Page 1

Amerika’da tanýþtýlar, Diyarbakýr’da evlendiler Üniversite okumak için gittiði Amerika'da Tayvanlý Helen Chiu ile tanýþan Diyarbakýrlý genç, sevgilisiyle geleneksel bir düðünle dünya evine girdi. Tayvanlý gelin Chiu, yakýn arkadaþlarýnýn isimlerini ayakkabýsýna yazdýrmayý ihmal etmedi. Yabancý konuklar Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekti. 5’DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

12 Aðustos 2018 Pazar

Fiyatý:s 25 Krþ

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Diyarbakýr’da sürücüler biraraya gelecek 'Motorcu Dostu Trafik' projesi ile trafikte motosiklet ve diðer araç kullanýcýlarýný karþýlýklý empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamýnda baþlattýðý Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Diyarbakýr ile devam ediyor. Bugün Bezgin Bekir Cafe'de düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek. 7’DE

YiNE BiSMiL ‘ Yansýmalar’ resim sergisi sergilenmeye devam ediyor Diyarbakýr'da 39 öðrencinin ürettiði 185 eserden oluþan 'Yansýmalar' sergisi Sümerpark Sergi Salonu'nun ardýndan Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde sergilenmeye baþlandý. 2’DE

Çermik Milli Eðitim Müdürlüðünde proje ataðý Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan 'Çermik Okulöncesi Eðitim Merkezi' ve 'Okul Öncesinden Baþlayarak Daha Ýyi Bir Gelecek Kodluyoruz' baþlýklý iki proje ajans tarafýndan destek programýna kabul edildi. 4’DE

Ahmet BEÞENK

ivitelerle Gerçekleþtirdikleri akt bu farkýndalýkla farkýndalýk yaratan, arý grafiðini da hem okullardaki baþ a ki çýtayý hem de okul sporlarýnd yükseðe çýkara dah gün en geç her li Eðitim Mütan Bismil ilçesi Mil ilke imza bir e'de kiy Tür ü dürlüð liseden mede sin ilçe mil Bis atarak doðru tercin gen 539 Bin zun olan cih DanýþTer için larý ma cihler yap du. Bu kokur rý nla isyo manlýðý Kom encilerin misyon aracýlýðý ile öðr r yapmasýnýn daha düzgün tercihle HABERÝ 8’DE önü açýlýyor.

CMYK

Kafa kafaya çarpýþtýlar Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpýþtýðý kazada þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý. 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

‘Yansýmalar’ resim sergisi sergilenmeye devam ediyor

Diyarbakýr'da 39 öðrencinin ürettiði 185 eserden oluþan 'Yansýmalar' sergisi Sümerpark Sergi Salonu'nun ardýndan Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde sergilenmeye baþlandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý bünyesinde yetiþkin ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen Görsel Sanatlar Eðitimi kapsamýnda temel sanat, yaðlýboya ve çocuk atölyelerinde yýl boyu uzman eðitmenler tarafýndan eðitilen kursiyerlerin eserleri-

nin yer aldýðý 'Yansýmalar' karma sergisi Büyükþehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaþam Alaný Sergi Salonu'ndan sonra Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde sergilenmeye baþlandý. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yaðlýboya, pastel, kuruboya, suluboya, hat ve ebru sanatý kurslarýndan faydalanan 39 kursiyerin çalýþmalarýnýn yer aldýðý sergide 185 eser sergileniyor. 7-14 yaþ çocuk grubunun çalýþmalarýnýn da yer aldýðý 'Yansýmalar' sergisi, 17 Aðustos 2018 Cuma gününe kadar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak. Ümit ÖZDAL


12 Aðustos 2018 Pazar

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Kafa kafaya çarpýþan araçlarda kimsenin burnu bile kanamadý Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpýþtýðý kazada þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde Çermik-Siverek yolu Marho mevkiinde bulunan ve sýk sýk trafik kazalarý meydana geldiði için halk tarafýndan 'Ölüm virajý' olarak adlandýrýlan kavþakta kafa kafaya çarpýþan otomobillerden biri tarlaya uçtu. Kazada þans eseri araç sürücülerinin burnu bile kanamadý. Çermik ilçesinden Baþarý Mahallesine giden 06 LFJ 32 plakalý otomobil ile Siverek yönünden Çermik'e gelen 35 KD 3700 plakalý oto-

mobil kafa kafaya çarpýþtý. Sürücünün ismi öðrenilmeyen 06 LFJ 32 plakalý otomobil, çarpýþmanýn etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada her iki otomobilin ön tarafýnda maddi hasar oluþurken, otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Keskin virajda sýk sýk kazalarýn meydana geldiðini belirten sürücüler, bu konuda bir an önce tedbirlerin alýnmasýný isterken, sürekli bu kavþakta trafik kazalarýnýn yaþandýðý hatýrlatýldý. ÝHA

Üzerine televizyon düþen çocuk öldü

Un yüklü týr küle döndü Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde un yüklü bir týr henüz tespit edilemeyen bir nedenle birden alev aldý. Kýsa sürede alevlerin yükseldiði týr küle dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaþýk 2 saatlik çalýþmanýn ardýndan yangýný söndürdü. Uludere ilçesine baðlý Þenoba beldesinden Hakkari istikametine seyir halinde olan un yüklü týr bilinmeyen bir nedenle alev aldý. Sürücünün canýný zor kurtardýðý olayda yol ortasýnda yanan týra belde sakinleri ilk müdahaleyi yaptý. Þenoba Belediyesine ait itfaiye ekipleri 2 saat boyunca yangýný söndürmeye çalýþtý. Yangýnda týr küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yanan araç nedeniyle uzun araç kuyruklarý oluþtu. Küle dönen aracýn söndürülmesiyle yol tekrar trafiðe açýldý. ÝHA

Þanlýurfa'nýn Eyyübiye ilçesinde evinde oyun oynadýðý sýrada üzerine televizyon düþen 3 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine baðlý Hayatti Harrani Mahallesi'nde yaþandý. Ýddiaya göre, evinde oyun oynadýðý sýrada üzerine televizyon düþen Elifnur Mervan (3), aðýr yaralandý. Yaralý çocuðu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Saðlýk ekiplerine bildirdi. Ýhbarla olay yerine giden ekipler, yaralý çocuðu Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. Burada tedavi altýna alýnan Mervan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Þanlýurfa Adli Týp Kurumu morgunda otopsi iþlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakýnlarýna teslim edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

El yapýmý patlayýcý imha edildi Van'ýn Gürpýnar kýrsalýnda jandarma ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde PKK'lý teröristler tarafýndan yola tuzaklanmýþ el yapýmý patlayýcý düzeneði olay yerinde imha edildi. Van Valiliðinden yapýlan açýklamada, "Van Ýl Jandarma Komutanlýðýnca; Gürpýnar ilçesi Taþlýca Mahallesi kýrsalýnda, bölgede yaþayan duyarlý vatandaþlarýn jandarmaya verdiði bilgiler doðrultusunda, 10 Aðustos 2018 günü icra edilen Þehit Jandarma Er Burhan Kýlýç Operasyonunda; Gürpýnar-Yalýnca karayoluna tuzaklanmýþ el yapýmý patlayýcý düzeneði tespit edilmiþ ve yerinde imha edilmiþtir. Bölgemizde halkýn huzur ve güvenliðini saðlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralýksýz devam edilmektedir" denildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

Çermik Milli Eðitim Müdürlüðünde proje ataðý Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan 'Çermik Okulöncesi Eðitim Merkezi' ve 'Okul Öncesinden Baþlayarak Daha Ýyi Bir Gelecek Kodluyoruz' baþlýklý iki proje ajans tarafýndan destek programýna kabul edildi. Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Bozdoðan, müdürlükleri tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan projenin kabul edildiðini söyledi. Bozdoðan, proje ile birlikte okulöncesi öðrencilere kodlama eðitimi, fen bilimleri, akýl oyunlarý ve spor alanlarýnda daha kaliteli eðitim verme imkaný saðlayacaklarýný söyledi.

Katkýlarýndan dolayý proje ortaðý olan Çermik Belediyesine teþekkür ettiklerini belirten Bozdoðan, "2018 yýlý okul öncesi eðitim standartlarýnýn artýrýlmasý mali destek programý çerçevesinde Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde okul öncesi eðitim alanýnda okullaþma oranýný arttýrmak ve olumsuz çevresel koþullarda yaþayan dezavantajlý bölgelerdeki çocuklarýn diðer çocuklara göre eksik yöndeki eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan çýkýlan 2018 Yýlý Okul Öncesi Eðitim Standartlarýnýn Artýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda ajansa toplamda 211 proje teklifi sunuldu. Deðerlendirme sonuçlarýnda 55 proje destek almaya hak kazandý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olarak 2 projemiz destek almaya hak kazanmýþtýr. Bu projelerimiz ile Çermik'te okul öncesi eðitimde okullaþma oranýný Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn hedefleri doðrultusunda arttýrmak, okul öncesi eðitimde farkýndalýk oluþturmak, ilçemizde olumsuz çevresel koþullarda yaþayan dezavantajlý bölgelerdeki çocuklarýn diðer çocuklara göre eksik yöndeki eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak, ilçemizdeki okul öncesi eðitim kurumlarýnýn yeni yöntem ve modern yaklaþýmlara uygun gerekli fiziki, beþeri ve teknik altyapýsýnýn güçlendirilerek eðitimin kalite ve cazibesini artýrmak, öðrencilerimizin okula olan ilgisini artýrmak ve devamlýlýðýný saðlamayý hedeflemekteyiz" dedi. ÝHA

Daðcýlardan Sümbül'ün zirvesinde görsel þov Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporu Kulübü ile Zirve Daðcýlýk Kulübü öncülüðünde bir grup daðcý, Sümbül Daðý'na zirve týrmanýþý gerçekleþtirdi. Yaz ortasýnda gerçekleþtirilen zorlu týrmanýþ havai fiþek gösterisi ile görsel þölene dönüþtü. Hakkari merkezli Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulübü ile Zirve Daðcýlýk Kulüpleri öncülüðünde birçok daðcý ile gezginin hayallerini süsleyen 3 bin 740 rakýmlý Sümbül Daðý'na iki günlük zirve týrmanýþý düzenlendi. Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Hacý Tansu'nun rehberliðinde, Depin Kontrol Noktasýndan týrmanýþa baþlayan 2'si kadýn 17 daðcý, 8 saat sonra 2 bin 900 rakýmda kamp yapacaklarý maðaraya ulaþtý. Bir maðarada geceyi geçiren daðcý grup, burada havai fiþek gösterisi yapýp, yaktýklarý ateþin etrafýnda Kürtçe müzikler eþliðinde geç saate kadar eðlendiler. Sümbül Daðý týrmanýþýný takip eden ÝHA muhabiri Mimar Kaya, Sümbül'ün zirvesine çýkan ilk gazeteci olurken Kaya, yüzde 70 eðimli olan daða zorlu bir týrmanýþ gerçekleþtirdiklerini söyledi. Zirve defterine gazeteci sýfatý ile ilk yazýyý yazan Kaya, týrmanýþýný kýz arkadaþýna armaðan etti.

Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Safiye Tansu, Cilo Daðcýlýk ile Zirve Daðcýlýk Spor kulüplerinin ortak faaliyeti ile Sümbül Daðý'na týrmanýþ gerçekleþtirdiklerini belirterek, "Sabah saat 05:30'da yola çýktýk. Yaklaþýk 8 saat sonra kamp alanýmýza geldik. Bugün burada kalacaðýz. Yarýn erkenden zirveye çýkacaðýz. Arkadaþlar zirve defterine kendi duygu ve düþüncelerini yazacaklar. Aramýzda Çukurca ve Van'dan gelen daðcýlar var. Ekipte iki kadýn daðcýyýz. Týrmanýþa katýlan bütün arkadaþlarýma teþekkür ederim" dedi. Muharrem Parlak isimli daðcý ise, Zirve Daðcýlýk ile Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulüplerinin düzenledikleri Sümbül Daðý týrmanýþýna Çukurca'yý temsilen katýldýðýný söyledi. Parlak, "Týrmanýþýn birinci gününü kamp alanýnda geçirdik þuan da zirvedeyiz. Birazdan zirve defterine anýlarýmýzý, yaþadýklarýmýzý yazacaðýz. Hacý Tansu hocamýza katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ederim" dedi. Harran Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðrencisi Nursel Tunç da yaz tatilini Hakkari'de geçirdiðini ancak tatilini boþ geçirmek istemediðini belirtti. Tunç, "Abimin üyesi olduðu Cilo Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulübüne katýldým ve Sümbül Daðý'na zirve yapmaya karar verdim. Zorlu bir týrmanýþtý fakat aþmak gerçekten zevkli çok þey yaþatýyor. Daðýn ortasýna geldiðimizde artýk akþam oldu ve bir maðarada konakladýk. Güzel keyifli bir geceydi. Havai fiþekler ile süsledik Hakkari'den çok güzel bir görüntü oluþtu" dedi. Týrmanýþýn ikinci gününde sabahýn erken saatlerinde zirveye ulaþmak için harekete geçen daðcýlar yaz ortasýna denk gelen zorlu týrmanýþýn ardýndan Sümbül Daðýnýn zirvesine çýkarak zirve defterine duygu ve düþüncelerini yazdýlar. Bu arada daðcýlarýn zirveye çýktýklarý sýrada dað keçileri görüntülere yansýrken, Sümbül'ün zirvesinde hatýra fotoðraflarý çektiren daðcýlar tekrar kamp yerine geri geldiler. Güzel bir görsel þova dönüþen sümbül Týrmanýþýnýn ardýndan daðcýlar kente geri döndüler. ÝHA


12 Aðustos 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Gelin Tayvan’dan damat Amerika’dan düðün Diyarbakýr’da Diyarbakýrlý 32 yaþýndaki Utku Kocatürk, yaklaþýk 13 yýl önce üniversite okumak için Amerika'ya gitti. Burada eðitimini almaya devam eden Utku, 10 yýl önce arkadaþýnýn daveti üzerine bir partiye katýldý. Arkadaþlarý ile eðlenen Utku, ileride hayatýný deðiþtirecek aþký Helen ile burada tanýþtý. Partide bir süre sohbet edip tanýþan Utku ile Helen'in arkadaþlýklarý çok kýsa bir süre içerisinde aþka dönüþtü. 10 yýl boyunca gözleri birbirlerinden baþka kimseyi görmeyen çift, birkaç kez Diyarbakýr'a gelip gezme fýrsatý buldu. Helen Chiu, akrabalarý ile geldiði Diyarbakýr'a hayran kalýp Amerika'nýn yolunu tuttu. Diyarbakýr hayraný gelin düðünü burada yapmak istedi Okulu bitirip Amerika'da çalýþmaya baþlayan genç adam, geçtiðimiz aylarda Amerika'da Helen'e evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Helen, sevgilisinin ailesinin geleneklerine göre düðünü Diyarbakýr'da yapmak isteyince Utku telefona sarýlarak durumu ailesine bildirdi. Kýsa sürede hazýrlýklarýný tamamlayan aile, gelinleri Helen Chiu ve akrabalarý ile arkadaþlarýný Diyarbakýr'da aðýrladý. Önce turistik bir gezi yapan Chiu ve ailesi daha sonra düðün hazýrlýklarýna baþladý. Tayvanlý Helen ayakkabýsýnýn altýna yakýn arkadaþlarýnýn ismini yazdý Tayvanlý gelin Helen Chiu düðün hazýrlýklarý öncesinde gelenek ve görenekler hakkýnda Utku ve ailesinden bilgi aldý. Düðün öncesinde gelinin ayakkabýsýnýn altýna evlenmeyen akraba ve arkadaþlarýnýn

Üniversite okumak için gittiði Amerika'da Tayvanlý Helen Chiu ile tanýþan Diyarbakýrlý genç, sevgilisiyle geleneksel bir düðünle dünya evine girdi. Tayvanlý gelin Chiu, yakýn arkadaþlarýnýn isimlerini ayakkabýsýna yazdýrmayý ihmal etmedi. Yabancý konuklar Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekti. isimlerinin yazýldýðýný öðrenen Chiu, çok garipsediði bu geleneði hemen hayata geçirdi. Yakýn arkadaþý Kristen, Asmin ve Nimet'in isimlerini ayakkabýsýnýn altýna yazdýran Helen, isimlerin oyun oynayarak silinmesi temennisinde bulundu. Rock ile girdiler, dansla devam ettiler, halayla bitirdiler Dün akþam bir otelde gerçekleþtirilen düðün öncesi Helen ve yakýn arkadaþlarý, geleneklere göre bir kuaföre gidip hazýrlandý. Daha sonra müstakbel eþi ile birlikte düðün fotoðrafý çekimine giden çift ardýndan aileleri ile birlikte düðünün yapýlacaðý otele geçti. Gelin ve damadýn isteði üzerine rock müzik eþliðinde alana gelen çift, burada bir süre þarkýya eþlik edip oynadý. Slow bir müzik eþliðinde dans eden çift, daha sonra Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekip gönüllerince eðlendi. Damat ve Tayvanlý gelin, halayýn ardýndan çiftetelli oynamayý da ihmal etmedi. Yabancý konuklar havada uçuþan dolarlarý þaþkýn bakýþlarla izledi Düðüne katýlan Tayvan, Amerika ve Japon misafirler de halay kültürüne çabuk ýsýndý. Ellerine

mendil alan Helen Chiu'nun anne, babasý ile akrabalarý ve arkadaþlarý bir anda oturduklarý masadan kalkarak halay çekmeye baþladý. Bir süre oynanan oyunu çözmeye çalýþan yabancý konuklar gecenin sonuna kadar halay çekti. Öte yandan damadýn akrabalarý, oyun oynandýðý sýrada halaydakilerin üzerine dolar yaðdýrdý. Bu durum karþýsýnda þaþýran konuklar, ellerine aldýklarý dolarlarý bir süre inceledikten sonra tekrar yere attý. "Diyarbakýr'ýn tehlikeli olmadýðýný göstermek için düðünü burada yapmaya karar verdik" Utku Kocatürk, Amerika'ya öðrenci olarak gittiðini ve Helen ile New York'ta tanýþtýðýný söyledi. Kocatürk, "Helen Tayvanlý, tanýþmamýz çok spontane geliþti. Benim çocukluðum Diyarbakýr'da geçti, eþim de daha önce burayý ziyaret etmiþti, çok gezmiþtik ve eþim Diyarbakýr'ý çok beðenmiþti. Kültürümüz ve çeþitlilik onun çok hoþuna gitmiþti. Hem akrabalarýmýzýn burada oluþu hem de Diyarbakýr'ýn kötü, tehlikeliymiþ gibi yansýtýlýyor, bunun böyle olmadýðýný göstermek için burada düðünümüzü yapmaya karar verdik. Eþim her ne kadar buraya gelmiþ olsa da bizim kültürümüze çok yabancý. Biz tam anlamýyla bir düðün olsun istediðimiz için düðünümüzü burada yapmak istedik, Helen de burada yapmak isteyince Diyarbakýr'ýn yolunu tuttuk. Çok farklý bir duygu içerisindeyiz" dedi. Gelin Helen Chiu ise, Utku ile bir arkadaþlarýnýn partisinde tanýþtýklarýný belirterek, "10 seneden beri beraberiz. Diyarbakýr'da düðün yapmamýzýn sebebi, buranýn çok güzel, kültür açýsýndan çok güzel bir yer olmasýdýr. Yalnýz bu durum çok fazla anlaþýlmýyor, burasý hem tarihi dokusu hem insaný ile çok farklý bir yer, biz de bu nedenle düðünümüzü burada yapmaya karar verdik" diye konuþtu. Genç çift, Tayvan, Amerika ve Japonya'dan gelen misafirler ve konuklar gecenin geç saatlerine kadar Türkçe ve Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekip oyun oynadý. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

Van’da 9. Van Denizi Su Sporlarý Festivali baþladý Van Valiliði, Van Büyükþehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Ýpekyolu Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen '9.Van Denizi Su Sporlarý Festivali' baþladý.

'9.Van Denizi Su Sporlarý Festivali' Edremit Belediyesi ev sahipliðinde Kent Meydaný'nda düzenlenen festival, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Festivalde açýlýþ konuþmasýný yapan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, Van'ýn köklü geçmiþine deðinerek, "Bu festival; birçok uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ, bin 700 metre rakýmýyla dünyadaki tek sodalý göle sahip olan ve yine kahvaltýsý ve kedisi, uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ geçmiþi ve Türkiye'de en çok güneþ gören ikinci il olmasý hesabýyla Van ilimizde gerçekleþiyor olmasý, bu festivale katýlan misafirlerimize eþsiz fýrsatlar sunuyor. Ýlimizde baþta su sporlarý olmak üzere birçok spor branþýnda ciddi bir yükselme olduðunu gözlemlemekteyiz. Sadece kano ve kürekte 500 faal sporcumuz var. Yüzme sporlarýnda da yine 500 gencimiz eðitim almaktadýr. Bunun yanýnda yüzme alanýnda 4 bin çocuðumuz yüzme kursuna devam ediyor. 4 yýl gibi kýsa süre olmasýna raðmen ulusal düzeyde ciddi baþarýlar aldýðýmýzý biliyoruz. Kürek dalýnda 4 ayrý madalyayla sporcularýmýzýn ilimize dönmesi haliyle göðsümüzü kabarttý. Umarým bundan sonra da katýlýmý artarak devam eder. Ýki gün sürecek olan müsabakalarda tüm sporculara baþarýlar diliyor, festivalin düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise festivalin Van'ýn tanýtýmý açýsýndan önemli olduðuna

vurgu yaparak, "Bizim denizimiz, hakikaten Vanýmýzýn en büyük, en deðerli nimeti. Bu nimeti doðru kullanmak, verimli kullanmak lazým. Ýþte þu an yapýlmakta olan organizasyon da bunun bir iþareti, bir ifadesidir. Van'ýmýzýn geleceðinde turizm, en önemli sektörümüz. Bu sektörü yoðun bir þekilde deðerlendirmek de, Van denizimiz ile alakalý projelerimizin büyüyerek geliþtirilmesidir. Bu organizasyonu da iþte onlardan bir basamak, bir ön adým olarak deðerlendirirsek, Ýnþallah ilimiz adýna, Edremitimiz adýna da bir geliþme, güzel bir fýrsata dönüþtürebiliriz" ifadelerini kullandý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Nevzat Ýnanç da, su sporlarýnýn Van Denizi ve Van adýna önemli bir aktivite olduðunu dile getire-

Osmanlý dönemine ait mezar bulundu

rek, "Van'ýn tanýtýmý açýsýndan önemli olan bu festivali son derece önemsiyoruz. Bu yýl 9'uncusunu düzenlerken, önümüzdeki yýl 10'uncu Van Denizi Su Sporlarý Festivalinin de startýný vermiþ bulunmaktayýz. Önümüzdeki yýl Allah kýsmet ederse çok büyük, çok geniþ katýlýmlý bir etkinlikle 10'uncu yýlýný yine bu mekanda kutlamaya gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Su sporlarýnda yaklaþýk 4 yýllýk geçmiþe sahip olan Van'ýn; kano, kürek ve yelken branþlarýnda baþarýlý bir grafik çizdiðini ifade eden Ýnanç, "7 yýllýk bir geçmiþe sahip olduðumuz yüzme branþýnda diðer illere göre kýsa sürede çok mesafe kat ettiðimizi ifade etmek istiyorum. En son bugün Elazýð'da yapýlan 1. Etap grup yarýþmalarýnda 27 madalya ile ilimize dönen yüzücülerimiz, ilimizde düzenlenen ve 12 ilin katýldýðý ikinci etap grup finallerinde ise kýzlar ve erkekler takýmlarýnda toplam 67 madalya alarak bizleri gururlandýrmýþlardýr" dedi. Edremit Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Atýf Çiçekli de, "Kentimizin özellikle turizm üzerinde turizm pastasýndan hak ettiði payý almasý için bu gibi festivallerin çok önemli olduðunu biz biliyoruz. Is-

rarla sýrtýný denize dönen kentin yüzünü denize döneceðini ve bunun için her türlü çalýþmayý yapacaðýmýzý söylemiþtik. Geçmiþte de yapmýþtýk þuanda da valiliðimiz, büyükþehir belediyemiz, Ýpekyolu Belediyemiz, Edremit Belediyemizin destekleriyle kent meydaný sahil bandýmýzda su sporlarýný gerçekleþtiriyoruz. Ýki gün boyunca Van ve Edremit, bu tarz etkinliklerle dolu dolu keyifli zaman geçirecek" diye konuþtu. Festivali büyük bir heyecanla izleyen vatandaþlar ise Van'da vu tür organizasyonlarýn düzenlenmesinin önemli olduðunu ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ettiler. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan festival; plaj futbolu, plaj voleybolu, kano, yelken, kürek, dragon ve açýk su yüzme yarýþmalarý dile devam etti. Ýki gün sürecek festival yarýn yapýlacak olan ödül töreni ve akabinde Van oturma gecesi ile sona erecek. Festivale Van Vali Yardýmcýsý Ýbrahim Civelek, Edremit Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Atýf Çiçekli, Ýpekyolu Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Cemil Öztürk, kamu kurum ve kuruluþ amirleri ile vatandaþlar katýldý. ÝHA

Bitlis þehrinin ismini aldýðý Büyük Ýskender'in komutanlarýndan Badlis tarafýndan M.Ö. 312 yýlýnda yapýlan Bitlis Kalesi kazý çalýþmalarýnda, Osmanlý dönemine ait olduðu tahmin edilen mezar bulundu. Günümüzde sadece kale surlarýnýn bulunduðu bölgede son zamanlarda yapýlan onarýmlar sonucu, kale muhteþem görüntüsüne de tekrar kavuþtu. Ýçerisinde 300 ev, han, cami ve minaresi bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ahlat Müze Müdürlüðünün baþkanlýðýnda ve Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Öðretim Üyesi Dr. Korkmaz Þen'in Bilimsel Danýþmanlýðýnda kazý çalýþmalarý devam ediyor. Büyük bir titizlikle fýrçalar ve spatulalarla kazý çalýþmalarýnýn yapýldýðý Bitlis Kalesi'nde bazý mimari yapýlar ve sikkeler bulundu. ÝHA


12 Aðustos 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Diyarbakýrlýlar, “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek 'Motorcu Dostu Trafik' projesi ile trafikte motosiklet ve diðer araç kullanýcýlarýný karþýlýklý empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamýnda baþlattýðý Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine Diyarbakýr ile devam ediyor. Bugün Bezgin Bekir Cafe'de düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek. Aytemiz, trafikte empati yaratma amacýyla baþlattýðý karþýlýklý anlayýþa dayalý kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Motorcu Dostu Trafik'in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Diyarbakýr ile devam ediyor. Tüm araç sürücülerine ulaþmayý hedefleyen proje kapsamýnda; motosikletiyle üç kýtayý arþýnlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüþün önemini anlatarak güvenlik donanýmlarý kullaným bilincinin yükseltilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýna katký saðlayacak. "Asil Özbay'la Yol Deneyimleri" söyleþisi 12 Aðustos Pazar günü saat 15:30'da Peyas Mah. Mahabad Bulvarý No:74/A Kayapýnar, Diyarbakýr adresinde bulunan Bezgin Bekir Cafe'de gerçekleþecek. Akademisyen kimliðinin yaný sýra 16 yýllýk motosiklet kullanýcýsý olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiði 11 farklý

ülkenin yollarýnda edindiði deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüþün ve güvenlik donanýmlarýnýn önemini, diðer araçlarýn yolda-

ki motosiklet kullanýcýlarýna sergiledikleri davranýþlarýn hayati önemlerini paylaþýyor. Ýlk etapta Ýstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan'da toplam 500 motosiklet severle buluþulan etkinliklerin ikinci ayaðýnda Van ve Diyarbakýr'ýn ardýndan Gaziantep, Adana ve Mersin'de motosiklet severlerle bir araya gelinecek. Yýlsonuna kadar 24 ayrý ilde söyleþiler düzenlenmesi hedeflenen proje ile ilgili detaylý bilgiler http://www.motorcudostutrafik.com.tr adresinde yer alýyor. TRAFÝKTE EMPATÝ 'Motorcu Dostu Ýstasyon' projesinin bir ileri aþamasý olarak, 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi" söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diðer taþýt kullanýcýlarýnýn birbirlerini daha iyi anlamasý ve güvenli bir sürüþ ortamý saðlanmasý için, planlý, programlý, sürekli ve sürdürülebilir bir þekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. Proje sponsorlarý arasýnda baþta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), Yuasa yer alýyor. Destekleyen kurumlar arasýnda da MKSF (Motosiklet Kullanýcýlarý ve Sporlarý Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneði), Suzuki ve TMP(Türkiye Motosiklet Platformu) bulunuyor. Kerem DOÐAN


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

YiNE BiSMiL, Gerçekleþtirdikleri aktivitelerle farkýndalýk yaratan, bu farkýndalýkla da hem okullardaki baþarý grafiðini hem de okul sporlarýnda ki çýtayý her geçen gün daha yükseðe çýkartan Bismil ilçesi Milli Eðitim Müdürlüðü Türkiye'de bir ilke imza atarak Bismil ilçesinde liseden mezun olan Bin 539 gencin doðru tercihler yapmalarý için tercih Danýþmanlýðý Komisyonlarý kurdu. Bu komisyon aracýlýðý ile öðrencilerin daha düzgün tercihler yapmasýnýn önü açýlýyor. AHMET BEÞENK Son birkaç yýl içersinde baþarý çýkasý her dönem daha fazla artan ve hedef büyüten Bismil Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü bu kez de üniversite sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilerinin doðru tercihler yapmalarý için Tercih Danýþmanlýðý Komisyonlarý kurdu. Geçtiðimiz Pazartesi günü ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonunda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, Þube Müdürleri, Lise ve Dengi Okul Müdürleri ve Tercih Danýþmanlýðýnda görevli Rehber Öðretmenlerinin katýlýmýyla birlikte bir toplantý gerçekleþtirildi.

Yapýlan toplantýda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, geliþen ve deðiþen Türkiye'nin vizyonunda

üniversite eðitiminin önemine deðinerek, aydýnlýk bir Türkiye için gençlerimizin bu serüvende hak ettikleri yeri almanýn gerekliliðine vurgu yaparak þunlarý kaydetti: "Bismil'de bu yýl liseden mezun olan Bin 539 tane gencimizin üniversite hayalleri kuruyor. Bismil Milli Eðitim Camiasý olarak üzerimize düþen sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirmek bizim için kutsal bir görev. Bu sene ilk defa uygulanmakta olan üniversite sistemiyle birlikte hem taban puanlarýn hem de yerleþtirmeye esas yüzdelik dilimleri deðiþtiði. Bu sene öðrencilerin yapacaklarý tercihlerde tercih danýþmanlýðý daha da önemli bir hale geldi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olarak 7-14 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak olan üniversite tercihleri esnasýnda

Ýlçemizdeki tüm genel ve özel liselerde tercih danýþmanlýðý komisyonlarýnýn kuruldu. Ýlçemizden hem bu yýl hem de geçen yýllarda mezun olan bütün öðrenciler bu imkandan istifade edebilecekler." dedi. Yapýlan Tercih Danýþmanlýðý Toplantýsýnda gerek Okul Müdürleri gerekse Tercih Danýþmanlýðýnda görevli Rehber Öðretmenlere de söz hakký verildi. Yapýlan beyin fýrtýnasýnda üzerinde durulan önemli konular þu þekilde masaya yatýrýldý: -2018 TYT'de önlisans ve Yetenek Sýnavlarýyla öðrenci alan lisans için programlarý için en az 150 puan alýnmasý gerektiði -2018 AYT'de lisans programlarýna tercih yapabilmek için en az 180 puan alýnmasý gerektiði, -2018 TYT ve AYT tercihlerinde geçen senelerin yüzdelik dilimlerinin göz önünde bulundu-


12 Aðustos 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

YiNE BiR iLK…

rularak tercih sýralamasýnda alt ve üst sýnýrlarýn tespitinin iyi saptanmasý gerektiðinin, -Öðrencilerin tercihlerini yaparken sýralamayý göz önünde bulundurulmasý gerektiðinin, -Sýralamayý, öðrencinin gitmek istediði bölüm ve okumak istediði üniversite esas alýnarak yapýlmasý gerektiðinin, -Tercih listesini en yüksekten en düþüðe doðru deðil, okumayý en çok istediðiniz bölüm ve üniversiteye göre oluþturulmasý gerektiðinin, -Okumak istediðiniz bölümün ve üniversitenin olanaklarýnýn iyice araþtýrýlmasý gerektiðinin, -ÖSYM'nin kýlavuzunu mutlaka okuyup, incelenmesi ðerektiðinin, -"Ýleride hangi mesleði yaparsam mutlu olurum?" sorusunu kendinize sormamýz gerektiðinin, -Üniversite tercihlerinde ve meslek seçimlerinde puan ve ba-

þarý sýralamasý kadar kiþisel özelliklerinde de çok en önemli olduðunun bilinmesi gerektiðinin, -Mesleki açýdan istihdam yönünden önü açýk bölümlerin tercih edilmesinin gelecek yaþantýmýzý planlamamýzda büyük pay sahibi olduðunun bilinmesi gerektiðinin önemi. 2018 Yüksek Öðretim Kurumlarý Sýnavlarý sonrasý tercih süreci ile ilgili olarak açýklamalarda bulunan Ak þunlarý kaydetti; "Milli Eðitim Müdürlüðü olarak ilçemizin eðitim kalitesini artýrmak, geleceðimizin teminatý yavrularýmýza en iyi eðitimi vermek için tüm gayretimizle emek harcamaktayýz. Adaylar yapacaklarý tercihlerle gelecekte öðrenim göreceði yükseköðretim programý ile mesleðini dolayýsýyla da yaþam biçimini belirleyeceklerdir. Bu nedenle ilçe genelinde okullarýmýzda tercih danýþmanlýðý bürosu oluþturduk, tercih danýþ-

manlýðý bürolarýnýn bir tanesini daha geniþ kitlelere hitap edebilmesi amacýyla Þehit Öðretmen Ay-

þe Numan Konakçý (Eski Belediye Önü) parkýnda danýþmalýk hizmeti veriliyor. Tercih danýþmalýðý standýmýz 14 Aðustos tarihine kadar hafta sonu da dahil hizmet verecek. Eriþimin zor, tercih yapacak öðrenci sayýsýnýn az olduðu bölgelerde, öðrenci ve velilerin tercih danýþmalýðý ihtiyaçlarý mobil ekipler aracýlýyla karþýlýyoruz. Tercih yaparken elbette ki yüksek puanla yerler yazýlabilir, ama bunlar ilgiye ve yeteneklerimiz doðrultusunda olan bölümlerse. Gerçekten bu sürece baþladýðýmýza hedefimizde olan, planlarýmýzda olan bölümlerse evet onlar kesinlikle yazýlabilmelidir. Ama puaným bu kadar geldi diye hedefleri deðiþtirmek, farklýlaþtýrmak, baþta hiç hayalini kuramadýðý bir bölümü þimdi hayal etmeye çalýþmak bazen sürprizlerle karþý karþýya býrakabiliyor." dedi. 24 tercih hakký da kullanýlsýn diyerek açýklama yapan rehber öðretmen Leyla Arslan ise gerekçelerini þu cümlelerle özetledi: "En önemli þey tabi ki bu sene tercih yapmalarý normalde 24 tercih haklarý var. 24 tercih hakkýnýn tamamýný kullanmalarý þanslarýný artýrmak bakýmýndan bu sene çok önemli ve yararlý olacak. Yeni sýnavda ortaya çýkan daðýlýmlar geçen yýlýn baþarý daðýlýmlarýyla çok eþdeðer bir þekilde ilerlemiyor. Bu nedenle öðrencilerin biraz daha geniþ bir yelpazeden geniþ bir makasla tercih yapmalarý onlarýn faydalarýna olacaktýr. Geçen yýlýn puan ve sýralarýný pek referans almasýnlar. Geçen yýlýn belki sayýsal puan türünde sýralarý biraz referans alýnabilir ama eþit aðýrlýk ve sözelde sapmalar çok fazla olacak diye bekliyoruz." dedi.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

Aðrý’ya ait 180 çeþit yemek kitaplaþtýrýldý Aðrý'ya Valiliði yüzyýllardan bu yana Aðrý'da yapýlan birbirinden farklý 180 çeþit yemeði kitaplaþtýrarak ilk kültürel yayýnýný gerçekleþtirdi.

Aðrý'da son dönemlerde baþarýlý projeleri hayata geçiren Aðrý Valiliði kültürel yayýn anlamýnda bir ilke imza attý. Aðrý yöresine ait 180 çeþit yemek fotoðraflarý ve tarifleri ile birlikte kitap haline getirildi. 256 sayfalýk kitap yakýn zamanda vatandaþlara da daðýtýlacak. Basýmý yapýlan 'Aðrý Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri' kitabý ile ilgili açýklamalarda bulunan Aðrý Valisi Süleyman Elban, kitabýn Aðrý'nýn yöresel yemek kültürünün gelecek kuþaklara aktarýlmasý için bir ilk olduðunu söyledi. Elban, "Aðrý ilimiz, Doðu'da, Orta Asya'dan gelen "Ýpek Yolu" üzerinde bulunmaktadýr. Doðubayazýt ve Aðrý, eski çaðdan beri önemini koruyarak, yerleþmeye sahne olmuþtur. Osmanlý Devleti döneminde sancak merkezi olan Bayazýt bölgesi ile birlikte bu bölge önemli bir kültür þehri haline gelmiþtir" dedi.

Geleneksel mutfak kültüründe Aðrý'nýn eski ve özgün yemeklere

sahip olduðuna deðinen Elban, "Aðrý çok özgün yemeklere sahiptir. Bu özgün yemekler arasýnda Selekeli (Sac kavurma), Gosteberg (Buðulama-çoban buðulama), Sahan kebabý, Zegme, Kuru meyveli keledos, Týrsok, Sengesir, Arpa yarmalý sebze asý, Ciris (Gulik)asý, Dað kebabý, Sýrdan kebabý, Tandýrda kuzu güveç, Bozbas (piti), Tas köfte, Mercimekli eriþte pilavý, Kete, Binsel (Kýlor), Aþure, Zulbiya tatlýsý ile Anadolu'nun en eski diyet yemeði olan Abdigor Köftesi bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý. Aðrý'da geleneksel mutfak kültürü ve yemekleri ile ilgili bilimsel yayýnlarýn az olduðunu ifade eden Vali Elban "Aðrý'da yemek kültürü ile ilgili çalýþmalar yok denecek kadar az olduðu gibi çok sayýda yabani bitki, sebze ve meyve çeþitleri ile çorba, pilav, etli veya etsiz yemekler ile tursu, sirke, þerbet ve reçel çeþitleri unutulmak üzeredir. Bu kitapta, ilk kez 180'den fazla geleneksel yemek belgelenerek, deðerlendirilmiþtir. Bu çalýþma sayesinde, Aðrý bölgesinde yüzlerce yýldan beri oluþan kültür sentezi sonucunda geleneksel olarak yapýlan çorba, pilav, etli veya etsiz yemek, un ile yapýlan yiyecek, þerbet, reçel ve tatlý çeþitlerinin tescil ettirilerek, patentinin alýnmasý ve geleceðe aktarýlmasý saðlanacaktýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

Tunceli’de klimalý, kitaplý durak dönemi

Kilis’te salça telaþý baþladý Kilis'te vatandaþlar, domates ile biber salçasýný kendi elleriyle evlerinde yapmayý tercih ediyor. Kilisli hanýmlar, yerli domates ile biberin piyasaya çýkmasýndan sonra salça yapma geleneðini yüzyýllardan beri sürdürüyor. Kilis'te, bahçelerden toplanan domates ile biberler, odun ateþinde kaynatýldýktan sonra tepsilere dökülerek güneþte suyunun çekilmesinden sonra iyice katýlaþan domates ve biber salçalarý bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarýna veya serin yerlere kaldýrýlýyor. Kilisli ev hanýmlarý, yüz yýllardan beri gelenek olarak süren salça yapma alýþkanlýðýný sürdürürken, dýþarýdan hazýr yapýlan fabrikasyon salçalarýnýn kentte tercih edilmediði bildirildi. ÝHA

Tunceli'de vatandaþlarýn sýcak ve soðuktan korunmalarý amacýyla modern, klimalý duraklar hizmet vermeye baþladý. Tunceli'de belediye tarafýndan merkez Atatürk Mahallesi'nde modern klimalý duraklar yapýldý. Yapýlan duraklar hizmet vermeye baþladý. Duraklar kitaplýkta konuldu. Modern klimalý durak uygulamasýna iliþkin bilgi veren Vali ve Belediye Baþkan Vekili Tuncay Sonel, "Biz gerek yaz aylarýnda gerekse kýþ aylarýnda vatandaþlarýmýzýn otobüs beklerken hava koþullarýndan etkilenmemesi için 'Modern, Klimalý Duraklar' Projesini hayata geçirdik. Kapalý olan duraklarýmýz klima ve kitaplýktan oluþuyor. Vatandaþlarýmýz vasýta beklerken kitap okuyarak vakit geçirebilir. Modern, klimalý duraklarýmýzýn sayýsýnýn arttýrýlmasý için çalýþmalarýmýz ÝHA devam ediyor" dedi.


BÖLGE

12 Aðustos 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

450 yýllýk mescitte ilk namaz için gün sayýlýyor Elazýð'ýn tarihi Harput Mahallesinde bulunan ve restorasyon çalýþmasýnda sona yaklaþýlan 450 yýllýk Dabakhane Mescidinde ilk namaz kýlýnmasý için çalýþmalar son aþamaya getirildi. Ailelerinin geçimine katký saðlýyorlar Batman'ýn Sason ilçesinde yaþlarý 7 ile 15 arasýnda deðiþen çocuklar, topladýklarý incir ve semiz otunu çarþý merkezinde satarak ailelerinin geçimine katký saðlýyor. Aileleri tarafýndan bahçelerinde doðal olarak yetiþtirilen semiz otu ve incirleri büyüklerinin yardýmý ile kopararak ilçe merkezinde satan çocuklar, günlük yaklaþýk 100 ile 150 TL arasýnda para kazanýyor. Sason merkez meydanýnda açtýklarý tezgahlarda incirin kilosunu 5 TL'den semiz otunun kilosu ise 2 TL'den satan çocuklar ailelerinin bütçesine katký saðlamaktan dolayý mutlu olduklarýný belirtti. Yaptýklarý iþin kendilerine keyif verdiðini belirten çocuklar, ürünlerini genellikle Sason'dan Batman'a giden araçlarda bulunan yolculara sattýklarýný dile getirerek, ürünlerinin temiz ve organik olarak yetiþtirildiðinden dolayý kolayca satýldýðýný söyledi. ÝHA

Harput'un tarihi mirasýný canlandýrmak için Elazýð Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafýndan projelendirilen Osmanlý döneminden kalan 17. yüzyýla ait Dabakhane Mescidinin restorasyon projelerine yönelik çalýþmalarda sona yaklaþýldý. Harput kalesinin Kuzeydoðusunda yer alan ve dönemin Ýpek Yolu güzergahýnda bulunan 450 yýllýk tarihi mescidin, çevre düzenlemesi de hýzlý bir þekilde ilerliyor. Eski kayýt ve fotoðraflardan yola çýkýlarak aslýna uygun olarak restore edilen mescidin, 1,5 ay içinde bitirilip ibadete açýlacaðý belirtildi. Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz'ýn öncülüðünde Harput'ta toplam 17 proje çalýþmasý olduðunu belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atýcý, "Bu projelerle birlikte Harput, turizm cazibe merkezi haline gelmiþ olacak. Dabakhane Mescidi 1500-1600 yýllar içerisinde bulunmaktadýr. Biz bunu Osmanlý hurufat ve tahrir defterlerinde kayýtlarýna ulaþtýk. Öncelikle amaçlarýmýzdan biri bu mescidin yýkýlmadan hemen projesini çizerek ayakta tutulmasýný saðlamaktý. 2016-2017 yýllarý içerisinde Diyarbakýr Koruma Bölge Kurulundan ilgili izinleri altýktan sonra Dabakhane Mescidi'nde öncelikli çalýþmamýz kazý, hafriyat ve sondaj oldu. Bu çalýþmalarý tamamladýktan sonra proje dahilinde ilgili yere gön-

Akdamar Adasýna göl altýndan su götürülecek Kýbrýs'tan sonra ikinci büyük proje ile Akdamar'a beton bloklara baðlý borularla su gidecek. Van Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (VASKÝ), Van Gölü'nün altýndan Akdamar Adasýna su götürecek projenin uygulamasýnda önemli geliþmeler kaydetti. Göl altýndan geçecek su borularýn her biri 5 metre, aðýrlýðý ise 70 kilo olup beton bloklarýn içerisinden geçirilerek. Van Su ve Kanalizasyon Ýdaresi'nin (VASKÝ) tarafýndan yapýlan açýklamada, "Van tarihinde ki en önemli projesinde önemli geliþmeler yaþanýyor. Van'ýn en prestijli projesi olarak gösterilen ve uygulamaya alýndýktan sonra Türkiye'de gündem olan Akdamar Adasýna su götürme çalýþmalarý devam ediyor. Gevaþ Pýnarbaþý Mahallesinde doðan kaynak sularýnýn yaklaþýk 40 kilometrelik mesafeden Akdamar Adasýna götürülmesi çalýþmalarýnda ekipler yoðun gayret gösteriyor.Su isale

derdik. Projemiz onaylandýktan sonra Elazýð Belediyesi olarak 2017 yýlýnýn Aralýk ayýnda bu yapýnýn ihalesine çýktýk" dedi. Restorasyon çalýþmasýnýn ardýndan 450 yýllýk mescidin ibadete açýlacaðýný dile getiren Atýcý, "O dönemlerde Harput da, Ýpek Yolunun bir baðlantý yolundan geçmekteydi. Damar yolunda bulunan mescit, o dönem için kervan yolu güzergahýndaydý. Gelen misafirle burada ibadetlerini yaparak tekrar yollarýna devam ediyorlardý. Bu kervan yolunun öncelikli alanlarýnýn içerisinde bulunan mescitte belediye olarak rekreasyon çalýþmasýyla birlikte burayý cazibe merkezi getirmiþ olacaðýz. Yerli ve yabancý turistlerin ibadetlerini yaðacaðý bir alan oluþtur-

hattý çekimi ve depo yapýmý devam ederken, bir yandan da göl altýndan su götürme için hazýrlýklar yapýlýyor. Su altýndan geçirilecek borularýn özel yöntemlerle aðýrlýk baðlanmýþ beton bloklarýn içinden geçirilerek göl tabanýna yerleþtirilecek. Bu yöntem Kýbrýs Adasýna su götürme projesinden sonra Türki-

muþ olacaðýz" diye konuþtu. Restorasyon çalýþmasýnda yörenin taþýný kullandýklarýný aktaran Atýcý, "Restorasyonda uygun malzemeler tercih edildi. Bittikten sonra 20'ye yakýn cemaati olacak. Eskiden de üzeri kubbe ile örtülüydü. Bizde kubbe ile kapattýk ve kurþunlandý. Ýç kýsmýnda orijinal sývalar ve taþlar belli bir koda kadar korunuyor. Dýþýndakiler ise yeniden sývanarak o dönemi yansýtan mimarý ögeleri de gelen misafirlere ve ziyaretçilere göstermiþ olacaðýz. Þuan içerisinde zemin taþlarý döþenmektedir. Daha sonraki evrede ise bir merdiven basamak oluþturulacak. Çevre düzenlemesinden sonra 1,5 ay sonra tamamlanmýþ olacak. 450 yýllýk mescit ibadete açýlmýþ olacaktýr" diye bilgi verdi. ÝHA

ye'de yapýlan en önemli ikinci su altý su hattý çekme projesi olacak. Göl altýndan geçecek borularýn her biri 5 metrede biri 70 kilogram aðýrlýðýnda ki beton bloklarýn içerisinden geçirilerek, özel vinç yardýmýyla su altýnda göl zeminine döþenmiþ olacak. Göl altýndan çekilecek yaklaþýk 4 kilometrelik su hattý 125 milimetrelik borularla gerçekleþtirilecek. 4 adet çeþmenin de yapýlacaðý adada, ayrýca 30 metreküplük bir su deposu yapýlarak, suyun kesintisiz verilmesi saðlanacak. Yapýlan su hattý çalýþmalarý ile adada ki hayat yüzyýllar sonra tekrardan canlanacak. Hem bitki örtüsü hem de adada yaþayan canlýlar susuzluktan kurtulacak. Akdamar Adasýnýn doðal ortamý korunarak gelecek nesillere aktarýlmasý planlanýyor" denildi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

12 Aðustos 2018 Pazar

Vücudunuzda hýzlýca yayýlan kýrmýzý lekelere dikkat Bir cilt hastalýðý olan gül hastalýðý(rozasea), madalyon adý verilen büyük bir leke ile ortaya çýkarak vücudun tüm bölgesine yayýlýyor. Deri Hastalýklarý Uzmaný Dr. Özlem Yýlmaz Albayrak, özellikle stresin, güneþin zararlý etkilerinin, çevresel kirliliðin, hastalýðýn görülme sýklýðý ve þiddetinde artýþa neden olduðunu belirtti.

Gül hastalýðý mevsimsel ataklar gösterebilen bir deri döküntüsü hastalýðýdýr diyen Deri Hastalýklarý Uzmanýý Dr. Özlem Yýlmaz Albayrak, "Araþtýrmalar sonucu bu hastalýðý bazý virüslerin ortaya çýkardýðý düþünülmekle

En yaygýn yaz lekelerine dikkat Dermatoloji Uzmaný Dr. Fulya Tezel, en yaygýn yaz lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyarýlarda bulundu. Dermatoloji Uzmaný Dr. Fulya Tezel, "Bir yara iyileþirse, sonunda bir yara izi olabilir. Yüz bölgesinde meydana gelen izler çeþitli þekillerde oluþur ve yaralanma, akne, yanýk veya ameliyat nedeniyle olabilir. Bu da leke oluþmasýna neden olmaktadýr. Yüzünüz sürekli olarak çevreye yani dýþ etkenlere maruz kaldýðýndan, vücudunuzun bu kýsmýndaki yaralarýn daha uzun bir zamanda iyileþmesi söz konusu olabilir. Ortaya çýkan lekelerin giderilmesi için dermatolojik uygulamalar hem güvenli hem de sonuç odaklý yöntemlerdir. Ýyi haber þu ki, yüzdeki leke izlerini tedavi etmek istiyorsanýz, size yardýmcý olabilecek birçok seçeneðiniz var. Bu popüler yöntemleri okuduktan sonra dermatoloðunuza danýþýp lekelerinizden

birlikte tam olarak neden ortaya çýktýðý bilinmiyor. Gül hastalýðý mevsimsel ataklara sebep olabiliyor. Hastalýk genellikle vücutta baþlayan bir büyük döküntüyle tüm vücuda yayýlan kabuklu döküntüye dönüþerek ilerliyor. Gül hastalýðý kaþýntý, sýzlanma gibi þikayetlerle ortaya çýkýp bir buçuk ay civarýnda süren, hastayý rahatsýz eden ve vücuda yayýlan döküntülerle devam eder" diye konuþtu. Aþýrý sýcaklarla birlikte cilt hastalýklarýnýn ortaya çýkma riskinin daha da arttýðýna dikkat çeken Albayrak þunlarý söyledi: "Cilt hastalýklarýnda artýþ görünüyor. Ýsilik ve mantar hastalýklarý sýk görülürken, önceden ender gördüðümüz gül hastalýðýnda da artýþ mevcut. Ýsilikleri, deri alerjilerini ve bir takým deri döküntülerini daha sýk görmeye baþladýk. Hastalarýmýza bu konuda özellikle sýk sýk duþ almalarýný, çok sabun kulkurtulabileceðiniz yöntemleri konuþabilirsiniz" dedi. Dermabrazyonun, yüz yaralarýnýn tedavisi için etkili ve en bilinen yöntemlerden biri olduðunu ifade eden Dr. Tezel, "Eczane satýn alýnabilen mikrodermabrazyon kitleri aksine, dermabrazyon bir dermatolog tarafýndan gerçekleþtirilir. Hassas ciltler için uygun deðildir. Buna ek olarak uygulamanýn ardýndan yüzde 50'ye kadar iyileþme saðlayabilir. Kimyasal peeling, ciltte tek bir tabaka halinde uygulanan hafif asitleri içerir. Sonuç olarak, cildin üst tabakasý (epidermis) yeni bir deri tabakasýný açýða çýkararak pul pul dökülür ve çýkar. Üç tür kimyasal peeling vardýr: Derin peel: Bu kabuk, fenolü kullanýr ve skarlar için kullanýlan en yaygýn tiptir çünkü cilde daha derin girer. Yüzeysel peel: Bu kabuðun daha hafif etkileri vardýr ve küçük yara izleriyle iliþkili renk bozulmasýný iyileþtirebilir. Orta peel: Ayrýca renk deðiþikliði için kullanýlýrken, bu kabuktaki glikolik asit genellikle antiaging tedavileri için kullanýlýr. Kimyasal peeling sonrasý cildiniz hassaslaþacaðý için dikkat etmelisiniz. Dermatoloðunuz ile sürekli olarak iletiþim halinde kalmanýzý tavsiye ediyoruz" diye konuþtu. ÝHA

lanmamalarýný, serin ortamlarda bulunmalarýný ve çok sýcak ortamlardan kaçýnmalarýný öneriyoruz." Genelde üst solunum yolu enfeksiyonu hastalýklarýyla rahatsýzlýðýn meydana gelebileceðini söyleyen Albayrak, yorgunluk ve stresin hastalýðýn þiddetini arttýrabileceðini ifade etti. Albayrak tedavi süreci için þu açýklamalarda bulundu: "Tedavi aþamasýnda hastalarýmýza gerekli bir takým nemlendirici losyonlar veriyoruz. Ayrýca tedavi sürecinde hastalara sýcakta kalmamalarýný, sýcak suyla banyo yapmamalarýný ve banyolarda lif kullanmamalarýný tavsiye ediyoruz. Hastalarýmýzý bir buçuk ay sonra tekrar kontrol ediyoruz. Sýcak havalar bu hastalýðý biraz daha belirginleþtiriyor. Tedavi aþamasýnda güneþten mümkün olduðunca kaçýnmalarý gerekiyor. Acýlý ve baharatlý yiyecekler sýcaklarda kaþýntý ve döküntüleri arttýrabileceðinden, hastalýðýn seyrini ilerletebileceðin-

den hastalara bu tür yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarýný, yemek seçiminde hassas davranmalarýný öneriyoruz" dedi. Rahatsýzlýk veren cilt hastalýklarýnda kaþýntý ve batmalara engel olmak için önerilere bulunan Uzm. Dr. Albayrak hastalara þunlarý söyledi: "Mümkün olduðunca pamuklu kýyafet giyin. Pamuklu kýyafetler tercih edin. Yaþlý ve çocuklar fazla güneþten kaçýnsýn. 11 .00- 15.00 saatleri arasýnda güneþten kaçýnmalarýný öneriyorum. Mümkün olduðunca güneþ kremlerini kullanarak, þapkalarýný takarak güneþlenmelerini tavsiye ediyorum." Gül hastalýðý geçiren gebelere önerilerde bulunan Albayrak, "Bu rahatsýzlýk ilk üç ay içerisinde bebekte bazý sorunlara neden olabiliyor. Bu tip döküntüsü olan hamile hastalarýn kadýn doðum uzmanlarýna muayene olup önerilerini almasýnda fayda var" diye konuþtu. ÝHA

Kadýnlarýn cilt kabusu: Selülit Dr. Jale Þenyurt, kadýnlarýn cilt kabusunun selülit olduðunu söyledi. Dr. Jale Þenyurt, "Selülit bütün kadýnlarýn ortak problemlerinden birisidir. Genellikle bacak ve kalça kýsmýnda oluþan þekil bozukluðudur. Portakal kabuðuna benzeyen bir görüntü ortaya çýkaran bu sorun özellikle yaz aylarýnda kadýnlarýn kabusu oluyor. Selülit her bir çok kadýnýn karþýlaþtýðý problemlerden birisidir ve kurtulmak için çarelere baþvurulur. Aslýnda selülit bir hastalýktýr. Bunun kabul edilmesi gerekir. Selüliti engellemeye yönelik önlemlerin alýnmasýný ve gerekli tedavinin de yapýlmasý gereklidir. Selülit, özellikle dokulardaki lenf dolaþýmýnýn herhangi bir sebepten dolayý yavaþlamasý sonucunda, hücreler arasýnda lenf sývýsýnýn birikmesiyle ortaya çýkar" dedi. Selülitin oluþmasýný bir çok faktörün tetikleyebildiðini ifade eden Dr. Þenyurt, "Egzersiz yapýlmamasý, hatalý beslenme, kabýzlýk, hipotiroid, geçirilmiþ bazý ameliyatlar, dolaþým bozukluklarý, doðum kontrol haplarý kullanýmý, Karaciðer disfonksiyonu,

ruhsal sorunlar, hormonol ve kalýtýmsal nedenler, aþýrý alkol tüketimi gibi. Selülit özellikle kadýnlarda vücut hareketinin az olduðu bölgelerde oluþur. Sýklýkla popo, koltuk altý yan alt kesimleri, basen, üst kol dýþ arka kesimleri, sýrt alt kesimlerinde yerleþmektedir. Erkeklerde ise sýklýkla karýn ön alt kesimlerinde, bel bölgesinin yan kesimlerinde meydana gelir" diye konuþtu. Pürüzsüz bir cildin olmasýný herkesin istediðini kaydeden Dr. Þenyurt, "Tabii bu arada bunun için yapýlmasý gerekenler ise ; tuzdan kýsýtlý yiyecekler, bol sývý tüketimi ve kafeinden uzak bir diyet uygulayabiliriz. Yiyecek takviyeleri ise çuha çiçeði yaðý ,balýk yaðý ,soya lesitini, kýrmýzý üzüm ekstresi ginkgo bilova gibi ürünlerden destek alýrsak yaðlar parçalanarak kan dolaþýmý iyileþir metabolizma artar. Mekanik olarak neler yapýlabilir? Masaj tedavisi ve laser (LPG)tedavisi yapýlabilir. Ýlaç olarak da kafein ve teofilin grubu ayrýca metilksantin grubu ilaçlar yaðlarý yýkmakta kullanýlýr" þeklinde konuþtu. ÝHA


12 Aðustos 2018 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

Vatan özlemi izdihama DÖNÜÞTÜ Kurban Bayramý'ný ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'nda izdihama yol açarken güvenlik güçleri, Suriyelileri sýraya koymakta güçlük çekti. Türkiye'nin çeþitli kentlerinden Kilis'in Öncüpýnar Sýnýr Kapýsýna gelen Suriyeliler, Kurban Bayramý ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayýt yaptýrdýktan sonra Kilis Valiliðinin izni ile 1-18 Aðustos tarihleri arasýnda Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diðer þehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanýnýn önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtý. Online randevu sistemine 49 bin kiþi baþvurdu online randevu sistemine Suriyelilerden 49 bin kiþinin baþvurduðu, 7 bin kiþinin bugün sabah itibariyle ülkesine geçti. Öncüpýnar Sýnýr Kapýsýnda Suriyelilerin yoðunluðu sürüyor. Suriyeliler izdiham oluþturdu Jandarma ekipleri, Suriyelileri sýraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler, bir an önce giriþ kapýsýndan gönderme alanýna girmek isteyince izdiham yaþandý. Jandarma ve polis ekipleri, yaþlýlarý ve hamile ve çocuklarýn geçiþinde öncelik tanýdý. Suriyeliler, yakýnlarýna hediye olarak götürecekleri eþyalarý taþýmakta zorluk çekiyorlar. Suriyelilerin polis ve jandarma nezaretinde Göç Ýl Ýdaresi tarafýndan kayýtlarý yapýlýyor.

Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Suriyeli çocuklar aþýlanýyor Saðlýk Müdürlüðü görevlileri de 15 yaþ

altý çocuklarýn aþý kartlarýný kontrol ederek, aþý kartý olmayanlara aþý yapýyor. Polis, sýnýr kapýsýnda izdiham yaþanmamasý için tedbirler alýyor. Aþýrýcý sýcaklarda ülkelerine gidiyorlar Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aþan sýcaða aldýrýþ etmeyerek, ülkelerine gidiyor. Bazý Suriyeliler, sýcaktan korunmak için þapka takarken, bazýlarý da baþlarýný giysi ve benzeri þeylerle kapatýyor. Suriyeli Mustafa El Muhammet, Ýstanbul'da yaþadýðýný, Kurban bayramý için Rakka kentine gideceðini ifade ederek, "3 yýldan beri ailemi görmedim. 1.5 orada kalacaðým. Ondan sonra geri geleceðim Ýstanbul'a çünkü çalýþýyorum. Ýçimde bayram özlemi var, annemi, babamý, kardeþimi özledim" dedi. Suriyeli Neccar El Sait ise, 5 yýldýr Türkiye'de olduðunu ifade ederek, "Gaziantep'te tek baþýma yaþýyorum. Ailem Suriye'de onlarý çok özledim. Ailemi Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi. Suriyeli Ali El Teyyar'de 6 yýldýr Ýstanbul'da olduðunu ifade ederek, "Ýstanbul'da mobilya iþi ile uðraþýyorum. Bayramý ülkemde geçirmek için gidiyorum. Ülkemi çok özledim. Akrabalarým Halep'de yaþýyor, onlarý çok özledim. Yanlarýna gidiyorum" dedi. ÝHA


14

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

DÜNYA

12 Aðustos 2018 Pazar

Korkutucu açýklama Uluslararasý Af Örgütü'nün (UAÖ) yaptýðý araþtýrma, ABD-öncülüðündeki Koalisyonu, Rakka operasyonu sýrasýnda onlarca sivilin öldürüldüðünü kabul etmek zorunda býraktý. UAÖ Kriz Müdahale Kýdemli Danýþmaný Donatella Rovera, "Bu durum, buzdaðýnýn yalnýzca görünen kýsmý. Araþtýrmalar ve tanýklardan edilen bilgiler, öldürülen sivillerin sayýsýnýn bine yaklaþtýðýna iþaret ediyor" dedi.

Kartal boðulmaktan son anda kurtarýldý Polonya'da polis ve itfaiye ekipleri balýk avlamak için suya dalan kartalý boðulmaktan son anda kurtardý. Tüm tüyleri sýrýlsýklam olduðu için havalanamayan zavallý kartal, kurtarma operasyonun hemen ardýndan silkelenerek kanatlarýndaki fazla sudan kurtulup özgürlüðe uçtu. Polonya'nýn kuzeyinde Baltýk Denizi kýyýsýnda yer alan Vistül Lagünü alýþýlmadýk bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bölgede devriye görevi yapan su polisi lagünün karadan oldukça uzak kýsmýnda bir kartala rast geldi. Kýsa süreli bir gözlemin ardýndan kartalýn tüyleri ýslandýðý için havalanamadýðýný fark eden su polisi vakit kaybetmeden Braniewo Ýtfaiyesi'ne haber verdi. Hýzlýca olay yerine ulaþan itfaiye ekipleri polisle birlikte kartalý kurtarmak için düðmeye bastý. Kartalýn balýk avlamak için suya daldýðýný düþünen ekipler, hayvanýn tüylerinin tamamýnýn sýrýlsýklam olduðunu fark etti. Tüyleri ýslandýðý için uçamayan zavallý kartalýn saatlerce uçmak için mücadele verdiðine, bu uzun mücadele sonunda bitap düþtüðüne kanaat getiren ekipler iki yandan kartala yaklaþtý. Sonrasýnda kalan enerjisiyle kanatlarýný artýk havalanmak için deðil de suda batmamak için kullanan kartalý yakalamak için suya giren bir itfaiye eri, kartalý can simidine yerleþtirerek bota kadar çekti. Zavallý kartal daha sonra battaniye yardýmýyla itfaiyenin botuna çýkarýldý. Operasyonu baþarýyla tamamlayan ekipler kartalý kýyýya çýkardý. Ekipler daha sonra kartalý sarýlý olduðu battaniyeden serbest býraktý. Saatler süren zorlu mücadelesinin ardýndan karaya ayak basan kartalsa ilkin silkelenip tüylerindeki fazla sudan kurtuldu, sonra kanatlarýný gerdi. Kýsa bir sürenin ardýndan biraz olsun kuruduðuna, artýk uçabileceðine kanaat getiren zavallý kartal özgürlüðe kanat çýrptý. ÝHA

ABD öncülüðündeki koalisyonun Suriye'nin Rakka þehrindeki operasyonlarda öldürüldüðünü kabul ettiði sivillerin sayýsý tam olarak ortaya konulmalýdýr. Uluslararasý Af Örgütü'nün (UAÖ) yaptýðý araþtýrmalar sonucunda ABD-öncülüðündeki koalisyon Haziran ile Ekim 2017 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði hava bombardýmanlarýnda 24 çocuk ve 25 kadýn da dahil olmak üzere 77 sivilin öldürüldüðünü 26 Temmuz'da kabul etmiþti. UAÖ'nün Rakka'da yaptýðý saha araþtýrmalarý sivil ölümlerini belgelemiþti. Koalisyon ise daha önce bu vakalarý inandýrýcý olmadýklarý gerekçesiyle görmezden gelmiþ, üst düzey yetkililer medyada ve kamuya açýk diðer toplantýlarda UAÖ'nün 'naif ve pervasýz' olarak nitelendirdikleri araþtýrmasýný küçümsemiþti. Konuyla ilgili açýklama yapan UAÖ Kriz Müdahale Kýdemli Danýþmaný Donatella Rovera, "Kanýtlarýmýzýn kapsamý düþünüldüðünde ABD-öncülüðündeki koalisyonun sorumluluðunu kabul etmesi þaþýrtýcý deðil. Bu ayný zamanda Koalisyonun Rakka harekatý sýrasýnda çok sayýda sivilin öldürülmesiyle ilgili tutumunda memnuniyet verici bir U dönüþüdür. Fakat bu durum, buzdaðýnýn yalnýzca görünen kýsmý. Ayrýntýlý saha araþtýrmalarýmýz sadece dört vakayý kapsýyor; hayatta kalanlar ve görgü tanýklarýyla sahada yaptýðýmýz görüþmeler, öldürülen sivillerin sayýsýnýn bine yaklaþtýðýna iþaret ediyor. "DEAÞ'ýn Rakka'dan çýkarýlmasýnýn üzerinden neredeyse bir yýl geçmiþken, bu ayrýntýlarý gizli tutmanýn hiçbir askeri veya güvenliðe dair gerekçesi yok. Bu tür ayrýntýlar, sivillerin öldürülmesine ve sakat býrakýlmasýna yol açan saldýrýlarýn hukuka uygunluðunu belirlemekte son derece önemlidir. Koalisyon, Rakka'da yapýlan yanlýþlarla ilgili hesap vermezse, gelecekte sivillerin öldürülmesine sebebiyet vermekten nasýl kaçýnabilir?" dedi. UAÖ, Haziran ayýnda yayýmladýðý 'Ýmha Savaþý':

Suriye - Rakka'da Sivillere Yönelik Korkunç Yýkým baþlýklý raporunda, sivil kayýplara yol açan Koalisyon hava saldýrýlarýnýn savaþ hukukunu ihlal ettiðini gösteren ilk elden kanýtlarý sunmuþtu. Raporda, "Koalisyonun sorumluluðunu kabul etmesi, bu tespitin doðruluðunu ortaya koymak üzere soruþturmalarýn yapýlmasýný teþvik etmeli ve adalet ile onarýmýn saðlanmasýna zemin hazýrlamalýdýr" vurgusu yapýldý. ABD Baþçavuþu John Wayne Troxell: "Her saatin her dakikasýnda" Rakka'yý bombaladýk" Raporda saldýrýlarýn þiddeti ve sivil kayýplara dair bir ipucu olarak þu ifadelere yer verildi: "Koalisyon, 28 Haziran 2017'de gerçekleþtirdiði bir saldýrýda sekiz sivilin öldürüldüðünü kabul etmiþ olsa da ayný gün þehirde 16 saldýrý daha gerçekleþtirmiþti. 18 Temmuz 2017'deki bir saldýrýda 11 sivilin öldürüldüðünü kabul etmesine raðmen ayný gün 46 saldýrý daha düzenlemiþti. Benzer þekilde, Rakka'da 12 Ekim'de gerçekleþtirdiði 29 saldýrýdan birinde 16 sivilin öldürüldüðünü kabul etti. 20 Aðustos'ta Rakka'da düzenlenen 52 saldýrýdan sadece iki tanesinde 42 sivilin öldürüldüðünü kabul etti. Bunlar, Koalisyon güçlerinin hiç durmadan, veya ABD Baþçavuþu John Wayne Troxell'in ifade ettiði gibi "her saatin her dakikasýnda" Rakka'yý bombaladýðý dört aylýk askeri operasyonun yalnýzca birkaç günü". Çok sayýda sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan bu saldýrýlar, sað kurtulan bazý kiþilerin de hayatlarý boyunca sakat kalmasýna neden oldu; evlerini ve geçim kaynaklarýný yok etti. Operasyondan sað kurtulan birçok kiþinin durumunun vahim olduðunu belirten UAÖ Orta Doðu Araþtýrmacýsý Benjamin Walsby ise "Hiçbir þey ölenleri geri getiremez ve yaþadýklarý korkunç travmalarý yok edemez. Koalisyon þu an en azýndan sað kurtulanlar ve hayatýný kaybedenlerin aileleri için tazminat ve rehabilitasyon gibi onarýcý uygulamalarý devreye sokmalý; adaletin ve onarýmýn eksiksiz saðlanmasý amacýyla soruþturmalar baþlatmalýdýr." “Nasýl oldu da Koalisyon aslýnda sivillerle dolu evleri vururken DEAÞ savaþ mevkilerini ve karargahlarýný vurduðunu zannetti?" diye soran Benjamin Walsby, sözlerini þöyle sürdürdü: "Koalisyon, bu saldýrýlarýn her birinde istihbaratýn nasýl elde edildiðini ve vurmadan önce hedeflerin doðrulanmasý için hangi çabalarýn sarf edildiðini açýklamalýdýr". ÝHA

Ýnsan eti yediler Rusya'nýn Krasnodar bölgesinde bulunan bir telefondaki kesik baþ görüntüsünden yola çýkan polis, karý koca cinayet zanlýlarýnýn öldürdükleri insanlarýn etini yediklerini belirledi. 30 cinayetin þüphelisi durumundaki karý kocanýn 7 cinayetin faili olduðu netleþti. Rusya'nýn Krasnodar bölgesinde 1999 yýlýndan beri iþlenen çok sayýda cinayetin arkasýndaki sýr perdesi, Repin Caddesi'nde yol iþçilerinin bulduðu bir telefonla aralandý. Yol iþçileri bulduklarý telefonun sahibine ulaþmak için fotoðraf galerisine bakýnca kesik kadýn kafasýyla özçekim yapmýþ bir kiþinin fotoðrafý-

na rastladý. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Polis yol iþçilerinden telefonu alarak inceleme yaptý. Kafasý kesilen kadýnýn geçtiðimiz yýl Krasnodar'da havacýlýk okulunun bahçesine gömülen bir cesede ait olduðu belirlendi. Gözaltýna alýnan katil zanlýsý Dmitry Baksheev (36) ilk ifadesinde cinayeti karýsý Natalia Baksheeva (43) ile iþlediðini itiraf etti. Bunun üzerine zanlýnýn karýsý da sorguya alýndý. Çiftin geçtiðimiz yýl Krasnodar bölgesindeki 7 cinayeti birlikte iþlediði ortaya çýktý. Yapýlan araþtýrmalarda Krasnodar bölgesinde iþlenen cinayetler incelemeye alýndý. Delil-

lerle birlikte yapýlan araþtýrmalarda geriye dönük 30 cinayetin bu çift tarafýndan iþlenmiþ olabileceði ihtimali üzerinde duruluyor. Þu ana kadar 7 cinayetin çift tarafýndan iþlendiði ispatlanmýþ oldu. Diðer cinayetlerin araþtýrmasý hala sürüyor. Çift ise sadece geçen yýl kafasý kesilen kadýnýn cinayetini kabul etti. Yapýlan incelemelerde þu ana kadar iþlenen cinayetlerde cesetlerin parçalandýðý, etlerinin ise yenildiði tespit edildi. Çiftin cinayetten sonra cesetleri parçalayarak bir kýsmýný yediði öðrenildi. Çiftin 1999 yýlýna kadar Rusya'da insan eti yiyen bir aileden sonra ikinci vaka olduðu, 1999 yýlýnda tutuklanan aileden sonra Krasnodar bölgesinde iþlenen 30 faili meçhul cinayetin araþtýrmasýnýn yapýldýðý belirtildi. ÝHA


HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

Geleceðin aþçýlarý Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Mutfak Sanatlarý Eðitim Merkezi (MUSEM) tarafýndan geleceðin þeflerini yetiþtirmek amacýyla açýlan kurslardan yararlanan 50 çocuða katýlým belgesi verildi. Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratýcý Þehirler Aðý'nda 116 þehir arasýnda yer almayý baþaran Gaziantep, geleceðin þeflerini yetiþtirmek, eþsiz Antep sofrasýný gelenekten geleceðe taþýmak amacýyla çalýþmalara devam ediyor. Büyükþehir Belediyesince kentin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için kurulan MUSEM, yaz kurslarýnda "küçük þeflere" eðitim veriyor. Yetiþkinlere, üçer aylýk dönemler halinde aþçýlýk eðitimi veren merkez, yaz boyunca 6-14 yaþ grubu çocuklara, Gaziantep mutfaðýnýn zenginliðini keþfetme fýrsatý

sunuyor. Merkezde, çocuklar hem yöresel yemekleri öðreniyor hem de eðlenceli vakit geçiriyor. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý bünyesindeki Mutfak Sanatlarý Eðitim Merkezi'nde Haziran- Temmuz döneminde geleceðin þef adaylarý, sevdikleri Antep yemeklerini hazýrlamayý, piþirmeyi öðrendi, mezun oldu, baþarýlarýný aldýklarý katýlým belgesiyle taçlandýrdý. Öte yandan, Gaziantep mutfaðýna yönelik verilen eðitimler devam ediyor. ÝHA

Kurtalan ýþýklandýrýldý

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 11117 12 Aðustos 2018 Pazar

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

Siirt'in Kurtalan Ýlçe Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan sinyalizasyon güneþ enerjili ýþýklý yol butonlarý ve ýþýklandýrmayla akþam saatlerinde renkli görüntülere sahne olan Recep Tayyip Erdoðan Bulvarý, ilçenin görünümüne de ayrý bir güzellik katýyor. Kurtalan Belediye Baþkaný Nevzat Karaatay, ilçenin sinyalizasyon güneþ enerjili ýþýklý yol butonlarý ve ýþýklandýrma ýþýklarla aydýnlattýklarýný belirterek, "Çift þeritli yolu kapsayan ve geceleri karanlýk ortamdan dolayý trafik de olumsuz etkilenmekteydi. Þehir içi trafik sinyalizasyon çalýþmalarýmýz kapsamýnda refüjlerimiz güneþ enerjili ýþýklý yol butonlarý ile ilçemiz modern bir görünüme bürünmüþtür. Kurtalan'ýn güzelliklerine güzellik kattýk. Bu çalýþmalar ilçemizin güzel görünmesine büyük katký sunacaktýr" dedi. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Aðustos 2018 Pazar

Davul çalarken kendinden geçiyor

Tunceli'de niþan ve düðün törenlerinde davulculuk yapan Muharrem Yýlmaz, yaptýðý þovlarla sadece kentte deðil sosyal medyada da fenomen haline geldi. Pertek ilçesine baðlý Pýnarlar köyünde ikamet eden ve gerek yörede gerekse de sosyal medyada çýlgýn davulcu ismiyle fenomen haline gelen Muharrem Yýlmaz, 8 yýl önce baþladýðý mesleðini severek ya-

CMYK

pýyor. Yazla birlikte yoðunlaþan düðün törenlerinin vazgeçilmez davulcusu haline gelen 30 yaþýndaki Yýlmaz, gelin ile damadýn kuaförden alýnarak düðün salonuna götürülmesi sýrasýnda ve salonda çaldýðý davulla görsel þov izletiyor. Yýlmaz davul çalarken bazen yere uzanýyor, bazen de oturduðu sandalyeyi kýracak kadar kendinden geçiyor. Yýlmaz'ýn o anlarý sosyal medyada da izlenme rekorlarý kýrýyor. Geçen yýl evlenen çýlgýn davulcu lakaplý Yýlmaz, kendi düðününde de davul þov yapmaktan geri durmamýþ. Eþinin kuaförde hazýrlanmasý esnasýnda baþlattýðý davul þovuna düðün salonunda da devam etmiþ. Zaman zaman halay çekenlere davuluyla eþlik eden Yýlmaz, zaman zaman da davulu eþinin boynuna asarak þovla görsel gösteri sunmuþ. Þovlarýnda herhangi bir yapaylýk olmadýðýný belirten davulcu Muharrem Yýlmaz, "Davul çalarken kendimi kaybediyorum. O yüzden iþime çok baðlýyým, seviyorum. Davulla aramda farklý duygusal bir bað var. Düðün bittikten sonra davulu kendine ait bir odasý var. Oraya öpüp alnýma koyduktan sonra býrakýyorum. Davuluma da iþime de saygým var. Bu dünyada yaptýðým tek iþ ve severek yapýyorum" dedi. Ýnsanlarýn niþan, düðün ve etkinlikler için kendisini yoðun þekilde aradýklarýný ifade eden Yýlmaz, "Yoðun olduðum için insanlara zaman zaman yanýt veremiyorum. Ancak mümkün oldukça insanlarýn önemli günlerinde elimden geleni yapmaya çalýþýyorum. Maddi durumum, konumum ne olursa olsun her zaman iþimin peþinde olacaðým ve yapmaktan vazgeçmeyeceðim" ÝHA diye konuþtu.

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement