kýyýma raðmen. Bizde o denli savaþlar olmadý, Birinci ve ikinci Dünya Savaþý içinde tahribe uðrayan çok þehrimiz olmadý. O halde neden bu durumdayýz? Almanya Bremen Þehri, iki bölümden oluþan, 650.000 nüfuslu bir Eyalet. Bremen Merkezi'nde tarihi yapýlar, bu savaþlar sýrasýnda tahrib edilmemiþ, öylece duruyor. Belçika Brüksel'de ünlü olan meydan ve çevresinde her þey yerli yerinde. Paris'te her þey yerli yerinde... Gezip dolaþtýðýmýz onu aþkýn þehirde olanlarla bitenler, tarihe ve kültüre, kýsacasý geçmiþten gelen mirasýn bugünden geleceðe býrakýlmasý ise bizde yapýlan nedir? Bizde durum, oldukça farklý. Her yerde bulunan tarihi yapýlar, adeta fazlalýk misali ya yýkým aný beklenir ya kim ol-

13 Þubat 2018 Salý

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ NE MANA TAÞIR? duya kurban gider. Mevcut olaný korumanýn mümkün olmadýðý ortamda tescillenen yapýnýn kararý, her zaman deðiþebilir. Kiþinin uhdesinde bulunan yapýnýn iç kýsýmlarý deðiþime elveriþli iken, baþkasýnda bu deðiþim asla kabul edilmez. Þehir Araþtýrmalarý'ný tarih, kültür, sanat, folklor üzerinde yoðunlaþtýrýrken edindiðimiz bilgiler, çektiðimiz fotoðraflar, vardýðýmýz sonuçlar oldukça ilginçtir. Paris Eyfel Kulesi, günde binlerce kiþiyi cazibe alanýna çekerken kazanýmlarýn ne olduðunu söylemeye gerek var mý? Þan Zelize görmüþ entellerimiz, öve öve bitiremedikleri oldukça geniþ, kaldýrýmlarý caddeye yakýn alan. Kilometreyi aþan uzunluktaki yürüyüþ, sonuçta ünlü kapýsýna kadar varýr. Eyfel Kulesi'ne kapýya yakýn soldan sapmayla giderken özelliðini aynen korumuþ yapýlar dikkati çekiyor. Eyfel Kulesi'nin kuþbakýþý görünüm alanýnda farklý müzeleri görürken, insanýn sel misali akýþý, þehrin ne derecede insana hitap ettiðini gösterir. Kuleye varmadan akan nehir ve Eyfel Kulesi. Nazarýmýzda bir metal yýðýný. Fakat, kendisini kabul ettiren bu yapý, þehrin sembolü olmuþ durumda. Oldukça iyi korunan kule, ziyaretçilere Paris Kuþbakýþýný onlarca Euro'ya mal ettiriyor. Bu gezinin sadece ara notlarýný verdiðimiz bu makalede, yaþadýðýmýz þehirlerde bu tarz yapýlarýn neden korunmadýðý hususudur. Yoksa bizim yurt dýþý gezilerimiz deðildir, üzerinde durmak istediðimiz. Ýlk etapta halkýn eðitimsizliðinden baþlamamalý, yetkililer. Üniversitelerde þehirleri tanýtan birimler mi var? Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn çalýþma alanlarý sadece turiste hizmet amaçlý kýyýlarda sýralanmýþ tatil beldeleri midir? Yetiþtirilmiþ eleman sayýmýz ne kadardýr? Mevcut kültür ve turizm acentalarýnýn konumu nedir? Bir þehri deðil, seksen bir þehri ve yüz dünya ülkesini içine alan merkez kurma çalýþmalarýmýz sürerken, bu önemli alandaki eksikliði doldurma meþgalimizde yalnýz olma, yalnýz býrakýlma ne mana taþýr? Þayet bu tarz bir çalýþma, baþka ülkede yapýlsaydý, kapýlar bizdeki gibi kapalý mý tutulurdu? Sanmam, kapalý tutulacaðýný, o kanaatte deðilim. Önce kendi insanýmýza saygýdan geçer, bu eðitim, sonrasýnda istenilene ulaþýlýr. Yýllarýný bu iþe vermiþ, hala çaba gösteren, yýlmayan birkaç isim tanýrým, þehir araþtýrmacýlýðý alanýnda. Biz, ömrümüzü adadýðýmýz bu alanýn bir bilim dalý olarak üniversitelerde yer alma iddiasýndan vazgeçtik, þimdilik. Her þehirde bir mekân saðlansýn ve her þehrin bir Þehir Araþtýrmalarý Merkezi olsun derdin-

deyiz. Ýlkini Diyarbakýr'da düþündüðümüz bu merkez için þimdilik ses seda yok... Yarýn açýlýþý gerçekleþtiðinde, bu merkeze açýlýþa katýlanlarýn ne derecede katký saðladýklarýný sorgulanmayacak mý? Festivallere, fuarlara, kimi derneklerin faaliyetlerine aktarýlan maddî destek, þehri ne denli tanýtmýþtýr? Basýmý yapýlan onca kitap, neden ve niçin? Merkezimizde bulunan kimi kaynaklara baktýðýmýzda þehri ele alan kitaplarýn her birinde bilgi yanlýþlýklarý ortada duruyor, bu güne kadar hiç eleþtirilmemiþ. Çoðu akademisyenin kaleme aldýðý bu çok para harcanan kitaplar ya okunmadýðý için eleþtirilmiyor ya balýk hafýzalý oluþumuzdan hatalar gündeme gelmiyor? Anlaþýlan bu merkez kurulduðu zamana kadar, rahatsýzlýðýmýz devam edecek... Kuruluþu gerçekleþtiði vakit, þehre hizmete açýlýr ve þehrin her yönden ele alýnmasýný saðlayacak. Seksen bir ile ve yüz ülkeye yönelik çabamýzýn meyvesini, diðer illerimizde böylesi merkezlerin açýldýðýný görmekle alacaðýz. "Siz gelin, ilkini kurmada yardýmcý olun, mekâný saðlayýn, eksiklikleri giderin." derseniz, bu iþ olmaz. Çünkü biz, hazýr görmüþlüðe alýþmýþýz. Her þeyin hazýrýna konarýz. Bu kültürel çalýþmalardan bir rant elde edilmediði için destek sunmayýz. Fakat mikrofon ve kamera gördüðümüzde mangalda kül býrakmayýz. Bir büyükþehirde kiþiler referans olmadan, siyasetçiler araya býrakýlmadan, tüzel kiþilik kazanan derneðe dönüþmeden, vakýfaevrilmeden, saða sola devrilmeden bir þehri tanýtma deðil, bu ülkenin seksen bir ilini tanýtmayý merkezine alan, yüz dünya ülkesini kaynaklarýyla tanýtmayý hedef bilen Þehir Araþtýrmalarý Merkezi, onlarca yazýyla ele alýnýrken haberdar olmamak, affedilir bir þey deðil. Yapacaðý etkinliklerle bulunduðu þehri ulusal ve uluslararasý arenada tanýtmayý düþünen proje, akamete uðramakla baþ baþa kalýyorsa, bu iç açýcý durum sayýlmaz. Trilyonlar harcanýp böyle bir merkez oluþturulmak istense, baþýna bir profesör saðýna ve soluna birkaç doçent, komisyonuna masa baþý akademisyenler yerleþtirilse, benzerleri misali, birkaç kitap ve broþür ile sýnýrlý kalýr, yapýlmak istenen. Biz, kararlý ve kendimizden emin biçimde, ideal olaný gerçekleþtirmeye çalýþýrken, ileride kimse bize, "Neden haberimiz olmadý, destek verirdik, katký sunardýk." demesin. Ne yazýk ki bizde bu tekerrür her daîm oluyor. Bakýn biz de bunun farkýndayýz.

Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

CAHÝT SITKI ve BÝLÝNMEYEN ÞÝÝR HUSUSÝYETLERÝ-3 Açýklayacaðýmýz þairin mistik anlayýþ ve metafizik yaklaþýmlarýnýn da þiir tahlilleri adý altýnda yapýlan çalýþmalarda göz ardý edilmek istendiðine dikkat çekiyoruz. Bu denli metafizik yoðunluða sahip Cahit Sýtký'nýn, sadece "Ýnanç" söz konusu olabilir endiþesi ile þiirinin açýklamalarýnda öte dünyadan soyutlanmasý, vicdanla baðdaþan bir hareket midir? Adeta 1940'larýn sistematik anlayýþýnýn egemen olduðu bir yaþam ve sanat tarzýnýn devamý olarak 2010'lu yýllarýn baþýnda da bunu yaþar gibiyiz. "Paris'ten kaçýþ" olarak bilinen, Almanya-Fransa arasýndaki savaþla Türkiye'ye dönüþünden sonra çalýþtýðý kurumlar, Anadolu Ajansý, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalýþma Bakanlýðý Çevirmenliði'dir. Bu üç kurumdaki görevi, þairlik yönüyle baðdaþtýrýlacak görevler olarak kabul edilemez. Hiç parasý bitmeyecek denli harcama yapmasý ve âilesinden babasý ile kopuk baðlarý, annesine daha yakýn oluþu, evliliðe sýcak bakmayan þairlik cephesi sebebiyle Orhan Veli gibi yaþam, kendisini bekleyen sonu belirlemiþtir. Elbette Otuz Beþ Yaþ Þairi'nin hususî hayatýný eleþtirmek, Kendisini bu yönüyle tenkit etmek ve gözden düþürmek gibi bir amacýmýz söz konusu deðildir. Amacýmýz, topluma mal olmuþ þairlerin hususî hayatýndaki tezada dikkat çekerek, bundan sonra gelen þairlere olmasý gerekeni ifadedir. Edebiyat Dünyasý'nda Alihegri Dante'yi Türkiye'ye taþýyan da önemli ölçüde Cahit Sýtký'dýr. Otuz Beþ Yaþ Þiiri'nde "Dante gibi ortasýndayýz ömrün" diyen Þair'in bu isimle ilgisini de bu makalemizde daha önce yaptýðýmýz bir tespit olarak vereceðiz. 1910'da dünya hayatýna gözünü açýp, 13 Ekim 1956'da Viyana'da dünya hayatýný tamamlayan Cahit Sýtký'nýn yaþamýyla deðil, þairlik yönüyle edebiyatýmýzýn vaz geçilmez deðerlerinden biri olarak, genç kuþaklara tanýtýlmasýnýn önemine dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü þairimiz, þiirlerinde geçmiþin hayata dair yaþantýlardan edindiði tecrübe ve okuduðu kitaplardan aldýðý bilgiyi sentezlemesi, ömrün daha güzel yaþanabilmesinde bir lokomotiftir. "Keþke Cahit Sýtký misalî hayatý ve ölümü bir arada sunan, insanlýða bu yönüyle yol gösterici birkaç þairimiz daha olsaydý" diyoruz, edebiyat dünyasýna bakýp, dururken. (DEVAMI YARIN)


13 Þubat 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

“Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk” Diyarbakýr'ýn ilçelerinde halk ve esnaflarla buluþmaya devam eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Göreve geldiðimiz ilk gün, her þey çok güzel olacak diye iþe baþladýk. Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk" dedi. Herkesi, kültürel, doða ve tarihi yönden önemli bir noktada bulunan ilçemizi görmeye davet ediyorum" diye konuþtu. Her ilçe gibi Çermik'in de geliþmesi için Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Baþkan Atilla, halka hizmet ederken sevgiyle çalýþtýklarýný söyledi. Ýlçelerin eksiklerine göre çözümler geliþtirdiklerini aktaran Baþkan Atilla, "Göreve geldiðimiz ilk gün, her þey çok güzel olacak diye iþe baþladýk. Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk. Hemþehrilerimizin gönlüne giden yolu imar ediyoruz. Büyükþehir Belediyesi olarak bir taraftan hemþehrilerimizin ihtiyaçlarýný gideriyoruz diðer taraftan da gönüllere giden yolu yapýyoruz" dedi. Ýhsan ÖZDEMÝR

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, ilçelerde halk ve esnaflarla buluþmaya devam ediyor. Çermik ilçesinde esnaflarý ziyaret eden Baþkan Atilla, vatandaþlarýn görüþlerini ve taleplerini dinledi. Baþkan Atilla, kýraathanede vatandaþlarla beraber çay içip sohbet etti.

Çermik ilçesinin turizmde önemli bir noktada olduðuna deðinen Baþkan Atilla, "Kaplýcalarýyla meþhur ilçemizde, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi aðýrlayacak alt yapý oluþturuldu. Konaklamadan ulaþýma birçok konuda geliþen ilçemizde, yerli ve yabancý turistler, gönül rahatlýðýyla gezebilir.


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Þubat 2018 Salý

SORUMSUZLUÐUN FOT Sorumsuzluk, kontrolsüzlük, ilgisizlik, boþvercilik ve bananecilik… Bu aymazlýklarýn ve daha fazlasýnýn adýdýr Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüðü eski binasýnýn yýkýmýnýn adý. Bir müddet önce boþaltýlan ve Kredi ve Yurtlar Kurum (KYK) Genel Müdürlüðü tarafýndan yýkýmýna karar verilen Yeniþehir ilçesindeki eski binalarýnýn yýkýmý sýrasýnda yaþanan baþýbozukluk pes dedirtti. Yýkýmýn gerçekleþtirileceði bölgeye yýkýmdan kýsa bir süre önce gelen KYK Bölge Müdürü yýkým talimatý verirken, bina çevresinde hiçbir önlem alýnmamýþtý. Yýkýma baþlayan kepçe, kaldýrým üzerindeki trafonun kablolarýna deðince koskoca Ofis semti elektriksiz kaldý. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine yapýlan þikayetler sonucu zabýtalar yýkým bölgesine gelerek bu kural tanýmaz yýkýmý durdurdu. AHMET BEÞENK Bir kamu kurumuna ait bina düþünün, bu bina boþaltýlýyor ve genel müdürlüðü tarafýndan yýkým kararý çýkartýlýyor. Jet hýzýyla parasal problemler çözülüyor ve sýra yýkýma geliyor. Yýkým esnasýnda ilkel topluluklarda bile görülmeyen aymazlýklarla dolu sorumsuzca manzaralar bu kez karþýmýza çýkýyor. Ýhalesinin þartnamesinde ne tür maddelerin yer aldýðý bilinmeyen yýkým tam bir baþýbozukluk örneði olarak karþýmýza çýktý. Ýþte bu yýkýmýn adý Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüðü Eski Binasý. Diyarbakýr Merkez, Yeniþehir Ýlçesinde bulunan Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi, Kýþla 1 Sokak üzerinde bulunan KYK eski binasý kýsa bir müddet önce boþaltýldý. Geçtiðimiz günlerde 4 katýnda da

bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýkan binanýn yýkýmýna karar verildi. Nasýl bir formatta yýkým ihalesinin yapýldýðý muamma olan ve þartnamede ne tür önlemlere yer verildiði bilinmeyen ihalenin sonucu olarak gerçekleþtirilecek yýkýmdan dakikalar önce Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Metin Klavuz, yýkým alanýna gelerek denetlemede bulundu. Kýsa bir süre bulunduðu bölgeden el, kol iþaretleri ile talimatlar veren Kýlavuz'un yýkým bölgesinden ayrýlmasýnýn ardýndan boþaltýlan binanýn yýkýmýna yüklenici firma tarafýndan baþlandý. Hiçbir þekilde, önlemin alýnmadýðý, baþý buyrukluðun ve tehlikelerin yer aldýðý yýkým çalýþmasýnda insan hayatý hiçe sayýlarak ve çevre güvenliði de görmezden gelinerek iþ makinesi tarafýndan yýkým yapýlmaya baþlandý.

Koca, koca beton parçalarýnýn saða, sola savrulduðu ucube yýkým sýrasýnda can ve mal kaybýnýn yaþanmamasý büyük þans olarak deðerlendirilirken kepçenin yýkým sýrasýnda sorumsuzca elektrik akýmý olan trafoya kepce ile müdahale etmesi sonucu koca semtin elektrikleri kesildi, çevredeki okullarda eðitim yarýda kesildi, bina asan-

sörlerinde insanlar mahsur kaldý. Elektrik direðinden alevlerin atmasý bile yüklenici firmanýn durmasýna neden olmadý ve binanýn yýkýmýna devam etti. Kýsa bir süre sonra çevrede bulunan esnaflar ve bina sakinleri yüklenici firmanýn yýkýmý durdurmasý için baský yaparken neredeyse kavga çýkacaktý. Seslerini yükselterek yýkýma müdahale eden semt sakinleri daha sonra ilgili zabýta müdürlüðünü arayarak kaçak, korsan ve baþý bozuk yýkýmý durdurmak haber verdiler. Olay bölgesine müdahale eden zabýta ekipler baþýbozuk yýkýmý gerçekleþtiren firma yetkilisi ile görüþtüðünde KYK genel müdürlüðü tarafýndan verilen yýkým evrakýný gösterdi. Yýkým evrakýnýn bir anlam ifade etmediðini beyan eden zabýtalar, yýkýmýn yapýlan yýkým çerçevesinde hiçbir koruyucu önlemin alýnmadýðý ve çevre sakinlerinin yaþamýný tehlikeye attýklarý gerekçesi ile bu sorumsuzluða dur dediler. Ýþin asýl vahim olan kýsmý ise yýkým yapýlmadan dakikalar önce KYK yetkililerinin yýkým bölgesine


13 Þubat 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

OTOÐRAFI…

gelerek inceleme yapmýþ olmasý. Yetkililerin göz göre, göre hiçbir önlem alýnmadan yýkýma müdahil olmalarý ise hassasiyetlerinin göstergesi oldu. Kamuoyu ve çevre sakinleri yýkýma müdahil olan KYK Bölge müdürünün neden sorumsuzca davrandýðýný ise merak ediyor. 'ATEÞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKAR MI?' Sorumsuz yýkým ilgili konuþan mahalle sakinleri tepkilerini þu

cümlelerle dile getirdiler: "Hiçbir önlem alýnmadan, insan hayatý ve saðlýðý hiçe sayýlarak gerçekleþtirilen yýkým ile alakalý bazý söylentiler kulaðýmýza geldi. Eðer bu söylentiler doðru olmasaydý ne diye burayý kontrole gelen müdürler önlem alýnmamasýna sessiz kaldýlar ve yýkýmý mesai günün dýþýnda baþlattýlar. Göz göre, göre hepimizin hayatýný tehlikeye attýlar, koca, koca betonlar saða, sola savruldu, elektriklerimiz kesildi. Zabýtanýn

müdahalesi sýrasýnda bölge müdürü telefonla aranarak durum bildirildiðinde bile gereken izinleri alarak yýkým yaptýklarýný söylüyordu. Zabýtalar önlem alýnmadýðýný söylerken kendileri hala yýkýmýn yapýlmasýný savunuyordu. Bize göre ateþ olmayan yerden duman çýkmaz, çýkar mý? Yasal koþullar tarafýndan belirlenen önlemlerin hiç birinin alýnmadýðýný gören bir böl-

ge müdürü yýkýma müdahale edeceðine yýkýlmasý için zabýtalarý ikna etmeye çalýþýyor ise biz, vatandaþlar olarak bu dramý sorgulamakta haklýyýz." diyerek tepkilerini ortaya koydular. Aradan bir gün geçmesine raðmen yýkým bölgesinde hiçbir önlemin alýnmadýðý gözlenirken yol üstünde bulunan iþ makinesi ise trafiði aksatmaya devam ediyor.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

BÖLGE

13 Þubat 2018 Salý

Siirt’te yeni bir bitki türü keþfedildi Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Eðitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalý Araþtýrma Görevlisi Mehmet Fýrat, Siirt'tin Pervari ilçesinde yeni bir bitki türü keþfederek 'Allium pervariensis' ismini verdiklerini söyledi.

Ünlü botanikçi Araþtýrma Görevlisi Mehmet Fýrat, Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Beðendik kýrsalýndaki Botan Çayý'nýn geçtiði vadinin daðlýk arazisinde 2012 yýlýnda yaptýðý floristik çalýþmalarda topladýðý bitkilerden örnekler alarak daha sonra mikroskopla yaptýðý araþtýrmalarda yeni bir bitki türü keþfederek bilim dünyasýna tanýttý. ÝHA muhabirine konuþan ünlü botanikçi Mehmet Fýrat, bitkiye 'Allium pervariensis' ismini verirken, bitkinin Ýtalya'da yayýn yapan 'Plant Biosystems' adlý uluslararasý SCI sýnýflý bir dergide 2017'de yayýnlayarak dünyaya tanýtýldýðýný belirtti. Yaklaþýk 20 yýldýr yaptýðý arazi çalýþmalarýnda þu ana kadar 37 tane yeni bitki türü keþfettiðine dikkat çeken ünlü botanikçi Fýrat, sadece bir bitki üzerinde yýllarca kapsamlý çalýþma yapýldýðýný ifade etti. Bitki keþfinin sanýldýðý kadar kolay bir uðraþ olmadýðýný dile getiren Fýrat, arazi çalýþmalarý sýrasýnda bilim insanlarýnýn büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný aktardý. Siirt'te keþfedilen 'Allium' cinsinden þu ana kadar 60 tür olduðunu, keþfettikleri tür ile birlikte bu sayýnýn 61 olduðunu söyleyen Fýrat, "Si-

irt Pervari'de yeni keþfettiðimiz bitkiye 'Allium pervariensis' adýný verdik. Bitki bölgede 'Sirik' olarak tabir edilen bir çeþit yabani sarýmsaktýr. Bölgede genellikle otlu peynire konulur. Bunun baþka türleri de vardýr. Bunun Türkiye'de yaklaþýk 200 tane taksonu vardýr. Bu taksonlarýn da 14 tane seksiyona aittir. 14 seksiyondan bir tanesi de 'Allium' dediðimiz seksiyondur. Bundan da 60 tür vardý. Yeni keþfettiðimiz bitkiyle birlikte 61 tür oldu" dedi. "Keþfedilen bitki türleri ülkemiz için bir zenginliktir" Yeni keþfedilen bitkinin Botan Çayý'nýn etrafýndaki daðlýk ve meþelik alan içinde yayýlýþ gösterdiðini belirten Fýrat, keþfedilen bitki türlerinin ülkemiz için bir zenginlik olduðunu dile getirdi. Fýrat, "Bitkiyi 2012 yýllarýnda Siirt'in Pervari bölgesinde araþtýrma yaparken keþfettim. Bitki, Botan Çayý'nýn etrafýndaki daðlýk ve meþelik alaný içinde yayýlýþ gösteriyor. Botan Çayý'nýn baþlangýcý aþaðý-yukarý Bahçesaray Çayý ile Çataksuyu Çayý'nýn birleþtikten sonraki ilk büyük koludur. Pervari'den dolayý 'pervariensis' ismini vermiþtim. Keþfedilen bitki türleri ülkemiz için bir zenginliktir" diye konuþtu. "Bitki dünyada da ses getirdi" Bitkinin Ýtalya'da yayýn yapan uluslararasý prestijli bir dergide yayýnlandýðýnýn altýný çizen Fýrat, sözlerini þöyle sürdürdü: "2017 yýlýnýn ortalarýna doðru Ýtalya'da yayýn yapan 'Plant Biosystems' uluslararasý SCI sýnýflý bir dergide yayýnlandý. Memleketimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Bunlar ya-

bani soðanlar dediðimiz gruptur. Yabani soðanlarýn bir kýsmý sarýmsak gibi kokar, bir kýsmý da soðana yakýn kokar. Yabanilerinin çoðunluðunun taze yapraklarý kullanýlýr. Bunlar sebze olarak günlük tüketimde, otlu peynirde ve yahut deðiþik yiyeceklerde ve salatalarda kullanýlabilir. Tunceli sarýmsaðý gibi sarýmsak diþi kullanýlýr. Zaten soðan ve sarýmsakta bunlarýn yakýn akrabalarýdýr." "Görüldüðü gibi basit bir þey deðil" Bitki keþfetmenin sanýldýðý kadar kolay olmadýðýný dile getiren Fýrat, "Yeni bir türü keþfederken ilk önce o gruptaki bitkilerin dünyadaki bütün türlerini bilmeniz lazým. Karþýlaþtýrma yaparken de konuda uzmanlaþ-

Karla mücadele sürüyor Karayollarý 11. Van Bölge Müdürlüðü ekipleri, kar yaðýþý sonrasý Van-Bahçesaray yolunda çalýþma baþlattý. Son yýllarýn en kurak kýþýný yaþadýðýmýz bu yýl, dün akþam Van merkezde yaðmur yaðarken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yapýsýna býraktý. Kar yaðýþý ve tipinin etkili olduðu Van-Bahçesaray yolunda araçlarýn mahsur kalmamalarý için Karayollarý 11. Bölge Müdürlüðü 111. Þube Þefliðine baðlý Görentaþ Þantiye þefliði ekipleri, sabahýn erken saatlerinde bölgede çalýþma baþlattý. Zaman zaman fýrtýna ve tipinin etkili olduðu 3 bin rakýmlý Karabet Geçidi'nde çalýþmalar güçlükle yürütülürken, trafik kontrollü bir þekilde saðlanýyor. ÝHA

mýþ olmanýz gerekiyor. Arazide gördüðünüz bitkinin ilginç olduðunu anlarsýnýz. Laboratuvarda mikroskopla yaptýðýnýz çalýþmalarla hatta bazen de daha ileri çalýþmalarla moleküller düzeyde DNA'sýna bakarak ve yahut kromozomlarýna ya da polenlerine bakarak, yahut da elektron mikroskobuyla tüy, yüzey durumlarýna bakarak karar verirsiniz. Yani bu görüldüðü gibi basit bir þey deðil" þeklinde konuþtu. "Þu ana kadar 37 tane yeni bitki keþfettim" Ýlk ve sonbahar mevsimlerinde yaklaþýk 140 gün arazide çalýþtýðýný belirten Fýrat, þunlarý kaydetti: "Bu grupta 60 tane bitki var. Allium seksiyonlarýn 60 türü de çýplak gözle ayný görünür. Özellikle bu yeni türler çýktýðýnda sosyal medyada, 'bu bizim köyde de var, neyin yeni keþfi' gibi sözlerle karþýlaþýyoruz. Aslýnda bunlar vardýr. Bunu yazan kiþilerin köylerindeki bitkilerle karýþtýrýyor olabilirler. Biz bunlarý mikroskobik ve karakterlerle birbirinden ayýrt edebiliyoruz. Yýllarýmýzý vererek bunu yapýyoruz. Özellikle ben 19 yýldýr bu iþ üzerinde çalýþýyorum. Þu ana kadar 37 tane yeni bitki keþfettim. Elimde de yaklaþýk 150 tane yeni bitki daha duruyor. Çok yüksek performansla çalýþan bir botanikçiyim. Ortalama günlük 15-16 saat çalýþýrým. Ýlk ve sonbaharda yaklaþýk yýllýk 130-140 gün arazide geçiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatýrlatmak isterim, 'Vatanýný en çok seven görevini en iyi yapan kiþidir.' Ben de bir botanikçi olarak iþimi en iyi þekilde ifa etmeye çalýþýyorum." ÝHA


13 Þubat 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Kardiyologlar Diyarbakýr’da bir araya geldi Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalý ve Türk Kardiyoloji Derneði'nin birlikte organize ettiði “Sol Ana Koroner ve Bifurkasyon Toplantýsý” çok sayýda kardiyoloðun katýlýmýyla yapýldý.

Çiftçiler hayvan ölümlerine karþý bilgilendirildi Bitlis'in Tatvan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü ekipleri, "Buzaðýlarýmýz ve kuzularýmýz ölmesin" kampanyasý kapsamýnda çiftçileri ziyaret edilerek, büyük ve küçükbaþ hayvan ölümlerine karþý bilgilendiriyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn 2018 yýlýný hayvan hastalýklarý ile mücadele ve yavru ölümlerini azaltma yýlý ilan etmesi üzerine Tatvan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ali Kurban koordinesindeki ekipler, köyleri ziyaret ederek, çiftçilere buzaðý ve kuzu ölümleri hakkýnda bilgiler vererek broþür daðýtýyorlar. Yapýlan çalýþma ile ilgili bilgi veren Tatvan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ali Kurban, çalýþma kapsamýnda þimdiye kadar ilçeye baðlý 15 köyde bulunan 338 iþletmenin ziyaret edildiðini, bir köyde de çiftçilere yönelik eðitim toplantýsý yapýldýðýný söyledi. Yapýlan çalýþma ile ilçedeki buzaðý ve kuzu ölüm oranýnýn azaltýlmasýnýn amaçlandýðýný kaydeden Ali Kurban, "Toplantýlarýmýzda hayvanlarýn gebeliðe hazýrlanmasý, özellikle küçükbaþ hayvancýlýkta koç katýmý için tarih belirlenmesi, koç katýmýndan önce yavru atýlma-

sýna sebep olan bulaþýcý hastalýklarýn önlenmesi için koruyucu tedbirlerin uygulanmasý, gebelik süresince hayvanlarýn ihtiyaç duyduðu vitamin ve minerallerin verilmesi, ahýr ve aðýllarýn havalandýrmasý, aydýnlatýlmasý, hijyen þartlarýnýn imkanlar ölçüsünde iyileþtirilmesi, doðumdan sonra yavrularýn göbek baðlarýnýn steril edilmesi ve aðýz sütünün yavrulara mutlak surette verilmesi gibi bilgiler verildikten sonra köydeki iþletmeler tek tek gezilerek uygulamalý eðitimler verilmektedir. Bu kap-

DÜ Týp Fakültesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalý ve Türk Kardiyoloji Derneði'nce, "Sol Ana Koroner ve Bifurkasyon Toplantýsý" yapýldý. Toplantýya, Türkiye'nin çeþitli illerinden çok sayýda kardiyolog katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný DÜ Týp Fakültesi Kalp Hastanesi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nizamettin Toprak yaptý. Toprak, "Kardiyoloji Anabilim Dalýmýzda þuana kadar eðitim, araþtýrma konularýnda elimizden geleni yaptýk. Genç arkadaþlarýmýza çok teþekkür ederim. Onlar sayesinde iyi bir ivme kazandýk. Hem merkezimiz hem de çevremizdeki tüm arkadaþlarýmýz zor koþullarda büyük bir özveri ile gün geçtikçe daha iyi bir þekilde çalýþmalarýný yapmaktadýr. Toplantýlar açýsýndan Diyarbakýr verimli bir yer. Hem üniversite, hem kardiyoloji alanýnda nerdeyse gün baþýna birden samda þimdiye kadar 15 köyde 338 fazla bilimsel etkinlik iþletme ziyaret edilmiþtir. Bir köydüþüyor. Kardiyoloji alade de çiftçilerimizle eðitim toplannýnda bizim burada çok týsý yapýlmýþtýr" dedi. sayýda toplantýlar yapýlÖlümlerin önüne geçilmesiyle dý" dedi. ilgili alýnmasý gereken önlemler ve Türk Kardiyoloji Deryapýlmasý gereken yollarla ilgili de bilgi veren Kurban, "Yavru ölümleneði Baþkaný Prof. Dr. rinde ahýr ve aðýllarýn hijyen þartEnver Atalar ise, "Gerlarý büyük öneme sahiptir. Ahýr ve çekten bu toplantý küçük aðýllar temizlenmeli, havalandýrýlbir kongre havasýnda yamalý ve yeteri kadar aydýnlatma iþpýlýyor. Herkesin ellerine lemi yapýlmalýdýr. Temizlik iþlemi saðlýk. Misafirperverliðisürekli yapýlmalýdýr. Havalandýrniz için çok teþekkür ma iþlemi ise tavandan açýlan baederim. Daha illeri yýlcalar ile gerçekleþtirilmelidir. Ahýr larda burada yeni topve aðýllara girdiðimiz zaman burlantýlar yapmak için bizi numuzu ve gözlerimizi yakacak þeheveslendiriyorlar. Bir kilde keskin bir koku olmamalýdýr. çok ilde böyle toplantýlar Aydýnlatma iþlemi ahýr ve aðýllarýn tabanýn 1 bölü yapýyoruz. Diyarba20'si kadar olakýr'dan böyle bir talep cak þekilde pengeldiðinde çok sevindik. cere açýlarak Benim giriþimsel kardiyapýlmalýdýr. yoloji birliði baþkaný olaPencereler cererak yapmayý istediðim ya yan yapmayacak da vurgulamak istediðim þekilde yerleþtiþeylerden bir tanesi da rilmelidir. Yavdoðru iþler yapmamýz, girularýn ayrý olariþimsel kardiyologlar rak barýndýrýlaolarak fazlasýyla özverili caðý bölmeler çalýþýyoruz, hatta abartýmutlaka olmalýdýr. Ayrýca tüm yoruz. 7/24 çalýþan baþka aþýlarý zamanýnbir meslek grubu yoktur. da ve eskizsiz Ama her zaman doðru çayapýlmalýdýr" lýþalým Ýnþallah hepimiz þeklinde konuþtu. için iyi bir toplantý olur" ÝHA diye konuþtu. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

13 Þubat 2018 Salý

iklim deðiþiklikleri toplum psikolojisini bozuyor Tekirdað Namýk Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Yakup Albayrak, Türkiye'de son yýllarda güçlü hissedilen mevsimsel deðiþikliklerinin, toplum psikolojisinde de tahribatlara yol açtýðýna dikkat çekerek, "Kuraklýk endiþesi ve mevsim deðiþikliklerinin tetiklediði kaygý bozukluklarý þikayetleri ile vatandaþlarýn hastanelere müracaatlarýnda artýþ görülüyor" dedi. Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Yakup Albayrak, insan hayatýnýn denge üzerine kurulduðunu belirterek, doða olaylarýnda yaþanan sorunlarýn insan ve toplum psikolojisinde bazý tahribatlara yol açtýðýný ifade etti. Doç. Dr. Albayrak, Türkiye gibi dört mevsimin yaþandýðý ülkelerde oluþan mevsim deðiþikliklerinin insanlarýn, mevsimlerden beklentilerinde sorunlar oluþturduðunu belirterek, "Bu da insanlarda bir dengesizlik hissi oluþturuyor. Þimdi bu konuda özellikle söylemem gereken bazý noktalar, özel kaygýlar var. Kuraklýk kaygýsý ile bize baþvuranlar var. Bu kaygý ile gelenler, meteoroloji tahminlerine bakýyorlar, çeþitli belgesellerden kuraklýk ile ilgili bilgiler alýyorlar ve 'bu sene yaðýþlar az oldu' diyerek bundan dolayý bir umutsuzluk yaþýyorlar. Kendi adýna olmasa da çocuklarýnýn adýna umutsuzluklar yaþayabiliyorlar. Bu tarz durumlarý kaygý bozukluðu olarak deðerlendirebiliriz. Çünkü bazý insanlar çok dikkatli bu konuda. Mesela barajlarýn doluluk oranlarýna bakýyorlar, kentte yaþasalar bile barajlarýn doluluk oranlarý onlarý endiþelendiriyor. 'Gelecekte bir sýkýntý olabilir mi, içme suyu ile ilgili veya günlük kullanýmda kullandýðý-

Her yýl 100 bin kiþinin hayatýna mal oluyor Acýbadem Kayseri Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Nuri Tutar, her yýl ülkemizde 100 bin kiþinin sigaraya baðlý hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybettiðini söyledi. Sigara dumanýnda çoðunluðu toksik olmak üzere 4 bin civarýnda madde bulunuyor ve tek bir bir nefes çekildiðinde, 300 milyon ile 3 milyar partikülün akciðerlere girerek hücre yapýsýný bozduðunu; böylece hastalýklar için zemin hazýrladýðýný belirten Doç. Dr. Tutar, "Sigara içenlerin KOAH (Kronik obstrüktif akciðer hastalýðý) nedeniyle kaybedilme riskinin de 13 kat arttýðýný biliyoruz. Üreme sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yarattýðý bilinen sigara, erkeklerde cinsel sorunlarýn, kadýnlarda da düþük ve ölü doðum riskini artýyor. Dünyada ölüm nedenleri arasýnda ikinci sýrada yer alan akciðer kanserlerinin yüzde 90'ýndan sorumlu olan sigara ayrýca özellikle kadýnlarda kalp krizi geçirme riskinin iki kat artýrýyor" dedi. Sigara kullanýmý kiþinin sadece kendisine deðil, dumaný solumak zo-

mýz su ile ilgili bir problem olabilir mi?' diye düþünen hassas kiþiler var. Gerçekten bu konuyu kendine sorun ediyorlar. Bu sorunlarla, zihinlerinde baþ edememeye baþlýyorlar" diye konuþtu. Ýklim deðiþikliðinin, çiftçiler üzerinde doðrudan bir etkiye sahip olduðunu ifade eden Doç. Dr. Albayrak, iklim deðiþikliklerini doðrudan hissetmeyen insanlarda da bir takým kaygýlarýn ve psikolojik sýkýntýlarýn arttýðýna dikkat çekerek, "Çiftçilerin zaten profesyonel olarak kaygýlarý var. Onlarýn bir çýkarlarý var, çünkü mevsim de-

runda kalan çevresindekilere de zarar verdiðini vurgulayan Doç. Dr. Nuri Tutar, sigara içenlerin eþlerinde akciðer kanseri geliþme riskinin, içmeyenlerin eþlerine göre yüzde 20-30 oranda arttýðýný ifade etti. Doç. Dr. Nuri Tutar, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sigaranýn yanmasýyla ortama iki tür duman salýnýyor. Bunlardan bir tanesi filtreden geçerek baðýmlýnýn soluduðu dumandýr ki, bu dumanýn içeriðinde partiküler maddeler azalýr. Ýkincisi ise tütün ürününün yanmasý ile uç kýsmýndan çýkan ve filtreden geçmeyen yan akýmdýr. Bunun içeriði hem duman hem de partiküler maddeler açýsýndan zengindir ve çevresel tütün dumanýnýn yüzde 50-80'inini bu duman oluþturur. Bu nedenle zarar verme etkisi de yüksektir." Günümüzde özellikle sigarayý býrakmak isteyenlerin tercih ettiði yöntemlerden biri olan elektronik sigaranýn baðýmlýlýktan kurtulmaya bir faydasý olmadýðýnýn altýný çizen Doç. Dr. Tutar, "Aslýnda elektronik sigara da bir nikotin ürünü olduðu için alýþkanlýðýn kesilmesine engel olmuyor. Aksine, nikotin baðýmlýlýðýn daha da pekiþtiriyor. Kullanýcýyý psikolojik olarak sigarayý býraktýðý düþüncesine yöneltmesine raðmen vücuda nikotin girmeye devam ediyor" diye konuþtu. ÝHA

ðiþikliklerinin en fazla etkilendiði grup profesyonel baktýðýmýzda çiftçiler. Çünkü beklentinin dýþýnda bir þey olduðu zaman maddi olarak da kayba uðruyorlar. Tabi burada bir ikincil depresyon dediðimiz durum olabiliyor. Ekonomiye de bir zararý oluyor. Benim bahsettiðim birinci durum, yani bununla ilgili herhangi bir ekonomisi etkilenmeyen, sadece denge ile ilgili bir bozukluk olduðunu hisseden kiþilerden bahsediyorum. Kuraklýk, mesela insanlar artýk bunu yavaþ yavaþta hissetmeye baþladýlar. Çünkü kar yaðýþý eskiden daha fazlaydý doðu bölgelerimizde dahil olmak üzere, mevsimsel geçiþler daha doðruydu. Þimdi, bu mevsimsel geçiþlerin bozulmasý da aslýnda bir þekilde vücut saatini bozuyor. Yani beklentiler bozuluyor, vücutta kendisini ona göre ayarlýyor. Bununla da ilgili bazý bozukluklar oluyor, mesela yaz aylarýnda bazen beklenen sýcaklýklardan daha düþük sýcaklýklar oluyor. Ýþte bunlar dengeyi bozucu unsurlar olarak önümüze çýkýyor, ikinci bir faktör ise insanlar hava deðiþikliklerinin çok olduðu dönemlerde daha çok hastalýklara yakalanýyorlar. Grip, enfeksiyon gibi hastalýklar bunlar da ikincil olarak insanlarýn psikolojisini bozabiliyor" ifadelerini kullandý. ÝHA

Kýþýn sert havalarda cilt nemine dikkat Dermotoloji Uzm. Dr. Neva Ayata, kýþ aylarýnda cildin sürekli olarak soðuða maruz kaldýðýný ve 'nem mantosu'nun azaldýðýna dikkat çekerek, uyarýlarda bulundu. Havalarýn soðuk olduðu þu günlerde, cildimizi soðuktan ve kuruluktan korumak için neler yapmamýz gerekenler hakkýnda bilgi veren Dr. Neva Ayata, Vücudu nemlendirmenin en iyi yolunun banyoda seçilen ürünlerin deriyi kurutmayan, içeriði cilt yapýsýna uygun þekilde kullanmakla baþladýðýný ifade etti. Dr. Ayata, "Banyo sonrasý nemi düþük bir bölgede yaþadýðýmýz için mutlaka tenimize uygun bir deri losyonu kullanarak nemlendirmek gerekmektedir. Hava soðuduðunda soðukla ilgili pek çok deri hastalýðý da ortaya çýkar. Özellikle elde ve ayakta soðuða maruz kalmada belirgin morarma, beyazlama ve ardýndan kýzarýklýk yanma önemli hastalýklarýn belirtisi olabilir. Bu tür þikayetler bazý sistemik hastalýk-

larýn ilk belirtileri olabilmektedir. Yine soðuk havada uzun süre kalmak özellikle elde ve ayak parmaklarýnda kýzarýklýk kabarýklýk aðrý ve sýcaða girildiðinde kaþýntý oluþturan soðuk ýsýrmasý veya pernio denilen hastalýða yol açabilir. Tüm bunlardan korunmak için ortama uygun giysiler giymek baþlýca korunma yoludur. Soðuk havalarda kat kat giyinerek giysiler arasýnda hava katmaný oluþturmak, altta pamuklu bunun üstüne yünlü kýyafetler seçmek doðru olandýr. Kýyafet seçimi kadar doðru beslenmek de önemlidir. Sýcak içecekler tüketmek, enerji veren saðlýklý gýdalar tüketmek gereklidir. Soðuk havalar bize bazý uygulamalar için fýrsat vermektedir. Örneðin lazer ve peeling uygulamalarý gibi, ciltteki kýrýþýklýk, leke ve izler için bu tür uygulamalar havalarýn soðumasý ile yapýlmaya baþlanýr. Güneþin yoðun olduðu zamanlar da yapmak uygun deðildir" ifadelerine yer verdi. ÝHA


13 Þubat 2018 Salý

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

HDP Eþ Genel Baþkaný Buldan hakkýnda iddianame hazýrlandý HDP'nin Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan hakkýnda, hazýrlanan iddianamede Buldan'ýn Anayasanýn 83. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile dokunulmazlýðýnýn kaldýrýldýðý ve dosyalarýn ayrý ayrý Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna intikal ettirildiði ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca HDP'nin Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan hakkýnda, 2008 ve 2015 yýllarý arasýnda yaptýðý konuþmalar nedeniyle 'Silahlý terör örgütüne üye olmak" suçlamasýyla iddianame hazýrlandý. Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili Ahmet Akça tarafýndan hazýrlanan iddianamede, Buldan'ýn Anayasanýn 83. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile dokunulmazlýðýnýn kaldýrýldýðý ve dosyalarýn ayrý ayrý Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna intikal ettirildiði ifade edildi. Savcýlýkça soruþturma dosyalarýnýn birleþtirildiði belirtilen iddianamede, Buldan'ýn 2008 yýllarý ile 2015 yýllarý arasýnda 12 farklý etkinlikte yaptýðý konuþmalarda terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan'ý özgürlük hareketi lideri olarak yansýttýðý, "PKK'nýn terör örgütü olmadýðýný, bir Türkiye gerçeði olduðunu", Kürt kimliðinin tanýnmasý ve genel af çýkarýlmasýný istediðini ve Abdullah Öcalan'ýn bu af kapsamýna alýnmasý gerektiði yönünde ifadeler kullandýðý, bu konuþmalar sýrasýnda terör örgütü ve elebaþý lehine sloganlar atýldýðý vurgulandý. Ýddianamede, Terörle Mücadele Daire Baþkanlýðý tarafýndan savcýlýða gönderilen rapor-

daki bilgilere de yer verilerek, "PKK/KCK terör örgütünün çeþitli sol tandanslý legal dernek, vakýf, siyasi parti ve benzeri oluþumlar içinde boy gösteren örgüt yanlýsý þahýslarla legal alan faaliyetlerine sýzma giriþiminde bulunarak 1988 yýlýndan itibaren kendi legal kuruluþlarýný oluþturma düþüncesini geliþtirip bu alanda partileþme faaliyetlerine yöneldiði, süreç içerisinde bölücü örgütün demokratik özerklik, öz yönetim stratejisi, özgür kürdistan projesi gibi kavramlar ve stratejiler doðrultusunda siyasi ve legal görünümlü faaliyetleri maske olarak kullanmaya baþladýðý, bu alanda siyasi partiler ve siyasetçiler üzerinden kendisine alan açma çabasýna girdiði, giderek ülkenin Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde Þýrnak (Merkez, Cizre, Silopi, Ýdil), Diyarbakýr(Sur, Silvan, Lice), Mardin(Nusaybin), Hakkari(Yüksekova) il ve ilçelerinde sözde demokratik özerklik ve özyönetim ilanlarýna baþladýðý, bu yerlerde kamu otoritesini ortadan kaldýracak þekilde ve kiþilerin can ve mal güvenliði ile en temel insan haklarýný kullanmalarýný engelleyecek tarzda halký yýldýrmaya yönelik þiddet eylemleri, hendek kazma, silahlý saldýrýlar

E Ell e em me ek klle errii ö öð ðrre en ncciille erre e d da að ðýýttýýlld dýý

Þýrnak'ýn Silopi Ýlçe Belediyesine baðlý Kadýn Eðitim, Destek ve Kültür Merkezinde eðitim gören kadýnlar, kendi el emekleri ile yaptýklarý atký, bere ve çoraplarý köy okullarýna daðýttý. Köy okullarýnda tespit edilen öðrencilere verilen hediyeleri alan öðrenciler ise mutluluklarýný dile getirdi. Silopi Belediyesine baðlý Kadýn Eðitim, Destek ve Kültür Merkezinde uzun bir süredir el sanatlarý kursu gören bayan kursiyerler, el emekleri ile ördükleri 386 adet atký, be-

re ve çoraplarý ilçe merkezine baðlý köy okulu öðrencilerine daðýttý. Kadýn Merkezi Müdürü Gönül Ürgen, köy okullarýný dolaþarak, maddi durumlarý iyi olmayan öðrencilere daðýttýklarýný belirterek, öðrencilerin de çok sevindiðini söyledi. Ürgen, kadýn merkezinde yaklaþýk 6 aydýr 17 bayan kursiyerin kendi el emekleri ile atký, bere ve çorap ürettiklerini ve bu ürünleri ilçe merkezine baðlý maddi durumu kötü olan öðrencilere verdiklerini söyledi. ÝHA

yapma gibi olaylarý týrmandýrdýðý, örgüte müzahir kitleyi sokak eylemlerine ve isyana davet ettiði, yine bu süreçte kimi siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin bu görevlerinden kaynaklanan yetki ve imkanlarýnýn kullanýldýðý görülmektedir" denildi. Ülke çapýnda yürütülen soruþturmalarda yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubu bazý þahýslarýn ifadelerinde de terör örgütünün amaçlarý ve hedefleri doðrultusunda legal alanda faaliyet gösteren kiþi ve kurumlarýn nasýl kullanýldýðýnýn ayrýntýlý olarak belirtildiðine raporda yer verildiði anýmsatarak, þunlar kaydedildi: "Þüphelinin yukarýda özetlenen faaliyetlerinin deðerlendirilmesinde; her bir olayýn PKK/KCK terör örgütü talimatý ile gerçekleþtirilen eylemler olduðunun anýlan raporda tespit olunduðu, bu kapsamda 09.03.2008 tarihindeki etkinliðin terör örgütü üst düzey yöneticilerinin verdiði talimatlar doðrultusunda gerçekleþtirilen bir etkinlik olduðu, 21.03.2008 tarihli açýklamalarýnýn yine örgüt güdümünde yapýlan ve örgütün karar mekanizmalarýnýn emir ve talimatlarýna uygun nitelikte bulunduðu, 26.11.2008 tarihli gösteri yürüyüþünün cereyan ediþ ve atýlan slogan ve söylemler itibarýyla PKK/KCK terör örgütü söylemleri ile birebir benzerlik içerdiði, 29.01.2009 tarihli basýn açýklamasý muhtevasýnýn yine örgütsel nitelikle olduðu, 06.03.2009 tarihli eylemin örgüt tarafýndan her zaman ayný tarihte istismar konusu edilip örgütün amaç ve stratejileri doðrultusunda kitleyi istismar niteliði taþýdýðý, 27.09.2009 tarihli mitingdeki konuþma içeriðinin tamamen PKK/KCK terör örgütünü yücelten ve örgüt liderini tek otorite olarak kabul eden bir anlayýþý ortaya koyduðu, 27.04.2009 tarihli basýn açýklamasýnda yaþanan olaylar atýlan sloganlar ve yapýlan tespitler itibarýyla örgüt güdümünde ve örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatlarý ile yapýldýðý kanaatine ulaþýldýðý, 10.07.2010 tarihli toplantýdaki konuþmasýnýn terör örgütünün silahlý mensuplarýnýn meþru silahlý güç olan TSK mensuplarýyla ayný deðerde görülüp terör örgütünün meþruiyetini saðlamaya yönelik deðerlendirildiði, 23.03.2011 tarihli konuþmanýn tamamen PKK/KCK terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini ayný düzeyde gören bir anlayýþ içerdiði, 01.07.2015 tarihli televizyon programýndaki konuþmalarýnda PKK'nýn bir terör örgütü olmadýðý yönünde anlatýmlarýnýn bulunduðu görülmektedir." 10 yýla kadar hapis cezasýyla yargýlanacak Ýddianamede, Buldan'ýn PKK/KCK silahlý terör örgütünün üyesi olduðuna dair kamu davasý açmaya yetecek kadar delil elde edildiðinin anlaþýldýðý anlatýlarak, bu kapsamda "silahlý terör örgütüne üye olmak" suçlamasýyla yargýlanmasý talep edildi. Ýddianamenin kabul edilmesi durumunda Buldan, 5 yýldan 10 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanacak. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SPOR

13 Þubat 2018 Salý

Amed Sportif Faaliyetler’de Belediyespor maçýna keyifler yerinde Sivas çýkmadýðý için 3-0 hükmen yenik sayýlan ve 3 puaný da silinen Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Bodrumspor'u 2-0 yenmenin sevincini yaþýyor. TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup Takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler'de moraller düzeldi. Sivas Belediyespor maçýna çýkmadýðý için 3-0 hükmen yenik sayýlan ve 3 puaný da silinen Amed Sportif Faaliyetler, kötü günler geride kaldý. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek rahat nefes alan Diyarbakýr temsilcisi, uzun bir aradan sonra deplasmanda maç kazanmanýn sevincini yaþýyor. Elde edilen 3 puan, olumsuz tablodan etkilenen takýmý kendine getirdi. Kritik galibiyet, yeni transferlerden oluþan ve sahaya çýkmadýðý Sivas Belediyespor maçýnýn oluþturduðu olumsuz tablodan etkilenen takýmý kendine getirdi. Futbolcular, bundan sonra daha iyi sonuçlar alarak ligi rahat yerde bitireceklerinin sözünü verdi. Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, 4 aylýk deplasman galibiyetine de son verdi. Son deplasman galibiyetini 8 Ekim 2017'de Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden yeþil kýrmýzýlý beyazlý, bu maçýn ardýnda oynadýðý 5 deplasman maçýný da kaybetmiþti. Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçýnda takýmýn ilk golünü atan Ercan Çapar da bu sezon ilk kez golle tanýþtý. Takýmýn ikinci golünü kaydeden Sýdýk Ýstemi ise bu sezondaki 3. golüne imza attý. ÝHA

Fenerbahçe’de Giuliano etkisi Fenerbahçe'nin sezon baþýnda Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiði Brezilyalý futbolcu Giuliano oynadýðý maçlarda takýmýný sýrtlýyor. Sarý-lacivertlilerin Alex de Souza'dan sonra sýkýntý çektiði 10 numara pozisyonunu baþarýyla dolduran 27 yaþýndaki futbolcu, gösterdiði performansla teknik heyeti ve taraftarý memnun etti. Spor Toto Süper Lig'de oynadýðý 17 maçta 8 gol ve 1 asistlik katký yapan Giuliano, takýmýnýn en golcü oyuncusu konumunda yer alýyor. Üst sýralara Giuliano etkisiyle yükseliyor Fenerbahçe, Giuliano'nun oynadýðý maçlarda daha etkili oluyor. Brezilyalý futbolcunun oynadýðý 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 maðlubiyet ve 7 beraberlik alan sarý-lacivertliler, ligde üst sýralara Giuliano etkisiyle yükseliyor. Baþakþehir maçýnda Giuliano farký Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasýnda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lýk üstünlüðüyle sonuçlanan Medipol Baþakþehir maçýnda Giuliano, yine performansýyla dikkat çekti. Göztepe maçýnda yaþadýðý omuz sakatlýðý sonrasýnda 2 maç takýmýndan ayrý kalan yýldýz futbolcu, Baþakþehir maçýyla sahalara tekrardan geri döndü. Maçta ürettiði pozisyonlar ve verdiði paslarla etkili bir oyun sergileyen 27 yaþýndaki futbolcu deplasmana gelen taraftarýný mest etti. Dünya Kupasý'na gitmek istiyor Giuliano, Fenerbahçe'de gösterdiði performansla 2018'de Rusya'da yapýlacak olan Dünya Kupasý'nda Brezilya formasýyla boy göstermek istiyor. Brezilya Milli Takýmý yetkilileri tarafýndan yakýndan takip edilen Giuliano önümüzdeki haftalarda Brezilya'dan gelecek teknik ekip tarafýndan hem antrenmanlarda hem de Süper Lig maçlarýnda takip edilecek. Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin beðendiði futbolcular arasýnda yer alan ve son zamanlarda Milli Takým'da düzenli forma giyen yýldýz futbolcunun kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupasý'nda göstereceði performans ise merak konusu olacak. ÝHA

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 3 Yeniþehir/DÝYARBAKIR


SPOR

13 Þubat 2018 Salý

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Diyarbekirspor’da 6 puan hedefliyor Diyarbekirspor, 4 günde iki kritik maça çýkacak. Yeþil-Kýrmýzýlý takým, bu önemli virajý 6 puanla geçerek ligin zirvesine yerleþmek istiyor.

M. Baþakþehir bu sezon ikinci defa... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasýnda sahasýnda Fenerbahçe'ye 2-1 maðlup olan Medipol Baþakþehir, ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý 4 karþýlaþmada 5 puan yitirdi. Turuncu-lacivertliler, ayný zamanda bu sezon ikinci defa iki hafta üst üste puan kaybetmiþ oldu. Þampiyonluðun güçlü adaylarýndan biri olan Medipol Baþakþehir'de son iki haftadýr yaþanan puan kayýplarý canlarý sýktý. Son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 maðlup olan turuncu-lacivertliler, önemli bir 3 puandan oldu. Abdullah Avcý'nýn takýmý, geçen hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrýlmýþtý. Ligin ikinci yarýsýnda oynanan 4 karþýlaþmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Ýstanbul ekibi, bu süreçte 5 puandan oldu. Evindeki 31 maçlýk yenilmezlik serisini de sarý-lacivertliler karþýsýnda kaybeden Baþakþehir, bu sezon ikinci defa iki hafta üst üste puan kaybý yaþadý. Baþakþehir, daha önce de ligin 5. haftasýnda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmýþ, bir sonraki hafta ise Gençlerbirliði'ne 1-0 kaybetmiþti. Trabzon maçý öncesi moraller düþtü Süper Lig'in 22. haftasýnda deplasmanda Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çýkacak olan Medipol Baþakþehir'de hesapta olmayan puan kayýplarý moralleri bozdu. Teknik Direktör Abdullah Avcý, takýmý bordo-mavililer karþýsýna mutlak galibiyet parolasýyla çýkaracak. Þampiyonluk þansýný sürdürmek için bu maçý kazanmak zorunda olan turuncu-lacivertliler, aksi takdirde gelecek haftalarda sýkýntýlý günlerle karþý karþýya kalacak ve bu sezon ilk defa 3 kez üst üste puan kaybetmiþ olacak. Eksikler dönüyor Fenerbahçe karþýsýna önemli eksiklerle çýkan Baþakþehir, Trabzon müsabakasýnda ise ideal kadrosuna dönecek. Kýrmýzý kart cezalýsý Emre Belözoðlu ile grip olduðu için sarý-lacivertli ekip karþýsýnda sahadaki yerini alamayan Epureanu'nun bordo-mavililerle oynanacak mücadeleye ilk 11'de baþlamasý bekleniyor. Tedavisi devam eden Mossoro'nun durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak. ÝHA

TFF 3. Lig 2. Grup Takýmlarýndan Diyarbekirspor'da tüm gözler Ergene Velimeþespor ve Pazarspor maçýna çevrildi. Muðlaspor engelini galibiyetle aþan Diyarbekirspor, 4 günde iki kritik maça çýkacak. Çarþamba günü deplasmanda Ergene Velimeþespor'la karþýlaþacak olan Diyarbekirspor, Pazar günü ise kendi sahasýnda þampiyonluk adaylarýndan Pazarspor'la karþý karþýya gelecek. Yeþil-Kýrmýzýlý takým, bu önemli virajý 6 puanla geçerek ligin zirvesine yerleþmek istiyor. Diyarbekirspor, Ergene Velimeþespor maçý için yarýn uçakla Ýstanbul'a geçip oradan da karayolu ile Tekirdað'a geçecek. ÝHA

Amed Sportif Faaliyetlerin maç saati deðiþti

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden ve orta sýralarda yer alan Amed Sportif Faaliyetlerin, hafta içinde Menemen Belediyespor ile kendi sahasýnda yapacaðý maçýn saati deðiþti. Çarþamba günü zirve adaylarýndan Menemen Belediyespor'u aðýrlayacak olan yeþil kýrmýzýlý beyazlý ekip, Pazar günü Ankara'da Etimesgut Belediyespor'la

karþýlaþacak. Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor maçýnýn baþlama saati konuk takýmýn ayný gün Ýzmir'e dönmek için uçak saatine yetiþmesi talebi göz önünde bulundurularak TFF tarafýndan deðiþtirildi. Seyrantepe Stadý'nda saat 13.00'da baþlamasý gereken karþýlaþma saat 12.00'da baþlayacak. ÝHA

“Alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý” Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcý, alt sýralardaki takýmlarýn puan olarak birbirine çok yaklaþtýðýný belirterek, "Puan tablosunda alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý. Geçen hafta belki Kasýmpaþa'yý elimizden kaçýrdýk ama aldýðýmýz 1 puanýn önemi de þimdi daha iyi anlaþýlýyor" dedi. Takýmdaki son durum ve bu hafta oynayacaklarý Bursaspor maçýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ali Ravcý, ligdeki puan mücadelesinin maçlarý daha da zorlu hale getirdiðini kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor olarak geçen hafta Kasýmpaþa'yý ellerinden kaçýrdýklarýný belirten Bulut, "Geçen hafta oynadýðýmýz Kasýmpaþa kar-

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10941 13 Þubat 2018 Salý

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

þýlaþmasý küçük bir bölümü dýþýnda bizim kontrolümüz altýnda geçti. Rakibimiz de kalite olarak iyi bir takým. Bu maçta eksiklerimize raðmen galibiyet için elimizden geleni yaptýk. Küçük bir bölüm dýþýnda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk. Ancak þunu söylemek lazým, puan tablosunda alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý. Belki Kasýmpaþa'yý elimizden kaçýrdýk ama aldýðýmýz 1 puanýn önemi de þimdi daha iyi anlaþýlýyor. Tabi bu puan mücadelesi maçlarý daha zorlu hale getiriyor. Biz bundan sonraki her maça final gözüyle bakýp, alacaðýmýz her puaný kar hanemize yazacaðýz" dedi. ÝHA YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

ZAYÝ Gökalp Vergi Dairesi TC 37249234408 sicil nolu mükellefiyim. Adýma bastýrmýþ olduðum 063651-063700 seri nolu faturayý ve adýma kayýtlý 5MFH44T07C6M3262 þasi no ve RG380999385495P motor nolu Terex marka kanal kazýcý ve yükleniciye ait ruhsat kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Sýddýk CÝNGÖZ

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13 Þubat 2018 Salý

Panolara pompalýyla saldýrdýlar Dicle Elektrik Daðýtým tarafýndan kaçak elektrik kullanýmýný önlemek ve enerji kalitesini artýrmak üzere yaygýnlaþtýrýlan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nin (OSOS) uygulandýðý Batman'ýn Beþiri ilçesine baðlý Ýkiköprü beldesinde kurulan panolar, pompalý tüfekle ateþ edilerek parçalandý. Dicle Elektrik Daðýtým ekipleri, geçtiðimiz Çarþamba günü kaçak kullanýmýnýn yüzde 91'e ulaþtýðý Ýkiköprü beldesinde OSOS uygulamasý için çalýþma baþlatmak istemiþ, ancak belde sakinlerinin tepki göstermesi üzerine jandarmanýn talebiyle enerji þirketi elemanlarý çalýþma yapmadan buradan ayrýlmýþtý. Cumartesi günü bir kez daha güvenlik güçleri eþliðinde beldeye giden ekipler, bu kez ateþ yakýp yolu kapatan, güvenlik görevlilerini taþlayan gruplarla karþýlaþtý. Eylemci grup daðýldýktan sonra söz konusu beldede OSOS yerleþtirme çalýþmalarýna baþlandý. Yapýlan çalýþmalarla iletim hatlarý deðiþtirilen yerlerde OSOS kullanýmý için 3 pano takýldý. Elektrik þirketinin ekipleri hava kararýp beldeden ayrýldýktan sonra kimliði belirsiz bazý kiþiler, kurulan OSOS panolarýna saldýrdý. Panolardan biri pompalý tüfekle açýlan ateþ sonucu tahrip edildi, biri kýrýldý, bir diðeri ise yakýlarak kullanýlamaz hale getirildi. Ertesi gün çalýþmalarýna devam etmek için beldeye gelen ekipler, yakýlmýþ, parçalanmýþ ve kurþunlanmýþ panolarla karþýlaþtý. Yapýlacak soruþturma için jandarmanýn tutanak tutmasýnýn ardýndan tahrip edilen panolar yenilendi ve beldede kaçak elektrik kullanýmýný ortadan kaldýracak OSOS uygulamasý için çalýþmalara devam edildi. Ümit ÖZDAL

CMYK

13 02 2018 0  
13 02 2018 0  
Advertisement