Page 1

Avukat cinayetinde savcýdan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istemi Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Müzeyyen Boylu'nun boþanma davasý devam eden doktor eþi Mesut Issý tarafýndan 19 Mayýs günü çocuklarýnýn gözleri önünde öldürülmesi ile ilgili soruþturma tamamlandý. 19 Mayýs günü 12 el ateþ ederek Boylu'yu öldüren Issý hakkýnda iddianame hazýrlayan

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

savcý, 'Kasten öldürme', 'Tasarlayarak öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Ruhsatsýz ateþli silahlarla mermileri satýn alma veya taþýma veya bulundurma' gibi suçlardan sanýðýn aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve 3 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýný istedi. 3’DE

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

12 Temmuz 2019 Cuma

“Baðlar modern bir görünüme kavuþacak” Diyarbakýr'da Baðlar Belediyesi, Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý ile koordineli çalýþarak kentsel dönüþümü gerçekleþtirecek. Kentsel dönüþüme ihtiyacý olan bölgelerin baþýnda gelen Baðlar modern bir görünüme kavuþacak. 2’DE

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Günde 70 yangýn meydana geliyor Diyarbakýr'da yaz aylarýnda kuruyan otlar bilinmeyen sebeplerle yanmaya devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðýnýn en yoðun çalýþtýðý yaz döneminde günde ortalama 70 yangýn meydana geldiði belirtildi. 3’DE

Yeteneði dünya birincisi yaptý

Kaçak kullanýmýný engelleyen projeye saldýrý Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi'nde mevsim itibariyle yüzde 90'a ulaþan kayýt dýþý elektrik kullanýmýný önlerken, abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi amacýyla Dicle Elektrik tarafýndan baþlatýlan 1 milyon liralýk yatýrým çalýþmasý baþta kadýnlar olmak üzere mahalle halký tarafýndan engellendi. Eylemci kadýnlarý, kadýn polisler güçlükle durdurabildi. 5’DE

Göçerlerin zorlu yayla yaþamý devam ediyor Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nden Doðu Anadolu'nun yüksek rakýmlý yaylalarýna göç eden besicilerin zorlu yayla yaþamý sürüyor. 5’DE

Diyarbakýr'da yaþayan 14 yaþýndaki Dilara Nur Özdemir, ailenin tamamýnda bulunan genetik ressamlýðýný dünya çapýnda Diyarbakýr'ý tanýtmak için kullandý. 3 defa Türkiye birincisi olan Özdemir, dünya þampiyonu olarak Diyarbakýr'ýn adýný Cumhurbaþkanlýðý külliyesine yazdýrmayý baþardý. Özdemir, 15 Temmuz Þehitleri Anýtý adlý eserini hazýrlayarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hediye etti.

Erdoðan, resmi külliyeye astý. 20-24 Haziran 2016'da birçok ülkenin katýlýmla gerçekleþen resim yarýþmasýna dünya birincisi olan Dilara Nur Özdemir, geleneksel olarak yapýlan Pýnar resim yarýþmasýnda farklý konularla 32., 33., 34. dönem yarýþmalarýnda 3 defa üst üste Türkiye birincisi olmayý hak kazandý. Özdemir en genç ressam olarak Diyarbakýr'ý dünya geneline tanýtmak için destek beklediðini söyledi. HABERÝ 6’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

‘Gezici Kadýn Film Günleri’ Diyarbakýr'da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kültür ve sanat çalýþmalarý kapsamýnda 'Gezici Kadýn Film Günleri' düzenliyor. 13-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek

HABER proje kapsamýnda yönetmenliklerini kadýnlarýn yaptýðý 4 film gösterimi yapýlacak. 10 ilçede açýk havada gerçekleþtirilecek film günleri kapsamýnda yönetmenliðini kadýnlarýn yaptýðý Sibel, Borç, Nefesim Kesilene Kadar ve Güvercin filmlerinin gösterimi yapýlacak. 13 Temmuz Cumartesi günü Silvan'da baþlayacak olan film günleri, 19 Temmuz Cuma günü Baðlar Koþuyolu

12 Temmuz 2019 Cuma Parký'nda yapýlacak gösterimle sona erecek. Vatandaþlar filmleri, kýrsal ilçelerde belediyelerin belirlediði alanlarda, merkezde ise Baðlar ilçesinde Nevruz Park ve Koþuyolu Parký'nda, Sur ilçesinde Benusen Parký'nda ve Kayapýnar ilçesinde Temapark'ta izlenilebileceði belirtildi. Filmler, tüm ilçelerde saat 20.30'da baþlayacaðý kaydedildi. Ümit ÖZDAL

Baðlar modern bir görünüme kavuþacak Diyarbakýr'da Baðlar Belediyesi, Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý ile koordineli çalýþarak kentsel dönüþümü gerçekleþtirecek. Kentsel dönüþüme ihtiyacý olan bölgelerin baþýnda gelen Baðlar modern bir görünüme kavuþacak.

Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Diyarbakýr Baðlar Belediyesi Baþkaný Hüseyin Beyoðlu'nu ziyaret etti. Gürgen, Belediye ile iþbirliði yaparak Diyarbakýr'ýn bu alanda en fazla geri kalmýþ bölgesi olan Baðlar'a modern bir görüntü kazandýrmak için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý'na bu deðerli iþbirliði için teþekkür eden Baþkan Beyoðlu, “Sayýn genel müdürümüz ve bakanlýk heyetimiz kentsel dönüþüme ihtiyaç duyulan bölgeleri bizzat ziyaret

ederek tespitlerde bulundular. Baðlar'ýn yýllardýr beklediði bu büyük hizmeti güzel bir iþbirliði ile yerine getireceðiz" dedi. Sahipleri tarafýndan çeþitli nedenlerle terk edilmiþ ve daha sonra madde baðýmlýlarý baþta olmak üzere zararlý alýþkanlýklarýn meskeni haline gelmiþ metruk yapýlarýn yer aldýðý Baðlar'da vatandaþlarýn kentsel dönüþüm talebi için önemli bir adým atýldý. Baðlar Belediyesi, Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý ile koordineli çalýþarak gerçekleþtirmeyi planlýyor.

Geçtiðimiz günlerde Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu ve belediye yönetiminin ziyaret ederek kentsel dönüþüm için destek istediði Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý, 5 yýl sürecek dönüþüm için Diyarbakýr'da ön çalýþma baþlattý. Kente gelen Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý Alt Yapý Ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Baðlar'da kentsel dönüþüm ihtiyacý olan bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda açýklamalar-

da bulunan Genel Müdür Vedat Gürgen, Baðlar'ýn kentsel dönüþüme ihtiyaç duyulan bir bölge olduðuna dikkat çekerek belediye ile iþbirliði yaparak Diyarbakýr'ýn bu alanda en fazla geri kalmýþ bölgesi olan Baðlar'a modern bir görüntü kazandýrmak için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Genel Müdür Gürgen, “Baðlar'ýn ciddi bir dönüþüme ihtiyacý var. Diyarbakýr'a gelerek bu ihtiyacý yerinde gördük. Baðlar'ýn sokaklarýný, dönüþüme ihtiyacý olan yerlerini gezdik, inceledik. Belediye bazý yerlerde yýkým çalýþmasý yapýyor, vatandaþlarýn desteðini gözlemledik. Burada bir sorun var. Burasý deðerli bir yer ama zamanla bu duruma gelmiþ, deðerini yitirmeye baþlamýþ. Bakanlýk olarak belediye ve Baðlar halkýnýn desteðiyle kentsel dönüþümü gerçekleþtireceðiz.Baðlar'da yaþayan vatandaþlarýmýz bu görüntüleri hak etmiyor. Belediye ile beraber yapacaðýmýz çalýþmalarla 5 yýl sonra modern ve vatandaþlarýmýzýn hak ettiði görüntüye kavuþturmak istiyoruz. Bunu hep birlikte baþaracaðýz" dedi. Baðlar Belediye Baþkaný Hüseyin Beyoðlu ise Çevre Ve Þehircilik Bakanlýðý'na kentsel dönüþüm için verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Baþkan Beyoðlu," Sayýn genel müdürümüz ve bakanlýk heyetimiz kentsel dönüþüme ihtiyaç duyulan bölgeleri bizzat ziyaret ederek tespitlerde bulundular. Kendilerine teþekkür ediyoruz. Bakanlýðýmýzla güzel bir dayanýþma örneði sergileyerek vatandaþlarýmýzýn desteðiyle Baðlar'a hak ettiði hizmetleri kazandýrmak istiyoruz" ifadelerini kullandý. Ümit ÖZDAL


12 Temmuz 2019 Cuma

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Avukat cinayetinde savcýdan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istemi Diyarbakýr'da eþi tarafýndan çocuklarýnýn gözleri önünde doktor eþi Mesut Issý tarafýndan öldürülen Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Müzeyyen Boylu cinayeti ile ilgili soruþturma tamamlandý. Savcý, sanýk Issý'nýn aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis ile cezalandýrýlmasýný istedi. Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Müzeyyen Boylu'nun boþanma davasý devam eden doktor eþi Mesut Issý tarafýndan 19 Mayýs günü çocuklarýnýn gözleri önünde öldürülmesi ile ilgili soruþturma tamamlandý. 19 Mayýs günü 12 el ateþ ederek Boylu'yu öldüren Issý hakkýnda iddianame hazýrlayan savcý, 'Kasten öldürme', 'Tasarlayarak öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Ruhsatsýz ateþli silahlarla mermileri satýn alma veya taþýma veya bulundurma' gibi suçlardan sanýðýn aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ve 3 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýný istedi. 12 EL ATEÞ EDEN SANIK, HATIRLAMADIÐINI SÖYLEDÝ Savcýlýkta suçunu itiraf eden ve ardýndan tutuklanan Issý'nýn olaya iliþkin ifadesi de iddianamede yer aldý. 12 el ateþ eden Issý verdiði ifadede olayý hatýrlamadýðýný söylemiþ. Issý ifadesinde "Çocuðumun kreþte gösterisi vardý. Oðlumun ýsrarý üzerine gittim. Gösteriyi eþimle birlikte izledik. Çocuklarý arabaya bindirdikten sonra konuþmak istedim. Arabanýn kapýsýný açtýðýmda oturup gidecektim. Ancak o an elime silahý alýp peþinden gittiðimi hatýrlýyorum. Daha sonra oðlum 'anne, anne' dediði zaman eþimi gördüm ben de elimi þakaðýma dayamýþtým. Ancak içinde mermi kalmamýþtý. Silahta kar mermi olduðunu bilmiyorum, þarjörde kaç tane mermi vardý bilmiyorum. Çocuklarýmý orada býrakmak için babama götürdüm daha sonra taksi ile emniyete giderek teslim oldum, piþmaným" diyor. SAVCI AÐIRLAÞTIRILMIÞ MÜEBBET HAPÝS ÝSTEDÝ Savcýlýk iddianamesinde "Þüphelinin resmi nikahlý eþini kasten öldürdüðü, maktulün kendisine hakaret ettiðini beyan ederek haksýz tahrikten yararlanmaya ve olayý tasarlamadýðý yönünde kaný oluþturmaya çalýþtýðý, ancak olayýn oluþ þekli itibariyle þüphelinin olay öncesi bir tartýþma olmadýðý yönünde tanýk beyaný olduðu ve olay tarihinden 4 yýl önce bir olay sebebiyle korkusunun oluþmasý sebebiyle korkusunun oluþmasý sebebiyle ruhsatsýz silah temin etmesinin ve hala söz konusu silahý taþýmasýnýn hayatýn olaðan akýþýna aykýrý olduðu, þüphelinin ifadesinde 2013 yýlýndan bu yana meydana gelen tartýþmalarýný bile bahsetmesinin ve teslim olmasý sýrasýnda silahýnda 12 adet merminin de olduðu da göz önüne alýndýðýnda þüphelinin silah ve mermileri temin ederek tasarladýðý, þüphelinin tek baþlarýna ayrý ayrý öldürücü nitelikte 11 el ateþ etmesinin ve hatta 2 adet giriþ yarasýnýn yakýn atýþ olmasýnýn þüphelinin maktulü canavarca hisle öldürdüðünü gösterdiði, þüphelinin üzerine atýlý suçlarý iþlediði…" diyerek söz konusu suçlardan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýný istedi. ÝLK DURUÞMA EYLÜL'DE GÖRÜLECEK Ýddianame Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edildi. Davanýn ilk duruþmasý 9 Eylül'de yapýlacak. Müzeyyen Boylu ve ailesinin haklarýný Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Av. Sinan Tanrýkulu savunacak. Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý da davaya müdahil oldu. Felat BOZARSLAN

Diyarbakýr ’da anýz yangýnlarý bitmiyor Diyarbakýr'da boþ araziler yanmaya devam ediyor. Yaz aylarý ile birlikte baþlayan anýz yangýnlarý artarak devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðýnýn en yoðun çalýþtýðý yaz döneminde günde ortalama 70 yangýn meydana geldiði belirtildi. Vatandaþlarýn duyarlýlýk saðlamamasýndan kaynaklý anýz yangýnlarý çevreyi

dumandan etkiliyor. Son olarak Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde baþlayan anýz yangýný rüzgarýn etkisiyle çeþitli bölgelere yayýlarak alevlerin büyümesine sebep oldu. Boþ arazide yanmaya baþlayan anýz rüzgarýn etkisiyle özel bir okulun bahçesine sýçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uðraþý sonucu söndürüldü. ÝHA

DEAÞ operasyonu: 8 gözaltý Batman merkezli iki ilde terör örgütü DEAÞ'a yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda 8 kiþi gözaltýna alýndý. Zanlýlardan 7'si çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanýrken, 1'i adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý. Batman Valiliðinden yapýlan açýklamada, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðünce DEAÞ silahlý terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deþifre etmek

veya engellemek için çalýþma gerçekleþtirildiði belirtildi. Açýklamada, "DEAÞ terör örgütünün çatýþma bölgeleri ile irtibatlý olan ve DEAÞ terör örgütü talimatlarý doðrultusunda barýnma, buluþma, toplantý yapmak ve örgüte eleman kazandýrmak amacý ile ilimizde ideolojik eðitim verilmesi için bir hücre evi kurulduðu tespit edilmiþtir. Bu kapsamda Ýstanbul ilinde ikamet eden F.E. isimli þahsýn yönlendirmesi

Komþular arasý sopalý kavga: 1’i kadýn 3 yaralý Adýyaman'da, iki komþu arasýnda yaþanýlan sopalý kavgada 1'i kadýn 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýmamaða Mahallesinde bulunan iki kapý komþu arasýnda bilinmeyen nedenlerden dolayý tartýþma yaþandý.

ile bahse konu hücre evini temin eden M.N.K isimli þahýs, ilimize Erzurum ve Diyarbakýr illerinden geldiði tespit edilen D.T. ve H.B. isimli þahýslar ile ilimizde ikamet eden 4 þahsýn da aralarýnda bulunduðu toplam 8 þüpheli þahýs ilimizde ve Ýstanbul'da yapýlan çalýþmalar sonucu yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Ýl Emniyet Müdürlüðünce yapýlan iþlemlerin ardýndan 9 Temmuz 2019'da adli makamlara sevk edilen 8 þüpheli þahýstan 1'i adli kontrol þartýyla serbest býrakýlýrken, 7 þahýs ise tutuklanmýþtýr'' denildi. ÝHA

Çýkan tartýþma kýsa sürede büyüyerek sopalý kavgaya dönüþtü. Sopa ve demir çubuklarýn kullanýldýðý kavgada Emine Ü., Ali Þ., ve Kadir Þ., yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekiplerince yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Darp neticesi yaralanan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Konuyla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Temmuz 2019 Cuma

Aile fertleri ölümcül hastalýðýn pençesinde Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Baþýbüyük, Silopi'de ikamet eden ve dünyada sadece altý aile ve toplam 150 kiþide tespit edilen, erken yaþta ölümlere neden olan Kýsa QT Sendromu olarak da bilinen ölümcül kalp ritm bozukluðu hastalýðý teþhisi konulan Dalaman ailesinin saðlýklarýna kavuþmasý için devletin bütün imkanlarýnýn seferber edileceðini söyledi.

Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürü ve Üroloji Uzmaný Op. Dr. Ýsmail Baþýbüyük, Müdür Yardýmcýsý ve Dahiliye Uzmaný Dr. Arý Avni Erbil ile birlikte dünyada sadece altý aile ve toplam 150 kiþide tespit edilen ve erken yaþta ölümlere neden olan Kýsa QT Sendromu olarak da bilinen ölümcül kalp ritm bozukluðu hastalýðý teþhisi konulan 60 kiþilik Dalaman ailesini evlerinde ziyaret edip sorun ve taleplerini dinledi. "Baþka ölüm ve acýlarýn yaþanmamasý için gayret göstereceðiz" Ailenin yardým çaðrýsýna kayýtsýz kalmayarak hem bakanlýk hem de Þýrnak Valiliði adýna Dalaman ailesi bireylerini evlerinde ziyaret eden Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Baþýbüyük, "Biz Saðlýk Bakanlýðý adýna ve Þýrnak Valiliðinin talimatý ile buraya geldik. Biz ailenin hem maddi anlamda hem de saðlýk açýsýndan daha iyi tedavi alabilmesi için elimizdeki bütün imkanlarý seferber edeceðiz. Aile için devletin her türlü imkanlarýný seferber edeceðiz. Amacýmýz daha önce bu hastalýk yüzünden hayatýný kaybeden gençlerin tekrardan bu aileye ayný sýkýntýlarý ve acýlarý yaþatmamasý ve gençlerin genç yaþta hayatlarýný kaybetmemesi için alabilecekleri en iyi tedaviyi alabilmeleri için tüm gayretleri göstereceðiz" dedi. "Devletin tüm imkanlarýný aile için seferber edeceðiz" Silopi'de ikamet eden Dalaman

ailesinde gözüken QT Sendromu hastalýðý ile ilgili aileden hem bilgi almak hem de devletin imkanlarýný ailenin ihtiyaçlarý karþýsýnda nasýl kullanabileceklerini belirten Baþýbüyük, ailenin taleplerini dinleyerek sorunlarýný çözeceklerini kaydetti. Baþýbüyük, "Ailemizin yaþadýklarýndan bakanlýðýmýz ve ÞýrnakValimiz Mehmet Aktaþ'ta haberdar. Devletim tüm imkanlarýný ailenin tüm fertlerinde tedaviyi en iyi þekilde ve en düzeyde, en maksimum düzeyde uygulayabilmek için seferber edeceðiz. Devletin karþýlayabileceði her þey; tedaviden tutunda tarama testlerine kadar. Bu genetik taramalarda uygulanan problemlerin ortaya çýkarýlabilmesi için gerekli olan tüm imkanlarý seferber ediyor devletimiz. Bizde ailenin taleplerini dinlemek ve neler yapabiliriz bunu istiþare etmek için buraya geldik. Bundan sonraki süreçte de bu olaylarýn takipçisi olacaðýz ve ailemizin en iyi þekilde tedavi almasýný saðlayacaðýz" diye konuþtu.

"Genetik testlerin maliyetini aileye yýkmayacaðýz" Genetik testlerin çok pahalý testler olduðunu belirten Baþýbüyük, ailenin tüm fertlerinde bu hastalýk olup olmadýðýna bakacaklarýný söyledi. Baþýbüyük, "Bunu anlamak için uyguladýðýmýz bazý testler var. Bunlarýn da maliyeti yüksek ve bakanlýk bu konuda çok ciddi bir þekilde hassasiyet gösteriyor ve bu testlerin bakanlýkça karþýlanmasý için biz saðlýk müdürlüðü olarak elimizden geleni yapacaðýz. Bu ailenin testlerinin maliyetini asla ama asla aileye yýkmayacaðýz ve gerekli olan tüm tedbirleri alacaðýz" ifadelerini kullandý. "Devletin bize sahip çýkmasýný istiyoruz" Devletin ailemize imkanlarýný saðlamak adýna Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürünün yapmýþ olduðu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade eden Hacý Dalaman, "Devletimizden, saðlýk bakanlýðýmýzdan, il saðlýk müdürlüðünden ve Þýrnak Valiliðinden isteðimiz ve ricamýz çocuklarýmýzýn genç yaþta ölmemesi için ailemize sahip çýkmalarý ve bu hastalýðýn ortaya çýkarýlmasý için gerekli yardýmlarýn yapýlmasýdýr. Bu hastalýðýn ortaya çýkarýlýp genetik çalýþmalarýn yapýlmasý için devlet büyüklerinden ve saðlýk bakanlýðýndan yardým bekliyoruz. Genç yaþta çocuklarýmýzýn ölmesini artýk görmek istemiyor ve bu acýyý tekrar yaþamak istemiyoruz. Her gün öleceðiz stresi ile yaþamak çok zor ve artýk bu stresle yaþamak istemiyoruz. 60 kiþiden oluþan kabalýk bir aileyiz. Bir yaþýndaki çocuktan 65 yaþýndaki anneme kadar tüm aile bireylerinde böyle bir hastalýðýmýz var. Bu hastalýk nedeniyle birçok aile bireylerimizi genç yaþta kaybettik ancak bundan sonra bu acýlarý yaþamak istemiyoruz bunun içinde devletimizden ve devlet büyüklerimizden bize sahip çýkmalarýný bekliyoruz" diye konuþtu. Ziyaret esnasýnda ve ziyaret sonunda evde bulunan çocuklarla yakýndan ilgilenen ÞýrnakÝl Saðlýk Müdürü Ýsmail Baþýbüyük, hem çocuklarla sohbet etti hem de çocuklara kitap, kalem, diþ macunu ve tiþört hediye etti. ÝHA

33 derece sýcakta kaplýcada þifa arýyorlar Kato Daðý etekleri huzura eriþince vatandaþlar yýllarca gidilmeyen bölgelerin keyfini çýkarmaya baþladý. 33 derece sýcaklýkta Zümrüt Kaplýcasýna akýn eden vatandaþlar, kavurucu sýcaklara aldýrýþ etmeden þifa arýyor. Kato Daðý eteklerinde bulunan kaplýca, yýlýn her vakti ziyaretçilerini aðýrlýyor. Beytüþþebap ilçesine baðlý Ilýcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplýcalarý, yaz aylarýnda bölgede oluþan huzurla birlikte ziyaretçi akýnýna uðruyor. Kato Daðý eteklerinde bulunan 43 derece sýcak termal kaynak su, þifa arayanlarla dolup taþýyor. Ýlçe merkezinden 7 kilometre uzaklýkta bulunan kaplýca yýlýn her vakti ziyaretçilerini aðýrlýyor. Þýrnak, Hakkari,Van, Batman, Siirt, Mardin ve yurt dýþýndan gelen vatandaþlar romatizma, bel fýtýðý, cilt hastalýklarýna iyi geldiðini düþündükleri kaplýcada saatlerce suda kalýyor. Hava sýcaklýðý 33 dereceyi bulmasýna raðmen haftalarca kamp kurup kaplýcanýn keyfini çýkaran vatandaþlar Kato Daðý manzaralý güzel bir tatil geçirmeye çalýþýyor. Mehmet Acar adýndaki iþletmeci kaplýcaya akýn eden vatandaþlarýn ilçe ekonomisine büyük ölçüde katký saðladýðýný belirtti. Acar, "Yýllardýr bu kaplýca yýlýn her vakti týklým týklým oluyor. Bizim için güzel bir kalkýnmadýr. Burayý yeni açtýk. Gelecek olanlarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþýyoruz. Ýnþallah buralar daha da güzel olacak" dedi. Hakkari Yüksekova ilçesinden gelen Reþit Özer isimli bir vatandaþ ise þifa aramak için bir hafta boyunca kaplýcada kaldýðýný söyledi. Özer, "Günlerdir buradayým, buranýn doðasý, havasý, suyu çok güzel herkesi buraya davet ediyorum. Kaplýca çok þifalý yalnýz biraz bakýmsýz ve bir an önce buralarýn temizlenmesi gerek. Baþka her þey çok güzel" diye konuþtu. ÝHA


HABER

12 Temmuz 2019 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Kaçak kullanýmýný engelleyen projeye saldýrý Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi'nde mevsim itibariyle yüzde 90'a ulaþan kayýt dýþý elektrik kullanýmýný önlerken, abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi amacýyla Dicle Elektrik tarafýndan baþlatýlan 1 milyon liralýk yatýrým çalýþmasý baþta kadýnlar olmak üzere mahalle halký tarafýndan engellendi. Eylemci kadýnlarý, kadýn polisler güçlükle durdurabildi. Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediði plan doðrultusunda yatýrýmlarýný sürdürüyor. Sorumluluk bölgesindeki 6 ilde bulunan yaklaþýk 1 milyon 800 bin müþterisine kayýpsýz, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için '3K' olarak isimlendirilen projeyi hayata geçiren enerji þirketi, proje kapsamýnda Diyarbakýr'da da çalýþma baþlattý. Dicle Elektrik ekipleri, Kayapýnar ilçesindeki Medya Mahallesi'nde bulunan 15 trafo bölgesinde kayýt dýþý elektrik kullanýmýný önlemek için binalarýn içinde yer alan sayaçlarý direklerin üzerine taþýmak için çalýþma baþlattý. Yaklaþýk bin abonenin eskiye göre daha kaliteli ve kesintisiz enerji alacaðý söz konusu yatýrým çalýþmasý için 1 milyon lira harcanmasý planlandý. Güvenlik tedbirlerine raðmen engelleme Kaçak elektrik kullanamayacaklarýnýn farkýna varan bazý mahalle sakinlerinin tepki gösterdiði çalýþma nedeniyle

Göçerlerin zorlu yayla yaþamý

Dicle Elektrik ekipleri polisten güvenlik tedbiri alýnmasý için destek istedi. Ardýndan ekipler, iþ makineleri ile birlikte bugün polis nezaretinde Medya Mahallesi'ne gitti. Bahse konu çalýþmayý engellemekte kararlý olan mahalle sakinleri çalýþma yapýlacak alanda toplanýrken, bazý mahalleli kadýnlar açýlan ve beton dökülecek olan çukurlara oturarak direklerin dikilmesini engellemek istedi. Eylemci kadýnlarý kadýn polisler güçlükle engelleyebildi. Zaman zaman kadýn polisler ile mahalleli kadýnlar arasýnda gergin anlar da yaþandý. Bu gerginliklere bazen mahallenin erkekleri de dahil oldu. Yaþanan taþlama sonucunda bazý iþ makinelerinin camlarý kýrýldý, makineler zarar gördü. Atýlan taþlardan 4 çalýþan hafif þekilde yaralandý. Polisin müdahalesinin ardýndan baþlatýlan çalýþmalar zaman zaman yapýlan taþlamalar nedeniyle durduruldu. Saldýrýlarýn artmasý, taþlamadan polislerin de zarar görmesi üzerine alýnan güvenlik tedbirleri artýrýldý. ÝHA

Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nden Doðu Anadolu'nun yüksek rakýmlý yaylalarýna göç eden besicilerin zorlu yayla yaþamý sürüyor. 17 yýldýr Batman'dan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 2 bin 400 rakýmlý Nemrut Daðý eteklerindeki Serinbayýr ve Taþharman köyü yaylalarýna gelen Genç ailesi, kýþýn Batman'daki köylerinde, yaz mevsiminde ise Nemrut Daðý eteklerindeki yaylalarda göçerlik ve küçükbaþ hayvan besiciliði yaparak yaþamlarýný sürdürüyor. Her yýl haziran ayýnýn baþýndan eylül ayý sonuna kadar çadýr kurduklarý yaylada besicilik yapan göçerler, yaptýklarý peynirleri mandýracýlara satarak geçimlerini saðlýyor. Yaylalara çýkar çýkmaz ilk iþ olarak koyun ve keçileri yünlerinden temizlemek ve daha saðlýklý verim alabilmek için kýrkma iþlemi yapan göçerler, günde 250 koyun ve keçi kýrkýyor. Göçebe hayat þartlarýnýn çok zor olmasýna raðmen tek geçim kaynaklarý olan bu iþi yürütmek durumunda kal-

dýklarýný belirten göçerlerden Resul Genç, "Batman'dan buraya geliyoruz. Nemrut Daðý eteklerinde Serinbayýr ve Taþharman köylerinin yaylasýný birlikte tutup burada hayvanlarýmýzý otlatýyoruz. Biz 17 yýldýr bu yaylaya geliyoruz. Ýþimiz budur, göçerlik yapýyoruz. Bu sene de kýrkma iþine baþladýk. Günde yaklaþýk 250 koyun kýrkýyoruz. Hava sýcak, koyunlarýn serinlemesi için kýrkýyoruz. Burada peynir yapýp satýyoruz. Bazen de Bitlis'e götürüp satýyoruz. Geçimimizi saðlamak için bu iþi yapýyoruz" dedi. Mikail Genç isimli göçer de Batman'dan geldiklerini belirterek, "Göçerlik yapýyoruz. Þu anda koyunlarýn kýrkma zamanýdýr. Her sene olduðu gibi ayný bu zamanlarda koyunlarý kýrkýyoruz. Serinbayýr ve Taþharman köylerinin yaylalarýný tutmuþuz. 17 senedir buralara geliyoruz. Burada peynir yapýyoruz. Çok güzel yaðlý peynir yapýyoruz. Bu sene peynirin kilo fiyatý iyi gidiyor. Bizim iþimiz budur, bu iþi yapýyoruz" diye konuþtu. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Temmuz 2019 Cuma

Diyarbakýrlý küçük ressam Diyarbakýr'da 3 yaþýndan beri resim çizen 14 yaþýndaki Dilara Nur Özdemir, aileden gelen genetik yeteneðiyle dünya þampiyonu oldu. Özdemir Diyarbakýr'ý dünyaya tanýtmak için destek bekliyor.

Diyarbakýr'da yaþayan 14 yaþýndaki Dilara Nur Özdemir, ailenin tamamýnda bulunan genetik res-

samlýðýný dünya çapýnda Diyarbakýr'ý tanýtmak için kullandý. 3 defa Türkiye birincisi olan Özdemir,

dünya þampiyonu olarak Diyarbakýr'ýn adýný Cumhurbaþkanlýðý külliyesine yazdýrmayý baþardý. Özdemir, 15 Temmuz Þehitleri Anýtý adlý eserini hazýrlayarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hediye etti. Erdoðan, resmi külliyeye astý. 20-24 Haziran 2016'da birçok ülkenin katýlýmla gerçekleþen resim yarýþmasýna dünya birincisi olan Dilara Nur Özdemir, geleneksel olarak yapýlan Pýnar resim yarýþmasýnda farklý konularla 32., 33., 34. dönem yarýþmalarýnda 3 defa üst üste Türkiye birincisi olmayý hak kazandý. Özdemir en genç ressam olarak Diyarbakýr'ý dünya geneline tanýtmak için destek beklediðini söyledi. Resim çizmek aileden geliyor Diyarbakýrlý Dilara Nur Özdemir, ailesinin tamamý doðuþtan resim çizebilme yeteneðinin olduðunu kaydederek, 3 yaþýndan beri resim çizdiðini söyledi. Özdemir, "3 yaþýndan beri resim çiziyorum ama 2. sýnýftan itibaren profesyonel çizmeye baþladým. Resim yarýþmalarýna katýldým, o zamandan beridir yeteneðim keþfedildi. Yeteneðimi ilk önce ailem keþfetti, ilkokulda Necla Özbay hocam da bu keþfi devam ettirdi. Beni sürekli resim yarýþmalarýna gönderdi. Resim çizmek bizim ailede aslýnda genetik, biraz babamdan biraz da annemden pay alarak

bize yansýdý. Benim babam aslýnda branþý resim öðretmenliði fakat þuanda Koþuyolu Ortaokulunda müdür. En büyük destekçim babam resimlerini örmek aldýðým insan, annem benim hem kiþisel hem de gerçeksel resim alanýnda çok büyük destekçim oldu. Sürekli resimlerime yorum yaparak olup olmadýðýný, renkleri daha kontrollü kullanmamý saðladý. Babamýn resim yaptýðýný görüp ilham almak istedim, babamýn çizgileri çok net ilham almam benim çizgilerimin de net olmasýný saðladý. Pýnar resim yarýþmasýnda 3 kere Türkiye birincisi 1 kere dünya birincisi oldum, daha sonra Memorial resim yarýþmasýnda orada da Türkiye 4'üncüsü oldum. Yeþil Ay'ýn yaptýðý il yarýþmasýnda Diyarbakýr birincisi oldum" dedi. 15 Temmuz Þehitler Anma konulu resmi Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'ne asýldý Dilara Nur Özdemir Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a resim çizme hayalini gerçekleþtirerek Cumhurbaþkanýnýn Diyarbakýr'a ziyareti esnasýna hediye ettiði 15 Temmuz Þehitleri Anýtý konulu resmi külliyeye asýldýðýný dile getirdi.


12 Temmuz 2019 Cuma

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

dünya resim birincisi oldu Özdemir, "Cumhurbaþkaný Diyarbakýr'a miting için gelmiþti, en büyük hayalim de Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a resim yapmak olmuþtu, ona resim yaptým mitinge geldiði zaman kaymakamlýkta hediye ettim. Cumhurbaþkaný da benim ve ailemi külliyeye davet etti, Ankara'da 2 gün çok güzel aðýrlandýk. 15 Temmuz Þehitler Anýtý çizdim külliyede onu hediye ettim, þu anda Cumhurbaþkaný Külliyesi'nde benim resmim asýlý. Cumhurbaþkaný orada benim baþarýmýn devamýný diledi, destekçi olacaðýný resmimi çok beðenerek benim yeteneðimin olduðunu söyledi" diye konuþtu. Destek bulursa dünya ve Türkiye genelinde sergi açarak Diyarbakýr'ý tanýtacak Diyarbakýr'ý dünya ve Türkiye'ye tanýtmak için hazýrlýk yaptýðýný dile getiren Dilara Nur Özdemir, ekipmanlarýn pahalý olduðu için adým atamadýðýný destek gelirse dünya ve Türkiye genelinde birçok ilde sergi açarak Diyarbakýr'ý tanýtacaðýný aktardý. Özdemir, "Hedefim daha çok Türkiye birinciliði, daha genel olaraktan dünya birinciliðini yapmak istiyorum. Meslek olarak da avukat olmak istiyorum o olmasa Ýngilizce öðretmeni olacaðým. Hobi olarak da resim yapmak istiyorum. Bizim ailede annem, babam, amcam, kardeþim, ablam hepsi resme yönelik çalýþma yaptýklarý için bende farklýlýk yapmak istedim. Destek alanýndan biraz sýkýntýlýyým, boyalar, fýrçalar artýk pa-

halýlaþtý, artýk bir destek gelirse daha güzel olabilir. Ben Diyarbakýrlý bir ressam olmak istiyorum, bunun için ülkemizde ve dünya genelinde Diyarbakýr'ý duyurmak istiyorum, maddi anlamda biraz sýkýntýlarým var, boya, fýrça, tuval ve resim araç gereçleri konusunda öncelikle Diyarbakýr valimizden, kaymakamýmýzdan ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taþçý-

er'den destek bekliyorum. Yedi Ýklim Okullarý kurucusu Murat hocaya da çok teþekkür ediyorum beni 2 yýl burslu okuttu, Nazlýcan hocam hem resimlerimi yarýþmalara göndermekte hem de benim kiþisel geliþmemde çok yardýmcý oldu, resim öðretmenim Zülfi hocanýn eleþtirilerini dikkate alarak destekçim oldu, resimlerimi resim yarýþmasýna gönderdim" þeklinde konuþtu. Milli Eðitim Müdürü Taþçýer baþarýlý ressamý tebrik etti Dilara Nur Özdemir'in 3 defa Türkiye birincisi ve dünya þampiyonu olmasýnýn ardýndan Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taþçýer baþarýlý ressamý makamýnda kabul ederek tebrik etti. Taþçýer'e portresini hediye eden Özdemir, Ýl Milli Eðitim Müdürü Taþçýer'den destek sözü aldý. Taþçýer, böyle baþarýlý öðrencileri imkanlarý nispetinde her daim destekleyeceklerini belirtti. ÝHA


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

12 Temmuz 2019 Cuma

Kiraz ihracatýnda mutlu son Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, yýllýk 800 milyon dolar kiraz ithal eden Çin'e kiraz ihraç etmek için 2010 yýlýndan beri sürdürdüðü mücadelede mutlu sona ulaþtý. Türkiye tarihinde ilk kez 2019 yýlýnda ihracat vizesi aldýðý Çin'e 1 milyon 380 bin dolarlýk kiraz ihraç etti. Hong Kong'a ise; yüzde 76'lýk artýþla 3 milyon 357 bin dolarlýk Türk kirazý gönderildi.

Diyarbakýr’da 600 kütüphane var Türkiye'de 2018 yýlý itibariyle toplam 31 bin 451 kütüphanenin olduðu belirtilirken Diyarbakýr'da bu sayý 600 olarak açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgilere göre, Türkiye genelinde 2018 yýlýnda 1 milli kütüphane, 1162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygýn eðitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane varken, Diyarbakýr'da 2018 yýlý itibariyle toplam 600 kütüphane Þanlýurfa'da ise 695 kütüphane mevcut. Milli Kütüphane kayýtlý üye sayýsý 23 bin 747, halk kütüphanesi kayýtlý üye sayýsý 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanesi kayýtlý üye sayýsý 3 milyon 912 bin 306 oldu. Milli Kütüphanedeki kitap sayýsý, 1 milyon 463 bin 488 oldu Milli Kütüphanedeki kitap sayýsý, 2018 yýlýnda 2017 yýlýna göre %3,8 artarak 1 milyon 463 bin 488 oldu. Milli Kütüphanedeki diðer materyal sayýsý ise %7 artarak 197 bin 216 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananlarýn sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %0,6 artarak, 633 bin 999 oldu. Ayný dönemde kayýtlý üye sayýsý ise %10,3 azalarak 23 bin 747 oldu. Halk kütüphanelerinin sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %1,4 artarak 1 162 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayýsý 2018 yýlýnda bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 19 milyon 966 bin 573 oldu. Halk kütüphanelerine kayýtlý üye sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %29,1 artarak 2 milyon 840 bin 504 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananlarýn sayýsý, bir önceki yýla göre %12,6 artarak 28 milyon 242 bin 986 oldu. Halk kütüphanelerindeki diðer materyal sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %2,5 azaldý. Üniversite kütüphanelerinin sayýsý, 2018 yýlýnda 2017 yýlýna göre %6 artarak 598 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %7,4 artarak 17 milyon 600 bin 15 oldu. Bu kütüphanelerde kayýtlý üye sayýsý 2018 yýlýnda, 2017 yýlýna göre %2,6 artarak 3 milyon 912 bin 306 oldu. Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerinin sayýsý, 2018 yýlýnda 2017 yýlýna göre %12,4 artarak 29 bin 690 oldu. Örgün ve yaygýn eðitim kütüphanelerindeki kitap sayýsý, 2018 yýlýnda 2017 yýlýna göre %13,3 artarak 30 milyon 263 bin 384 oldu. Faruk ÞÝMÞEK

2010 yýlýndan beri sürdürülen Çin'e kiraz ihraç etme uðraþý 1 milyon 380 bin dolarlýk ihraçla mutlu bir þekilde son buldu. Çinlilerin sofrasýnda kiraz olmasýnýn prestij göstergesi olduðunu ve Çinlilerin kirazý çok sevdiðini belirten Ege Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Hayrettin Uçak, Çin'e kiraz ihracatýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý için Tarým ve Orman Bakanlýðý ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðinde yürüttükleri çalýþmalarda mutlu sona ulaþtýklarýný, Çin'e kiraz ihracatýnýn start aldýðýný kaydetti. Kiraz ihracatýnda hedef 200 milyon dolara ulaþmak Çin'e kiraz ihracatý ile anlaþmanýn sezon ortasýnda imzalandýðý bilgisini paylaþan Uçak, "Ýki ülke arasýndaki anlaþmanýz imzalanmasýnda büyük emekleri olan Tarým ve Orman Bakanýmýz Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanýmýz Ruhsar Pekcan ve her iki bakanlýðýmýzýn bürokratlarýna ihracatçýlarýmýz adýna teþekkür ediyoruz. Anlaþma sezon ortasý imzalanmasýna raðmen ihracatçýlarýmýz Çin'e kiraz ihracatý için baðlantýlar gerçekleþtirdi ve ihracata baþladýlar. Bu baþarýda, 2016 yýlýnda baþlattýðýmýz ve geçtiðimiz Nisan ayýnda sonuçlandýrdýðýmýz Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projemizin payý çok büyük. 24-31 Mart 2019 tarihlerinde URGE Projemiz kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz Çin Ýþ Gezisi meyvelerini vermeye baþladý. Kiraz ihracatýndaki olumlu tablo sayesinde bu yýl 200 milyon dolar ihracat rakamýna ulaþmayý hedefliyoruz" diye konuþtu.

Hava kargo ile ihracat katlanacak Çin'in kiraz ihracatý için önümüzdeki yýllarda en büyük ihraç pazarý olmaya namzet olduðunun altýný çizen EYMSÝB Baþkaný Hayrettin Uçak, sözlerini þöyle tamamladý; "Çin baþta olmak üzere Uzakdoðu ülkelerine kiraz ve diðer yaþ meyve sebze ürünlerimizin ihracatýnýn arzu ettiðimiz seviyelere gelmesi için hava kargo çok önemli. Türk ihracatçýsý hava kargo sayesinde kiraz ve diðer yaþ meyve sebze ürünlerinin ihracatýnda dünyada daha etkin olacak." Türkiye, 1 Ocak - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasýnda 65 bin ton kiraz ihraç ederken, 155 milyon 650 bin dolar döviz elde etti. Türkiye, geçen yýlýn ayný döneminde ise; 69 bin ton kiraz

karþýlýðý 152 milyon 198 bin dolarlýk ihracat yapmýþtý. Kiraz ihracatý miktar bazýnda yüzde 6 düþmesine karþýn, deðer bazýnda yüzde 2 artýþ gösterdi. Kiraz ihracatýnda bu yýl ihraç sezonu hava koþullarýndan dolayý 2 hafta geç baþladý. Bu husus göz önünde bulundurulduðunda kiraz ihracatýnýn sezon sonunda miktar ve deðer bazýnda geçtiðimiz yýla göre daha büyük bir artýda sonuçlanmasý bekleniyor. Almanya, 77 milyon dolarlýk kiraz ihracatý ile ilk sýrada yer alýrken, Rusya Federasyonu 34 milyon dolarlýk Türk kirazý tercih etti ve zirve ortaðý oldu. Hollanda'ya 8 milyon dolarlýk Türk kirazý giderken, bu ülkeleri Norveç, Avusturya, Hong Kong, Danimarka, Ýsveç, Ýtalya ve Irak takip etti. Kerem DOÐAN


12 Temmuz 2019 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

12 Temmuz 2019 Cuma

“Kahvaltýda bazý besinler mutlaka olmalý” Uzmanlar, kahvaltý yaparken fazla zorlanýlmamasý gerektiðini belirterek, "Sofradan lüzumsuz aþýrý dolmuþ bir mide ile kalkmayýn. Kahvaltýda bazý besinlerin mutlaka soframýzda yerini almasý gerekiyor" dedi. Kahvaltýnýn günün en önemli öðünü olduðunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Kahvaltýda bazý besinlerin mutlaka soframýzda yerini almasý gerekiyor" dedi. "Kahvaltý yaparken lütfen kendinizi zorlamayýn sofradan lüzumsuz aþýrý dolmuþ bir mide ile kalkmayýn" diyen Dr. Fevzi Özgönül, "Beden aklýnýzý kullanýyorsanýz kahvaltý sonrasý asla rahatsýzlýk hissetmiyor olmanýz gerekir. Eðer kahvaltýdan sonra sofradan kalktýðýnýzda rahatsýzlýk hissediyorsanýz, bir yerde yanlýþ yapýyorsunuz demektir" ifadelerini kullandý.

3 çocuktan 2’si akýllý telefon kullanýyor Yrd. Doç. Dr. Rýdvan Üney, 3 çocuktan 2'sinin akýllý telefon kullandýðýný belirtti. Rýdvan Üney, “Ülkemizde 6-15 yaþ grubu çocuklarýn neredeyse üçte ikisi akýllý telefon kullanýyor. Yüzde 42'si tablete yüzde 44'ü bilgisayara sahip. Bunu bir anlamda çocuklarýmýz dünyayla, bilgiyle iletiþim halinde þeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doðrusu aklýmýzý meþgul etmektedir. Bu konu oldukça tartýþýlacaktýr. Çünkü akýllý telefonun bir tarafý aileyle iletiþimi saðladýðý gibi, bir kýsým olumsuz yanlarý da vardýr" dedi. Üney, ailelerin dikkat etmesi gerekenleri ise þöyle sýraladý: "Diðer ailelerle yarýþmayýn. Çocuðunuzu tanýmaya çalýþýn, neden zevk alýr, neden hoþlanýr. Ýhtiyaçlarý arasýnda akýllý telefon ya da tablet var mý anlamaya çalýþýn. Çocuðunuza oyalanmasý için bir þeyler almayýn. Onunla zaman geçirin, bu onlara alacaðýnýz pahalý bir akýllý telefondan daha iyi geçirin. Çocuklarýnýza pahalý hediyeleri rüþvet olarak almayýn. Her baþarý saðlamasý için hediye alýrsanýz, bunu durduramazsýnýz. Çocuðunuz hediye almadan bir þey yapmaz hale gelir. Çocuðunuzun akýllý telefon, bilgisayar veya tablet kullanýrken takip edin. Kullanýmý fiziksel sorunlara veya göz bozukluðuna neden olmasýn. Çocuðunuzun kullandýðý telefon, tablet veya bilgisayarla geçirdiði süreyi mutlaka denetleyin. Bu konuda çocuðunuzla anlaþma yapýn. Çocuðunuza bu cihazlarý kullanýrken örnek olun. Siz baþýndan kalkmýyorsanýz, onu ikna edemezsiniz. Bu cihazlar arkadaþlarýyla iliþki kurmasýný engellemesin. Çocuklarýnýzýn kullandýðý aplikasyon, oyun ve siteleri denetleyin. Çocuklarýnýzýn sosyal medya kullanýmýný gözlemleyin." ÝHA

Dr. Fevzi Özgönül kahvaltýnýn olmazsa olmazý 8 besini þöyle sýraladý: "Karbonhidrat: Kahvaltýnýzda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalý. Fakat bunu daha çok tam tahýllý bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanýz yarým simit ile almanýzda yarar var. Eðer bal ve reçel tercih ederseniz çok aþýrý þeker yüklendiðinizden dolayý sindirim sisteminizi tembelliðe devam ettirirsiniz. Amacýmýz sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediðiniz her gýdayý sindirebilecek vaziyete getirmektir. Süt Ürünleri: Kahvaltýnýzda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalýsýnýz. Nasýl bir inþaatta kum ve çimento yanýnda kirece de ihtiyaç varsa kahvaltýda da diðer kahvaltýlýklar yanýnda süt ürünlerine de ihtiyaç vardýr. Peynir miktarý kiþinin ihtiyacýna göre ve zevkine göre farklýlýklar gösterebilir. Bu nedenle miktara ve çeþide baðlý kalmaksýzýn sizin için önemli olanýn bir çeþit peynirin de kahvaltý sofranýzda yerini almasýdýr. Zeytin: Zeytin de kahvaltýda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeþidi ve miktarý tamamen kiþiye özeldir. Hatta kiþinin zaman içerisinde isteðine baðlý da deðiþebilir. Fakat benim önerim her kahvaltý masasýnda mutlaka olmasý gereken bir yiyecek maddesidir. Yumurta: Yumurta ise yine olmaz ise olmazlarýmýz arasýnda yer alýr. Eðer göbek ve basenlerimizden kurtulmak istiyorsak öncelikle bedenimizin yapýsýnýn saðlamlaþmasý gerekir. Bu nedenle beden yapý taþý olan protein önemlidir. Yumurta ise kahvaltý sofranýzdaki en önemli protein kaynaklarýndan birisidir. Yumurtayý ister rafadan ister haþlama isterseniz de yaðda kýzartma olarak yapabilirsiniz. Çok çeþitli þekilde yumurtayý tüketebilirsiniz. Omlet yapmanýzdan tutun da menemen dahi yapabilirsiniz. Hatta çýlbýr gibi çok farklý piþirme yöntemlerini de kullanarak farklý bir tat yakalayabilirsiniz. Kuru Kayýsý: Kahvaltýda kuru kayýsý ,kuru incir

Çocuklarda kabýzlýk ve idrar kaçýrma problemine dikkat Denizli Tekden Hastanesi Çocuk cerrahý Uzman Op. Dr. Afra Karavelioðlu, çocuklarda kabýzlýk ve idrar kaçýrma konusuna dikkat çekerek, bu tür sorunlarýn tedavi edilmediði zaman sosyal ve psikolojik problemlere neden olabileceðine iþaret etti. Çocuklarda sýk görünen ve ailelerin doktorlara baþvurduðu kabýzlýk ve idrar kaçýrma sorunu

veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Eðer kabýzlýk gibi bir probleminiz varsa bu saydýklarýmdan her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz. Fakat kabýzlýk probleminiz yoksa 2-3 günde bir yeseniz de olur. Yeþillik: Kahvaltýda yeþillikler de hem hazmýn kolaylaþmasýný hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacýnýn karþýlanmasý için önemlidir. Unutmayýn yeþil sebzelerde de bitkisel proteinler ve karbonhidrat kaynaðý da vardýr. Kahvaltýmýzý ne kadar çeþitlendirirsek hem hazmýný kolaylaþtýrýr hem de daha çeþitli besin maddeleri almýþ olmamýzdan dolayý bedenin kendisini yapýlandýrmasýný kolaylaþtýrmýþ oluruz. Meyve: Mevsim Meyveleri kahvaltýnýn bir bakýma olmaz ise olmazlarýndan birisidir. Her türlü mevsim meyvesini iyice yýkadýktan sonra kabuklarý ile birlikte yememizde hiç bir sakýnca yoktur. Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anýlsa da içerdikleri yüksek oranda lif ile sindirim iþlevini de rahatlatýrlar. Bu nedenle kahvaltý masamýzda az da olsa meyveye yer açmamýz saðlýklý beslenmemiz açýsýndan önemlidir. Zaten bir avuç dolusu meyveden daha çok yememenizi de tavsiye ediyorum. Badem, fýndýk, ceviz: Badem, fýndýk ve ceviz sizin tekrar küçülmenizde bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir. Bu yaðlý tohumlarýn içerdiði fito kolesterol kaynaðý hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin fibiril üretimine katkýda bulunacaktýr. Ayný zamanda yüksek enerji içerdiði için az yediðimiz ekmek hamur iþi türü gýdalarýn da eksiðini kapatarak tatlý ve hamur iþi isteðimizi engelleyecektir. Bu tür bir kahvaltý yaptýðýmýzda miktarýný ve çeþidini kendimize göre ayarlayarak çok iyi doyarýz ve bu kahvaltý bizim beslenmemizi ve akþama bedenimizin tekrar yapýlanmasýný saðlar." ÝHA

hakkýnda Dr. Karavelioðlu, Bir çok yeni doðan çocukta da görülen kabýzlýðýn çeþitli nedenleri olduðunu ifade eden Dr. Karavelioðlu, özellikle idrar kaçýrma durumunun farklý saðlýk sorunlarýný beraberinde getirdiðini aktardý. Dr. Karavelioðlu, bu sorunlarýn tedavi edilmediðinde çocuklarýn hayatlarýnda sosyal uyumu yakalamada zorluk çektiðini belirterek, "Çocuklarda kabýzlýk kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir problemdir. Altýnda çok önemli sebepler çýkabilir. Bizim önemsiz gördüðümüz psikolojik sebepler de kabýzlýða sebep olabilir. O yüzden kabýz olan çocuklarda, makatýndan

kan gelen çocuklarda mutlaka bir çocuk cerrahý ile görüþülmeli, alttaki sebepler araþtýrýlmalý ve hastalýða çözüm bulunmalýdýr. Kesinlikle ihmal edilmemelidir. Çocuklarda gece ve gündüz idrar kaçýrma önemli bir problemdir. Çünkü bu problemin psikolojik ve sosyolojik etkileri bulunmaktadýr. Tedavi edilmediði zaman çocuklarýn sosyal hayatý ile ilgili ciddi problemler yaþanmaktadýr. Bazen de altýna idrar kaçýran çocuklarda, önemli böbrek problemleri bulunmaktadýr. Mutlaka bir çocuk cerrahý tarafýndan görülmeli, sebebi araþtýrýlmalý ve uygun tedavi baþlanmalýdýr" dedi. ÝHA


SPOR

12 Temmuz 2019 Cuma

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Güngüþspor’da hoca tamam Diyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele etme hakký kazanan Çüngüþ Gençlikspor'da teknik direktörlük görevine Diyarbakýr DSÝSpor'un eski futbolcularýndan ve antrenörlerinden Önder Dumlu getirildi. Çüngüþ Belediye Baþkaný Suat Akmeþe ve Çüngüþ Kaymakamý Mehmet Dursun, kulübe maddi ve manevi destek sözü verdi. Diyarbakýr DSÝSpor'un eski futbolcularýndan ve antrenörlerinden Önder Dumlu getirildi. Çüngüþ Gençlikspor için düzenlenen toplantýya Çüngüþ Belediye Baþkaný Suat Akmeþe, Çüngüþ Kaymakamý Mehmet Dursun, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Futbol Ýl Temsilcisi Mehmet Altýndað, Çüngüþ Gençlikspor yönetimi ve yeni teknik sorumlu Önder Dumlu katýldý. Belediye Baþkaný Akmeþe ve Kaymakam Dursun, kulübe maddi ve manevi olarak her türlü desteði saðlayacaklarýný dile getirdi. ÝHA

“Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok iþimiz var” Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcý, Bolu kampýnda basýn mensuplarýna transferdeki son durum ve kendisine Yunanistan'dan gelen teklifle ilgili açýklamalarda bulundu. Transferde yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný belirten Ravcý, "Yaklaþýk 15 gün oldu kampýmýza baþlayalý. Tabi Avrupa Kupalarýndan dolayý erken baþlamak durumunda kaldýk. Þu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Oynadýðýmýz hazýrlýk karþýlaþmasý da çok iyi geçti bizim açýmýzdan. Aramýza yeni katýlan

Ýçofis Kýþla Sokak Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11449 12 Temmuz 2019 Cuma

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

arkadaþlarýmýz var. Hepsi de iyi oyuncular, karakterli oyuncular. Onlarýnda bu sene takýma çok þeyler katacaklarýný düþünüyoruz. Eksiklerimiz var, transfer ihtiyacýmýz var. Baþkanýmýz ve yönetim kurulumuz, transfer komitemiz, bizler olsun var gücümüzle çalýþýyoruz. Çünkü bu sezonun diðer sezonlardan çok daha zor geçeceðini biliyoruz. 3 kulvarda birden mücadele edeceðiz. Bunun zorluk derecesini bildiðimiz için hazýrlýklarýmýzý da ona göre yapacaðýz. Transferlerimiz de bir an önce aramýza katýlýrsa ki dediðim gibi bunun için çok büyük bir çalýþma var. Her þey daha iyi olacak" ifadelerini kullandý. "Yeni transferlerimiz kampýmýza katýlacak" Ravcý, yeni transferlerinin de kampa katýlacaklarýný kaydederek, "Ýki yeni transferimiz kampýmýza katýlacak ve burada görüþeceðiz. Ýkisi de iyi oyuncu, takip ettiðimiz oyuncular. Tabi özellikle taraftarlarýmýz yeni transferlerimizi haklý olarak sabýrsýzlýkla bekliyorlar. Transferde baþkanýmýz sürprizler yapmayý seviyor. Transfer süreci devam ettiði sürece kadromuza her an yeni isimle katabiliriz. Þuan için isim vermek doðru deðil ama olacak inþallah" dedi. "Yeni Malatyaspor'da daha yapacak çok iþimiz var" Ravcý, kendisine Yunanistan'dan gelen teklifle ilgili soruya da cevap vererek, þunlarý söyledi: "Kulüpte altýncý sezonumu yaþýyorum. Tabi teklif gelmesi þahsýma hakikaten gurur verici. Ancak Yeni Malatyaspor'da daha yapacak çok iþimiz var. Ne zaman ki baþkanýmýz, yönetim kurulumuz tamam buraya kadar derse bizde gelen teklifleri deðerlendiririz. Teklifi aldýktan sonra düþünme ihtiyacý bile hissetmedim. Kulüpte 6 yýldýr sürekli yukarý doðru giden bir ivme var. Ben 15 yýl profesyonel futbol oynadým. Burada bu çatý altýnda hep bir aile olmaya çalýþtýk." ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

12 Temmuz 2019 Cuma

Nüfus olarak Diyarbakýr'ýn en küçük ilçesi olan ancak tarih ve kültür olarak zengin bir geçmiþe sahip olan Çüngüþ'te son dönemlerde futbola yönelik ilginin artmasý dikkat çekiyor. Son iki sezonda iki lig çýkarak önce 2. Amatör Ligi'nden 1. Amatör Ligi'ne, daha sonra da 1. Amatör Ligi'nden Süper Amatör Ligi'ne terfi eden Çüngüþ Gençlikspor'un baþarýlarý sonrasýnda Çüngüþ ilçesi sporda tarihinin en parlak dönemini yaþýyor. Süper Amatör Lig'de baþarýlý olmak için kollarý sývayan Çüngüþ'te teknik sorumluluk görevine


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Temmuz 2019 Cuma

“Herkes dinlenmeyi, eðlenmeyi sporu hak ediyor” Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, tüm ilçelerimizde ve merkezde bütün gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn sporla buluþmasý, saðlýklý, mutlu güvenli bir birey olmalarýný saðlamak için her alanda ve her konuda 30 branþta spor okullarýnýn açýldýðýný belirterek, "Yoðun ve yorucu bir eðitim sezonundan sonra herkes dinlenmeyi, eðlenmeyi sporu hak ediyor" dedi. Diyarbakýr Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan 30 branþta yaz spor kurslarý açýldý. Kurslar, Ýl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri tarafýndan uzman antrenörler eþliðinde il müdürlüklerinde yüzme spor branþý hariç ücretsiz olarak baþlatýldýðý belirtildi. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde düzenlenen basýn açýklamasýna katýlan Vali Hasan Basri Güzeloðlu, yoðun ve yorucu bir eðitim sezonunu geride býraktýklarýný ve herkesin dinlenmeyi, eðlenmeyi sporu hak ettiðini söyledi. Vali Güzeloðlu, "Bu yüzden Diyarbakýr ilinde tüm ilçelerimizde ve merkezde bütün gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn yani sizlerin

sporla buluþmasý, saðlýklý, mutlu güvenli bir birey olmayý saðlamak için her alanda ve her konuda 30 branþta spor okullarýmýz açýldý. Ýþte sizin burada temsil ettiðiniz gibi isteðinize, yeteneðinize ve beklentinize göre spor okullarýmýz açýldý. Buralarda hem bedenen hem de ahlaken yetiþtirecek hayata hazýrlayacak baþarýlý bir birey ve gelecekte bir sporcu olmanýzý saðlayacak çok güzel eðitim ve spor programlarýmýz saðlandý. Diyarbakýr genelinde tüm tesislerimiz sizlere açýk, sizleri bekliyoruz sevgili çocuklar. Biliyoruz ki sizlerin içinde geleceðin Türkiye, Avrupa, dünya þampiyonlarý çýkacak. Bayraðýmýzý göndere çýkaracak, milletimizin yüzünü güldürecek nice

sportif baþarýlara ulaþacaksýnýz. Geçen yýl yaklaþýk 20 bin sporcu ve yaz spor okullarýnda öðrenci kardeþimizi aðýrladýk. Ama bu yýl hedefimiz 50 bin çocuðumuzu, gencimizi Diyarbakýr'da sporla buluþturmak. Özellikle engelli kardeþlerimizi ve gençlerimizi unutmadýk. Dört branþta, görme engelli kardeþlerimizi, bedensel engelli kardeþlerimizi, zihinsel engelli kardeþlerimizi ve iþitme engelli kardeþlerimizin de bir ilk olmak üzere bu yýl dört baþlýkta kurslarý ve spor sportif faaliyetlerine dönük alt yapýlarý hazýrladýk" diye konuþtu. Vali Güzeloðlu, sporcularla selamlaþmasý ve konuþmasýndan sonra tenis oynadý. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbnakır gazetesi  

öz diyarbnakır gazetesi  

Advertisement